Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun"

Transkript

1 Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. c) 2 revisorer d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 5. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 6. Vedta oppdatert lov for Staal Jørpeland 7. Sportsplan 8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 9. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 10. Behandle forslag og saker. 11. Fastsette medlemskontingent. 12. Vedta idrettslagets budsjett

2 Sak 4: Valg av styremedlemmer Følgende er på valg: Web ansvarlig: Kandidaten er ikke funnet. Leder Håndball: Heidi Bowitz Nestleder: Økonomileder: Hege Sandvik Revisorer: Magnar Oanes og Jens Kristian Rein Valgkomite: mangler denne Forslag til vedtak: Styret med hjelp fra valgkomite har godkjennelse til å finne disse. Rollene velges for 2 år om gangen. Sak 5: Årsberetninger Legges ut som egne dokumenter Styrets forslag til behandling: Vedtas. Sak 6: Oppdatert lov for Staal Jørpeland Legges ut som egne dokumenter Styret har etter kurs med Idrettsforbundet blitt gjort oppmerksom på at Staal ikke har en gyldig lov ihht forbundets krav. Den gjeldene er mangelfull og har ikke riktig navn. Styret har endret lovmalen fra Idrettsforbundet til å bli Staal Jørpeland sin. Styrets forslag til vedtak: godkjennes som den foreligger Sak 7: Sportsplan Trenerutvikler (Oddbjørn Fiskå) har ledet dette arbeidet i 2013 med mål om å legge fram en Sportsplan for Staal Jørpeland på årsmøtet Formålet med Sportplanen er at denne skal være et verktøy for hvordan klubben skal drive aktivitetene for å nå våre mål. Sportplanen omhandler klubb, trenere, spillere og foreldre. Planen er 2 delt, 1 generell del som gjelder for hele klubben, og neste del som mer konkret for den enkelte idrett. Endringer i den en generelle delen må godkjennes av styret, mens endringer knyttet til den enkelte idrett gjøres av tilhørende gruppe så lenge dette ikke går på tvers av generell del. Styrets forslag til vedtak: godkjennes som den foreligger, endringer godkjennes av styret. Sak 8: Organisasjonsplan Styret har jobbet med å skriftlig gjøre driften av klubben. Denne er fremdeles under utvikling. Endringer i struktur 2013: Leder av Sponsorgruppen går inn i styret med rapporterer til økonomileder, og har derfor ikke stemmerett. Dette for å få enda mer fokus på dette arbeidet, og for ikke legge mer belastning på økonomileder. Leder av Staaltun rapporterer til Anleggsleder, men har rett til å møte hvis ønskelig med da uten stemmerett.

3 Trener koordinator har møterett, men ikke stemmerett pga han er ansatt i klubben. Informasjonsleder endres til web ansvarlig og rapporterer til styreleder, har møterett uten stemmerett. Styrets forslag til vedtak: Godkjennes som den er med mindre der er motforestillinger mot form og innhold. Styret fortsetter arbeidet over samme lest Sak 9: Årsregnskap for 2013 Se egne saksdokumenter for detaljer Årsregnskap viser et underskudd på ,- (FB ca 215, HB 240 ) Her er det viktig å fremheve det gode arbeidet som gruppene, styret og enkeltpersoner har lagt ned av arbeid for at dette ikke skulle bli verre! Styret har lagt opp til en nedbetaling på underskudd på kr renter pr mnd til dette er nedbetalt. Dette er godkjent av Sparebank 1. Styrets forslag til vedtak: godkjenne årsregnskap Sak 10: Innkomne forslag og saker Ingen Sak 11: Fastsette medlemskontingent Kontingent står for en betydelig del av inntektene til kubben, ca ¼. Når klubben ikke klarer å skaffe nok inntekter, vil vi måtte øke kontingent for å kompensere. Alternativet er å kutte i aktivitetene, noe som styret har valgt å ikke gjøre. De siste år har klubben ikke klar å holde budsjettene, da der har dukket opp uforutsatte utgifter. Der ønsker styret å legge opp til noe overskudd for å kunne være mer framtidsrettet. Alder / type medlem: Medlems - avgift Trening- savgift Sum pr person Antall medlemmer Sum medl og treningsavg 6-7 år år år år år Trenere Støttemedlem SUM TOTALT Snitt medlems- og treningsavgift pr aktiv for ett år 1 755

4

5 Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett Gjeldende fordeling av inntekter og utgifter i klubben Inntekter: Felles inntekter fordeles etter aktive spillere i gruppene som pt er 66% til fotball, 27% til håndball og 7% til friidrett Felles inntekter: - sponsormidler - offentlige midler - klubbdugnader som alle gruppene er med på (oppmøte fra gruppene skal følge fordelingsnøkkel) - kontingent Utgifter: Felles utgifter som er nødvendige for å drive klubben, trekkes av fellesinntekter før fordeling. Felles utgifter: - Staaltun - regnskapshonorar - lån - forsikring - lønn vaskepersonell - vedlikehold Budsjett i gruppene: Hver gruppe er ansvarlige for å balansere utgifter som generes av gruppa med inntekter som overføres fra felles inntektene og egendugnad som håndteres av gruppa. Inntekter ved dugnader arrangert av gruppene, går til gruppene og ikke til fordeling

6 Inntekter: ca mill 1. Sponsorbudsjett er lagt på det som vi har gjeldende avtaler for 2014 Det utgjør 1,24 mill 2. Inntekter generert av Staal er satt til samme nivå som vi har generert siste år Det utgjør ca 1,2 mill 3. Offentlig støtte 710 tusen 4. Kontingent Ca 1,5 mill Utgifter: ca 4.3 mill 1. Varekost: 370 (utgifter ifbm generering av inntekter som for eksempel kiosk) 2. Personal kost: 820 (530 fotball/jws, 130 håndball, 160 staaltun) 3. Avskrivinger 192 (Staaltun og andre små investeringer) 4. Driftskost: Renter på Lån 170 Resultat: 450 overskudd. Av disse vil der gå 100 til nedbetaling av ekstralån som følge av underskudd. Resten disponeres av styret til utforutsatte utgifter og eventuelt ekstra nedbetaling av lån. Styrets forslag til vedtak: Godkjennes