Handlingsplan Regionalt forskningsfond Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan Regionalt forskningsfond Agder"

Transkript

1 Handlingsplan Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 15. juni 2012

2 Innhold 1. Bakgrunn og rammer Fondets formål, visjon og satsingsområder Tidsramme Organisering og utlysning Måloppnåelse Bestillingsbrevets prioriteringer innen satsingsområder Tema Styrets prioriteringer Regional kvalifiseringsstøtte Tiltak som kan bidra til at Agder får et forskningssenter Utdanningsforskning Innovasjon i offentlig sektor Søknadstyper Utlysning med søknadsfrist 17. oktober Utlysninger med søknadsfrist september Den nasjonale kvalitetspotten ( 15 % potten ) Handlingsrom i forhold til fremtidige utlysninger Oppsummering planlagte utlysninger Budsjett Eierskap til prosjektresultater

3 1. Bakgrunn og rammer Som en del av forvaltningsreformen, ble det i 2010 opprettet et statlig fond på 6 milliarder kroner. Dette statlige fondet forvaltes sentralt. Avkastningen fra dette fondet fordeles på 7 regionale forskningsfond, hvorav Aust- og Vest-Agder utgjør en fondsregion. I retningslinjene fastsatt av Kunnskapsdepartementet er det vedtatt at fondsstyret skal sørge for at det utarbeides en overordnet handlingsplan (to til fire års varighet) som rulleres årlig. Handlingsplanen skal prioritere bruken av fondsmidlene med hensyn til tematikk, målgrupper og vektlegging av de ulike søknadstypene. Fylkestingene i Aust- og Vest-Agder vedtok i desember 2011 et bestillingsbrev for det regionale forskningsfondet på Agder som grunnlag for arbeidet med årlig handlingsplan og utlysning av midler. Bestillingsbrevets føringer er nærmere beskrevet i punkt Fondets formål, visjon og satsingsområder Kunnskapsdepartementet har utarbeidet egne retningslinjer for regionale forskningsfond, og oppgir der at fondene har som formål å: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene. Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoUmiljøer i regionene. Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i relasjon til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter. Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter. I tillegg er det vedtatt en felles forsknings- og utviklingsstrategi for Agder, og denne vil danne utgangspunktet for de konkrete tiltak som man ønsker å tilrettelegge for i regionen gjennom fondets arbeid. FoU-strategien fastslår følgende visjon for regionen: Visjonene for regionens satsing på forskning, utvikling og innovasjon er at Agder skal være en konkurransedyktig kunnskapsregion kjent for: Et næringsliv og en offentlig sektor som har stor vilje og evne til å delta i og gjøre seg nytte av forskning. Internasjonal orientering. Stor innovasjonsevne. Et godt utdanningssystem. Et sterkt universitet og konkurransedyktige FoU-miljøer på sentrale områder som er viktige for regionen. 3

4 3. Tidsramme Handlingsplanen gjelder for 2 år. Den er vedtatt av styret i Regionalt forskningsfond Agder (heretter RFF Agder) i juni 2012, og gjelder fram til ny handlingsplan vedtas i Handlingsplanen vil bli gjennomgått i Organisering og utlysning Senest 5. september vil RFF Agder offentliggjøre utlysningen av midler med søknadsfrist 17. oktober Man har i tillegg en allerede etablert ordning med løpende behandling av regional kvalifiseringsstøtte. Tilsvarende planlegges en utlysning med søknadsfrist 4. september 2013, som offentliggjøres senest 24. juli Bevilgninger fra fondet belastes det året bevilgningen er foretatt. På denne måten unngår man å binde opp fremtidige fondsmidler. Når det gjelder utlysninger som foretas med søknadsfrist i september eller oktober, så kan man tildele midler fra fondsmidlene for det påfølgende året. Årsaken til dette er at de prosjekter som mottar støtte ikke vil kunne starte opp før påfølgende år (muligens på slutten av året). I tillegg vil selve bevilgningen skje enten i slutten av det året som midlene utlyses eller i begynnelsen av det påfølgende året. Krav til søkerens egenfinansiering følger som et minimum ESAs regelverk for ulike søknadsordninger. Prosjektsøknader som innvilges av RFF Agder bør inneha like høy kvalitet som søknader til Norges forskningsråd. Der hvor fondsstyret finner det formålstjenlig er det mulig å søke samfinansiering fra andre offentlige instanser (for eksempel kompetansefondene i Aust- og Vest-Agder) innenfor ESA-regelverkets rammer. Dersom en søknad mottar midler fra Forskningsrådet, så vil RFF Agder normalt ikke innvilge toppfinansiering av et prosjekt som allerede får støtte fra Forskningsrådet. 5. Måloppnåelse Det viktigste målet er å mobilisere til økt FoU-innsats på tema som er sentrale for regionens utvikling, slik at man styrker regional innovasjon og regional utvikling. For å vurdere hvilken effekt opprettelsen av slike regionale fond har, er det ønskelig å etablere noen målbare kriterier. Slike mål kan for eksempel være de totale FoU-utgiftene i regionen, antall forskerårsverk eller antall doktorgradsstipendiater. Når det gjelder forsknings- og utviklingsarbeid er det vanskelig å sette kortsiktige resultatmål, men det er like fullt viktig å evaluere effekten av de midler som benyttes. For de regionale forskningsfondene er det nedsatt et eget følgeevalueringsprosjekt. Regionalt forskningsfond Agder vil vurdere resultatene fra dette prosjektet før man iverksetter noen eventuell egen evaluering. I 2013 planlegges formidling på egnede arenaer, hvor man vil presentere resultater som er oppnådd så langt. 4

5 6. Bestillingsbrevets prioriteringer innen satsingsområder Fylkestingene i Aust- og Vest-Agder har gitt styret viktige føringer når det gjelder prioritering av midler fra RFF Agder. Det viktigste dokumentet for styrets handlingsplan er felles forsknings- og utviklingsstrategi for Agder. Spesielt angir punkt 5.2 prioriterte satsingsområder i regionen. Når det gjelder FoU-strategien, er det sannsynlig at denne vil revideres i løpet av inneværende fylkestingsperiode. For øvrig ber bestillingsbrevet styret legge følgende til grunn: I tillegg til FoU-strategien for Agder er Regionplan Agder 2020 et sentralt grunnlag for fondsstyrets prioriteringer. Det viktigste grepet for å oppnå målene i Regionplan Agder 2020 er økt samhandling. Regionplan Agder 2020 har fem hovedsatsingsområder: Klima: Høye mål lave utslipp Det gode livet: Agder for alle Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet Utdanning er et sentralt tema i regionplanen. Grunnen til det er at utdanning er en viktig drivkraft for samfunnsutviklingen og dermed en viktig forutsetning for å oppnå målene i regionplanen. Styret skal derfor spesielt arbeide for å få søkere innen feltet utdanningsforskning. Utdanning er et bredt tema og styret bes derfor å ta utgangspunkt i det som står i om utdanning i vedlegg 4 i FoU-strategien. Styret oppfordres også til å støtte opp om tiltak som kan bidra til at Agder får et forskningssenter, som senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) eller senter for fremragende forskning (SFF). Det finnes i dag mange slike sentre i Norge men ingen i Agder. Slike sentre fører til betydelige langsiktige midler fra Norges Forskningsråd Utover dette bør fondsstyret ta hensyn til andre sentrale dokumenter som; Felles plan for folkehelse og levekår i Agder, Energiplan Agder og OECD-analysen Entrepreneurship and the Innovation System of the Agder Region, Norway, samt relevante analyser, politiske dokumenter for planlegging, og kommunale/regionale planer. Det forutsettes at det er minimum ett regionalt miljø (bedrift/organisasjon/person) fra Agder-regionen som står bak søknader til regionalt forskningsfond for Agder. Når det gjelder utdanning, henvises det spesielt til vedlegg 4 i FoU-strategien, hvor det står at: Agder har en kunnskapsbasert offentlig sektor preget av innovasjon og nytenking når det gjelder organisering, styringsmodeller, tverrfaglig/-sektorielt samarbeid, brukermedvirkning, samt fag- og kunnskapsutvikling i samarbeid mellom praksis og forskning. Forskning omkring skoleutvikling og lærerutdanning bør ha særlig fokus gitt den sentrale posisjonen dette har i forhold til utvikling av arbeidslivet i Agder og UiA som utdannelsessted for lærere. I arbeidet med regionplan Agder 2020, er det spesielt nevnt koblinger mellom arbeidsliv, skole og UiA for å få til økt læring og bedre lærerutdanning. Anvendelse og utvikling av IKT-løsninger som verktøy innen utdanningssektoren er også viktige tema innen utdanning. 5

6 Når det gjelder søknadstyper, så er det oppgitt følgende i bestillingsbrevet: Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder tilrår at man konsentrerer seg om et fåtall søknadstyper, og oppfordrer fondsstyret til å legge særlig vekt på regional kvalifiseringsstøtte. Andre typer velges ut fra formålet med utlysningen. Bestillingen fra fylkestingene innebærer derfor at følgende tre satsingsområder vil bli prioritert i denne handlingsplan-perioden: 1) Regional kvalifiseringsstøtte 2) Tiltak som kan bidra til at Agder får et forskningssenter 3) Utdanningsforskning Bestillingen utelukker ikke at man også kan ha en satsing innenfor andre områder, men styret ser det som viktig at de tre nevnte områdene er prioritert. 7. Tema Forsknings- og utviklingsstrategien for Agder har prioritert følgende satsingsområder: 1. Energi, miljø og klima a. Bærekraftig energi b. Fremtidsrettet olje- og gassindustri c. Miljøteknologi og prosessteknologi 2. Maritim sektor a. Teknologi b. Økonomi 3. Matvare, landbruk, fiskeri og bioteknologi a. Råvareleddet b. Næringsmiddelindustri 4. Samfunnsforskning a. Levekår, likestilling, demokrati og deltakelse b. Migrasjon, mobilitet og mangfold c. Internasjonalisering av arbeids- og samfunnsliv d. Utdanning 5. Innovasjon i offentlig sektor a. Skole/utdanning og livslang læring b. Helse, sosial og omsorg c. Ledelse 6. Kultur og opplevelsesnæringer a. Innovasjonssystem, klyngedannelse og forretningsutvikling b. Partnerskapsmodeller for attraksjons-, konsept-, og produktutvikling c. Kultur som motor for stedsutvikling d. Kultur som innsats mot levekårsutfordringer og utdanning 7. Utdanning (utdanningsforskning) 6

7 8. Styrets prioriteringer 8.1 Regional kvalifiseringsstøtte RFF Agder etablerte høsten 2011 en ordning med løpende behandling av regional kvalifiseringsstøtte. Ordningen dekket hele FoU-strategiens tematikk, med unntak av de områder hvor man kan søke Forskningsrådet om forprosjektmidler. For å fremme samarbeid mellom aktører er det i utlysningen satt krav om at prosjektet man søker støtte til skal innebære samarbeid mellom minst en bedrift/næringsklynge/ ideell organisasjon/offentlig aktør og minst en forskningsinstitusjon. Det er også blant annet satt krav om at man skal angi hvilke(n) finansieringsordning man tenker å rette et hovedprosjekt mot. Øvrige krav fremgår av utlysningen. Det er innenfor denne ordningen også etablert en mulighet for å søke om posisjoneringsstøtte (POS) til søknader om internasjonale støtteordninger for forskningsprosjekter, for eksempel EU-midler. Det er et krav i slike søknader at ordningen man søker posisjoneringsstøtte til gjelder støtte til forskningsformål. Posisjoneringsstøtte kan gis for eksempel til etablering av konsortier og forberedelser til kommende utlysninger. Når utlysningen er annonsert, så kan Forskningsrådet bevilge prosjektetableringsstøtte (PES), og da vil ikke RFF Agder gi støtte. Det er mulig at Forskningsrådet velger også å utlyse POS-støtte, og i så fall vil utlysningen fra RFF Agder til dette utgå. RFF Agder vil også vurdere hvorvidt det er ønskelig å kunne bevilge midler til prosjektetableringsstøtte til internasjonale ordninger som ikke kommer inn under Forskningsrådets utlysning av PES-midler. Styret har allerede bevilget 5 millioner kroner til utlysningen av løpende behandling av regional kvalifiseringsstøtte (inkluderer POS-støtte), men man har vedtatt at ordningen skal evalueres når 3 millioner kroner er bevilget. Utlysningen er publisert på Pr. 1. juni 2012 er det bevilget 1,4 millioner kroner av de avsatte 5 millioner kroner. Ordningen videreføres slik den nå foreligger og planlegges evaluert når 3 millioner kroner er bevilget. 8.2 Tiltak som kan bidra til at Agder får et forskningssenter Styret i RFF Agder har fulgt opp denne bestillingen med først en kartlegging av hvilke tiltak som finnes i regionen knyttet opp mot forskningssentre som SFF (Senter for Fremragende Forskning) og SFI (Senter for Forskningsdrevet Innovasjon). Samtlige forskningsinstitusjoner og næringsklynger på Agder ble forespurt om man var involvert i senter-satsinger og eventuelt hvilke tiltak man jobbet med. Det kom tilbakemelding om fem ulike satsinger, som alle ble presentert for styret på en strategisamling den 5. mars. I tillegg ble det meldt inn en sjette satsing som pga. tekniske problemer ikke nådde fram til sekretariatet. Denne satsingen ble derfor presentert på et senere styremøte. Tre ting er viktige å merke seg med fylkestingenes bestilling om en satsing på forskningssenter lokalisert på Agder. Det ene er at tildeling av denne type sentre er svært krevende å oppnå, og konkurransen er stor. Det er samtidig ønskelig med denne type senterbevilgning, både fordi det innebærer store tildelinger av nasjonale forskningsmidler, og fordi det innebærer at man har forskningsmiljøer som er ledende innenfor sitt område nasjonalt og kanskje også internasjonalt. 7

8 Det andre man bør merke seg er at selv om man ikke oppnår å få tildeling om SFF/SFI, har man likevel kommet langt dersom man har forskningsmiljøer som er så fremtredende at de er helt i front nasjonalt og fortrinnsvis også internasjonalt. Dette vil dermed RFF Agder støtte opp om. RFF Agders betydning i så måte vil sannsynligvis være vanskelig å måle enten Agder får et forskningssenter eller ikke. Det som kanskje er av størst betydning er hvorvidt man klarer å bistå forskningsmiljøer til å bli blant de fremste innenfor sine områder. Det tredje man bør merke seg er at denne type sentre i sin natur er nasjonalt og/eller globalt innrettet i sin forskning. RFF Agder har et generelt krav om regional relevans i alle prosjekter som får bevilgning. Lokalisering av et forskningssenter på Agder er så viktig for regionen, at det i seg selv tilfredsstiller kravet om regional relevans. Man vil derfor i utlysningene ikke fokusere spesielt på regional relevans i problemstillingene, men anse at kravet om regional relevans er dekket ved at man støtter forskningsmiljøer som har potensiale til å tiltrekke seg en større andel av nasjonale forskningsmidler til regionen. I utlysningene innenfor dette området ser en bort fra regionale vurderingskriterier. Styret vil derfor vurdere å stille høyere krav til kvalitetsvurderingen (for eksempel at man må oppnå en karakter på 5 eller høyere for å kunne få bevilgning), Dersom søkere ikke oppnår en karakter på 5 eller høyere, vil de sannsynligvis heller ikke være gode nok til å nå gjennom i den nasjonale konkurransen om å være vertsinstitusjon for et SFF eller SFI Satsinger rettet mot Senter for Fremragende Forskning (SFF) Universitetet i Agder sendte to søknader til Forskningsrådets utlysning av SFF i 2011, men ingen av søknadene ble invitert til å levere en komplett søknad i UiA har imidlertid oppgitt at begge søknader fikk en god vurdering av fagekspertene. Det er p.t. ikke avklart når neste utlysning av SFF vil finne sted. Når handlingsplanen utarbeides er det sannsynlig at de to miljøene som har søkt om SFF er de sterkeste kandidatene til et fremtidig SFF på Agder. Siden neste utlysning neppe vil finne sted før om fem år, må man likevel ta høyde for at andre forskningsmiljøer kan ha større sannsynlighet for å vinne frem i en nasjonal konkurranse om tildeling av SFF enn disse to miljøene. «MULTIKUL» er prosjektnavnet på en av de to SFF-søknadene fra UiA. UiA skriver i et notat til RFF Agder datert at Multimodalitet og kulturendring er et tverrfaglig forskningsområde der flere forskergrupper ved Fakultet for humaniora og pedagogikk har markert seg de senere år. Det er valgt ut som et av universitetets toppsatsingsområder. Området defineres ved en felles interesse for multimodale tekster og hvordan disse fungerer og forstås i en kulturell kontekst. Forskerne er opptatt av tekster i vid forstand: ytringer og objekter som skaper mening gjennom bruk av ulike semiotiske ressurser eksempelvis skriftlig og muntlig verbalspråk, bilder og lyd. Multimodale eller sammensatte tekster er tekster der flere semiotiske modaliteter spiller sammen, og forskningen på dette området har blitt aktualisert ved den omfattende digitaliseringsprosessen som de senere år har preget kommunikasjon og samfunn. Den andre søknaden som UiA har oversendt til Forskningsrådet heter «CIEM» (Centre for Integrated Emergency Management). CIEM vil kunne utvikle løsninger hvor mobile enheter som smarttelefoner kan fungere som effektive hjelpemidler i krisehåndtering og beredskap. Det finnes et stort potensiale i personsentrert datafangst (Human-Centered Sensing). I for eksempel en jordskjelvkatastrofe kan befolkningen aktivt bruke sin smarttelefon ved å sende SMS, bilder eller bruke sosiale medier. Smarttelefoner sender i tillegg ut mye passiv informasjon gjennom sensorteknologi. ( ) Ved CIEM vil man også jobbe med løsninger for å gjøre trådløse mobile nettverk mer effektive og robuste, ved å forbedre dekning, tilgjengelighet og energieffektivitet. Det er vesentlig å vurdere sosiale 8

9 og kulturelle forhold i de områdene krisehåndteringen skal foregå, slik at man kan utforme opplegg som gir mer effektiv håndtering av kriser. I tillegg til de to satsingene som har søkt SFF, så ble et tredje område også presentert på styrets strategisamling. Informasjon om dette ble oversendt fra Havforskningsinstituttet, avd. Flødevigen, og gjelder en felles satsing fra Havforskningsinstituttet, UiA og UiO på Centre for North Sea-Skagerrak Ecosystem Science. Satsingen gjelder marin økologi, inkludert fiskeri og naturforvaltningsrettede tema. I tillegg er det fra UiAs side også nevnt at Senter for e-helse og omsorgsteknologi forventes å kunne utvikle seg i retning av å kunne bli et fremtidig forskningssenter Satsinger rettet mot Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) Det er pr 15. mai 2012 ikke avklart når Forskningsrådet har sin neste utlysning av SFI er. Tidligst vil dette bli høsten 2013 med oppstart av sentre i Dersom Agder skal være med i konkurransen, er det imidlertid viktig at man påbegynner arbeidet allerede nå med å etablere forskningsmiljøer som er i stand til å kunne søke om SFI når/dersom dette blir utlyst. På styrets strategisamling i mars 2012, ble det presentert to SFI-satsinger. Den første satsingen gjelder Senter for industriell diagnostikk, og ble presentert av Teknova. Innenfor et slikt senter skal det utvikles metoder for å kontrollere kvalitet under produksjon av materialer og komponenter, samt løpende overvåkning for tilstandsbasert vedlikehold. Satsingen er spesielt relevant for prosessindustrien (Eyde), men har også relevans for olje/offshore (NODE) og energibransjen. Den andre satsingen gjelder SFI mekatronikk, som ble presentert av NCE NODE. Satsingen henger tett sammen med NCE NODEs ambisjon om at Sørlandet i samarbeid med UiA skal innta en posisjon som en verdensledende region innen mekatronikk. Som et utgangspunkt tenker man seg at UiA bør være vertsinstitusjon for et eventuelt SFI, med nasjonale og internasjonale partnere, deriblant de største NODE-bedriftene. I tillegg ble en tredje SFI-satsing presentert på styrets møte den 21. mai Arena USUS presenterte da et Senter for immateriell tjenesteinnovasjon (for kultur, reiseliv og opplevelsesnæringer). Alle tre satsinger bærer preg av å være i en tidlig fase, og det gjenstår mye arbeid for å klarlegge hvorvidt en slik satsing er realistisk, hvem som skal delta og mer spesifikt hva en slik satsing bør inneholde. 8.3 Utdanningsforskning På styrets strategisamling om utdanningsforskning den 25. april 2012, inviterte RFF Agder relevante forskningsinstitusjoner, næringsklynger og offentlig sektor til å presentere pågående satsinger og relevante fremtidig forskningsområder innenfor utdanningsforskning. I tillegg hadde Forskningsrådets regionansvarlige i Agder en gjennomgang av hva Forskningsrådet gjør på dette området. Forskningsrådet definerer utdanningsforskning til å favne all tematikk som angår: - utdanningenes mål og innhold 9

10 - organisering og arbeidsmåter, samt - resultater og virkninger for den enkelte og for samfunnet De sentrale fagdisiplinene på feltet er: - pedagogikk - fagdidaktikk - psykologi og sosiologi - samfunnsøkonomi og statsvitenskap RFF Agder velger å følge samme definisjoner som Forskningsrådet. I tillegg legges det som er beskrevet i FoU-strategien og bestilt som satsing fra fylkestingene til grunn for konkrete utlysninger fra fondet (jfr. punkt 6). Fondet mener samtidig at den linjen man til nå har lagt seg på med krav om samarbeid også er ønskelig innenfor dette området, dvs. at utlysningene vil gjelde prosjekter der forskningsinstitusjoner og brukere samarbeider om søknader til fondet. Det er fondets inntrykk at man på dette området i første omgang har behov for kvalifiseringsprosjekter med det formål å etablere større hovedprosjekter på sikt. Man vil derfor utlyse større kvalifiseringsprosjekter høsten 2012, og følge disse opp med utlysning av hovedprosjekter høsten Innovasjon i offentlig sektor Innovasjon i offentlig sektor (IOS) er et prioritert område for de regionale forskningsfondene. Utdanningsforskning hører inn under denne kategorien. RFF Agder følger som nevnt ovenfor opp bestillingsbrevets føringer om å satse på utdanningsforskning. I tillegg mener styret det er ønskelig å oppfordre også andre områder innenfor offentlig sektor til å søke. Man har derfor valgt å utlyse et regionalt offentlig prosjekt hvor en aktør fra offentlig sektor står som søker, men som innebærer samarbeid med relevante forskningsinstitusjoner. I denne utlysningen har man valgt å unnta utdanningsforskning (som dekkes allerede). 10. Søknadstyper Regional kvalifiseringsstøtte er den eneste søknadstypen som fylkestingene har bedt spesielt om. Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger. Gode prosjektideer som ikke vurderes å ha tilstrekkelig kvalitet til å kunne få tildeling gjennom de øvrige søknadstypene, kan gis regional kvalifiseringsstøtte for å videreutvikle og kvalifisere prosjektet. Målgrupper for kvalifiseringsstøtten kan være bedrifter, offentlig virksomhet, enkeltforskere og FoUinstitusjoner. 1 Fondet har en løpende behandling av regional kvalifiseringsstøtte med en maksimal støtteintensitet på 50 %, begrenset oppad til kroner I tillegg vil man høsten 2012 legge opp til flere utlysninger av større regionale kvalifiseringsprosjekter. Maksimal 1 Alle definisjoner på søknadstyper er hentet fra følgende lenke: 10

11 støtteintensitet vil også for disse ligge på 50 %, men vil være begrenset oppad til kroner Flere av de øvrige utlysningene vil være regionale institusjonsprosjekter. Regionale institusjonsprosjekter skal styrke et forskningsmiljø innenfor regionalt prioriterte områder, gjennom å bygge ny kompetanse eller utvikle eksisterende kompetanse. Prosjektene skal bidra til å styrke miljøer av høy kvalitet eller bygge opp nye miljøer på områder av strategisk betydning. Prosjektene må være forankret i søkerinstitusjonens strategiske planer. Relevansen defineres av fondets utlysninger. Denne søknadstypen benyttes derfor der hvor man ønsker å bygge opp kompetanse med det formål å støtte opp rundt mulige fremtidige forskningssenter-etableringer. For å sikre en viss konkurranse om midler, så har RFF Agder valgt å utlyse regionale institusjonsprosjekter der målgruppen er aktører som retter seg mot et fremtidig SFF eller SFI. Det vil høsten 2012 bli utlyst tre slike prosjekter; ett prosjekt på inntil 5 millioner kroner (2-4 år) og 2 på inntil 3 millioner kroner (2-4 år). I tillegg planlegges det ett institusjonsprosjekt utlyst høsten 2013 på inntil 3 millioner kroner (2-4 år). Alle de seks SFF-/SFI-tiltakene som er presentert for styret vil kunne være med og konkurrere om disse midlene. Man kan også tenke seg at det kan være andre aktører som er relevante søkere til disse prosjektene. I en eventuell satsing mot SFI/SFF, er det viktig å få bedriftene med. Det vil derfor bli lyst ut regionale bedriftsprosjekter høsten Regionale bedriftsprosjekter skal styrke FoUaktiviteten i bedrifter innenfor de enkelte fondenes prioriterte satsingsområder. Målgruppene er enkeltbedrifter med FoU-erfaring, enkeltbedrifter i samarbeid med FoUinstitusjoner, konsortier av bedrifter eller konsortier av bedrifter i samarbeid med FoUinstitusjoner. Utlysningene mot bedrifter vil tematisk ligge innenfor noen av SFF-/SFIsatsingene, nemlig energi, miljø og klima og kultur-/opplevelsesnæringer. Man har imidlertid valgt å ikke begrense adgangen til å søke til kun å gjelde bedrifter som er involvert i SFF-/SFI-satsinger. På denne måten vil man også kunne følge opp bedrifter som tidligere har deltatt i regionale kvalifiseringsprosjekter innen energi, miljø og klima (utlyst våren 2010). I tillegg kan det være andre aktører som kan tenkes å søke om midler innenfor denne utlysningen. Innen utdanningsforskning har styret valgt først å lyse ut større regionale kvalifiseringsprosjekter i 2012, siden man anser at det innenfor dette området er behov for mer forprosjektmidler. Kvalifiseringsprosjektene vil deretter bli fulgt opp av utlysning av ett regionalt offentlig prosjekt. Regionale offentlige prosjekter skal utløse og styrke FoUaktivitet i offentlige virksomheter innenfor de enkelte fondenes prioriterte satsingsområder. Målgruppene er enkeltvirksomheter, enkeltvirksomheter i samarbeid med FoU-institusjoner og/eller bedrifter, konsortier av virksomheter eller konsortier av virksomheter i samarbeid med FoU-institusjoner og/eller bedrifter. Det er en virksomhet i offentlig sektor som må søke om regionalt offentlig prosjekt, men det vil i utlysningen være krav om samarbeid med forskningsinstitusjoner i eller utenfor Agder. I tillegg til et regionalt offentlig prosjekt vil man lyse ut et forskerprosjekt innen utdanningsforskning, med krav om brukermedvirkning. Regionale forskerprosjekter skal bidra til ny kunnskap om relevante problemstillinger i regionen og tema innenfor regional utvikling. Relevansen defineres av fondets utlysninger. Målgruppen for de regionale forskerprosjektene er enkeltforskere eller grupper av forskere ved en eller flere forskningsmiljøer (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, institusjoner med forskning som viktig del av virksomheten). For alle søknadstypene vil det være krav om at søkeren er lokalisert på Agder, siden dette er et krav i bestillingsbrevet. 11

12 11. Utlysning med søknadsfrist 17. oktober 2012 Følgende midler vil bli utlyst med søknadsfrist 17. oktober 2012: 1. Utlysning av inntil 2 millioner kroner til regional kvalifiseringsstøtte på inntil kroner pr prosjekt. Maksimal støtteintensitet er 50 % for bedrifter og 75 % for forskningsinstitusjoner og offentlig sektor (gjelder uavhengig av hvem som står som søker i prosjektet). Tidsrammen for prosjektet er maksimalt ett år. Ingen utstyrskostnader dekkes innenfor denne utlysningen. Prosjektet det søkes støtte til skal innebære samarbeid mellom minst en bedrift/næringsklynge/ideell organisasjon/offentlig aktør og minst en forskningsinstitusjon. Prosjektansvarlig skal være lokalisert på Agder, men alle typer målgrupper (forskningsinstitusjon, bedrift, m.fl.) kan søke om midler. Det utlyses følgende kategorier av større regionale kvalifiseringsprosjekter: i. Det kan gis støtte til kvalifiseringsprosjekter som har som formål å etablere et fremtidig SFI eller SFF på Agder (tematisk åpen utlysning). For slike prosjekter stilles det mindre krav til forskningsinnhold, men for SFI må det kunne dokumenteres at både forskningsinstitusjon(er) og bedrifter er inne i prosjektet med en relevant satsing. ii. Det kan gis støtte til kvalifiseringsprosjekter som tematisk ligger innenfor områdene (a) energi, miljø og klima; delområdene mekatronikk, energieffektivisering, fornybar energi og prosessforbedring, eller (b) kultur- og opplevelsesnæringer. Søknadene innenfor de to nevnte kategoriene konkurrerer med hverandre, i den forstand at de søknadene som oppnår best vurdering vil bli prioritert uavhengig av tematikk. Dersom søknader står likt, så vil styret vurdere å tildele midler slik at begge kategorier og søknader innenfor ulike tematiske områder får tildelinger. 2. Utlysning av inntil 11 millioner kroner til regionale institusjonsprosjekter til kompetansebygging for mulige SFI eller SFF vertsinstitusjoner. Prosjektenes tidsramme er 2-4 år. Det utlyses tre prosjekter; ett med en ramme på inntil 5 millioner kroner og to med en ramme på inntil 3 millioner kroner pr prosjekt. Det skal ikke spesifiseres hvilket prosjekt man søker på, men det prosjektet som får høyest vurdering av Forskningsrådets fagpanel/eksperter vil få den høyeste tildelingen (hvis flere søker om mer enn 3 millioner kroner). Dersom flere søknader står likt, vil SFI-relaterte søknader ha prioritet framfor SFFsøknader 2. Dersom to søknader innenfor samme ordning (SFF eller SFI) står likt, vil tildeling avgjøres gjennom styrets vurdering av hvilken søknad som styret mener har størst sannsynlighet for å få gjennomslag for en fremtidig etablering av et SFF eller et SFI. Styrets vurdering på dette punktet kan ikke påklages. I denne utlysningen er det vurdert slik at regional relevans er ivaretatt gjennom at man søker å få et forskningssenter lokalisert til Agder. Man vil derfor se bort fra regional relevans som eget vurderingskriterium. 2 Årsaken til dette er at siden ingen forskningsmiljøer er med i konkurransen om neste tildeling av SFF, så er det tildeling til SFI som tidsmessig kommer først. 12

13 Søknadene må som minimum oppnå en karakter på 5 eller høyere fra Forskningsrådets fagpanel/eksperter for å kunne få tildeling i denne utlysningen. Målsettingen med utlysningen er å bygge opp kompetanse hos en vertsinstitusjon for en planlagt SFI- eller SFF-satsing. Søknaden må derfor inneholde dokumentasjon på hvordan slik kompetanse tenkes oppbygget. For SFI må det dokumenteres et samarbeid med bedrifter og/eller næringsklynger som støtter opp rundt prosjektet. Det er en styrke for søknaden at bedrifter bidrar med finansiering av prosjektet. For SFF er det ønskelig at det dokumenteres samarbeid med andre relevante aktører. Internasjonalt samarbeid anses som en fordel. Maksimal støtteintensitet er 75 %. Bedrifter må bidra med minimum 50 % egenfinansiering inn i prosjektet. 3. Utlysning av inntil 12 millioner kroner til regionale bedriftsprosjekter. Prosjektenes tidsramme er 1 3 år. Det utlyses to prosjekter med en totalramme på inntil 4,5 millioner kroner og ett prosjekt med en ramme på inntil 3 millioner kroner. Dette angir den øvre rammen for tildelinger til prosjekter, men søknader med best vurdering vil få høyest prioritet m.h.t. bevilgning. Styret forbeholder seg retten til ikke å benytte de oppgitte rammene pr. prosjekt fullt ut. Maksimal støtteintensitet er 35 % pr prosjekt. Samlet offentlig støtte må ligge innenfor ESA-regelverkets rammer (normalt 50 % for SMB-bedrifter). Det oppfordres til samfinansiering med SkatteFUNN. Prosjektet det søkes støtte til skal innebære samarbeid med minst en forskningsinstitusjon. Prosjektansvarlig (bedrift) skal være lokalisert på Agder. Tematisk utlyses følgende områder: i. energi, miljø og klima; delområdene mekatronikk, energieffektivisering, fornybar energi og prosessforbedring, og ii. kultur- og opplevelsesnæringer. Søknader innenfor disse tematiske områdene konkurrerer med hverandre, og de søknadene med best vurdering vil bli prioritert uavhengig av tematisk område. Søknadene vil vurderes ut fra Forskningsrådets ekspertvurderinger, samt vurdering av regional relevans. RFF Agder godtar ikke samfinansiering med Forskningsrådets programmer. Hvis et prosjekt mottar finansiering fra Forskningsrådet til omsøkte prosjekt, vil man ikke kunne motta finansiering fra RFF Agder. 4. Utlysning av inntil 1 million kroner til regional kvalifiseringsstøtte innen utdanningsforskning på inntil kroner pr prosjekt. Maksimal støtteintensitet er 50 % for bedrifter og 75 % for forskningsinstitusjoner og offentlig sektor (gjelder uavhengig av hvem som står som søker i prosjektet). Tidsrammen for prosjektet er maksimalt ett år. Det utlyses større regionale kvalifiseringsprosjekter til utdanningsforskning som tematisk retter seg mot forskning omkring skoleutvikling og lærerutdanning, utvikling av arbeidslivet i Agder og UiA som utdannelsessted for lærere, koblinger mellom arbeidsliv skole og UiA for å få til økt læring og bedre lærerutdanning, anvendelse og utvikling av IKT-løsninger som verktøy 13

14 innen utdanningssektoren, samt sammenhengene mellom levekår, arbeidsliv og skole/utdanning (slik som for eksempel frafallsproblematikk). Ingen utstyrskostnader dekkes innenfor denne utlysningen. Prosjektet det søkes støtte til skal innebære samarbeid mellom minst en bedrift/næringsklynge/ideell organisasjon/offentlig aktør og minst en forskningsinstitusjon. Prosjektansvarlig skal være lokalisert på Agder, men alle typer målgrupper (forskningsinstitusjon, bedrift m.fl.) kan søke om midler. For alle utlysningene gjelder at prosjektansvarlig skal være lokalisert på Agder, men kan samarbeide med aktører utenfor regionen. 12. Utlysninger med søknadsfrist september 2013 Det er et ønske fra Forskningsrådet om at alle fondsregioner følger samme utlysningsfrist på høsten. Høsten 2013 planlegges utlysningene samordnet med søknadsfrist 4. september Følgende midler planlegges utlyst med søknadsfrist 4. september 2013: 1. Utlysning av inntil 3 millioner kroner til ett regionalt institusjonsprosjekt til kompetansebygging for mulige SFI eller SFF vertsinstitusjoner. Prosjektets tidsramme er 2-4 år. Dersom to søknader vurderes likt, vil SFF-søknader prioriteres 3. I denne utlysningen er det vurdert slik at regional relevans er ivaretatt gjennom at man søker å få et forskningssenter lokalisert til Agder. Man vil derfor se bort fra regional relevans som eget vurderingskriterium. Søknadene må som minimum oppnå en karakter på 5 eller høyere fra Forskningsrådets fagpanel/eksperter for å kunne få tildeling i denne utlysningen. Målsettingen med utlysningen er å bygge opp kompetanse hos en vertsinstitusjon for en planlagt SFI- eller SFF-satsing. Søknaden må derfor inneholde dokumentasjon på hvordan slik kompetanse tenkes oppbygget. For SFI må det dokumenteres et samarbeid med bedrifter og/eller næringsklynger som støtter opp rundt prosjektet. Det er en styrke for søknaden at bedrifter bidrar med finansiering av prosjektet. For SFF er det ønskelig at det dokumenteres samarbeid med andre relevante aktører. Internasjonalt samarbeid anses som en fordel. Maksimal støtteintensitet er 75 %. Bedrifter må bidra med minimum 50 % egenfinansiering inn i prosjektet. 2. Utlysning av inntil 3 millioner kroner til regionalt offentlig prosjekt innen utdanningsforskning. Det utlyses inntil 1 million kroner pr år i inntil 3 år. Maksimal støtteintensitet er 75 % finansiering. 3 Gitt at det ikke forekommer endringer i forventede utlysninger av SFF og SFI fra Forskningsrådet. I så fall vil det på dette tidspunktet være sent å bygge opp kompetanse mot en SFI-søknad, og man vil derfor prioritere SFF-satsinger. 14

15 Tematisk utlyses prosjekter som retter seg mot forskning omkring skoleutvikling og lærerutdanning, utvikling av arbeidslivet i Agder og UiA som utdannelsessted for lærere, koblinger mellom arbeidsliv skole og UiA for å få til økt læring og bedre lærerutdanning, anvendelse og utvikling av IKTløsninger som verktøy innen utdanningssektoren, samt sammenhengene mellom levekår, arbeidsliv og skole/utdanning (slik som for eksempel frafallsproblematikk). Prosjektansvarlig skal være en offentlig virksomhet på Agder. Det stilles krav om at søker skal samarbeide med en forskningsinstitusjon i eller utenfor regionen. 3. Utlysning av inntil 3 millioner kroner til regionalt forskerprosjekt med brukermedvirkning innen utdanningsforskning. Det utlyses inntil 1 million kroner pr år i inntil 3 år. Maksimal støtteintensitet er 75 % finansiering. Tematisk utlyses prosjekter som retter seg mot forskning omkring skoleutvikling og lærerutdanning, utvikling av arbeidslivet i Agder og UiA som utdannelsessted for lærere, koblinger mellom arbeidsliv skole og UiA for å få til økt læring og bedre lærerutdanning, anvendelse og utvikling av IKTløsninger som verktøy innen utdanningssektoren, samt sammenhengene mellom levekår, arbeidsliv og skole/utdanning (slik som for eksempel frafallsproblematikk). Prosjektansvarlig skal være en forskningsinstitusjon på Agder. Det stilles krav om at søker skal samarbeide med minst en aktør fra brukersiden (som skal ta i bruk forskningsresultatene) i eller utenfor regionen. 4. Utlysning av inntil 3 millioner kroner til regionalt offentlig prosjekt. Tematisk er dette en åpen utlysning, med unntak av området utdanningsforskning. Det utlyses inntil 1 million kroner pr år i inntil 3 år. Maksimal støtteintensitet er 75 % finansiering. Prosjektansvarlig skal være en offentlig virksomhet på Agder. Det stilles krav om at søker skal samarbeide med en forskningsinstitusjon i eller utenfor regionen. For alle utlysningene gjelder at prosjektansvarlig skal være lokalisert på Agder, men kan samarbeide med aktører utenfor regionen. 13. Den nasjonale kvalitetspotten ( 15 % potten ) Den såkalte 15 % -potten har vært håndtert ulikt fra år til år. I 2010 ble midlene fordelt til fondsregionene basert på samme fordelingsnøkkel som ble benyttet for fordeling av øvrige fondsmidler. I 2011 ble midlene utlyst, og fondsregionene konkurrerte om midler fra den nasjonale potten. RFF Agder ble sammen med RFF Vestlandet tildelt 5 millioner kroner til Stipendiatprogram Bærekraftig verdiskaping i regionale innovasjonssystemer i denne utlysningen. I 2012 og framover er det ikke avklart hvordan midlene skal fordeles, men mest sannsynlig vil det fremmes et forslag om en ordning der fondsregionene enes om ett eller flere felles 15

16 innsatsområder hvor regionale problemstillinger/utfordringer kan løses gjennom interregionalt samarbeid. Det er stor sannsynlighet for at fondsregionene vil bidra med egenfinansiering inn i en slik ordning. RFF Agder velger å avsette 1 million kroner til mulig egenfinansiering inn mot 15 % -potten (budsjettert i 2013). I tillegg har fondet allerede avsatt kroner av 2010-midlene til denne type samfinansiering. Det er mulig at fondet må bidra med mer midler enn det som nå er budsjettert, men fondet vil i så fall vurdere enten å omprioritere midler eller å forskuttere dette fra senere bevilgninger. 14. Handlingsrom i forhold til fremtidige utlysninger I alle de skisserte utlysningene, forbeholder styret seg retten til å gjøre begrunnede endringer i forhold til utlysninger. Det vil spesielt gjelde utlysninger høsten RFF Agder har i denne handlingsplanen dessuten valgt en viss grad av overbudsjettering. Årsaken til dette er at fondet i tidligere utlysninger ikke alltid har mottatt nok søknader med tilstrekkelig høy kvalitet til å få bevilgning, og at utlyste rammer dermed ikke har vært benyttet fullt ut. Fondet mener dessuten at en viss grad av overbudsjettering er forsvarlig siden man har lagt seg på en relativt restriktiv linje der flerårige prosjekter belastes det året de er tildelt. 15. Oppsummering planlagte utlysninger Tabell 15.1 gir en oversikt over de utlysninger som RFF Agder planlegger hhv. høsten 2012 og høsten I tillegg til dette er det bevilget 5 millioner kroner til løpende behandling av regional kvalifiseringsstøtte, hvorav det pr juni 2012 gjenstår 3,6 millioner kroner. 16

17 Tabell 15.1: Planlagte utlysninger i RFF Agder (i tusen kroner) Utlysning Sum Store regionale kvalifiseringsprosjekter innen energi/miljø/klima og kultur/opplevelse Regionale institusjonsprosjekter kompetansebygging for fremtidig SFI/SFF Regionale bedriftsprosjekter innen energi/miljø/klima og kultur/opplevelse Store regionale kvalifiseringsprosjekter innen utdanningsforskning Regionalt offentlig prosjekt innen utdanningsforskning Regionalt forskerprosjekt med brukermedvirkning innen utdanningsforskning Regionalt offentlig prosjekt tematisk åpen utlysning, men utdanningsforskning er unntatt Avsatt til egenfinansiering 15 % -pott Sum Budsjett Den økonomiske rammen for regionalt forskningsfond Agder 2012 er en tildeling fra Kunnskapsdepartementet på 13,685 millioner kroner. Styret har vedtatt at inntil 9 % kan benyttes til administrasjonskostnader i Det forventes om lag samme tildeling i årene framover. Tabell 16.1 viser hva som så langt er bevilget fra RFF Agder. Tabell 16.1: Bevilgede midler fra Regionalt forskningsfond Agder*: Søknadstype Sum Regional kvalifiseringsstøtte energi, miljø og klima Regional kvalifiseringsstøtte e- helse Regionalt institusjonsprosjekt innen e-helse Regionale bedriftsprosjekter energi, miljø og klima Regional kvalifiseringsstøtte store prosjekter Regional kvalifiseringsstøtte løpende behandling Regionale bedriftsprosjekter (mobilisering) Regionale institusjonsprosjekter kultur/opplevelse Sum totalt *Bevilgningene er her ført på det året de er bevilget, selv om selve utlysningen fant sted året før. 17

18 Tabell 16.2 viser en oversikt over tildelinger til og fra RFF Agder, samt disponible midler framover. Tabell 16.2: Disponible midler hos RFF Agder: Midler til RFF Agder (Estimert) tildeling fra KD ex 15 % -pott (Avsatt til) administrasjon (Estimerte) renteinntekter Til utdeling Bevilget 2010 fra RFF Agder Overført til Midler til utdeling Bevilget 2011 fra RFF Agder Overført Midler til utdeling mill avsatt reg.kval.støtte minus bevilgede midler Bevilgninger Til disposisjon Til disposisjon Til disposisjon Sum totalt Utlysninger høst Utlysninger høst Sum bevilgninger For 2013 oppgis forventede/estimerte tall. 5 For 2014 oppgis forventede/estimerte tall. 6 Estimat 7 Årsaken til overføringer er at høst-utlysningene først ble bevilget/ belastet det påfølgende år. 18

19 Som nevnt i punkt 4 velger RFF Agder å belaste bevilgninger det året de foretas. Selv om høst-utlysningene bevilges samme år, så utlyses også neste års ramme. Man har også valgt å se utlysningene i 2012 og 2013 i sammenheng for å skape større forutsigbarhet for søkerne. De planlagte utlysningene overstiger forventede disponible midler med om lag 2,7 millioner kroner. Fondets erfaringer så langt tilsier imidlertid at det er en viss sannsynlighet for at ikke alle rammene utnyttes fullt ut, slik at man får frigjorte midler. Samtidig knytter det seg usikkerhet rundt hvor mye egenfinansiering som bør påregnes til 15 % -potten; det kan tenkes at den må økes noe. Siden RFF Agder har lagt seg på en relativt forsiktig praksis m.h.t. å binde opp senere års bevilgninger, anser man det imidlertid som uproblematisk dersom man skulle få tilsvar på alle utlysninger og dermed må binde opp noe av midlene relatert til utlysningene i 2012 og Eierskap til prosjektresultater Regionalt forskningsfond Agder følger Norges forskningsråds regelverk hva gjelder eierskap til resultater, rettigheter til patenter osv. 8 8 Se Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk , 19

Hand lings plan. revidert 2013 vedtatt av styret

Hand lings plan. revidert 2013 vedtatt av styret Hand lings plan 2012 2014 revidert 2013 vedtatt av styret 19.03.13 Innhold Bakgrunn og rammer... 3 Fondets formål, visjon og satsingsområder... 3 Tidsramme... 4 Organisering og utlysning... 4 Endringer

Detaljer

Hand lings plan. Vedtatt av styret 24.3.2015

Hand lings plan. Vedtatt av styret 24.3.2015 Hand lings plan 2015 2016 Vedtatt av styret 24.3.2015 Innhold 1. Bakgrunn og rammer... 3 2. Fondets formål, visjon og satsingsområder... 3 3. Tidsramme... 4 4. Organisering og utlysning... 4 5. Måloppnåelse...

Detaljer

Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011

Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011 Handlingsplan 2011/2012 Regionalt forskningsfond Agder Vedtatt av styret 4. juli 2011 1. Bakgrunn og rammer Som en del av forvaltningsreformen ble det i 2010 opprettet et statlig fond på 6 milliarder kroner,

Detaljer

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av Fylkeskommunen

Detaljer

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Utlysninger fra RFF Agder høsten 2013 daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016 2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Regionale forskningsfond... 3 1.2 Regionale utfordringer... 3 1.3 Forskning og forskningsbasert innovasjon RFF Agders rolle... 4 2. Fondets forhold

Detaljer

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi for Agder FoU-strategien for Agder er utarbeidet

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Fondsarbeidet i RFF Agder

Fondsarbeidet i RFF Agder Nasjonal konferanse for Regionale forskningsfond Bergen 22.-23. mars 2011 Strategiarbeid prosesser regionalt Fondsarbeidet i RFF Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Agder 2010 Agder

Detaljer

Regionalt forskningsfond Agder

Regionalt forskningsfond Agder Informasjonsmøte UIA, Gimlemoen 8. september 2011 Informasjon om fondet og fondets strategi Regionalt forskningsfond Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Nord-Norge Nordland, Troms,

Detaljer

Regionale virkemidler virker de?

Regionale virkemidler virker de? Regionale virkemidler virker de? daglig leder Bodil Lindestad, Regionalt forskningsfond Agder 13. februar 2013 www.regionaleforskningsfond.no/agder Presentasjonen 1. Kort om Regionale forskningsfond 2.

Detaljer

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Regionale forskningsfond Agder Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Kort om regionale forskningsfond Opprettet som en del av forvaltningsreformen med det formål å mobilisere til økt

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2014-2015 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2014-2015.

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2018-2019 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for perioden

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2010-12 Vedtatt av fondsstyret 11.08.10 1 Innledning Handlingsplanen er utarbeidet av fondsstyret for det regionale forskningsfond Oslofjordfondet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingsbrevet

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Maler for prosjektbeskrivelser Vurderingskriterier Tips til utforming

Detaljer

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Forskningsrådet jobber på tre fronter for å styrke det regionale

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Vurderingskriterier Tips til utforming av søknad Søknadsbehandling

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Narvik 25.4.2017 Sekretariatet RFF Nord: Eirik Ellingsen Fondsregion Nord-Norge 44 kommuner i Nordland 24 kommuner i Troms 19 kommuner i Finnmark Regionale forskningsfond

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Hovedvekt på følgende tema Søknadstypene i utlysningen Maler for prosjektbeskrivelser Vurderingskriterier Hva må en

Detaljer

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Line Mervi Jacobsen Rådgiver, sekretariatet Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Formål: Styrke forskning for

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer

Utlysning og søknadsprosedyre hos det regionale forskningsfondet på Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder

Utlysning og søknadsprosedyre hos det regionale forskningsfondet på Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Utlysning og søknadsprosedyre hos det regionale forskningsfondet på Agder Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Kort om Regionale forskningsfond Agder Aust- og Vest-Agder utgjør en av

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Forskningsrådet har utredet forslag til rammer for organisering og forvaltning

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD)

Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel opprettet i 2010 Formål: Styrke forskning for regional innovasjon og utvikling Mobilisere

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge SkatteFUNN Åpen dag 27.04.2016 Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Om Regionalt forskningsfond Nord-Norge Aktuelle virkemidler for bedrifter Aktuelle utlysninger

Detaljer

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionalt forskningsfond Fondsregion Nord-Norge Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Og Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionale forskningsfond Nytt forskningspolitisk virkemiddel fra

Detaljer

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015 REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2015 VEDTATT AV STYRET I MØTE 25. MARS 2015 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Rammebetingelser og føringer... 1 2.1 Fondets forhold til nasjonale program...

Detaljer

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte Revidert versjon

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte Revidert versjon Handlingsplan Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 2010 2011 Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 Revidert versjon 10.6. 2011 Revideringer for 2011 markert **gjeldende overskrift 1. Innledning Handlingsplanen

Detaljer

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge/Nordland 18.06.2012 Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge perspektivet - Nord-Norge strategi Nordlandsperspektivet - Nordlandsstrategi -relevans

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE HANDLINGSPLAN 2014-15 VEDTATT AV STYRET I MØTE 14. MARS 2014 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Rammebetingelser og føringer... 1 2.1 Innledning... 1 2.2 Fondets forhold

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd 2 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingen fra fylkestingene

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2013-2015 Innhold 1. Innledning... 4 Regionale forskningsfond... 4 Visjon for Oslofjordfondet... 4 Mål for Oslofjordfondet... 4 Regionale problemstillinger, målgrupper og forskningsfokus...

Detaljer

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Adm. dir Arvid Hallén, Norges Forskningsråd Agenda Om Forskningsrådets oppgaver og

Detaljer

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte 20.8.2010

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 Handlingsplan Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 2010 2011 Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 1. Innledning Handlingsplanen for Midtnorsk forskningsfond er styrets strategidokument. Her presenteres styrets

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Bakgrunn og inndeling Fylkeskommunen er etter forvaltningsreformen tillagt en rolle som regionale utviklingsaktør Fylkeskommunen

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Næringsseminar Trofors, Torsdag 10. november 2011 Relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv

Detaljer

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Hamar. 08.06.2015 Bakgrunn og formål: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU- innsats

Detaljer

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder 16-17. september 2015, Sogndal Kilde: Regionaldirektør VAF Kilde: Arne Isaksen, leder forskningsprosjektet

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR.

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 08.06.2016 2010/1663-21110/2016 / 070 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond 1. Foreløpig utredningsrapport levert KD 17.april 2. Forankringsmøter med ulike aktører UHR, Sametinget, IN, SIVA, LO, NHO, Forskningsinstituttenes fellesorganisasjon, KS sine

Detaljer

Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning

Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning Aktive utlysninger RFF Oslofjordfondet Lill Irene Cressey, lillirenec@vfk.no Oslofjordfondet fortrinn gjennom forskning Buskerud Foto: Sørensen/Bøhmer Olsen Telemark Østfold Vestfold www.oslofjordfondet.no

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Nettverkssamling Betong og byggearbeid i arktisk klima Relevante virkemidler for FoU Narvik 5. oktober 2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Mobilisering - hvordan jobber vi regionalt? Vi skal

Detaljer

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond Ot.prp. nr. 10: Norges forskningsråd

Detaljer

Daglig leder, Regionalt forskningsfond Agder Observatør, Vest-Agder fylkeskommune. Sak 13/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.

Daglig leder, Regionalt forskningsfond Agder Observatør, Vest-Agder fylkeskommune. Sak 13/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. JANUAR 2013 FYLKESHUSET I VEST-AGDER, KRISTIANSAND Tilstede var: Knut Brautaset styreleder Aust-Agder Camilla Dunsæd nestleder Vest-Agder Tellef Inge Mørland styremedlem Aust-Agder

Detaljer

Fondenes status og videre utfordringer

Fondenes status og videre utfordringer Fondenes status og videre utfordringer Regionale forskningsfonds årskonferanse Svolvær 22.-23. mai 2013 Olav R. Spilling Fondenes status og videre utfordringer bidrar de til «forskning i hele landet»?

Detaljer

Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond 2. juni 2009 Atle Markussen, Forskningsrådet/Hordaland Forkortet innlegg: ewø/ama Forkortet innlegg EWØ/AMA Innhold Om regionale forskningsfond

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016-2019 Vedtatt 18.4.16 Innhold 1. Innledning... 4 Regionale forskningsfond... 4 Visjon for Oslofjordfondet... 4 Mål for Oslofjordfondet... 4 Regionale problemstillinger, målgrupper og

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Hva er regionale forskningsfond? Kjell Øygarden Sekretariatsleder Fondsregion Hovedstaden. www.regionaleforskningsfond.no

Hva er regionale forskningsfond? Kjell Øygarden Sekretariatsleder Fondsregion Hovedstaden. www.regionaleforskningsfond.no Hva er regionale forskningsfond? Kjell Øygarden Sekretariatsleder Fondsregion Hovedstaden www.regionaleforskningsfond.no Fondets formål Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling FoU-prosjekter

Detaljer

2. Fylkestinget vedtar styresammensetningen med styrehonorarer slik det foreligger i saken etter forslag fra valgkomiteèn.

2. Fylkestinget vedtar styresammensetningen med styrehonorarer slik det foreligger i saken etter forslag fra valgkomiteèn. Saknr. 3699/08 Ark.nr. X70. Saksbehandler: Espen Køhn REGIONALE FORSKNINGSFOND INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Forskningsrådets meny Skattefunn Nærings ph.d Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Detaljer

Regionalt utviklingsarbeid. Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie

Regionalt utviklingsarbeid. Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie Regionalt utviklingsarbeid Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie Mine tema her og nå Nye forvaltingsoppgaver VRI Regionalt forskningsfond. Forvaltningsreformen De vesentligste (konkrete)

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato:

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: 24.09.2014 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset

Detaljer

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND Fondsregionene Innlandet, Nord- og Midt-Norge søker sammen 10 millioner fra 15% - potten i det regionale forskningsfondet til forskning på samisk kultur og identitet,

Detaljer

Regionale Forskningsfond Innlandet

Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene Bidra

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Næringssamling i Sør-Trøndelag Røros 19. april 2012 Lars E. Onsøyen Sekretariatsleder REGION MIDT-NORGE dato Regionale Forskningsfond 3 REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Sentre for forskningsdrevet innovasjon Sentre for forskningsdrevet innovasjon En ny ordning i regi av Norges forskningsråd 1 Oslo, desember 2004 1 Godkjent av Hovedstyret i Norges forskningsråd på møtet 16. desember 2004 Ambisjoner og mål Forskningsrådets

Detaljer

Landbruket i Nordland - relevante virkemidler for FoU

Landbruket i Nordland - relevante virkemidler for FoU Bodø 2. februar 2017 Landbruket i Nordland - relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv Institutter

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet), status og oppnevnelse av nytt fondsstyre

Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet), status og oppnevnelse av nytt fondsstyre Saknr. 15/9568-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet), status og oppnevnelse av nytt fondsstyre Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014.

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014. Saknr. 11/2067-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn STATUS FOU PROGRAMMER I INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

Muligheter i Horisont 2020

Muligheter i Horisont 2020 Muligheter i Horisont 2020 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Horisont 2020 Samfunnsutfordringene Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk

Detaljer

Samspill om regional forskning noen utfordringer

Samspill om regional forskning noen utfordringer Samspill om regional forskning noen utfordringer Olav R. Spilling 22. mars 2011 Nasjonal konferanse RFF Samspill om regional forskning noen utfordringer 1. Det regionale samspillet 2. Målene for regionale

Detaljer

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan

Detaljer

Utdanningsforskning i Forskningsrådet. Strategimøte, RFF Agder Siren M. Neset, Forskningsrådet, regionansvarlig i Agder

Utdanningsforskning i Forskningsrådet. Strategimøte, RFF Agder Siren M. Neset, Forskningsrådet, regionansvarlig i Agder Utdanningsforskning i Forskningsrådet Strategimøte, RFF Agder 25.4.2012 Siren M. Neset, Forskningsrådet, regionansvarlig i Agder Innhold Utdanningsforskning i Agders FoUstrategi Definisjon av «utdanningsforskning»

Detaljer

Søknadsfrist: 20. april kl. 13

Søknadsfrist: 20. april kl. 13 Informasjonsmøte om utlysning fra Oslofjordfondet: Regional kvalifiseringsstøtte for FoUinstitusjoner Søknadsfrist: 20. april kl. 13 Kjell Ove Kjølaas Deltakere 14.3 1. Ivar Jonsson (ØSS) 2. Jo Ese (ØSS)

Detaljer

Viktige elementer i søknaden

Viktige elementer i søknaden Regionalt forskningsfond Forprosjekt / kvalifiseringsstøtte Viktige elementer i søknaden Bergen 15.mars 2011 Svein Winther Uni Research AS Forskning innen prioriterte Vestnorske tema 1. Energi og maritim

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Stortinget har besluttet å opprette regionale forskningsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler i 2010. Buskerud, Telemark, Vestfold

Detaljer

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag?

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet er involvert på mange områder 900 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet utlyses i 2015 Søknadsfrist

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Troms, Nordland og Finnmark

Detaljer

Regionale forskningsfond ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning. Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning. Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond Regionale forskningsfond ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond Olav R. Spilling, Liv Langfeldt og Svein Erik Moen Rapport 45/2013

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE BESTILLINGSBREV TIL FONDSSTYRET,

REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE BESTILLINGSBREV TIL FONDSSTYRET, REGIONALT FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE BESTILLINGSBREV TIL FONDSSTYRET, 06.04.2010. 1. Bakgrunn Gjennom regjeringens vedtak om etablering av regionale forskningsfond er det nå lagt til rette for mer regionalt

Detaljer

Oslofjordfondet, hva er det? Regionale forskingsfond for Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold

Oslofjordfondet, hva er det? Regionale forskingsfond for Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold Oslofjordfondet, hva er det? Regionale forskingsfond for Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold Hva er Oslofjordfondet og for hvem? Krav til søknad 40 millioner per år til forskningsprosjekter Målgruppe:

Detaljer

Relevante virkemidler i Forskningsrådet

Relevante virkemidler i Forskningsrådet Narvik 25. april 2017 Relevante virkemidler i Forskningsrådet Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv Institutter UoH

Detaljer

Innhold 1 Innledning Bakgrunn for ordninga Formålet med regionale forskningsfond Fondsstyret Styrets arbeid...

Innhold 1 Innledning Bakgrunn for ordninga Formålet med regionale forskningsfond Fondsstyret Styrets arbeid... Bestillingsbrev til Regionalt forskningsfond Midt-Norge 2016-2019 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for ordninga... 2 1.2 Formålet med regionale forskningsfond... 2 2 Fondsstyret... 3 2.1 Styrets

Detaljer

Handlingsplan. for. Regionalt forskningsfond Innlandet 2010-2011

Handlingsplan. for. Regionalt forskningsfond Innlandet 2010-2011 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2010-2011 Forord... 3 1. Innledning... 4 2. Om Regionale forskningsfond og fondsstyrets rolle og funksjon... 5 2.1. Fondsstyrets rolle og funksjon 5

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Kan en privat høyskole noen gang bli tildelt et Senter for fremragende utdanning (SFU)? Direktør Terje Mørland, NOKUT

Kan en privat høyskole noen gang bli tildelt et Senter for fremragende utdanning (SFU)? Direktør Terje Mørland, NOKUT Kan en privat høyskole noen gang bli tildelt et Senter for fremragende utdanning (SFU)? Direktør Terje Mørland, NOKUT Innhold 1. SFU-ordningen og resultatene så langt 2. Hva skal til for å bli et SFU?

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer