RAPPORT 3. KVARTAL 2011 Terra Kortbank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 3. KVARTAL 2011 Terra Kortbank"

Transkript

1 RAPPORT 3. KVARTAL 2011 Terra Kortbank

2 Rapport for tredje kvartal 2011 Konsernet Terra Kortbank konsern inkluderer virksomheten i morselskapet Terra Kortbank AS og datterselskapet Terra Finans AS. Resultat- og balanseutvikling Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter øker fra 51,5 millioner kroner i tredje kvartal 2010 til 55,9 millioner kroner i tredje kvartal Akkumulert hittil i år fra 2010 til 2011 er økningen fra 150,4 millioner kroner til 161,2 millioner kroner. Netto provisjons- og andre inntekter er 1,6 millioner kroner høyere tredje kvartal 2011 sammenlignet med tredje kvartal Økt aktivitet og virksomhet bidrar til at samlede kostnader øker fra 27,6 millioner kroner i tredje kvartal 2010 til 36,8 millioner kroner i tredje kvartal 2011, og sammenligner man akkumulerte tall i forrige og inneværende år er det en økning på 14,4 millioner kroner. Konsernet oppnår i tredje kvartal 2011 et resultat før tap på 18,3 millioner kroner mot 22,3 millioner kroner i tredje kvartal Positiv utvikling med lavere tapskostnader i tredje kvartal 2011 (6,7 mill) sammenlignet med fjoråret (9,0 mill). Resultat før skatt på 11,7 millioner kroner i tredje kvartal 2011 er en liten nedgang mot 13,3 mill i tredje kvartal Akkumulert resultat før skatt hadde en økning fra 21,5 mill i 2010 til 30,2 mill i Konsernet har per 30. sept 2011 en forvaltningskapital på 3,1 milliarder kroner mot 2,8 milliarder kroner per 30. sept 2010 dvs en økning på 0,4 milliarder kroner (13 prosent. Konsernet har per 30. sept 2011 en overskuddslikviditet på 464 millioner kroner plassert hos kredittinstitusjoner og i likvide rentepapirer. Videre har konsernet per 30. sept 2011 brutto utlån på 2,7 milliarder kroner som er en økning på 356 millioner kroner (15,3 prosent) fra 30. sept Konsernets nedbetalingsportefølje har økt med 110 millioner kroner og brukskreditter med 247 millioner kroner siste 12 måneder. Salgspantlån gjennom Terra billån står for veksten på nedbetalingslån. Økningen i brukskreditter kommer fra utlån via kredittkort inkludert kort og reisekontovirksomhet i ny svensk filial. Konsernets leasingportefølje er redusert med 32 millioner kroner. Brutto mislighold har økt fra 91,6 millioner kroner per 30. sept 2010 til 98,6 millioner kroner per 30.sept Tapsutsatte engasjementer er redusert med 24,0 millioner kroner til 22,6 millioner kroner. Netto tapsutsatte engasjementer utgjør per 30.sept ,1 millioner kroner. Innskuddsporteføljen i morselskapet er hovedkilde for funding i begge virksomheter. Innskuddene i konsernet utgjør per 30. sept ,4 milliarder kroner som er en økning fra fjoråret på 140 millioner kroner (10 prosent). Innskuddsdekningen for konsernet er 52 prosent. Videre finansieres konsernet av obligasjonslån i pengemarkedet utstedt av Terra-Gruppen AS samt trekkfasiliteter hos hovedbankforbindelsene. Av konsernets samlede gjeld til kredittinstitusjoner på 1,28 milliarder kroner er 500 millioner kroner fra lån fra konsernselskap (Terra-Gruppen AS). Egenkapitalavkastningen i konsernet beregnet ved å annualisere resultatet så langt i år er 9,2 prosent. For tredje kvartal isolert 2,7 prosent. Terra Kortbank konsern har per 30. sept 2011 en kjerne- og kapitaldekning på henholdsvis 10,7 prosent og 11,6 prosent. Risiko og risikostyring Styret har jevnlig styring og oppfølging av alle risikoer virksomheten er eksponert for. Terra Kortbank AS og Terra Finans AS har etablert rammeverk for risikostyring og kontroll i selskapet som definerer risikovilje og prinsipper for styring av risiko og kapital. Selskapenes rammeverk følger Terra-Gruppens rammeverk for risikostyring og kontroll og bygger på Basel II-regelverket. Selskapene er pålagt risikogjennomgang i henhold til kapitalkravsforskriften og internkontrollforskriften. Selskapene i konsernet har felles Risk Controller som løpende overvåker at risikohåndteringen etterleves og fungerer som forutsatt. Konsernet, Terra Kortbank AS og Terra Finans AS tilfredsstilte kravet til forsvarlig kapitaldekning basert på virksomheten per 30. sept Konsern kvantifiserer risiko gjennom beregning av risiko basert på standardmetoden for beregning av kredittrisiko og markedsrisiko, og basismetoden for beregning av operasjonell risiko. Konsernets vesentligste risiko er kredittrisikoen som hovedsakelig består av, utlånsog leasingfinansiering av objekter i Terra Finans AS og usikret kreditt knyttet til utstedelse av kredittkort i Terra Kortbank AS. I tillegg kommer investeringer i rentepapirer, bankplasseringer og øvrige fordringer. Konsernet har netto utlånsvekst som øker kredittrisikoen noe. Operasjonell risiko er beregnet ut ifra basismetoden og beregnes på årlig basis basert på omsetning. Konsernet markedsrisiko er begrenset, men det beregnes kredittrisiko på alle plasseringer. Kortvirksomheten Resultat- og balanseutvikling Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter for morselskapet øker fra 110,6 millioner kroner i akkumulert hittil i år 2010 til 123,2 millioner kroner i samme periode Netto provisjons- og andre inntekter er redusert med 1,8 millioner kroner hovedsaklig som følge av lavere Side 2 av 13

3 provisjonsinntekter. Samlede administrasjonskostnader i morselskapet øker fra 63,9 millioner kroner pr 30.sept 2010 til 75,2 millioner kroner pr 30.sept Morselskapet oppnår en forbedring i resultat før tap på 1,5 millioner kroner. Den positive utviklingen på mislighold og tap vedvarer også i Behovet for nedskrivninger for fremtidig tap har dermed også vært avtagende. Dette bidrar til en reduksjon i tap på utlån hittil i 2011 på 6,1 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Morselskapet oppnår et resultat før skatt på 18,8 millioner kroner pr 30.sept 2011 mot 11,2 millioner kroner tilsvarende periode i Ved utgangen av tredje kvartal var selskapets kundeutlån millioner, sammenlignet med millioner ved årsskiftet og millioner etter tredje kvartal En økning både fra fjoråret og årsskiftet på hhv 167 millioner kroner (24,4%) og 104 millioner kroner (21,1%). I denne økningen ligger også ca 110 millioner i kundeutlån fra ny svensk filial. Innskuddstilbudet gjennom nettbanken Sparesmart.no ligger fortsatt på rentebarometrenes topp 5. Innskuddsdekningen ved utgangen av første halvår er 111 % av kundeutlån og overskuddslikviditeten muliggjør blant annet finansieringen til datterselskapet Terra Finans. Innskuddsveksten har flatet betydelig ut i tredje kvartal 2011 grunnet sterk konkurranse i innskuddsmarkedet. Morselskapet har fortsatt god likviditet og har 260 millioner kroner i bankinnskudd i andre større kredittinstitusjoner samt 204 millioner kroner i obligasjoner og rentefond. Egenkapitalavkastningen i morselskapet beregnet ved å annualisere resultatet så langt i år er 5,7 prosent. Egenkapitalavkastningen for kortvirksomheten (justert for egenkapitaltilførsel ved kjøp av Terra Finans) er 9,6 prosent. Terra Kortbank AS har per 30. sept 2011 en kjerne- og kapitaldekning på henholdsvis 18,7 prosent og 17,2 prosent. Utvikling i kortvirksomheten Selskapet har i tredje kvartal lykkes med å beholde den høye omsetningen og andelen aktive kunder fra sommerperioden. Målrettet bruk av markedsføringsverktøyet og lojalitetsprogrammet Terra Lojalitet ligger bak den positive trenden. Videre har Two Cards konseptet fått ny og bedre funksjonalitet og et annet utrykk, og det er forventninger til vekst også her i takt med at man nå starter med markedskampanjer. Når det gjelder øvrige Cobrand produkter tar oppbyggingen tid, og ingen av bidrar foreløpig positivt til selskapets resultat. Selskapets nye svenske filial er imidlertid godt etablert, og driften av den virksomheten man har overtatt er i henhold til planer. Det er også vedtatt at selskapet skal innfusjoner datterselskapet Terra Finans innen årets slutt, og fusjonsprosessen er i gang. Bakgrunn for fusjonen er å ta ut synergier ved en større enhet innen kreditt og finansiering, og stå bedre rustet for kostnadseffektivvekst. Oslo, 25. oktober 2011 I styret for Terra Kortbank AS Hege Toft Karlsen Øyvind Gaarder Petter Nordeide Johansen styrets leder nestleder styremedlem Karin Breen Jon Erik Elvsveen Thomas Langved styremedlem styremedlem styremedlem Terje Gromholt adm.dir. Side 3 av 13

4 RESULTATREGNSKAP KONSERN Helår kvartal kvartal 2011 Beløp i tusen kroner 3.kvartal kvartal kvartal kvartal 2010 Helår 2010 RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Leiefinansieringsinntekter Renteinntekt av andre rentebærende verdipapir Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra kunde Renter og lignende kostnader på utstedelse av verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre renter og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER INNTEKTER AV VERDIPAPIR MED VARIABEL AVKASTNING Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer Inntekter av eierinteresser i konsernselskap Sum inntekter av verdipapir med variable avkastning PROVISJONS- OG ANDRE INNTEKTER Provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum provisjons- og andre inntekter PROVISJONSKOSTNADER Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester LØNN OG GENERELLE ADMINISTRSAJONSKOSTNADER Lønn, honorarer og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader RESULTAT FØR TAP PÅ UTLÅN Tap på utlån Note RESULTAT ETTER TAP PÅ UTLÅN Skattekostnad PERIODENS RESULTAT Side 4 av 13

5 BALANSE KONSERN Beløp i tusen kroner EIENDELER Innskudd sentralbanker UTLÅN OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtale løpetid Sum utlån og fordring på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL FORDRINGER PÅ KUNDER Leiefinansieringsavtale Nedbetalingslån Brukskreditt Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Nedskrivninger på individuelle lån Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån Note 2, VERDIPAPIRER Sertifikater og obligasjoner med fast avkastning Note Aksjer og andeler med variable avkastning Note Eierinteresser i konsernselskap Note Sum verdipapirer IMMATERIELLE EIENDELER Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Andre varige driftsmidler Sum varige driftsmidler ANDRE EIENDELER FORSKUDDSBET. KOSTNADER OG OPPTJ. INNTEKTER SUM EIENDELER Side 5 av 13

6 BALANSE KONSERN Beløp i tusen kroner GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Note Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Note Obligasjonslån Note Annen gjeld Påløpne kostnader og ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Ansvarlig lånekapital Note SUM GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Ikke registrert kapitalnedsettelse /forhøyelse Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL - Annen egenkapital Periodens resultat Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Note 8, SUM GJELD OG EGENKAPITAL Pantstillelser Side 6 av 13

7 NØKKELTALL Beløp i tusen kroner Balanseutvikling Brutto utlån til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Egenkapital Forvaltningskapital Rentabilitet og lønnsomhet Rentenetto, annualisert (% ) 1) 7,47 8,39 8,02 Provisjonskost. av gj.snittlig forvaltningskapital, annualisert (% ) 1,41 1,61 1,50 Andre driftskostnader av gj.snittlig forvaltningskapital, annualisert (% ) 0,36 0,67 0,83 Lønn og adm. kostn. av gj.snittlig forvaltningskapital, annualisert (% ) 4,56 4,85 4,46 Kostnad-/inntektsforhold (% ) 2) 69,49 67,91 62,85 Total rentabilitet, annualisert (% ) 3) 0,80 0,61 1,16 Egenkapitalrentabilitet, annualisert (% ) 4) 5,70 3,67 7,51 Forvaltningskapital pr. årsverk Kredittkortvirksomheten* Egenkapital Forvaltningskapital Rentenetto, annualisert (% ) 1) 8,15 8,85 8,43 Provisjonskost. av gj.snittlig forvaltningskapital, annualisert (% ) 1,54 1,70 1,57 Andre driftskostnader av gj.snittlig forvaltningskapital, annualisert (% ) 0,40 0,71 0,87 Lønn og adm. kostn. av gj.snittlig forvaltningskapital, annualisert (% ) 4,97 5,11 4,69 Kostnad-/inntektsforhold (% ) 2) 69,49 67,91 69,43 Total rentabilitet, annualisert (% ) 3) 0,87 0,64 0,56 Egenkapitalrentabilitet, annualisert (% ) 4) 9,62 6,42 6,12 Forvaltningskapital pr. årsverk Soliditet Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag kap. dekning Kapitaldekning i % 18,66 23,27 21,93 Mislighold i % av brutto utlån 5,36 6,36 6,17 Tap i % av brutto utlån (5) 1,64 2,64 3,28 Personal Antall årsverk ved utgangen av perioden 8,0 8,0 8,0 1) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (ren ib/ub betraktning) 2) Sum Lønn, administrasjon og driftskostnader i prosent av sum renteinntekter og lignende inntekter minus provisjonskostnader 3) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 4) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital (egenkapitalavkastning) 5) Resultatført tap i prosent av brutto utlån på balansedagen * Justert for resultatbidrag fra Terra Finans Side 7 av 13

8 NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Delårsrapporten er avlagt i samsvar med norsk regnskapslovgivning, forskrift om årsregnskap for bank og finansieringsselskap og god regnskapsskikk. Rapporten er ikke revidert av ekstern revisor. I 2010 kjøpte Terra Kortbank AS selskapet Terra Finans AS. Selskapet er konsolidert inn med virkning fra Det er besluttet å fusjonere selskapene. Terra Kortbank AS vil være det overtagende selskapet. Selskapet har i fra tredje kvartal 2011 egen virksomhet fra sin svenske filial i Stockholm, og det føres eget avdelingsregnskap for denne delen av selskapet, samt eget skatteregnskap og nødvendig lovmessig rapportering til Sverige. Omklassifiseringer I de tilfeller klassifisering av poster endres, vil også fjorårets tall omarbeides for å gjøre regnskapene sammenlignbare. Kundefordringer, utlån, misligholdte lån og nedskrivninger Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Brukskreditt Selskapets tap på fordring på kortkunder kan enten skyldes at kunden ikke betaler eller at det dreier som tyveri/falske kort. For realiserte tap utgiftsføres disse i sin helhet. Når det gjelder tyveri/falske kort er det etablert en felles tapsutligningspool sammen med Terra-bankene hvor selskapet kan utligne konstaterte tap. Det er ikke foretatt individuelle avsetninger. Brukskreditter regnskapsføres til amortisert kost der det foreligger objektiv indikasjon på verdifall nedskrives utlån til nåverdien av forventet fremtidig kontantstrøm. Misligholdte engasjement defineres som misligholdt når forsinket betaling er mer enn 67 dager. Leasing og utlån Utlån er regnskapsmessig behandlet i henhold til Finanstilsynets forskrift FOR nr 1740: Forskrift om regnskapmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner ( Utlånsforskriften av 2004 ). Overgangen til Utlånsforskriften av 2004 ble innført med virkning fra 1. januar Utlån er vurdert til nominelle verdier med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån der det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall har påløpt. Misligholdte lån defineres som misligholdt når forsinket betaling er mer enn 90 dager og forsinkelsen ikke skyldes tilfeldige forhold hos kunden. Tapsutsatte lån er ikke nødvendigvis misligholdt, men kundens økonomiske situasjon og verdien av sikkerhetene innebærer fare for tap. Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall har påløpt, måles tapet som differansen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene (eksklusiv framtidige kredittap som ikke har påløpt), diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rente (dvs. den effektive renten beregnet ved førstegangsinnregning). Tapsbeløpet innregnes i resultatet. Friskmelding av misligholdte engasjement skal skje når gjeldende betalingsplaner er fulgt over en tid og engasjementet ikke lenger vurderes som tapsutsatt. Nedskrivninger for kredittap er foretatt på individuelle utlån. Det er foretatt gruppevise nedskrivninger. Vurderingene i forhold til gruppevise nedskrivninger er basert på en skjønnsmessig vurdering i forhold til verdiutvikling på finansiert utstyr (sikkerheten), samt utvikling i konkursrater innenfor de ulike sektorene der selskapet er eksponert. Konstaterte tap og inngang på tidligere konstaterte tap føres over resultat etter hvert som de oppstår. Konstaterte tap på utlån er tap som regnes som endelige. Når et misligholdt engasjement vurderes som umulig å inndrive, konkursbehandling er avsluttet eller insolvens er konstatert, og eventuelle sikkerheter er realisert eller overtatt, bokføres tapet som konstatert. Lån som er fullt nedskrevet som følge av at tap er konstatert, fjernes fra balanseoppstillingen og inngår ikke i brutto utlån. Når selskapet innhenter gjenstander for realisasjon av pant eller salg av leasinggjenstander og dette skyldes kundens mislighold klassifiseres utlånet som overtatt eiendel og verdsettes fortløpende etter antatt realisasjonsverdi. Faktiske tap ved realisasjon føres mot tap på utlån i resultatregnskapet. Beskrivelse av regnskapsprinsipper som ikke er omtalt ovenfor fremkommer egen note i årsrapport for Side 8 av 13

9 Note 2 Utlån til kunder og misligholdte engasjementer (beløp i tusen kroner) KONSERN Utlån til kunde Leiefinansieringsavtaler Nedbetalingslån Brukskreditt kunder Sum utlån før nedskrivninger for verdifall Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Leiefinansieringsavtale og nedbetalingslån Virkelig verdi av portefølje med flytende rente er balanseført verdi til amortisert kost verdsatt etter effektiv rentesmetode. Terra Finans AS har eiendomsrett i det finansielle driftsmidlet og salgspant i finansiert objekt ved utlån. Brukskreditt Terra Kortbank AS sine utlån er ikke sikret med pant eller annen sikkerhetsstillelse. Terra Kortbank AS har inngått distribusjonsavtaler med 77 banker. Bankene har en god geografisk spredning, noe som gir lav konsentrasjonsrisiko for selskapet. Brukskredittene vedrører i all vesentlighet privatmarkedet. (beløp i tusen kroner) KONSERN Mislighold og tapsutsatte engasjement Brutto misligholdt Tapsutsatte engasjementer Nedskrivninger tapsutsatt/misligholdt Netto misligholde og tapsutsatte engasjementer Note 3 Tap på utlån (beløp i tusen kroner) KONSERN Spesifikasjon av årets bokførte tap Periodens endring i nedskrivninger for verdifall Periodens endring i gruppevise nedskrivninger Konstaterte tap i perioden Inngang på tidligere konstaterte tap Sum tap på utlån Spesifikasjon av konstaterte tap Konstaterte tap på engasjem. hvor det tdl. er foretatt nedskrivn Konstaterte tap på engasjem. hvor det ikke er foretatt nedskrivn Sum konstaterte tap Side 9 av 13

10 (beløp i tusen kroner) KONSERN Individuell nedskrivninger for verdifall Nedskrivning for verdifall på utlån Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er foretatt nedskrivn Periodens nedskrivninger til dekning av tap på utlån Nedskrivninger til dekning av tap på utlån Gruppevis for verdifall Nedskrivning for verdifall på utlån Periodens nedskrivninger til dekning av tap på utlån Nedskrivninger til dekning av tap på utlån Note 4 Eierinteresser konsernselskap Aksjer Beløp i tusen kroner Eierandel Kostpris Bokført verdi Kostpris Bokført verdi Kostpris Bokført verdi Aksjer i Terra Finans AS 100 % Sum aksjer Note 5 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunde Beløp i tusen kroner Beløp Beløp Beløp Innskudd uten løpetid Sum innskudd og gjeld til kunder Gjennomsnittlig rente på innskudd og gjeld til kunder uten løpetid er 3,55 prosent på rapporteringstidspunktet. Innskuddskundene er i hovedsak fra privatmarkedet. De 10 største innskuddene utgjør samlet 2,6 prosent av totalporteføljen pr Det største innskuddet utgjør 0,36 prosent av total porteføljen Note 6 Verdipapir med fast og variable avkastning Sertifikater og obligasjoner med fast avkastning fordelt på utstedersektor Gj. snitt Gj. snitt eff Beløp i tusen kroner durasjon rente Kostpris Markedsverdi Kostpris Markedsverdi Kostpris Markedsverdi Forretningsbanker 0,08 3,16 % Kommuner/Kommunal garanti 0,06 2,69 % Sparebanker 0,13 3,72 % Sum markedsbaserte sertifikater og obligasjoner Side 10 av 13

11 Aksjer og andeler med variabel avkastning Rentefond Beløp i tusen kroner Gj. snitt durasjon Gj. snitt eff. rente Kostpris Markedsverdi Kostpris Markedsverdi Kostpris Markedsverdi Terra Sparebank 0,13 3,37 % Sum rentefond Aksjer Beløp i tusen kroner Antall Kostpris Markedsverdi Kostpris Markedsverdi Kostpris Markedsverdi Aksjer i Visa The Card Scandinavia AB Sum aksjer Sum aksjer og andeler med variabel avkastning Aksjer og andeler i rentefond er bokført til virkelig verdi. Note 7 Gjeld til kredittinstitusjoner, gjeld ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lån Obligasjoner - beløp i tusen kroner ISIN Pålydende beløp Valuta Rente Effektiv rente Opptak Forfall NO NOK Flytende Sum obligasjonsinnlån Gjeld til kredittinstitusjoner Beløp i tusen kroner Ramme Valuta Rente Effektiv rente Opptak Forfall Lån fra konsernselskap NOK Flytende 4,74 % Lån fra konsernselskap NOK Flytende 4,88 % Kassekreditt SEK Flytende 1M Stibor + 1,20 % Sum gjeld til kredittinstitusjoner Kassekreditten hos DnB NOR Bank ASA forutsetter garanti fra Terra Gruppen AS for samtlige datterselskapers totale engasjement, men eksklusiv Terra Boligkreditt begrenset opp til legal lending limit, dog minimum 250 millioner kroner. Videre er selskapet bundet av kryssende mislighold i Terra-Gruppen evt. endringer i Terra-Gruppen AS' eierstruktur. I forbindelse med trekkrettigheter og terminlån er det stillet krav om minimum 10 % kapitaldekning og bokført egenkapital inklusiv ansvalig lånekapital på minimum 50 millioner kroner. Side 11 av 13

12 Ansvarlig lånekapital Beløp i tusen kroner Ramme Valuta Rente Effektiv rente Opptak Forfall NO NOK Flytende 4,17 % Sum ansvarlig lånekapital Selskapets ansvarlige lån har forfall 28. september 2017 og har innløsningsrett (call) 28. september Dersom innløsningsreten ikke benyttes er rentebetingelsene 3M Nibor %. KONSERN Gjeld til kredittinstitusjoner Beløp i tusen kroner Ramme Valuta Rente Effektiv rente Opptak Forfall Trekkrettigheter NOK Flytende 4,54 % Kassekreditt NOK Kassekreditt NOK Kassekreditt SEK Trekkrettigheter NOK Flytende 4,66 % Terminlån - NOK Flytende Etableringsprovisjon Lån fra konsernselskap - NOK Lån fra konsernselskap NOK Flytende 4,69 % Lån fra konsernselskap NOK Flytende 4,74 % Lån fra konsernselskap NOK Flytende 4,88 % Sum gjeld til kredittinstitusjoner Lånegiver overfor de respektive juridiske enhetene i konsernet, stiller betingelser vedrørende egenkapitalandel til kassekreditten og trekkfasilitetene i DnB NOR Bank ASA og Fokus Bank ASA. Note 8 Egenkapital Beløp i tusen kroner Aksjekapital Overkurs- fond Annen innskutt egnkapital Anne egenkapital Sum Egenkapital Egenkapital Periodens resultat Egenkapital KONSERN Beløp i tusen kroner Aksjekapital Overkurs- fond Annen innskutt egnkapital Anne egenkapital Sum Egenkapital Egenkapital Periodens resultat Egenkapital Side 12 av 13

13 Note 9 Kapitaldekning (beløp i tusen kroner) KONSERN Ansvarlig kapital Aksjekapital Overkursfond Ikke registrert kapitalnedsettelse /forhøyelse Anne innskutt egenkapital Immaterielle eiendeler Sum kjernekapital Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning Vektet beregningsgrunnlag kredittrisiko Vektet beregningsgrunnlag markedsrisiko 1) Vektet beregningsgrunnlag operasjonelle risiko Sum vektet beregningsgrunnlag Ansvarlig kapital Kapitalkrav tilsvarende 8 % av beregningsgrunnlag ,9 % 23,3 % 18,7 % Kapitaldekningsprosent 11,6 % 13,3 % 13,0 % 20,3 % 21,5 % 17,2 % Herav kjernekapitaldekning 10,7 % 12,3 % 12,0 % Overskudd av ansvarlig kapital ) Markedsrisiko er beregnet fra og med pr på bagrunn av at selskapets portefølje har steget til over 20 millioner Euro, som medfører at selskapet ikke lenger kan benytte seg av fritaksreglen for beregning av markedsrisiko, jfr kapitalkravsforskriften 31-5 Side 13 av 13

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Eika Kredittbank Delårsrapporten er ikke revidert Rapport 1. Kvartal 2013 Eika Kredittbank AS er et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS, og forretningsidéen er å styrke

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Halvårsrapport 2.kvartal 2012

Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden utgjør pr 30.06.12 kr 0,829 mill. eller 0,30 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 1,257 mill. og 0,48 % i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Odal Sparebank. Kvartalsrapport 1.. halvår 2013

Odal Sparebank. Kvartalsrapport 1.. halvår 2013 Kvartalsrapport 1.. halvår 2013 Rapport for 2. kvartal 2013 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift pr 2. kvartal utgjør kr 19,8 mill før skatt, eller 0,99 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank Delårsrapport - 3. kvartal 2014 Marker Sparebank Resultat Resultat av ordinær drift utgjør per 3. kvartal kr 44,0 mill. eller 1,69 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 36,6 mill. og 1,47 %

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2011. sparebank. En bank i Terra-Gruppen

Delårsrapport. 1. kvartal 2011. sparebank. En bank i Terra-Gruppen Delårsrapport 1. kvartal 2011 sparebank En bank i Terra-Gruppen Marker Sparebank pr. 1. kvartal 2011 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 5,6 mill eller 0,74 % av gjsn.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer