Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport for 1. kvartal 2013"

Transkript

1 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Eika Kredittbank Delårsrapporten er ikke revidert

2 Rapport 1. Kvartal 2013 Eika Kredittbank AS er et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS, og forretningsidéen er å styrke lokalbankenes kjerneleveranser innenfor kredittkort og objektsfinansiering, gjennom å tilrettelegge for distribusjon av konkurransedyktige produkter fra selskapet. I første kvartal viser selskapet porteføljevekst og god underliggende drift. Samlet utlånsvolum har økt fra 2,9 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal 2012 til 3,4 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal Veksten siste kvartal kommer innenfor kortvirksomheten og nedbetalingslån bil. Selskapet leverer et resultat før skatt på 4,6 millioner kroner mot 8,8 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Nedgangen begrunnes hovedsakelig i økte produksjonskostnader og tapskostnader for kortvirksomheten. Resultat- og balanseutvikling Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter øker fra 60,8 millioner kroner i første kvartal 2012 til 71,0 millioner kroner som følge av utlånsvekst og økende omsetning innenfor kortvirksomheten. Provisjonsinntekter har økt med 5,3 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2012 mens distributørprovisjoner og andre provisjonskostnader har økt med 2,4 millioner kroner. Lønn og generelle administrasjonskostnader øker fra 39,2 millioner kroner i første kvartal 2012 til 55,9 millioner kroner. Omsetnings- og volumrelaterte variable kostnader på kortområdet i tilknytning til transaksjonsinnsamling, produksjon og kundebonuser, utgjør forskjellen fra Tapskostnadene i kvartalet er litt høyere enn året før, henholdsvis 10,3 millioner kroner i 2013 og 7,7 millioner kroner i Hovedårsaken til kostnadsøkningen er utlånsvekst med tilsvarende vekst i mislighold innenfor kortvirksomheten. Selskapets resultat ble i første kvartal 2013 på 4,6 millioner kroner mot 8,8 millioner kroner i første kvartal Hovedforklaringen til nedgangen er at samarbeidet med NAF (Norges Automobilforbund) på kortområdet har vært en salgssuksess i oppstartsfasen. Investeringene i å bygge porteføljen har, som nevnt gitt høyere administrasjonskostnader i perioden, men dette forventes hentet inn i løpet av året. Utlånsvekst og oppbygging av likviditetsreserver har gitt en betydelig vekst i forvaltningskapitalen. Selskapet har per 31. mars 2013 en forvaltningskapital på 4,9 milliarder kroner mot 3,3 milliarder kroner på samme tidspunkt i Selskapets hadde en overskuddslikviditet på 1,4 milliarder kroner per 31.mars 2013, plassert hos kredittinstitusjoner, i Norges Bank og i likvide rentepapirer. Videre har selskapet per 31. mars 2013 brutto utlån på 3,4 milliarder kroner som er en økning på 507 millioner kroner (17,7 prosent) fra utgangen av første kvartal Selskapets leasing- og låneportefølje har økt med 262 millioner kroner og brukskreditter med 246 millioner kroner siste 12 måneder. Brutto mislighold har økt fra 56,2 millioner kroner per 31. mars 2012 til 62,0 millioner kroner per 31.mars Tapsutsatte engasjementer er redusert fra 42,7 millioner kroner per 31. mars 2012 til 26,8 millioner kroner per 31. mars Virksomhetsområdene Egen webportal hos alliansebankene i Eika Gruppen sørger for stabil vekst i billånsporteføljen. I et marked preget av hard konkurranse har imidlertid selskapet i første kvartal hatt avtagende vekst innenfor leasingområdet. Resultatutviklingen innenfor objektsfinansieringen er positiv grunnet god underliggende drift og historisk lave tapskostnader. Kortvirksomheten i første kvartal har hatt betydelig vekst grunnet høy bruk av kortene og at samarbeidet med NAF om det nye medlemskortet har vært en suksess. Investeringer i denne lanseringen, sammen med noe økende tap i første kvartal gir så langt i året en litt svakere resultatutvikling enn forventet. Funding Innskuddsporteføljen i Sparesmart.no har økt betydelig i første kvartal 2013 og det er varslet rentenedsettelse for å dempe innskuddsveksten. Innskudd fra kunder utgjør per 31. mars ,0 milliarder kroner som er en økning fra fjoråret på 1,5 milliarder kroner (105,4 prosent). I tillegg utgjør innskudd fra banker 398,7 millioner kroner, en økning på 209,2 millioner. Samlet innskuddsdekning er 87,6 prosent. Videre finansieres selskapet av obligasjonslån i pengemarkedet utstedt av Eika Gruppen AS samt trekkfasiliteter hos hovedbankforbindelsene. Risiko- og kapitalstyring Styret har jevnlig styring og oppfølging av alle risikoer virksomheten er eksponert for. Selskapet har etablert rammeverk for risikostyring og kontroll i selskapet som definerer risikovilje og prinsipper for styring av risiko og kapital. Rammeverket følger Eika Gruppens rammeverk for risikostyring og kontroll og bygger på Basel II-regelverket. Selskapet foretar risikogjennomgang og vurdering i henhold til kapitalkravsforskriften og internkontrollforskriften. Selskapet har etablert egen Risk Controller funksjon, og leier inn ressurser fra morselskapet. Risk Controller sørger for løpende overvåking og at risikohåndteringen etterleves og fungerer som forutsatt. Selskapet tilfredsstilte kravet til forsvarlig kapitaldekning basert på virksomheten per 31. mars Selskapet vil i løpet av andre kvartal revidere kapitalmål og utarbeide en kapitalplan basert på nye kapitalkrav for norske banker og finansinstitusjoner Side 1

3 Selskapet beregner og kvantifiserer risiko etter standardmetoden for kredittrisiko og basismetoden for beregning av operasjonell risiko. Selskapets vesentligste risiko utgjøres av kredittrisikoen som hovedsakelig består av utlåns- og leasingfinansiering av objekter i finansieringsvirksomheten samt usikret kreditt knyttet til utstedelse av kredittkort. I tillegg forvalter selskapet sin overskuddslikviditet gjennom kommer investeringer i rentepapirer, bankplasseringer og øvrige fordringer. Overskuddslikviditeten inngår som del av kredittrisikoen etter standardmetoden. Selskapet har netto utlånsvekst som øker kredittrisikoen noe. Operasjonell risiko er beregnet ut ifra basismetoden og beregnes på årlig basis basert på omsetning. Markedsrisiko er begrenset, men det beregnes kredittrisiko på alle plasseringer. Egenkapitalavkastningen (annualisert) er på 2,8 prosent og selskapet har per 31. mars 2013 en kjerne- og kapitaldekning på 12,1 prosent. Oslo, 13. mai 2013 Styret i Eika Kredittbank AS Audun Bø Øivind Gaarder Petter Nordeide Johansen Styrets leder Nestleder Styremedlem Tore Karlsen Bjørn Asle Hynne Gisle Skansen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Lotta Johansson Styremedlem Terje Gromholt Adm. Direktør Side 2

4 Nøkkeltall Beløp i tusen kroner Balanseutvikling Brutto utlån til kunder Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Ansvarlig lånekapital Egenkapital Forvaltningskapital Rentabilitet og lønnsomhet Rentenetto, annualisert (%) 1) 6,1 7,4 6,6 Provisjonskost. av gj.snittlig forvaltningskapital, annualisert (%) 1,1 1,2 1,2 Andre driftskostnader av gj.snittlig forvaltningskapital, annualisert (%) 0,2 0,5 0,4 Lønn og adm. kostn. av gj.snittlig forvaltningskapital, annualisert (%) 4,8 4,8 4,4 Kostnad-/inntektsforhold (%) 2) 80,4 74,0 75,9 Total rentabilitet, annualisert (%) 3) 0,3 0,8 0,5 Egenkapitalrentabilitet, annualisert (%) 4) 2,8 7,7 5,0 Forvaltningskapital pr. årsverk Soliditet Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag kap. dekning Kapitaldekning i % 12,1 11,0 12,8 Mislighold i % av brutto utlån 1,82 1,94 1,61 Tap i % av brutto utlån (5) 0,30 0,27 1,10 Personal Antall årsverk ved utgangen av perioden ) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (ren ib/ub betraktning) 2) Sum Lønn, administrasjon og driftskostnader i prosent av sum renteinntekter og lignende inntekter minus provisjonskostnader 3) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 4) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital (egenkapitalavkastning) 5) Resultatført tap i prosent av brutto utlån på balansedagen Side 3

5 Resultatregnskap Beløp i tusen kroner Noter 1. kvartal kvartal 2012 Året 2012 RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter av utlån til og fordringer på kunder Leiefinansieringsinntekter Renter av obligasjoner og andre rentebærende papirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Rentekostnader og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Rentekostnader på innskudd fra og gjeld kunder Rentekostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer Sum utbytte og inntekter av verdipapirer Provisjonsinntekter mv Distributørprovisjoner og andre provisjonskostnader Netto provisjonsinntekter Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer (66) (671) 757 Andre inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivinger og nedskrivninger Andre driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger på utlån og fordringer Note Resultat før skattekostnad Skattekostnad Periodens resultat Side 4

6 Balanse Eiendeler Beløp i tusen kroner Noter EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL KUNDER Nedbetalingslån Leiefinansieringsavtaler Brukskreditter Sum utlån før spesifiserte og uspes. nedskrivninger Individuelle nedskrivinger Gruppevise nedskrivninger Netto utlån og fordringer på kunder Note 2, 3, VERDIPAPIRER Obligasjoner og andre rentepapirer med fast avkastning Note Aksjer, andeler og andre verdipapirer Note Sum verdipapirer IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre og eiendom Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter SUM EIENDELER Side 5

7 Balanse Gjeld og egenkapital Beløp i tusen kroner Noter GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Note Innskudd fra kunder Note Annen gjeld Påløpne kostnader og ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lån SUM GJELD INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Periodens resultat Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Note SUM GJELD OG EGENKAPITAL Side 6

8 Kontantstrømoppstilling Beløp i tusen kroner 1. kvartal 2013 Året 2012 KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter (3.019) (21.658) Ordinære avskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt - (46) Andre poster uten kontanteffekt 25 (887) Endring i leiefinansieringsavtaler ( ) Endring i nedbetalingslån (20.347) ( ) Endring i brukskreditter (88.758) ( ) Endring i andre omløpsmidler og tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (77.138) ( ) KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler - (669) Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler (586) (7.221) Netto kjøp/salg av verdipapirer ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Endring gjeld kredittinstitusjoner ( ) Endring innskudd fra kunder Endring i lån fra morselskap - (27.000) Opptak av ny ansvarlig lånekapital - (22.000) Innbetaling av egenkapital Innbetaling av konsernbidrag Utbetaling av konsernbidrag - (15.786) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende 1. januar Bankinnskudd, kontanter og lignende ved periodens utgang Side 7

9 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper mv. Generelt Regnskapet er utarbeidet etter regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Delårsrapporten er satt opp i samsvar med forskrift om årsregnskap for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike av gitt av Finanstilsynet. Rapporten er ikke revidert av ekstern revisor. For beskrivelse av regnskapsprinsipper som ikke er omtalt nedenfor henvises til selskapets årsrapport for Omklassifiseringer I de tilfeller klassifisering av poster endres, vil også fjorårets tall omarbeides for å gjøre regnskapene sammenlignbare. Kundefordringer, utlån, misligholdte lån og nedskrivninger Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Brukskreditt Selskapets tap på fordring på kortkunder kan enten skyldes at kunden ikke betaler eller at det dreier som tyveri/falske kort. For realiserte tap utgiftsføres disse i sin helhet. Når det gjelder tyveri/falske kort er det etablert en felles tapsutligningspool sammen med Eika-bankene hvor selskapet kan utligne konstaterte tap. Det er ikke foretatt individuelle avsetninger. Brukskreditter regnskapsføres til amortisert kost der det foreligger objektiv indikasjon på verdifall nedskrives utlån til nåverdien av forventet fremtidig kontantstrøm. Misligholdte engasjement defineres som misligholdt når forsinket betaling er mer enn 90 dager. Leasing og utlån Utlån er regnskapsmessig behandlet i henhold til Finanstilsynets forskrift FOR nr. 1740: Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner ( Utlånsforskriften av 2004 ). Overgangen til Utlånsforskriften av 2004 ble innført med virkning fra 1. januar Utlån er vurdert til nominelle verdier med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån der det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall har påløpt. Misligholdte lån defineres som misligholdt når forsinket betaling er mer enn 90 dager og forsinkelsen ikke skyldes tilfeldige forhold hos kunden. Tapsutsatte lån er ikke nødvendigvis misligholdt, men kundens økonomiske situasjon og verdien av sikkerhetene innebærer fare for tap. Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall har påløpt, måles tapet som differansen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene (eksklusiv framtidige kredittap som ikke har påløpt), diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rente (dvs. den effektive renten beregnet ved førstegangsinnregning). Tapsbeløpet innregnes i resultatet. Friskmelding av misligholdte engasjement skal skje når gjeldende betalingsplaner er fulgt over en tid og engasjementet ikke lenger vurderes som tapsutsatt. Nedskrivninger for kredittap er foretatt på individuelle utlån. Det er foretatt gruppevise nedskrivninger. Vurderingene i forhold til gruppevise nedskrivninger er basert på en skjønnsmessig vurdering i forhold til verdiutvikling på finansiert utstyr (sikkerheten), samt utvikling i konkursrater innenfor de ulike sektorene der selskapet er eksponert. Konstaterte tap og inngang på tidligere konstaterte tap føres over resultat etter hvert som de oppstår. Konstaterte tap på utlån er tap som regnes som endelige. Når et misligholdt engasjement vurderes som umulig å inndrive, konkursbehandling er avsluttet eller insolvens er konstatert, og eventuelle sikkerheter er realisert eller overtatt, bokføres tapet som konstatert. Lån som er fullt nedskrevet som følge av at tap er konstatert, fjernes fra balanseoppstillingen og inngår ikke i brutto utlån. Når selskapet innhenter gjenstander for realisasjon av pant eller salg av leasinggjenstander og dette skyldes kundens mislighold klassifiseres utlånet som overtatt eiendel og verdsettes fortløpende etter antatt realisasjonsverdi. Faktiske tap ved realisasjon føres mot tap på utlån i resultatregnskapet. Side 8

10 Note 2 Utlån til kunder Beløp i tusen kroner Nedbetalingslån Leiefinansieringsavtaler Brukskreditter Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivinger Sum netto utlån og fordringer på kunder Individuell nedskrivninger Nedskrivning for verdifall på utlån og garantier 1. januar Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger (1.086) (351) (3.690) Periodens nedskrivninger til dekning av tap på utlån Sum individuelle nedskrivninger for verdifall Gruppevise nedskrivninger Nedskrivning for verdifall på utlån og garantier 1. januar Periodens nedskrivninger på grupper av utlån (34) (1.232) Sum gruppevise nedskrivninger for verdifall Nedbetalingslån og leiefinansieringsavtaler Selskapet har gitt samlet lånetilsagn på 201 millioner kroner på saker som er innvilget, men ikke utbetalt per 31. mars Virkelig verdi av portefølje med flytende rente er balanseført verdi til amortisert kost verdsatt etter effektiv rentesmetode. Eika Kredittbank har eiendomsrett i det finansielle driftsmidlet og salgspant i finansierte objekter ved utlån. Brukskreditter Per 31. mars 2013 er maksimal kredittgrense på 8,1 milliarder kroner. Ubenyttet kreditt utgjør 6,6 milliarder kroner. Kredittgrense per kredittkort er inntil kr , men kan i noen tilfeller basert på særskilte vurderinger, økes til kr Eika Kredittbank sine utlån er ikke sikret med pant eller annen sikkerhetsstillelse. Selskapet har inngått distribusjonsavtaler med ca 80 banker. Bankene har en god geografisk spredning, noe som gir lav konsentrasjonsrisiko for selskapet. Brukskreditten vedrører i all vesentlighet privatmarkedet. Note 3 Mislighold Beløp i tusen kroner Misligholdte og tapsutsatte engasjementer Brutto misligholdt Tapsutsatte engasjementer Nedskrivninger misligholdte/tapsutsatt (29.436) (31.280) (27.542) Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Side 9

11 Note 4 Tap og nedskrivninger på utlån og fordringer Beløp i tusen kroner 1. kvartal kvartal 2012 Året 2012 Spesifikasjon av periodens bokførte tap på utlån Periodens endring i individuelle nedskrivninger for verdifall (625) Periodens endring i gruppevise nedskrivninger (34) (1.231) Resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivning for tap Konstaterte tap i perioden Inngang på tidligere konstaterte tap Sum Note 5 Sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Obligasjoner fordelt på utstedersektor Beløp i tusen kroner Gj.snitt. eff.rente Modifisert durasjon Pålydende Kostpris Markedsverdi Kommuner og fylkeskommuner 1,95 % 0, Obligasjoner med fortrinnsrett 2,08 % 0, Forretningsbanker 2,61 % 0, Sparebanker 2,54 % 0, Sum markedsbaserte obligasjoner Ved prisberegning av obligasjoner og sertifikater bruker konsernet Verdipapirfondenes forenings spreadmatrise som bygger på de største meglerforetakene i Norge sine antakelser om prising i det norske markedet. Note 6 Aksjer, andeler og ander verdipapirer med variabel avkastning Beløp i tusen kroner Antall Kostpris Bokført verdi Aksjer klassifisert som omløpsmidler og regnskapsført til laveste verdis prinsipp Visa Travel Invest AB Sum Aksjer og andeler regnskapsført til virkelig verdi Terra Sparebank Terra Likviditet Sum rentefond Sum Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer Ved prisberegning av obligasjoner, sertifikater og underliggende papirer i rentefond brukes Verdipapirfondenes forenings spreadmatrise som bygger på de største meglerforetakene i Norge sine antakelser om prising i det norske markedet. Markedsverdi på unoterte illikvid omløpsaksjer i aksje- og kombinasjonsfond er fastsatt ved bruk av modeller hvor verdien blant annet estimeres basert på verdiutvikling børsnoterte likvide aksjer som anses å være sammenlignbare med selskapets investeringer. For øvrige unoterte finansielle investeringe benyttes observerbare transaksjoner i markedet som grunnlag for prisingen. Side 10

12 Note 7 Gjeld til og innskudd fra kredittinstitusjoner Beløp i tusen kroner Ramme Val. Rente Effektiv rente Forfall Trekkrettigheter NOK Flytende 3M Nibor + 1,60%-2,30% 1-5 år Lån fra konsernselskap NOK Flytende 3M Nibor + 1,30%-2,30% 0-5 år Kassekreditt NOK Flytende NIDR + 0,75% - NOVA + 0,70% Kassekreditt SEK Flytende 1M Stibor + 1,20% 1-5 år Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd med avtalt løpetid - NOK Flytende 1M Nibor + 0,80% 32 dg Sum innskudd fra kredittinstitusjoner Sum gjeld til og innskudd fra kredittinstitusjoner Bankinnskudd og kassekreditt er presentert netto i balansen når disse har samme motpart. Ved netto innestående er beløpet presentert under fordringer på kredittinstitusjoner og ved netto trekk som gjeld til kredittinstitusjoner. Kassekreditten hos DNB Bank ASA forutsetter garanti fra Eika Gruppen for samtlige datterselskapers totale engasjement, dog minimum 250 millioner kroner. Videre er selskapet bundet av kryssende mislighold i Eika Gruppen evt. endringer i Eika Gruppen AS' eierstruktur. I forbindelse med trekkrettigheter og kassekreditter er det stillet krav om minimum 10 % kapitaldekning, ansvarlig lånekapital og bokført egenkapital på minimum 50 millioner kroner. I forbindelse med trekkrettigheten er det pantsatt kundefordringer for 580 millioner kroner. Note 8 Innskudd fra kunder Beløp i tusen kroner Beløp Rente Beløp Rente Beløp Rente Innskudd uten avtalt løpetid ,70 % ,59 % ,70 % Sum innskudd fra kunder Gjennomsnittlig rente på innskudd og gjeld til kunder uten løpetid er beregnet ut fra et aritmetisk gjennomsnitt av uvektet nominell rentesats. Innskuddskundene er i hovedsak fra privatmarkedet. De 10 største innskuddene utgjør samlet 2,3 prosent av totalportefølje. Note 9 Egenkapital Beløp i tusen kroner Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Egenkapital 1. januar Periodens resultat Egenkapital 31. mars Side 11

13 Note 10 Kapitaldekning Beløp i tusen kroner Ansvarlig kapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum balanseført egenkapital Periodens overskudd (urevidert) (3.199) (6.377) - Forsikringstekniske avsetninger ført i egenkapitalen Immaterielle eiendeler Hybridkapital Sum kjernekapital Ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning Vektet beregningsgrunnlag kredittrisiko Vektet beregningsgrunnlag markedsrisiko Vektet beregningsgrunnlag operasjonell risiko Nedskrivning på grupper av utlån (28.063) (26.186) (24.987) Sum vektet beregningsgrunnlag Kapitalkrav tilsvarende 8 % av beregningsgrunnlag Kapitaldekningsprosent 12,1 % 11,0 % 12,8 % Kjernekapitaldekning 12,1 % 11,0 % 12,8 % Ren kjernekapitaldekning 12,1 % 10,3 % 12,8 % Note 11 Nærstående parter Som nærstående parter ansees alle selskaper innen Eika Gruppen konsernet samt styremedlemmer og ledende ansatte i selskapet. Transaksjoner mellom morselskapet og de øvrige selskapene i konsernet inngår som en del av den ordinære virksomheten. Dette omfatter administrative tjeneste, leie av lokaler og driftsmidler samt utlån og finansiering. Side 12

14 Tlf: E-post: Parkveien 61 P.b 2349 Solli 0201 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2013. Eika Kredittbank AS

Rapport for 3. kvartal 2013. Eika Kredittbank AS Rapport for 3. kvartal 2013 Eika Kredittbank AS Hovedpunkter Resultat før skatt 32 26 16 10 Q3 2013 Q3 2012 O Q1 - Q3 2013 Q1 - Q3 2012 Brutto utlån til kunder har økt med 0,3 milliarder kroner siden årsskifte

Detaljer

Hovedpunkter. 1. kvartal 2014

Hovedpunkter. 1. kvartal 2014 Hovedpunkter Resultat før skatt Millioner 15 10 14 9 5 5 - Q1 2014 Q1 2013 Q1 2012 1. kvartal 2014 Resultat før skatt 14 millioner kroner (5) Egenkapitalavkastning på 7,2 prosent (2,8) Brutto utlån har

Detaljer

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015 Hovedpunkter Resultat før skatt Millioner 20 15 17 14 10 5 5-1. kvartal 2015 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2015 Resultat før skatt 17 millioner kroner (14) Egenkapitalavkastning på 8,3 prosent

Detaljer

Helår 2014 Helår 2013

Helår 2014 Helår 2013 Hovedpunkter Resultat før skatt 100 Millioner 80 60 40 25 76 42 20 9-4. kvartal 2014 4. kvartal 2013 Helår 2014 Helår 2013 4. kvartal 2014 Resultat før skatt 25 millioner kroner (9) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Hovedpunkter. 2. kvartal 2015

Hovedpunkter. 2. kvartal 2015 Hovedpunkter Resultat før skatt 35 32 Millioner 30 25 20 15 18 12 10 5-2. kvartal 2015 2. kvartal 2014 2. kvartal 2013 2. kvartal 2015 Resultat før skatt 32 millioner kroner (18) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank Årsrapport 2012 Eika Kredittbank Årsberetning 2012 for Eika Kredittbank AS Eierstruktur og virksomhetens art Eika Kredittbank AS (tidligere Terra Kortbank AS) ble stiftet 19. juni 2006. Selskapet er resultatet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 Terra Finans og Kredittbank AS

ÅRSRAPPORT 2011 Terra Finans og Kredittbank AS ÅRSRAPPORT 2011 Terra Finans og Kredittbank AS Årsberetning 2011 for Terra Finans og Kredittbank AS Eierstruktur og virksomhetens art Terra Finans og Kredittbank AS (tidligere Terra Kortbank AS) ble stiftet

Detaljer

Resultat før skatt. Delårsrapporten er ikke revidert. 3. Kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012. Millioner

Resultat før skatt. Delårsrapporten er ikke revidert. 3. Kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012. Millioner Millioner 120 100 80 60 40 88 Resultat før skatt 97 73 2 20-3. Kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012 Resultat før skatt 88 millioner kroner (97) Egenkapitalavkastning på 17,6 prosent (23,1) Omsetningsøkning

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2014. Eika Gruppen

Rapport for 1. kvartal 2014. Eika Gruppen Rapport for 1. kvartal 2014 Eika Gruppen Hovedpunkter Resultat før skatt Millioner 80 60 40 73 68 37 20 2-1. Kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 1. kvartal 2014 Resultat før skatt 73 millioner

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank Årsrapport 2014 Eika Kredittbank Årsberetning 2014 for Eika Kredittbank AS Eika Kredittbank AS er en del av konsernet Eika Gruppen og et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS som igjen er eiet av 77

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Kredittbank

Årsrapport 2013. Eika Kredittbank Årsrapport 2013 Eika Kredittbank Årsberetning 2013 for Eika Kredittbank AS Eika Kredittbank AS er en del av konsernet Eika Gruppen og et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS og som igjen er eiet av

Detaljer

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015 Hovedpunkter Resultat før skatt 100 90 Millioner 80 60 73 68 40 20 2-1. Kvartal 2015 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2015 Resultat før skatt 90 millioner kroner (73) Annualisert egenkapitalavkastning

Detaljer

Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015. Eika Gruppen

Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015. Eika Gruppen Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 Eika Gruppen Hovedpunkter Resultat før skatt Millioner 140 120 100 80 109 86 115 60 40 20 2-2. Kvartal 2015 2. kvartal 2014 2. kvartal 2013 2. kvartal 2015 Resultat

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Oslo, 2011 1 KONSERNSTRUKTUR OG VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 5 3 KONSOLIDERING... 7 3.1 BEREDSKAPSPLAN

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Eika Forsikring Hovedpunkter Resultat før skatt 53 74 O m Q1 2012 Q1 2013 s e Premievekst f.e.r på 8,1 % Skadeprosent f.e.r på 69,6 % Finansavkastning på 2,5 % Egenkapitalavkastning

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for første kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for første kvartal 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for første kvartal 2013 Urevidert Hovedtall FØRSTE KVARTAL 2013 I første kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 28,3 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk andre kvartal og første halvår 2010 Positivt resultat i andre kvartal og første halvår

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Terra BoligKreditt AS

ÅRSRAPPORT 2009 Terra BoligKreditt AS ÅRSRAPPORT 2009 Terra BoligKreditt AS Hovedtall 2009 Driftsresultat før skatt på 48 millioner kroner, mot et driftsresultat før skatt på 8,6 millioner kroner i 2008. Samlet utlån på 22 041 millioner kroner,

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår 2011 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 Ny daglig leder i Gjensidige Bank Strukturell

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Terra BoligKreditt AS

ÅRSRAPPORT 2008 Terra BoligKreditt AS ÅRSRAPPORT 2008 Terra BoligKreditt AS Hovedtall 2008 Driftsresultat før skatt på 8,6 millioner kroner i 2008, mot -7,9 millioner kroner i 2007. Samlet utlån på 12.099 millioner kroner, en økning på 34

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2015.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2015. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2015. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer