ØKONOMIPLAN og BUDSJETT 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIPLAN og BUDSJETT 2007"

Transkript

1 ØKONOMIPLAN og BUDSJETT 2007 FRÆNA KOMMUNE Vedteke av Fræna kommunestyre den sak nr 88/06. 1

2 2

3 FØREORD Fræna kommune sitt budsjett for 2007 og økonomiplan for er å sjå som eit ekspansivt budsjett Det er sett fokus på å oppretthalde dagens tenestenivå og bygge inn ein del nye, samt styrking av eksisterande tiltak. Alle nye tiltak og styrkingar er prioritert i tråd med overordna føringar frå kommunestyret og nokre av dei viktigaste tiltaka på driftssida for 2007 er m.a.: Styrka drift eldreomsorga Gjennomgang inst.omsorg/open omsorg Nye læremiddel grunnskolen Auke i kulturmidlane Verdiskapingsprogrammet Nye stillingar Eit stadig aukande tal på eldre og pleietrengande gjer utfordringane store for å klare å oppretthalde dagens tenestestandard til denne gruppa. Her vert det behov for både effektivisering og friske midlar for å nå målsettingane. Samstundes som det vert tilført vesentlege midlar til denne sektoren ser ein klart at det er behov for ein gjennomgang av ressursbruken på dette området, spesielt å få balansert av forholdet mellom institusjonsomsorga og open omsorg. Ny sjukeheim i Elnesvågen vil stå klar i løpet av Dette vert eit vesentleg bidrag til betring av eldreomsorga i kommunen. Ut over dette gjer rådmannen framlegg om å styrkje eldreomsorga med 2 mill. kroner i friske midlar. Fræna kommune vil i løpet av 2007 kunne få full barnehagedekning. Utviding av barnehagane på Tornes og på Hustad vart vedteke utbygd parallelt, med 18 plassar ved kvar barnehage. I tillegg er det no under oppføring ein privat barnehage med 72 plassar i Dalelia i Elnesvågen. Fræna kommune har dermed medverka til å oppfylle dei sentrale signala om satsing på dette området, med resultat full barnehagedekning i løpet av I kommuneplanen og i økonomiplanen for Fræna er det lagt inn ein strategi om ein føresetnad om aukande folketal. Etter nokre år med negativ folketalsutvikling har det sidan 2003 vore ei positiv folketalsutvikling. Dette er også situasjonen så langt i Første halvåret 2006 er det ein netto folketilvekst på 49 personar. Dette er også sers positivt for kommunen sine overføringar gjennom inntektssystemet. Rådmannen har kontinuerleg fokus på effektiviserings- og rasjonaliseringstiltak for å utvikle organisasjonen til det beste for innbyggjarane. Det pågår no ei evaluering av den administrative strukturen etter at han no har fungert sidan Møreforsking er engasjert til å gjennomføre ei evaluering m.a. med grunnlag i spørjeundersøking blant alle fast tilsette i kommunen. Når resultatet av denne er klar, vil det vere aktuelt å setje i verk tiltak for å tilpasse/justere organisasjonen. Det er vidare sterkt fokus på arbeidet med å redusere sjukefråveret. M.a. er det for 2007 føresett at utgiftene til sjukevikarar under 16 dagar skal reduserast monaleg og det er som følgje av dette lagt inn ei vesentleg innsparing i driftsbudsjettet. 3

4 Fræna kommunestyre har vedteke å innføre balansert målstyring som styrings- og rapporteringssystem og 2007 er første året det vert praktisert eit gjennomgåande målekart. Det inneber at det i løpet av 2007 skal gjennomførast brukar- og medarbeidarundersøkingar på alle tenesteområde, samt at det skal gjerast innbyggarundersøkingar i tråd med vedteke målekart. Ved slik bruk av balansert målstyring vil kommunen få fram data slik at ein kan ta lærdom av resultata og arbeide for seinare forbetringar. Som det vil gå fram av framlegget til investeringsplan for vil ein sjå at det vert ei vesentleg økonomisk satsing innan viktige område som Fullføring barnehageutbygging Fullføring av ny sjukeheim i Elnesvågen Vidare satsing IKT Elevtoalett Overrislingsanlegg Bøtunet/Lundhaugen Kystmiljøsenter i Bud Utviding Myrbostad gravstad Trafikktryggingstiltak Utbygging av bustadfelt For få plass til den tilrådde auken på driftssida, samt å dekkje opp dei framlagte investeringane, har rådmannen gjort framlegg om slik inndekning: Kompensasjon mva Avdragsutsetting Overføring lønsbudsjett Auka folketal/inntektssyst Pressmeld KRD Eigedomsskatt Justert saldo Istad-fondet Redusert sjukefråver Ein vil her spesielt peike på at bruk av kompensasjon frå meirverdiavgifta er ei eingongsinntekt som seinare år må konverterast i annan inntekt, eventuelt at kommunen sitt tenestetilbod vert redusert tilsvarande. Det er difor viktig at det er sterkt fokus på budsjettbalansen i 2007 slik at ein kan gå inn i 2008 med eit balansert budsjett. Når det gjeld avdragsutsetting er dette eit grep som vert gjort for å tilpasse kommunen si avdragsbelasting til investeringane si levetid. Slik avdragsutsetting/lengre avdragstid gjer at kommunen sitt handlingsrom i framtidige budsjett vert redusert. Imidlertid har rådmannen funne at dei prosjekta som vert tilrådd i denne økonomiplanen har så høg prioritet, i høve tenestetilbodet no og mange år framover, at det bør gå på bekosting av framtidig handlingsrom. Rådmannen må i 2007 ha ei stram styring av økonomien slik at budsjettet som er tildelt ved starten av året skal halde på alle tenesteområde. Samla arbeidstokk vil inneha ein nøkkelrolle i høve til iverksetting og framtidig måloppnåing av tilrådde budsjett, og kommunen sin evne til å realisere forventningane i dette dokument til neste års tenesteproduksjon i kommunen. Rådmannen vil derfor ha dette som hovudfokus det komande året. Saman vil ein anstrenge seg hardt for at tildelte midlar vert brukt etter intensjonane til Fræna kommune sine 4

5 innbyggjarar sitt beste. Trass dei mange utfordringane som budsjettet for 2007 gjev, vil Fræna kommune gjennom flotte, engasjerte og dyktige medarbeidarar gje gode og viktige tenester til innbyggjarane. Elnesvågen, den 13. november 2006 Arne Sverre Dahl Rådmann Per Øvermo Kommunalsjef 5

6 6

7 INNHALD FØREORD... 3 FELLESDEL... 9 GENERELLE PLAN- OG BUDSJETTFØRESETNADER ØKONOMISKE PLAN- OG BUDSJETTFØRESETNADER FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN VEDLEGG: KOSTRA-TAL NIVÅ 1... Feil! Bokmerke er ikke definert. EININGANE SINE BIDRAG STAB/STØTTE ADMINISTRASJON PERSONAL OG ORGANISASJON SAMFUNN OG UTVIKLING SØRVISKONTOR SKULAR GRUNNSKULEN I FRÆNA FRÆNA OPPLÆRINGSSENTER BARNEHAGAR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE PLEIE OG OMSORG PLEIE OG OMSORGSTENESTA BUD DISTRIKT ELNESVÅGEN/SØRE FRÆNA DISTRIKT KJØKKEN HELSE/SOSIAL SOSIALTENESTA LEGEKONTOR/LEGEVAKT REHABILITERING/HABILITERING HELSE OG BARNEVERN BUTENESTA FRÆNA KOMMUNALE ARBEIDSSENTER KULTUR KULTUR MUSIKK- OG KULTURSKULEN TEKNISK OG LANDBRUK LANDBRUK TEKNISK FORVALTNING ANLEGG OG DRIFT EIGEDOM

8 8

9 FELLESDEL 9

10 10

11 GENERELLE PLAN- OG BUDSJETTFØRESETNADER Kommunen sine tenester er retta mot innbyggjarane i kommunen. Økonomiplanen som inneheld kommunen sitt handlingsprogram for dei komande fire åra vil ha folketalsutviklinga i kommunen som ein viktig planføresetnad. Økonomiplanen (handlingsprogrammet) utgjer kommuneplanen sin kortsiktige del og skal reflektere dei overordna måla og satsingsområda kommunen har sett seg i den langsiktige kommuneplanlegginga. Utviklinga i folketalet Som vi ser av figur 1 under, har utviklinga i talet på innbyggjarar i Fræna kommune dei siste 10 åra gått i ein bølgjedal. Etter høge folketal på slutten av førre tiår, gjekk folketalet ned og nådde sitt botnår i Dei siste tre åra har folketalsutviklinga hatt ein stigande kurve var det 9088 innbyggarar i kommunen Tal innbyggarar År Figur 1 Folketalsutviklinga i Fræna dei siste 10 åra (SSB) 11

12 Figur 2 forklarer endringane i folketalet i Fræna kommune: Fødselsoverskot Nettoinnflytting Folketilvekst Figur 2 Folketalsendringar dei siste 10 åra (SSB) Figuren viser at folketilveksten for ein stor del følgjer utviklinga i nettoinnflytting. Positiv netto innflytting i 10-årsperioden har ein hatt åra 2000, 2003, 2004 og I heile tiårsperioden har det vore fødselsoverskott (fleire fødde enn døde). Kjønnsfordelinga i kommunen per var 50,4% menn og 49,6% kvinner. Det er minst del kvinner i aldersgruppene år (47,7%), år (48,6%) og år (49,0%). Folketalsutviklinga i krinsane Tabellen under syner folketalsutviklinga i dei ulike krinsane i kommunen. Tabell 1 Folketalsutviklinga i krinsane i kommunen dei siste 10 åra (SSB) KRINS Stavik/Løset Søre Fræna Haukås Sylte/Malme Farstad Hustad Bud

13 Frå 1997 til 2006 har folketalet har gått opp i krinsane Stavik/Løset (6,8 %), Søre Fræna (1,1 %), Haukås (4,5 %) og Sylte/Malme (6,6 %). Og det har gått ned i krinsane Farstad (-7,2 %), Hustad (-10,1 %) og Bud (-4,6 %). Framskriving av folketalet I figur 3 nedanfor ser ein 3 prognosar for folketalsutviklinga i Fræna kommune fram til Høg nasjonal vekst Middels nasjonal vekst Lav nasjonal vekst Figur 3 Folketalsframskrivingar (SSB) Lav nasjonal vekst føreset: lav fruktbarheit, lav levealder, middels innanlandsmobilitet og lav netto innvandring => vekst på -0,6 % Middels nasjonal vekst føreset: middels fruktbarheit, middels levealder, middels innanlandsmobilitet og middels netto innvandring => vekst på 4,3 % Høg nasjonal vekst føreset: høg fruktbarheit, høg levealder, middels innanlandsmobilitet og høg netto innvandring => vekst på 9,5 % I kommuneplanen sin samfunnsdel blir det tatt utgangspunkt i middels nasjonal vekst for kommunen si planlegging. Dette med bakgrunn i at veksten i perioden var på 1,5 % og med tanke på den positive folketalsutviklinga kommunen har opplevd dei siste åra og dei positive forventningane for framtida som ein opplever i lokalsamfunnet. 13

14 Det fins også folketalsframskrivingar fordelt etter alder. Tabell 2 under syner folketalsframskrivingar fordelt på ulike aldersgrupper med middels nasjonal vekst. Tabell 2 Framskriving av folketalet fordelt på aldersgrupper, middels nasjonal vekst (SSB, 2005) ÅRSTAL ALDER år år år år år år år år år år I alt Faktiske tal SSB sin prognose er frå 2005 og som ein ser i tabell 2 ligg prognosen noko under faktisk folketal I tabell 3 ser ein faktisk folketal for 2006 fordelt på alder. Tabell 3 Folketal i Fræna i fordelt på alder (SSB) Alder år år år år år år år år år år 53 I alt 9088 Med å samanlikne tabell 2 og 3 ser ein at prognosen for 2006 i faktiske tal har bomma mest på aldersgruppene år, år og år. Alle desse gruppene har høgare folketal enn venta. Dersom den positive folketilveksten fortsett kan det vere grunn til å tru at prognosen frå SSB er sett noko lav. Ut i frå prognosen er det grunn til å vente at det blir færre i aldersgruppene under 44 år, medan alle gruppene over 45 år syner vekst særleg høg vekst er det venta for aldersgruppene år og 90+ år. Dette kan auke behovet for pleie- og omsorgstenester noko som vil ha konsekvensar for kommuneøkonomien. Nedgong i barne- og ungdomskulla reduserer behova for kapasitet på barnehage- og skulesektoren. 14

15 Mål og satsingsområde i programperioden Overordna mål Kommuneplanen sin arealdel vart godkjent av kommunestyret i sak 0050/03 den For arealdisponeringa er det sett fram følgjande overordna mål: Fræna kommune skal gjennom arealforvaltninga leggje til rette for: (frå Fredrikstaderklæringa) ei berekraftig samfunnsutvikling som sikrar livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for komande generasjonar at aktivitetane i lokalsamfunna våre skjer innafor naturen si bereevne både lokalt og globalt og at vi difor ønskjer å redusere ressursforbruket og skadeverknadane på miljøet å utvikle lokale utbyggingsmønster, spesielt i byar og tettstader, som reduserer trongen for bilbruk og forbruk av areal å sikre ei lokal ressursforvaltning som både tek vare på det biologiske mangfaldet og gir grunnlag for livskraftige lokalsamfunn (frå Fredrikstaderklæringa) lokal deltaking i planprosessane og kunnskapsformidling om samspelet i naturen som grunnlaget for ei berekraftig utvikling (LA 21) aktiv deltaking frå barn og unge og funksjonshemma sine representantar/organisasjonar i samband med ulike planprosessar Kommuneplanen sin samfunnsdel vart godkjent av kommunestyret i sak 0071/05 den Planen har følgjande overordna mål for kommunen som samfunnsaktør, tenesteytar, organisasjon og arbeidsgjevar: Visjon: Fræna mulegheitenes kommune Visjonen skal vere rettesnora vår. Visjonen er eit framtidssyn den fortel oss kva vi ønskjer Fræna kommune skal utvikle seg til/vere. Fræna kommune skal vere ein kommune kjenneteikna med mange mulegheiter. Det skal vere gode mulegheiter for våre innbyggjarar, framtidige innbyggjarar, næringsdrivande, potensielle etablerarar, besøkande og andre. Under kommunen sin visjon følgjer kommunen sine overordna mål: 1. SAMFUNN OG LIVSKVALITET Dei overordna måla under fokusområdet samfunn og livskvalitet er dei måla kommunen har sett seg når det gjeld generell samfunnsutvikling og tilrettelegging for god livskvalitet for våre innbyggjarar Fræna kommune skal fremje god infrastruktur og næringsutvikling 1.2. Fræna kommune skal vere ein leiande landbrukskommune 1.3. Fræna kommune skal sikre og vidareutvikle natur-, kultur- og miljøkvalitetar 1.4. Fræna kommune skal stimulere det frivillige arbeidet 15

16 2 TENESTETILBOD/BRUKARAR Måla under fokusområde tenestetilbod/brukarar seier noko om korleis kommunen sitt tenestetilbod skal vere og korleis kommunen skal arbeide opp mot brukarane. 2.1 Fræna kommune skal gi eit trygt og utviklande oppvekstmiljø 2.2 Fræna kommune skal ivareta innbyggjarane sine behov for omsorg, tryggleik og pleie 2.3 Fræna kommune skal vere ein brukarvenleg kommune 3. ORGANISASJON/MEDARBEIDARAR Fokusområdet organisasjon/medarbeidarar inneheld mål som seier noko om korleis organisasjonen Fræna kommune skal framstå og korleis kommunen skal ivareta sine medarbeidarar Fræna kommune skal ha eit positivt omdømme 3.2. Fræna kommune skal vere ein attraktiv arbeidsgivar 3.3. Fræna kommune skal ha eit godt arbeidsmiljø 4. ØKONOMI Dette fokusområdet tek for seg fortel oss kva slag økonomistyring kommunen skal ha Fræna kommune skal ha god økonomistyring for å sikre handlefridom Satsingsområde I tillegg til dei overordna måla vidarefører ein kommunen sine satsingsområde frå tidlegare økonomiplanar med visse modifikasjonar. Kommunen skal satse på fire område for å realisere kommunen sin visjon og overordna mål: Tilrettelegging for: ~ Næringsutvikling ~ Bustadbygging ~ Gode bu- og oppvekstvilkår ~ Identitetsbygging, kultur- og trivselstiltak Næringsutvikling Næringsutvikling i ulike former bør vere eit av satsingsområda til kommunen for å sikre og skape arbeidsplassar i kommunen. Arbeid kan vere ein viktig årsak til busetting i kommunen. Næringsutvikling kan også vere eit tiltak som kan demme opp for og snu den negative utviklinga i einskilde område av kommunen. For å operasjonalisere dette satsingsområdet har ein starta opp arbeidet med å utarbeide ein eigen kommunedelplan for strategisk næringsutvikling. I følgje prosessplan vedtatt i PLØK skal planen leggjast fram for politisk handsaming før sommaren

17 Bustadbygging Å leggje til rette for bustadbygging i kommunen vil seie å leggje til rette for busetting. Busetting kan til dels skje i eksisterande bygningsmasse i kommunen, men det er alltid etterspørsel og ønskje om å byggje nye bustader. Fræna kommune har hatt som uttalt politikk at det skal vere tilgong på byggjeklare tomter i kommunale bustadfelt i alle grendekrinsar slik kan folk som ønskjer å busetje seg i Fræna kommune ha valfridom til kvar i kommunen dei ønskjer å bu. Dette satsingsområdet vert operasjonalisert gjennom utarbeiding av eit bustadbyggingsprogram. Det kan også nemnast at ein er også i ferd med å utarbeide ei bustadsosialhandlingsplan som fokuserer på vanskelegstilte på bustadmarknaden og deira behov. Ein satsar på å leggje fram forslag til både Bustadbyggingsprogram og Bustadsosial handlingsplan til politisk handsaming innan utgangen av Gode bu- og oppvekstvilkår Tilrettelegging for vår oppveksande slekt og for våre eldre er viktige oppgåver for kommunen og ein vil framover møte store utfordringar på desse områda. Kommunen har som oppgåve å leggje til rette for eit best muleg oppvekstmiljø for alle innanfor gitte totalrammer. Den oppveksande slekt er i stor grad den som utgjer framtida for kommunen. Eit godt oppvekstmiljø kan bidra til at dei unge vel å bli buande i kommunen eller at dei kjem tilbake til kommunen etter avslutta utdanning/arbeid andre stader. Gode barnehage tilbod kan også vere medverkande for val av bustad for barnefamiliar. Det er også viktig for kommunen å ta vare på våre eldre. Dette utgjer ei stor arbeidsoppgåve for kommunen ei oppgåve som ikkje blir mindre med den venta auka i talet på eldre. Dei eldre er ei stor og samansett gruppe som vil ha ulike behov. Det er fleire planar relatert til dette satsingsområdet: Plan Status Barnehageplan Utbyggingsdelen av Barnehageplan vart rullert i sak 19/05 i 2005 Kompetanseutviklingsplan Blir vurdert utarbeid for å følgje opp barnehageløftet. - barnehage Årsplanar Kvar barnehage har sin årsplan Skulestruktur/-bruksplan Utarbeidd Fleste tiltak gjennomført (t.d. skulestrukturtiltak og utbygging av Bud skule), men legg også føringar for framtidig skulestruktur i kommunen. Kompetanseutviklingsplan Plan for oppfølging av kunnskapsløftet i skulane. Strategidel - skule , handlingsdel rullerast kvart år. Verksemdsplanar Kvar skule har si verksemdsplan Ungdomsplan Ungdomsplan har vore ute til høyring og leggjast truleg fram til politisk handsaming i Ruspolitisk handlingsplan Ruspolitisk handlingsplan vart vedtatt i sak 54/05 i Hovudrevisjon av planen vil skje i Psykiatriplan Ein har hatt psykiatriplan sidan 1999, sist revidert i 2003, og ny revisjon i Planen styrer tiltak og økonomiske prioriteringar innan psykiatriområdet. Planen er eit vilkår for å få utbetalt øyremerka psykiatrimidlar. Frå og med 2009 vil desse midlane bli lagt inn i rammeoverføringane til kommunane. Eldreomsorgsplan Revisjon av Eldreomsorgsplan vedtatt i sak 43/05 i Det er under utarbeiding ein ny plan som truleg vil bli lagt fram til politisk handsaming i primo

18 Identitetsbygging, kultur- og trivselstiltak For at kommunen sine innbyggarar og andre skal kunne leve det gode liv i kommunen er det ikkje nok med god bustad (og arbeid). Det er også viktig at ein trivs der ein bur og at ein føler identitet til lokalsamfunnet. Trivsel og samhald er grunnleggjande eigenskapar i eit livskraftig lokalsamfunn. Fræna har fleire ressursar som kan brukast i identitetsoppbygging og trivselstiltak: naturkvalitetar kulturliv idretts-, lags- og foreiningsarbeid Tradisjonelt har det vore samarbeid godt i lokalsamfunna for å få ting gjort, men det er forhold med samfunnsutviklinga som ser ut til å bryte ned desse samhandlingsmønstera. Det er viktig med positive haldningar til lokalsamfunnet og til kva ein i fellesskap (samspel kommunen - lokalsamfunn) kan klare å utvikle. Målet må vere at innbyggarane i Fræna skal vere stolte av kommunen og lokalsamfunna sine. Dugnadsand har vore ein svært viktig faktor for å få til eit godt kulturliv i kommunen. I dei seinare åra har kommunen vore delaktig i mange utbyggingsoppgåver rundt om i grendene. Ein har saman med lag og organisasjonar fått fram prosjekt som har vore til glede for lokalsamfunnet og kommunen. Det er viktig at ein kan utnytte denne ressursen for å skape lokalsamfunn som gjer at folk trivs og vil bu rundt om i bygdene. Gjennom dei samarbeidstiltaka som til no har vore gjennomført, har ein fått utnytta både kreativitet og skaparglede. Dei lokale laga/foreiningane har vore framifrå til å få med seg lokalbefolkninga til å gjere ein innsats, og det har skapt både samhald, eigarskap og interesse for prosjekta. Her er det store gevinstar å hente som kommunen ønskjer å utnytte og stø opp om i dei komande åra. Satsingsområdet vert operasjonalisert gjennom ei eksisterande Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Handlingsdelen av planen vert rullert kvart år. I tillegg kan nemnast at kommunen er med i følgjande prosjekt/opplegg: God helse, MOT, Verdiskapingsprogrammet og Fiskarbonden sin arv. Balansert målstyring gjennomgåande målekart for Fræna kommune Fræna kommunestyre har vedtatt å innføre balansert målstyring som ei oppfølging av kommuneplanen sin samfunnsdel. Balansert målstyring er eit styrings- og rapporteringssystem og ein metode for organisasjonslæring og forbetring som brukar kommunen sin visjon og overordna mål som fundament. Det er ein reiskap for å auke kommunen sin kunnskap om eigne prestasjonar og resultat og dermed gi eit godt grunnlag for forbetring. Systemet er basert på systematiske målingar og oppfølging av resultat innanfor kommunen sine viktigaste område. Balansert målstyring vektlegg at organisasjonen må skildrast og målast ut i frå fleire fokusområde (perspektiv) for å oppnå heilskap og balanse. I samband med kommuneplanarbeidet valte ein å organisere kommunen sine overordna mål i 4 fokusområde som kommunen ha hovudfokus på for å nå måla sine: 18

19 1) Samfunn og livskvalitet Dette er eit av kommunen sine sentrale arbeidsområde og representerer eit fokus som er breiare enn det å tilfredsstille den einskilde brukar sine spesifikke behov. 2) Tenestetilbod/brukarar Kommunen er til for brukarane. Korleis ser brukarane på kommunen? I kva grad tilfredsstiller kommunen brukarane sine behov? 3) Organisasjon/medarbeidarar Korleis blir kommunen driven? Medarbeidarane er kommunen sin viktigaste ressurs. Medarbeidarane sin trivsel er eit mål i seg sjølv, men høg trivsel vil også gje betre motivasjon og betre tenesteproduksjon. Utviklar ein seg i rett retning i forhold til omgjevnader i forandring og endra behov hos målgruppa? Kva for krav stiller dette til kompetanseheving, læring og endringar i organisasjonen? 4) Økonomi. Utnyttast dei økonomiske ressursane på ein effektiv måte? Får ein mest mogleg ut av ei gitt ressursramme? Sunn økonomi og overhalde budsjett er viktig. Fokusområda fortel oss kva organisasjonen skal fokusere, men ikkje kva den skal prioritere. Ein kritisk suksessfaktor er det ein kommune i alle tilfelle må lykkast med innanfor eit gitt fokusområde, for å nå dei overordna måla. Til kvar kritisk suksessfaktor høyrer det ein eller fleire måleindikatorar (styringsindikatorar). Formålet med måleindikatorane er at dei skal gje ein indikasjon på korleis organisasjonen ligg an i forhold til måloppnåing innanfor ein kritisk suksessfaktor. Måleindikatorane måler organisasjonen sine prestasjonar på heilt spesifikke område. Ein måleindikator er ei skildring av ein aktivitet eller eit resultat som let seg måle. Resultatmål (ambisjonsnivå) er eit måltal for ønska resultat for kvar måleindikator. Det vil vere ulike målemetodar for å få fram måltalet (t.d. spørjeundersøking og KOSTRA). Målekartet er ein oversiktleg presentasjon og dokumentasjon av fokusområda, kritiske suksessfaktorar, måleindikatorar, målemetodar og resultatmål som til saman utgjer den viktigaste verktøyet i styringssystemet balansert målstyring. Kommunen har førebels utarbeidd eit gjennomgåande målekart, dvs. eit målekart som er gjennomgåande/gjeld for heile organisasjonen (sjå under). Alle einingar skal målast i forhold til dei sette resultatmåla i målekartet. Ein er i ferd med å utarbeide ein plan for gjennomføring av undersøkingane og målingane som er foreslått i målekartet. Det er også viktig at resultata av målingane vert presentert og følgt opp i organisasjonen slik at ein kan ta lærdom av gode og dårlege resultat og arbeide for forbetring. Hovudstega i styringssystemet Balansert målstyring; målingar, presentasjon av resultat og oppfølging, blir presentert i kommunen sitt årshjul. Frå og med årsmelding for år 2007 vil ein i årsmeldinga rapportere på resultatmål sett i kommunen sitt gjennomgåande målekart. 19

20 Fræna kommune sitt gjennomgåande målekart Strategiske fokusområde Kritiske suksessfaktorar Måleindikatorar Målemetode Samfunn og livskvalitet Tenestetilbod/brukarar Organisasjon/medarbeidarar Økonomi S1 Gode bu- og oppvekstvilkår S2 God samhandling S3 Identitetsbygging og aktive innbyggarar T1 God koordinering av kommunale tenester T2 Fornøgde brukarar O1 Kompetente medarbeidarar O2 Tydeleg leiing O3 Godt arbeidsmiljø Ø1 God innsikt i og god styring av økonomien Ø2 Effektiv ressursbruk og tenesteproduksjon Resultatmål Ønska Nedre S1.1 Tilgong på private og offentlege S1.1 Innbyggarundersøking tilbod S1.2 Tilgong på fritidsaktivitetar og kulturtilbod S1.2 Innbyggarundersøking 5 4 S1.3 Grad av trivsel S1.3 Innbyggarundersøking 5 4 S2.1 Oppleving av kommunen som samarbeidspartnar for næringsliv, landbruk og frivillige organisasjonar S2.1 Undersøking blant næringsliv, landbruk og frivillige organisasjonar 5 4 S3.1 Oppleving av å høyre til S3.1 Innbyggarundersøking 5 4 S3.2 Deltaking i lag, organisasjonar og S3.2 Innbyggarundersøking 5 4 anna T1.1 Brukartilfredsheit ift. koordinering T1.1 Brukarundersøking 4,5 4 T2.1 Tilfredsheit med tenestene T2.1 Brukarundersøking 4,5 4 T2.2 Oppdaterte tenesteskildringar T2.2 Oppteljing O1.1 Del med fagkompetanse O1.1 PAI-registeret 85% 78 3 % O1.2 Del med realkompetanse O1.2 Kompetansekartleggingsverktøyet 100% 90% O2.1 Fagleg og mellommenneskeleg O2.1 Medarbeidar-undersøking 4,5 4 leiing O3.1 Sjukefråvær O3.1 Sjukefråværsstatistikk 6,5% 7,5% O3.2 Medarbeidartilfredsheit O3.2 Medarbeidar-undersøking 4,5 4 Ø1.1 Avvik i forhold til budsjettet Ø1.1 Avviksrapport 0% 0% (tertialrapport) Ø2.1 Kostnad per eining Ø2.1 KOSTRA-tal samanlikna med gruppe 10 4 Topp 5 Betre enn snittet Ø2.2 Auka effektivitet Ø2.2 Utvikling KOSTRA-tal for 1% 0% Fræna kommune 1 Skala: 1= svært misfornøgd, 6=svært fornøgd 2 Alle tenesteskildringar som KS-skjemakatalog har laga skal vere tilpassa Fræna kommune og publisert på heimesidene innan 1/1 3 Del årsverk som fyller krav til fagkompetanse stillingskoding i PAI-registeret 4 Gruppe 10 Mellomstore kommunar (20 stk) med middels bundne kostnader per innbyggar, lave frie disponible inntekter 20

21 ØKONOMISKE PLAN- OG BUDSJETTFØRESETNADER Nasjonale direktiv Regjeringa vil føre ein politikk som byggjer på rettferd og fellesskap. Med utgangspunkt i den nordiske modellen vil Regjeringa fornye og utvikle velferdsordningane og bidra til eit arbeidsliv der alle kan delta. Regjeringa vil legge til rette for auka verdiskaping og utvikling i heile landet innanfor rammer som sikrar at kommande generasjonar sine mulegheiter for å dekke sine behov ikkje vert undergravne. Dette krev ein ansvarleg politikk med vekt på naturog miljøomsyn, ei langsiktig forvaltning av nasjonalformuen, eit bærekraftig pensjonssystem og ein sterk offentleg sektor. Regjeringa sitt budsjettforslag inneber at bruken av oljeinntektene reelt aukar med nærare 6 mrd. kroner frå 2006 til 2007, på same tid som skattar og avgifter kjem tilbake til nivået frå Innan desse rammene har Regjeringa prioritert ei rekke tiltak i tråd med den politiske plattforma frå Soria Moria. Det er lagt til rette for full barnehagedekning og kommuneøkonomien er styrka. Kunnskapsløftet vert følgd opp, og det er foreslått fleire nye, målretta tiltak for å redusere fattigdom og å betre integrering og inkludering av innvandrarbefolkninga. Kommunane opplever at dei økonomiske vilkåra kan endre seg raskt. Det er derfor viktig å vere i stand til å tilpasse seg endra føresetnader. Hovudsiktemåla med økonomiplanlegging er m.a. å bidra til ei stabil utgiftsutvikling. Ein føresetnad for ei slik utvikling er at kommunen har fokus utover årsperspektivet i si planlegging. I økonomiplanlegginga vil det være problem å utarbeide haldbare prognosar for den økonomiske utviklinga. Vesentlege føresetnader og rammer vert fastlagt sentralt. Ein tenkjer her spesielt på følgjande tilhøve som ligg utanfor det området kommunane har innverknad på: skattlegging rammetilskot pris- og inntektspolitikk penge- og kredittpolitikk reformer i lokalforvaltninga endringar i utgifts- og oppgåvefordelinga mellom stat, fylke og kommunar Sjølv om kommunen sin økonomiplan nødvendigvis må byggje på mange usikre føresetnader, er det likevel grunn til å tru at det frå statleg hald neppe vert vedteke omleggingar som får vesentlege konsekvensar for kommunen sitt inntektsgrunnlag i planperioden. Løns- og prisføresetnader Økonomiplanen/langtidsbudsjettet vert utarbeidd i faste 2006-prisar. I fall ikkje anna er sagt, er beløpa ført opp i 1000 kroner. Kommunen sitt inntektsgrunnlag Kommunen sine inntekter kjem i hovudsak frå skatt på formue og inntekt samt rammeoverføring frå staten. I tillegg kjem inntekter i form av avgifter, gebyr, leigeinntekter m.m. 21

22 samt "øvrige inntekter". I budsjettet for 2006 er kommunen sine samla inntekter på vel 379 mill. kroner (ekskl. renter). Tabell 4 Driftsinntekter 2006 (1000 kroner) INNTEKTSTYPE Brukarbetalingar Andre sals- og leieinntekter Refusjonar Rammetilskot frå staten Andre statlege tilskot Inntekts- og formueskatt Eigedomsskatt SUM DRIFTSINNTEKTER Skatt på formue og inntekt Det er knytt stor uvisse til skatteinntektene. I samband med laupande inntektsutjamning er kommunen sine samla inntekter av skatt og rammeoverføring (inntektsutjamning) sterkt knytt opp til kva som er utviklinga av skatteinntektene på landsbasis. I plansamanheng er det i føreliggande forslag til økonomiplan rekna med at skatteveksten vil vere tilsvarande løns- og prisstiginga med eit tillegg på 0,5 %,- dvs realvekst på 0,5 % frå 2008 og utover. I kommuneøkonomiproposisjonen 2007 vert det lagt opp til ein reell vekst i dei samla inntektene på mellom 5,4 milliardar kroner, eller om lag 2,2 %. Veksten i dei frie inntektene frå 2006 til 2007 er omlag 2,4 mrd kroner rekna i høve til inntektsanslaget for 2006 i Revidert nasjonalbudsjett Løns- og prisveksten i kommunesektoren er rekna til 3,5% (kommunal deflator). Lønsveksten har ein auke på 4,5% og varekjøp ein auke på 1,6%. I det ein føreset ein realvekst på 0,5 % på skatteinntektene i perioden , vil desse utvikle seg slik i perioden: Tabell 5 Skatt på formue og inntekt (1000 kroner) Rammeoverføring frå staten Laupande inntektsutjamning Inntektsutjamninga for kommunar og fylkeskommunar er frå år 2000 gjort laupande. Laupande inntektsutjamning inneber at utjamninga for den einskilde kommune vert gjort fortløpande gjennom året når skatteinngangen for den einskilde månad ligg føre. Inntektsutjamninga vert utbetalt i overkant av 1 månad etter skatteinntektsmånaden. Laupande inntektsutjamning er utforma som eit reint omfordelingssystem mellom alle kommunar, der finansieringa vert synleggjort. For den einskilde kommune vert inntektsutjamninga rekna ut slik: 22

23 Brutto inntektsutjamning -finansiering av inntektsutjamning =Netto inntektsutjamning Netto inntektsutjamnande tilskott er altså eit nullsumspel. I eit system med laupande inntektsutjamning vil det vere ein samanheng mellom eige skatteanslag, netto inntektsutjamning og skatteanslag for landet. Rammetilskott For 2007 vil rammeoverføringane frå staten (inkl. selskapsskatt) utgjere kr ,-. I denne summen ligg ei auke i frie inntekter på kr 2,1 mill kr som det kom melding om I tillegg kjem inntektsutjamninga som utgjer kr ,-. Som følgje av store omleggingar vil det vere vanskeleg å samanlikne dei einskilde elementa i rammeoverføringane dei siste åra. Dei 5 siste åra har dei samla rammeoverføringane frå staten utvikla seg slik: Tabell 6 Rammeoverføring (1000 kroner) Rammeoverføring (ekskl. skjøn og inntektsutj.) Inntektsutjamning Skjønstilskot SUM RAMMEOVERFØRING For 2007 er rammetilskottet berekna til å bli kr kr , til saman kr Dette inkluderer skjønsmidlar. Rente- og avdragsutgifter Ved utrekning av renter og avdrag på nye lån i perioden, er det gjort føresetnad om ei flytande rente på 4 % p.a. i gjennomsnitt for 2007, 4 % for 2008 og 4,5 % for 2009 og 5 % for Det er gjort rekning med 20 år gjennomsnittleg nedbetalingstid for alle låna. For lån til bygging av Ny sjukeheim i Elnesvågen er det føresett ei avdragstid på 40 år. Det er vidare gjort føresetnad om at kapitalutgiftene i hovudsak påløper påfølgjande år etter budsjettåret (ca 50%). Kommunale avgifter, gebyr m.m. Det er ein føresetnad at kommunale avgifter/gebyr m.m. skal auke minst slik at ein dekkjer opp forventa løns- og prisauke. For renovasjonsavgiftene er det eit krav i forureiningslova at renovasjonsordninga skal vere sjølvfinansierande og at alle kommunen sine utgifter skal reknast inn i avgiftsgrunnlaget, jf. forureiningslova

24 Tabell 7 Kommunale avgifter (1000 kroner) BUDSJETT AVGIFTER/GEBYR 2006 Årsavgift vatn Årsavgift kloakk Tilknytingsavgifter 160 Renovasjonsavgift Oppmålingsgebyr 800 Byggjekontroll m.m Feieavgift 950 Betaling for opphald Heimehj./husmorvikar 666 Foreldrebet. barnehagar Husleige bustader SUM Budsjettoversikt korrigering 2006 Budsjettet for 2006 vart vedteke av Fræna kommunestyre i sak nr 63/05. Budsjettet vart då vedteke på rammenivå for kvar eining. Sak om tilleggsløyvingar/budsjettendringar vart behandla i kommunestyret til 23. oktober 2006, K-sak 69/06. Eigedomsskatt i Fræna kommune Fræna kommunestyre gjorde i møte den , under sak nr 81/99, vedtak om å innføre eigedomsskatt for verker og bruk frå skatteåret Eigedomsskatten for verker og bruk vert i dag skrive ut med ein sats på 7 med ein brøkreduksjon på 1/3. Det vart gjort vedtak i kommunestyret i sak 71/03 (budsjettet for 2004) om at det skal nyttast høgaste sats med verknad frå 1. januar Dette er også i samsvar med tidlegare vedteke økonomiplanar der høgaste sats har vore lagt inn frå denne datoen. I budsjettet for 2007 er det ført til inntekt 14,218 mill kroner. Inntektspotensialet frå eigedomsskatten er 21,3 mill. kroner når det vert nytta høgaste sats på 7 og utan brøkreduksjon. I samband med ilandføring av gass til Nyhamna i Aukra kommune er det lagt røyrleidningar i sjøen som vil vere skattbare for kommunal eigedomsskatt. Likså vil dei investeringane som skal gjerast for å få fram kraftleidningar og trafostasjonar også innebere eigedomsskatt for Fræna. Norsk Hydro har i sine konsekvensutgreiingar for feltutbygging og ilandføring rekna at Fræna kommune vil kunne skrive ut eigedomsskatt rundt til saman om lag 6 mill. kroner for importog eksportrøyrleidningane. Investeringane i kraftleidningar m.m. vil kunne utgjere ein eigedomsskatt på om lag ½ mill. kroner. Justert for ein brøkreduksjon på 1/3 vil Fræna kommune sine netto inntekter frå desse skatteobjekta utgjere vel 4,3 mill. kroner og er rekna inn i budsjettet for

25 FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN Tidlegare vedtekne investeringsprogram Tabell 8 I sist vedtekne økonomiplan ( ) vart det lagt opp til slikt investeringsprogram, jf. K-sak 49/05 (1000 kr) ANSVAR PROSJEKT Edb alle etatar Tilrettelegging av arkiv It-utstyr skular/barnehagar Bud skule Tornes skule, kontorarb.plassar Uteområde skular/barnehagar Utbygging barnehagar Ny sjukeheim Omsorgsbustad psykiatri Butilbod vanskelegstilte Kjøkken aldersh Dalelia bustadfelt Farstad bustadfelt Bud bustadfelt Grunnkjøp Eidem Sør Branntekn. oppjust. komm.bygg Utskifting PCB-haldig armatur Friluftsområde for ålmenta Kulturhus/fleirbrukshus Varslingsanlegg kyrkjene Oppussing kyrkjene Myrbostad kyrkjegard utviding 500 Nasjonal turistveg, eigenfinans Kulturskulen, utstyr Vatn Vatn, tilbakebet. forsk Kloakk Utskifting veglys (PCB-haldig) 825 Garasje brann og ambul.tenesta Nytt dekke Lastebil/traktor/mask. 250 Trafikktryggingstiltak Brannbil Ny kartlegging SUM BRUTTO INVESTERINGAR

26 TILSKOT, REFUSJONAR M.M. Investeringstilskott barnehagar Ref. vedk. skulepakk (rente/avdr) Sal skulebygg 500 Ref./husleige bustad psyk Refusjon sjukeheimsutbygging Bruk av fondsmidl. branntekn Tomterefusjonar, 75% kap.kostn Sal av grunn Eidem Sør Statstilskott friluftsområde Statstilskott vassforsyning Statstilskott trafikktryggingstiltak Ref. kyrkjebygg, ny ordning SUM TILSKOT, REFUSJONAR M.M. NETTO INV./LÅNEOPPTAK Etter at dette investeringsprogrammet vart vedteke, har ein gjort følgjande vedtak om nye/justerte investeringar: Tabell 9 Vedtak om nye/justerte investeringar Parkeringsplass Hustad barnehage Kr K-sak 63/05 Gerica ressursplanleggar Kr (budsj-2006) Bil heimevaktmeister Kr Nytt dekke kommunale vegar Kr Igjendekking bekk Hustad skule Kr MR fylke/fræna vgs samarb. bygghall Kr K-sak 70/05 Opparbeiding av bakområde og tilrettelegging av infrastruktur til djupvasskai Indre Harøy Kr K-sak 75/05 Konvertering frå olje til gass i kommunal bygningsmasse Kr K-sak 11/06 Sluttføring av hovudfase I- Kr K-sak 16/06 utbygging/infrastruktur Indre Harøy Utbygging Tornes barnehage Kr K-sak 27/06 Utbygging Hustad barnehage Kr K-sak 28/06 Ny sjukeheim i Elnesvågen Kr K-sak 31/06 Elnesvågen sentrum tiltak langs Rv 663, flytting av gangveg Kr K-sak 48/06 Omlegging av Sentervegen, Elnesvågen Kr K-sak 49/06 tilleggsfinansiering Innløysing av gamle Flatmo-bygget Kr K-sak 50/06 Sprinkelanlegg Farstad aldersheim Kr K-sak 52/06 Veg, vatn, avløp og kabelanlegg sjukeheimen Kr K-sak 65/06 i Elnesvågen TIL SAMAN Kr

27 Einingane sine forslag til investeringar i økonomiplanperioden Tabell 10 Einingane sine forslag til investeringar i økonomiplanperioden (1000 kr) EINING PROSJEKT Administrasjon EDB, alle einingar Kultur Kystmiljøsenteret i Bud Teknisk Ortofoto 150 forvaltning SUM ALLE EININGAR Innkomne forslag som ikkje er talfesta: Samf./utv Klargjering av næringsareal Skulane Elevtoalett Uteområde skulane Høvelege arbeidsplassar for lærarane Sylte skule Renovering av dusjar og garderobar Utbetring av trafikktilhøva Malme skule Arbeidsrom for lærarane Biblioteksrom Aureosen skule Vurdering av romsituasjon og rombehov Haukås skule Skifte 3 vindu frå 1957 Sluttføre betongrehabilitering på bygget frå 1976 Opparbeiding av uteområde aust Fræna u-skule Sluttføre rehabiliteringsarbeidet på austsida av A-blokka Nytt taktekke A-blokka Støvavsug sløydsalen Bud skule Renovering gym sal Hustad skule Sikre myrområdet aust for skulen Innbygging av ventilasjonsanlegg Bud barnehage Planlegge utbygging 2. byggetrinn Pleie og omsorg Tomter til seniorbustader Elnesv./ S. Fræna Ombygging medisinrom Pensjonærbustad Sosialtenesta Nye kontorlokale, eige NAV- kontor Helse og barnevern Samlokalisering av eininga Kultur Kulturhus/fleirbrukshus Vedlikehald kyrkjene Myrbostad kyrkjegard utviding Utbygging av Frænahallen Landbruk Oppmålingsutstyr Anlegg og drift Utv. lagerområde Eidem 27

28 Rådmannen sitt framlegg til investeringsprogram Rådmannen rår for sin del til følgjande investeringar i planperioden korrigert etter vedtak i Fræna kommunestyre (1000 kroner): Tabell 11 Investeringsprogram (1000 kr) ANSVAR PROSJEKT Edb alle einingar Tilrettelegging av arkiv/skanning 500 Breiband Uteområde skular/barnehagar Elevtoalett Omsorgsbustad psykiatri Fræna sjukeheim Lundhaugen, overrislingsanlegg Bøtunet, overrislingsanlegg Butilbod vanskelegstilte Kjøkken aldersh., fryserom 65 Branntekn. oppjust. komm. bygg Dalelia bustadfelt Torneskleiva bustadfelt Nye bustadfelt Friluftsområde for ålmenta Kulturhus/fleirbrukshus Kystmiljøsenter Varslingsanlegg kyrkjene 50 Oppussing kyrkjene 500 Myrbostad kyrkjegard utviding Nasjonal turistveg, eigenfin. 300 Rasteplass Malmekleiva 400 Kulturskulen utstyr Vatn Vatn, tilbakebet. forsk Kloakk Nytt dekke Trafikktryggingstiltak Brannbil Lastebil 250 Ny kartlegging SUM BRUTTO INVESTERINGAR

29 TILSKOT, REFUSJONAR M.M. Ref. sjukeheimsutbygging Tilskott overrislingsanlegg 250 Ref/husleige psyk.bustad Bruk av fondsmidl. branntekn Tomterefusjonar, 75% kap. kostn Statstilskott friluftsområde Statstilskott vassforsyning Statstilskott trafikktryggingstiltak Tilskott kystmiljøsenteret Tilskott breiband 300 SUM TILSKOT, REFUSJONAR M.M. NETTO INV./LÅNEOPPTAK Rådmannen sine kommentarar til investeringsprogrammet Stab/støtte På EDB-sida er det framleis stort behov for utskifting av programvare og maskiner. Investeringar til mellom anna program og utvikling for satsing på felles plattform i kommuneorganisasjonen, vidareutvikling av internett, e-post og intranett, samt generell oppdatering av gamle pc-ar og kjøp av nye maskiner bør gjennomførast. Oppgradering av serverar og software. Ein må og sjå på lagrings- og back-up løysingar. Å bygge opp ei felles plattform for ORKIDE-kommunane kan og føre til ekstra utgifter. Det vil truleg bli aktuelt med IP-telefoni i programperioden. I samband den nye strukturen er det sers viktig at einingsleiarane har tenleg edb-utstyr og tilgang til intranett og kommunen sitt økonomi- og sakshandsamingssystem. Barnehagar I sak om utbygging av barnehagar rullering av barnehageplanen, K-sak nr 0019/05, er det gjort slik prioritering for så vidt gjeld nybygging/utbygging av barnehagar: 2005: Nr.1: Haukås (Utsyn barnehage ca 20 plassar og Haugtussa barnehage ca 10 plassar), nr. 2: Tornes ca 18 plassar nr. 3: Hustad ca 18 plassar 2006: nr. 4: Sylte/Malme min. 18 plassar Fræna kommunestyre gjorde i K-sak nr 0027/06 vedtak om at arbeidet med utbygging av Tornes barnehage skal startast og i K-sak nr 0028/06 vedtak om utbygging av Hustad barnehage. Helse- og sosialsektoren Fræna kommune har nyleg avslutta ein lang periode med stor byggeaktivitet innan eldreomsorga. Bøtunet omsorgssenter, Lundhaugen alders- og sjukeheim og Servicesenteret i Søre Fræna er ferdige. Trass relativt store statlege tilskot vil kommunen måtte finansiere ein vesentleg del av investeringane sjølv. For alle tre prosjekta vil kommunen si eigenfinansiering 29

30 utgjere 9,5 mill. kroner. Kapitalkostnadane er lagt inn i grunnlaget for renter og avdrag i økonomiplanperioden. Når det gjeld ny sjukeheim i Elnesvågen gjorde Fræna kommunestyre i møte den 30. juni 2003, under sak nr 0049/03 vedtak om at sjukeheimen skal byggast ut for 41 plassar, ut av 6 rehabiliteringsplassar, samt at det vert bygd 5-6 omsorgsbustader i sokkelen. I samsvar med ovanståande føresetnader er ny sjukeheim i Elnesvågen kostnadsrekna til 81 mill. kroner. Tilskotet frå Husbanken er på kr og kommunen sitt finansieringsbehov ut over dette er på kr Dette vert finansiert ved låneopptak. I tillegg er det i K-sak 65/06 gjort vedtak om finansiering av kommunaltekniske anlegg i tilknyting til den nye sjukeheimen med låneopptak på kr Det er i desse berekningane ikkje teke omsyn til eventuell utleige/sal av frigjeve areal ved Fræna sjukeheim. Kultur m.m. Fræna kommune har over nokon år no løyvd midlar til friluftsområde for ålmenta. Gjennom desse midlane er det realisert ei rekkje prosjekt som i vesentleg grad har ført til auka friluftsinteresse og skapt trivsel for innbyggarane i kommunen. Tilrettelegging for friluftsliv har vore eit sentralt tema i denne prosessen. Kommunen har saman med Nordmøre og Romsdal Friluftsråd gått inn i skulane med fleire tiltak for å få ungdommen ut i naturen. Det å bli glad i naturen og lære seg å sette pris på dei naturopplevingane vi har i kommunen, gjer at dei unge vil bli stolt av kommunen og lokalsamfunna sine. Kommunen ønskjer å føre vidare denne satsinga. Vatn Totalt var det sett av 17,8 mill. kroner til investering i regional vassforsyning frå Trolldalsvatnet i Eide til Fræna og Aukra kommunar. Det er føresett at denne investeringa gjev eit statstilskot med 3,2 mill kroner og eit kompensasjonstilskot for brukt kapasitet på 2 mill. kroner. Resterande del, 12,6 mill. kroner, vert forskottert av Norsk Hydro. Tilbakebetaling til Norsk Hydro vil skje med ein halvdel etter 5 år og resterande etter 10 år. Avløp Kommunen har som målsetting å oppfylle Stortinget si målsetting om at det skal ryddast opp i dårlege kommunale kloakkar. Dette fører til at det må setjast av omlag 13,4 mill. kr. i økonomiplanperioden og det er lagt til grunn at ein vil freista å halde seg til forslaget til rammeplan for avløp. Trafikktryggingstiltak Staten har tilskotsmidlar til einskildtiltak som t.d. aksjon skulevegprosjekt og mindre arbeid med fylkesvegnettet. For å løyse ut midlar her, føreset det at kommunen tek sin del av kostnadene. Trafikktryggingsplan for Fræna kommune (trafikktryggingsarbeid år ) vart vedteke av Fræna kommunestyre i møte den 26. april Rådmannen rår til at det vert 30

31 innarbeidd ein rund sum på investeringsbudsjettet til slike føremål I 2007 er det framlegg om ei løyving på 2 mill kroner knytt til gjennomføring av gatebruksplan i Bud. Gamle Fræna sjukeheim I samband med endringar i bruken av gamle Fræna sjukeheim, vil det bli nødvendig å bruke midlar her. Utgifter til dette er ikkje tatt med i forslag til budsjett/økonomiplan. Dette fordi ein vil vente til gruppa som skal utgreie etterbruken er ferdig med sitt arbeid. Konsekvensar av investeringsplanen for lånegjeld, rente- og avdragsutgifter og garantiansvar Lånegjeld Kommunen si langsiktige lånegjeld vil utvikle seg slik i perioden: Tabell 12 Kommunen si langsiktige lånegjeld vil utvikle seg slik i perioden (1000 kr) LÅNETYPE Investeringslån Nye lån Avdrag Gjeld pr Som det går fram av ovanståande oppstilling vil kommunen si samla lånegjeld auke med knapt 6 mill kroner i perioden. Pga at det er foreslått forlenga nedbetalingstid på nokre av låna, kan desse tala bli endra. Avdragsutgiftene vil minke og renteutgiftene vil auke. Renter Renteutgiftene vil utvikle seg slik i perioden: Tabell 13 Renteutvikling i perioden (1000 kr) Investeringslån - renter Avdrag Som det går fram ovanfor vil Fræna kommune ha ei samla låneportefølje på Avdragsutgiftene vil utvikle seg slik: Tabell 14 Utvikling i avdragsutgiftene (1000 kr) Investeringslån - avdrag

32 Kommunen sitt garantiansvar Fræna kommune sine samla lånegarantiansvar er pr slik det går fram av nedanforståande tabell. Tabell 15 Lånegarantiansvar pr INSTITUSJON/ INNVILGA LÅNGJEVAR ÅR OPPHAVLEG GARANTITID (ÅR) GARANTI- BELØP RESTBELØP REST- LØPETID (ÅR) 1. Haugtussa barnehage , ,- 4 Husbanken 2 Mobarn, Hauglia , ,- 14 Husbanken 3 Mobarn Malmefjorden , ,- 17 Husbanken 4 Torabu AS , ,- 18 Kommunalbanken 5 Utsyn barnehage , ,- 22 Husbanken 6 Haugtussa barnehage , ,- 23 Husbanken 7 Torabu AS , ,- 25 Kommunalbanken 8 Torabu AS , ,- 21 Kommunalbanken 9 Jendem Velforeining , ,- 29 Husbanken 10 Tøndergård skole , ,- 21 Kommunekreditt 11 RIR , ,- 12 Tøndergård skole , ,- Kommunekreditt 13 RIUA Kommunalbanken , ,- SUM GARANTIANSVAR PR , ,- Realgaranti: Kommunen har gitt realgaranti til BFH Sparebank for eit lån som Elnesvågen Stadion og Elnesvågen Allianse har i ein utanlandsk bank. Eigedomen er pantsett for kr ,-. Vedk. garantiansvar nr. 11, 12 og 13: Dette gjeld lån som RIR, Tøndergård skole og RIUA har teke opp. Det er ikkje garantiar i vanleg forstand, men kommunen er ansvarleg som medeigar i det interkommunale selskapet. Det er selskapa sjølve som tek opp lån. Den einskilde kommune sin del av lånet vert bestemt av vedtektene eller avtalar mellom kommunane. 32

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2009/1286-11 Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 13/2009 23.11.2009 Formannskapet i Fræna kommune

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND

BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND 30.01.07 BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND 2007 2011 Godkjent i kommunestyret den 15.02.07 sak 07/12 1 1 FORORD...2 2 FAKTA OM MIDSUND KOMMUNE...3 2.1 STATISTISKE NØKKELDATA FOR MIDSUND KOMMUNE / ( MØRE

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Saman mot nye høgder!

Saman mot nye høgder! Saman mot nye høgder! Omdømmebygging med kommunikasjon som verkemiddel Eit godt omdømme kjem innanfrå! Foto: Janne Dagfinrud Hilde Flotve Mo Prosjektleiar og personalrådgjevar Ørsta kommune Ligg sentralt

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Planstrategi Flora kommune

Planstrategi Flora kommune FLORA KOMMUNE Flora kommune 2012 2015 Vedtatt i Bystyret 06. november 2012 1.0 Innleiing...3 1.1 Kvifor planstrategi og planprogram...3 2.0 Visjon og overordna målsettingar...4 3.0 Bustad trivsel og oppvekst...5

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Arbeidsprogram 2007-2011

Arbeidsprogram 2007-2011 Arbeidsprogram 2007-2011 Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i pakt med desse. Målet for Senterpartiet sin politikk er å

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

SAKSPAPIR. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing til tenesteområda.

SAKSPAPIR. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing til tenesteområda. SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 029/15 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne PS 30.11.2015 035/15 Eldrerådet PS 02.12.2015 089/15 Formannskapet PS 03.12.2015 Kommunestyret PS 023/15 Administrasjonsutvalet

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Formannskapet 02.11.2015 85/15 Saksbehandler: Stein Kittelsen Arkiv: 145

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI 1 INNLEEING... 3 1.1 Rådmannen sitt forord... 3 1.2 Lov og forskrift... 3 2 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI... 4 2.1 Etikk og samfunnsansvar:... 5 2.2 Politikk og administrasjon:...

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET TIME Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal bygga framtida si på dei kristne grunnverdiane og vårt demokratiske styresett. Målet vårt er å skapa eit betre samfunn der rettferd, jamstilling og retten

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Investeringsprogram 2013 2016

Investeringsprogram 2013 2016 Investeringsprogram 2013 2016 06.12.2012 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2013-2016 Investeringsprogram 06.12.2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Saksprotokoll Utval: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2015 Arkivsak: 15/1144 Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Formannskapet 30.11.2015 sak 90/15 Formannskapet si einstemmige

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2013 PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2014-2017 med desse endringane: - Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Framtidige behov for hjelpemiddel

Framtidige behov for hjelpemiddel Framtidige behov for hjelpemiddel AV SIGURD GJERDE SAMANDRAG Hjelpemiddelformidling er ein stor og viktig del av hjelpetilbodet for alle med funksjonsvanskar. Samfunnet satsar store ressursar på formidling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 Luster kommune - budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Vik kommune Planprogram Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen. 1

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Attreising og utvikling. Lærdalsøyri

Attreising og utvikling. Lærdalsøyri Attreising og utvikling Lærdalsøyri Balanse mellom verdival Raskt attende til normalt liv Minke framtidig sårbarheit Sjanse til å utvikle Effektivitet Verdi Attraktivitet 20.02.2014 Attreising og utvikling

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.04.2015 Tid: 10.00. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.04.2015 Tid: 10.00. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset : 30.04.2015 Tid: 10.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Styringsgruppa for kommunereforma skal ha møte kl. 09.00 10.00 Formannskapsmøtet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 Budsjett 2012. Økonomiplan 2012-2015 TILRÅDING: DOKUMENT: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012 (Grønt hefte,

Detaljer

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring Budsjettutvalet 15.11.2010 Til stades: Odd Arne Kroken, Anne-Lise Marstein, Magny Hilde, Beate Stø, Torbjørg Graffer Myrhaug. Frå administrasjonen: Egil Haug og Karl Viggo Waldersløw, referent. 1. Kommentarar

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer