Fjord Norge- prosjektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjord Norge- prosjektet"

Transkript

1 Fjord Norge- prosjektet som del av kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift April 2009 AUD- rapport nr. 3-09

2 Innleiing Denne rapporten inneheld bakgrunnsmateriale og utfyllande informasjon til omtalen om Fjord Norgeprosjektet i Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland (Hordaland fylkeskommune, april 2009). Sjå også sjølve caset i kap i evalueringa. Denne rapporten er tilgjengeleg på internett: Innhald: Side: Bakgrunn... 3 Samandrag... 4 Samsvar mellom kostnader til marknadsføring og talet på overnattingar?... 5 Generell vekst i reiselivs- Norge... 7 Større vekst i Fjord Norge enn i Landet Utviklinga på dei 8 marknadene med særskilt marknadsføringsinnsats Internasjonale konjunkturar og hotellovernattingar i Norge Konklusjon - utviklinga i overnattingar frå dei enkelte landa, Fjord Norge og Landet Reiseliv eller arbeidsrelatert overnatting? Kjelder og meir informasjon Vedlegg: Endring i talet på overnattingar i reiselivsregionane

3 Bakgrunn I dei fire Fjord Norge-fylka vart det til saman løyvd 26,9 mill. kr frå kompensasjonsmidlane til marknadsføring i utlandet. Denne marknadsføringssatsinga utløyste dessutan midlar sentralt til to nye stillingar oppretta i Moskva og Peking. Det vart sett igang satsingar saman med Norwegian og Color Line. Totalt budsjett inkludert bidrag frå andre enn dei fire fylkeskommunane var 29,2 mill. kr. Pengane frå fylkeskommunane vart utbetalt til Fjord Norge AS, som nytta dei til ulike marknadstiltak frå 2005 til Prosjektet vart leia av ei styringsgruppe med ein representant frå reiselivet i kvart fylke, med Fjord Norge AS som prosjektleiar. Det vart peikt ut 8 prioriterte utanlandske marknader som marknadsaktivitetane skulle konsentrerast om. Kr. % Tyskland ,8 Nederland ,3 Storbritannia ,0 Sverige ,4 USA ,7 Kina ,0 Russland ,2 Sør- Europa ,3 Fellesprosjekt ,3 I alt ,0 Tabellen viser totale kostnader til Fjord Norge- prosjektet etter marknad. Kjelde: Fjord Norway: Fjord Norge- prosjektet. På alle marknadane var det aktivitetar frå 2006 til 2008 (vinter/ vår). I Storbritannia starta marknadsaktivitetane sommaren Sør- Europa: Hovudsakeleg Italia og Frankrike, med noko aktivitet i Spania. 3

4 Sommaren 2008 la Fjord Norge fram ein rapport med beskriving av og hovudresultat frå prosjektet Kompensasjonsmidler for forhøyet arbeidsgiveravgift. Samandrag Fjord Norge har sidan 2005 hatt sterkare vekst i overnattingsvolum enn Landet og også sterkare enn Oslofjordområdet. Dette gjeld ikkje berre på dei 8 marknadene landsdelen brukte kompensasjonsmidlar for å marknadsføre seg særskilt i, men også på andre utanlandske marknader og når det gjeld norske overnattingar. Særleg i Fjord Norge, men også i Landet, har trafikken frå andre utanlandske marknader enn dei 8 det vart sett inn særskilt marknadsføring i, auka meir enn trafikken frå satsingsmarknadene = marknader Landet 8 marknader FN Andre Landet Andre FN Figur 1a viser utanlandske overnattingar - Landet og Fjord Norge. Hotell og camping. Relative tal. 8 Marknader : Sjå tabell 1. FN : Fjord Norge. I 2008 var det ein nedgang i overnattingsvolumet frå dei 8 marknadene, medan trafikken frå andre land auka også i Både i Fjord Norge og i Landet har talet på overnattingar frå "andre land" auka meir enn talet for dei 8 landa Fjord Norge har marknadsført seg spesielt i. Denne utviklinga er mest påfallande for Fjord Norge som har hatt ein særleg sterk auke i trafikken frå "Andre land" etter Ein stor del av denne auken skuldast besøkande frå Polen. 4

5 Basert på samanlikningar med utviklinga i Landet, ser det ut til at Fjord Norge har hatt ein særleg sterk vekst av nederlandske, svenske og søreuropeiske gjester og i litt mindre grad av britiske og amerikanske. Talet på tyske, russiske og kinesiske overnattingar ser ut til å ha utvikla seg nokså likt i Fjord Norge som i Landet. Basert på samanlikningar med Landet tyder tala på at Fjord Norge sine marknadskampanjar først og fremst har vore effektive på den nederlandske og sør- europeiske marknaden, medan det for dei andre marknadene ser ut til at generelle trendar i turisme og arbeidsliv har betydd minst like mykje. Både andre utanlandske marknader og den norske marknaden har hatt til dels svært sterk vekst i perioden, slik at berre ein mindre del av veksten kan forklarast av den særskilte marknadsinnsatsen. Vidare er ein del av overnattingsveksten vi har sett dei siste åra arbeidsrelatert, ved at den har samanheng med den svært sterke sysselsettingveksten på Vestlandet og i landet elles fram til hausten Denne veksten førte til ein sterk auke i talet på utanlandske arbeidstakarar, særleg frå Polen og andre av dei nye EU- landa, men også frå land som Sverige og Tyskland. Fordelinga av overnattingsveksten geografisk på Vestlandet (nærare beskriving i vedlegg) antydar at den sterke veksten i talet på svenske overnattingar i Fjord Norge til dels kan vere arbeidsrelatert. Veksten har vore størst i byregionar som har hatt generelt sterk auke i sysselsettinga. Veksten på den nederlandske og den russiske marknaden ser derimot ut til i stor grad å skrive seg frå auke i tradisjonell fjordturisme. Mykje av auken i overnattingstrafikken frå dei 8 satsingsmarknadene har kome i byregionar som ikkje eller i liten grad var tiltenkt å nyte godt av kompensasjonsmidlane. Når det gjeld verkeområdet for kompensasjonsmidlane ser det ut til at nokre sterke reiselivsregionar som Hardanger og Sognefjorden har kome godt ut, medan satsinga har hatt liten effekt i nokre av dei mindre sentrale reiselivsregionane i Fjord Norge. Samsvar mellom kostnader til marknadsføring og talet på overnattingar? Som figuren nedanfor illustrerer kan det ved første augekast sjå ut til at det er ein nær samanheng mellom dei 29,2 mill. kr. Fjord Norge brukte til marknadsføring av reiselivet i landsdelen , og turisttilstrøyminga målt ved talet på overnattingar. 5

6 Vekst i overnattingar Vekst 8 marknader Kostnad kompensasjonsmidlar 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Mill. kr Figur 1b viser ei samanstilling av overnattingsutviklinga for gjester frå dei 8 marknadene med kampanjar og kostnader brukt til marknadsføring på dei same marknadene. Kjelde: Statistikknett reiseliv/ Fjord Norge. Samanstillinga gir likevel ikkje nødvendigvis eit rett bilde av situasjonen sidan ein må vente at marknadsføringstiltak har effektar som strekker seg over fleire år og berre i mindre grad blir målbar innanfor same året. Men figuren viser også at overnattingsvolumet steig frå 2006 til 2007 samstundes som beløpet brukt på marknadsføring gjekk noko ned. Dette kan tolkast som at der kan vere ein langsiktig, kumulativ effekt av marknadsinnsats frå tidlegare år. Føremålet med denne gjennomgangen av overnattingsstatistikken er ikkje først og fremst å vurdere effektiviteten av Fjord Norge si marknadsføring, men å vurdere i kva grad marknadskampanjane har kome til nytte i dei områda som skulle nyte godt av kompensasjonsmidlane. For å kunne trekke ein endeleg konklusjon om effekten er det nødvendig å sjå nærare på overnattingsstatistikken, ikkje minst når det gjeld effekten i dei kommunane som vart ramma av auken i arbeidsgjevaravgifta og som skulle nyte godt av bruken av kompensasjonsmidlane. 6

7 Generell vekst i reiselivs Norge Auken i overnattingsvolumet som vi har sett dei siste åra gjeld det meste av landet, men i aller størst grad Fjord Norge og Oslofjordområdet, og i litt mindre grad Midt- Norge og Sørlandet. Nord- Norge og Indre Austland har hatt ei tydeleg dårlegare utvikling enn dei andre landsdelane Overnattinger Indre Austland Oslofjordområdet Sørlandet Fjord Norge Midt Norge Nord Norge Figur 2 viser utviklinga i hotell- og campingovernattingar i landsdelsregionane. Norske og utanlandske, heile året. Indre Austland (Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark) har hatt liten eller ingen vekst sidan Denne regionen si tilsynelatande dårlegare utvikling har samanheng med den sterke vekta på vintersesongen, der utviklingsmønsteret er forskjellig frå Fjord- Norge og Oslofjordområdet. 7

8 2003= Indre Austland Oslofjordområdet Sørlandet Fjord Norge Midt Norge Nord Norge Figur 3 viser relativ utvikling i hotell- og campingovernattingar i landsdelsregionane. Hotell og camping. Norske og utanlandske overnattingar, heile året = Landet Fjord Norge 90 Figur 4 viser relativ utvikling i hotell- og campingovernattingar i Fjord Norge og landet. Norske og utanlandske overnattingar, heile året. Etter 2005 har Fjord Norge hatt markert sterkare auke i den totale overnattingstrafikken enn Landet. 8

9 Hotellovernattingar sommarsesongen Overnattingar Indre Austland Oslofjord Sørland Fjord Norge Midt Norge Nord Norge Figur 5 viser talet på hotellovernattingar i landsdelsregionane Utvida sommarsesong (maisep). Norske og utanlandske overnattingar. Etter ein periode med vekst i dei fleste landsdelane gjekk talet på overnattingar ned over heile landet frå 2007 til Nedgangen var minst i Nord- Norge (-0,8 %) og størst i Midt- Norge (-3,8 %). Hotellovernattingsvolumet i Fjord Norge gjekk ned med 2,5 %. 9

10 = Indre Austland Oslofjord Sørland Fjord Norge Midt Norge Nord Norge Figur 6 viser relativ utvikling i talet på hotellovernattingar i landsdelsregionane Utvida sommarsesong (mai-sep). Norske og utanlandske overnattingar. Oslofjordområdet har hatt den største og jamnaste auken i overnattingar. Fjord Norge si utvikling har vore litt meir ujamn, særleg pga lågare vekst frå 2004 til Nord- Norge har hatt lågare vekst, tildels stagnasjon, medan Indre Austland har hatt nedgang = Landet Fjord Norge Figur 7 viser relativ utvikling i talet på hotellovernattingar i Fjord- Noreg og Landet Utvida sommarsesong (mai-sep). Norske og utanlandske overnattingar. 10

11 Medan Fjord- Norge i perioden hadde omlag same utvikling som landsgjennomsnittet, hadde landsdelen sterkare vekst Frå 2007 til 2008 hadde Fjord- Norge ein litt større nedgang enn landsgjennomsnittet. Den sterke auken på Vestlandet og i Oslofjordområdet tyder på at auke i yrkesrelatert trafikk kan ha hatt stor betydning for utviklinga. Indre Austland har mykje vintertrafikk, og utviklinga i sommarsesongen er ikkje nødvendigvis dekkande for utviklinga i denne landsdelen. Større vekst i Fjord Norge enn i Landet Etter 2005 har Fjord Norge hatt større auke i overnattingstrafikken enn Landet, både for norske og utanlandske gjester Overnattingar Norske Landet Norske FN Utanlandske Landet Utanlandske FN Figur 8 viser utviklinga i talet på norske og utanlandske overnattingar (hotell og camping) , heile året. Absolutte tal. FN: Fjord Norge. 11

12 2003= Norske Landet Norske FN Utanlandske Landet Utanlandske FN 90 Figur 9 viser utviklinga i talet på norske og utanlandske overnattingar (hotell og camping) , heile året. Relative tal hadde Fjord Norge tydeleg sterkare vekst i talet på overnattingar frå dei aktuelle landa enn Landet. I 2008 gjekk talet på overnattingar ned i begge områda, med ein litt større nedgang i Fjord Norge. 12

13 Overnattingar marknader Landet 8 marknader FN Andre Landet Andre FN Figur 10 viser utanlandske overnattingar i Landet og Fjord Norge. Hotell og camping, absolutte tal. Norske og utanlandske overnattingar, heile året. 8 marknader : Tyskland, Nederland, Storbritannia, Sverige, Sør- Europa, Russland, USA, Kina. Fjord Norge og Oslofjordområdet Oslofjordområdet har om lag same totale overnattingsvolum som Fjord Norge, og dei to landsdelane har hatt ei nokså lik utvikling i overnattingsvolumet totalt sett. 13

14 Overnattingar Norske OF Norske FN Utanlandske OF Utanlandske FN Figur 11 viser norske og utanlandske overnattingar (hotell og camping) i Fjord Norge og Oslofjordområdet, heile året. OF: Oslofjordområdet, FN: Fjord Norge. Medan Oslofjordområdet har flest norske overnattingar, har Fjord Norge fleire utanlandske. Fjord Norge har hatt ei litt betre utvikling dei siste åra for begge dei to hovudgruppene av overnattingar. Overnattingar marknader OF 8 marknader FN Andre OF Andre FN Figur 12 viser utanlandske overnattingar - Oslofjordområdet og Fjord Norge. Hotell og camping. 14

15 Fjord Norge har ca 50 % høgare overnattingsvolum enn Oslofjordområdet når det gjeld trafikk frå dei 8 marknadene Fjord Norge har satsa spesielt på. Dei to landsdelane har omlag likt volum på andre utanlandske marknader. Fjord Norge har hatt ein tydeleg sterkare vekst i overnattingsvolumet enn Oslofjordområdet. Dette gjeld for utanlandske gjester generelt og særleg for dei 8 marknadene der Fjord Norge har marknadsført seg særskilt. Også på den norske marknaden har Fjord Norge hatt ein litt sterkare vekst enn Oslofjordområdet, men på eit lågare volum. Trafikkutviklinga frå dei landa Fjord Norge har satsa på har vore nokolunde lik i Fjord Norge og i Oslofjordområdet, men med ein større auke i Fjord Norge i åra Også for andre marknader hadde Fjord Norge ein tydeleg sterkare vekst enn Oslofjordområdet. Veksten i Fjord Norge har halde fram også i 2008, medan volumet har stagnert i Oslofjordområdet. Norske Tal % Tal % Oslofjordområdet , ,6 Fjord Norge , ,7 Utanlandske Tal % Tal % Oslofjordområdet , ,2 Fjord Norge , ,4 8 marknader Tal % Tal % Oslofjordområdet , ,7 Fjord Norge , Tabell 1 viser utviklinga og i Oslofjordområdet og Fjord Norge. Oslofjordområdet og Fjord Norge er på mange måtar forskjellige som reiselivsdestinasjonar, i allfall sett med norske auge. Sett frå andre delar av verda er Oslo derimot ofte eit sjølvsagt stopp på ei reiserute som eigentleg skal gå til "Norwegian fjords", dels fordi hovudstaden er eit attraktivt reisemål i seg sjølv, dels av praktiske årsaker som for å reise med Bergensbanen eller Norway in a nutshell 15

16 frå Oslo. Ein eventuell suksess for marknadsføringa av Fjord Norge kan såleis også ha kome Oslofjordområdet til gode. Fjord Norge og Oslofjordområdet har også til felles at dei utgjer dei viktigaste økonomiske tyngdepunkta i Norge, og har venteleg fått mest av den overnattingstrafikken som er knytt til den sterke veksten i sysselsettinga i landet dei siste åra, der det har kome mange utanlandske arbeidstakarar som tildels har vore innkvartert på hotell og campingplassar. Utviklinga på dei 8 marknadene med særskilt marknadsføringsinnsats Camping Endring Endring % andel 2008 Tyskland ,9 65,7 Nederland ,4 72,2 Storbritannia ,7 12,1 Sverige ,6 49,1 Spania ,5 14,4 USA ,0 3,9 Frankrike ,9 33,9 Italia ,5 29,1 Russland ,9 13,8 Kina ,8 3,8 Sør Europa ,5 FN prosjektet ,0 Andre land ,5 Utlendingar i alt ,4 42,3 Tabell 2 viser overnattingsvolumet (hotell og camping) i dei 8 marknadene i Fjord- Norge- prosjektet og i Andre land

17 Overnattingar Tyskland Nederland Storbritannia Figur 13 viser utviklinga i overnattingsvolumet (hotell og camping) i Fjord Norge 3 marknader i Fjord Norge- prosjektet. Talet på tyske overnattingar i Fjord Norge har halde seg nokså stabilt. Det var ein svakt aukande tendens , men etter ein nedgang i 2008 ligg talet på tyske overnattingar framleis under nivået. Nederlandske og britiske gjestedøgn har hatt ei liknande utvikling, men med litt større vekst, der særleg trafikken frå Nederland hadde ein tydeleg auke Overnattingar USA Sør Europa Sverige

18 Figur 14 viser utviklinga i overnattingsvolumet (hotell og camping) i Fjord Norge 3 marknader i Fjord Norge- prosjektet. Trafikken frå USA har vore nokså stabil i perioden, med ein nedgåande tendens dei siste åra og særleg i Trafikken frå Sverige har hatt ein tydeleg auke kvart år frå 2005 og også i Ovenattingar Italia Frankrike Spania Figur 15 viser utviklinga i overnattingsvolumet (hotell og camping) i Fjord Norge Sør- Europa. Talet på søreuropeiske gjestedøgn steig kraftig for så å få ein klar nedgang i Spania har i heile perioden stått for den største delen av overnattingane frå "Sør- Europa", med ein sterk vekst frå til 2007, for så å gå ned igjen i Italienarane har hatt ei liknande, men "flatare" utvikling. Trafikken frå Frankrike har, med unnatak av ein nedgang i 2004, hatt ein svak auke kvart år. 18

19 Kina Russland Aksetittel Figur 16 viser utviklinga i overnattingsvolumet i Fjord Norge (hotell og camping) 2 marknader i Fjord Norge- prosjektet. Trafikken frå Russland har stige sterkt frå 2004, og også i Trafikken frå Kina hadde ein jamn auke fram til 2008, då det var ein tydeleg nedgang. Utvikling i andre land Overnattingar Danmark Japan Polen Figur 17 viser utviklinga i dei tre største "andre" marknadene Ein svært stor del av auken i overnattingar frå andre land enn dei som var omfatta av Fjord Norge sine marknadskampanjar er Polen, som står for opp mot halvparten av auken frå desse landa. Andre i 19

20 reiselivssamanheng "nye" land i austlege deler av Europa bidrar også, saman med nokre oversjøiske marknader som Australia og Brasil og dessutan Danmark. Over 1/ 3 av den totale auken i talet på polske overnattingar i Fjord- Norge har kome i ein region - Molde. Også i Bergen, Ålesund og Nord - Rogaland (Haugesund) har veksten vore sterk. Berre to regionar hadde færre polske overnattingsgjestar i 2008 enn i Sjå også vedlegg 1b. Andel Overnattingar camping Polen ,0 Danmark ,4 Europa ellers ,9 Japan ,7 Asia ellers ,0 Sum "Andre land" i alt % 5 største 60,5 Tabell 3 viser dei fem største nasjonane/ grupper av nasjonar som ikkje var omfatta av Fjord Norge si marknadskampanje Hotell og camping. Tala i restkategoriane "Europa elles" og "Asia elles" er ikkje direkte samanliknbare over tid. Tala for desse kategoriane tyder på at talet på overnattingar kan ha auka med frå "Europa elles" og med frå "Asia elles" sidan Polakkane sin campingandel er redusert frå 56 % i 2005 til 41,7 % i 2008, medan danskane sin campingandel er nær uendra. 20

21 Utviklinga i Fjord Norge i høve til landet totalt = Tyskland, Landet Tyskland, FN Nederland, Landet Nederland, FN Figur 18 viser relativ utvikling i talet på overnattingar frå 2 marknader , Fjord Norge og landet. Talet på nederlandske overnattingar auka sterkare i Fjord Norge enn i landet, medan for tyske overnattingar har utviklinga vore nesten lik i dei to områda. 21

22 = Sverige, Landet Sverige, FN Storbritannia, Landet Storbritannia, FN Figur 19 viser relativ utvikling i talet på overnattingar frå 2 marknader , Fjord Norge og landet. Talet på svenske overnattingar auka i Fjord Norge klart sterkare enn i Landet, og i Fjord Norge fortsette den sterke auken i 2008, medan veksten vart litt redusert i Landet. Frå 2005 til 2006 auka talet på britiske overnattingar i omlag same takt i Fjord Norge som i Landet fortsette auken i Fjord Norge, medan overnattingstalet gjekk litt ned i Landet. 22

23 = Sør Europa, Landet Sør Europa, FN USA, Landet USA, FN Figur 20 viser relativ utvikling i talet på overnattingar frå 2 marknader , Fjord Norge og landet. Både i Fjord Norge og i landet var det ein sterk auke i talet på sør- europeiske gjestedøgn , men noko høgare vekst i Fjord Norge. I absolutte tal betyr spanjolane mest for både vekst og volum. Fjord Norge sine resultat var likevel relativt best for italienske og franske overnattingar, der regionen hadde ein vekst på rundt 10 % samstundes som volumet i Landet stagnerte. For amerikanske gjestedøgn oppnådde Fjord Norge ein svak auke , medan trafikken gjekk ned for Landet var det ein sterk nedgang, litt større for Fjord Norge. 23

24 = Russland, Landet Russland, FN Kina, Landet Kina, FN Figur 21 viser relativ utvikling i talet på overnattingar frå 2 marknader , Fjord Norge og landet. Talet på russiske og kinesiske gjestedøgn har utvikla seg nokså likt i Fjord Norge som i Landet. Føresetnader for berekningane av overnattingstal : USA: Kun tal for hotell er brukt. Kina: Kun tal for hotell er brukt. Hotell estimert som same utvikling som "Asia elles". Russland: Hotell er estimert som same utvikling som "Europa elles". Camping estimert som same utvikling som hotell. Italia, Spania og Polen: Camping er estimert som same utvikling som hotell. 24

25 Internasjonale konjunkturar og hotellovernattingar i Norge 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 Overnattingar Landet Overnattingar Fjord Norge Øk. Vekst OECD 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10, % vekst frå året før Figur 22 viser utviklinga i utanlandske hotellovernattingar i Fjord-Norge og Landet totalt, samanlikna med økonomisk vekst i OECD- landa, som eit mål på dei generelle økonomiske konjunkturane. % auke i hotellovernattingar/ BNP i forhold til året før. Heile året, utanlandske hotellgjester. Kjelde: SSB Statistikkbanken/ OECD. Det er ein viss tendens til at talet på utanlandske hotellgjester i Norge aukar i periodar der den økonomiske veksten er stabil eller aukande, for så å falle så snart den økonomiske veksten blir mindre. Tidleg på 90- talet og i var den økonomiske veksten stabil og relativt høg, og overnattingsvolumet i Fjord Norge og landet elles auka. Men på slutten av 90- talet var auken i overnattingsvolum lågare, tildels negativ, sjølv om den økonomiske veksten var stabilt høg. I 2000 og i 2008 fall talet på hotellovernattingar samstundes som den økonomiske veksten vart redusert. For 2009 ventar OECD eit fall i BNP på 0,4 %; veksten er venta å kome på plussida igjen i

26 Konklusjon - utviklinga i overnattingar frå dei enkelte landa, Fjord Norge og Landet. Når ein samanliknar Fjord Norge sine tal med tala for landet ser Fjord Norge ut til å ha hatt ei god utvikling for nederlandske, svenske og sør- europeiske overnattingsgjester, og i litt mindre grad for amerikanske og britiske overnattingar. Talet på tyske, russiske og kinesiske overnattingar har hatt ei utvikling som ligg nær opp til Landet si utvikling. Fjord Norge har også hatt ei mykje betre utvikling i overnattingsvolumet frå land som ikkje var mål for marknadskampanjane, med ein vekst på 43 % i høve til 15 % for Landet. 8 marknader Komp. Reiselivs Over % av overmidlar? region nattingar nattingar Marknader med størst vekst Ja Ryfylke ,0 Tyskland, Nederland Delvis Ålesund region ,5 Polen, Storbritannia Nei Dalane ,7 Italia, Polen Nei Osterfj/Bj.fjord mv ,9 Tyskland, Storbritannia Ja Hardanger ,3 Nederland, Russland Delvis Kr.sund/Nordmøre ,2 Sverige, Storbritannia Ja Sognefjorden ,0 Nederland, Russland Nei Jæren ,9 Sverige, Nederland Nei Bergen ,3 Polen, Sverige Delvis Nord Rogaland ,0 Polen, Tyskland Ja Nordfjord ,9 Nederland, Russland Ja Geiranger/Trollstigen ,8 Polen, Nederland Delvis Molde region ,7 Polen, Tyskland Delvis Sunnhordland 517 0,3 Polen, Nederland Ja Jensbua/Vestkysten 678 0,5 Polen, Sverige Delvis Nordhordland 480 1,0 Storbritannia, USA Ja Sunnfjord ,4 Nederland, Sverige Nei Voss ,6 Russland, Polen Fjord Norge ,5 Polen, Nederland Tabell 4 viser endring i overnattingsvolum frå dei 8 satsingsmarknadene Endring i % av alle overnattingar i 2008, reiselivsregionane i Fjord Norge. Rangert etter endring i % av alle overnattingar i Kolonna lengst t.h.i tabell 4 viser dei to utanlandske marknadene med størst vekst, i absolutte tal. Også marknader utanfor Fjord Norge sitt primære satsingsområde er tekne med, der det er aktuelt. 26

27 Markeringa "Ja, "delvis", "nei" er ei skjønnsmessig vurdering av i kva grad reiselivsregionen omfattar kommunar som kjem inn under kompensasjonsordningane for bortfall av redusert arbeidsgjevaravgift. I nokre tilfelle kan det i regionar som er oppført med "nei" eller "ja" likevel vere ein eller nokre få kommunar som omfattast/ ikkje omfattast av kompensasjonsordningane. Osterfj/Bj.fjord m.v. : Inkl. Øygarden og Sotra. Jæren: Inkl.- Stavanger/ Sandnes. Jensbua/ Vestkysten: Gulen, Solund, Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Flora og Bremanger. Dalane hadde særleg mange italienske hotellovernattingar i Ryfylke: Ein svært stor del av regionen sitt overnattingsvolum og veksten - kjem frå tyske og nederlandske campinggjester. Jensbua/ Vestkysten: Færre gjester frå Tyskland bidrog mykje til regionen sin nedgang. Nordhordland: Færre gjester frå Spania og Tyskland bidrog mykje til regionen sin nedgang. Sunnfjord: Færre gjester frå Tyskland og Storbritannia bidrog mykje til regionen sin nedgang. Voss: Over halvparten av nedgangen skuldast mindre trafikk frå Storbritannia. Også nedgang frå USA og Tyskland. Regionen hadde ein særleg sterk nedgang i overnattingsvolumet frå 2007 til 2008, med nedgang frå mange marknader. Talet på britiske overnattingar har gått ned kvart år sidan 2005, medan talet på spanske overnattingar vart nær halvert i 2008 etter to gode år var nedgangen i Voss på overnattingar (-0,5 %). Dette skuldast i hovudsak sterk nedgang i britiske og i nokon grad tyske overnattingar, medan særleg spanske og i mindre grad nederlandske og russiske overnattingar auka i denne perioden. 60 % av overnattingsveksten frå dei 8 marknadene har kome i dei tre byområda Stavanger/ Sandnes (Jæren), Ålesund og Bergen. I tillegg til ein solid vekst i overnattingsvolumet frå fleire av satsingsmarknadene har alle desse regionane ein sterk vekst i polske overnattingar. 8 reiselivsregionar har hatt ein vekst over gjennomsnittet for Fjord Norge i overnattingar frå dei marknadene landsdelen har marknadsført seg særskilt i. Av desse er det tre regionar som heilt eller i stor grad omfattast av kompensasjonsmidlane. Hardanger og Sognefjorden er sentrale reiselivsregionar som har hatt ein relativt sterk vekst i trafikken frå dei 8 satsingsmarknadene. I begge desse regionane betyr auke i trafikken frå Nederland og Russland mykje for auken. 27

28 I fjord- regionane Nordfjord og Geiranger/ Trollstigen har den totale veksten vore lågare, men auken i den nederlandske og russiske trafikken har betydd mykje for den veksten dei har hatt. Aller størst har veksten vore i Ryfylke. Denne regionen er mindre sentral som reiselivsregion, men sterk på campingturisme frå Tyskland og Nederland. Denne posisjonen er styrka i perioden, med ein sterk vekst særleg på desse to marknadene. I halvparten av reiselivsregionane har Polen, som ikkje har vore omfatta av Fjord Norge sin særskilte marknadsinnsats, stått for største eller nest største vekst i det utanlandske overnattingsvolumet. Den største reiselivsmarknaden Tyskland har vore mellom dei to viktigaste vekstmarknadene i berre tre reiselivregionar, ingen av dei mellom dei mest sentrale fjord- regionane. I fleire regionar har talet på tyske overnattingar gått ned, mest i Sognefjord, Jæren og Sunnfjord, og prosentvis har også Jensbua/ Vestkysten hatt ein sterk nedgang. Nederland har vore mellom dei mestveksande marknadene i 7 regionar, mellom dei nokre av dei mest sentrale reiselivsregionane i Fjord Norge. Russland har vore mellom dei mestveksande marknadene i 4 regionar, alle typiske "norwegian fjords - regionar. Ser vi på Sør- Europa som ein marknad, har denne marknaden vore nest største vekstmarknad i Hardanger og Nordfjord og har også bidratt mykje til veksten i Geiranger/ Trollstigen og Sognefjorden. Sør- Europa gir som Russland inntrykk av å vere ein marknad der bodskapen om dei norske fjordane har nådd fram. Sverige er mellom dei to største vekstmarknadene i 5 reiselivregionar, fire av dei byregionar. I Hardanger, Nordfjord og Geiranger/ Trollstigen har veksten i svenske overnattingar vore beskjeden, i Sognefjord litt større. Dette gir inntrykk av at den relativt sterke veksten i svenske overnattingar i Fjord Norge er av ein annan karakter enn t.d. veksten frå Sør- Europa og Russland. Trafikken frå Storbritannia har gått markert ned i Voss, men også i Sognefjord og Nordfjord. Mykje av denne nedgangen skjedde i Talet på britiske overnattingar har likevel stige kraftig i fleire byregionar, særleg Ålesund og Jæren og tidlegare i perioden også i Bergen. Talet på amerikanske overnattingar er redusert i Bergen, Voss, Sognefjord, Nordfjord og Geiranger/ Trollstigen (men en liten auke i Hardanger), medan det har vore ein viss auke i den amerikanske trafikken i nokre byregionar, særleg Jæren. 28

29 Den kinesiske trafikken har utvikla seg ujamnt, med ein markert nedgang i Ein stor andel av dei kinesiske overnattingane er i Bergen, Voss og Sognefjord. Reiseliv eller arbeidsrelatert overnatting? Ein gjennomgang av den geografiske fordelinga av veksten frå dei ulike marknadene gir nokre haldepunkt på i kva grad veksten skuldast meir turisme og i kva grad den er arbeidsrelatert. Arbeidsrelaterte overnattingar kan forekome t.d. ved at bedrifter leiger heile eller deler av eit hotell til sine tilsette i lågsesongen, men også ved at einskildarbeidstakarar i ein overgangsperiode bur på hotell eller campingplassar. Nasjonalitetar med stort innslag av slike overnattingar kan forventast å ha hatt sterkast i vekst i regionar med sterk vekst i næringslivet, som Bergen og Sunnhordland. Utanlandske arbeidstakarar kan også få besøk av slekt og vener frå heimlandet. Denne typen overnattingar reknast normalt som turisme, men er også arbeidsrelatert og i samanheng med denne evalueringa vil det vere rett å sjå på dei som det. Ein stor del av den sterke auken i polske overnattingar må antas å vere arbeidsrelatert. I nokre regionar har talet på polske overnattingar vore ekstremt høgt, mest tydeleg i Molde, der det var registrert over polske overnattingar i I denne regionen og sannsynlegvis i fleire andre regionar som har stor anleggsverksemd med mange utanlandske arbeidarar har hotell vore nytta til innkvartering av arbeidarar i lågsesongen. Den relativt sterke veksten av svenske overnattingar i byområde som har hatt sterk sysselsettingsvekst gjer det naturleg å tru at arbeidsrelaterte overnattingar betyr mykje også for auken i den svenske trafikken. Svenske arbeidstakarar arbeider i større grad i tenesteytande næringar enn t.d. dei polske og det er derfor naturleg at fleire svenskar arbeider i dei største byane og at dette også kjem til syne i overnattingsstatistikken. I utgangspunktet kunne det vere naturleg å tru at den sterke auken i russiske overnattingar i Fjord Norge i stor grad skuldast arbeidsrelaterte forhold. Den geografiske fordelinga av dei russiske overnattingane, med ein stor vekst i trafikken til dei klassiske fjord- regionane og mindre vekst i byane tyder likevel på at overnattingsveksten kan forklarast vel så mykje av reell turismevekst som arbeidsrelaterte overnattingar. Utviklinga i talet på tyske overnattingar kan sannsynlegvis i nokon grad vere arbeidsrelatert; det er ein tendens til at overnattingsutviklinga i byane har vore betre enn i dei landlege regionane. Det er såleis mogleg at ein auke i arbeidsrelaterte tyske overnattingar har bidratt til å gjere utviklinga i Fjord- Norge 29

30 mindre dårleg for denne nasjonaliteten, men denne effekten utgjer sannsynlegvis ikkje nokon stor andel av det store volumet som den tyske trafikken utgjer. Det same synest ikkje å vere tilfelle for nederlendarane. Arbeidsrelaterte forhold kan spele ei rolle også når gjeld nederlandske overnattingar, men den geografiske fordelinga av veksten tyder på at overnattingar til turismeføremål betyr mest. Når det gjeld britiske overnattingar, og i til ein viss grad amerikanske, er det ein tendens til at overnattingsutviklinga i byregionane har vore betre enn i landlege regionar. Dette tyder på at arbeidsrelaterte forhold kan ha hatt betydning nokre stader. Det er liten grunn til å tru at auken i trafikken frå Sør- Europa og Kina i vesentleg grad er arbeidsrelatert. For å vurdere korvidt ein har lukkast i marknadsføringa av Hordaland/ Fjord Norge i dei ulike marknadene er det også nødvendig med informasjon om den generelle turisttrafikken frå desse landa. Når t.d. Fjord Norge har hatt ein sterk auke i trafikken frå Spania, kan ein ikkje utan vidare vite om dette betyr at regionen har trekt til seg særleg mange spanske gjester, eller om spanjolane faktisk har hatt ein like sterk eller sterkare vekst i høve til andre reisemål. Tilsvarande må t.d. stagnasjonen i tyske overnattingar vurderast opp mot den generelle utviklinga i turisttrafikken frå Tyskland. Kjelder og meir informasjon Der ikkje anna er anført, er datagrunnlaget henta frå Statistikknett reiseliv. Hordaland fylkeskommune: Hordaland i tal, tema reiseliv Fjord Norge: Kompensasjonsmidler for forhøyet arbeidsgiveravgift. Statistisk sentralbyrå: 30

31 Destinasjonsselskap: OECD: Om overnattingsstatistikken: Hotell pluss camping kallast ofte for kommersielle overnattingar. Hotellstatistikken omfattar alle hotella og liknande overnattingsbedrifter med 20 senger eller meir. Campingstatistikken omfattar alle campingplassar med ein kapasitet på enten minst åtte hytter eller ein totalkapasitet på minst 50 einingar. "Elles"- kategoriane kan inkludere overnattingar med ukjent nasjonalitet. Hyttegrendstatistikken omfattar alle hyttegrendene med ein kapasitet på tre hytter eller meir. Tal for privat hytteutleige og opphald i private hytter er ikkje med i statistikken. 31

32 Vedlegg: Endring i talet på overnattingar i reiselivsregionane Sverige... Storbritannia.. Nederland... Bergen Ålesund region Sognefjorden Jæren Jæren Ryfylke Sognefjorden Kr.sund/Nordmøre Jæren Ålesund region Osterfj/Bj.fjord mv Nordfjord Kr.sund/Nordmøre Bergen Hardanger Ryfylke Nordhordland Ålesund region Sunnfjord Molde region 848 Nord Rogaland Nord Rogaland Dalane 837 Sunnfjord Sunnhordland Ryfylke 802 Geiranger/Trollstigen Jensbua/Vestkysten Sunnhordland 491 Sunnhordland Nordfjord 904 Nord Rogaland 268 Kr.sund/Nordmøre 989 Molde region 584 Jensbua/Vestkysten 66 Bergen 773 Hardanger 546 Geiranger/Trollstigen 238 Osterfj/Bj.fjord mv 753 Geiranger/Trollstigen 522 Hardanger 397 Dalane 567 Osterfj/Bj.fjord mv 169 Nordfjord Jensbua/Vestkysten 30 Dalane 147 Sunnfjord Nordhordland 224 Nordhordland 69 Sognefjorden Voss Voss 68 Voss Molde region Tyskland... Frankrike... Spania... Ålesund region Sognefjorden Bergen Ryfylke Jæren Sognefjorden Bergen Hardanger Ålesund region Hardanger Ryfylke 971 Jæren Osterfj/Bj.fjord mv Osterfj/Bj.fjord mv 648 Nordfjord Molde region Nordfjord 573 Hardanger Nord Rogaland Geiranger/Trollstigen 322 Ryfylke 846 Geiranger/Trollstigen Dalane 294 Molde region 619 Kr.sund/Nordmøre 722 Ålesund region 121 Geiranger/Trollstigen 441 Dalane 201 Bergen 119 Sunnhordland 252 Nordhordland 466 Nord Rogaland 44 Kr.sund/Nordmøre 201 Nordfjord 618 Nordhordland 24 Osterfj/Bj.fjord mv 73 Jensbua/Vestkysten Kr.sund/Nordmøre 5 Dalane 25 Sunnhordland Sunnhordland 296 Jensbua/Vestkysten 23 Voss Sunnfjord 524 Nord Rogaland 401 Sunnfjord Molde region 552 Sunnfjord 401 Jæren Jensbua/Vestkysten 566 Nordhordland 994 Sognefjorden Voss Voss

33 Italia... Russland... Jæren Bergen Dalane Sognefjorden Ryfylke 946 Ålesund region Nordfjord 612 Jæren Bergen 510 Nordfjord Sunnfjord 367 Hardanger Geiranger/Trollstigen 334 Voss Sunnhordland 213 Geiranger/Trollstigen Nord Rogaland 182 Molde region 983 Ålesund region 14 Osterfj/Bj.fjord mv 837 Osterfj/Bj.fjord mv 3 Ryfylke 718 Jensbua/Vestkysten 62 Nord Rogaland 469 Nordhordland 64 Jensbua/Vestkysten 363 Kr.sund/Nordmøre 103 Kr.sund/Nordmøre 362 Hardanger 309 Sunnfjord 263 Sognefjorden 614 Dalane 24 Voss 715 Nordhordland 11 Molde region 880 Sunnhordland 6 USA... Polen... Jæren Molde region Molde region Bergen Ålesund region Ålesund region Kr.sund/Nordmøre 657 Nord Rogaland Hardanger 640 Sognefjorden Osterfj/Bj.fjord mv 161 Jæren Ryfylke 160 Jensbua/Vestkysten Jensbua/Vestkysten 135 Ryfylke Nordhordland 102 Nordfjord Nord Rogaland 53 Sunnhordland Sunnhordland 4 Hardanger Dalane 108 Geiranger/Trollstigen Sunnfjord 288 Kr.sund/Nordmøre Geiranger/Trollstigen Voss Bergen Dalane Nordfjord Osterfj/Bj.fjord mv 401 Voss Nordhordland 46 Sognefjorden Sunnfjord 553 Tabell 5 viser Endring i overnattingar , hotell + camping. Kjelde: Statistikknett reiseliv 33

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon NOTAT Til: Arbeidslag for reiseliv Dato: 14. august 2008 Frå: Analyse, utgreiing og dokumentasjon Arkivsak: 200705160-4/RSTR Produksjon og ringverknader

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.10.2016 106700/2016 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 24.10.2016 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen.

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen. Endringar i talet på bedrifter i Hordaland Fleire bedrifter med tilsette Talet på bedrifter i Hordaland auka 2002-2005 med 7 %. I same periode har talet på bedrifter med tilsette auka med 4,5 %. Auken

Detaljer

REISELIVET I HORDALAND STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2003 - og nokre år tilbake i tid

REISELIVET I HORDALAND STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2003 - og nokre år tilbake i tid HORDALAND FYLKESKOMMUNE REISELIVET I HORDALAND STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2003 - og nokre år tilbake i tid Rapporten er utarbeidd i samarbeid med arbeidslaget Lokalsamfunnsutvikling. Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2015

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.02.2016 9256/2016 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.10.2015 64580/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå november 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månadleg notat frå Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.08.2015 51527/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per juli 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Tema: Reiseliv

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Tema: Reiseliv Hordaland i tal Fylkesstatistikk Tema: Reiseliv 29 Hordaland i tal kjem ut to gongar året - ei utgåve om befolkningsutviklinga i juni og ei om næring, innovasjon og kompetanse i oktober. I tillegg gir

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

13. Er ikkje film lenger best på kino?

13. Er ikkje film lenger best på kino? Kulturstatistikk Hossein Moafi 13. Er ikkje film lenger best på kino? Nøkkeltal for kinoåret viser ein nedgang både når det gjeld besøk og kinobygg samanlikna med tidlegare år. Like fullt auka talet på

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Næring, innovasjon og kompetanse. Nr. 2 / 2007

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Næring, innovasjon og kompetanse. Nr. 2 / 2007 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Næring, innovasjon og kompetanse Nr. 2 / 2007 Forord Temaet for dette nummeret av Hordaland i tal er næring, innovasjon og kompetanse. Vi presenterer her offentleg tilgjengeleg

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund.

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.02.2013 9849/2013 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2013 Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra -

Detaljer

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring // Nedgang i sykepengeutbetalingene til selvstendig næringsdrivende Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring AV JORUNN FURUBERG SAMANDRAG Mange som avsluttar attføring kjem tilbake som yrkesvalhemma

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2012 var 481 (snittvekt 5,1 kg). I 2012 vart det fanga 1075 laks (snittvekt 6,5 kg), eit av dei aller beste resultata

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Geir Martin Pilskog 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) vart i siste del av 1900-talet teke i bruk av stendig fleire føretak. I mange

Detaljer

Reiselivsstatistikk for Sogn og Fjordane 2001-2006

Reiselivsstatistikk for Sogn og Fjordane 2001-2006 Notat til Rapport 3/27 Reiselivet i Sogn og Fjordane oversyn, kommentarar og strategiske problemstillingar Reiselivsstatistikk for Sogn og Fjordane 21-26 Ståle Brandshaug (Høgskulen i Sogn og Fjordane)

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005 Reiselivsnæringen i Hedmark Status 2005 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 3,5 prosent Hedmark tapte litt marked i forhold til resten av landet Sterkere vekst på utenlandsmarkedet enn på innenlandsmarkedet

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB Kort om føresetnader for befolkningsprognosen Befolkningsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisontar

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013 // Notat 1 // 214 656 tapte årsverk i 213 656 tapte årsverk i 213 Av Jorunn Furuberg og Ola Thune Samandrag I 213 gjekk 656 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dei tapte

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

2. Privat forbruk. Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst. 20 Statistisk sentralbyrå

2. Privat forbruk. Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst. 20 Statistisk sentralbyrå Kulturstatistikk 2009 Statistiske analysar 2. Privat forbruk Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst 2.1. Nokre resultat Forbruksundersøkinga 2007-2009 viser at det gjennomsnittlege forbruket

Detaljer

Rapport. Søkelys på landbrukspolitikken i EU

Rapport. Søkelys på landbrukspolitikken i EU Rapport Søkelys på landbrukspolitikken i EU Figuren viser avstanden mellom verkeleg BNP og trend BNP i prosent av trend BNP for Norge og ØMU-landa. (Dersom verkeleg BNP aukar mindre enn trend BNP kjem

Detaljer

11. Bøker og bokomsetning

11. Bøker og bokomsetning Kulturstatistikk Gro Kamfjord. og bokomsetning I blei det avlevert over 0 000 nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket registrerte også blant anna om lag 300 millionar vevdokument i.

Detaljer

Fiskeriverksemd i Hordaland

Fiskeriverksemd i Hordaland Fiskeriverksemd i Hordaland August 2009 AUD- rapport nr. 9-09 INNHALD: Side: Innleiing... 2 Fiskerimiljøet i Hordaland konsentrert til Austevoll, Bømlo og Sund... 3 Lite ilandføring av fisk til Hordaland...

Detaljer

ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd

ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd Notat Dato: 23.02.2015 Arkivsak: 2014/12154-8 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Kampen om spelemarknaden

Kampen om spelemarknaden Kampen om spelemarknaden 2007 eit spesielt år Regulerte norske pengespel vart frå 1. juli meir enn halvert over natta Brutto omsetning i år vil bli nesten nede på nivå med 2001 Vi estimerer brutto omsetning

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status 2006 Perspektiver Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 0,4 prosent Hedmark tapte marked i forhold til resten av landet Sterkere nedgang på utenlandsmarkedet

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

Alderspensjonistar som bur i utlandet

Alderspensjonistar som bur i utlandet Alders som bur i utlandet Av: Od d b j ø r n Ha g a Samandrag Talet på alders som bur i utlandet har auka mykje dei siste åra. I 199 var dei færre enn 6, i 27 om lag 27. Talet veks jamt med knapt 1 5 i

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Samandrag Omlag 51 700 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 4. kvartal 2008 (veke 40 til 52). Dette er omlag det same som førre kvartal då 51 000 hushaldskundar

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 Reiselivsorganisering i Sogn Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 STATUSBILETE GJESTEDØGN Heile året: GJESTEDØGN Total ca. 650.000 gjestedøgn (628.603) vekst på 31.5 % (150.000) i perioden 2000-11

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Geir Martin Pilskog 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har dei siste 25 åra vorte teke i bruk av stendig fleire føretak. I mange land

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Plankonferansen i Hordaland 2011. Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland. Solveig Svardal. Forståingsramme

Plankonferansen i Hordaland 2011. Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland. Solveig Svardal. Forståingsramme Plankonferansen i Hordaland 2011 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for bedrifter, besøk og busetting kan forklare ein stad,

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

10. 5 000 nye bøker i 2004

10. 5 000 nye bøker i 2004 Kulturstatistikk 004 0. 5 000 nye bøker i 004 Talet på utgjevne boktitlar og småtrykk held seg stabilt syner dei førebelse tala frå Nasjonalbiblioteket i Oslo. 5 000 bøker og 60 småtrykk blei utgjevne

Detaljer

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Reduksjonar i verksemda ved Bjølvefossen i 2001 Agnes Mowinckelsgt. 5, Postboks 7900 5020 Bergen Bergen, JUNI 2001 Rapport Rapporten er utgjeven av Avdeling for regional utvikling,

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Bakgrunn Styret i Destinasjon Voss, i fellesmøte med Voss Reiselivsråd 28.09.2011, gjorde slik vedtak om å gjennomføre

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Samordna opptak 2017: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad.

Samordna opptak 2017: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad. Samordna opptak 217: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad. Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 4/217 Samordna opptak har publisert søknadstala for studieåret

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2005

Gjesteundersøkelsen 2005 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2005 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2005, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2005 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang . Bøker Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang.. Nokre resultat I 2009 blei det pliktavlevert 45 nye boktitlar som er lese inn på lydbok. Det er 62 færre innleverte titlar enn i

Detaljer