Cyberkriminalitet i fokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cyberkriminalitet i fokus"

Transkript

1 Cyberkriminalitet i fokus Global Economic Crime Survey 2011 Resultater for Norge PwC gjennomfører undersøkelsene for å gi styrer og ledere bedre forutsetning for å identifisere risikoer og implementere hensiktsmessige tiltak i egen virksomhet November 2011

2 Innhold Økonomisk utroskap og underslag, hvitvasking, regnskapsmanipulasjon, cyberkriminalitet og korrupsjon har rammet norske virksomheter oftest det siste året. Det meldes om mange hendelser og betydelige tap. Det finnes ikke lenger gode unnskyldinger for ikke å iverksette effektive mottiltak. Innledning 2 Sammendrag 4 De deltakende virksomhetene 7 Hendelser og former for økonomisk kriminalitet 7 Resultater fra undersøkelsen i Norge 7 Trender - fra 2001 til Hvordan oppdages økonomisk kriminalitet 10 Risikoanalyse 10 Reaksjoner 11 Hva tror virksomhetene om fremtiden? 11 Cyberkriminalitet 12 Kontaktpersoner i PwC 16 Global Economic Crime Survey November

3 Innledning Økonomisk kriminalitet rammer virksomheter i hele verden. Norge er intet unntak i dette risikobildet virksomheter i 72 land har deltatt i undersøkelsen. Det kanskje viktigste tiltaket mot å bli utsatt for økonomisk kriminalitet, er oppdatert kunnskap om de aktuelle risikoer og hvilke tiltak som er hensiktmessige og adekvate for å forebygge uønskede hendelser. PwC startet arbeidet med undersøkelsene knyttet til omfanget og konsekvenser av økonomisk kriminalitet i 2001 og de har vært gjennomført annethvert år. Nå i det sjette året fremstår Global Economic Crime Survey som en verdensomspennende kartlegging av hendelser og oppfatninger i hele 72 land. Et rekordantall virksomheter har deltatt; nærmere bestemt mot i virksomheter har deltatt i den norske delen av undersøkelsen; omtrent den samme responsen som i Vi har gjennom undersøkelsene skaffet til veie et betydelig empirisk materiale i samarbeid med våre samarbeidspartnere innen forskning, som i år har vært London School of Economics v/professor Peter Sommer. Formålet med denne verdensomspennende undersøkelsen er å kartlegge omfanget av økonomisk kriminalitet (hendelser i løpet av det siste året), konsekvenser (økonomiske tap, tap av omdømme mv.), hvilke tiltak som fungerer best (som forebygger og avdekker økonomisk kriminalitet) og hvem som står bak hendelsene (profiler). PwC gjennomfører undersøkelsene for å gi styrer og ledere bedre forutsetninger for å identifisere risikoer i egen virksomhet og for bedre å kunne utvikle effektive forebyggende og avdekkende tiltak. Denne gangen har vi hatt et særlig fokus rettet mot cyberkriminalitet, forstått som datainnbrudd eller dataangrep som setter viktige mål og aktiviteter ut av funksjon. Videre har fokus vært rettet mot forfalsking og salg av kredittkortnumre og personopplysninger/identiteter. I Norge håndteres undersøkelsen av vår enhet for Gransking i samarbeid med PwCs internasjonale granskingstjeneste, Forensic Services. Undersøkelsen antas å være den mest omfattende i sitt slag. Vi har satt stor pris på at så mange virksomheter har deltatt i undersøkelsen og gjort det mulig å analysere situasjonen både globalt, i Vest-Europa, i Norden og i Norge. Denne gang har vi i et nordisk samarbeid utarbeidet en situasjonsrapport for Norden som et supplement til de nasjonale rapportene og den globale hovedrapporten. Helge Kvamme Partner, Nasjonal leder for Gransking 2 PwC Global Economic Crime Survey November

4 0,00,20,40,60,81,0 Ingen bransjer er immune, heller ingen virksomheter eller organisasjoner. Sammendrag Økonomisk kriminalitet rammer virksomheter over hele verden og Norge er intet unntak i dette risikobildet. Ingen bransjer er immune, heller ingen virksomheter eller organisasjoner. Trusselbildet påvirkes av at offentlighetens søkelys settes på uetisk og ulovlig forretningsvirksomhet, og myndigheter i mange land forsterker de regulatoriske kravene. Den nye UK Bribery Act, som trådte i kraft 1. juli i år, er ett eksempel på det. UK Bribery Act innfører blant annet strenge krav til virksomhetene når det gjelder å ha på plass relevante og risikobaserte forebyggende og avdekkende tiltak. Det finnes ikke lenger gode unnskyldninger for å unnlate å iverksette tiltak som bidrar til at virksomhetene ikke blir rammet, og, ikke minst, bidrar til at hendelser oppdages når de skjer. Tilfeldighetene kan ikke råde når det gjelder avdekking og rapportering av alvorlig økonomisk kriminalitet. Erfaringer fra arbeidet med å avdekke slike hendelser medfører at stadig flere land ser etter supplerende tiltak utover de strafferettslige. I Norge har vi ennå ikke etablert et system på myndighetsnivå for frivillig rapportering av alvorlige hendelser, særlig korrupsjon og bestikkelser (såkalt Voluntary Disclosure Systems). Vi har heller ikke et amnestiprogram for virksomheter som, basert på en åpenhetspolicy, vil melde fra om hendelser og iverksette forsterket compliance for å unngå nye. Alvorlig økonomisk kriminalitet synes å ramme en av tre virksomheter i en ett til to års syklus. Ved årets undersøkelse rapporterte 28 % av virksomhetene om hendelser siste året (høst høst 2011). Det tilsvarende prosenttallet ved undersøkelsen i 2009 var 25 %. Dersom vi ser tilbake på undersøkelsene fra 2001, har vi mottatt rapporter om hendelser fra svært mange virksomheter; 35 % i 2001, 22 % i 2003 og opp til 42 % i 2005 og De to siste undersøkelsene har omfattet hovedsakelig de største norske virksomhetene og kartleggingen har vært basert på hendelser siste år; mot de to siste år ved foregående undersøkelser. Resultatet for Norge når det gjelder hendelser, er i år omtrent på gjennomsnittet for landene i Vest-Europa (30 %) og noe over når det gjelder de fire nordiske landene inkl. Norge (26,7 %). Globalt meldte 34 % av de ca 4000 deltagende virksomhetene om hendelser; en oppgang fra 30 % i Økonomisk utroskap og underslag (misligheter) er, som i 2009, den hyppigst meldte type økonomisk kriminalitet (63 %). Selv om resultatene varierer noe fra år til år, er det fortsatt hvitvasking av penger (47%), regnskapsmanipulering (26 %) og korrupsjon og bestikkelser (16 %), som er de former for økonomisk kriminalitet som rammer norske virksomheter oftest og hardest. Ved årets undersøkelse har vi for første gang satt fokus på cyberkriminalitet. En av fire norske virksomheter som har opplevd økonomisk kriminalitet de siste 12 månedene, relaterer hendelsene til cyberkriminalitet; hvilket er på linje med det globale resultatet. Figur 1: Rapporterte sakstyper - topp 5 Underslag/utroskap Regnskapsmanipulering Korrupsjon og bestikkelser Cyberkriminalitet Hvitvasking Nesten en av tre virksomheter rapporterer om større forståelse for risikoene knyttet til denne formen for økonomisk kriminalitet. 40 % mener at det er sannsynlig at virksomheten vil bli utsatt for slik kriminalitet det neste året. Det er grunn til å merke seg denne utviklingen som blant annet viser at det er grunn til større oppmerksomhet mot bruk av nye sosiale medier. En tendens vi har sett også ved tidligere undersøkelser, forsterkes ved undersøkelsen i Svært mange av de virksomheter som rapporterer hendelser, har erfart flere enn en. Faktisk meldte over halvparten om flere enn 10 hendelser; noen mellom 100 og % 24% 16% 12% 24% 1 12% 9% 24% 2 23% 47% 63% 62% 70% 72% Norge Norden Vest-Europa Globalt Svært mange av de virksomheter som rapporterer hendelser, har erfart flere enn en. Faktisk meldte over halvparten om flere enn 10 hendelser; noen mellom 100 og PwC Global Economic Crime Survey November

5 Vi ser en fortsatt og forsterket tendens til at økonomisk kriminalitet medfører betydelige kostnader for virksomhetene. Over halvparten av virksomhetene som har erfart økonomisk kriminalitet det siste året, har lidt tap på over USD Noen melder om økonomisk tap i størrelses-orden mellom USD 5 og USD 100 millioner. En av tre virksomheter har ikke gjennomført analyser for å kartlegge risikoen for økonomisk kriminalitet. Det er overraskende at svært mange oppgir at årsaken til dette er manglende tiltro til effekten av slike analyser. Risikoanalyser er regnet som en av grunnsteinene i et robust compliance program. Figur 2: Gjennomførte risikoanalyser Vet ikke 4% 6% Oftere enn kvartalsvis 12% 33% 6% 39% Figur 3: Årsaker til manglende risikoanalyser Kvartalsvis Hver 6. mnd En gang Ikke gjennomført 4% Vet ikke Manglende kunnskap 27% Tror at ikke det har verdi 5 Kostbart Resultater fra undersøkelsen i Norge De deltakende virksomhetene Virksomhetene som har deltatt i undersøkelsen, har en spredning på en rekke bransjer, med en overvekt fra bank/finans, transport og logistikk, teknologi samt tjenesteytende virksomheter. Vel en tredel av deltagerne er børsnoterte selskaper (36 %), 54 % er privateide og ca 10 % er offentlig eide virksomheter eller organisasjoner. Andelen børsnoterte selskaper er nærmest helt likt i forhold til globale deltakere og også når en ser på deltakende virksomheter i Vest-Europa og Norden samlet. Det samme gjelder andelen offentlig eide virksomheter. Ca. halvparten oppgir å ha opp til 200 ansatte, vel 20 % har mellom 200 og 1000 ansatte, noe over 20 % mellom 1000 og 5000, mens 10 % av virksomhetene har over 5000 ansatte. 42 % av virksomhetene oppgir å ha virksomhet kun i Norge. Større norske virksomheter er ofte internasjonale og 33 % oppgir å være representert i to til ti land, 20 % i mellom 10 og 50 land, mens ca 5 % driver virksomhet i mer enn 50 land. De fleste av de representantene som har svart på undersøkelsen på vegne av de deltakende virksomhetene, er økonomisjefer (33 %), compliance personell (16 %), sikkerhetssjefer (13 %) eller fra toppledelsen (10 %). Hendelser og former for økonomisk kriminalitet 28 % av virksomhetene rapporterte å ha erfart alvorlig økonomisk kriminalitet siste året. Dette er et resultat omtrent på nivå for Vest- Europa samlet (30 % - 18 deltakende land), noe under gjennomsnittet globalt (34 % - 72 deltakende land) og rett over gjennomsnittet for de fire nordiske land (27 %). Resultatet for 2009-undersøkelsen viste at en av fire virksomheter hadde erfart hendelser. Med hensyn til de mest utbredte former for økonomisk kriminalitet, er det høyest forekomst av økonomisk utroskap og underslag ( Asset misappropriation ). Resultatet denne gang (63 %) er kun noe under det globale (72 %) og vesteuropeiske resultatet (70 %). Øvrige vesentlige forekomster av økonomisk kriminalitet er hvitvasking av penger (47 %), regnskapssvindel (26 %), cyberkriminalitet (26 %) og korrupsjon og bestikkelser (16 %). På tross av en nedgang fra hele 47 % i 2009, er det grunn til å registrere den høye forekomsten av regnskapsmanipulasjon når deltakerne i undersøkelsen for en stor del er børsnoterte selskaper. Norge er omtrent på samme nivå som globalt (24 %), Vest-Europa (26 %) og Norden (28 %). 6 PwC Global Economic Crime Survey November

6 Opplever samlet tap mellom 5 og 100 millioner USD 20% Gjennomfører ikke risikoanalyser 33% Profil Hvitvasking synes å være på et stabilt høyt nivå; trolig fordi mange av våre respondenter er underlagt hvitvaskingsloven og rapporteringspliktig når det gjelder mistenkelige transaksjoner. Vedrørende forekomst av hvitvaskingshendelser, er Norge faktisk svært langt foran resultatene globalt (9 %), Vest-Europa (12 %) og Norden (15 %). Korrupsjon og bestikkelser synes å være etablert som en vesentlig risiko i Norge. Resultatet i Norge ligger over gjennomsnittet for Vest-Europa (12 %), mens en av fire av alle deltakende virksomheter i verden melder om slike saker. Kampen mot korrupsjon og bestikkelser i internasjonal handel er kanskje den viktigste når vi står overfor temaet alvorlig økonomisk kriminalitet og konsekvenser for verdenssamfunnet. Ca en av fire virksomheter på norsk, nordisk, europeisk og globalt nivå melder om cyberkriminalitet, som er behandlet i en egen del i denne norske så vel som i den globale rapporten fra undersøkelsen. Vi registrerer denne gang en bemerkelsesverdig endring når det gjelder profilen til de personer som er identifisert som ansvarlige for den rapporterte økonomiske kriminaliteten. Mens vi tidligere år har sett en overvekt av interne gjerningsmenn, er resultatet denne gang at ca 80 % er eksterne aktører, de fleste rapportert til å være kunder, og 20 % er ansatte, de fleste mellomledere. Et interessant funn fra undersøkelsen, som vi har sett tendenser til tidligere, er at virksomhetene som har opplevd hendelser, melder om mange. 42 % hadde erfart fra en til ti saker og flere rapporterer mellom 100 og 1000 hendelser. Dette er over gjennomsnittet globalt. Den samme tendensen ser vi når det gjelder økonomiske tap som følge av de rapporterte hendelsene. Økonomisk kriminalitet koster mye og flere norske virksomheter melder om tap på nivået mellom 5 og 100 millioner USD (20 % i Norge, 7 % globalt). Færre norske virksomheter enn i verden for øvrig meldte om konsekvenser i form av omdømmetap, redusert aksjeverdi, tap av viktige forretningsforbindelser eller uheldig påvirkning av ansattes arbeidsmoral. Når det gjelder disse såkalte følgeskadene, er resultatet i Norge under det vi fikk rapportert ved tidligere års undersøkelser. Trender - fra 2001 til 2011 Etter at vi nå har gjennomført undersøkelsen seks ganger, annet hvert år fra 2001, er det interessant å se på utviklingen. Figurene 4 og 5 viser resultatene for de enkelte år hva gjelder rapporterte hendelser og typer av økonomisk kriminalitet. Vi legger til grunn som en hovedkonklusjon for undersøkelsene samlet, at økonomisk kriminalitet utgjør en vesentlig risiko for norske virksomheter. Forekomsten synes å være at en av tre virksomheter rammes av alvorlige hendelser i en en til to års syklus. Figur 4: Oversikt rapporterte saker % 2 28% Figur 5: Oversikt rapporterte sakstyper Underslag/utroskap Regnskapsmanipulering Korrupsjon Hvitvasking 9% 2 7% 10% 13% 21% 16% 6% 3 37% 42% 42% 47% 47% 5 60% 63% 77% PwC Global Economic Crime Survey November

7 Hvordan oppdages økonomisk kriminalitet Det synes å være en positiv trend at stadig flere hendelser oppdages gjennom systematisk forebyggende og avdekkende arbeid i motsetning hva vi fikk rapportert tidligere; ved tilfeldigheter. Denne gangen er det kun 11 % av hendelsene som er kategorisert med ved tilfeldighet som oppdagelsesårsak. Figur 6 viser hvordan de rapporterte hendelsene ble oppdaget. Risikoanalyse En tredel av virksomhetene rapporterer at det ikke er gjennomført en vurdering av risikoen (risikoanalyse) for økonomisk kriminalitet som operasjonell risiko i løpet av de siste 12 månedene. Ca 40 % hadde utført risikoanalyse en gang. Det er grunn til å merke seg at over halvparten av virksomhetene (54 %) forklarte at årsaken til fraværet av regelmessige risikoanalyser, er manglende tiltro til effekten av slike. Det er i den sammenheng viktig å presisere grunnregelen for hvorfor risikoanalyser bør gjennomføres hyppig og i hele organisasjonen: Kunnskap om hvor risikoen er i virksomheten (risikobasert tilnærming), konsekvenser av hendelser (tap) og hvordan hendelser kan identifiseres (kjennetegn), er en forutsetning for god styring og kontroll og også etterlevelse av regulatoriske plikter. Virksomhetene har erkjent at risikoen for å bli rammet av alvorlig økonomisk kriminalitet er kommet for å bli. Reaksjoner Basert på informasjonen fra de deltakende virksomhetene, synes det å være grunnlag for å trekke den slutning at stadig flere virksomheter ser behovet for en klar policy knyttet til reaksjoner som en vesentlig del av de forebyggende og avdekkende tiltak. Politianmeldelse oppgis av alle å være en riktig reaksjon når interne aktører avsløres og også som hovedregel når det dreier seg om eksterne gjerningsmenn (67 %). Sivilrettslige prosesser og avslutning av kundeforhold eller forretningsforbindelsen oppgis også som en hyppig benyttet reaksjonsform. Hva tror virksomhetene om fremtiden? For første gang i våre undersøkelser synes det som om virksomhetene har erkjent at risikoen for økonomisk kriminalitet er kommet for å bli. På spørsmål om hva virksomhetene tror om det neste året i forhold til å bli utsatt for økonomisk kriminalitet, svarer svært mange at det er sannsynlig at det vil skje hendelser. Nesten 40 % tror det vil skje cyberkriminalitet, 19 % tror det vil skje korrupsjon og bestikkelser og 16 % tror virksomheten blir rammet av regnskapsmanipulering. Til sammenligning mente bare 7 % i 2009 at det var sannsynlig at det ville inntreffe korrupsjon og bestikkelser. Figur 7 viser svarprosenten i forhold til sannsynligheten for at det ville skje hendelser det neste året. Figur 6: Hvordan økonomisk kriminalitet oppdages Figur 7: Oppfatning vedrørende fremtidige hendelser - sannsynlig at blir utsatt neste 12 mnd Andre 11% 11% Ved tilfeldighet Tips Personellrotering Sikkerhetsavdeling Mistenkelig transaksjonsrapportering Underslag/utroskap Regnskapsmanipulasjon Korrupsjon og bestikkelser 12% 1 11% 11% 19% 23% 10% 13% 23% 30% 33% Norge Norden Vest-Europa Globalt 32% Fraud Risk Management Intern revisjon Cyberkriminalitet 23% 2 39% 10 PwC Global Economic Crime Survey November

8 Nesten 40 % av virksomhetene mener det er sannsynlig at det vil skje hendelser av typen cyberkriminalitet i løpet av de neste 12 månedene. Cyberkriminalitet Ved årets undersøkelse er det stilt oppfølgningsspørsmål knyttet til cyberkriminalitet, forstått som datainnbrudd, dataangrep for å sette viktige mål og aktiviteter ut av funksjon, samt forfalsking og salg av kredittkortnumre og personopplysninger/ identiteter. Spesielt konsekvensene og innvirkningen cyberkriminalitet har på organisasjonene og forståelsen av risikoen og hva som gjøres av forebyggende tiltak, er omhandlet. En av fire norske virksomheter som har opplevd økonomisk kriminalitet det siste året, relaterer hendelser til cyberkriminalitet. Dette er tilsvarende de nordiske, vesteuropeiske og globale resultatene. I Norge rangeres antall hendelser med cyberkriminalitet på linje med regnskapssvindel og kun økonomisk utroskap og hvitvasking av penger har høyere forekomst. Nesten en av tre av virksomhetene oppgir at de det siste året har fått en økt erkjennelse når det gjelder risikoene knyttet til cyberkriminalitet. Nesten 40 % av virksomhetene mener der er sannsynlig at det vil skje hendelser av typen cyberkriminalitet i løpet av de neste 12 månedene. Virksomhetene rangerer med dette cyberkriminalitet øverst når det gjelder oppfatningen av fremtidige trusler i forhold til de forskjellige typer økonomisk kriminalitet som undersøkelsen omfatter. Den største risikoen for cyberkriminalitet oppgis å komme fra eksterne angrep. Over 60 % fremhever eksterne trusler, mens nesten 30 % vektlegger både interne og eksterne trusler. En stor andel av virksomhetene oppgir at eksterne trusler relaterer seg både til trusler innad i Norge og angrep fra aktører i andre land. Virksomhetene peker spesielt på Hong Kong/Kina og Russland som opphavsland for cyberkriminalitet 1. Dette er tilsvarende det globale resultatet, der disse landene også er øverst i forhold til tilholdssted for cyberkriminelle. Tabellen nedenfor viser Topp fem - landene i forhold til hvor virksomhetene tror at cyberkriminalitet angrep vil komme fra. Internt i virksomhetene fremheves avdelingene IKT (33 %), drift (33 %) og salg og marked (24 %) som risikoutsatte når det gjelder cyberkriminalitet trusselen. Virksomhetene ble spurt om hvilke konsekvenser av cyberkriminalitet som utgjorde den vesentligste frykten. Skadet omdømme og tap av intellektuell kapital trekkes spesielt frem. Virksomhetene ble spurt om iverksatte tiltak knyttet til cyberkriminalitet risikoen. Både i Norge og i verden forøvrig har virksomhetene stor tiltro til evnen til å forebygge og avdekke hendelser; 70 % i Norge og 60 % globalt svarer bekreftende. Nesten 55 % oppgir at virksomheten selv ikke har kompetanse til å granske hendelser relatert til cyberkriminalitet. 46 % oppgir å ha tilgang til eget personell for tekniske undersøkelser. 52 % oppgir å ha en informasjons- media plan til bruk ved hendelser. 53 % oppgir å ha nødprosedyrer ved nettverksstans. Tabell 1: Oversikt over resultatene for Norge 1. Spørsmålet ble stilt til virksomhetene som svarte at cybercrime kom utenfra landet, samt de som svarte både utenfra og innad i Norge. Rank Land % Respondenter 1 Russland 47% 2 Hong Kong/Kina 43% 3 USA 21% 4 Nigeria 2 5 India 19% 12 PwC Global Economic Crime Survey November

9 En stor andel av virksomhetene oppgir at hendelser håndteres internt. 63 % engasjerer eksterne eksperter når det har skjedd en hendelse. Litt over halvparten informerer myndighetene ved hendelser. Over 60 % av virksomhetene oppgir at informasjonssjef, teknisk sjef og sikkerhetssjef har eierskap og ansvar for å forhindre cyberkriminalitet. En av tre virksomheter har årlig gjennomgang av risikoen for cyberkriminalitet med toppledelsen og styret. Ca 52 % av virksomhetene oppgir at sosiale medier som Facebook og Twitter, ikke overvåkes. Tilsvarende mange har ikke identifisert risikoen slike medier kan representere. Virksomhetene som faktisk foretar overvåkning, fremhever spesielt kontroll med intern og ekstern elektronisk trafikk, inkludert webbasert trafikk, som viktige områder. Andre tiltak som oppgis, er klausuler i arbeidskontrakter (32 %) og interne treningsprogram (32 %). 10 % oppgir å ikke ha tiltak overhodet. 43 % av virksomhetene oppgir at det ikke er gjennomført trening relatert til cyberkriminalitet det siste året. Figur 8 viser hva som oppfattes som de mest effektive opplæringstiltak og treningstiltak. Figur 8: Oversikt over hvilke typer opplæringstiltak som har vært benyttet av virksomhetene E-læring 18% 24% Vest-Europa 27% 24% Informasjon via e-post 22% 21% Klasseromstrening Andre Norge Norden 36% 36% Globalt 40% 37% 2 0% 1% 0, 1% 43% Ingen 42% 14 PwC 47% 48% Global Economic Crime Survey November

10 Global Economic Crime Survey prosjekt team Helge Kvamme Partner Else Lund Senior Manager Roger Kolbotn Manager Line Dahl Senior Associate Øvrige kontakter i PwC Gransking Jan Erik Gran Olsen Partner Gunnar Holm Ringen Partner Roar Østby Direktør Espen Erdal Direktør Frode Krabbesund Direktør Knut Erik Friis Direktør Mads Blomfeldt Direktør PwC er verdens største nettverk av revisorer, advokater og rådgivere, og leverer et bredt spekter av profesjonelle tjenester gjennom medarbeidere i 158 land. Dette drar vi stor nytte av ved våre kontorer i Norge. Med over 1500 ansatte ved 36 kontorer er vi i dag en av landets ledende leverandører av tjenester innen revisjon og rådgivning. Innholdet i denne informasjonen er kun for generell veiledning. PwC tar ikke ansvar for beslutninger som baseres på innholdet. Vennligst ta kontakt med våre revisorer, advokater og/eller rådgivere dersom du har spørsmål om innholdet PwC. Med enerett. I dette dokumentet refererer PwC seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited. 16 PwC Designed by PwC Norway

11

Cyberkriminalitet i fokus

Cyberkriminalitet i fokus www.pwc.no/crimesurvey Cyberkriminalitet i fokus Global Economic Crime Survey 2011 Resultater for Norge PwC gjennomfører undersøkelsene for å gi styrer og ledere bedre forutsetning for å identifisere risikoer

Detaljer

Economic crime in a downturn

Economic crime in a downturn Economic crime in a downturn The Global Economic Crime Survey November 2009 Del 1: GECS 2009 - oversikt Vi er svært glade for å kunne legge frem vår femte Global Economic Crime Survey. Undersøkelsen, som

Detaljer

Economic crime: people, culture & controls

Economic crime: people, culture & controls Economic crime: people, culture & controls The 4th biennial Global Economic Crime Survey Foto: Scanpix 2 Economic crime: people, culture & controls The 4th biennial Global Economic Crime Survey Foto: Bård

Detaljer

Global Economic Crime Survey 2014 De norske resultatene

Global Economic Crime Survey 2014 De norske resultatene Global Economic Crime Survey 2014 Global Economic Crime Survey 2014 De norske resultatene Foto: Annette Larsen www.pwc.no/crimesurvey Innhold 3 4 5 6 8 10 12 13 14 16 17 20 Forord Nøkkeltall fra den norske

Detaljer

Tradebroker. 5. juni 2014. "Forebygging, avdekking og håndtering av økonomisk kriminalitet" Gunnar Holm Ringen og Nicolai Skridshol.

Tradebroker. 5. juni 2014. Forebygging, avdekking og håndtering av økonomisk kriminalitet Gunnar Holm Ringen og Nicolai Skridshol. Consulting Tradebroker 5. juni 2014 "Forebygging, avdekking og håndtering av økonomisk kriminalitet" Gunnar Holm Ringen og Nicolai Skridshol Gransking Innhold 1. Hva er misligheter -> straffeansvar, mislighetstrianglet

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

Revisors rolle knyttet til misligheter

Revisors rolle knyttet til misligheter www.pwc.no Revisors rolle knyttet til misligheter 30. oktober 2012 Tema 1. Mislighetsrisikoer 2. Revisors rolle 3. Hvordan møte mislighetsrisiko - forebygge misligheter - avdekke misligheter 2 Mislighetsrisikoer

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

Never Waste a good crisis Compliance i en krisesituasjon

Never Waste a good crisis Compliance i en krisesituasjon www.pwc.com Never Waste a good crisis Compliance i en krisesituasjon Kjersti Aksnes Gjesdahl «Never waste a good crisis» En klisje med god grunn Anledning til å endre, gjennomføre og operasjonalisere tiltak

Detaljer

v/partner Helge Kvamme, Nasjonal leder, PwC Forensic Services (Gransking)

v/partner Helge Kvamme, Nasjonal leder, PwC Forensic Services (Gransking) www.pwc.com Hvordan forebygge og avdekke korrupsjon og bestikkelser behov for nye virkemidler Fagseminar NHO Transport 14. juni 2012 v/partner Helge Kvamme, Nasjonal leder, PwC Forensic Services (Gransking)

Detaljer

SPISSKOMPETANSE GIR BEDRE INTERNREVISJON

SPISSKOMPETANSE GIR BEDRE INTERNREVISJON 30.05.2016 SPISSKOMPETANSE GIR BEDRE INTERNREVISJON Vi er opptatt av å kombinere internrevisjonskompetanse med spisskompetanse på relevante problemstillinger. Unike problemstillinger krever unike team.

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Din partner ved: Forebygging og gransking av økonomiske misligheter

Din partner ved: Forebygging og gransking av økonomiske misligheter Din partner ved: Forebygging og gransking av økonomiske misligheter Advokatvirksomhet Vi bistår skadelidte/fornærmede i saker vedrørende erstatningssøksmål og tilbakesøkingskrav, rettergang, forsikringskrav,

Detaljer

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR Advokatfirmaet G-Partner AS 2006 1 Innhold 1. Hva er vårt samfunnsansvar? 2. Våre verdier 3. Mål for vårt samfunnsansvar 2 1. Hva er vårt samfunnsansvar? Advokatfirmaet G-partner

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer

ARBEIDSLIVSKRIMINALITET. Hva inneholder den overordnede risikoanalysen for byggherrer og bedrifter i bygg & anleggsbransjen?

ARBEIDSLIVSKRIMINALITET. Hva inneholder den overordnede risikoanalysen for byggherrer og bedrifter i bygg & anleggsbransjen? ARBEIDSLIVSKRIMINALITET Hva inneholder den overordnede risikoanalysen for byggherrer og bedrifter i bygg & anleggsbransjen? RISIKOBILDET Arbeidslivskriminalitet krever nye tiltak RISIKOBILDET Dette er

Detaljer

Integritetsrisiko. Sikkerhetskonferansen 2009. 22. september 2009. Intro. Knut Erik Friis + 4795260843 knut.erik.friis@no.pwc.com

Integritetsrisiko. Sikkerhetskonferansen 2009. 22. september 2009. Intro. Knut Erik Friis + 4795260843 knut.erik.friis@no.pwc.com Integritetsrisiko Sikkerhetskonferansen 2009 22. september 2009 Knut Erik Friis + 4795260843 knut.erik.friis@no.pwc.com Mads Blomfeldt + 479520652 mads.blomfeldt@no.pwc.com Intro Hvem har forventninger

Detaljer

Hovedpunkter. Sikkerhetsrapport 2014 Prioriterte tiltak Endringer, trusselbildet nå. Trusselsituasjonen, fysisk utforming og sikring av NAV-kontor

Hovedpunkter. Sikkerhetsrapport 2014 Prioriterte tiltak Endringer, trusselbildet nå. Trusselsituasjonen, fysisk utforming og sikring av NAV-kontor Objektsikkerhet i praksis Scandic Solli Hotell, 7. juni 216-1.5-11.3 Trusselsituasjonen, fysisk utforming og sikring av NAV-kontor - Konsekvenser av uønsket hendelse Lotte Ekornes, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

Hvordan er tilstanden i bransjen. Presentasjon av intern kartlegging

Hvordan er tilstanden i bransjen. Presentasjon av intern kartlegging Hvordan er tilstanden i bransjen Presentasjon av intern kartlegging Målsetting med kartlegging Kjennskap til korrupsjon Bestikkelser Gaver Reiser Brudd på konkurransereglene Beredskap Rutiner Opplæring

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Frede Aas Rognlien Head of Legal and Compliance SEB Enskilda AS 1 MiFID

Detaljer

KRISINO 2015. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK

KRISINO 2015. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK KRISINO 2015 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK Medutgiver: Departementsutvalget mot økonomisk kriminalitet (DEPØK) Utvalget består av Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet,

Detaljer

Hvordan forebygge korrupsjon og økonomisk utroskap?

Hvordan forebygge korrupsjon og økonomisk utroskap? Advokatfirmaet G-Partner AS din partner for god virksomhetsstyring Hvordan forebygge korrupsjon og økonomisk utroskap? Kursdagene NTNU den 7.1.2010 v/ Bjørn Tore Saltvik En kort presentasjon av Advokatfirmaet

Detaljer

UTRO ANSATT? INTERNE UNDERSØKELSER, GRANSKNING OG HÅNDTERING AV MISTANKE OM ØKONOMISKE MISLIGHETER. Advokat (H) Trond Hatland og advokat Håkon Berge

UTRO ANSATT? INTERNE UNDERSØKELSER, GRANSKNING OG HÅNDTERING AV MISTANKE OM ØKONOMISKE MISLIGHETER. Advokat (H) Trond Hatland og advokat Håkon Berge UTRO ANSATT? INTERNE UNDERSØKELSER, GRANSKNING OG HÅNDTERING AV MISTANKE OM ØKONOMISKE MISLIGHETER Advokat (H) Trond Hatland og advokat Håkon Berge Advokatfirmaet Thommessen AS Bergen Næringsråd 18. februar

Detaljer

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006 Tirsdag 28. november 2006 Om undersøkelsen Undersøkelse om kriminalitet og sikkerhet i Norge 2526 telefonintervju med ledere/sikkerhetsansvarlig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 094-2014 ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram

Detaljer

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012 Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Finansforetakenes bruk av IKT og betalingstjenester Seksjonssjef Frank Robert Berg Finanstilsynet Risikobildet

Detaljer

Økonomisk kriminalitet i stiftelser

Økonomisk kriminalitet i stiftelser Økonomisk kriminalitet i stiftelser Stiftelseskonferansen 2013 Erling Grimstad Leder av BDOs granskingsenhet erling.grimstad@bdo.no TEMA Om hvordan krav til god virksomhetsstyring henger sammen med økonomisk

Detaljer

God virksomhetsstyring i praksis

God virksomhetsstyring i praksis God virksomhetsstyring i praksis HMS konferansen 12. mai 209 Advokat Erling Grimstad www.g-partner.no Hva er et selskap? "In our view, a corporation is a mechanism established to allow different parties

Detaljer

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE

Detaljer

Objektsikkerhet i praksis Scandic Helsfyr hotell, 26. november 2015, kl 10.50 11.30. Trusselsituasjonen, fysisk utforming og sikring av NAV-kontor

Objektsikkerhet i praksis Scandic Helsfyr hotell, 26. november 2015, kl 10.50 11.30. Trusselsituasjonen, fysisk utforming og sikring av NAV-kontor Objektsikkerhet i praksis Scandic Helsfyr hotell, 26. november 215, kl 1.5 11.3 Trusselsituasjonen, fysisk utforming og sikring av NAV-kontor - Konsekvenser av uønsket hendelse Lotte Ekornes, Arbeids-

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Hva kjennetegner god Risikostyring?

Hva kjennetegner god Risikostyring? Hva kjennetegner god Risikostyring? BDO lokalt og internasjonalt 67 67 kontorer over hele landet 60 000 60 000 ansatte globalt 1 200 1 200 kontorer 150 Tilstede i 150 land 1250 Over 1250 ansatte 1,3 Over

Detaljer

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012 Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Agenda En prosessbasert tilnærming: Planlegge sikringstiltak Utføre

Detaljer

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere og styret Næringslivets sentrale organisasjoner mv Formål Forebygge kriminalitet i og mot

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

Det digitale trusselbildet Sårbarheter og tiltak

Det digitale trusselbildet Sårbarheter og tiltak H a f s l u n d M u l i g h e t s W o r k s h o p TORE LARSEN ORDERLØKKEN Det digitale trusselbildet Sårbarheter og tiltak Agenda Sikkerhetsparadokset Trusler og trender Tall og hendelser Hvordan sikrer

Detaljer

Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden. Råd og tiltak for å redusere korrupsjonsrisiko

Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden. Råd og tiltak for å redusere korrupsjonsrisiko Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden Råd og tiltak for å redusere korrupsjonsrisiko God oppfølging av leverandører bygger på god kunnskap om korrupsjon Korrupsjon undergraver rettsstaten og hindrer

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Agenda Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Metode Norske virksomheters fokus på arbeidskapitalstyring Tiltak for å forbedre arbeidskapitalen 2 Arbeidskapitalundersøkelsen

Detaljer

NSR Sikkerhetskonferansen 2008 Gransking vs etterforskning Hvorfor gransking? Hvordan gå forsvarlig frem?

NSR Sikkerhetskonferansen 2008 Gransking vs etterforskning Hvorfor gransking? Hvordan gå forsvarlig frem? NSR Sikkerhetskonferansen 2008 Gransking vs etterforskning Hvorfor gransking? Hvordan gå forsvarlig frem? 25. september 2008 Partner Helge Kvamme, leder Gransking Gransking Ett eksempel på aktuell granskingssak..

Detaljer

Hvordan påvirker et varsel om tilsyn interne prioriteringer?

Hvordan påvirker et varsel om tilsyn interne prioriteringer? Hvordan påvirker et varsel om tilsyn interne prioriteringer? Tove Muravez, IT & Admin Manager 23. April 2013 1 DISPOSISJON Tilsynsvarsel trussel eller mulighet? Umiddelbare aksjoner Hvordan tar vi dette

Detaljer

20. september 2011, Sikkerhetskonferansen (NSR) John G. Bernander, administrerende direktør, NHO:

20. september 2011, Sikkerhetskonferansen (NSR) John G. Bernander, administrerende direktør, NHO: 20. september 2011, Sikkerhetskonferansen (NSR) John G. Bernander, administrerende direktør, NHO: KOMMENTARER TIL KRISINO 2011 Takk for invitasjonen! NHO er en av stifterne av NSR. Vi bruker NSR som fagkyndig

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Rica Nidelven, 11. juni 2013 14.00 15.00 Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Anders Berg Olsen 2013, Anders Berg Olsen, HiST Handelshøyskolen i Trondheim. Dette materialet er beskyttet

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Hva er risikostyring?

Hva er risikostyring? Hva er risikostyring? EBL workshop - DNV innlegg Tore Magler Wiggen, Senior Consultant / Lawyer, Cleaner Energy, DNV Energy. 22.10.2008 Agenda Risiko definisjon og begreper Risikovurdering risikoanalyse

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Agenda. Hva er cybersikkerhet? Hackeren, trusselbilde og sårbarheter Eksempler på angrep: masseproduserte og målrettede.

Agenda. Hva er cybersikkerhet? Hackeren, trusselbilde og sårbarheter Eksempler på angrep: masseproduserte og målrettede. Agenda Hva er cybersikkerhet? Hackeren, trusselbilde og sårbarheter Eksempler på angrep: masseproduserte og målrettede 3 Hva er Cybersikkerhet? Cybersikkerhet er beskyttelse av fysiske enheter eller informasjonsaktiva

Detaljer

www.pwc.no Stiftelsens egenkontroll over formålsrealiseringen Jonas Gaudernack 15. mai 2013

www.pwc.no Stiftelsens egenkontroll over formålsrealiseringen Jonas Gaudernack 15. mai 2013 www.pwc.no Stiftelsens egenkontroll over formålsrealiseringen Utgangspunktet følger av stiftelsesloven 30 Styrets myndighet og ansvar: Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger

Detaljer

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.7.0 Metode beskrivelse av arbeidsprosess og risiko- og Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 19.08.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7

Detaljer

Etikk, moral og selvjustis i farlig avfallsbransjen. Behov for oppvask? Runa Opdal Kerr, juridisk direktør og Chief Compliance Officer

Etikk, moral og selvjustis i farlig avfallsbransjen. Behov for oppvask? Runa Opdal Kerr, juridisk direktør og Chief Compliance Officer Etikk, moral og selvjustis i farlig avfallsbransjen. Behov for oppvask? Runa Opdal Kerr, juridisk direktør og Chief Compliance Officer Farlig avfall konferansen 2014 Norsk Gjenvinning-konsernet i 2013

Detaljer

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.15 SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret i Sykehuset Innlandet tar antikorrupsjonsprogrammet

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen 2008

Mørketallsundersøkelsen 2008 Mørketallsundersøkelsen 2008 Øyvind Davidsen Leder av Datakrimutvalget Sikkerhetskonferansen 2008 24-25 September 1 Mørketallsundersøkelsen Dette er den 6. mørketallsrapporten som utarbeides av Datakrimutvalget

Detaljer

www.pwc.no Sykehuset Innlandet HF Presentasjon av interimsrevisjon November 2013

www.pwc.no Sykehuset Innlandet HF Presentasjon av interimsrevisjon November 2013 www.pwc.no Sykehuset Innlandet HF Presentasjon av interimsrevisjon November 2013 Innhold Revisjonens forretnings- og kontrollorienterte angrepsvinkel Sammendrag revisors rapportering Foretaksstyring Forretningsprosesser,

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET VI VERNER VIKTIGE VERDIER

ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET VI VERNER VIKTIGE VERDIER ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2010-2012 Antallet anmeldte økonomiske forbrytelser har ligget jevnt mellom 6.000 og 8.000 anmeldelser

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

5. desember 2011 05.12.2011. Vanlige problemer og utfordringer i møtet med helhetlig risikostyring. Agenda

5. desember 2011 05.12.2011. Vanlige problemer og utfordringer i møtet med helhetlig risikostyring. Agenda www.pwc.no Vanlige problemer og utfordringer i møtet med helhetlig risikostyring 5. desember 2011 Agenda 1. Hva er god risikostyring 2. Vanlige utfordringer 3. Trender 2 1 Erfaring med implementering av

Detaljer

Spørreundersøkelse for bedriftsadvokater(1)

Spørreundersøkelse for bedriftsadvokater(1) Spørreundersøkelse for bedriftsadvokater(1) Publisert fra 16.02.2012 til 15.04.2012 344 respondenter (1 unike) 1. Hvor mange er ansatt i din bedrift? 1 49 eller færre 8,7 % 30 2 50-250 23,0 % 79 3 251

Detaljer

Compliance: Hvorfor og hvordan? Oslo Compliance Forum Oslo 19. mars 2015 Christine Meyer Konkurransedirektør

Compliance: Hvorfor og hvordan? Oslo Compliance Forum Oslo 19. mars 2015 Christine Meyer Konkurransedirektør Compliance: Hvorfor og hvordan? Oslo Compliance Forum Oslo 19. mars 2015 Christine Meyer Konkurransedirektør Oversikt Hvorfor Troen på konkurranse Respekt for spillereglene Fare for å bli oppdaget Hvordan

Detaljer

BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSE 2014 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN

BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSE 2014 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSE 2014 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN INNLEDNING Finans Norge utvikler årlig rapport om trusler og sikkerhetsutfordringer som finansnæringen står overfor.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 2 Etiske retningslinjer BDO ETISKE RETNINGSLINJER Som revisjons- og rådgivningsselskap er vi avhengig av å ha full tillit fra markedet. Det å være klar på vårt etiske ståsted er en

Detaljer

US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Hvorfor regelverket er av betydning for norske finansforetak

US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Hvorfor regelverket er av betydning for norske finansforetak US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Hvorfor regelverket er av betydning for norske finansforetak Hva er FATCA? Hva For de fleste finansforetak medfører FATCA en plikt til å rapportere spesifikk

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

Rapport fra en undersøkelse gjennomført for. Drammens næringslivsforening

Rapport fra en undersøkelse gjennomført for. Drammens næringslivsforening Rapport fra en undersøkelse gjennomført for Drammens næringslivsforening April 2011 Innhold 1. Den regionale omdømmeindeksen... 2 2. Konklusjon... 3 3. Oversikt omdømme... 4 4. Hva påvirker virksomhetens

Detaljer

Manifestasjon 2011 sesjon internasjonalt. Korrupsjon en felles utfordring

Manifestasjon 2011 sesjon internasjonalt. Korrupsjon en felles utfordring www.pwc.com Manifestasjon 2011 sesjon internasjonalt 16. februar 2011 Korrupsjon en felles utfordring v/helge Kvamme Agenda Et businesscase for både myndighetene og virksomhetene: På tide å håndtere den

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

EDB Business Partner. Sikkerhetskontroller / -revisjoner

EDB Business Partner. Sikkerhetskontroller / -revisjoner EDB Business Partner Sikkerhetskontroller / -revisjoner Varedeklarasjon Grunnlag for kontroller (revisjoner) Prosess og metodikk Rapportering Oppfølgning av avvik EDB Business Partner > slide 2 Corporate

Detaljer

Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Advisory Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Korleis førebygge korrupsjon i eiga verksemd og i internasjonale relasjonar? Agenda Side 1 Hva er korrupsjon? 1 2 Hvorfor er det viktig å bekjempe

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014 Analyse av rammeverk for å forebygge, avdekke og håndtere misligheter: Rammeverk For å sikre deling av intern og ekstern kommunikasjon dersom misligheter skulle oppstå i organisasjonen er det behov for

Detaljer

Regnskap og Revisjon 2015

Regnskap og Revisjon 2015 EPSI Rating om Regnskap og Revisjon 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse som en ekstern

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Tredje evalueringsrunde. Andre oppfølgingsrapport om Norge

Tredje evalueringsrunde. Andre oppfølgingsrapport om Norge Strasbourg, 22. mars 2013 Greco RC-III (2013) 5 NO Tredje evalueringsrunde Andre oppfølgingsrapport om Norge Innsyn i partifinansiering Vedtatt av GRECO på sitt 59. plenumsmøte (Strasbourg, 18-22. mars

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

Hvordan sikre og utnytte din bedrifts immaterielle verdier. 27. mars 2014 Lars-Erik Solvang

Hvordan sikre og utnytte din bedrifts immaterielle verdier. 27. mars 2014 Lars-Erik Solvang Hvordan sikre og utnytte din bedrifts immaterielle verdier 27. mars 2014 Lars-Erik Solvang Barrierer for å ta i bruk IPR systemet Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant mikro-,

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27.

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27. Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen Arbeidstilsynet 27. november 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og målsetting... 3 2. Gjeldende rett...

Detaljer

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Innhold 1 Innledning... 3 2 Vår visjon... 3 3 Organisering, eierskap og styringsstruktur... 3 4 RSM International... 3 5 RSM HKWs kvalitetskontrollsystem...

Detaljer

Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 2010

Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 2010 Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 200 Hvem er bedriftens kapitalleverandører? LEVERANDØRER BANKER BEDRIFT FINANSIELL RAPPORTERING KOMMUNIKASJON ANDRE FIN.INST. INVESTORER

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer