Global Economic Crime Survey 2014 De norske resultatene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Global Economic Crime Survey 2014 De norske resultatene"

Transkript

1 Global Economic Crime Survey 2014 Global Economic Crime Survey 2014 De norske resultatene Foto: Annette Larsen

2

3 Innhold Forord Nøkkeltall fra den norske undersøkelsen Undersøkelsen Hvor stort er omfanget av økonomisk kriminalitet? Hvilke konsekvenser har økonomisk kriminalitet? Hvem begår økonomisk kriminalitet? Hvordan oppdages økonomisk kriminalitet? Hva tror virksomhetene selv om fremtiden? Cyberkriminalitet Utviklingstrekk Krav til forebyggende tiltak PwC Gransking Global Economic Crime Survey - Norway

4 Foto: Annette Larsen

5 Forord PwC Gransking har siden 1999 arbeidet med å forebygge, avdekke og granske økonomisk kriminalitet i private selskaper og offentlig forvaltning. Vi var initiativtaker til denne globale undersøkelsen, som annet hvert år ser på omfanget av økonomisk kriminalitet og hvordan det rammer private og offentlige virksomheter. Undersøkelsen bidrar til kunnskap om hvordan økonomisk kriminalitet skal kunne adresseres ut fra et forebyggende og strategisk ståsted. Den skal gi grunnlag for å prioritere tiltak for å forebygge økonomisk kriminalitet og prioritere denne risikoen i virksomhetens helhetlige kontrollstruktur. Rapporten er et kunnskapsdokument som kan benyttes av ulike roller i virksomheten, blant annet for styret til å påse at det er betryggende kontroll av virksomheten, som bidrag for toppledelsen i deres arbeid med å forankre etiske verdier og legge til rette for forsvarlig kontroll, og som et dokument til hjelp for de som har det praktiske ansvaret for å utøve kontroll i virksomheten. Over tid har undersøkelsen vært i overenstemmelse med våre erfaringer fra operativ bistand til virksomheter, som viser at økonomisk kriminalitet er en alvorlig trussel mot samfunnsverdier og mot tillit til virksomheter og samfunnsfunksjoner. Tradisjonelt har undersøkelsen vist at flertallet av de som begår økonomisk kriminalitet er mellomledere i aldersspennet år. Dette har bakgrunn i at tilgang og mulighet er størst for dette segmentet. I årets undersøkelse rapporteres det imidlertid at Junior staff står bak 46 % av hendelsene. Kan dette ha sammenheng med at teknologisk utvikling gir flere ansatte en mulighet til å begå økonomisk kriminalitet? Over halvparten av virksomhetene har fått en økt erkjennelse av risikoene knyttet til cyberkriminalitet. Det er innenfor dette området at norske virksomheter oppfatter høyest risiko for å bli utsatt for kriminalitet. Vi ser ingen indikasjoner på at omfanget av økonomisk kriminalitet vil avta. Det underliggende motivet, økonomisk vinning, vil ikke svekkes. En rivende teknologisk utvikling gir nye kontrollmuligheter, men åpner også for muligheter og nye sårbarheter for hvordan virksomhetene kan rammes. En økende teknologiavhengighet vil, sammen med økt globalisering, føre til at risikoen for å bli utsatt for økonomisk kriminalitet øker. Denne rapporten gir uttrykk for noen utviklingstrekk knyttet til dette. - PwC Gransking Global Economic Crime Survey - Norway

6 Nøkkeltall fra den norske undersøkelsen Omfang og konsekvenser 1 av 3 av de deltagende virksomhetene har opplevd alvorlig økonomisk kriminalitet i løpet av de siste to årene Flertallet av virksomhetene opplever at forekomsten av økonomisk kriminalitet har økt i løpet av de to siste årene sammenliknet med foregående år Betydelige summer anses tapt som følge av økonomisk kriminalitet: 3/4 av de som er rammet av økonomisk kriminalitet anser at de har tapt mer enn NOK i løpet av de siste 24 månedene 60 % rangerte omdømmetap som øverst på listen over mulige negative konsekvenser dersom økonomisk kriminalitet skulle oppdages i egen virksomhet Forebyggende tiltak Over 30 % oppdaget økonomisk kriminalitet gjennom egne forebyggende tiltak (internkontroll og Fraud Risk Management) Nesten 70 % av virksomhetene mener det var muligheten/anledningen til å begå økonomisk kriminalitet som var hovedårsaken til at en intern aktør begikk den ulovlige handlingen Nesten 60 % av virksomhetene har gjennomført en risikovurdering (fraud risk assessment) minst én gang. 24 % av virksomhetene har aldri gjennomført en slik vurdering av risiko i egen virksomhet Nesten 70 % av de deltagende norske virksomhetene har en varslingskanal, mot 27 % i Danmark og 44 % i Sverige Over halvparten av virksomhetene som har svart at de har en varslingskanal, har opplevd at den er blitt brukt minst én gang i løpet av de siste to årene Fremtidsutsikter Norske virksomheter svarer mer pessimistisk enn sine skandinaviske naboer hva gjelder vurdering av sannsynligheten for at ulike former for økonomisk kriminalitet vil kunne inntreffe de neste to årene Mens ca. 1 av 10 virksomheter har endret sine antikorrupsjonspolicier etter at UK Bribery Act trådte i kraft 1. juli 2011, har like mange svart at de ikke er kjent med UK Bribery Act Over halvparten av virksomhetene mener risikoen for å bli utsatt for cyberkriminalitet har økt i løpet av de siste to årene 4 PwC

7 Undersøkelsen For syvende gang har PwC gjennomført den verdensomspennende undersøkelsen Global Economic Crime Survey. Undersøkelsen kartlegger omfanget og konsekvensene av økonomisk kriminalitet i næringslivet. Hensikten er å kunne gi toppledere og styremedlemmer en bedre forutsetning for å identifisere risikoer i egen virksomhet. Den globale undersøkelsen representerer svar fra hele virksomheter i 95 land. 1 Om undersøkelsen I Norge, som i resten av verden, ble undersøkelsen gjennomført i form av en spørreundersøkelse basert på 45 spørsmål og utformet på engelsk. Undersøkelsen ble sendt til norske virksomheter og besvart av sentral ledelse eller administrasjon på vegne av den spesifikke virksomheten. Spørsmålene som ble stilt knyttet seg til økonomisk kriminalitet i egen virksomhet, herunder blant annet cyberkriminalitet, korrupsjon og bestikkelser, hvitvasking og underslag/utroskap. Utvalget representerer ulike bransjer, har ulik størrelse, og har ulik internasjonal tilstedeværelse. De deltakende virksomhetene i Norge I årets undersøkelse fikk vi inn svar fra 92 virksomheter, med en god spredning på bransje, men med en overvekt fra bank/finans og energisektoren. Figur 1: De deltakende virksomhetene fordelt etter bransje Bank/finans Olje- og energisektoren Transport og logistikk Offentlig sektor Autoindustrien Fabrikk/industri Bygg og anlegg Teknologi Profesjonell rådgivning Forsikring Hotell- og reiseliv Underholdning og media Forsvarssektoren Handelsnæringen Farmasøytindustrien Kommunikasjon Kjemiteknisk industri Andre bransjer 0% 5 % 10 % 15 % 20 % 1. I 2011 var det 3,877 respondenter fra 78 land som deltok i undersøkelsen 2. I 2011 svarte 67 respondenter på den norske undersøkelsen Global Economic Crime Survey - Norway

8 Figur 2: De deltagende virksomhetene fordelt etter eierskap 3 % Børsnotert selskap 20 % 36 % Privat selskap 41 % Offentlig eid virksomhet eller organisasjon Annet Av de deltakende virksomhetene var 36 % børsnoterte selskaper, 41 % private og ca. 20 % offentlig eide virksomheter eller organisasjoner. Det er i hovedsak store selskaper som er representert i undersøkelsen, hvorav rundt 70 % har mer enn ansatte. Videre har en stor andel, 67 %, internasjonal virksomhet i form av ett eller flere kontorer i utlandet. Undersøkelsen er i vesentlig grad besvart av representanter fra toppledelsen; 22 % er CFOer, mens 16 % er CEOer. Videre har 22 % blitt besvart av manager og 12 % av visepresident/direktør i virksomheten. Hvor stort er omfanget av økonomisk kriminalitet? Blant de norske virksomhetene som har tatt del i undersøkelsen, har nesten en av tre erfart økonomisk kriminalitet i egen virksomhet i løpet av de siste to årene. Dette er noe under gjennomsnittet globalt (37 %), men over gjennomsnittet for de skandinaviske landene samlet (23 %). 3 Figur 3: Oversikt over svarprosent på rapporterte hendelser fra den norske undersøkelsen % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 3. Danmark og Sverige fikk i år svar fra henholdsvis 118 og 91 respondenter på sine undersøkelser. Antallet som har opplevd økonomisk kriminalitet de siste to årene har variert mellom 22 % (2003) til 42 % (2005 og 2007). Variasjonene kan skyldes datagrunnlaget, men jevnt over viser undersøkelsen et høyt omfang av økonomisk kriminalitet. Av de som har erfart økonomisk kriminalitet blant de norske virksomhetene, har flertallet erfart mellom 1 og 10 hendelser, mens litt over 30 % har erfart hendelser. Økonomisk utroskap og underslag er, som i foregående års undersøkelser, den formen for økonomisk kriminalitet som klart flest virksomheter har opplevd i løpet av de siste 24 månedene (61 %). 6 PwC

9 Figur 4: Former for opplevd økonomisk kriminalitet i egen virksomhet siste 24 måneder Underslag og utroskap Hvitvasking Bestikkelser og korrupsjon Regnskapssvindel Cyberkriminalitet Monopol- og konkurranserett Human resource-svindel Anskaffelsessvindel Spionasje Boliglånssvindel Annet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Figur 5: Former for opplevd økonomisk kriminalitet i egen virksomhet siste 24 måneder - resultat fra den globale undersøkelsen Underslag og utroskap Anskaffelsessvindel Bestikkelser og korrupsjon Cyberkriminalitet Regnskapssvindel Human resource - svindel Hvitvasking Datainnbrudd Boliglånssvindel Skattesvindel Ulovlig innsidehandel Monopol- og konkurranserett Spionasje Annet 0% 20% 40% 60% Resultatene fra Norge viser en lik tendens som globalt, der også økonomisk underslag og utroskap markerer seg som den kriminalitetsformen flest virksomheter har erfart de siste to årene. Global Economic Crime Survey - Norway

10 Hvilke konsekvenser har økonomisk kriminalitet? Respondentene fra årets undersøkelse melder om betydelige kostnader for virksomhetene som følge av økonomisk kriminalitet. Mens 25 % svarte at de har tapt mellom og 1 millioner USD, har 18 % estimert tap på mellom 1 og 100 millioner USD (til sammenlikning ligger dette tallet kun på 6 % globalt). Figur 6: Estimerte tap som følge av økonomisk kriminalitet siste 24 måneder 14 % Mindre enn 100,000 USD 18 % 43 % 100,000 til 1 millioner USD 1 million til 100 millioner USD Vet ikke 25 % Figur 7: Effekten på organisasjonen som følge av opplevd økonomisk kriminalitet Ansattes moral Organisasjonens omdømme/ merkevare Forbindelser med regulatorer Generelt opplever ikke virksomhetene at selskapets aksjeverdi eller viktige forretningsforbindelser har blitt påvirket i særlig grad som følge av opplevd økonomisk kriminalitet de siste to årene. Derimot oppgir 35 % av virksomhetene at opplevd økonomisk kriminalitet har hatt en uheldig påvirkning på ansattes arbeidsmoral. Forretningsforbindelser Aksjepris 18 % mener det har påvirket virksomhetens omdømme. Her er de norske resultatene svært like de globale. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 8 PwC

11 Figur 8: Effekten på organisasjonen som følge av opplevd økonomisk kriminalitet - resultat fra den globale undersøkelsen Ansattes moral Organisasjonens omdømme/ merkevare Forretningsforbindelser Forbindelser med regulatorer Aksjepris 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % I en rangering av hva som har størst negativ påvirkning på virksomheten som følge av at økonomisk kriminalitet skulle oppdages, har 60 % rangert omdømmetap øverst på listen over mulige konsekvenser, etterfulgt av finansielle tap (18,5 %). Det til tross for at kun 18 % av virksomhetene mente omdømme hadde blitt påvirket da økonomisk kriminalitet i virksomheten ble avdekket. Virksomhetene har således en større frykt for at økonomisk kriminalitet fører til omdømmetap, enn hva erfaringene gir grunnlag for å si. Figur 9: Antatt påvirkning på virksomheten som følge av at økonomisk kriminalitet skulle oppdages Omdømmetap Operasjonelle hindre Lovpålagte hindre Tap av humankapital (rekruttering, moral, turnover) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Global Economic Crime Survey - Norway

12 Hvem begår økonomisk kriminalitet? På spørsmål om hvem som stod bak den mest alvorlige økonomiske kriminaliteten virksomheten erfarte i løpet av de siste 24 månedene, svarte nær halvparten at anslagene kom fra interne aktører. Dermed trer interne aktører igjen frem som sentral hovedaktør. I 2011 mente ca. 80 % at det var eksterne aktører som stod for ulovlighetene, de fleste rapportert til å være kunder. Av de interne aktørene var det - i likhet med resten av Skandinavia - hovedsakelig juniorressurser og mellomledere som stod for lovbruddene. Profilen på hovedgjerningspersonen ble rapportert av flertallet til å være mannlig medarbeider med 6 til 10 års erfaring i virksomheten. Figur 10: Stillingsnivå, gjerningsperson (intern) 46 % 15 % 38 % Toppleder Mellomleder Juniorressurs Foto: Annette Larsen 10 PwC

13 Figur 11: Alder, gjerningsperson (intern) 7,5 % 38% 38% 7,5 % 7,5 % 21 til 30 år 31 til 40 år 41 til 50 år Over 50 år Ukjent Figur 12: Kjønn, gjerningsperson (intern) 77% 15% 8 % Mann Kvinne Ukjent Figur 13: Antall år jobbet i virksomheten, gjerningsperson (intern) 15% 23% 31% 7,5% 23% Opptil 2 år 3 til 5 år 6 til 10 år Mer enn Vet ikke Figur 14: Forhold som bidro mest til at økonomisk kriminalitet ble utført av intern aktør 15 % 8 % 8 % 69 % Incentiv / press om å prestere Mulighet eller evne til kriminell handling Gjerningsmannens rasjonalisering for å legitimere den kriminelle handlingen Vet ikke På spørsmål om hvilke forhold virksomhetene følte hadde bidratt mest til at økonomisk kriminalitet ble utført av en intern aktør, svarte rundt 70 % at det var muligheten til å utføre den kriminelle handlingen som var den viktigste faktoren. Global Economic Crime Survey - Norway

14 Hvordan oppdages økonomisk kriminalitet? Stadig flere hendelser oppdages gjennom systematisk forebyggende og avdekkende arbeid, for eksempel gjennom revisjonshandlinger eller internkontroll. Sammenliknet med tidligere år er det nå for første gang ingen av virksomhetene som rapporterer at de har oppdaget økonomisk kriminalitet ved en tilfeldighet. Tabellen under viser hvordan hendelsene i løpet av de siste 24 månedene først ble oppdaget. Figur 15: Oppdagelseskanaler Internrevisjon (rutine) Mistenkelig transaksjonsrapportering Risikoanalyse Dataanalyse Andre avdekkende metoder Varslingskanal Varsel (internt) Sikkerhet i virksomheten (både IT og fysisk sikkerhet) Ved rettshåndhevelse Varsel (eksternt) Vet ikke 0 % 4 % 8 % 12 % 16 % 20 % 12 PwC

15 Økonomisk kriminalitet i norske virksomheter Norske virksomheter er gjennomgående betraktelig mer pessimistiske enn de øvrige skandinaviske landene hva gjelder sannsynligheten for å bli utsatt for økonomisk kriminalitet. Underslag/utroskap er den formen for økonomisk kriminalitet som flest norske virksomheter oppgir som mest sannsynlig å inntreffe (35 %) de neste 24 månedene. Sammenlikner man resultatene fra Sverige og Danmark, er svarprosentene der henholdsvis 22 % og 10 %. Figur 16: Med tanke på de neste 24 månedene, hvor sannsynlig/usannsynlig er det at din virksomhet vil erfare underslag/utroskap? Ingen formening Usannsynlig Skandinavia Norge Sannsynlig 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Virksomhetene i Norge mener, foruten underslag/utroskap, at cyberkriminalitet (27 %) og hvitvasking (23 %) er former for økonomisk kriminalitet som mest sannsynlig vil kunne inntreffe i løpet av de neste to årene. Sammenliknet med Danmark og Sverige er det kun på spørsmålet om cyberkriminalitet at alle tre land har en svarprosent på rundt samme nivå (gjennomsnitt på 25 %). Litt uventet fikk spionasje en relativ høy prosentandel blant norske virksomheter på spørsmål om sannsynlighet for å inntreffe i egen virksomhet (20%). I Sverige og Danmark var svarprosenten her henholdvis 3 % og 2,5 %. Global Economic Crime Survey - Norway

16 Cyberkriminalitet Foto: Annette Larsen Også i år ble det stilt ytterligere spørsmål knyttet til cyberkriminalitet. Disse gjaldt hvilken innvirkning og konsekvens cyberkriminalitet har hatt på virksomheten, forståelse av risikoen og hva som gjøres av forebyggende tiltak. Mer enn halvparten av virksomhetene (55 %) har fått en økt erkjennelse av risikoene knyttet til cyberkriminalitet i løpet av de to siste årene. Figur 17: Hvordan har din oppfatning av risikoen for cyberkriminalitet i din virksomhet endret seg i løpet av de to siste årene? 43,5 % 55,4 % Økt Minket Likt som før 1,1 % Den største risikoen for cyberkriminalitet ble oppgitt å komme fra eksterne angrep. Hele 75 % fremhevet eksterne trusler som den største faren. Dette er langt over gjennomsnittet globalt (44 %). Skadet omdømme og tap av intellektuell kapital trekkes spesielt frem som risikoer dersom virksomheten skulle bli utsatt for cyberkriminalitet. 14 PwC

17 Global Economic Crime Survey - Norway

18 Økonomisk kriminalitet fremover Utviklingstrekk Våre undersøkelser signaliserer at omfanget av økonomisk kriminalitet ikke har gått ned, og vi ser i liten grad indikasjoner på at konsekvenser og omfang av økonomisk kriminalitet vil avta for norske virksomheter fremover. Vårt samfunn er preget av ulike megatrender som også påvirker risikoen for økonomisk kriminalitet, eksempelvis: 4 Teknologisk utvikling har gitt nye verktøy for å begå kriminalitet. Teknologiutvikling gir tilgang til uante mengder informasjon, eliminering av geografiske grenser, redusert nærhet mellom offer og gjerningsperson, større mulighet for anonymisering, raske pengetransaksjoner og hurtig opprettelse av selskaper. Internasjonalisering Det er forventet en endring i den økonomiske maktbalansen og mye av veksten vil komme i utviklingsøkonomier. Norske selskaper som etablerer seg i utlandet vil utfordres med hensyn til å forstå risikoer og forretningsetikk i de landene de etablerer seg i. Vi opplever at overnevnte utviklingstrekk også bidrar til å komplisere både muligheten for avdekking og identifisering av gjerningsforløp. Et annet viktig utviklingstrekk er forventningene til at virksomheter skal ha implementert tiltak for å forebygge økonomisk kriminalitet. Gjennom vårt arbeid har vi i PwCs granskingsenhet erfart at de internasjonale regelverkene mot korrupsjon har hatt stor betydning også for hvordan norske virksomheter arbeider for å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet. I det siste tiåret har amerikanske justismyndigheter sammen med børstilsynet (Securities and Exhange Commision) iverksatt en langt mer offensiv håndheving av den amerikanske korrupsjonslovgivningen (Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)) der hovedstrategien har vært: a. Ilegge ledere frihetsstraff b. Ilegge betydelige virksomhetsstraffer Sammen med at Storbritannia i 2011 innførte ny korrupsjonslovgivning (UK Bribery Act (UK BA)) har vi sett at dette har bidratt til en helt ny tilnærming fra mange virksomheter. I undersøkelsen fremgår det at UK BA alene har ført til at 12 % av virksomhetene har gjort en vesentlig revisjon av egne retningslinjer. Figur 18: Hvorledes opplever din virksomhet effekten av UK Bribery Act? Ikke relevant for vår organisasjon Kjenner ikke til UK Bribery Act Ingen endring i eksisterende retningslinjer Vi venter strengere regulatoriske krav til tiltak særlig rettet mot å forebygge korrupsjon. Kravene vil formodentlig lede til enda sterkere fokus i den enkelte virksomhet på å implementere helhetlige rammeverk egnet til på en bedre måte å forebygge, avdekke og håndtere misligheter og korrupsjon. Relativt begrensede endringer i retningslinjer og prosedyrer Store revideringer av antikorrupsjonspolicyer Vet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 4. Se blant annet Økokrims trusselvurdering for s PwC

19 Krav til forebyggende tiltak Virksomheter kan bli ansvarliggjort for straffbare handlinger utført av ansatte eller andre som opptrer på vegne av selskapet. Lovgivningen, nasjonalt og internasjonalt, har i større grad begynt å vektlegge hvilke forholdsregler virksomheten har iverksatt når ansvarsspørsmål avgjøres. Vi ser det særlig på korrupsjonsområdet. De virksomheter som mangler et rammeverk egnet for å forebygge misligheter og korrupsjon, risikerer strafferettslige konsekvenser, herunder foretaksstraff. Virksomheter som har hatt tilstrekkelig fokus på slikt rammeverk, løper ikke samme risiko selv i sammenlignbare tilfeller. Lovgiver er imidlertid taus om hvilke tiltak som kreves. En gjennomgang av best practice viser at følgende punkter bør være på plass i et antikorrupsjonsprogram 5 : 1. Tiltakene mot korrupsjon må være forankret på toppnivået i bedriften, roller og ansvar på alle ledernivåer må være klart definert 2. Risikoen for korrupsjon må kartlegges og tiltak, basert på risikovurderingen, må implementeres 3. Det må gjøres kontroll av forretningspartnere (IDD) 4. Retningslinjer som er egnet til å forebygge korrupsjon, f.eks. regler for gaver, bevertning, innkjøp og habilitet, må utarbeides og implementeres 5. Bedriftene må sikre opplæring og jevnlig trening av ansatte og ledelsen 6. Det må gjennomføres kontroll og avvikshåndtering, evaluering og oppdatering av tiltak Fra punkt 2 ser vi at en viktig forutsetning for å kunne forebygge og avdekke feil og misligheter, er å kjenne virksomhetsrisiko og kritiske prosesser. Uten en slik kjennskap kan virksomheten ikke implementere kontroller tilpasset risikobildet. Når undersøkelsen viser at kun ca. 1/3 av virksomhetene har gjennomført årlige risikovurderinger, mens ca. 1/4 ikke har gjennomført risikovurderinger i det hele tatt, er det rom for forbedring hos mange. Undersøkelsen viser at mer enn 40 % av virksomhetene forklarte at årsaken til at de ikke har gjennomført risikovurdering i løpet av de siste 24 månedene, var manglende tiltro til effekten av slike. Nærmere 30 % av respondentene er heller ikke sikker på hva en risikovurdering innebærer. Etter vår vurdering er dette, brukt riktig, et effektivt verktøy for å identifisere vesentlig forretningsrisiko og vurdere og prioritere kontrolltilak. Figur 19: Hovedgrunn for å ikke gjennomføre Fraud Risk Assessment (risikovurdering) siste 24 måneder Ser ikke verdien av risikoanalyse Ikke sikker på hva risikovurdering innebærer Vet ikke Kostnad ved risikovurdering Annet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 5. En sammenstilling av et 30-talls dommer avsagt i Høyesterett vedrørende foretaksstraff, gir etter vår vurdering holdepunkter for at disse også ville bli vektlagt i norsk rett. Global Economic Crime Survey - Norway

20

21

22 PwC Gransking Julie Haugli Christopher Ræder Magne Knoph Haugen Lars Holmøy Julie Ekeland Marianne Pilgaard Stig Rune Johnsen Petter Amland Nicolai Skridshol Annie Magnus Henrik Schiander Linn Tea Kjærås Jostein Sletten Espen Erdal Henrik Hagen Ottar Sætre Thor Dalhaug Lene Bollestad Knut Erik Friis Lars Dock Smith Mats Ruge Holte Andreas Lund Gunnar Holm Ringen Pål Jæger-Pedersen Erik Arvnes 20 PwC Global Economic Crime Survey - Norway 2014

23 Global Economic Crime Survey - Norway

24 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer PwC seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS, PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS og PricewaterhouseCoopers Services AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.

Economic crime in a downturn

Economic crime in a downturn Economic crime in a downturn The Global Economic Crime Survey November 2009 Del 1: GECS 2009 - oversikt Vi er svært glade for å kunne legge frem vår femte Global Economic Crime Survey. Undersøkelsen, som

Detaljer

Cyberkriminalitet i fokus

Cyberkriminalitet i fokus www.pwc.no/crimesurvey Cyberkriminalitet i fokus Global Economic Crime Survey 2011 Resultater for Norge PwC gjennomfører undersøkelsene for å gi styrer og ledere bedre forutsetning for å identifisere risikoer

Detaljer

Cyberkriminalitet i fokus

Cyberkriminalitet i fokus www.pwc.no/crimesurvey Cyberkriminalitet i fokus Global Economic Crime Survey 2011 Resultater for Norge PwC gjennomfører undersøkelsene for å gi styrer og ledere bedre forutsetning for å identifisere risikoer

Detaljer

Tradebroker. 5. juni 2014. "Forebygging, avdekking og håndtering av økonomisk kriminalitet" Gunnar Holm Ringen og Nicolai Skridshol.

Tradebroker. 5. juni 2014. Forebygging, avdekking og håndtering av økonomisk kriminalitet Gunnar Holm Ringen og Nicolai Skridshol. Consulting Tradebroker 5. juni 2014 "Forebygging, avdekking og håndtering av økonomisk kriminalitet" Gunnar Holm Ringen og Nicolai Skridshol Gransking Innhold 1. Hva er misligheter -> straffeansvar, mislighetstrianglet

Detaljer

ØKONOMISK KRIMINALITET ER VEL IRRELEVANT I HELSE OG OMSORGSSEKTOREN? INGE KROGSTAD, SAS INSTITUTE

ØKONOMISK KRIMINALITET ER VEL IRRELEVANT I HELSE OG OMSORGSSEKTOREN? INGE KROGSTAD, SAS INSTITUTE ØKONOMISK KRIMINALITET ER VEL IRRELEVANT I HELSE OG OMSORGSSEKTOREN? INGE KROGSTAD, SAS INSTITUTE SAS INSTITUTE GLOBALT I NORDEN I NORGE HVEM ER VI? VERDENS STØRSTE PRIVATEIDE IT-SELSKAP 14.000 ANSATTE

Detaljer

SPISSKOMPETANSE GIR BEDRE INTERNREVISJON

SPISSKOMPETANSE GIR BEDRE INTERNREVISJON 30.05.2016 SPISSKOMPETANSE GIR BEDRE INTERNREVISJON Vi er opptatt av å kombinere internrevisjonskompetanse med spisskompetanse på relevante problemstillinger. Unike problemstillinger krever unike team.

Detaljer

Economic crime: people, culture & controls

Economic crime: people, culture & controls Economic crime: people, culture & controls The 4th biennial Global Economic Crime Survey Foto: Scanpix 2 Economic crime: people, culture & controls The 4th biennial Global Economic Crime Survey Foto: Bård

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet www.pwc.no Nærings- og fiskeridepartementet Etablering og implementering av et antikorrupsjonsrammeverk 12. oktober 2017 PwCs oppdrag for NFD 1. Antikorrupsjonslovgivning Norge Storbritannia USA 2. Kravene

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere og styret Næringslivets sentrale organisasjoner mv Formål Forebygge kriminalitet i og mot

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

ARBEIDSLIVSKRIMINALITET. Hva inneholder den overordnede risikoanalysen for byggherrer og bedrifter i bygg & anleggsbransjen?

ARBEIDSLIVSKRIMINALITET. Hva inneholder den overordnede risikoanalysen for byggherrer og bedrifter i bygg & anleggsbransjen? ARBEIDSLIVSKRIMINALITET Hva inneholder den overordnede risikoanalysen for byggherrer og bedrifter i bygg & anleggsbransjen? RISIKOBILDET Arbeidslivskriminalitet krever nye tiltak RISIKOBILDET Dette er

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 094-2014 ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram

Detaljer

Revisors rolle knyttet til misligheter

Revisors rolle knyttet til misligheter www.pwc.no Revisors rolle knyttet til misligheter 30. oktober 2012 Tema 1. Mislighetsrisikoer 2. Revisors rolle 3. Hvordan møte mislighetsrisiko - forebygge misligheter - avdekke misligheter 2 Mislighetsrisikoer

Detaljer

Integritetsrisiko. Sikkerhetskonferansen 2009. 22. september 2009. Intro. Knut Erik Friis + 4795260843 knut.erik.friis@no.pwc.com

Integritetsrisiko. Sikkerhetskonferansen 2009. 22. september 2009. Intro. Knut Erik Friis + 4795260843 knut.erik.friis@no.pwc.com Integritetsrisiko Sikkerhetskonferansen 2009 22. september 2009 Knut Erik Friis + 4795260843 knut.erik.friis@no.pwc.com Mads Blomfeldt + 479520652 mads.blomfeldt@no.pwc.com Intro Hvem har forventninger

Detaljer

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.15 SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret i Sykehuset Innlandet tar antikorrupsjonsprogrammet

Detaljer

Kriminalitet i byggebransjen Hvordan kan næringslivet og off sektor beskytte seg?

Kriminalitet i byggebransjen Hvordan kan næringslivet og off sektor beskytte seg? Kriminalitet i byggebransjen Hvordan kan næringslivet og off sektor beskytte seg? 30. oktober 2014 Erling Grimstad Leder av BDOs granskingsenhet www.bdo.no BDOs granskingsenhet (bdo.no) Norges mest erfarne

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

v/partner Helge Kvamme, Nasjonal leder, PwC Forensic Services (Gransking)

v/partner Helge Kvamme, Nasjonal leder, PwC Forensic Services (Gransking) www.pwc.com Hvordan forebygge og avdekke korrupsjon og bestikkelser behov for nye virkemidler Fagseminar NHO Transport 14. juni 2012 v/partner Helge Kvamme, Nasjonal leder, PwC Forensic Services (Gransking)

Detaljer

ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET VI VERNER VIKTIGE VERDIER

ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET VI VERNER VIKTIGE VERDIER ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2010-2012 Antallet anmeldte økonomiske forbrytelser har ligget jevnt mellom 6.000 og 8.000 anmeldelser

Detaljer

Økonomisk kriminalitet i stiftelser

Økonomisk kriminalitet i stiftelser Økonomisk kriminalitet i stiftelser Stiftelseskonferansen 2013 Erling Grimstad Leder av BDOs granskingsenhet erling.grimstad@bdo.no TEMA Om hvordan krav til god virksomhetsstyring henger sammen med økonomisk

Detaljer

Antikorrupsjon i Multiconsult

Antikorrupsjon i Multiconsult Antikorrupsjon i Multiconsult TEKNA temamøte Norad, Oslo, 15.05.14 Janne Britt Saltkjel, Compliance officer Multiconsult Agenda Litt om Multiconsult Hvordan vi jobber med antikorrupsjon Hovedelementene

Detaljer

Etikk, moral og selvjustis i farlig avfallsbransjen. Behov for oppvask? Runa Opdal Kerr, juridisk direktør og Chief Compliance Officer

Etikk, moral og selvjustis i farlig avfallsbransjen. Behov for oppvask? Runa Opdal Kerr, juridisk direktør og Chief Compliance Officer Etikk, moral og selvjustis i farlig avfallsbransjen. Behov for oppvask? Runa Opdal Kerr, juridisk direktør og Chief Compliance Officer Farlig avfall konferansen 2014 Norsk Gjenvinning-konsernet i 2013

Detaljer

Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden. Råd og tiltak for å redusere korrupsjonsrisiko

Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden. Råd og tiltak for å redusere korrupsjonsrisiko Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden Råd og tiltak for å redusere korrupsjonsrisiko God oppfølging av leverandører bygger på god kunnskap om korrupsjon Korrupsjon undergraver rettsstaten og hindrer

Detaljer

Etikk og antikorrupsjonsarbeid

Etikk og antikorrupsjonsarbeid Etikk og antikorrupsjonsarbeid FTK årsmøte 5. juni 2013 Lise Spikkeland Spesialrådgiver KS Kommunelovens formålsparagraf "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på

Detaljer

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006 Tirsdag 28. november 2006 Om undersøkelsen Undersøkelse om kriminalitet og sikkerhet i Norge 2526 telefonintervju med ledere/sikkerhetsansvarlig

Detaljer

Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri. Oslo, 19.3.2015

Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri. Oslo, 19.3.2015 Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri Oslo, 19.3.2015 1 INNLEDNING... 2 2 METODE... 3 2.1 Beregningsmodell... 3 2.2 Datagrunnlag... 4 2.3 Forutsetninger og begrensninger...

Detaljer

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Vanlige spørsmål Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Innledning Følgende spørsmål og svar følger Parker Hannifins (Parkers) Etiske regler for distributører (reglene). Vi tilbyr

Detaljer

Operasjonell risiko - Hvitvasking

Operasjonell risiko - Hvitvasking Operasjonell risiko - Hvitvasking 5. september 2017 Atle Roaldsøy, Finans Norge Operasjonell risiko hvitvasking Risiko for hvitvasking og terrorfinansiering innebærer operasjonell risiko. Hvorfor skal

Detaljer

UTRO ANSATT? INTERNE UNDERSØKELSER, GRANSKNING OG HÅNDTERING AV MISTANKE OM ØKONOMISKE MISLIGHETER. Advokat (H) Trond Hatland og advokat Håkon Berge

UTRO ANSATT? INTERNE UNDERSØKELSER, GRANSKNING OG HÅNDTERING AV MISTANKE OM ØKONOMISKE MISLIGHETER. Advokat (H) Trond Hatland og advokat Håkon Berge UTRO ANSATT? INTERNE UNDERSØKELSER, GRANSKNING OG HÅNDTERING AV MISTANKE OM ØKONOMISKE MISLIGHETER Advokat (H) Trond Hatland og advokat Håkon Berge Advokatfirmaet Thommessen AS Bergen Næringsråd 18. februar

Detaljer

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES?

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? For Kontrollutvalg 30.11.15 v/rådmann Thor Smith Stickler OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? Definisjon av internkontroll - PwC Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter

Detaljer

Granskinger som verktøy for læring NVEs beredskapskonferanse mai 2016

Granskinger som verktøy for læring NVEs beredskapskonferanse mai 2016 www.pwc.com Granskinger som verktøy for læring NVEs beredskapskonferanse 2016 26 mai 2016 Samfunnets forventninger i endring Korrupsjon har store konsekvenser Endret syn på korrupsjon rivende utvikling

Detaljer

Never Waste a good crisis Compliance i en krisesituasjon

Never Waste a good crisis Compliance i en krisesituasjon www.pwc.com Never Waste a good crisis Compliance i en krisesituasjon Kjersti Aksnes Gjesdahl «Never waste a good crisis» En klisje med god grunn Anledning til å endre, gjennomføre og operasjonalisere tiltak

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen

Detaljer

Fylkesmannen i Vestfold - Korrupsjon og økonomisk kriminalitet Page oktober 2016

Fylkesmannen i Vestfold - Korrupsjon og økonomisk kriminalitet Page oktober 2016 Page 1 20. oktober 2016 KORRUPSJON OG ØKONOMISK KRIMINALITET Gransking og erfaringsdeling Fagdag om evaluering - Fylkesmannen i Vestfold KRISTIAN THAYSEN 20. oktober 2016 2 Side ØKONOMISK KRIMINALITET

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

MISLIGHETER & KORRUPSJON hvordan unngå det?

MISLIGHETER & KORRUPSJON hvordan unngå det? MISLIGHETER & KORRUPSJON hvordan unngå det? Om Helse Sør-Østs antikorrupsjonsprogram Innledning Hvorfor etableres et antikorrupsjonsprogram? Helse Sør-Øst har etablert et antikorrupsjonsprogram i foretaksgruppen

Detaljer

MISLIGHETER & KORRUPSJON hvordan unngå det?

MISLIGHETER & KORRUPSJON hvordan unngå det? MISLIGHETER & KORRUPSJON hvordan unngå det? Om Helse Sør-Østs antikorrupsjonsprogram Innledning Hvorfor etableres et antikorrupsjonsprogram? Helse Sør-Øst har etablert et antikorrupsjonsprogram i foretaksgruppen

Detaljer

Antikorrupsjon i kommunene

Antikorrupsjon i kommunene Antikorrupsjon i kommunene Kontrollutvalgskonferansen 7. februar 2013 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no Etablert 1993, sekretariat i Berlin, avdelinger i over

Detaljer

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR Advokatfirmaet G-Partner AS 2006 1 Innhold 1. Hva er vårt samfunnsansvar? 2. Våre verdier 3. Mål for vårt samfunnsansvar 2 1. Hva er vårt samfunnsansvar? Advokatfirmaet G-partner

Detaljer

Samlet risikobilde av pasientreiseområdet 2014 Sannsynlighet

Samlet risikobilde av pasientreiseområdet 2014 Sannsynlighet Konsekvens Samlet risikobilde av pasientreiseområdet 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3 1. Sikkerhet 2. Bruk av og kunnskap om 3. Eksterne avtaleparter 4. Økonomiske misligheter 5. Annet 2 1 Risiko Risikopunkt

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid )

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer

Detaljer

Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Advisory Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Korleis førebygge korrupsjon i eiga verksemd og i internasjonale relasjonar? Agenda Side 1 Hva er korrupsjon? 1 2 Hvorfor er det viktig å bekjempe

Detaljer

SIKRING i et helhetsperspektiv

SIKRING i et helhetsperspektiv SIKRING i et helhetsperspektiv Semac er eid av Nokas Group. Nokas er Nordens ledende sikkerhetskonsern med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Konsernet leverer sikkerhetsløsninger til over 150.000

Detaljer

Ledende økonomikompetanse - ressurser som vil litt mer PwC Insourcing Services

Ledende økonomikompetanse - ressurser som vil litt mer PwC Insourcing Services www.pwc.no/insourcing-services Ledende økonomikompetanse - ressurser som vil litt mer PwC Insourcing Services Visste du at PwC leier ut konsulenter for oppdrag i forbindelse med permisjoner, jobbskifte,

Detaljer

Etikk og integritet i kommunene

Etikk og integritet i kommunene Etikk og integritet i kommunene Kommunestyret i Asker 21. januar 2014 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no «Åpenhet - troverdighet - gjensidig respekt» ISO-sertifisert:

Detaljer

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND Sammendrag Kartlegging av industrien på Helgeland med fokus på industriens kjønnsbalanse. Målet med undersøkelsen er å kartlegge kjønnsbalansen for så å

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

Hva kjennetegner god Risikostyring?

Hva kjennetegner god Risikostyring? Hva kjennetegner god Risikostyring? BDO lokalt og internasjonalt 67 67 kontorer over hele landet 60 000 60 000 ansatte globalt 1 200 1 200 kontorer 150 Tilstede i 150 land 1250 Over 1250 ansatte 1,3 Over

Detaljer

Etiske regler for distributører

Etiske regler for distributører Etiske regler for distributører Innledning Parker Hannifins etiske regler for distributører (reglene) angir minstekravene og forventningene med hensyn til samsvar med lover og godkjent forretningsførsel

Detaljer

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Den norske Revisorforening Foreleser Harald Brandsås fagdirektør i Revisorforeningen nestleder kontrollutvalget

Detaljer

UNDERSØKELSE AV KORRUPSJONSFOREBYGGENDE TILTAK I NORGES 25 STØRSTE BØRSNOTERTE SELSKAPER

UNDERSØKELSE AV KORRUPSJONSFOREBYGGENDE TILTAK I NORGES 25 STØRSTE BØRSNOTERTE SELSKAPER Norge UNDERSØKELSE AV KORRUPSJONSFOREBYGGENDE TILTAK I NORGES 25 STØRSTE BØRSNOTERTE SELSKAPER 2009 Transparency International Norge Dronning Mauds gt. 15, P.O. Box 1385 Vika, NO-0114 Oslo Norway, Tel.

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

KRISINO 2015. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK

KRISINO 2015. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK KRISINO 2015 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK Medutgiver: Departementsutvalget mot økonomisk kriminalitet (DEPØK) Utvalget består av Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet,

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Verdipapirfondenes forening. Ny personvernforordningen GDPR

Verdipapirfondenes forening. Ny personvernforordningen GDPR www.pwc.com Verdipapirfondenes forening Ny personvernforordningen GDPR Christine Ask Ottesen Direktør Advokatfirmaet PwC GDPR - en jungel av nye begrep DPIA GDPR BCR Privacy by design Access Privacy Shield

Detaljer

Hva er korrupsjon og hvordan ser bildet ut i kommunesektoren?

Hva er korrupsjon og hvordan ser bildet ut i kommunesektoren? Hva er korrupsjon og hvordan ser bildet ut i kommunesektoren? Dagsseminar Grimstad 2. mars 2016 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no Lokalt folkestyre i 177 år

Detaljer

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Justis- og beredskapsdepartementet Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Svein Wiiger Olsen, avdelingsdirektør

Detaljer

BERGEN KOM M U N E Telefonsentral

BERGEN KOM M U N E Telefonsentral BYRÅDSLEDERS AVDELING BergenRådhus Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOM M U N E Telefonsentral 05556 postmottak.byradsleder@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Kontrollutvalget Deres ref. Deres brev

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 09:30 10:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sikkerhet i Jernbaneverket

Sikkerhet i Jernbaneverket Sikkerhet i Jernbaneverket En veileder for leverandører som leverer tjenester til Jernbaneverket som er av betydning for sikkerheten jfr. sikkerhetsstyringsforskriften. Innhold 03 Forord 04 Innledning

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Arbeidsgiverstrategier og ledelse

Arbeidsgiverstrategier og ledelse 18 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Arbeidsgiverstrategier og ledelse Høyt sykefravær og en høy andel deltidsansatte er fortsatt de største arbeidsgiverutfordringene for kommunene. For fylkeskommunene

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

Betydningen av gode compliance-systemer. Advokat Håkon Cosma Størdal Oslo, 19. mars 2015

Betydningen av gode compliance-systemer. Advokat Håkon Cosma Størdal Oslo, 19. mars 2015 Betydningen av gode compliance-systemer Advokat Håkon Cosma Størdal Oslo, 19. mars 2015 Myndigheter Media Forventning om compliance Kjøpere Investorer Ansatte Kreditorer Hvilken betydning har compliance

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 KRÅD og kriminalitetsforebygging Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 Takk for invitasjonen til denne konferansen. Anledningen til å møte nærmere 200 ordførere og politisjefer er viktig for KRÅD.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner

Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner Gitt av konserndirektør i Risikostyring Konsern og godkjent i konsernledelsen 12.01.2015, oppdatert 20.05.2016. 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

TROMSØKONFERANSEN 2017

TROMSØKONFERANSEN 2017 TROMSØKONFERANSEN 2017 Norsk kommunalteknisk forening Kommunalteknisk sektor - en av de mest korrupsjonsutsatte gruppene i arbeidslivet KRISTIAN THAYSEN 31. januar 2017 1 KOMMUNALTEKNISK SEKTOR En av de

Detaljer

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012 Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Finansforetakenes bruk av IKT og betalingstjenester Seksjonssjef Frank Robert Berg Finanstilsynet Risikobildet

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET SLIDE 1 FORVENTNINGER TIL SIKKERHET I DEN DIGITALE VERDEN Oslo, 27. mai 2015 Jørgen Dyrhaug Nasjonal sikkerhetsmyndighet 2 NSM NØKKELINFORMASJON 3 SIKRE SAMFUNNSVERDIER NSMS SAMFUNNSOPPDRAG Sikre samfunnsverdier

Detaljer

Hvitvaskingskonferansen Utfordringer for hvitvaskingsregimet Verner viktige verdier

Hvitvaskingskonferansen Utfordringer for hvitvaskingsregimet Verner viktige verdier Utfordringer for hvitvaskingsregimet 09.11.2017 Utfordringer og trussel Trendanalysen 2017 MT- Rapportering og produksjon Hvitvasking - Mer aktuelt og utfordrende en noen gang! Siktelsen omfatter 12 ulike

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Med virkning fra januar 2017 Hvorfor har vi denne erklæringen? Vi oppmuntrer ansatte til aktivt å rapportere bekymringer og

Detaljer

Risikovurderinger Bergen kommune

Risikovurderinger Bergen kommune Risikovurderinger Bergen kommune Overordnet analyse for plan for forvaltningsrevisjon Oslo, 30. juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

SIKRING i et helhetsperspektiv

SIKRING i et helhetsperspektiv SIKRING i et helhetsperspektiv Semac er eid av Nokas Group. Nokas er Nordens ledende sikkerhetskonsern med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Konsernet leverer sikkerhetsløsninger til over 150.000

Detaljer

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Strategi og virksomhetsstyring i Skatteetaten Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Skatteetatens samfunnsoppdrag Skatteetatens oppdrag er å sikre inntekter for å finansiere

Detaljer

Etikk, habilitet og korrupsjon

Etikk, habilitet og korrupsjon Etikk, habilitet og korrupsjon Hvilke utfordringer står kommunene overfor i dette arbeidet? Bergen kommune folkevalgtopplæringen 10. nov 2007 Advokat Erling Grimstad Korrupsjon handler om misbruk av maktposisjon

Detaljer

Ny hvitvaskingslov - status og innhold

Ny hvitvaskingslov - status og innhold Ny hvitvaskingslov - status og innhold Juskonferansen torsdag 19. oktober 2017 Else-C. Lund, fagdirektør/advokat Ny hvitvaskingslov Status ikrafttredelse og implementering EU 5 direktiv 2 Ny hvitvaskingslov

Detaljer

FoU-sektoren: Sikkerhet i forholdt til ondsinnede villede handlinger November 2014

FoU-sektoren: Sikkerhet i forholdt til ondsinnede villede handlinger November 2014 FoU-sektoren: Sikkerhet i forholdt til ondsinnede villede handlinger November 2014 Sissel H. Jore Sissel H. Jore -Hvem er jeg? Master og PhD Samfunnssikkerhet og risikostyring, UIS. Avhandlingens tittel:

Detaljer

Risiko, mislighold og korrupsjon

Risiko, mislighold og korrupsjon Risiko, mislighold og korrupsjon Riksrevisor Per-Kristian Foss, MNKRFs nyttårsmøte 28. januar 2015 Om Riksrevisjonen Stortingets revisjons- og kontrollorgan Reviderer 215 statlige virksomheter Kontrollerer

Detaljer

Internrevisjon i en digital verden

Internrevisjon i en digital verden Internrevisjon i en digital verden IIA Norge årskonferanse, Fornebu 29. 30. mai 2017 Services 1 Industry 4.0 Big Data 3D Printing Internet of Things Digitisation 2 Exponential organizations Disruption

Detaljer

«Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar» -

«Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar» - www.pwc.com «Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar» - Presentasjon KS FoU-prosjekt 154023 Kort om hovedproblemstillingene Hovedproblemstillinger og metode Problemstillinger: 1. Hvordan utøver kommunestyret

Detaljer

SAKSBEHANDLING I STRID MED FORVALTNINGSREGLER - SÅRBARHET, FOREBYGGING OG HVORDAN HÅNDTERE INHABILITET?

SAKSBEHANDLING I STRID MED FORVALTNINGSREGLER - SÅRBARHET, FOREBYGGING OG HVORDAN HÅNDTERE INHABILITET? SAKSBEHANDLING I STRID MED FORVALTNINGSREGLER - SÅRBARHET, FOREBYGGING OG HVORDAN HÅNDTERE INHABILITET? FYLKESMANNENS ORDFØRER- OG RÅDMANNSKONFERANSE ADVOKAT ALEXANDRA BECH GJØRV Kommunene har reell mislighetsrisiko

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Det digitale trusselbildet Sårbarheter og tiltak

Det digitale trusselbildet Sårbarheter og tiltak H a f s l u n d M u l i g h e t s W o r k s h o p TORE LARSEN ORDERLØKKEN Det digitale trusselbildet Sårbarheter og tiltak Agenda Sikkerhetsparadokset Trusler og trender Tall og hendelser Hvordan sikrer

Detaljer

IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER

IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER 2 K ONSULENTGUIDEN INNHOLD I SAMMENDRAG 04 II OM IT-RAPPORTEN 2014 05 1. KJENNSKAP 06 1.1 OVERSIKT - TOPP 10 06 2. INFORMASJON 07 2.1 OVERSIKT

Detaljer

Foto: Philip Schuler/World Bank. Rapport om økonomiske mislighetssaker Sentral kontrollenhet Utenriksdepartementet

Foto: Philip Schuler/World Bank. Rapport om økonomiske mislighetssaker Sentral kontrollenhet Utenriksdepartementet Foto: Philip Schuler/World Bank Rapport om økonomiske mislighetssaker 217 Sentral kontrollenhet Utenriksdepartementet Sentral kontrollenhet: Rapport om økonomiske mislighetssaker 217 1. Innledning Sentral

Detaljer

Kommunenes kostnader ved gjennomføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

Kommunenes kostnader ved gjennomføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Til: KS Fra: Proba Dato: 20. oktober 2015 Kommunenes kostnader ved gjennomføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Innledning På oppdrag fra KS, gjennomfører Proba en beregning av kommunenes

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer