Economic crime in a downturn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Economic crime in a downturn"

Transkript

1 Economic crime in a downturn The Global Economic Crime Survey November 2009

2 Del 1: GECS oversikt Vi er svært glade for å kunne legge frem vår femte Global Economic Crime Survey. Undersøkelsen, som startet som en europeisk undersøkelse i 2001, er blitt en verdensomspennende kartlegging som gjennomføres hvert annet år. I år har 55 land og 3037 virksomheter deltatt. Vi har samlet data for en tiårs periode som gir mulighet for en bred analyse av trender og utvikling innen dette aktuelle risikoområdet for både offentlige og private virksomheter. I valgte vi ved årets undersøkelse å konsentrere oss om situasjonen for de største virksomhetene og inviterte de 500 registrerte største til å delta. Vi fikk svært god respons og 75 av virksomhetene svarte på det elektroniske spørsmålsskjemaet. Datagrunnlaget fra svarene er analysert ved bistand fra forskere ved INSEAD business school i Frankrike, som også har bidratt ved gjennomføringen av undersøkelsen. Hensikten har vært å studere årsakene til økonomisk og hvordan slike hendelser påvirker virksomheter som blir utsatt. Denne gangen har vi særlig ønsket å undersøke om risikosituasjonen knyttet til økonomisk er påvirket av at vi har vært og er i en økonomisk nedgangsperiode eller såkalt finanskrise. I motsetning til tidligere år da undersøkelsen har tatt for seg situasjonen i en toårs periode, har vi derfor søkt å kartlegge hendelser de siste 12 måneder samt spurt om hva virksomhetene tror om trusselbildet de neste 12 måneder. Dette viste seg å være en interessant faktor ved årets undersøkelse da svært mange av virksomhetene rapporterte om en økonomisk nedgang i den undersøkte perioden; fra august/september 2009 til samme tid i Under 1/4 del av virksomhetene hadde opplevd økonomisk fremgang i den samme perioden. Vi har i fått et svært representativt utvalg av virksomhetene med i undersøkelsen ved at det deltok virksomheter som opererer innen alle de 18 forskjellige næringsgrener eller bransjer som var listet i spørsmålsskjemaet. Utvalget består av både børsnoterte, private og offentlig eide virksomheter. Nær halvparten av virksomhetene oppgir å ha mellom 200 og 1000 ansatte. Det er grunn til å merke seg den internasjonale aktiviteten til de deltakende virksomhetene. Under halvparten har kun kontor i, og 12 % oppgir å ha kontorer i over 21 land. For ca halvparten av virksomhetenes vedkommende, var det finansdirektør eller økonomisjef som svarte på undersøkelsen. Ved undersøkelsen søkte vi å kartlegge faktiske hendelser og konsekvenser når det gjelder de følgende typer av økonomisk : Regnskapssvindel og regnskapsmanipulering, herunder manipulering for å oppnå finansiering eller likviditetstilførsel Økonomisk utroskap og underslag (misligheter) Korrupsjon og bestikkelser Hvitvasking av penger Inngrep i eller krenkelse av opphavsrett og immateriell eiendom Innsidehandel Skattesvindel Konkurranse (kartellvirksomhet/prissamarbeid) Industrispionasje Andre forhold Del 2 inneholder hovedbudskapet fra undersøkelsen i. I del 3 gjennomgår vi resultatene mer i detalj og tallmaterialet som danner grunnlaget for våre konklusjoner og vurderinger. Vi retter en stor takk til virksomhetene som har deltatt i undersøkelsen og derved bidratt vesentlig til kunnskapen om omfanget og konsekvensene av økonomisk. PricewaterhouseCoopers 1

3 Del 2: Hovedbudskapet fra undersøkelsen i Behov for større bevissthet knyttet til økonomisk En av fire av de største norske virksomhetene har vært utsatt for økonomisk de siste 12 måneder. Dette er nesten på nivå med gjennomsnittet globalt og bekrefter således utviklingen fra de to siste undersøkelsene (2005 og 2007). Ved å sammenligne med resultatene i de nordiske land, bekreftes tidligere tendens at har høy forekomst av økonomisk. Denne gangen er Danmark på nivå med, mens de øvrige er vesentlig under. Ettersom mange norske virksomheter opererer internasjonalt, er det grunn til å merke seg at noen land, særlig i de såkalte fremvoksende markeder, rapporterte svært høy forekomst av økonomisk. Høyest har vi registrert i Russland, Sør-Afrika, Kenya, Canada, Mexico, Ukraina, UK, New Zealand og Australia. Lavest utslag fant vi i Japan og Hong Kong/Kina. Mange av virksomhetene rapporterer om mange hendelser og her er faktisk over gjennomsnittet globalt. Av de virksomhetene som rapporterer å ha vært utsatt for økonomisk, oppgir over halvparten å ha flere enn ti hendelser i løpet av det siste året. Resultatet må kunne sies å være oppsiktsvekkende. Ingen av de deltakende virksomheter som har opplevd økonomisk, melder om en nedgang i antallet hendelser. 47 % av virksomhetene oppgir at situasjonen er uforandret i forhold til for 12 måneder siden, mens 42 % av virksomhetene rapporterer om en økning i antall hendelser. De fleste virksomhetene tror de ikke kommer til å bli rammet av økonomisk de neste 12 månedene. Denne oppfatningen kan være påvirket av at en av tre virksomheter oppgir at de ikke har gjennomført risikoanalyser for å kartlegge risikoen for økonomisk i løpet av det siste året. To av fem virksomheter oppgir at de ikke har endret, og derved ikke forsterket internkontrollen. Økonomisk - større risiko i nedgangstider Det synes som om risikoen for økonomisk er forsterket i økonomiske nedgangstider. Undersøkelsen viser at over tre av fem virksomheter har opplevd økonomisk nedgang i løpet av de siste 12 månedene. En av tre virksomheter mener de står overfor en større risiko for økonomisk nå på grunn av den økonomiske situasjonen. Økonomisk har vekstgrunnlag i dårlige økonomiske tider. Nærmere 70 % av virksomhetene som har svart på spørsmålet, mener at det foreligger forsterket incentiv til å begå økonomisk i nedgangstider, blant annet grunnet press for å oppnå forventet resultat. Nedgangstider kan også føre til kostnadskutt som kan medføre færre kontroller (Se figur 1). Figur 1: Incentiv/press, muligheter og holdninger/ rasjonalisering til å begå økonomisk i nedgangstider Muligheter 17 % Incentiv/ press 67 %! Risiko Holdninger/ rasjonalisering 17 % Høy forekomst av regnskapssvindel Forskjellige former for regnskapssvindel og regnskapsmanipulering har en svært høy forekomst hos virksomhetene. Nær halvparten av virksomhetene som har opplevd økonomisk, rapporterer om tilfeller av regnskapssvindel (47 %). Dette er en markant oppgang i forhold til tidligere år. Det presiseres at vi denne gang har stilt flere detaljerte spørsmål om former for regnskapssvindel. Dette har avdekket flere forekomster av uautoriserte transaksjoner og regnskapsmanipulering for å oppnå finansiering/kreditt og tilgang til likviditet. Funnet er interessant fordi undersøkelsen er foretatt i de største norske virksomhetene. Funnet må kunne forstås som en indikasjon på at den økonomiske situasjonen har økt risikoen for å bli utsatt for denne type økonomisk. Det er alvorlig at regnskapene i de største norske virksomhetene blir manipulert i et så betydelig omfang. Nærmere 60 % av virksomhetene rapporterer om økonomisk utroskap/ underslag. Dette er samme nivå som tidligere år og noe lavere enn det globale snittet. PricewaterhouseCoopers 2

4 37% av virksomhetene rapporterer å ha vært utsatt for hvitvasking av penger. Dette er merkbart over snittet globalt. Det antas at resultatet har sammenheng med at bank- og finansnæringen har iverksatt mer virkningsfulle tiltak i henhold til hvitvaskingslovens bestemmelser om identifisering og rapportering av mistenkelige transaksjoner. Tendensen fra undersøkelsen i 2007 om at det registreres flere korrupsjons- og bestikkelsessaker i enn tidligere, bekreftes ved årets undersøkelse. Økonomisk koster både økonomisk og omdømmemessig Vel halvparten av virksomhetene som har vært utsatt for økonomisk siste 12 måneder, melder om økonomiske tap i størrelsesorden opp til kroner. 16 % av virksomhetene melder om betydelige tap, faktisk over 30 millioner kroner. Tap i denne størrelsesorden rammer flere virksomheter i enn gjennomsnittet globalt. 37 % av virksomhetene som har opplevd økonomisk, mener at slike hendelser har påført dem større økonomiske tap enn tidligere og ingen melder om nedgang i økonomiske tap. Utover økonomiske tap, melder ca en tredjedel av norske virksomheter som har vært utsatt for økonomisk, at hendelsene har hatt betydning for omdømmet. 20 % av virksomhetene mener økonomisk påvirker negativt ansattes moral og tilsvarende prosentandel mener dette påvirker forholdet til forretningsrelasjoner. Varsling og tips fortsatt den viktigste årsak til at hendelser blir avdekket Hele 42 % av virksomhetene som har opplevd økonomisk, melder at varsel eller tips var årsak til at økonomisk ble oppdaget. Med dette menes både varsel gjennom et etablert varslingssystem og interne og eksterne tips utenfor varslingssystem. Utover dette melder nærmere 50% av virksomhetene at økonomisk ble oppdaget ved ulike former for interne kontrolltiltak. Vi trekker derfor den konklusjonen at mange foretak kan redusere risiko og avdekke flere hendelser ved å implementere flere og bedre forebyggende og avdekkende tiltak mot økonomisk. Bildet forsterkes av at over en tredjedel av alle virksomhetene i undersøkelsen ikke har utført noen form for risikoanalyse rettet mot de forskjellige former for økonomisk. Den globale undersøkelsen viser at de virksomheter som hyppigst utfører risikoanalyse (for eksempel månedlig), avdekker flest tilfeller av økonomisk (Se figur 2). Når det gjelder virksomhetenes oppfatning av om de vil bli utsatt for økonomisk i de neste 12 måneder, tror de fleste at de ikke er utsatt. Dette er overraskende da våre undersøkelser viser at det motsatte er tilfelle. Figur 2: Sammenheng mellom avdekking av økonomisk og gjennomføring av relevante risikoanalyser Frekvens av risikoanalyser med fokus på økonomisk siste 12 måneder Månedlig Kvartalsvis Hver 6. mnd. En gang Aldri 26 % 28 % 31 % 38 % 51 % % hendelser økonomisk PricewaterhouseCoopers 3

5 Del 3: Nærmere om resultatene for Om virksomhetene Utvalget på 75 virksomheter opererer innen 18 næringsgrener eller bransjer. 19 % av virksomhetene oppgir å tilhøre bransjen energi, 15 % ingeniør og konstruksjon, 13 % finans og 11 % produksjon. 40 % av de deltakende virksomhetene er børsnotert. 17 % oppgir å være offentlig eid. 15 % oppgir å være familieeid. 47 % oppgir å ha mellom 200 og 1000 ansatte, 28 % opptil 200 ansatte, 16 % mellom 1001 og 5000 og 9 % mer enn 5000 ansatte. 36 % oppgir at virksomheten har kontor i 2 10 land, 8 % mellom 11 og 20 land, 5 % mellom 21 og 50 og 7 % i over 50 land. Omfang av økonomisk Som tidligere vist, rapporterer 25 % av de norske virksomhetene om en eller flere hendelser av økonomisk de siste 12 måneder. Globalt rapporterer 30 % av virksomhetene at de har vært utsatt for økonomisk. Land med høyest utslag av økonomisk er Russland (71 %), Sør-Afrika (62 %), Kenya (57 %), Canada (56 %), Mexico (51 %), Ukraina (45 %), UK (43 %), New Zealand (42 %) og Australia (40 %). Lavest utslag fant vi i Japan (10 %) og Hong Kong/Kina (13 %). Danmark, Sverige og Finland er registrert med henholdsvis 26 %, 19 % og 17 %. Norske virksomheter rapporterer om mange hendelser. 58 % rapporterer om flere enn 10 hendelser. 21 % rapporterer om mellom 101 og 1000 saker (globalt 8 %). Faktisk rapporterer 11 % om flere enn 1000 saker (globalt 4 %). Globalt rapporterer 68 % av virksomhetene om 1 til 10 hendelser. Av de virksomheter som rapporterer å ha vært utsatt for økonomisk, oppgir 42 % om flere hendelser sammenliknet med situasjonen for ett år siden (globalt 43 %). I er det ingen virksomheter som rapporterer om nedgang i antall hendelser, mens 47 % melder at det ikke er endring i antall hendelser. Typer av økonomisk Figur 3: Hendelser av økonomisk de siste 12 måneder? % av virksomhetene som har vært Globalt utsatt for økonomisk, Ja 25 % 26 % 30 % Vest Europa rapporterer at de har opplevd regnskapssvindel og regnskapsmanipulering, blant annet uriktig Nei 68 % 67 % 63 % regnskapsføring for å oppnå kreditt og Vet ikke %%% likviditetstilførsel (globalt 38 %) % rapporterer om underslag og økonomisk utroskap (globalt 67 %). 37 % har opplevd hvitvasking av penger (globalt 12 %). Videre rapporterer 21 % av virksomhetene om korrupsjon og bestikkelser i mot 27 % globalt. Figur 4: Hvilke former for økonomisk har din virksomhet vært utsatt for de siste 12 måneder? Regnskapssvindel og regnskapsmanipulering Underslag og øk. utroskap Hvitvasking av penger Korrupsjon og bestikkelser 21 % 37 % 47 % 58 % PricewaterhouseCoopers 4

6 Hva koster økonomisk Figur 5: Hvordan ble de alvorligste hendelsene av økonomisk avdekket? Over en tredjedel av virksomhetene (37 %) som har vært utsatt for økonomisk, rapporterer at kostnadene knyttet til økonomisk har økt sammenliknet med situasjonen for 12 måneder siden. Interne og eksterne tips 32 % Etablerte varslingskanaler Interne kontrolltiltak 11 % 47 % Nesten halvparten av virksomhetene (47 %) rapporterer om totalt tap som følge av økonomisk på over kroner (globalt 58 %). 16 % av virksomhetene i oppgir et tap på over 30 millioner (globalt 8 %). 32 % av virksomhetene rapporterer at tilfeller av økonomisk har hatt en betydelig innvirkning på virksomhetens omdømme. 21 % rapporterer om betydelig innvirkning på henholdsvis ansattes moral og forretningsrelasjoner. Hvordan avdekkes økonomisk 32 % av de alvorligste hendelsene ble avdekket ved interne og eksterne tips, mens 11 % ble avdekket ved etablerte varslingskanaler. 47 % av hendelsene ble avdekket gjennom ulike former for interne kontrolltiltak. Hvem begår økonomisk Virksomhetene oppgir at eksterne aktører står bak 63 % av hendelsene. I 37 % av tilfellene står ansatte bak. Der eksterne aktører var involvert i økonomisk, rapporterer 75 % av virksomhetene at kunder var den største utfordringen. Når det gjelder ansatte som er involvert i økonomisk, viser undersøkelsen hyppigst forekomst av mellomledere og ansatte med kort tid i virksomheten. Tiltak mot økonomisk 35 % av virksomhetene rapporterer at de ikke har gjennomført risikoanalyse knyttet til økonomisk i løpet av de siste 12 månedene. 29 % rapporter å ha gjennomført en risikoanalyse. Figur 6: Hvor ofte har din virksomhet gjennomført risikoanalyse knyttet til økonomisk? En gang Hver 6. mnd Kvartalsvis Månedlig Aldri 35 % Vet ikke 7 % 8 % 11 % 11 % 29 % % oppgir å ha hatt større fokus på internrevisjon de siste 12 månedene for å forebygge økonomisk. 39 % rapporterer om større lederfokus knyttet til etisk adferd. 40 % rapporterer at de ikke har endret sin internkontroll. Figur 7: Hvordan har virksomheten forbedret sine forebyggende tiltak og kontroller i forhold til trusselbildet de siste 12 måneder? Virksomheten har ikke forsterket sine kontroller Vurdert policy vedrørende tiltak mot øk krim Rekruttert ressurser og implementert sluttprosdedyrer Implementert prosedyrer for kunde- og leverandørkontroll 15 % 24 % 31 % 40 % Økt fokus fra internrevisjon 49 % Revidert forebyggende og avdekkende tiltak 25 % Forsterket tonen fra toppen vedrørende etisk adferd 39 % Økt bruk av granskingsverktøy for å avdekke mistenkelige transaksjoner 21 % % av virksomhetene rapporterer at tiltak fra offentlige myndigheter har bidratt til å forebygge økonomisk. PricewaterhouseCoopers 5

7 Economic crime in a downturn Gransking og reaksjoner Videre opplever 32 % av virksomhetene at de står overfor en større risiko for økonomisk i dagens økonomiske situasjon. I underkant av halvparten av virksomhetene som har vært utsatt for økonomisk, har gått til sivilt søksmål/politianmeldelse (47 % ved eksterne aktører, 37 % ved interne aktører). 42 % av virksomhetene rapporterer å ha gjennomført arbeidsrettslig reaksjon (oppsigelse/ avskjed). 67 % av virksomhetene som har svart på spørsmålet, mener at det foreligger økt press og forsterket incentiv til å begå økonomisk i dårlige økonomiske tider. Økonomisk i dagens økonomiske situasjon 63 % av virksomhetene har opplevd en økonomisk nedgang i løpet av de siste 12 månedene. 19 % oppgir å ha opplevd økonomisk fremgang. Videre mener 17 % av virksomhetene at kostnadskutt medfører gap i kontrollsystemene og tilsvarende mange at evnen til å rasjonalisere ( bortforklare ) slike handlinger utvikles i nedgangstider. En oppgitt grunn til økt press og forsterket incentiv til å begå økonomisk i dårlige økonomiske tider, er at det er vanskeligere å få til forventet salg. Figur 8: Har din virksomhet opplevd økonomisk nedgang i løpet av de siste 12 månedene? 63 % Økonomisk nedgang Økonomisk fremgang 19 % Ingen endring 19 % PricewaterhouseCoopers 6

8 Kontakter PricewaterhouseCoopers Forensic Services Ansvarlige for gjennomføringen av undersøkelsen i : Helge Kvamme Partner Tel: Roger Kolbotn Senior Associate Tel: Øvrige kontaktpersoner for PricewaterhouseCoopers Forensic Services i : Jan Erik Gran-Olsen Partner Tel: Roar Østby Tel: Frode Skårmo Krabbesund Tel: Knut Erik Friis Tel: Espen Erdal Tel: Tor Henning Rustan Knutsen Tel: pwc.no/crimesurvey PricewaterhouseCoopers tilbyr bransjerettede tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide virksomheter. Basert på et flerkompetansemiljø skal vi bidra til god styring og kontroll hos våre klienter, og positivt påvirke selskapets evne til verdiskapning og utvikling. Hver dag går mer enn mennesker i 151 land på jobb for å hjelpe våre klienter til å lykkes. I er vi over 1300 ansatte representert ved 36 kontorer PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers-navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers-organisasjonen.

Cyberkriminalitet i fokus

Cyberkriminalitet i fokus www.pwc.no/crimesurvey Cyberkriminalitet i fokus Global Economic Crime Survey 2011 Resultater for Norge PwC gjennomfører undersøkelsene for å gi styrer og ledere bedre forutsetning for å identifisere risikoer

Detaljer

Cyberkriminalitet i fokus

Cyberkriminalitet i fokus www.pwc.no/crimesurvey Cyberkriminalitet i fokus Global Economic Crime Survey 2011 Resultater for Norge PwC gjennomfører undersøkelsene for å gi styrer og ledere bedre forutsetning for å identifisere risikoer

Detaljer

Economic crime: people, culture & controls

Economic crime: people, culture & controls Economic crime: people, culture & controls The 4th biennial Global Economic Crime Survey Foto: Scanpix 2 Economic crime: people, culture & controls The 4th biennial Global Economic Crime Survey Foto: Bård

Detaljer

Tradebroker. 5. juni 2014. "Forebygging, avdekking og håndtering av økonomisk kriminalitet" Gunnar Holm Ringen og Nicolai Skridshol.

Tradebroker. 5. juni 2014. Forebygging, avdekking og håndtering av økonomisk kriminalitet Gunnar Holm Ringen og Nicolai Skridshol. Consulting Tradebroker 5. juni 2014 "Forebygging, avdekking og håndtering av økonomisk kriminalitet" Gunnar Holm Ringen og Nicolai Skridshol Gransking Innhold 1. Hva er misligheter -> straffeansvar, mislighetstrianglet

Detaljer

Global Economic Crime Survey 2014 De norske resultatene

Global Economic Crime Survey 2014 De norske resultatene Global Economic Crime Survey 2014 Global Economic Crime Survey 2014 De norske resultatene Foto: Annette Larsen www.pwc.no/crimesurvey Innhold 3 4 5 6 8 10 12 13 14 16 17 20 Forord Nøkkeltall fra den norske

Detaljer

Revisors rolle knyttet til misligheter

Revisors rolle knyttet til misligheter www.pwc.no Revisors rolle knyttet til misligheter 30. oktober 2012 Tema 1. Mislighetsrisikoer 2. Revisors rolle 3. Hvordan møte mislighetsrisiko - forebygge misligheter - avdekke misligheter 2 Mislighetsrisikoer

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

ARBEIDSLIVSKRIMINALITET. Hva inneholder den overordnede risikoanalysen for byggherrer og bedrifter i bygg & anleggsbransjen?

ARBEIDSLIVSKRIMINALITET. Hva inneholder den overordnede risikoanalysen for byggherrer og bedrifter i bygg & anleggsbransjen? ARBEIDSLIVSKRIMINALITET Hva inneholder den overordnede risikoanalysen for byggherrer og bedrifter i bygg & anleggsbransjen? RISIKOBILDET Arbeidslivskriminalitet krever nye tiltak RISIKOBILDET Dette er

Detaljer

ØKONOMISK KRIMINALITET ER VEL IRRELEVANT I HELSE OG OMSORGSSEKTOREN? INGE KROGSTAD, SAS INSTITUTE

ØKONOMISK KRIMINALITET ER VEL IRRELEVANT I HELSE OG OMSORGSSEKTOREN? INGE KROGSTAD, SAS INSTITUTE ØKONOMISK KRIMINALITET ER VEL IRRELEVANT I HELSE OG OMSORGSSEKTOREN? INGE KROGSTAD, SAS INSTITUTE SAS INSTITUTE GLOBALT I NORDEN I NORGE HVEM ER VI? VERDENS STØRSTE PRIVATEIDE IT-SELSKAP 14.000 ANSATTE

Detaljer

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.15 SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret i Sykehuset Innlandet tar antikorrupsjonsprogrammet

Detaljer

Personlighet viktigere enn penger

Personlighet viktigere enn penger VINTER 2011 Dystre naboer i Sverige og Danmark Personlighet viktigere enn penger Nordens største undersøkelse om boligmarkedet Dystre naboer i Sverige og Danmark I denne utgaven av Nordic Housing Insight

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 094-2014 ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram

Detaljer

Bruken av nasjonale prøver en evaluering

Bruken av nasjonale prøver en evaluering Bruken av nasjonale prøver en evaluering av poul skov, oversatt av Tore brøyn En omfattende evaluering av bruken av de nasjonale prøvene i grunnskolen1 viser blant annet at de er blitt mottatt positivt

Detaljer

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Dette notatet har to deler, den første delen omhandler hvordan pensjon og andre betingelser påvirker når man går av med pensjon.

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører NR 4 2016 ANNA SANDVIG BRANDER, HENRIETTE BREKKE OG BJØRN E.

AKTUELL KOMMENTAR. Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører NR 4 2016 ANNA SANDVIG BRANDER, HENRIETTE BREKKE OG BJØRN E. Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører ANNA SANDVIG BRANDER, HENRIETTE BREKKE OG BJØRN E. NAUG Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke nødvendigvis tillegges

Detaljer

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere og styret Næringslivets sentrale organisasjoner mv Formål Forebygge kriminalitet i og mot

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Norske studenter bruker minst tid på studiene

Norske studenter bruker minst tid på studiene Norske studenter bruker minst tid på studiene Norske bachelorstudenter bruker i gjennomsnitt 32 timer på studiene og 11 timer på lønnet arbeid ukentlig. En internasjonal sammenligning viser at svenske

Detaljer

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006 Tirsdag 28. november 2006 Om undersøkelsen Undersøkelse om kriminalitet og sikkerhet i Norge 2526 telefonintervju med ledere/sikkerhetsansvarlig

Detaljer

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Nordland fylkeskommune har invitert alle elever i videregående skole i Nordland til å svare på en undersøkelse om innføringen av tobakksfri skoletid.

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

Frokostseminar 11. mai Klarspråk gir resultater. Klarere årsavgift ga mer fornøyde brukere og færre purringer

Frokostseminar 11. mai Klarspråk gir resultater. Klarere årsavgift ga mer fornøyde brukere og færre purringer Frokostseminar 11. mai Klarspråk gir resultater Klarere årsavgift ga mer fornøyde brukere og færre purringer Hvorfor klarspråk i Tolletaten? Ingen bevissthet rundt språk Ingen felles profil for hvordan

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

v/partner Helge Kvamme, Nasjonal leder, PwC Forensic Services (Gransking)

v/partner Helge Kvamme, Nasjonal leder, PwC Forensic Services (Gransking) www.pwc.com Hvordan forebygge og avdekke korrupsjon og bestikkelser behov for nye virkemidler Fagseminar NHO Transport 14. juni 2012 v/partner Helge Kvamme, Nasjonal leder, PwC Forensic Services (Gransking)

Detaljer

Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) Holdningsundersøkelse i næringslivet

Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) Holdningsundersøkelse i næringslivet Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) 2016 Holdningsundersøkelse i næringslivet Tema og innhold Kort om undersøkelsen..3 Rapportering, regelverk og tilgang

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Frekvenstabell for spørsmål 1

Frekvenstabell for spørsmål 1 Frekvenstabell for spørsmål 1 Type virksomhet Franchisevirksomhet Virksomhet som er eid av en kjede (filial) Virksomhet i frivillig kjede Selvstendig virksomhet uten kjedetilknytning Annet 2 5% 59% 1 Frekvenstabell

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på Saksframlegg Arkivsak: 15/1539-1 Sakstittel: UTVIKLING I ARBEIDSMARKED Saken skal behandles av: Formannskapet K-kode: X61 &32 Rådmannens tilråding til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Bakgrunnen

Detaljer

Foto: Philip Schuler/World Bank. Rapport om økonomiske mislighetssaker Sentral kontrollenhet Utenriksdepartementet

Foto: Philip Schuler/World Bank. Rapport om økonomiske mislighetssaker Sentral kontrollenhet Utenriksdepartementet Foto: Philip Schuler/World Bank Rapport om økonomiske mislighetssaker 217 Sentral kontrollenhet Utenriksdepartementet Sentral kontrollenhet: Rapport om økonomiske mislighetssaker 217 1. Innledning Sentral

Detaljer

Brüssel, Lørdag 24. september 2011

Brüssel, Lørdag 24. september 2011 Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må

Detaljer

Hovedresultater fra PISA 2015

Hovedresultater fra PISA 2015 Hovedresultater fra PISA 21 Pressekonferanse 6. desember 216 Hva er PISA? PISA (Programme for International Student Assessment) måler 1-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelsen

Detaljer

Hva kjennetegner god Risikostyring?

Hva kjennetegner god Risikostyring? Hva kjennetegner god Risikostyring? BDO lokalt og internasjonalt 67 67 kontorer over hele landet 60 000 60 000 ansatte globalt 1 200 1 200 kontorer 150 Tilstede i 150 land 1250 Over 1250 ansatte 1,3 Over

Detaljer

Etikk og antikorrupsjonsarbeid

Etikk og antikorrupsjonsarbeid Etikk og antikorrupsjonsarbeid FTK årsmøte 5. juni 2013 Lise Spikkeland Spesialrådgiver KS Kommunelovens formålsparagraf "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Agenda Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Metode Norske virksomheters fokus på arbeidskapitalstyring Tiltak for å forbedre arbeidskapitalen 2 Arbeidskapitalundersøkelsen

Detaljer

Antikorrupsjon i kommunene

Antikorrupsjon i kommunene Antikorrupsjon i kommunene Kontrollutvalgskonferansen 7. februar 2013 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no Etablert 1993, sekretariat i Berlin, avdelinger i over

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Korrupsjon eller lovlig kundepleie - hvor går grensen? Frokostseminar, Sandefjord næringsforening 15.06.11 Advokat Tor Erik Heggøy

Korrupsjon eller lovlig kundepleie - hvor går grensen? Frokostseminar, Sandefjord næringsforening 15.06.11 Advokat Tor Erik Heggøy Korrupsjon eller lovlig kundepleie - hvor går grensen? Frokostseminar, Sandefjord næringsforening 15.06.11 Advokat Tor Erik Heggøy Problemstillingen Kundepleie er et akseptert virkemiddel for å skape og

Detaljer

Spørsmål og svar for AAR-ansatte

Spørsmål og svar for AAR-ansatte Spørsmål og svar for AAR-ansatte Om EthicsPoint Hva er EthicsPoints poeng med AARs etikkhotlinje? Hvorfor trenger vi et system som EthicsPoint? Hva er EthicsPoint? Rapportering - generelt Hvem kan kontakte

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Er det arbeid til alle i Norden?

Er det arbeid til alle i Norden? Er det arbeid til alle i Norden? I Europa er Norden den regionen som har høyest sysselsetting, både blant menn og kvinner, viser tall for 2010. Finland, som har den laveste sysselsettingen i Norden, har

Detaljer

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Den norske Revisorforening Foreleser Harald Brandsås fagdirektør i Revisorforeningen nestleder kontrollutvalget

Detaljer

Saksframlegg. BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568

Saksframlegg. BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568 Saksframlegg BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Formannskapet tar sak om brukerrelaterte avvik/uheldige

Detaljer

skattefradragsordningen for gaver

skattefradragsordningen for gaver Befolkningens holdninger til skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Juli 2010 2 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING AV SENTRALE FUNN... 3 3. KORT OM SKATTEFRADRAGSORDNINGEN...

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

3. Arbeidsvilkår, stress og mestring

3. Arbeidsvilkår, stress og mestring 3. Arbeidsvilkår, stress og mestring Barometerverdien for arbeidsvilkår, stress og mestring har steget jevnt de tre siste årene. Hovedårsaken til dette er at flere har selvstendig arbeid og flere oppgir

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Moelven Timber EXPORAMA, 13. DES. 2007 - HVA SIER MARKEDET NÅ DA? Arthur Selvig/Per Torbjørnsen. Moelven Timber

Moelven Timber EXPORAMA, 13. DES. 2007 - HVA SIER MARKEDET NÅ DA? Arthur Selvig/Per Torbjørnsen. Moelven Timber Moelven Timber EXPORAMA, 13. DES. 2007 - HVA SIER MARKEDET NÅ DA? Arthur Selvig/Per Torbjørnsen. Moelven Timber MARKEDSSITUASJONEN VED INNGANGEN TIL 2008 Noen basispunkter Tilbud Etterspørsel Lagre Utsikter

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey 2010

Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey 2010 www.pwc.no Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey Global og norsk undersøkelse av familiebedrifter, med vekt på utfordringer og anbefalinger knyttet til finanskrisen, strategisk fokus,

Detaljer

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR Advokatfirmaet G-Partner AS 2006 1 Innhold 1. Hva er vårt samfunnsansvar? 2. Våre verdier 3. Mål for vårt samfunnsansvar 2 1. Hva er vårt samfunnsansvar? Advokatfirmaet G-partner

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Studiestedenes tematisering av overgrepsproblematikk.

Studiestedenes tematisering av overgrepsproblematikk. Studiestedenes tematisering av overgrepsproblematikk. Av Hans StifossHanssen. Dette er den siste delen av empirien, som handler om hva som gjøres av forskjellige ting for at kirken skal kunne bli et mye

Detaljer

Funksjonshemming og arbeid:

Funksjonshemming og arbeid: Funksjonshemming og arbeid: politikk, forståelse, erfaringer og forskning i Norge Jan Tøssebro NTNU Samfunnsforskning Utgangspunktet The key challenge for Norway is to understand why the existing frameworks,

Detaljer

Bidrar din bedrift til hvitvasking av identitetsdokumenter? Christian Meyer Seniorrådgiver

Bidrar din bedrift til hvitvasking av identitetsdokumenter? Christian Meyer Seniorrådgiver Bidrar din bedrift til hvitvasking av identitetsdokumenter? Christian Meyer Seniorrådgiver Bevisstgjør om trusler Opplyser om tiltak Påvirker til god holdninger «Dataverdens Trygg Trafikk» Identifisering

Detaljer

Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, 2009

Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, 2009 Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, 2009 Årets julekalender for 5.-7. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene gir et tall som svar, og dette

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

Næringslivsbarometeret

Næringslivsbarometeret 2012 Næringslivsbarometeret Dr Erik Wilberg, DBA Innledning Dette er en samlerapport med de viktigste resultatene fra Næringslivsbarometeret for 2012, med datainnsamling høsten 2012. Undersøkelsen er gjort

Detaljer

MISLIGHETER & KORRUPSJON hvordan unngå det?

MISLIGHETER & KORRUPSJON hvordan unngå det? MISLIGHETER & KORRUPSJON hvordan unngå det? Om Helse Sør-Østs antikorrupsjonsprogram Innledning Hvorfor etableres et antikorrupsjonsprogram? Helse Sør-Øst har etablert et antikorrupsjonsprogram i foretaksgruppen

Detaljer

MISLIGHETER & KORRUPSJON hvordan unngå det?

MISLIGHETER & KORRUPSJON hvordan unngå det? MISLIGHETER & KORRUPSJON hvordan unngå det? Om Helse Sør-Østs antikorrupsjonsprogram Innledning Hvorfor etableres et antikorrupsjonsprogram? Helse Sør-Øst har etablert et antikorrupsjonsprogram i foretaksgruppen

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Regjeringens Fornyingsstrategi

Regjeringens Fornyingsstrategi Offentleg sektor skal gå føre og. leggje til rette for verdiskaping. Den nordiske modellen gjer den tryggleik som har gjort det mogleg å gjennomføre naudsynte omstillingar Regjeringa sin strategi for fornying

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet?

Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet? SteinErikLid,juni2014 I ulike sammenhenger dukker det opp offentlige meningsytringer som indikerer

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

Hva sier trelastmarkedet nå?

Hva sier trelastmarkedet nå? Timber Hva sier trelastmarkedet nå? TTF, Exporama, 11. des. 2008 1 16.12.2008 AS-WU 154.ppt 2 4 absolutte sannheter i det internasjonale trelastmarked Sannhet nr. 1 Absolutt sannhet nr. 1 Når prisnivåer

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Eierskap, internkontroll og antikorrupsjon. Frode M. Lindtvedt Fagleder lokaldemokrati og styring 19. Mars 2013

Eierskap, internkontroll og antikorrupsjon. Frode M. Lindtvedt Fagleder lokaldemokrati og styring 19. Mars 2013 Eierskap, internkontroll og antikorrupsjon Frode M. Lindtvedt Fagleder lokaldemokrati og styring 19. Mars 2013 Kommunelovens formålsparagraf «Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene:

Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene: Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene: Færre arbeids og handledager, samt en lang og kald vinter har ført til at både dør og vindusprodusentene har opplevd et dårlig første

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2013 Møtetid: Kl. 08.30 (mrk tida) Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

MARITIMT UTDANNINGSFORUM KIELKONFERANSEN 24/26 NOVEMBER 2003

MARITIMT UTDANNINGSFORUM KIELKONFERANSEN 24/26 NOVEMBER 2003 MARITIMT UTDANNINGSFORUM KIELKONFERANSEN 24/26 NOVEMBER 2003 V/ AVDELINGSLEDER KNUT BIE HAUGSUND MARITIME TEKNISKE V.G. SKOLE 1. ET SAMMENDRAG OVER KARAKTERER I DE SENTRALGITTE EKSAMENSFAG FOR 3 MARITIME

Detaljer

Telenor Norge AS TILBYDER

Telenor Norge AS TILBYDER : Langtidsutlån av nøkkel Avtale om Langtidsutlån av Nøkkel () mellom Telenor Norge AS og TILBYDER Telenor Norge AS TILBYDER Dato og underskrift Dato og underskrift Eivind Brandser Salgsdirektør NN Tittel

Detaljer

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND Sammendrag Kartlegging av industrien på Helgeland med fokus på industriens kjønnsbalanse. Målet med undersøkelsen er å kartlegge kjønnsbalansen for så å

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Høringssvar - utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil

Høringssvar - utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil Fra: Ken Roger Bratteng (YTF) Til: Lin Andrea Gulbrandsen (YTF) Emne: VS: Høringssvar - turbil Dato: 8. april 2015 13:39:45 Vedlegg: Rapport - turbuss.pdf Fra: Ken Roger Bratteng Sendt: 12. mars 2015 11:06

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015

Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015 EPSI Rating om Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse

Detaljer

Education at a Glance 2012

Education at a Glance 2012 Education at a Glance 2012 Eksternt sammendrag Education at a Glance (EaG) er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Den gjør det mulig å sammenligne Norge med andre OECD-land når det gjelder

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Hvordan er tilstanden i bransjen. Presentasjon av intern kartlegging

Hvordan er tilstanden i bransjen. Presentasjon av intern kartlegging Hvordan er tilstanden i bransjen Presentasjon av intern kartlegging Målsetting med kartlegging Kjennskap til korrupsjon Bestikkelser Gaver Reiser Brudd på konkurransereglene Beredskap Rutiner Opplæring

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2017

Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris fortsetter i 2017 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar. Aleris vil gjennom vår virksomhet stake ut veien for en positiv

Detaljer

Møte med ledelsen i Ofotbanen AS

Møte med ledelsen i Ofotbanen AS Møte med ledelsen i Ofotbanen AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-05 Møte med ledelsen i Ofotbanen AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 11-05 Arkivkode: 05/250- SF632 Møtedato: 14.06.05 Foretak: Ofotbanen AS (OBAS)

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC

Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC Dette notatet er en sammenstilling av et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen. Mobbing Spørsmål:

Detaljer