a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav i revisjonsstandardene... 8 Eksempelsamling... 8 Eksempel 1a, 1b og 1c Forståelse av foretaket og dets omgivelser, herunder nærstående parter og regnskapsestimater (Descartes A2, B1, B2 og B3) Eksempel 2a og 2b - Analyse i planleggingsfasen (Descartes B1 og B5) Eksempel 3 Vesentlighetsvurdering ved planleggingen (Descartes B6) Eksempel 4 Risikovurdering (Descartes B7) Eksempel 5 Risikotyper og angrepsvinkel (Descartes B8) Eksempel 6 - Vurdering av overordnede interne kontroller (Descartes B4) Eksempel 7 - Kontrollaktiviteter og overvåking (Descartes C1 C4) Eksempel 8a og b - Endelig vurdering anslått risiko (Descartes C4) Konsekvenser av eksempel 8b) Eksempel 9 Risikovurdering på påstandsnivå og revisjonsplan Eksempel 10 - Analytisk substanshandling (Descartes D2) Eksempel 11a og b Utvalgsmetode/-størrelse ved detaljtester (Descartes D3) Eksempel 12 Revisjon av regnskapsestimater (Descartes D3) Eksempel 13 - Konklusjon på revisjonsområde (Descartes D4) Eksempel 14 Vurdering av identifisert, ikke-korrigert feilinformasjon (Descartes E2) Vedlegg 1 oversikt over dokumentasjonskrav i revisjonsstandardene:

3 Innledning 1. Dette er en veiledning for revisorer om dokumentasjonskravene ved revisjon av små foretak. 1 Den tar utgangspunkt i ISA 230 Revisjonsdokumentasjon, som gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Veiledningen bør leses i sammenheng med revisjonsstandardene (ISA-ene). I vedlegg til ISA 230 gis en oversikt over andre standarder som inneholder krav om dokumentasjon. 2. Veiledningen må ikke oppfattes som en fasit for hvordan revisjon av små foretak skal eller kan dokumenteres, da individuelle forskjeller vil påvirke revisjonen av ethvert foretak. 3. Veiledningen kan også være til hjelp for revisorer ved revisjon av andre foretak som har ett eller flere kjennetegn som er typiske for små og enkle foretak, som: a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter c. Forretningsprosesser og regnskapssystemer er enkle d. Det er relativt få og uformelle interne kontroller. 4. Eksempelsamlingen illustrerer mulige måter å dokumentere på i henhold til kravene i revisjonsstandardene. Dokumentasjonskrav - hovedregler 5. Revisorloven 5-3 inneholder krav til dokumentasjon av revisjonsoppdrag. I tillegg finnes det en rekke krav om dokumentasjon i revisjonsstandardene. 6. I følge revisorloven skal revisor dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført samt resultatet av revisjonen på en måte som er tilstrekkelig til å kunne underbygge og etterprøve revisors konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt med angivelse av hva revisor har foretatt seg i den anledning I tillegg skal revisor dersom han sier fra seg oppdraget og fraråder en annen revisor å påta seg oppdraget i henhold til 7-2, dokumentere og begrunne dette. Også en ny revisors begrunnelse for å påta seg et oppdrag i strid med den tidligere revisors råd skal dokumenteres. 3 Ved opphør av revisjonsoppdrag før utløpet av tjenestetiden, skal revisor 1 Revisjonsstandardene benytter begrepet enhet, som er mer omfattende enn begrepet foretak og som innbefatter alle mulige typer revisjonsklienter. I denne veiledningen er begrepet foretak benyttet, da det vil være dekkende for de typer revisjonsklienter som normalt er små. 2 Revisorloven 5-3 første ledd 3 Revisorloven 5-3 annet ledd 3

4 sende begrunnelse for dette til Finanstilsynet. Kopi av oversendt begrunnelse til Finanstilsynet tjener som dokumentasjon på at revisor har oppfylt sin meldeplikt Verken revisorlovgivningen eller revisjonsstandardene har differensierte dokumentasjonskrav for små og store foretak, men foretakenes størrelse og kompleksitet vil normalt ha betydning for omfanget av dokumentasjonen. Formålet med revisjonsdokumentasjonen 9. Revisors mål er å utarbeide dokumentasjon som gir: a. Tilstrekkelig og hensiktsmessig grunnlag for revisjonsberetningen. b. Bevis for at revisjonen ble planlagt og utført i samsvar med ISA-ene og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav. 10. Revisjonsdokumentasjon defineres i ISA 230 som de gjennomførte revisjonshandlingene som er dokumentert 5, innhentede relevante revisjonsbevis og revisors konklusjoner. Begrepet arbeidspapirer benyttes også som en betegnelse på revisjonsdokumentasjonen. 11. Revisjonsdokumentasjonen må utarbeides på en slik måte at en erfaren revisor, som tidligere ikke har hatt tilknytning til revisjonsoppdraget, forstår følgende: a) typen, tidspunktet for og omfanget av revisjonshandlingene som er utført for å oppfylle ISA-ene og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav, b) resultatene av gjennomførte revisjonshandlinger og innhentede revisjonsbevis, og c) vesentlige forhold som avdekkes i løpet av revisjonen, med tilhørende konklusjoner, og viktige profesjonelle vurderinger som er foretatt for å komme frem til disse konklusjonene. 12. ISA 230 krever at revisor utarbeider revisjonsdokumentasjonen i rett tid. I relasjon til kravet om rettidig utarbeidelse av revisjonsdokumentasjon, forklarer ISA 230 at: Utarbeidelse av tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsdokumentasjon i rett tid bidrar til å øke kvaliteten på revisjonen og legger til rette for en effektiv gjennomgåelse og evaluering av innhentede revisjonsbevis og konklusjonene som er trukket før revisjonsberetningen utformes. Dokumentasjon som utarbeides etter at revisjonsarbeidet er utført, vil sannsynligvis være mindre nøyaktig enn dokumentasjon som utarbeides samtidig som arbeidet utføres. 13. I tillegg til formålene i punkt 9, skal revisjonsdokumentasjonen: 4 Revisorloven 7-1 fjerde ledd, annet punktum 5 Utførte revisjonshandlinger inkluderer planlegging av revisjon, som beskrevet i ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 4

5 Være til hjelp for revisjonsteamet ved planleggingen og gjennomføringen av revisjonen. Være til hjelp for medlemmer av revisjonsteamet med oppfølgings- og veiledningsansvar, til å styre og føre tilsyn med revisjonsarbeidet og til å oppfylle sine plikter med hensyn til gjennomgåelse av arbeidet i samsvar med ISA Gjøre det mulig for revisjonsteamet å underbygge at de har oppfylt sitt ansvar ved gjennomføring av arbeidet. Bevare oversikt over forhold av betydning for fremtidige revisjoner. Gjøre det mulig å gjennomføre interne kvalitetskontroller og inspeksjoner i samsvar med ISQC 1. 7 Gjøre det mulig å gjennomføre eksterne inspeksjoner i samsvar med gjeldende lovmessige, regulatoriske eller andre krav. Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak 14. Type og omfang av revisjonsdokumentasjon ved revisjon av små foretak er påvirket av: De kvalitative kjennetegn på et enklere foretak 8 som nevnt i punkt 3: o Få eiere (noen ganger en person) og disse er involvert i driften av foretaket, o Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter, o Forretningsprosesser og regnskapssystemer er enkle, og o Det er relativt få og ofte uformelle interne kontroller, og Karakteristiske trekk ved revisjon av små foretak: o Regnskapsteknisk bistand til foretaket o Revisjonsteamene består av få personer o Bruk av standard revisjonsmetodikk/revisjonssoftware 9 Samme eierskap og ledelse 15. I små foretak er det ofte få eiere, hvor en eller flere er aktivt involvert i den daglige driften av virksomheten. I slike situasjoner kan revisors dokumentasjon av eierskap og ledelse være relativt kortfattet. 16. Det kan være behov for spesielle vurderinger og dokumentasjon av visse forhold, som familie og andre nære forbindelser, som kan påvirke revisors vurdering av risiko knyttet til nærstående parter. Enkel virksomhet 6 ISA 220 Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper punkt ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsselskap som utfører revisjon og begrenset revisjon av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester punkt 32-33, 35, 38 og Det kan også forekomme andre kjennetegn på enklere foretak enn de som er nevnt her. 9 Descartes er et eksempel på standard revisjonsmetodikk/revisjonssoftware. 5

6 17. Små foretak har ofte begrenset utvalg av varer og/eller tjenester og driver sin virksomhet fra et begrenset antall lokaliteter, med den konsekvens at deres prosesser og rutiner er ukompliserte. I slike situasjoner vil dokumentasjonen av revisors forståelse av foretakets drift og relevante bransjemessige, regulatoriske og andre eksterne forhold i henhold til ISA 315, være enkel i form og relativt kortfattet. Enkle regnskapssystemer 18. De fleste små foretak har relativt enkle regnskapsrutiner og benytter ofte standard regnskapssystemer. De fleste små foretak har få eller ingen ansatte som utelukkende driver med bokføring, og muligheten for arbeidsdeling er begrenset. Det er vanligvis ikke noen dokumentert beskrivelse av regnskapsprinsipper eller -rutiner. 19. Forståelse av det benyttede regnskapssystemet må dokumenteres, herunder forståelsen oppnådd ved revisjon av andre klienter som benytter samme system. Revisors dokumentasjon vedrørende regnskapssystemet vil oftest være relativt enkel i små foretak, og fokuserer på hvordan vesentlige transaksjoner oppstår, registreres, behandles og rapporteres, og belyser risikoen for vesentlig feilinformasjon som oppstår på grunn av systemet som benyttes Revisor må dokumentere sin forståelse og vurdering av intern kontroll og risiko knyttet til foretakets egen regnskapsførsel. Dersom foretaket benytter ekstern regnskapsfører må revisors dokumentasjon på tilsvarende måte omfatte en vurdering av risikoen knyttet til bruk av regnskapsføreren. Dette vil inkludere en vurdering av kvaliteten på regnskapsførers arbeid og dennes interne kontroller av betydning for revisjonen, herunder hvorvidt regnskapsfører er autorisert. Få og ofte uformelle interne kontroller 21. I mange små foretak er det få eller ingen ansatte, og mulighetene for arbeidsdeling er begrensede. Hvis foretaket benytter ekstern regnskapsfører, kan dette bidra til en viss arbeidsdeling. 22. I henhold til ISA 315 er revisor, som en del av prosessen med å vurdere risikoen for vesentlig feilinformasjon på regnskaps- og påstandsnivå, forpliktet til å oppnå og dokumentere en forståelse av elementene i foretakets interne kontroller som er relevante for revisjonen. Hvorvidt en kontroll, alene eller sammen med andre, er relevant for revisjonen, avgjøres av revisor ved anvendelse av profesjonelt skjønn. Revisors vurdering kan blant annet omfatte forhold som vesentlighet, foretakets størrelse, betydningen av den relaterte risikoen og hvorvidt, og hvordan, en bestemt kontroll, alene eller sammen med andre, forebygger eller avdekker og korrigerer vesentlig feilinformasjon. 11 Ved revisjonen av små foretak, kan revisor beslutte at substanshandlinger er mest hensiktsmessig for innhenting av de fleste revisjonsbevisene. 10 Revisor skal vurdere om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og forskrifter, jf revisorloven 5-1. Regler for registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger følger blant annet av bokføringslov og forskrift og av regnskapsloven. Se også Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000, som er utarbeidet av Den norske Revisorforening. 11 Se ISA 315, punkt A61 for flere faktorer som kan være aktuelle ved vurderingen av en kontrolls relevans for revisjonen. 6

7 23. Omfanget og typen av ledelsens involvering i intern kontroll i små foretak vil være et hovedmoment i dokumentasjonen av revisors forståelse av foretaket og risikovurderingen, og inkluderer for eksempel: Evalueringen av kontrollmiljøet, inkludert en vurdering av ledelsens holdninger og bevissthet, basert på tidligere års erfaringer og observasjon av ledelsens handlinger i løpet av revisjonen. Spesifikke kontrollaktiviteter relevante for revisjonen. Disse mangler ofte kontrollspor, men kan omfatte ledelsens direkte involvering i, og/eller kontroll/tilsyn med interne kontroller som reduserer risikoen for vesentlig feilinformasjon. Nøkkelindikatorene benyttet av ledelsen for å evaluere økonomiske resultater. Forholdet mellom små foretak og deres revisor 24. Ledelsen i små foretak søker ofte bistand fra revisor i skatte-, avgifts- og regnskapsspørsmål. 12 Disse tjenestene kan gi revisor nyttig informasjon med hensyn til forståelsen av foretaket og derigjennom bidra til effektiv planlegging av revisjonen. Små revisjonsteam 25. Revisjon av små foretak vil ofte gjennomføres av oppdragsansvarlig revisor, eventuelt med en medarbeider. Små revisjonsteam vil ofte preges av mye uformell kommunikasjon blant teammedlemmene. Drøftelser om risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet som skyldes feil eller misligheter, og vesentlige beslutninger som treffes på bakgrunn av slike diskusjoner i teamet må alltid dokumenteres. 26. Også i de tilfeller revisjonen utføres av en oppdragsansvarlig revisor alene, må revisjonsdokumentasjonen være tilstrekkelig til at en erfaren revisor som tidligere ikke har hatt tilknytning til oppdraget, forstår angrepsvinkelen som er valgt, revisjonshandlingene og resultatene av disse, de innhentede revisjonsbevisene, vesentlige forhold som avdekkes i løpet av revisjonen og konklusjonene på disse. Bruk av standard revisjonssoftware/revisjonsmetodikk 27. Hvor revisor for et mindre foretak driver en liten virksomhet, vil ofte revisor benytte revisjonsmetodikk og/eller revisjonsprogram fra en ekstern leverandør. Bruk av standard revisjonssoftware/-metodikk, tilpasset til bruk for små og mellomstore revisjonspraksiser, vil kunne effektivisere revisjonen og dokumentasjonsprosessen. 28. Revisjonssoftware utviklet for større revisjonsmiljøer kan være omfattende og er som regel utformet til å kunne behandle en rekke ulike klientsituasjoner. For å kunne bruke verktøyet rasjonelt og effektivt, må revisor tenke nøye igjennom hvordan det kan anvendes for hver klient. 29. I enkelte revisjonssoftware dokumenteres handlinger og/eller innhentet informasjon ved hjelp av sjekklister med ulike valg eller tilsvarende teknikker. Mindre erfarne medarbeidere kan tro at det for eksempel er obligatorisk å gjennomføre alle punkter i en 12 Revisorloven 4-5 og revisorforskriften 4-4 og 4-5 setter rammene for hvilke rådgivningstjenester revisor kan yte til en revisjonsklient, uten å komme i konflikt med uavhengigheten. 7

8 sjekkliste, uten å skreddersy tilnærmingen til det bestemte foretaket, og utarbeider derfor overflødig og ofte irrelevant og kostbar revisjonsdokumentasjon. Tilpasset opplæring og oppfølging av nyeste medarbeidere og kommunikasjon innen revisjonsteamet kan bidra til å redusere denne risikoen. 30. Også hvor standard revisjonssoftware/-metodikk benyttes, kan et beskrivende planleggingsmemo være egnet til å dokumentere revisors forståelse av foretaket og utgangspunktet for risikovurderingen. Et slikt memo kan lett oppdateres fra et år til neste. Dokumentasjonskrav i revisjonsstandardene 31. Alle dokumentasjonskravene i revisjonsstandardene er oppsummert i tabellen i Vedlegg 1, med unntak av dokumentasjonskrav knyttet til bruk av andres arbeid, som beskrevet i ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper, ISA 610 Bruk av interne revisorers arbeid og ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor. Eksempelsamling 32. Denne eksempelsamlingen illustrerer revisjonsdokumentasjon som vanligvis utarbeides ved revisjon av små foretak. Eksemplene fokuserer på dokumentasjon som følger av ISA 240, 315, 320, 330, 450, 500, 530, 540 og 550, fordi disse standardene representerer sentrale områder i enhver revisjon. 33. Form, innhold og omfang av revisjonsdokumentasjon avhenger av faktorer som: - Foretakets størrelse og kompleksitet - Typen revisjonshandlinger som skal utføres - De identifiserte risikoene for vesentlig feilinformasjon - Betydningen av innhentede revisjonsbevis - Typen og omfanget av identifiserte avvik - Behovet for å dokumentere en konklusjon eller et konklusjonsgrunnlag som ikke enkelt kan fastslås ut fra dokumentasjonen av arbeidet som er utført, eller ut fra revisjonsbeviset som er innhentet. - Revisjonsmetodikk og verktøy som er benyttet Det er imidlertid verken nødvendig eller praktisk gjennomførbart å dokumentere alle forhold som vurderes, eller ethvert profesjonelt skjønn som anvendes, i løpet av en revisjon. 34. Revisjonsdokumentasjon ved revisjon av små foretak er vanligvis mindre omfattende enn ved revisjon av større foretak. Ved revisjon av små foretak kan revisor finne det nyttig og hensiktsmessig å registrere forskjellige aspekter ved revisjonen i et enkelt dokument, med eventuelle kryssreferanser til understøttende arbeidspapirer. Eksempler på forhold som kan dokumenteres samlet ved revisjon av små foretak, omfatter forståelsen av foretaket og dets interne kontroll, den overordnede revisjonsstrategien og revisjonsplanen, vesentlighetsgrenser, anslåtte risikoer, viktige forhold notert under revisjonen, og konklusjoner som er trukket. 8

9 35. De følgende eksemplene utgjør ikke et fullstendig sett med arbeidspapirer og er heller ikke knyttet til ett oppdrag. I praksis må revisor alltid tilpasse revisjonen og dokumentasjonen til de faktiske forhold. 36. Forklaring til eksemplene: 1. For hvert eksempel er det innledningsvis gitt en kort forklaring på hva som skal dokumenteres, og eventuelt hvorfor. Videre kan innledningen inneholde noen tips og anbefalinger med hensyn til hvordan man kan oppfylle dokumentasjonskravet, eller i motsatt fall hva som ikke er tilstrekkelig dokumentasjon. 2. Enkelte av eksemplene inneholder ingen konkret tekst, men kun relevante momenter som revisor må beskrive nærmere i sin dokumentasjon. 37. Oversikt over eksemplene: Område som dokumenteres Eksempel 1a Eksempel 1b Eksempel 1c Eksempel 2a Eksempel 2b Eksempel 3 Eksempel 4 Eksempel 5 Eksempel 6 Eksempel 7 Eksempel 8a Eksempel 8b Eksempel 9 Eksempel 10 Eksempel 11a Eksempel 11b Eksempel 12 Eksempel 13 Overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan Forståelse av foretaket og dets omgivelser Nærstående parter Regnskapsestimater Analyse i planleggingsfasen Analyse i planleggingsfasen Vesentlighet i planleggingsfasen Risikovurdering Risikotyper/angrepsvinkel Kontrollvurdering Vurdering av overordnede interne kontroller Kontrollaktiviteter og overvåking Endelig vurdering av anslått risiko Endelig vurdering av anslått risiko Risikovurdering og regnskapspåstandsnivå og revisjonsplan Revisjonshandlinger Analytisk substanshandling Utvalgsmetode/-størrelse Stikkprøve - varelager Ikke-representativt utvalg saldobekreftelser kundefordringer Regnskapsestimater Konklusjon på revisjonsområder 9

10 Eksempel 14 Vurdering av identifisert, ikke-korrigert feilinformasjon Overordnet revisjonsstrategi (ISA 300 pkt 12) Revisor må dokumentere den overordnede revisjonsstrategien, herunder eventuelle vesentlige endringer som er blitt foretatt i løpet av revisjonsoppdraget og årsaken til endringene. Den overordnede revisjonsstrategien beskriver revisjonens omfang, tidspunkt og styringen av oppdraget, og gir føringer for utarbeidelsen av revisjonsplanen (ISA 300 pkt 9). Formen og omfanget av dokumentasjonen vil avhenge av faktorer som foretakets størrelse, revisjonens kompleksitet og revisjonsteamets størrelse. Eksempel 1a, 1b og 1c Forståelse av foretaket og dets omgivelser, herunder nærstående parter og regnskapsestimater (Descartes A2, B1, B2 og B3) (Dokumentasjonskrav- ISA 315 punkt 32) Forståelse av foretaket og dets omgivelser har som formål å gjøre revisor i stand til å identifisere og vurdere risikoer, på regnskapsnivå og påstandsnivå, for vesentlig feilinformasjon på grunn av feil eller misligheter. En forståelse av foretakets art gjør også revisor i stand til å forstå de transaksjonsklasser, kontosaldoer og tilleggsopplysninger som kan forventes i regnskapet. Revisor må bestemme seg for hvordan han vil dokumentere sin forståelse av foretaket og dets omgivelser, herunder intern kontroll, basert på eget skjønn. Jo mer kompleks virksomheten er, jo mer omfattende vil dokumentasjonen bli. Dokumentasjonens form og omfang kan videre påvirkes av revisjonsmetodene og - teknologiene som benyttes under revisjonen. Omfanget av dokumentasjonen kan også gjenspeile erfaringene og ferdighetene til medlemmene av revisjonsteamet. Dersom mindre erfarne personer deltar i teamet, kan det være behov for en mer detaljert dokumentasjon slik at de lettere kan opparbeide seg en hensiktsmessig forståelse av foretaket. Det er ikke nødvendig å utarbeide ny dokumentasjon hvert år. Så enkelt og greit det lar seg gjøre, kan revisor oppdatere forrige års dokumentasjon med endringer og ny informasjon, men må alltid forsikre seg om at det er mulig å identifisere at endringene virkelig er gjennomført i inneværende periode. Revisor må også dokumentere at informasjonen er oppdatert, med angivelse av når det er gjort. I eksempel 1a nedenfor følger en rekke momenter revisor normalt vil beskrive sin forståelse av. Revisors forståelse av selskapets interne kontroll er ikke tatt med i dette eksempelet, men fremgår av eksempel 6 og 7. Til hvert moment er det tatt med stikkord på relevante forhold å dokumentere, men opplistningene er ikke uttømmende. Det vises til ISA 315 for ytterligere veiledning. 10

11 For stikkordet nærstående parter er det utarbeidet et eget eksempel (eksempel 1b), fordi ISA 550 Nærstående parter stiller krav til dokumentasjon. Se også eksempel 5 hvor det er identifisert særskilt risiko knyttet til transaksjoner med nærstående parter. I tillegg er det laget et eget eksempel (eksempel 1c) som viser identifiserte regnskapsestimater og vurdering av risiko for feilinformasjon i regnskapet knyttet til slike estimater. 1a) Foretakets art Foretakets virksomhet o Produkter/tjenester og marked o Viktige kunder og leverandører o Typen inntektskilder o Beliggenhet o Ansettelsesforhold Eier- og styringsstruktur o Nærstående parter (se eksempel 1b) Investeringer o Type investeringer som er vanlige o Planlagte investeringer Struktur/organisering o For eksempel konsernstruktur med flere datterselskaper Finansiering o Gjeldsstruktur o Leasing Finansiell rapportering o Regnskapsprinsipper o Bransjespesifikk praksis o Prinsipper for inntektsføring o Regnskapsføring av virkelige verdier/estimater (se eksempel 1c) o Regnskapsføring av uvanlige og komplekse transaksjoner Foretakets valg og anvendelse av regnskapspolicyer Regnskapspolicyer (valg og anvendelse), herunder regnskapsestimater (se eksempel 1c) Endring i regnskapspolicyer Metoder for rapportering av vesentlige og uvanlige transaksjoner, herunder transaksjoner med nærstående parter (se eksempel 1b) Bransjemessige forhold Marked og konkurranseforhold 11

12 Aktiviteter som er periodiske eller sesongavhengige Produktteknologi Regulatoriske forhold Rammeverk for finansiell rapportering Miljøkrav Konsesjonskrav Krav til tilsyn (underlagt tilsyn) Skattelegging Rammebetingelser hvis bransjen er regulert Andre eksterne forhold Den generelle økonomiske situasjonen Rentenivå Tilgang på finansiering Inflasjon Mål, strategier og relaterte forretningsrisikoer Revisor kan for eksempel vurdere hvorvidt det foreligger mål relatert til o Nye produkter/tjenester o Bruk av IT o Utvikling i bransjen o Utvidelse av virksomheten o Nye krav til regnskapsføring Måling og gjennomgåelse av foretakets økonomiske resultater Revisor kan for eksempel vurdere følgende, hvis det foreligger: o Bruk av prognoser, budsjetter og avviksanalyser o Trender o Periodevise økonomiske resultater o Rapporter fra kredittopplysningsbyråer o Viktige forholdstall og driftsstatistikker I mindre foretak, uten formelle rutiner for måling og gjennomgåelse av foretakets økonomiske resultater, vil ledelsen ofte benytte andre nøkkelindikatorer som: o Omsetning o Likviditet (innestående på bankkonto) Utarbeidet av. Dato.20XX Informasjonskilder: Diskusjon med daglig leder.. og økonomisjef. Aksjeeierbok Selskapets hjemmeside Styreprotokoller Årsregnskapet for 20XW Risikovurderingshandlinger utført i 20XY Informasjonen over er fortsatt relevant. Bekreftet i samtale den med 12

13 daglig leder.. Oppdatert for revisjonen av 20XY av.., dato.20xy. Navnene til identifiserte nærstående partene og hvilke relasjoner foretaket har til disse partene skal dokumenteres. Videre stilles det krav til dokumentasjon av type og formål med transaksjonene. 1b) Nærstående Tilknytning Transaksjoner? Type/formål Ola Normann Daglig leder Ja Utleie lokaler eget bygg Kari Normann Ola Normanns kone Ja Regnskapsførertjenester Rengjøring AS Eies av Ola Normanns bror Ja Kjøp av rengjøringstjenester Transaksjonene med nærstående parter er vurdert å ligge innenfor foretakets ordinære forretningsvirksomhet og innebærer ingen mislighetsrisiko/særskilt risiko. Det foreligger leiekontrakt på utleie av lokalene (fra Ola Normann til foretaket). Kari Normann driver egen virksomhet som autorisert regnskapsfører, og det foreligger en oppdragsavtale for regnskapsførertjenstene mellom Kari Normann og foretaket. Rengjøring AS leverer rengjøringstjenester til foretaket. Det foreligger ikke avtale mellom partene. Vi vil kontrollere at transaksjonene/avtalene er gjennomført på markedsmessige vilkår (armlengdes avstandprinsippet) gjennom våre ordinære revisjonshandlinger. 13

14 Et regnskapsestimat er et anslått pengebeløp i mangel av en nøyaktig måte å måle på, herunder beløp målt til virkelig verdi når det foreligger en usikkerhet knyttet til nøyaktigheten av målingen. For å kunne identifisere og vurdere risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapsestimater, må revisor opparbeide seg en forståelse av: - Det aktuelle rammeverket, herunder kravene som er relevante for regnskapsestimater. - Hvordan ledelsen identifiserer forhold som kan medføre behov for å regnskapsføre eller opplyse om regnskapsestimater i regnskapet, herunder behov for nye estimater eller endringer i eksisterende estimater. - Hvordan ledelsen utarbeider/fastsetter estimatene, inkludert en forståelse av dataene de er basert på. - Tidligere års estimater, fordi de kan være relevante for å identifisere og vurdere estimater i inneværende periodes regnskaper. 1c) Finansiell rapportering Identifiserte vesentlige regnskapsestimater I fjorårets regnskap var det følgende estimater: Ukurans i varelager med kr Reelt skrotet i år er kr Tap på kundefordringer med kr Reelt tapsført i år er kr Garantiavsetning med kr Reelt tapsført i år er kr Ved gjennomgang av tidigere års avsetninger mot reelt tapsført, fremgår det at også disse avsetningene har vært hensiktsmessige i forhold til reelle tap. I samtale med ledelsen har vi fått opplyst at det ikke er nye estimater som er aktuelle i årets regnskap og at det er lagt til grunn tilsvarende rutiner og prinsipper for årets avsetninger som for fjorårets avsetninger. Ledelsens fastsettelse av regnskapsestimatene Ukurans i varelager: Liste over varer gjennomgås i begynnelsen av desember. Varer uten bevegelse siste 18 måneder vurderes til kr 0. Varer uten bevegelse siste måneder vurderes til 50 % av kostpris. I tillegg avsettes 2 % av resterende lagerverdi til ukurans. Avsetning til tap på kunder: Aldersfordelt saldoliste gjennomgås flere ganger årlig, og faktiske tap avskrives jevnlig. På bakgrunn av erfaringer fra tidligere år avsettes 5 % av total saldo pr som avsetning til tap. Garantiavsetning: Erfaringstall fra tidligere år benyttes ved beregning av avsetningen. Gjennomsnittlig kostnad de siste 3 år beregnes i forhold til gjennomsnittlig omsetning i samme periode. Alternativ 1: Risikovurdering regnskapsestimater Foretaket er solid og har de seneste årene generert betydelige overskudd. Foretaket er i sin helhet egenkapitalfinansiert, og likviditeten er god. Vi er heller ikke kjent med at det foreligger andre faktorer som kan påvirke ledelsens vurdering av regnskapsestimatene, som mulig oppkjøp, bonusavtaler etc. Vi vurderer derfor risikoen som lav. Hvis vi gjennom våre 14

15 ordinære revisjonshandlinger eller på annen måte ikke får indikasjoner på mulig risiko knyttet til regnskapsestimatene, finner vi det ikke nødvendig å utføre ytterligere revisjonshandlinger knyttet til regnskapsestimatene utover de planlagte revisjonshandlingene (se eksempel 12). Alternativ 2: Risikovurdering regnskapsestimater Foretaket har de senere årene levert resultater som ligger +/- 0. I tillegg til langsiktig gjeldsfinansiering har foretaket en kassekreditt med ramme på 5 MNOK. Per utgangen av august 20xx er kassekreditten overtrukket. Det er knyttet egenkapitalkrav til finansieringen, og gjelden forfaller til betaling i sin helhet hvis kravene ikke innfris. Det er halvårlig rapportering til långiver. Foretakets største kunde, som har stått for % av omsetningen de senere årene, har gått konkurs. Det foreligger risiko (mislighetsrisiko) for at foretakets ledelse bevisst vil bruke estimatene til å sikre innfrielse av lånekravene. I tillegg til vurdering av grunnlaget og prinsippene for de beregnede regnskapsestimatene, må vi vurdere alle estimatene samlet og deres totale påvirkning på resultatet (management bias). Eksempel 2a og 2b - Analyse i planleggingsfasen (Descartes B1 og B5) (Dokumentasjonskrav ISA 315 punkt 32b) Hensikten med å gjennomføre analyser i planleggingsfasen er å identifisere uvanlige transaksjoner eller hendelser, beløp, trender eller forholdstall som kan indikere forhold revisor ikke kjente til, men som kan ha konsekvenser for regnskapet (risiko for vesentlig feilinformasjon på grunn av feil eller misligheter) og revisjonen (valg av type, tidspunkt og omfang av videre revisjonshandlinger). Analyser i planleggingen vil normalt utarbeides på bakgrunn av periodetall/saldobalanse i inneværende år, hvor tallene sammenlignes med tidligere år. Analyse som bare baserer seg på siste årsregnskap vil normalt ikke gi revisor ny relevant informasjon, og vil derfor ikke ha noen nytteverdi i forhold til hensikten med analyser i planleggingsfasen. 2a) Grunnlag/vurdering: Med utgangspunkt i perioderegnskapet per xx har vi vurdert følgende hovedposter/forholdstall med tanke på forhold/endringer av betydning for årets revisjon: Omsetningen er redusert med 20 % i forhold til tilsvarende periode i fjor, mens kundefordringene utgjør omtrent samme beløp som i fjor. Varelageret er økt med 15 % Resultatet per xx er negativt med mot et overskudd på for tilsvarende periode i fjor. Limit kassekreditt: 2 mill Trekk per xx: 1,5 mill På grunn av den negative utviklingen i år xx har vi identifisert følgende risikomomenter: 15

16 Risiko for fortsatt drift Økt risiko for tap på kundefordringer Økt risiko for ukurans i varelager 2b) Vi har gjennomgått hovedtall/forholdstall i tilknytning til perioderegnskapet per xx. Regnskapet viser en positiv utvikling når det gjelder omsetning (økning på 10 % i forhold til fjoråret). Analysen underbygger at selskapets aktivitet ikke er vesentlig endret fra tidligere. Igangsatte prosjekter i fjor for å øke omløpshastigheten på kundefordringene, samt varelageret har gitt resultater i år. Vi har ikke identifisert konkrete risikomomenter på bakgrunn av gjennomført analyse. Eksempel 3 Vesentlighetsvurdering ved planleggingen (Descartes B6) (Dokumentasjonskrav - ISA 320 punkt 14) Revisor må vurdere vesentligheten ved planleggingen for å: Fastsette typen, tidspunktet og omfanget av risikovurderingshandliner. Bestemme typen, tidspunktet for utførelse og omfanget av videre revisjonshandlinger. Revisors vurdering av vesentlighet, relatert til transaksjonsklasser, kontosaldoer og tilleggsopplysninger, hjelper revisor å avgjøre hvilke poster som skal kontrolleres og om det skal anvendes stikkprøver og analytiske substanshandlinger. Dette gjør revisor i stand til å velge revisjonshandlinger som til sammen kan forventes å redusere revisjonsrisikoen til et akseptabelt nivå. Det er krav om å fastsette og dokumentere vesentlighet for regnskapet totalt sett og arbeidsvesentlighet. 13 Videre kan særlige omstendigheter tilsi at vesentlighetsgrense(r) skal fastsettes på bestemte transaksjonsklasser, kontosaldoer eller tilleggsopplysninger, og i så fall skal også disse dokumenteres. Eventuell revurdering under revisjonen, av en eller flere av ovennevnte vesentlighetsgrenser, skal også dokumenteres. Vesentlighet fastsatt ved planlegging av revisjonen definerer ikke nødvendigvis et beløp hvor ikke-korrigert feilinformasjon under dette beløpet, enkeltvis eller samlet, alltid vil bli vurdert som uvesentlig Arbeidsvesentlighet er det eller de beløpene som er fastsatt av revisor, lavere enn vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett, for å redusere muligheten for at summen av ikke-korrigert og uavdekket feilinformasjon overstiger vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett, til et hensiktsmessig lavt nivå. 14 I forbindelse med vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen (ISA 450) skal revisor angi en øvre beløpsgrense for når feilinformasjonen vil bli ansett som klart ubetydelig og ikke må akkumuleres fordi revisor forventer at akkumuleringen av slike beløp åpenbart ikke vil ha vesentlig innvirkning på regnskapet. 16

17 I eksemplet nedenfor er denne beløpsgrensen likevel operasjonalisert ved at det er lagt til grunn at kontosaldoer som ikke overstiger denne ubetydelighetsgrensen, ikke blir kontrollert/revidert, bortsett fra vurdert i forhold til fullstendighet. I eksemplet er det også tatt med vurdering av vesentlighet knyttet til skatte- og avgiftsmessige forhold, jf. SA 3801 Revisors kontroll av rapportering om grunnlag for skatter og avgifter. Vi gjør oppmerksom på at de intervaller og %-størrelser som er angitt under, kun er ment som eksempler. Vesentlighetsgrenser i planleggingsfasen Relevante Beløp (1.000 NOK) Intervall vesentlighet Vesentlighetsgrense referanseverdier: Omsetning ,5 1,0 % Bruttofortjeneste ,5 3,0 % Årsresultat 581 5,0 10,0 % Vesentlighetsgrenser Vesentlighet Arbeidsvesentlighet GUF*) Regnskap Særskilt vesentlighet Skatter og avgifter *) GUF = Grense for ubetydelige feil VURDERING: Vesentlighet for regnskapet totalt sett Ved utarbeidelsen av den overordnede revisjonsstrategien skal revisor fastsette vesentlighet for regnskapet totalt sett. Vurderingen baserer seg på brukerne av regnskapet og hvilke nøkkeltall (referanseverdier) brukerne er interessert i (jf. vurdering av økonomiske resultater i B 3). Om vesentlighetsgrensen legges i nedre eller øvre del av intervallberegningen avhenger av vår vurdering av hvem som er brukerne av regnskapet. Arbeidsvesentlighet Revisor skal også fastsette en arbeidsvesentlighet for å redusere sannsynligheten for at summen av ikke-korrigert og uavdekket feilinformasjon i regnskapet overstiger vesentlighet for regnskapet totalt sett, til et akseptabelt nivå. Vårt utgangspunkt er at arbeidsvesentlighetsgrensen settes til 70 % av vesentlighet for regnskapet totalt sett, under forutsetning av at vi ikke avdekker risikofaktorer som tilsier en annen vurdering. Grense for ubetydelige feil Revisor skal angi en øvre beløpsgrense for når feilinformasjon vil bli sett på som klart ubetydelig og ikke nødvendigvis må akkumuleres fordi revisor forventer at akkumuleringen av slike beløp åpenbart ikke vil ha vesentlig innvirkning på regnskapet. Vårt utgangspunkt er at grense for ubetydelige feil settes til 10 % av arbeidsvesentligheten, men ikke lavere enn kr. 17

18 10.000, under forutsetning av at vi ikke har avdekket risikofaktorer som tilsier en annen vurdering. Vurdering av skatte- og avgiftsmessige forhold Det legges opp til en lavere vesentlighetsgrense for planlegging og gjennomføring av revisjonshandlinger knyttet til transaksjoner av betydning for skatter og avgifter, spesielt transaksjoner hvor det er forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig behandling (midlertidige forskjeller) og transaksjoner hvor det ikke foreligger skattemessig fradragsrett/inntektsføring (permanente forskjeller). I tillegg vil brudd på bokføringsloven og konsekvenser for skatte- og avgiftsmessige forhold bli vurdert. Det samme gjelder selskapets interne kontrollrutiner for behandling av offentlige avgifter. RESULTAT: De viktigste regnskapsbrukerne er bankforbindelse og offentlige myndigheter. Dette er en varehandelsbedrift, og brukerne vil normalt være mest opptatt av omsetning og resultat, og det vil være naturlig å basere foreløpig vesentlighetsgrense ut fra dette. Vi har tatt utgangspunkt i regnskap for fjoråret ved foreløpig fastsettelse. Basert på samtaler med selskapet gjenspeiler også dette forventet aktivitet for inneværende år. Ut fra erfaringer fra tidligere års revisjon synes regnskapsføringen å være oversiktlig og korrekt. Banken har tilfredsstillende sikkerhet for sitt langsiktige lån, som for øvrig nedbetales i løpet av 3 år i henhold til nedbetalingsavtalen. Selskapets økonomi er god og prognosene fremover er lyse. Selskapet har derfor ingen problemer med å betjene verken lånet eller kassekreditten. Det antas at banken bare vil være middels interessert i regnskapet. Basert på dette kan vi legge oss i øvre sjiktet vedrørende vesentlighet på denne kunden. Eksempel 4 Risikovurdering (Descartes B7) (Dokumentasjonskrav ISA 315 punkt 32c) Revisor må identifisere og vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon på regnskapsnivå, og på påstandsnivå for transaksjonsklasser, kontosaldoer og tilleggsopplysninger. Gjennom prosessen med å opparbeide seg en forståelse av foretaket og dets omgivelser, vil revisor kunne identifisere risikoer og vurdere hvilke transaksjonsklasser, kontosaldoer og tilleggsopplysninger som kan forventes i regnskapet. Deretter vil revisor fastslå om de identifiserte risikoene for vesentlig feilinformasjon er knyttet til bestemte transaksjonsklasser, kontosaldoer og tilleggsopplysninger, samt tilknyttede påstander, eller om de er knyttet til regnskapet som helhet og kan påvirke mange påstander. Videre vil revisor vurdere hvorvidt risikoene er av en slik karakter at de kan medføre vesentlig feilinformasjon i regnskapet (betydning), og vurdere sannsynligheten for at risikoene medfører vesentlig feilinformasjon i regnskapet. Identifiserte risikoer kan inndeles i 2 kategorier generiske risikoer og andre identifiserte risikoer. Generiske risikoer er risikoer som alltid vil forekomme og som er knyttet til 18

19 påstander for transaksjonsklasser, kontosaldoer eller tilleggsopplysninger. Det vil være generiske risikoer knyttet til påstandene fullstendighet, gyldighet, nøyaktighet, klassifisering og periodisering for alle transaksjonsklasser, som salg, varekjøp, kjøp til bruk i virksomheten, mv. Tilsvarende vil det være generiske risikoer for alle kontosaldoer knyttet til påstandene eksistens, rettigheter og forpliktelser, fullstendighet og verdsettelse og fordeling. Andre identifiserte risikoer kan være risikoer som er basert på forretningsrisikoer eller på endringer i rammebetingelser, eller identifiserte mislighetsrisikoer. Slike andre identifiserte risikoer kan knyttes til enkelte påstander for en eller flere transaksjonsklasser, kontosaldoer eller tilleggsopplysninger. Et eksempel på en slik risiko kan være at daglig leder får en avtale om omsetningsbasert bonusordning. En slik avtale vil medføre en risiko for at daglig leder manipulerer omsetningstallene i regnskapet, og risikoen vil derfor knyttes opp mot transaksjonsklassen salg og regnskapspåstandene gyldighet og periodisering. En identifisert risiko kan vurderes til å være lav, medium eller høy avhengig av de faktiske forholdene. Revisor bør dokumentere oversikter over risikofaktorer (forretningsrisikoer/endringer i rammebetingelser) og mislighetsrisikofaktorer hver for seg. Denne delingen er blant annet til hjelp ved: - identifiseringen av mulig motiv/press, muligheter og rettferdiggjøring av misligheter; - identifiseringen av i hvilken grad spesielle kontosaldoer og transaksjoner er eksponert for misligheter; og - utformingen av handlinger for å håndtere risikoen. Revisor må bruke sitt profesjonelle skjønn vedrørende måten disse forholdene dokumenteres på. Dokumentasjonen kan være i form av et notat, eller skjemaer kan benyttes for å sikre at informasjonen nedtegnes i en strukturert form. Ofte vil revisor benytte en blanding av begge formatene notat og skjemaer. Det er viktig å vurdere hvordan dokumentasjonen vil bli oppdatert i påfølgende år. Det kan i utgangspunktet ta lengre tid å utarbeide informasjonen på en strukturert måte, men den kan være mye enklere å oppdatere senere. Et strukturert skjema/format bidrar til å sikre: - konsistent grunnlag for risikoanalyse og identifisering av særskilte risikoer; - enklere kvalitetssikring av revisjonsarbeidet; - mulighet for å sortere risiko ut ifra forskjellige kriterier; og - mulighet for revisor til å dele listen med klienten for å få input eller forespørre om klienten kan klargjøre listen til revisors gjennomgang. En risikooversikt hjelper revisor å sikre at alle risikoer er dokumentert på én sentral plass og er vurdert på en konsistent og systematisk måte. Når en slik risikooversikt er registret elektronisk (for eksempel i et elektronisk regneark) kan også risikoene sorteres etter sannsynlighet, betydning, eller ved en kombinert risikoscore (kombinert risikoscore forutsetter at sannsynlighet og betydning blir tallfestet). Transaksjonsklasser (generiske risikoer) Påstand Sannsynlighet Betydning Følges opp 19

20 Salg FGNPK Høy Stor Ja Varekjøp FGNPK Medium Stor Ja Risikofaktorer Sannsynlighet Betydning Følges opp Transaksjoner med nærstående parter Tap på kundefordringer Lav Stor Ja Høy Stor Ja Mislighetsrisikofaktorer Sannsynlighet Betydning Følges opp Mislighetsrisiko knyttet til inntekter Lav Stor Ja *Ikke vist i dette eksempelet: Generisk risiko må også knyttes opp mot kontosaldoer og tilleggsopplysninger på påstandsnivå. Risikofaktorer og mislighetsrisikofaktorer må vurderes på regnskapsnivå, og vurderes på påstandsnivå i forhold til transaksjonsklasser, kontosaldoer og tilleggsopplysninger som berøres. Eksempel 5 Risikotyper og angrepsvinkel (Descartes B8) (Dokumentasjonskrav ISA 315 punkt 32 og ISA 330 punkt 28) Etter at de identifiserte risikoene er vurdert med hensyn til i hvilken grad de kan medføre vesentlig feilinformasjon i regnskapet, må revisor ta stilling til hvilken angrepsvinkel som skal benyttes for å håndtere risikoene. Det er vanlig å dele risikoene inn i 3 risikotyper, som igjen er bestemmende for videre angrepsvinkel: Risikotype Beskrivelse 1 Risiko der substanshandlinger alene ikke gir tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. Risikotypen innebærer at revisor må teste de interne kontrollenes effektivitet med hensyn til de påstander de er ment å dekke. Denne risikotypen gjelder som regel transaksjonsklasser og generiske risikoer knyttet til disse. For eksempel vil transaksjonsklassen salg kunne bestå av veldig mange rutinetransaksjoner, hvor Dokumentasjonskrav Kartlegging og evaluering av selskapets interne kontroller rettet mot den eller de påstandene som risikotype 1 er knyttet til. Test av kontroller for minimum den eller de påstandene risikotype 1 er knyttet til. 20

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Akelius Revisjon Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Dokumentasjon ved revisjon av små foretak DnR kom med en veiledning for dokumentasjon ved revisjon av små foretak i oktober. Veiledningen kan

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010 BERGEN KOMMUNE Kommunerevisjonen/Kommunerevisjonen felles Notat Saksnr.: 200913378-36 Saksbehandler: OJJO Emnekode: REV-1222 Til: Fra: Kontrollutvalget Kommunerevisjonen Dato: 10. mai 2010 Kvalitetssikring

Detaljer

NKRFS fagkonferanse 2014

NKRFS fagkonferanse 2014 NKRFS fagkonferanse 2014 RISIKOVURDERINGER (ISA 315 og ISA 330) Morten Alm Birkelid Daglig leder Hedmark Revisjon IKS 1 Revisors mål RS 315 Identifisere og anslå risikoen for vesentlig feilinformasjon

Detaljer

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon 1. Rammeverk 2. Innledning hva er vesentlighet 3. Fastsettelse av vesentlighet 4. Særskilt vesentlighet

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 1.1 Ulike former for revisjon og avgrensing av hva boken dekker 1.2 Kort historisk oversikt over finansiell revisjon og ekstern

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Konsernrevisjon Effektiv revisjon av konsernregnskapet Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Agenda 1. Mål med revisors arbeide 2. Vesentlighet ved

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser 1 ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser 2 ISA 315 IAASB utarbeider

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

De nye vesentlighetsstandardene

De nye vesentlighetsstandardene ISA 320 og ISA 450: De nye vesentlighetsstandardene Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Steinar Andersen Horwath Revisjon AS Professor/programdirektør MRR Aasmund Eilifsen Norges Handelshøyskole

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

BE Revisjon (revisoreksamen)

BE Revisjon (revisoreksamen) BE-312 1 Revisjon (revisoreksamen) Oppgaver Oppgavetype Vurdering Generell info Dokument Automatisk poengsum 1 OPPGAVE 1 (ca. 20 %) Skriveoppgave Manuell poengsum 2 OPPGAVE 2 (ca. 15 %) Skriveoppgave Manuell

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

SENSORVEILEDNING. Onsdag 13. mai 2009. kl. 09.00 15.00

SENSORVEILEDNING. Onsdag 13. mai 2009. kl. 09.00 15.00 1 SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12. 2005 Onsdag 13. mai 2009 kl. 09.00 15.00 Evt spørsmål og kommentarer kan rettes til: Bror Petter

Detaljer

SENSORVEILEDNING TIL

SENSORVEILEDNING TIL SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJ ON i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 (20 studiepoeng) OG i henhold til Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 27.6.12/15.07.

Detaljer

BE Revisjon (revisoreksamen)

BE Revisjon (revisoreksamen) BE-32 Revisjon (revisoreksamen) Oppgaver Oppgavetype Vurdering BE-32, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 Oppgave (20%) Skriveoppgave Manuell poengsum 3 Oppgave 2 (25%) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

HøgskoleniØ t od EKSAMEN. Oppgavesettet består av 5 oppgaver. Alle oppgavene skal besvares. Begynn på nytt ark for hver oppgave.

HøgskoleniØ t od EKSAMEN. Oppgavesettet består av 5 oppgaver. Alle oppgavene skal besvares. Begynn på nytt ark for hver oppgave. HøgskoleniØ t od EKSAMEN Emnekode: SFBR1203 Emne: Revisjon Dato: Eksamenstid: 16.12.2015 kl. 09.00 til kl. 15.00 Hjelpemidler: Revisors håndbok Norges lover Særtrykk eller samlinger av lover og standarder

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 Vesentlighetsbegrepet - paneldebatt Buskerud Kommunerevisjon IKS Postboks 4197, 3005 Drammen Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 20 15 00 Faks: 32 20 15 01 post@bkr.no

Detaljer

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Innhold 1. Innovasjon Norges dokumentasjonskrav for utbetaling av lån og tilskudd... 1 2. Forutsetninger

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013 Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF 25. april 2013 Revisors kommunikasjon med styret Revisors oppgaver og plikter Revisor uttaler seg om regnskapet Fritar ikke styret eller ledelsen for sitt ansvar

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde...

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde... INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON (Gjelder for attestasjonsuttalelser avgitt av revisorer engasjert av serviceorganisasjoner

Detaljer

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013)

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde 2. Lov og forskrift 3. Formål 4. Balanseposter og verdier 5. Ubetydelige balanseposter 6. Typer

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2015

ÅPENHETSRAPPORT 2015 ÅPENHETSRAPPORT 2015 1. Organisasjonsform og eierskap 2. Samarbeidsavtaler, eierandeler med videre 3. Styringsstruktur 4. Interne kvalitetskontrollsystemer og retningslinjer for uavhengighet 5. Periodisk

Detaljer

Håndtering av tilleggsopplysninger i en revisjon av regnskap Reviderte ISA-er og følgeendringer

Håndtering av tilleggsopplysninger i en revisjon av regnskap Reviderte ISA-er og følgeendringer Endelig uttalelse International Standards on Auditing (ISAs ) Håndtering av tilleggsopplysninger i en revisjon av regnskap Reviderte ISA-er og følgeendringer Endringer i de internasjonale revisjonsstandardene

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

NKRFs Fagkonferanse 2017 Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen?

NKRFs Fagkonferanse 2017 Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen? NKRFs Fagkonferanse 2017 Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen? Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen? Litt om kvalitet i revisjon Oppfølging av kvalitetskontrollen Hos revisjonsenhetene Fra NKRFs

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

SENSORVEILEDNING TIL

SENSORVEILEDNING TIL SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 (20 studiepoeng) OG i henhold til Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 27.6.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34.

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Formålet med veiledningen Formålet med denne veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Utskriftsdato: 16.12.2017 08:28:34 Status: Gjeldende Dato: 8.10.2010 Utgiver: Foreningen for god kommunal

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Handlingsplan og ny kontroll (også kalt oppfølgingskontroll)

Handlingsplan og ny kontroll (også kalt oppfølgingskontroll) Resultater og erfaringer fra kvalitetskontrollen 2008 Resultatene fra kvalitetskontrollen 2008 er noe svakere enn tidligere år, målt i antall godkjente sammenlignet med antall ikke-godkjente kontroller.

Detaljer

Finansiell revisjon Frøya kommune Oppdragsansvarlig revisor Wenche Holt Medarbeider Gunnhild Ramsvik

Finansiell revisjon Frøya kommune Oppdragsansvarlig revisor Wenche Holt Medarbeider Gunnhild Ramsvik Finansiell revisjon Frøya kommune 2016 Oppdragsansvarlig revisor Wenche Holt Medarbeider Gunnhild Ramsvik Hva er finansiell revisjon? Revisjonshandlinger som revisor utfører for å kunne bekrefte årsregnskapet

Detaljer

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012 www.pwc.no Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim Agenda Revisjonens målsetning og innhold Overordnet forretningsanalyse - punkter til diskusjon Risikovurdering og revisjonsplan Kommunikasjonsplan

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV.

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. 2017 FORORD Vedtektene for Den norske Revisorforening, 3-7, pålegger alle oppdragsansvarlige medlemmer å

Detaljer

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Endelig versjon juli 2012 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent av International Auditing and Assurance

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 31. oktober 2013 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 230 Internasjonal revisjonsstandard ISA 230 Revisjonsdokumentasjon 2009 2 ISA 230 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Innhold. Se også emneinndelt oversikt over oppgavene bakerst i boken.

Innhold. Se også emneinndelt oversikt over oppgavene bakerst i boken. Innhold Se også emneinndelt oversikt over oppgavene bakerst i boken. Innledning 15 1. Utdannelsen av revisorer 17 2. Faget Revisjon («revisjonsfag») på bachelorstudiet i revisjon 20 3. Eksamensoppgavene

Detaljer

Revisors risikovurdering

Revisors risikovurdering Revisors risikovurdering Hvordan vektlegger revisor interne og eksterne forhold i sin risikovurdering? ELINE ØRBÆK ROGNLIEN & INGVILD TUNESTVEIT VEILEDER Geir Haaland Universitetet i Agder, 2017 Handelshøyskolen

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON»

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» (DENNE ISA-EN GJELDER FOR REVISJON AV REGNSKAPER FOR PERIODER SOM AVSLUTTES 15. DESEMBER 2016

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Høgskolen i Hedmark 3ØR655 REVISJON (20 SP) Ordinær eksamen våren består av 7 sider inkludert denne forsiden

Høgskolen i Hedmark 3ØR655 REVISJON (20 SP) Ordinær eksamen våren består av 7 sider inkludert denne forsiden Høgskolen i Hedmark 3ØR655 REVISJON (20 SP) Ordinær eksamen våren 2015 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 20. mai 2015 Eksamenstid: 09.00 15.00 Sensurfrist: 11. juni 2015 Tillatte hjelpemidler: se side 1

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 7. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS Konsernrevisjonsinstruks Varesalg AS Revisjonen av konsernet 2010 Innledning Denne instruksen inneholder viktig informasjon. Det er viktig at du som revisor for Ting og Tang AS, et datterselskap av Varesalg

Detaljer

Revisjonsplikt fra 2011?

Revisjonsplikt fra 2011? Revisjonsplikt fra 2011? Behovet for revisjon endres ikke fordi om revisjonsplikten forsvinner. Bevar tilliten til ditt selskap. Hvem kan velge bort den lovpliktige revisjonen? Må oppfylle følgende tre

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

Til BDO AS ved Jan Inge Torset Uttalelsene fra ledelsen Oslo, 25.04.2017 Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Designinstituttet AS for året som ble avsluttet den 31. desember

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON

SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 (20 studiepoeng) OG i henhold til Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 27.6.12/15.07.13

Detaljer

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 15.11.16 INFORMASJONSSKRIV 7/2016 REVISORS VURDERINGER AV VESENTLIGHET MED VEKT PÅ PLANLEGGINGSFASEN VED REVISJON AV REGNSKAPER I KOMMUNAL SEKTOR 0.

Detaljer

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) 2410 - BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR (Gjelder for begrenset revisjon av delårsregnskaper avlagt etter 1. juli 2007. Tidligere

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2 ISA 320 International Auditing and Assurance

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Side: Cicel T. Aarrestad 4.8.2017 1 av 6 Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy,

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) Innledning INNHOLD Punkt Denne ISA-ens virkeområde...

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 28. januar 2011 INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 1. Innledning Som følge av innføringen av nye internasjonale

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV.

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. 2016 FORORD Vedtektene for Den norske Revisorforening, 3-7, pålegger alle oppdragsansvarlige medlemmer å

Detaljer