NKRFS fagkonferanse 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NKRFS fagkonferanse 2014"

Transkript

1 NKRFS fagkonferanse 2014 RISIKOVURDERINGER (ISA 315 og ISA 330) Morten Alm Birkelid Daglig leder Hedmark Revisjon IKS 1

2 Revisors mål RS 315 Identifisere og anslå risikoen for vesentlig feilinformasjon Misligheter eller feil på regnskaps- og påstandsnivå Forståelse av enheten og dens omgivelser Virksomhetens intern kontroll 2

3 Risikovurderingshandlinger Obligatoriske handlinger: Forespørsler til ledelsen Identifisere misligheter eller feil Analytiske handlinger Observasjon og inspeksjon 3

4 Forståelse av enheten og dens omgivelser Enhetens art og dens omgivelser: Organisering av tjenesteproduksjonen Finansiell rapportering Styringsstruktur Nærstående parter 4

5 Forståelse av enheten og dens omgivelser Enheten og dens interne kontroll: Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen Komponentene i den interne kontrollen: Kontrollmiljø Enhetens risikovurderingsprosess Informasjonssystemet Kontrollaktiviteter Overvåking av kontroller 5

6 Generelle og karakteristiske trekke ved den interne kontrollen Den interne kontrollens generelle art og karakteristiske trekk Kontroller som er relevante for revisjonen Arten og omfanget av forståelsen av relevante kontroller Komponenter i den interne kontrollen 6

7 Forståelse av enheten og dens omgivelser Kontrollmiljø Ledelseskultur ærlighet og etisk adferd Kommunikasjon og håndheving av integritet Forpliktende engasjement i forhold til kompetanse Ledelsesfilosofi og lederstil Organisasjonsstruktur Delegering av myndighet og ansvar Personalpolitikk og -rutiner Opplysninger i årsmelding Hvor sterk er de sterke sidene i kontrollmiljøet 7

8 Forståelse av enheten og dens omgivelser Enhetens risikovurderingsprosess Identifisere risikoer Anslå betydning av risikoer Vurdere sannsynlighet for at risikoen vil inntreffe Fastsette tiltak for å håndtere risikoene 8

9 Forståelse av enheten og dens omgivelser Enhetens risikovurderingsprosess: Nye tjenester som skal leveres Nytt nøkkelpersonale Nye IT-løsninger Omorganisering ny kontoplanstruktur Nye regnskapsregler 9

10 Forståelse av enheten og dens Informasjonssystemet Revisor skal opparbeide seg en forståelse av de delene av informasjonssystemet, herunder tilknyttede tjenesteproduksjonsprosesser, som er relevante for finansiell rapportering: Vesentlige transaksjonsklasser Samspill forsystem og regnskap Samspill manuelle rutiner og automatiske rutiner Regnskapsdokumentasjon omgivelser Prosess for å utarbeide årsregnskap Kontroll knyttet til posteringer, ikke standard posteringer som ikke uføres regelmessig 10

11 Forståelse av enheten og dens omgivelser Kontrollaktiviteter som er relevante for revisjonen Dvs aktiviteter som revisor mener er nødvendige å forstå for å kunne vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon på påstandsnivå og utforme videre revisjonshandlinger for å håndtere de anslåtte risikoene Gjennomgang av budsjett-regnskap, avvikskontroll Fysiske kontroller Arbeidsdeling Fullmakter Revisor skal også opparbeide seg en forståelse av hvordan enheten har håndtert risikoer som følge av bruk av IT. Overvåking av kontroller 11

12 Risikovurderingshandlinger Kontrollaktiviteter som er relevante for revisjonen: Eksempler: Budsjett Årshjul og vedtaksprosess, rapportering til KS/FSK Likvid/finans Disposisjonsrett bank mm, attestasjons- og anvisningsrutiner Innkjøp IT Enhetens egne vurderinger 12

13 Komponenter i den interne kontrollen I IT-systemer eller manuelle systemer Autorisasjon Gjennomgåelse av prestasjoner og resultater Informasjonsbehandling Fysiske kontroller Arbeidsdeling 13

14 Komponenter i den interne kontrollen Generelle IT-kontroller Retningslinjer og rutiner som gjelder mange applikasjoner som skal sørge for at applikasjonskontroller fungerer effektivt Kontroll med: Datasenter- og nettverksdrift Kjøp, endring og vedlikehold av systemprogramvare Programendringer Tilgangskontroller Kjøp, utvikle og vedlikehold av applikasjoner 14

15 Komponenter i den interne kontrollen Applikasjonskontroller Manuelle eller automatiserte rutiner som vanligvis gjelder transaksjonsbehandling i individuelle programmer. Forebyggende art Avdekkende art Rutinene anvendes for å initiere, registrere, prosessere og rapportere transaksjoner eller andre økonomiske data Gyldighet, autorisert, registrert, fullstendig og nøyaktig 15

16 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon Revisor skal identifisere og vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon på: Regnskapsnivå Påstandsnivå for transaksjonsklasser, kontosaldoer og tilleggsopplysninger Dette for å danne seg et grunnlag for utformingen og utførelsen av videre revisjonshandlinger 16

17 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon Revisor må: Identifisere risikoer og kontroller knyttet til disse for: Transaksjonsklasser Kontosaldoer Tilleggsopplysninger i regnskapet Vurdere de identifiserte risikoen og hvordan de påvirker regnskap/regnskapspåstander Knytte de identifiserte risikoene til det som kan gå galt på påstandsnivå, tatt i betraktning de relevante kontrollene som revisor planlegger å teste Vurdere sannsynligheten for feilinformasjon 17

18 Regnskapspåstander Påstander om transaksjonsklasser og hendelser: Gyldighet Fullstendighet Nøyaktighet Periodisering Klassifisering 18

19 Regnskapspåstander Påstander om kontosaldoer ved regnskapsperiodens slutt: Eksistens Rettigheter og forpliktelser Fullstendighet Verdsettelse og allokering 19

20 Regnskapspåstander Påstander om presentasjon og innhold: Gyldighet og rettigheter og forpliktelser Fullstendighet Klassifisering og forståelighet Nøyaktighet og verdsettelse 20

21 Risikoer som krever spesiell revisjonsmessig oppmerksomhet Ved utøvelse av skjønn skal revisor fastslå hvilke risikoer som er særskilte risikoer. Revisor skal da minst vurdere følgende: Hvorvidt risikoen er en mislighetsrisiko Hvorvidt risikoen er knyttet til nylig vesentlig økonomisk, regnskapsmessig eller annen utvikling og derfor krever spesiell oppmerksomhet Transaksjonens kompleksitet 21

22 Risikoer som krever spesiell revisjonsmessig oppmerksomhet Ved utøvelse av skjønn skal revisor fastslå hvilke risikoer som er særskilte risikoer. Revisor skal da minst vurdere følgende (forts): Hvorvidt risikoen innebærer vesentlig transaksjon med nærstående parter Graden av subjektivitet ved måling av den økonomiske informasjonen knyttet til risikoen, særlig de målingene som innebærer stor grad av målingsusikkerhet Hvorvidt risikoen innebærer vesentlige transaksjoner utover enhetens normale virksomhet eller som på andre måter som synes å være uvanlige. 22

23 Risikoer som krever spesiell revisjonsmessig oppmerksomhet Risikoer for vesentlig feilinformasjon kav være større for vesentlig ikke-rutinemessige transaksjoner som oppstår som følge av: Økt involvering fra ledelsen i den regnskapsmessige behandlinger Økt grad av manuelle inngrep ved datainnsamling og databehandling Komplekse beregninger eller regnskapsprinsipper Regnskapsestimat inntekter 23

24 Hva må revisor dokumentere mht identifikasjon og vurdering av risiko? Dokumentasjonskrav i ISA 315 (pkt 32): Diskusjon som er gjennomført i team Forståelse av virksomheten, jf pkt 11 og De identifiserte og vurderte risikoene for vesentlig feilinformasjon, jf pkt 25 Risikoene som er identifisert, og tilknyttede kontroller som revisor har opparbeidet seg forståelse av, jf pkt

25 Revisors mål RS 330 Å innhente tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis vedrørende de anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom utforming og utførelse av egnede revisjonshandlinger for å håndtere disse risikoene Gjøres gjennom; Substanskontroller: Detaljtester Analytiske substanshandlinger Test av kontroller 25

26 Test av kontroller Revisor skal utforme og utføre test av kontroller dersom: Kan bygge på at virksomhetenes egen kontroll fungerer Substanskontroller alene ikke gir tilstrekkelig og hensiktsmessige revisjonsbevis på påstandsnivå 26

27 Risikoidentifisering Betydning for: Valg av angrepsvinkel Tidspunkt Omfang Art Eksempler på anslått risiko Høy Middels Lav 27

28 Hva skal vi trekke utvalget fra? Populasjon og undermengder Regnskapet er populasjonen. Den deles inn i (stratifiseres) undermengder med forskjellige egenskaper: Regnskapsposter Transaksjonsklasser Estimater Posteringer Korrigeringer Regnskapspåstander 28

29 Regnskapsposter Når er en regnskapspost vesentlig? Saldo større enn arbeidsvesentlighetsgrense Risiko med vesentlig effekt er linket til regnskapsposten Vesentlig transaksjonsklasse eller estimat er knyttet til regnskapsposten Når er en regnskapspost ikke vesentlig? Saldo større enn arbeidsvesentlighetsgrense, MEN Risikoen for vesentlige feil er så lav at det er tilstrekkelig med overordnede analyser for å dekke risikoen Må dokumentere begrunnelsen (revisors beste skjønn) Veldig viktig for å avgrense populasjonen Fokus er på hva som er vesentlig Kan ikke dokumentere alt som er uvesentlig 29

30 Utvalgsprosessen Utvalgsprosessens 5 trinn: 1. Utforme utvalget 2. Fastsette utvalgsstørrelsen 3. Foreta utvalget og utføre revisjonshandlingen 4. Vurdere resultatet fra utvalget 5. Dokumentere handlinger, vurderinger og resultat 30

31 Fastsette utvalgsstørrelsen Test av kontroller Test av egenskaper (attribut-testing) Virker kontrollen eller ikke Antall kontroller er populasjonen Omfanget er avhengig av hvor mye sikkerhet vi henter fra internkontrollen Jo høyere sikkerhet fra kontrollene (forventer gode kontroller), jo større omfang (utvalg) av test av kontroller. Lavere omfang av substanskontroller. Full sikkerhet, dvs kontrollrisiko til lav Begrenset sikkerhet, dvs kontrollrisiko til moderat Kontrollrisiko høy -> bygger ikke på kontroller 31

32 Fastsette utvalgsstørrelsen Test av kontroller Faktorer som påvirker hvilke tester vi velger og omfanget Hvor mye vi skal bygge på internkontrollen (nivået på kontrollrisikoen) Tidligere års erfaring med utførelse Nivået på øvrige internkontrollelementer som kontrollmiljø mv Arten av kontrollen Hyppigheten Perioden som kontrollen dekker Hvordan kontrollen virker sammen med øvrige kontroller Hvilke risikoer som dekkes Kompetansen til den som utfører manuelle kontroller Kompleksiteten på utførelsen av kontrollen 32

33 Fastsette utvalgsstørrelsen Test av kontroller begrenset sikkerhet Type kontroll Kontroll-frekvens Utvalg Kommentarer Manuell Flere pr dag 10 Manuell Daglig 5 Dersom oftere, men mindre enn daglig. Test 10%. Manuell Ukentlig 2 Manuell Månedlig 1 Manuell Kvartalsvis 1 Manuell Årlig 1 Applikasjon 1/10 1 av hver trans.type+ effektive generelle ITkontroller. IT-avhengig 1/10 Hvis ineffektive generelle IT-kontroller, testes som 33 manuell

34 Fastsette utvalgsstørrelsen Test av kontroller full sikkerhet Type kontroll Kontrollfrekvens Utvalg Manuell Flere pr dag 25 Kommentarer Manuell Daglig 25 Dersom oftere, men mindre enn daglig. Test 10%. Manuell Ukentlig 5 Manuell Månedlig 2 Manuell Kvartalsvis 2 Manuell Årlig 1 Applikasjon 1/25 1 av hver transaksjonstype+ effektive generelle ITkontroller. IT-avhengig 1/25 Hvis ineffektive generelle ITkontroller, testes som manuell 34

35 Test av 25 - tilstrekkelig Utvalgsstørrelsen er basert på statistikk Testing av egenskaper kontrollens utførelse (attribut virker kontrollen eller ikke) Oppdagende utvalg med 90% sikkerhet / 10% risiko Discovery sampling er en attribut-samplingsteknikk Siden vi normalt gjør flere tester mot en påstand, vil det være tilstrekkelig med 90% sikkerhet knyttet til en test. Utvalget skal være representativt for populasjonen Velger i utgangspunktet tilfeldig Det sentrale er at alle enheter kan bli valgt Tilfeldighetene kan være basert på Fakturanummer Bilagsnummer Sidenummer Linjenummer 35

36 Test av kontroller Kontrollavvik og utvalgstørrelse Dersom en forventer flere kontrollavvik, blir utvalget større. Tabellen nedenfor er basert på samme sikkerhet (90%) uavhengig av andel feil. Basert på full testing. Antas å gjelde forholdsmessig for begrenset utvalg Forventet kontrollavvik Utvalg Økning Sikkerhet Feilandelen er under: % 10% % 10% % 10% 36

37 Resultatet Test av kontroller Ingen avvik Ingen avvik avdekket. Kontrollen synes å fungere som forutsatt. Kontrollavvik Følgende avvik x,y og z er avdekket Dokumentere opp Kommunikasjon med ledelsen Konsekvenser for testomfang og eventuelt ytterligere tester Vurdere om feilen er enkeltstående, representativ eller systematisk Vurdere mulige indikasjoner på misligheter Konsekvenser for anslått risiko 37

38 Fastsette utvalgsstørrelsen - substanskontroller Utvalgsstørrelsestabeller Bygger på 95% sikkerhet (5% risiko) Betyr at tabellene ofte gir for stort utvalg Pengeenhetsmetoden gir 25% mindre utvalg enn tilfeldig utvalg. Statistisk mer effektivt. Revisjonsrisikotabeller Brukt i Big 4. Bygger på statistikk Tar hensyn til de elementene som er omtalt i oppsummeringen 38

39 Fastsette utvalgsstørrelsen substanskontroller på interimsdato Krav i ISA (b) + A55-58 Må kunne forsvare konklusjoner på interimen Må utføre test av kontroller/ substanskontroller for gjenværende periode. Avhengig av nivået på anslått risiko Jo høyere risiko jo nærmere mht kontrolldato 39

40 Oppsummering hva påvirker utvalgsstørrelsen? Anslått risiko på påstandsnivå Påvirkes av selskapets internkontroll Størrelsen på populasjonen Omfanget av nøkkelposter Revisjonsbevis (sikkerhet) fra øvrige substanskontroller for samme regnskapspåstand Utvalgsmetoden Forventet feilmargin/ avvik Arbeidsvesentlighet 40

41 Resultatet - Substanskontroller Ingen avvik Ingen beløpsmessig feil avdekket Identifiserte avvik Avdekket differanse på kr x xxx xxx. Beløpet er (a) under grensen for ikke-korrigerte feil eller (b) overført til kjente feil i skjema for ikkekorrigerte feil. For representativt utvalg: Feilen er knyttet til et utvalg på kr x xxx som utgjør x% av populasjonen. Projisert blir mulige feil kr y yyy. Projisert beløp er (a) under grensen for ikke-korrigerte feil eller (b) overført til skjema for ikke-korrigerte feil. Vi har vurdert betydningen av avdekkede feil mht vår anslåtte risiko og kvaliteten på selskapets interne kontroll. Med utgangspunkt i vår revurdering har vi (a) endret anslått risiko for regnskapspåstand F, G, N og notert forholdet som et punkt i brev til ledelsen eller (b) ikke funnet det nødvendig å endre anslått risiko. Ved attributt-utvalg blir det feilandel som vurderes 41

42 Foreta utvalget og utføre revisjonshandlingen Test av kontroller Mest vanlig er å velge tilfeldig Velge for hele perioden som dekkes av kontrollene OBS: Endringer i prosesser, teknologi og nøkkelpersoner vil medføre flere populasjoner gjennom året 42

43 Substanskontroller Tilfeldig Vanlig ved statistisk testing, men kan brukes ved ikkestatistisk testing også Systematisk Mest kjent er Pengeenhetsmetoden Bruker fastsatte intervaller for utvelgelse, som betyr at større enheter har høyere sjanger for å bli valgt ut Intervall beregnes ved verdien av populasjonen delt på antall utvalgsenheter. Startpunkt fastsettes tilfeldig 43

44 Analyser som revisjonsbevis Revisjonsbevis innhentet via analyser påvirker utvalgsstørrelsen Gir revisjonsbevis Gir indikasjoner på hvor det er høyere risiko for feil og bidrar til målstyring av detaljtestingen. Verdien av analysene avhenger av Forretningsforståelse som grunnlag for forventning Presisjonsnivå på analysene Fullstendighet og nøyaktighet av grunnlagsdata Muligheter for å måle sammenhenger 44

45 Analyse som revisjonsbevis 1. Hva er din forventning? 2. Hva er din vurdering av nivå på arbeidsvesentlighet 3. Gjennomfør beregning og sammenligning 4. Vurder resultat 45

46 Analyse som revisjonsbevis Anslått risiko Behov for bevis fra substanskontroller Presisjonsnivå Tolererbare feil Lav Lite Mindre presist Stort Moderat Middels Mer presist Mindre Høy Stort Svært presist Lite 46

47 Hva må revisor dokumentere mht håndtering av anslått risiko? Dokumentasjonskrav i ISA 330 (pkt 28): Typen, tidspunktet for utførelsen og omfanget av videre revisjonshandlinger som er utført Revisjonshandlingenes tilknytning til anslått risiko på påstandsnivå Resultatet av revisjonshandlingene Regnskapet samsvarer eller stemmer med underliggende regnskapsmateriale 47

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Akelius Revisjon Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Dokumentasjon ved revisjon av små foretak DnR kom med en veiledning for dokumentasjon ved revisjon av små foretak i oktober. Veiledningen kan

Detaljer

ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser 1 ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser 2 ISA 315 IAASB utarbeider

Detaljer

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010 BERGEN KOMMUNE Kommunerevisjonen/Kommunerevisjonen felles Notat Saksnr.: 200913378-36 Saksbehandler: OJJO Emnekode: REV-1222 Til: Fra: Kontrollutvalget Kommunerevisjonen Dato: 10. mai 2010 Kvalitetssikring

Detaljer

SENSORVEILEDNING. Onsdag 13. mai 2009. kl. 09.00 15.00

SENSORVEILEDNING. Onsdag 13. mai 2009. kl. 09.00 15.00 1 SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12. 2005 Onsdag 13. mai 2009 kl. 09.00 15.00 Evt spørsmål og kommentarer kan rettes til: Bror Petter

Detaljer

SENSORVEILEDNING TIL

SENSORVEILEDNING TIL SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJ ON i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 (20 studiepoeng) OG i henhold til Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 27.6.12/15.07.

Detaljer

ISA 530 Stikkprøver i revisjon

ISA 530 Stikkprøver i revisjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 530 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 530 Stikkprøver i revisjon 2009 2 ISA 530 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 1.1 Ulike former for revisjon og avgrensing av hva boken dekker 1.2 Kort historisk oversikt over finansiell revisjon og ekstern

Detaljer

NKRFs Fagkonferanse 2017 Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen?

NKRFs Fagkonferanse 2017 Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen? NKRFs Fagkonferanse 2017 Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen? Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen? Litt om kvalitet i revisjon Oppfølging av kvalitetskontrollen Hos revisjonsenhetene Fra NKRFs

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

SENSORVEILEDNING. Torsdag 10. mai 2007. kl. 09.00 15.00

SENSORVEILEDNING. Torsdag 10. mai 2007. kl. 09.00 15.00 SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12. 2005 Torsdag 10. mai 2007 kl. 09.00 15.00 Spørsmål og kommentarer kan rettes til: Bror Petter Gulden

Detaljer

IT er ikke bare for IT-revisorer

IT er ikke bare for IT-revisorer IT er ikke bare for IT-revisorer Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon 2014 Kent M. E. Kvalvik kk@rsmi.no 965 19 700 Agenda Hvorfor IT-revisjon Endringer i risikobildet IT-risikoer Forventninger

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

Betydning (Significance) "Betydning" er knyttet til den påvirkede påstandens vesentlighet. Dokumentasjon (Documentation) "Dokumentasjon" er materiale

Betydning (Significance) Betydning er knyttet til den påvirkede påstandens vesentlighet. Dokumentasjon (Documentation) Dokumentasjon er materiale Ordliste Analytiske kontrollhandlinger (Analytical procedures) "Analytiske kontrollhandlinger" består i analyser av økonomisk informasjon gjennom en undersøkelse av mulige sammenhenger mellom både økonomiske

Detaljer

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Konsernrevisjon Effektiv revisjon av konsernregnskapet Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Agenda 1. Mål med revisors arbeide 2. Vesentlighet ved

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde...

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde... INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON (Gjelder for attestasjonsuttalelser avgitt av revisorer engasjert av serviceorganisasjoner

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34.

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Formålet med veiledningen Formålet med denne veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen

Detaljer

BE Revisjon (revisoreksamen)

BE Revisjon (revisoreksamen) BE-32 Revisjon (revisoreksamen) Oppgaver Oppgavetype Vurdering BE-32, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 Oppgave (20%) Skriveoppgave Manuell poengsum 3 Oppgave 2 (25%) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer International Auditing and Assurance Standards Board ISA 330 Internasjonal revisjonsstandard ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer 2009 2 ISA 330 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON

SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 (20 studiepoeng) OG i henhold til Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 27.6.12/15.07.13

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

Revisors risikovurdering

Revisors risikovurdering Revisors risikovurdering Hvordan vektlegger revisor interne og eksterne forhold i sin risikovurdering? ELINE ØRBÆK ROGNLIEN & INGVILD TUNESTVEIT VEILEDER Geir Haaland Universitetet i Agder, 2017 Handelshøyskolen

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Innhold. Se også emneinndelt oversikt over oppgavene bakerst i boken.

Innhold. Se også emneinndelt oversikt over oppgavene bakerst i boken. Innhold Se også emneinndelt oversikt over oppgavene bakerst i boken. Innledning 15 1. Utdannelsen av revisorer 17 2. Faget Revisjon («revisjonsfag») på bachelorstudiet i revisjon 20 3. Eksamensoppgavene

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon 1. Rammeverk 2. Innledning hva er vesentlighet 3. Fastsettelse av vesentlighet 4. Særskilt vesentlighet

Detaljer

Håndtering av tilleggsopplysninger i en revisjon av regnskap Reviderte ISA-er og følgeendringer

Håndtering av tilleggsopplysninger i en revisjon av regnskap Reviderte ISA-er og følgeendringer Endelig uttalelse International Standards on Auditing (ISAs ) Håndtering av tilleggsopplysninger i en revisjon av regnskap Reviderte ISA-er og følgeendringer Endringer i de internasjonale revisjonsstandardene

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

SENSORVEILEDNING TIL

SENSORVEILEDNING TIL SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 (20 studiepoeng) OG i henhold til Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 27.6.

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 Vesentlighetsbegrepet - paneldebatt Buskerud Kommunerevisjon IKS Postboks 4197, 3005 Drammen Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 20 15 00 Faks: 32 20 15 01 post@bkr.no

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Praktisk it-revisjon for regnskapsrevisor i regnskapsbekreftelsen

Praktisk it-revisjon for regnskapsrevisor i regnskapsbekreftelsen Praktisk it-revisjon for regnskapsrevisor i regnskapsbekreftelsen Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2014 Agenda Bakgrunn Internkontroll ISSAI Risikobildet Vurderinger mht revisjonshandlinger

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

IT-revisjon i kommunal sektor. Lena Stornæs

IT-revisjon i kommunal sektor. Lena Stornæs IT-revisjon i kommunal sektor Lena Stornæs Agenda Forstår du virksomhetens IT-risikoer? Hvordan integrere IT-risiko i revisjonsuniverset? Hvordan kommer du i gang med revisjon av disse risikoene? Hvor

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Endelig versjon juli 2012 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent av International Auditing and Assurance

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

Til BDO AS ved Jan Inge Torset Uttalelsene fra ledelsen Oslo, 25.04.2017 Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Designinstituttet AS for året som ble avsluttet den 31. desember

Detaljer

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Utskriftsdato: 16.12.2017 08:28:34 Status: Gjeldende Dato: 8.10.2010 Utgiver: Foreningen for god kommunal

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

Vår referanse 2016/01233-3 ARBEIDSRETTEN Org. nr.: 971525681 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016 Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Arbeidsrettens årsregnskap for

Detaljer

Internkontroll Styring og kontroll. Økonomisk kriminalitet: Straff. Økonomisk kriminalitet. Økonomisk kriminalitet Misligheter

Internkontroll Styring og kontroll. Økonomisk kriminalitet: Straff. Økonomisk kriminalitet. Økonomisk kriminalitet Misligheter Internkontroll Styring og kontroll COSO og COSO ERM Økonomisk kriminalitet Misligheter Økonomisk kriminalitet: Straff Lovstridig handling Straffefrihetsgrunner (Nødrett Strl 17, Nødverge 18) Straffbarhetsvilkår

Detaljer

Vår referanse 2016/00861-3 Riksrevisjonen SPRAKRADET Org. nr.: 971527404 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Sprakradets arsregnskap

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2016

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2016 Helse Bergen HF Oppsummering av revisjonen for 2016 Bergen, 30.03.2017 BDO AS O.J.Brochsgt 16A 5836 BERGEN Foretaksregisteret: NO 993 606 650 Tlf: 55 21 24 00 www.bdo.no Medlem av Den norske Revisorforening

Detaljer

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013 Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF 25. april 2013 Revisors kommunikasjon med styret Revisors oppgaver og plikter Revisor uttaler seg om regnskapet Fritar ikke styret eller ledelsen for sitt ansvar

Detaljer

Var referanse 2016/01125-5 Riksrevisjonen NASJONALBIBLIOTEKET Org. nr.: 976029100 Riksrevisjonens beretning Til Norsk Lokalhistorisk Institutt Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen

Detaljer

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV.

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. 2016 FORORD Vedtektene for Den norske Revisorforening, 3-7, pålegger alle oppdragsansvarlige medlemmer å

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Innhold 1. Innovasjon Norges dokumentasjonskrav for utbetaling av lån og tilskudd... 1 2. Forutsetninger

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

ISA 500 Revisjonsbevis

ISA 500 Revisjonsbevis International Auditing and Assurance Standards Board ISA 500 Internasjonal revisjonsstandard ISA 500 Revisjonsbevis 2009 2 ISA 500 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark 3ØR655 REVISJON (20 SP) Ordinær eksamen våren består av 7 sider inkludert denne forsiden

Høgskolen i Hedmark 3ØR655 REVISJON (20 SP) Ordinær eksamen våren består av 7 sider inkludert denne forsiden Høgskolen i Hedmark 3ØR655 REVISJON (20 SP) Ordinær eksamen våren 2015 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 20. mai 2015 Eksamenstid: 09.00 15.00 Sensurfrist: 11. juni 2015 Tillatte hjelpemidler: se side 1

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt. INTERRIMSREVISJON i ULLENSVANG HERAD 2012

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt. INTERRIMSREVISJON i ULLENSVANG HERAD 2012 Indre Hordaland Revisjonsdistrikt INTERRIMSREVISJON i ULLENSVANG HERAD 2012 Interim 2012 Innhald 1 Innleiing... 3 2. Områder... 5 2.1 Innkjøpsområdet... 5 2.2 Driftsmidlar... 5 2.3 Lønnsområdet... 6 2.4

Detaljer

COSOs komponeter De fire siste. Risikovurdering. Hva er risiko? Hva mer enn kontrollmiljøet inngår i interkontrollbegrepet iflg COSO?

COSOs komponeter De fire siste. Risikovurdering. Hva er risiko? Hva mer enn kontrollmiljøet inngår i interkontrollbegrepet iflg COSO? COSOs komponeter De fire siste Hva mer enn kontrollmiljøet inngår i interkontrollbegrepet iflg COSO? Risikovurdering Risikomodellen er viktig i revisjon Styrer hva vi kontrollerer og hvor mye Riktig omfang

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Endelig versjon Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) utarbeider revisjons- og

Detaljer

Riksrevisjonen møter styret

Riksrevisjonen møter styret US 60/2017 Riksrevisjonen møter styret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/03135 Vedlegg: Riksrevisjonens beretning til årsregnskapet

Detaljer

Revisjon av IKT-området i en mindre bank

Revisjon av IKT-området i en mindre bank Revisjon av IKT-området i en mindre bank Bankenes sikringsfond, Høstkonferansen 2010 Vidar A. Løken PwC Innholdet i presentasjonen 1. Hvilken risiko IT innebærer for bankenes interne kontroll 2. Bankens

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

De nye vesentlighetsstandardene

De nye vesentlighetsstandardene ISA 320 og ISA 450: De nye vesentlighetsstandardene Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Steinar Andersen Horwath Revisjon AS Professor/programdirektør MRR Aasmund Eilifsen Norges Handelshøyskole

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

IT-revisjon. Dokumentasjon av balansen. E-post som bevis (regnskapsmateriale) Klassisk IT-revisjon Cobit ITIL

IT-revisjon. Dokumentasjon av balansen. E-post som bevis (regnskapsmateriale) Klassisk IT-revisjon Cobit ITIL IT-revisjon Klassisk IT-revisjon Cobit ITIL Dokumentasjon av balansen Nøyaktighet og gyldighet har dere drøftet Fullstendighet har de fleste ikke tenkt på (utfordring: gjeld) Kilder BOL 11, FOR-01.12.2004

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

IT-risikoer og kontroller

IT-risikoer og kontroller IT-risikoer og kontroller Hunton, J.E. kap 3 1 Prosessen risikostyring av IT Identifisere IT-risiko Identifisere (intern-)kontroller for hver risiko Dokumentere interkontrollen 2 1 IT-risikoer Forretningsrisiko

Detaljer

BE Revisjon (revisoreksamen)

BE Revisjon (revisoreksamen) BE-312 1 Revisjon (revisoreksamen) Oppgaver Oppgavetype Vurdering Generell info Dokument Automatisk poengsum 1 OPPGAVE 1 (ca. 20 %) Skriveoppgave Manuell poengsum 2 OPPGAVE 2 (ca. 15 %) Skriveoppgave Manuell

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji Rapportering for Forsikringsformidlere Eiendomsmeglere Forvaltningsselskap Verdipapirforetak 1. Generelle opplysninger Rapporteringen gjelder 1.1 Organisasjonsnummer 1.2 Foretakets navn 1.3 Adresse 1.4

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

Finansiell revisjon Frøya kommune Oppdragsansvarlig revisor Wenche Holt Medarbeider Gunnhild Ramsvik

Finansiell revisjon Frøya kommune Oppdragsansvarlig revisor Wenche Holt Medarbeider Gunnhild Ramsvik Finansiell revisjon Frøya kommune 2016 Oppdragsansvarlig revisor Wenche Holt Medarbeider Gunnhild Ramsvik Hva er finansiell revisjon? Revisjonshandlinger som revisor utfører for å kunne bekrefte årsregnskapet

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Den norske Revisorforening Foreleser Harald Brandsås fagdirektør i Revisorforeningen nestleder kontrollutvalget

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

IT-risikoer og kontroller. Prosessen risikostyring av IT. IT-risikoer. Hunton, J.E. kap 3

IT-risikoer og kontroller. Prosessen risikostyring av IT. IT-risikoer. Hunton, J.E. kap 3 IT-risikoer og kontroller Hunton, J.E. kap 3 1 Prosessen risikostyring av IT Identifisere IT-risiko Identifisere (intern-)kontroller for hver risiko Dokumentere interkontrollen 2 IT-risikoer Forretningsrisiko

Detaljer

Prosessen risikostyring av IT. IT-risikoer og kontroller. Forretningsrisiko. IT-risikoer. Revisjonsrisiko. Sikkerhetsrisiko

Prosessen risikostyring av IT. IT-risikoer og kontroller. Forretningsrisiko. IT-risikoer. Revisjonsrisiko. Sikkerhetsrisiko Prosessen risikostyring av IT IT-risikoer og kontroller Hunton, J.E. kap 3 Identifisere IT-risiko Identifisere (intern-)kontroller for hver risiko Dokumentere interkontrollen 1 2 IT-risikoer Forretningsrisiko

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift 24. november 2016 kl. 09.00 19.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten er

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

NORDISK STANDARD FOR REVISJON AV SMÅ FORETAK

NORDISK STANDARD FOR REVISJON AV SMÅ FORETAK NORDISK STANDARD FOR REVISJON AV SMÅ FORETAK HØRINGSUTKAST JUNI 2015 This Exposure Draft of the Nordic Standard for Audits of Small Entities includes copyrighted content from the International Standards

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 3 Ekstraordinære inntekter og kostnader, korrigering av feil og virkning av Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

IT-revisjon MILICA COROVIC IDA KRISTINE OTTOSEN VEILEDER. Universitetet i Agder, 2017

IT-revisjon MILICA COROVIC IDA KRISTINE OTTOSEN VEILEDER. Universitetet i Agder, 2017 IT-revisjon Revisors forhold til IT- og informasjonssystemer for regnskapsavleggelse MILICA COROVIC IDA KRISTINE OTTOSEN VEILEDER Sylvi Nerskogen Universitetet i Agder, 2017 Handelshøyskolen ved UiA Forord

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Dokumentasjon av balansen. IT-revisjon. IT-relatert risiko. Metodeutvikling i finansiell revisjon. Revisjonskonseptet

Dokumentasjon av balansen. IT-revisjon. IT-relatert risiko. Metodeutvikling i finansiell revisjon. Revisjonskonseptet Dokumentasjon av balansen IT-revisjon Siste forelesning Rev3576 Klassisk IT-revisjon Cobit ITIL 1 Nøyaktighet og gyldighet har dere drøftet Fullstendighet har de fleste ikke tenkt på (utfordring: gjeld)

Detaljer