Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34."

Transkript

1 Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven Formålet med veiledningen Formålet med denne veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen av rollen som gransker av kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom, jf. finansieringsvirksomhetsloven Hovedformål med granskers kontrollfunksjon Hovedformålet ved bruk av uavhengig gransker, som beskrevet i Departementets vurdering i punkt Ot. Prp /2007, er at; «Kravet til ekstern kontroll ved hjelp av en uavhengig gransker skal sikre obligasjonseiernes og derivatmotpartenes interesser og samtidig legge til rette for Kredittilsynets kontroll». Basert på departementets vurderinger i forarbeidene, gjeldende lover og forskrifter forutsettes det for denne veiledningen at det underliggende utgangspunkt er at granskeroppgaven bør bygge på foretakets interne kontroller/kontrollmiljø og effektiviteten av denne, og et minimum av verifikasjoner. Krav til uavhengig gransker i finansieringsvirksomhetsloven Veiledning til hvordan gransker skal utøve rollen sin er lite omtalt i lovforarbeidene. Det er i Ot. Prp 2006/2007 nr. 11 punkt gitt noen overordnede føringer for rollen. Finansdepartementet skriver i sine vurderinger Kravet til ekstern kontroll ved hjelp av en uavhengig gransker skal sikre obligasjonseiernes og derivatmotpartenes interesser og samtidig legge til rette for Kredittilsynets kontroll. Videre skriver departementet om rollen Etter departementets vurdering er det viktig å sikre granskerens uavhengighet i forhold til kredittforetaket. Dette kan oppnås ved at det ikke er kredittforetaket selv som oppnevner granskeren eller fastsetter granskerens vederlag. Når det gjelder granskerens oppgaver og plikter sier departementet følgende Departementet foreslår at det gis hjemmel til at det i forskrift kan fastsettes nærmere regler om oppnevningen av granskeren, om granskerens oppgaver, rettigheter og plikter, samt også regler om vederlaget til granskeren, jf. lovforslaget 2-34 fjerde ledd. Enkelte av granskerens oppgaver og plikter fremkommer av lovens 2-34, 2. ledd som sier: Granskeren skal overvåke at registeret føres korrekt, og regelmessig foreta en vurdering av om kravene i 2-31 og 2-33 overholdes. Granskeren skal regelmessig underrette Finanstilsynet om sine iakttakelser og vurderinger. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven 2-34 ble det gitt forskrift (Forskrift nr 550 om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom) som regulerer granskerens oppgaver og plikter. Forskriftens 11, 3. ledd sier: Granskeren skal minst hver tredje måned kontrollere at kravene i finansieringsvirksomhetsloven 2-31 og 2-33 er oppfylt. Granskeren skal årlig underrette Finanstilsynet om de iakttakelser og vurderinger som er foretatt ved kontrollene. Dersom granskeren har grunn til å tro at kravene ikke er oppfylt, skal granskeren underrette Finanstilsynet. Finanstilsynsloven 3a fjerde ledd gjelder tilsvarende.

2 Oppsummering av hva som skal kontrolleres ved gransking: 1. at registeret føres korrekt i samsvar med ledd 1. punktum 2. at gransker får tilgang til alle opplysninger i registeret jfr ledd 2. punktum 3. at krav til informasjonsinnhold i registeret er i samsvar med ledd, jf. Forskrift at verdien av sikkerhetsmassen er i samsvar med 2-29 og 2-31, 1. ledd 1. punktum jf Forskrift at krav til stadig beløpsmessig balanse er i samsvar med at sikkerhetsmassens sammensetning er i samsvar med 2-28 og Forskrift 8 og 9 Definisjoner I lov og forskrift benyttes enkelte begrep som er av betydning for de handlinger uavhengig gransker bør utføre. Disse begrepene er ikke definert i lov, forskrift eller forarbeider. For å bidra til å skape en ensartet praksis er begrepenes betydning beskrevet i i denne veiledningen. Stadig beløpsmessig balanse Loven krever at sikkerhetsmassens verdi til enhver tid skal overstige verdien av obligasjonene med fortrinnsrett til dekning i sikkerhetsmassen. I denne veiledningen legges det til grunn at betydningen av begrepet stadig beløpsmessig balanse er at styret og ledelsen i kredittforetaket skal sørge for at foretaket til enhver tid har systemer, kontroller og rutiner som fungerer, og som sikrer at verdien av sikkerhetsmassen til enhver tid overstiger verdien av obligasjonene med fortrinnsrett til dekning i sikkerhetsmasse, Jf. Finansieringsvirksomhetslovens 2-31, forskriftens 9 (Stadig beløpsmessig balanse). Granskers oppgave er regelmessig å vurdere om kravet til stadig beløpsmessig balanse er overholdt. Det er ikke presisert i loven hva som ligger i regelmessig eller hva granskers vurdering skal omfatte. Etablert praksis er at regelmessig bør være minst hver 3. måned. Denne praksis anses for å være hensiktsmessig og tilstrekkelig for å oppfylle kravet til regelmessighet. Ved granskers vurdering av om kravet er overholdt, må gransker kontrollerer at etablerte retningslinjer, systemer, kontroller og ledelsens overvåkning er utformet og fungerer for å ivareta etterlevelse av kravet om stadig beløpsmessig balanse. Ledelsens overvåkning betyr at det skal være en løpende prosess for oppfølging og identifikasjon av forbedringer i systemer og kontroller. Vurderingen av overholdelsen er kvalitativ og krever utøvelse av skjønn fra granskerens side. Denne skjønnsutøvelsen må blant annet basere seg på innhentede bevis for at kontrollene er utformet og fungerer effektivt. Overvåke Loven legger til grunn at gransker skal overvåke at registeret føres korrekt, og at overvåkningen minst skal foretas hver tredje måned. Vurderingen av gransker oppgave blir her hva som ligger i begrepet «å overvåke». Det er styret og ledelsen i foretaket som har ansvaret for å etterleve lovens krav om et korrekt register. Foretaket omfattes også av forskrift 22. september 2008 nr om risikostyring og internkontroll forskriften om risikostyring og internkontroll. Gjennom dette påhviler det styret og ledelsen å etablere retningslinjer, rutiner og systemer som er utformet for å etterleve lovens krav og at kontrollene og systemene fungerer løpende og sikrer formålet. I denne veiledningen legges til grunn at med å overvåke menes at gransker minst hver tredje måned, kontrollerer at styret og ledelsen har etablert retningslinjer, kontroller og systemer som sikrer at den interne kontrollen fungerer effektivt over tid. Ledelsens overvåkende kontroller omfatter også en rettidig vurdering

3 av kontrollers effektivitet og iverksettelse av nødvendige utbedrende tiltak ved identifisering av svak intern kontroll som kan føre til at registeret ikke føres korrekt. Grunn til å tro Av Forskriftens 11 3.ledd 3. punktum, jf. Finanstilsynsloven 3a 4.ledd, følger det at dersom granskeren har «grunn til å tro» at kravene ikke er oppfylt, skal granskeren underrette Finanstilsynet. Dette rapporteringskravet kommer i tillegg til den årlige rapporteringen til Finanstilsynet. «Grunn til å tro» er et begrep som ikke er benyttet andre steder i lovgivningen. Begrepet har sammenheng med at dersom kravene i forskriften ikke er oppfylt vil obligasjonseiernes og derivatmotpartenes interesser trues. I Ot. Prp 2006/2007 nr. 11 punkt skriver departementet følgende om formålet Kravet til ekstern kontroll ved hjelp av en uavhengig gransker skal sikre obligasjonseiernes og derivatmotpartenes interesser og samtidig legge til rette for Kredittilsynets kontroll. For at gransker skal ha «grunn til å tro» at kravene ikke er oppfylt, må gransker gjennom sitt arbeid ha avdekket et konkret forhold(hendelse/svakhet mv) som i sin natur og omfang truer formålet med bestemmelsene jf. Ot. Prp 2006/2007 nr. 11 punkt En enkelt svakhet i en eller flere kontroller vil normalt ikke medføre at kravene ikke ansees oppfylt. Ved vurderingen av innholdet i begrepet må det derfor tas hensyn til hendelsens vesentlighet i forhold til å true formålet med kravet. Dette vil si at før et avdekket forhold vurderes til å tro at kravet ikke oppfylles, må det være av et visst omfang og vesentlighet. I denne sammenheng vil det også være naturlig å ta i betraktning størrelsen og kompleksiteten av virksomheten, kvaliteten av foretakets risikostyring og intern kontroll og øvrige forhold av relevans. Uavhengig av vurderingen etter forskriftens 11 3.ledd 3. punktum må de avdekkede forhold på selvstendig grunnlag vurderes opp mot kravene i tilsynslovens 3a. Intern kontroll Med intern kontroll menes den prosess som er utformet og som gjennomføres og vedlikeholdes av dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, ledelsen og av andre medarbeidere for å gi rimelig sikkerhet for at enheten når sine mål med hensyn til pålitelig finansiell rapportering, effektiv drift samt overholdelse av gjeldende lover og forskrifter. Begrepet «kontroller» viser til alle aspekter ved en eller flere av komponentene i den interne kontrollen. Bygge på kontroller I denne veiledningen omfatter uttrykket, «bygge på kontroller», de handlinger som granskeren utfører for å innhente bevis for at foretakets etablerte interne systemer og kontroller bidrar til å sikre at lovkravene overholdes. Foretakets intern kontroll vil være en løpende prosess med etablerte kontrollaktiviteter og overvåkning fra ledelsens med formål å forebygge eller avdekke og korrigere svakheter i rutiner eller brudd på lovkrav. Dersom noen av kontrollene gransker ønsker å bygge på er utført i tidligere perioder må gransker vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å bygge på testing i tidligere perioder. I denne vurderingen må gransker ta hensyn til om det har vært, eller burde vært, endringer i kontrollene siden de sist ble testet eller om det har vært endringer i prosesser, systemer og nøkkelansatte. Til grunn for å kunne bygge på kontroller utført i tidligere perioder ligger gransker behov for løpende å ha forståelse av foretakets intern kontroll selv om gransker ikke tester effektiviteten av kontrollene i hver periode. Verifikasjoner I veiledningen omfatter uttrykket verifikasjoner de kontroller som granskeren utfører for å avdekke vesentlig feilinformasjon eller manglende overholdelse av lovkravene. Dette omfatter blant annet dataanalyse av registrene og kontroll av underliggende dokumentasjon for å etterprøve opplysninger. I veiledningen er det

4 satt som en forutsetning av det blir utført verifikasjoner. Omfang, tidspunkt og art av verifikasjoner avgjøres av granskers skjønn. Forutsetninger benyttet i veiledningen Ved utarbeidelse av denne veiledningen er det lagt til grunn at valgt gransker også er valgt revisor for kredittforetaket. Dersom gransker ikke er valgt revisor for foretaket eller representant for det samme revisjonsselskapet som reviderer kredittforetaket, vil ikke denne veiledningen kunne legges til grunn da omfanget av granskers arbeid for å bygge opp samme forståelse av virksomheten og gjennomføre tester vil være av betydelig større omfang enn når valgt revisor kombinerer granskerrollen med rollen som valg revisor. Valgt revisor vil ved revisjonen ha testet hele eller deler av foretakets intern kontroll som vil være relevant for denne oppgaven, og vil kunne bygge på dette arbeidet ved granskeroppgaven. Når gransker også er kredittforetakets valgte revisor eller representant for det samme revisjonselskapet som reviderer kredittforetaket, er det lagt til grunn at gransker, i sitt arbeid etter finansieringsvirksomhetslovens 2-34, kan vurdere å bygge på arbeid utført i forbindelse med revisjon av kredittforetakets årsregnskap. Eksempler på utført arbeid i forbindelse med revisjonen som kan være relevant for granskerrollen, er forståelse og kartlegging av systemer og interne kontroller, herunder vugge til grav test av transaksjoner med tilhørende kontroller, gjennomførte tester av intern kontroller, herunder testing av IT generelle kontroller og enkelte substanshandlinger. Før gransker bygger på arbeid utført ved revisjonen, må det gjennomføres en spesifikk vurdering av om handlingene er relevante for formålet med granskningen og kontrollfunksjonen granskeren skal inneha, og hensiktsmessigheten av å bygge på disse handlingene. Elementer som bør inngå i vurderingen av relevansen og hensiktsmessigheten av å bygge på kontroller utført ved revisjonen: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Hvorvidt andre elementer i den interne kontrollen fungerer effektivt, herunder kontrollmiljøet, foretakets overvåking av kontroller og foretakets risikovurderingsprosess. Risikoene som følger av kontrollens særtrekk, herunder hvorvidt kontrollen er manuell eller automatisert. Hvorvidt generelle IT-kontroller fungerer effektivt. Hvorvidt kontrollen og foretakets anvendelse av den fungerer effektivt, herunder typen og omfanget av avvik i anvendelsen av kontrollen registrert ved tidligere revisjoner, og hvorvidt det har forekommet personalendringer som i vesentlig grad påvirker anvendelsen av kontrollen. Hvorvidt manglende endringer i en gitt kontroll utgjør en risiko som følge av endrede omstendigheter. Risikoen for vesentlig feilinformasjon og hvilken grad det bygges på kontrollen. I dokumentasjonen av planlegging av granskerens oppgaver må det klart fremgå hvilke handlinger og konklusjoner gransker bygger på som er fra revisjonen, og en vurdering av relevansen av disse handlingene, jf. punktene over. Dokumentasjonen for utført arbeid bør inneholde kopi av relevant dokumentasjon fra revisjonsdokumentasjonen eller en referanse til relevant arbeid. Veiledning til utførelse av granskeroppgaver 1. Register Granskers oppgave er minst hver tredje måned å påse at kredittforetaket overholder reglene om at det for hver sikkerhetsmasse skal opprettes et register over utlånene, rente- og valutakontrakter, fyllingssikkerheter, samt obligasjoner med fortrinnsrett. Som det fremgår under er det definert i forskrift hva registrene skal inneholde. Handlinger gransker kan gjøre, er å gjennomgå et utvalg utlån, derivater og

5 obligasjoner med fortrinnsrett og fyllingssikkerheter for å verifisere at spesifikasjonene i forskriften er oppfylt og at informasjonene er registrert i registeret. Utvalgene foretas på bakgrunn av granskers risikovurdering og skjønn. Utvalget kan gjøres med basis i statistisk teori (for eksempel tilfeldig utvalg), eller ved å gjennomføre stikkprøvetesting med basis i en data analyse som viser hvilke opplysninger som ansees å være i tråd med en forventning og hvilke som eventuelt avviker fra forventning. Gransker anvender profesjonelt skjønn ved valg av angrepsvinkel, utvalgsmetode og omfang. Spesifikasjon av krav til registerets innhold Innhold i registeret for utlån ledd nr En oversikt over utlånene som inneholder opplysninger om a) låntakers navn, b) låntakers fødselsnummer eller organisasjonsnummer, c) låntakers adresse, d) opprinnelig og gjenstående lånesum, e) lånets forfallsstruktur og kontantstrøm, f) hjemmelshaver, adresse og registerbetegnelse til pantobjektet, g) verdien av pantobjektet fastsatt etter 10, h) eventuell garantists navn, organisasjonsnummer og adresse, garantibeløp og garantitype, i) eventuelle andre krav kredittforetaket har mot låntaker eller hjemmelshaver til pantobjektet, og j) statistiske opplysninger, takster og annet materiale om løpende verdivurdering av pantobjektene som inngår i sikkerhetsmassen. Innholdet i register for derivater og obligasjoner med fortrinnsrett, forskriften ledd nr En oversikt over fordringer og forpliktelser i form av derivatavtaler som inneholder opplysninger om a) motpartens navn eller firma og eventuelt identitetsnummer, samt sist gjeldende rating, b) motpartens adresse, c) opprinnelig og gjenstående kontraktssum, d) kontraktens forfallsstruktur og kontantstrøm, e) eventuelt pantobjekts hjemmelshaver, adresse og registerbetegnelse, og f) eventuelle andre krav kredittforetaket har mot motparten eller hjemmelshaver til pantobjektet. Registeret for fyllingssikkerhet, forskrift ledd nr En oversikt over fordringer som utgjør fyllingssikkerhet som inneholder opplysninger om g) låntakers navn eller firma og eventuelt identitetsnummer, samt sist gjeldende rating, h) låntakers adresse, i) opprinnelig og gjenstående lånesum, j) lånets forfallsstruktur og kontantstrøm, k) eventuelt pantobjekts hjemmelshaver, adresse og registerbetegnelse, l) eventuell garantists navn eller firma og adresse, og m) eventuelle andre krav kredittforetaket har mot låntaker eller hjemmelshaver til pantobjektet.

6 2. Sikkerhetsmasse Verdi av sikkerhetsmassen, jf. lov 2-29, 2-31 og forskrift 10 Ved gjennomgang av beregning av verdien av sikkerhetsmassen må gransker kontrollere fyllingssikkerheten og hvorvidt utlån, rente- og valutakontrakter verdsettes til en betryggende markedsverdi. Bankinnskudd med inntil tretti dagers oppsigelsesfrist og utlån med flytende rente kan verdsettes til pålydende. Obligasjonslån skal verdsettes til summen av neddiskontert verdi av pålydende og neddiskontert kupongutbetaling. Gransker kan bygge på selskapets egne kontroller som sikrer at verdien av sikkerhetsmassen til enhver tid tilfredsstiller kravene i lov og forskrift. Gransker kan ha behov for å skaffe ytterligere sikkerhet for at verdivurderingene er i samsvar med lov og forskrift. Med utgangspunkt i sin risikovurdering, utfører gransker handlinger for å verifisere verdsettelsen av et utvalg utlån, renteog valutakontrakter, bankinnskudd med inntil tretti dagers oppsigelsesfrist, utlån med flytende rente og obligasjonslån. Utvalgene foretas på bakgrunn av granskers risikovurdering og skjønn. Utvalget kan gjøres med basis i statistisk teori (for eksempel tilfeldig utvalg), eller ved å gjennomføre stikkprøvetesting med basis i en data analyse som viser hvilke opplysninger som ansees å være i tråd med en forventning og hvilke som eventuelt avviker fra forventning. Gransker anvender profesjonelt skjønn ved valg av angrepsvinkel, utvalgsmetode og omfang. Stadig beløpsmessig balanse, jf. lov 2-31og forskrift 10 Gransker skal, basert på sin gjennomgang, konkludere hvorvidt sikkerhetsmassens verdi til enhver tid overstiger verdien av obligasjonene med fortrinnsrett til dekning i sikkerhetsmassen (Beløpsmessig balanse). Verdivurderingen av sikkerhetsmassen er omtalt i loven 2-29 og For handlinger som gransker skal utføre i forhold til verdsettelse av sikkerhetsmassen, se beskrivelse av sikkerhetsmassens verdi. Sikkerhetsmassens sammensetning, lov 2-28, forskrift 8 og 9 Gransker skal minst hver tredje måned påse at sammensetningen av sikkerhetsmassen er i overensstemmelse med lov og forskrift. Granskers gjennomgang kan bygge på en vurdering av om intern kontrollen er effektiv og vurdering av risikoen for feil i sammensetningen av sikkerhetsmassen. Granskers gjennomgang av intern kontrollen kan bestå i å innhente og vurdere om det er relevant og hensiktsmessig og bygge på kredittforetakets egne rapporter og styringsdokumenter, som beskriver og dokumenterer oppfølgingen kredittforetaket har i forhold til overholdelse av reglene, knyttet til sammensetningen av sikkerhetsmassen. I tillegg til å bygge på intern kontrollen skal gransker gjøre verifikasjoner knyttet til sikkerhetsmassens sammensetning for å skaffe tilstrekkelig sikkerhet for sin konklusjon. Omfanget av verifikasjonene må sees i sammenheng med resultatet av testingen av rutiner og kontroller. Ved vurdering av sikkerhet for utlån med sikkerhet i eiendom må gransker vurdere rutinene kredittforetaket har implementert for å sikre at lov og forskrift er overholdt ved innføring i sikkerhetsmassen, og ved senere verdivurderinger av sikkerhetsobjektet,

7 Rapportering: Rapportering til styret og ledelsen i foretaket Når granskningen avdekker avvik i sine utvalg eller fra lovkravene, skal gransker uten unødig opphold kommunisere alle identifiserte avvik til styret og ledelsen uten bruk av vesentlighetsgrenser. Det er ingen spesielle krav til form på rapporteringen. Gransker anbefales å innhente styrets og ledelsens kommentarer til avvikene som er rapportert. Granskeren må også forholde seg til revisorlovens krav til kommunikasjon med styret og ledelsen jfr revisorloven 1-1, 3. ledd jfr revisorloven 5-2, 2. ledd Dersom gransker avdekker forhold som faller innunder rapporteringsplikten etter tilsynsloven 3a, skal styret og ledelsen informeres omgående og anbefales å selv rapportere forholdet til Finanstilsynet. Gransker har selvstendig ansvar for å oppfylle rapporteringskravene i tilsynsloven 3a. Slike forhold vil normalt falle innunder kravene om nummerert brev styret og ledelsen i revisorloven 5-2, 2. ledd. Rapportering til Finanstilsynet Av Forskriftens 11 3.ledd 3. punktum, jf. Finanstilsynsloven 3a 4.ledd, følger det at dersom granskeren har «grunn til å tro» at kravene ikke er oppfylt, skal granskeren underrette Finanstilsynet. For nærmere om grensen for rapportering, se eget avsnitt ovenfor. Dette rapporteringskravet kommer i tillegg til den årlige rapporteringen til Finanstilsynet. Årlig rapportering Til finanstilsynet Granskerens årlige rapport i henhold til kravene i finansieringsvirksomhetsloven Vi har (minst) hver tredje måned gransket om kravene i finansieringsvirksomhetsloven 2-31 og 2-33 er overholdt og har rapportert om vår granskning til selskapets styre og ledelse. Vår granskning er utført i samsvar med veiledning gitt av DnR den xx.xx Vi har ingen iakttakelser eller vurderinger av betydning å underrette Finanstilsynet om./ Vi har følgende iakttakelser eller vurderinger av betydning å underrette Finanstilsynet om: Begrensninger i bruk Denne uttalelsen er utarbeidet utelukkende til bruk for Finanstilsynet og [ABC ASA] i forbindelse vurdering av overholdelse av kravene i finansieringsvirksomhetsloven. Denne årlige rapporten kan ikke brukes eller henvises til i prospekter eller andre dokumenter uten skriftlig samtykke av oss i forkant. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon.

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Akelius Revisjon Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Dokumentasjon ved revisjon av små foretak DnR kom med en veiledning for dokumentasjon ved revisjon av små foretak i oktober. Veiledningen kan

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring FINANSTILSYNET THE FINANCAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY 130.08.2012 Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring 1. Innledning 1 brev av 29. juni 2012 har Finansdepartementet

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Besl. O. nr. 55. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 41 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 11 (2006-2007)

Besl. O. nr. 55. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 41 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 11 (2006-2007) Besl. O. nr. 55 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 41 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 11 (2006-2007) År 2007 den 1. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

Vår referanse 2016/01233-3 ARBEIDSRETTEN Org. nr.: 971525681 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016 Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Arbeidsrettens årsregnskap for

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - FORTRINNSBERETTIGENDE OBLIGASJONER

HØRINGSUTTALELSE - FORTRINNSBERETTIGENDE OBLIGASJONER Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Saksbehandler: Dir. tlf.: Vår referanse: 06/2983 Deres referanse: 06/1660 KAR Arkivkode: 008 Kjersti Elvestad, Mari Kimsås og Eirik Ihlen 22 93 99 09 (Ihlen)

Detaljer

Vår referanse 2016/00861-3 Riksrevisjonen SPRAKRADET Org. nr.: 971527404 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Sprakradets arsregnskap

Detaljer

Var referanse 2016/01125-5 Riksrevisjonen NASJONALBIBLIOTEKET Org. nr.: 976029100 Riksrevisjonens beretning Til Norsk Lokalhistorisk Institutt Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen

Detaljer

Utkast til høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring

Utkast til høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring DATO 30.01.2015 Utkast til høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring 1. Innledning Finanstilsynet har mottatt en henvendelse fra Finans Norge (FNO) 20. juni 2014 vedrørende

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr.

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr. 3.12.2008 AVTALE OM BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM (banken eller kredittforetaket) (org.nr.) OG STATEN VED FINANSDEPARTEMENTET 1. Formål Avtalen gjelder

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 31. oktober 2013 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Revisjonsutvalg og revisor

Revisjonsutvalg og revisor Revisjonsutvalg og revisor Svar fra egenrapporteringen for utstederforetak DATO: 1. desember 2016 Innhold 1 Innledning 3 2 Lovreguleringen 3 3 Revisjonsmarkedet i Norge 4 4 Spørsmålene og svarene 5 4.1

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde...

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde... INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON (Gjelder for attestasjonsuttalelser avgitt av revisorer engasjert av serviceorganisasjoner

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Ny finansforskrift - Konsekvenser sett med en overvåkers øyne Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Et non profit arbeidsfellesskap: Kommunalbanken KLP Forsikring Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Høringsuttalelse til høring gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdet

Høringsuttalelse til høring gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdet Finansdepartementet v/finansmarkedsavdelingen Deres ref. Vår ref. Dato 16/4079 FMA 17/00088 22.08.2017 Høringsuttalelse til høring gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdet

Detaljer

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Frede Aas Rognlien Head of Legal and Compliance SEB Enskilda AS 1 MiFID

Detaljer

Finansiell revisjon Frøya kommune Oppdragsansvarlig revisor Wenche Holt Medarbeider Gunnhild Ramsvik

Finansiell revisjon Frøya kommune Oppdragsansvarlig revisor Wenche Holt Medarbeider Gunnhild Ramsvik Finansiell revisjon Frøya kommune 2016 Oppdragsansvarlig revisor Wenche Holt Medarbeider Gunnhild Ramsvik Hva er finansiell revisjon? Revisjonshandlinger som revisor utfører for å kunne bekrefte årsregnskapet

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Eiere: Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Rogaland Fylkeskommune, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger og Strand kommune Vi sikrer fellesskapets

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

NKRFS fagkonferanse 2014

NKRFS fagkonferanse 2014 NKRFS fagkonferanse 2014 RISIKOVURDERINGER (ISA 315 og ISA 330) Morten Alm Birkelid Daglig leder Hedmark Revisjon IKS 1 Revisors mål RS 315 Identifisere og anslå risikoen for vesentlig feilinformasjon

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. - etablert av og for uavhengige sparebanker

Verd Boligkreditt AS. - etablert av og for uavhengige sparebanker Verd Boligkreditt AS - etablert av og for uavhengige sparebanker Verd Boligkreditt AS - kort om oss Etablert høsten 2009 av 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet Sparebanker har gode erfaringer

Detaljer

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013 Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF 25. april 2013 Revisors kommunikasjon med styret Revisors oppgaver og plikter Revisor uttaler seg om regnskapet Fritar ikke styret eller ledelsen for sitt ansvar

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning

Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 18 Vedtatt 7. juni 2016 Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning Spørsmål Hvordan skal bokføringspliktige som har utkontraktert forvaltningen av sine

Detaljer

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Aktuelt fra Kredittilsynet v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Regnskap Regnskapsregler konsernregnskap Selskap Full IFRS Nasjonal IFRS NGAAP Børsnoterte, inkl finans PLIKT (RSKL 3-9) -----------

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

Riksrevisjonen møter styret

Riksrevisjonen møter styret US 60/2017 Riksrevisjonen møter styret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/03135 Vedlegg: Riksrevisjonens beretning til årsregnskapet

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Verd Boligkreditt AS

Verd Boligkreditt AS Verd Boligkreditt AS Noteringsdokument 29.06.2010 FRN Verd Boligkreditt AS Obligasjon med fortrinnsrett 2010/2013 (utvidet forfall 30.06.2014) ISIN NO 001 0580681 Verd Boligkreditt AS Kaigaten 4, Postboks

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV.

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. 2017 FORORD Vedtektene for Den norske Revisorforening, 3-7, pålegger alle oppdragsansvarlige medlemmer å

Detaljer

Revisors rolle knyttet til misligheter

Revisors rolle knyttet til misligheter www.pwc.no Revisors rolle knyttet til misligheter 30. oktober 2012 Tema 1. Mislighetsrisikoer 2. Revisors rolle 3. Hvordan møte mislighetsrisiko - forebygge misligheter - avdekke misligheter 2 Mislighetsrisikoer

Detaljer

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1.

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. 1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. I lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond gjøres følgende endringer: 1-2 ny nr. 7 skal lyde: I Spesialfond: Verdipapirfond

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Kombinert bufferkrav

Kombinert bufferkrav Kombinert bufferkrav 72.538 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 2.269.662 63.049 17.703 2.350.414 Utlandet 4.773 39-4.812 Næringssektor

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

JUS5880 Finansmarkedsrett

JUS5880 Finansmarkedsrett JUS5880 Finansmarkedsrett Forelesninger i valgfag (H 2015) Trude Myklebust Stipendiat, tilknyttet Finansmarkedsprosjektet (IFP) Dagens temaer Kapitalforhold i finansinstitusjoner Kapitaldekningsregler

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Compliance funksjonen utøvelse og praktisk angrepsvinkel

Compliance funksjonen utøvelse og praktisk angrepsvinkel Compliance funksjonen utøvelse og praktisk angrepsvinkel Presentasjon i Complianceutvalget i VFF den 10. april 2013 Kate A. Pauli Lovpålagt funksjon Verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

Risikostyring & internkontroll med fokus på verdiskaping for selskapet VFF Complianceseminar 24. november 2016

Risikostyring & internkontroll med fokus på verdiskaping for selskapet VFF Complianceseminar 24. november 2016 Risikostyring & internkontroll med fokus på verdiskaping for selskapet VFF Complianceseminar 24. november 2016 Client name - Event - Presentation title Page 1 AGENDA 1 2 Rammeverk for helhetlig risikostyring

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji Rapportering for Forsikringsformidlere Eiendomsmeglere Forvaltningsselskap Verdipapirforetak 1. Generelle opplysninger Rapporteringen gjelder 1.1 Organisasjonsnummer 1.2 Foretakets navn 1.3 Adresse 1.4

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

EuroSOX og Ny forskrift for risikostyring og internkontroll

EuroSOX og Ny forskrift for risikostyring og internkontroll EuroSOX og Ny forskrift for risikostyring og internkontroll Hva betyr dette for din bedrift? Advokatfullmektig Kristin Haram 6. februar 2009 Agenda: foretaksstyring, risikostyring og internkontroll Euro-SOX

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 SAK NR 069-2009 KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSER. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2005 ETABLERING AV INTERN

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

www.pwc.no Sykehuset Innlandet HF Presentasjon av interimsrevisjon November 2013

www.pwc.no Sykehuset Innlandet HF Presentasjon av interimsrevisjon November 2013 www.pwc.no Sykehuset Innlandet HF Presentasjon av interimsrevisjon November 2013 Innhold Revisjonens forretnings- og kontrollorienterte angrepsvinkel Sammendrag revisors rapportering Foretaksstyring Forretningsprosesser,

Detaljer

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Den norske Revisorforening Foreleser Harald Brandsås fagdirektør i Revisorforeningen nestleder kontrollutvalget

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 95/17 28.09.2017 Dato: 05.09.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Universitetet

Detaljer

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg Tilsynsmetodikk 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Risikobasert tilsyn Myndighetenes tilsyn gjennomføres som stikkprøver (ikke en komplett tilstandskontroll) og

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 28. januar 2011 INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 1. Innledning Som følge av innføringen av nye internasjonale

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni Revidert 12. september 2012.

Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni Revidert 12. september 2012. Bransjeanbefaling for medlemmene av Verdipapirfondenes forening: Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni 2002. Revidert 12. september 2012.)

Detaljer

1. Innledning. 2. Gjeldende rett

1. Innledning. 2. Gjeldende rett Høringsnotat basert på Finanstilsynet utkast til høringsnotat 4. november 2011 til Finansdepartementet om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon 1. Innledning Forslaget til endring av

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Uttalelse fra Regelrådet til forslag til ny verdipapirregisterlov og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner

Uttalelse fra Regelrådet til forslag til ny verdipapirregisterlov og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner Finansdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/00112-7 22.12.2016 Uttalelse fra Regelrådet til forslag til ny verdipapirregisterlov og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner Ansvarlig myndighet:

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett ANBUDSINNBYDELSE Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett Mandag 18. mai 2009 holdes det hollandsk auksjon i bytteordningen av statskasseveksler mot obligasjoner med

Detaljer