Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34."

Transkript

1 Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven Formålet med veiledningen Formålet med denne veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen av rollen som gransker av kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom, jf. finansieringsvirksomhetsloven Hovedformål med granskers kontrollfunksjon Hovedformålet ved bruk av uavhengig gransker, som beskrevet i Departementets vurdering i punkt Ot. Prp /2007, er at; «Kravet til ekstern kontroll ved hjelp av en uavhengig gransker skal sikre obligasjonseiernes og derivatmotpartenes interesser og samtidig legge til rette for Kredittilsynets kontroll». Basert på departementets vurderinger i forarbeidene, gjeldende lover og forskrifter forutsettes det for denne veiledningen at det underliggende utgangspunkt er at granskeroppgaven bør bygge på foretakets interne kontroller/kontrollmiljø og effektiviteten av denne, og et minimum av verifikasjoner. Krav til uavhengig gransker i finansieringsvirksomhetsloven Veiledning til hvordan gransker skal utøve rollen sin er lite omtalt i lovforarbeidene. Det er i Ot. Prp 2006/2007 nr. 11 punkt gitt noen overordnede føringer for rollen. Finansdepartementet skriver i sine vurderinger Kravet til ekstern kontroll ved hjelp av en uavhengig gransker skal sikre obligasjonseiernes og derivatmotpartenes interesser og samtidig legge til rette for Kredittilsynets kontroll. Videre skriver departementet om rollen Etter departementets vurdering er det viktig å sikre granskerens uavhengighet i forhold til kredittforetaket. Dette kan oppnås ved at det ikke er kredittforetaket selv som oppnevner granskeren eller fastsetter granskerens vederlag. Når det gjelder granskerens oppgaver og plikter sier departementet følgende Departementet foreslår at det gis hjemmel til at det i forskrift kan fastsettes nærmere regler om oppnevningen av granskeren, om granskerens oppgaver, rettigheter og plikter, samt også regler om vederlaget til granskeren, jf. lovforslaget 2-34 fjerde ledd. Enkelte av granskerens oppgaver og plikter fremkommer av lovens 2-34, 2. ledd som sier: Granskeren skal overvåke at registeret føres korrekt, og regelmessig foreta en vurdering av om kravene i 2-31 og 2-33 overholdes. Granskeren skal regelmessig underrette Finanstilsynet om sine iakttakelser og vurderinger. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven 2-34 ble det gitt forskrift (Forskrift nr 550 om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom) som regulerer granskerens oppgaver og plikter. Forskriftens 11, 3. ledd sier: Granskeren skal minst hver tredje måned kontrollere at kravene i finansieringsvirksomhetsloven 2-31 og 2-33 er oppfylt. Granskeren skal årlig underrette Finanstilsynet om de iakttakelser og vurderinger som er foretatt ved kontrollene. Dersom granskeren har grunn til å tro at kravene ikke er oppfylt, skal granskeren underrette Finanstilsynet. Finanstilsynsloven 3a fjerde ledd gjelder tilsvarende.

2 Oppsummering av hva som skal kontrolleres ved gransking: 1. at registeret føres korrekt i samsvar med ledd 1. punktum 2. at gransker får tilgang til alle opplysninger i registeret jfr ledd 2. punktum 3. at krav til informasjonsinnhold i registeret er i samsvar med ledd, jf. Forskrift at verdien av sikkerhetsmassen er i samsvar med 2-29 og 2-31, 1. ledd 1. punktum jf Forskrift at krav til stadig beløpsmessig balanse er i samsvar med at sikkerhetsmassens sammensetning er i samsvar med 2-28 og Forskrift 8 og 9 Definisjoner I lov og forskrift benyttes enkelte begrep som er av betydning for de handlinger uavhengig gransker bør utføre. Disse begrepene er ikke definert i lov, forskrift eller forarbeider. For å bidra til å skape en ensartet praksis er begrepenes betydning beskrevet i i denne veiledningen. Stadig beløpsmessig balanse Loven krever at sikkerhetsmassens verdi til enhver tid skal overstige verdien av obligasjonene med fortrinnsrett til dekning i sikkerhetsmassen. I denne veiledningen legges det til grunn at betydningen av begrepet stadig beløpsmessig balanse er at styret og ledelsen i kredittforetaket skal sørge for at foretaket til enhver tid har systemer, kontroller og rutiner som fungerer, og som sikrer at verdien av sikkerhetsmassen til enhver tid overstiger verdien av obligasjonene med fortrinnsrett til dekning i sikkerhetsmasse, Jf. Finansieringsvirksomhetslovens 2-31, forskriftens 9 (Stadig beløpsmessig balanse). Granskers oppgave er regelmessig å vurdere om kravet til stadig beløpsmessig balanse er overholdt. Det er ikke presisert i loven hva som ligger i regelmessig eller hva granskers vurdering skal omfatte. Etablert praksis er at regelmessig bør være minst hver 3. måned. Denne praksis anses for å være hensiktsmessig og tilstrekkelig for å oppfylle kravet til regelmessighet. Ved granskers vurdering av om kravet er overholdt, må gransker kontrollerer at etablerte retningslinjer, systemer, kontroller og ledelsens overvåkning er utformet og fungerer for å ivareta etterlevelse av kravet om stadig beløpsmessig balanse. Ledelsens overvåkning betyr at det skal være en løpende prosess for oppfølging og identifikasjon av forbedringer i systemer og kontroller. Vurderingen av overholdelsen er kvalitativ og krever utøvelse av skjønn fra granskerens side. Denne skjønnsutøvelsen må blant annet basere seg på innhentede bevis for at kontrollene er utformet og fungerer effektivt. Overvåke Loven legger til grunn at gransker skal overvåke at registeret føres korrekt, og at overvåkningen minst skal foretas hver tredje måned. Vurderingen av gransker oppgave blir her hva som ligger i begrepet «å overvåke». Det er styret og ledelsen i foretaket som har ansvaret for å etterleve lovens krav om et korrekt register. Foretaket omfattes også av forskrift 22. september 2008 nr om risikostyring og internkontroll forskriften om risikostyring og internkontroll. Gjennom dette påhviler det styret og ledelsen å etablere retningslinjer, rutiner og systemer som er utformet for å etterleve lovens krav og at kontrollene og systemene fungerer løpende og sikrer formålet. I denne veiledningen legges til grunn at med å overvåke menes at gransker minst hver tredje måned, kontrollerer at styret og ledelsen har etablert retningslinjer, kontroller og systemer som sikrer at den interne kontrollen fungerer effektivt over tid. Ledelsens overvåkende kontroller omfatter også en rettidig vurdering

3 av kontrollers effektivitet og iverksettelse av nødvendige utbedrende tiltak ved identifisering av svak intern kontroll som kan føre til at registeret ikke føres korrekt. Grunn til å tro Av Forskriftens 11 3.ledd 3. punktum, jf. Finanstilsynsloven 3a 4.ledd, følger det at dersom granskeren har «grunn til å tro» at kravene ikke er oppfylt, skal granskeren underrette Finanstilsynet. Dette rapporteringskravet kommer i tillegg til den årlige rapporteringen til Finanstilsynet. «Grunn til å tro» er et begrep som ikke er benyttet andre steder i lovgivningen. Begrepet har sammenheng med at dersom kravene i forskriften ikke er oppfylt vil obligasjonseiernes og derivatmotpartenes interesser trues. I Ot. Prp 2006/2007 nr. 11 punkt skriver departementet følgende om formålet Kravet til ekstern kontroll ved hjelp av en uavhengig gransker skal sikre obligasjonseiernes og derivatmotpartenes interesser og samtidig legge til rette for Kredittilsynets kontroll. For at gransker skal ha «grunn til å tro» at kravene ikke er oppfylt, må gransker gjennom sitt arbeid ha avdekket et konkret forhold(hendelse/svakhet mv) som i sin natur og omfang truer formålet med bestemmelsene jf. Ot. Prp 2006/2007 nr. 11 punkt En enkelt svakhet i en eller flere kontroller vil normalt ikke medføre at kravene ikke ansees oppfylt. Ved vurderingen av innholdet i begrepet må det derfor tas hensyn til hendelsens vesentlighet i forhold til å true formålet med kravet. Dette vil si at før et avdekket forhold vurderes til å tro at kravet ikke oppfylles, må det være av et visst omfang og vesentlighet. I denne sammenheng vil det også være naturlig å ta i betraktning størrelsen og kompleksiteten av virksomheten, kvaliteten av foretakets risikostyring og intern kontroll og øvrige forhold av relevans. Uavhengig av vurderingen etter forskriftens 11 3.ledd 3. punktum må de avdekkede forhold på selvstendig grunnlag vurderes opp mot kravene i tilsynslovens 3a. Intern kontroll Med intern kontroll menes den prosess som er utformet og som gjennomføres og vedlikeholdes av dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, ledelsen og av andre medarbeidere for å gi rimelig sikkerhet for at enheten når sine mål med hensyn til pålitelig finansiell rapportering, effektiv drift samt overholdelse av gjeldende lover og forskrifter. Begrepet «kontroller» viser til alle aspekter ved en eller flere av komponentene i den interne kontrollen. Bygge på kontroller I denne veiledningen omfatter uttrykket, «bygge på kontroller», de handlinger som granskeren utfører for å innhente bevis for at foretakets etablerte interne systemer og kontroller bidrar til å sikre at lovkravene overholdes. Foretakets intern kontroll vil være en løpende prosess med etablerte kontrollaktiviteter og overvåkning fra ledelsens med formål å forebygge eller avdekke og korrigere svakheter i rutiner eller brudd på lovkrav. Dersom noen av kontrollene gransker ønsker å bygge på er utført i tidligere perioder må gransker vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å bygge på testing i tidligere perioder. I denne vurderingen må gransker ta hensyn til om det har vært, eller burde vært, endringer i kontrollene siden de sist ble testet eller om det har vært endringer i prosesser, systemer og nøkkelansatte. Til grunn for å kunne bygge på kontroller utført i tidligere perioder ligger gransker behov for løpende å ha forståelse av foretakets intern kontroll selv om gransker ikke tester effektiviteten av kontrollene i hver periode. Verifikasjoner I veiledningen omfatter uttrykket verifikasjoner de kontroller som granskeren utfører for å avdekke vesentlig feilinformasjon eller manglende overholdelse av lovkravene. Dette omfatter blant annet dataanalyse av registrene og kontroll av underliggende dokumentasjon for å etterprøve opplysninger. I veiledningen er det

4 satt som en forutsetning av det blir utført verifikasjoner. Omfang, tidspunkt og art av verifikasjoner avgjøres av granskers skjønn. Forutsetninger benyttet i veiledningen Ved utarbeidelse av denne veiledningen er det lagt til grunn at valgt gransker også er valgt revisor for kredittforetaket. Dersom gransker ikke er valgt revisor for foretaket eller representant for det samme revisjonsselskapet som reviderer kredittforetaket, vil ikke denne veiledningen kunne legges til grunn da omfanget av granskers arbeid for å bygge opp samme forståelse av virksomheten og gjennomføre tester vil være av betydelig større omfang enn når valgt revisor kombinerer granskerrollen med rollen som valg revisor. Valgt revisor vil ved revisjonen ha testet hele eller deler av foretakets intern kontroll som vil være relevant for denne oppgaven, og vil kunne bygge på dette arbeidet ved granskeroppgaven. Når gransker også er kredittforetakets valgte revisor eller representant for det samme revisjonselskapet som reviderer kredittforetaket, er det lagt til grunn at gransker, i sitt arbeid etter finansieringsvirksomhetslovens 2-34, kan vurdere å bygge på arbeid utført i forbindelse med revisjon av kredittforetakets årsregnskap. Eksempler på utført arbeid i forbindelse med revisjonen som kan være relevant for granskerrollen, er forståelse og kartlegging av systemer og interne kontroller, herunder vugge til grav test av transaksjoner med tilhørende kontroller, gjennomførte tester av intern kontroller, herunder testing av IT generelle kontroller og enkelte substanshandlinger. Før gransker bygger på arbeid utført ved revisjonen, må det gjennomføres en spesifikk vurdering av om handlingene er relevante for formålet med granskningen og kontrollfunksjonen granskeren skal inneha, og hensiktsmessigheten av å bygge på disse handlingene. Elementer som bør inngå i vurderingen av relevansen og hensiktsmessigheten av å bygge på kontroller utført ved revisjonen: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Hvorvidt andre elementer i den interne kontrollen fungerer effektivt, herunder kontrollmiljøet, foretakets overvåking av kontroller og foretakets risikovurderingsprosess. Risikoene som følger av kontrollens særtrekk, herunder hvorvidt kontrollen er manuell eller automatisert. Hvorvidt generelle IT-kontroller fungerer effektivt. Hvorvidt kontrollen og foretakets anvendelse av den fungerer effektivt, herunder typen og omfanget av avvik i anvendelsen av kontrollen registrert ved tidligere revisjoner, og hvorvidt det har forekommet personalendringer som i vesentlig grad påvirker anvendelsen av kontrollen. Hvorvidt manglende endringer i en gitt kontroll utgjør en risiko som følge av endrede omstendigheter. Risikoen for vesentlig feilinformasjon og hvilken grad det bygges på kontrollen. I dokumentasjonen av planlegging av granskerens oppgaver må det klart fremgå hvilke handlinger og konklusjoner gransker bygger på som er fra revisjonen, og en vurdering av relevansen av disse handlingene, jf. punktene over. Dokumentasjonen for utført arbeid bør inneholde kopi av relevant dokumentasjon fra revisjonsdokumentasjonen eller en referanse til relevant arbeid. Veiledning til utførelse av granskeroppgaver 1. Register Granskers oppgave er minst hver tredje måned å påse at kredittforetaket overholder reglene om at det for hver sikkerhetsmasse skal opprettes et register over utlånene, rente- og valutakontrakter, fyllingssikkerheter, samt obligasjoner med fortrinnsrett. Som det fremgår under er det definert i forskrift hva registrene skal inneholde. Handlinger gransker kan gjøre, er å gjennomgå et utvalg utlån, derivater og

5 obligasjoner med fortrinnsrett og fyllingssikkerheter for å verifisere at spesifikasjonene i forskriften er oppfylt og at informasjonene er registrert i registeret. Utvalgene foretas på bakgrunn av granskers risikovurdering og skjønn. Utvalget kan gjøres med basis i statistisk teori (for eksempel tilfeldig utvalg), eller ved å gjennomføre stikkprøvetesting med basis i en data analyse som viser hvilke opplysninger som ansees å være i tråd med en forventning og hvilke som eventuelt avviker fra forventning. Gransker anvender profesjonelt skjønn ved valg av angrepsvinkel, utvalgsmetode og omfang. Spesifikasjon av krav til registerets innhold Innhold i registeret for utlån ledd nr En oversikt over utlånene som inneholder opplysninger om a) låntakers navn, b) låntakers fødselsnummer eller organisasjonsnummer, c) låntakers adresse, d) opprinnelig og gjenstående lånesum, e) lånets forfallsstruktur og kontantstrøm, f) hjemmelshaver, adresse og registerbetegnelse til pantobjektet, g) verdien av pantobjektet fastsatt etter 10, h) eventuell garantists navn, organisasjonsnummer og adresse, garantibeløp og garantitype, i) eventuelle andre krav kredittforetaket har mot låntaker eller hjemmelshaver til pantobjektet, og j) statistiske opplysninger, takster og annet materiale om løpende verdivurdering av pantobjektene som inngår i sikkerhetsmassen. Innholdet i register for derivater og obligasjoner med fortrinnsrett, forskriften ledd nr En oversikt over fordringer og forpliktelser i form av derivatavtaler som inneholder opplysninger om a) motpartens navn eller firma og eventuelt identitetsnummer, samt sist gjeldende rating, b) motpartens adresse, c) opprinnelig og gjenstående kontraktssum, d) kontraktens forfallsstruktur og kontantstrøm, e) eventuelt pantobjekts hjemmelshaver, adresse og registerbetegnelse, og f) eventuelle andre krav kredittforetaket har mot motparten eller hjemmelshaver til pantobjektet. Registeret for fyllingssikkerhet, forskrift ledd nr En oversikt over fordringer som utgjør fyllingssikkerhet som inneholder opplysninger om g) låntakers navn eller firma og eventuelt identitetsnummer, samt sist gjeldende rating, h) låntakers adresse, i) opprinnelig og gjenstående lånesum, j) lånets forfallsstruktur og kontantstrøm, k) eventuelt pantobjekts hjemmelshaver, adresse og registerbetegnelse, l) eventuell garantists navn eller firma og adresse, og m) eventuelle andre krav kredittforetaket har mot låntaker eller hjemmelshaver til pantobjektet.

6 2. Sikkerhetsmasse Verdi av sikkerhetsmassen, jf. lov 2-29, 2-31 og forskrift 10 Ved gjennomgang av beregning av verdien av sikkerhetsmassen må gransker kontrollere fyllingssikkerheten og hvorvidt utlån, rente- og valutakontrakter verdsettes til en betryggende markedsverdi. Bankinnskudd med inntil tretti dagers oppsigelsesfrist og utlån med flytende rente kan verdsettes til pålydende. Obligasjonslån skal verdsettes til summen av neddiskontert verdi av pålydende og neddiskontert kupongutbetaling. Gransker kan bygge på selskapets egne kontroller som sikrer at verdien av sikkerhetsmassen til enhver tid tilfredsstiller kravene i lov og forskrift. Gransker kan ha behov for å skaffe ytterligere sikkerhet for at verdivurderingene er i samsvar med lov og forskrift. Med utgangspunkt i sin risikovurdering, utfører gransker handlinger for å verifisere verdsettelsen av et utvalg utlån, renteog valutakontrakter, bankinnskudd med inntil tretti dagers oppsigelsesfrist, utlån med flytende rente og obligasjonslån. Utvalgene foretas på bakgrunn av granskers risikovurdering og skjønn. Utvalget kan gjøres med basis i statistisk teori (for eksempel tilfeldig utvalg), eller ved å gjennomføre stikkprøvetesting med basis i en data analyse som viser hvilke opplysninger som ansees å være i tråd med en forventning og hvilke som eventuelt avviker fra forventning. Gransker anvender profesjonelt skjønn ved valg av angrepsvinkel, utvalgsmetode og omfang. Stadig beløpsmessig balanse, jf. lov 2-31og forskrift 10 Gransker skal, basert på sin gjennomgang, konkludere hvorvidt sikkerhetsmassens verdi til enhver tid overstiger verdien av obligasjonene med fortrinnsrett til dekning i sikkerhetsmassen (Beløpsmessig balanse). Verdivurderingen av sikkerhetsmassen er omtalt i loven 2-29 og For handlinger som gransker skal utføre i forhold til verdsettelse av sikkerhetsmassen, se beskrivelse av sikkerhetsmassens verdi. Sikkerhetsmassens sammensetning, lov 2-28, forskrift 8 og 9 Gransker skal minst hver tredje måned påse at sammensetningen av sikkerhetsmassen er i overensstemmelse med lov og forskrift. Granskers gjennomgang kan bygge på en vurdering av om intern kontrollen er effektiv og vurdering av risikoen for feil i sammensetningen av sikkerhetsmassen. Granskers gjennomgang av intern kontrollen kan bestå i å innhente og vurdere om det er relevant og hensiktsmessig og bygge på kredittforetakets egne rapporter og styringsdokumenter, som beskriver og dokumenterer oppfølgingen kredittforetaket har i forhold til overholdelse av reglene, knyttet til sammensetningen av sikkerhetsmassen. I tillegg til å bygge på intern kontrollen skal gransker gjøre verifikasjoner knyttet til sikkerhetsmassens sammensetning for å skaffe tilstrekkelig sikkerhet for sin konklusjon. Omfanget av verifikasjonene må sees i sammenheng med resultatet av testingen av rutiner og kontroller. Ved vurdering av sikkerhet for utlån med sikkerhet i eiendom må gransker vurdere rutinene kredittforetaket har implementert for å sikre at lov og forskrift er overholdt ved innføring i sikkerhetsmassen, og ved senere verdivurderinger av sikkerhetsobjektet,

7 Rapportering: Rapportering til styret og ledelsen i foretaket Når granskningen avdekker avvik i sine utvalg eller fra lovkravene, skal gransker uten unødig opphold kommunisere alle identifiserte avvik til styret og ledelsen uten bruk av vesentlighetsgrenser. Det er ingen spesielle krav til form på rapporteringen. Gransker anbefales å innhente styrets og ledelsens kommentarer til avvikene som er rapportert. Granskeren må også forholde seg til revisorlovens krav til kommunikasjon med styret og ledelsen jfr revisorloven 1-1, 3. ledd jfr revisorloven 5-2, 2. ledd Dersom gransker avdekker forhold som faller innunder rapporteringsplikten etter tilsynsloven 3a, skal styret og ledelsen informeres omgående og anbefales å selv rapportere forholdet til Finanstilsynet. Gransker har selvstendig ansvar for å oppfylle rapporteringskravene i tilsynsloven 3a. Slike forhold vil normalt falle innunder kravene om nummerert brev styret og ledelsen i revisorloven 5-2, 2. ledd. Rapportering til Finanstilsynet Av Forskriftens 11 3.ledd 3. punktum, jf. Finanstilsynsloven 3a 4.ledd, følger det at dersom granskeren har «grunn til å tro» at kravene ikke er oppfylt, skal granskeren underrette Finanstilsynet. For nærmere om grensen for rapportering, se eget avsnitt ovenfor. Dette rapporteringskravet kommer i tillegg til den årlige rapporteringen til Finanstilsynet. Årlig rapportering Til finanstilsynet Granskerens årlige rapport i henhold til kravene i finansieringsvirksomhetsloven Vi har (minst) hver tredje måned gransket om kravene i finansieringsvirksomhetsloven 2-31 og 2-33 er overholdt og har rapportert om vår granskning til selskapets styre og ledelse. Vår granskning er utført i samsvar med veiledning gitt av DnR den xx.xx Vi har ingen iakttakelser eller vurderinger av betydning å underrette Finanstilsynet om./ Vi har følgende iakttakelser eller vurderinger av betydning å underrette Finanstilsynet om: Begrensninger i bruk Denne uttalelsen er utarbeidet utelukkende til bruk for Finanstilsynet og [ABC ASA] i forbindelse vurdering av overholdelse av kravene i finansieringsvirksomhetsloven. Denne årlige rapporten kan ikke brukes eller henvises til i prospekter eller andre dokumenter uten skriftlig samtykke av oss i forkant. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon.

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Akelius Revisjon Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Dokumentasjon ved revisjon av små foretak DnR kom med en veiledning for dokumentasjon ved revisjon av små foretak i oktober. Veiledningen kan

Detaljer

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring FINANSTILSYNET THE FINANCAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY 130.08.2012 Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring 1. Innledning 1 brev av 29. juni 2012 har Finansdepartementet

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

Besl. O. nr. 55. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 41 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 11 (2006-2007)

Besl. O. nr. 55. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 41 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 11 (2006-2007) Besl. O. nr. 55 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 41 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 11 (2006-2007) År 2007 den 1. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr.

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr. 3.12.2008 AVTALE OM BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM (banken eller kredittforetaket) (org.nr.) OG STATEN VED FINANSDEPARTEMENTET 1. Formål Avtalen gjelder

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

Utkast til høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring

Utkast til høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring DATO 30.01.2015 Utkast til høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring 1. Innledning Finanstilsynet har mottatt en henvendelse fra Finans Norge (FNO) 20. juni 2014 vedrørende

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Frede Aas Rognlien Head of Legal and Compliance SEB Enskilda AS 1 MiFID

Detaljer

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Ny finansforskrift - Konsekvenser sett med en overvåkers øyne Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Et non profit arbeidsfellesskap: Kommunalbanken KLP Forsikring Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. - etablert av og for uavhengige sparebanker

Verd Boligkreditt AS. - etablert av og for uavhengige sparebanker Verd Boligkreditt AS - etablert av og for uavhengige sparebanker Verd Boligkreditt AS - kort om oss Etablert høsten 2009 av 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet Sparebanker har gode erfaringer

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Aktuelt fra Kredittilsynet v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Regnskap Regnskapsregler konsernregnskap Selskap Full IFRS Nasjonal IFRS NGAAP Børsnoterte, inkl finans PLIKT (RSKL 3-9) -----------

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

EuroSOX og Ny forskrift for risikostyring og internkontroll

EuroSOX og Ny forskrift for risikostyring og internkontroll EuroSOX og Ny forskrift for risikostyring og internkontroll Hva betyr dette for din bedrift? Advokatfullmektig Kristin Haram 6. februar 2009 Agenda: foretaksstyring, risikostyring og internkontroll Euro-SOX

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

NKRFS fagkonferanse 2014

NKRFS fagkonferanse 2014 NKRFS fagkonferanse 2014 RISIKOVURDERINGER (ISA 315 og ISA 330) Morten Alm Birkelid Daglig leder Hedmark Revisjon IKS 1 Revisors mål RS 315 Identifisere og anslå risikoen for vesentlig feilinformasjon

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett ANBUDSINNBYDELSE Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett Mandag 18. mai 2009 holdes det hollandsk auksjon i bytteordningen av statskasseveksler mot obligasjoner med

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji Rapportering for Forsikringsformidlere Eiendomsmeglere Forvaltningsselskap Verdipapirforetak 1. Generelle opplysninger Rapporteringen gjelder 1.1 Organisasjonsnummer 1.2 Foretakets navn 1.3 Adresse 1.4

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig

Detaljer

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Den norske Revisorforening Foreleser Harald Brandsås fagdirektør i Revisorforeningen nestleder kontrollutvalget

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 SAK NR 069-2009 KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSER. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg Tilsynsmetodikk 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Risikobasert tilsyn Myndighetenes tilsyn gjennomføres som stikkprøver (ikke en komplett tilstandskontroll) og

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 213 DATO: 17.12.213 Boliglånsundersøkelsen 213 2 Finanstilsynet Boliglånsundersøkelsen 213 Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Nedbetalingslån 6 3.1 Porteføljens

Detaljer

Revisors rolle knyttet til misligheter

Revisors rolle knyttet til misligheter www.pwc.no Revisors rolle knyttet til misligheter 30. oktober 2012 Tema 1. Mislighetsrisikoer 2. Revisors rolle 3. Hvordan møte mislighetsrisiko - forebygge misligheter - avdekke misligheter 2 Mislighetsrisikoer

Detaljer

Verd Boligkreditt AS

Verd Boligkreditt AS Verd Boligkreditt AS Noteringsdokument 29.06.2010 FRN Verd Boligkreditt AS Obligasjon med fortrinnsrett 2010/2013 (utvidet forfall 30.06.2014) ISIN NO 001 0580681 Verd Boligkreditt AS Kaigaten 4, Postboks

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Kommunelovens forskrift om revisjon

Kommunelovens forskrift om revisjon Kommunelovens forskrift om revisjon Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Denne forskrift gjelder ved a) revisjon av kommuners og fylkeskommuners årsregnskap. b) revisjon av kommunale og fylkeskommunale foretaks

Detaljer

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS Konsernrevisjonsinstruks Varesalg AS Revisjonen av konsernet 2010 Innledning Denne instruksen inneholder viktig informasjon. Det er viktig at du som revisor for Ting og Tang AS, et datterselskap av Varesalg

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2005 ETABLERING AV INTERN

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

www.pwc.no Sykehuset Innlandet HF Presentasjon av interimsrevisjon November 2013

www.pwc.no Sykehuset Innlandet HF Presentasjon av interimsrevisjon November 2013 www.pwc.no Sykehuset Innlandet HF Presentasjon av interimsrevisjon November 2013 Innhold Revisjonens forretnings- og kontrollorienterte angrepsvinkel Sammendrag revisors rapportering Foretaksstyring Forretningsprosesser,

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 29.08.2012 Deres dato: 28.06.2012 Vår referanse: 2012/1668 Deres referanse: Linda Jentoft Holst Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300

Detaljer

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søkers foretaksnavn Viktig informasjon til søker Foretak som vil søke om begrenset tillatelse til å drive

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

EU Direktivene 43 og 46 /2006 EuroSox Nye påbud fra sommeren 2008 Er du beredt?

EU Direktivene 43 og 46 /2006 EuroSox Nye påbud fra sommeren 2008 Er du beredt? EU Direktivene 43 og 46 /2006 EuroSox Nye påbud fra sommeren 2008 Er du beredt? Hvorfor nye direktiver i EU? Formål: Øke tilliten til finansiell rapportering Styrke tilsynet med revisor Sikre at bedriftene

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Krav til retningslinjer og rutiner for posisjoner i handelsporteføljen for kapitaldekningsformål

Krav til retningslinjer og rutiner for posisjoner i handelsporteføljen for kapitaldekningsformål Rundskriv Krav til retningslinjer og rutiner for posisjoner i handelsporteføljen RUNDSKRIV: 17/2012 DATO: 25.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Finansieringsforetak FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum

Detaljer

DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS

DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS Morten Jensen CISA Alliance & Partner Manager > Internasjonal produsent av programvare > 25 års erfaring med periodeavslutningsoppgaver > Over 3000 kunder

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Finanstilsynets rundskriv 9/2015 Vedlegg 1D Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Skjemaet fylles ut av: 1) verdipapirforetak, forvaltningsselskaper med

Detaljer