ÅRSMELDING 2013 WITH ENGLISH SUMMARY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013 WITH ENGLISH SUMMARY"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 WITH ENGLISH SUMMARY

2 Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen, leder Anette Strand Terje Ohnstad VARAMEDLEM Guttorm Alvsaker Asle Steiestøl Wingsternes Marte Mjøs Persen Region Nordhordland Austrheim, Fedje, Lindås, Meland, Radøy Ole Lysø, nestleder Kristin Handeland Region Midtre Askøy, Os Roald Steinseide Region Vest Fjell, Sund, Øygarden Bjørn Rathem Havneoperatører/-speditører Leif Arne Strømmen Rederiorganisasjoner Erik A. Paulsen Transportbrukerne Annlaug Haugvik Forsvaret Åsmund Andersen Per Kartvedt fra 20/6-14 Ansatte sin representant Arild Hestetræet Øystein Nordvik Kjell Even Evensen Øyvind Lygre Atle Kvamme Tom Knudsen Karstein Storaas Terje Strømsnes REPRESENTANTER MED TALE- OG FORSLAGSRETT: Norges Fiskarlag Elling Johannes Røttingen 1. Jakob Magnar Jakobsen 2. Britt Sæle Instebø Norsk Transportarbeiderforbund Tommy Skjærdal Kystverket John Erik Hagen Knut Stenevik Når det i styret behandles saker som vedrører enkelte kommuner, kan vedkommende kommunes ordfører/rådmann møte med tale- og forslagsrett. Havnestyret hadde i 2013 til sammen 5 møter og behandlet 35 saker. Alle bilder i årsmeldingen er tatt av: Fotograf: Robin Strand, Norphoto as

3 Havnestyrets beretning 1. Bedriften Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift i henhold til kommunelovens 27, bestående av følgende kommuner: Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden og Hordaland Fylkeskommune. Bedriftens visjon er Bergen - fremtidsrettet internasjonal miljøhavn. Det arbeides etter en balansert målstyringsmodell som består av 3 hovedstrategier: Hovedstrategi 1 er å utvikle følgende fire fokusområder for å realisere visjonen: Kunde/ marked, havneareal / logistikk, eiendommer og miljøtiltak. Hovedstrategi 2 er aktivt å påvirke og tilpasse nye rammebetingelser. Hovedstrategi 3 er å forbedre virksomhetsstyringen, interne prosesser og systemer. I henhold til BOH sine vedtekter ivaretar bedriften havnedrift og forvaltningsoppgaver for eierkommunene etter havne- og farvannsloven. Bedriften er medlem av KS Bedrift havn og Norsk Havneforening. 2. Rammebetingelser BOH driver sin virksomhet innenfor rammene av havne- og farvannsloven av Fiskeri- og Kystdepartementet har etter 46 i denne lov gitt BOH status som utpekt havn fordi havnen anses som særlig viktig for å utvikle effektiv og sikker sjøtransport for personer og gods. Dette vedtaket krever en grenseoppgang mellom havne kapitalen og kommunenes øvrige økonomi. Departementet har i brev til BOH beskrevet hvordan disse grenser bør trekkes. Diskusjonen mellom BOH og Bergen kommune om eiendomsforholdene til en rekke eiendommer fortsatte i Det samme gjorde prosessen med å utrede alternative selskapsformer hvor også kommunene i det interkommunale havnesamarbeidet deltar. Så langt er utarbeidet en skisse for et fremtidig interkommunalt selskap (IKS), med planlagt oppstart Kommunestyrene i Lindås og Fjell kommune vedtok i desember 2013 at de ikke ønsker å være med i det planlagte nye havnesamarbeidet slik det er skissert etter havnestyrets vedtak i september I regi av Hordaland fylkeskommune arbeides det fortsatt med utredning av lokalisering av ny godshavn i Bergensområdet. Samferdselsdepartementet har bestilt en Konseptvalgutredning hos Jernbaneverket vedrørende nytt logistikknutepunkt i Bergensregionen. Dette vil kunne påvirke valg av lokalisering av ny godshavn. 3. Forvaltning Ansvaret etter havneloven omfatter: Å sørge for sikkerhet og fremkommelighet i farvannet, behandling av søknader om tiltak i sjø, vurdering av behov for fartsbegrensninger i sjø, samt å gi uttale til offentlige og private arealplaner. BOH behandlet 156 søknader om tiltak i sjø i Sakene har følgende prosentvise fordeling blant de kommuner som deltar i det interkommunale samarbeidet: Askøy 17 %, Austrheim 4 %, Bergen 10 %, Fedje 3 %, Fjell 18 %, Lindås 10 %, Meland 3 %, Os 13 %, Radøy 8 %, Sund 7 % og Øygarden 8 %. 1

4 Havnestyrets beretning 4. Virksomheten Den samlede bruttotonnasje i Bergen og Omland havneområde viser en samlet oppgang på 2,0% i 2013 sammenlignet med Økningen var prosentmessig den samme både over privat og offentlig kai. Anløp av cruiseskip viser en nedgang på 2% fra 319 i 2012 til 312 i Antall passasjerer på cruiseskip økte imidlertid med 4% fra i 2012 til i Markedet er i fortsatt vekst. Skipsanløp Bergen og Omland havn Endring Antall skipsanløp totalt ,8% Bruttotonnasje (BT) totalt ,2% Gj.sntl. bruttotonnasje ,2% herav Offentlige kaier Antall skipsanløp i alt ,3% herav antall fritids-/lystfartøyer ,3% Bruttotonnasje (BT) totalt ,7% Gj.sntl. bruttotonnasje ,8% Godstrafikken Bergen og Omland havn Endring Total godsmengde i tonn ,9% Offentlige kaier: Godsmengde i tonn ,5% Antall containere (TEU) ,7% passasjertrafikken Cruisetrafikk Endring Antall cruiseskip ,2% Antall cruisepassasjerer ,6% Utenriksferjer Endring Antall passasjerer Fjord Line ,2% Innenriks kyst passasjertrafikk Endring Hurtigruten ,8% Askøy-Bergen hurtigbåt ,1% Øvrige hurtigbåter ,9% Antall innenrikspassasjerer totalt ,8% 2

5 Havnestyrets beretning 5. Det ytre miljø Bedriftens egen virksomhet forurenser i liten grad det ytre miljø. Havnedrift innebærer imidlertid en del støy fra lasteog lossevirksomhet. Videre er det utslipp av avgasser fra skipenes maskineri når disse produserer nødvendig strøm under kaiopphold. For å avhjelpe dette er det igangsatt et landstrømsprosjekt med planlagt ferdigstillelse i 2014, i første omgang til bruk for offshoreskip. Når det gjelder cruiseskip forutsetter bruk av landstrøm betydelige investeringer, og må vurderes i et lengre perspektiv. Avfallshåndtering fra virksomheten og fartøyer er ivaretatt i henhold til gjeldende lover og regler. BOH har etablert to miljøstasjoner, en på Skolten og en på Dokken / Jekteviken. BOH tilbyr kildesortering til alle kundene og brukerne av havnen. BOH deltar i EU-prosjektet Clean North Sea Shipping. BOH er videre engasjert i prosjektet «Miljøprosjekt Bergen havn» med formål å fjerne forurensede bunnsedimenter i Bergen indre havn. 6. Prosjekt og investeringer Det har vært gjennomført investeringer for 40,2 millioner kr i 2013, mot budsjettert 85,4 millioner kr. Avviket skyldes for en stor del at behandling av lånesøknad og garanti i Bergen bystyre for utbygging av Dokken Vest har tatt lang tid. Formalitetene er nå på plass og utbyggingen vil bli igangsatt høsten Prosjektet med flytting av internasjonal ferjedrift fra Skoltegrunnskaien til Jekteviken er ferdigstilt. 7. Personal og HMS BOH er etter gjeldende organisasjonsplan inndelt i avdelingene administrasjon, farvannsforvaltning, havneareal og havnedrift. Organisasjonsplanen er under vurdering. I gjennomsnitt var det 50 ansatte i Sykefraværet i 2013 sett under ett var 8,6 % mot 8,7% i Arbeidet med å redusere sykefraværet videreføres i BOH opplevde i 2013 en alvorlig ulykke der en cruisepassasjer omkom etter å ha blitt påkjørt av en ryggende søppelbil på Dokkeskjærskaien. Saken har vært etterforsket av politiet, og er ansett som en trafikksak. Det har ikke fremkommet negative merknader rundt BOHs sikkerhetsarbeid i denne saken. HMS-instruks for arbeid og ferdsel i havneområdene er utarbeidet og distribuert til alle kunder og leietakere. BOH har videre innført en regel om at ingen får håndtere cruisepassasjerer uten å ha gjennomført havnens HMS-kurs. Internkontrollrutiner er implementert i kvalitetssystemet, og videreutvikles løpende. Sikkerhet og HMS i terminaler og havnen har for øvrig vært tilfredsstillende ivaretatt. 3

6 Havnestyrets beretning 8. Fremtidsutsikter Bergen kommune har vedtatt kommunedelplan for Bergen indre havn. Havnestyret legger denne planen til grunn for den videre utvikling av havnen i de nærmeste årene. Med utgangspunkt i kommunedelplanen har BOH utarbeidet en arealplan for Dokken/ Jekteviken-området. Denne skisserer nødvendig utfylling og omdisponering som vil gjøre havnen i stand til å håndtere forventet økning i godsmengde, inntil ny godshavn er etablert. Arealplanen strekker seg til 2040, og er vedtatt av Havnestyret og Havnerådet. Det arbeides med planer for å utvikle Bergen havn til å bli en snuhavn for cruise, der passasjerene begynner og avslutter reisen i Bergen, og et rederi har meldt oppstart av dette i Samtidig utvides cruisesesongen stadig i begge ender til å kunne bli en helårsvirksomhet. 9. Økonomiske forhold Driftsinntektene i 2013 var 136 mill. kroner. Årsregnskapet for 2013 viser et brutto driftsoverskudd på 8,1 mill. kroner etter avskrivninger på 20,4 mill. kroner. Finansielle poster utgjør 18,5 mill. kroner. Regnskapet er avsluttet med et udisponert overskudd på 10,0 mill. kroner. Havnestyret er tilfreds med årsresultatet. Investeringsregnskapet viser 56,2 mill. kroner mot budsjettert 85,4 millioner kroner. I tillegg til investeringene som nevnt under punkt 6 inneholder investeringsregnskapet en avsetning på NOK 16,0 mill til bundet investeringsfond, som følge av at fordelingen av provenyet for salg av eiendommer til tredjeparter er omstridt. Bergen Bystyre har derfor vedtatt at beløpet skal stå på bundet konto inntil fordelingen mellom Bergen Kommune og BOH er avklart. 10. Årsresultat og disponering Årsregnskapet er avsluttet med et udisponert overskudd på kr Resultatet foreslås avsatt i sin helhet til disposisjonsfond. Da anløpsavgiften ikke dekket kostnadene ved farvannsforvaltning i 2013, og viste et underskudd på kr , forutsetter Havnestyret at avsetningen for 2012 på kr oppløses og overføres til disposisjonsfond. 4

7 Grafer Antall utenriks anløp Alle skipsanløp i bruttotonnasje Antall cruisepassasjerer Økning i bruttotonnasje fra 2012 skyldes at lokal fergetrafikk medregnes fra Antall cruiseanløp Godsmengde tonn Containere over offentlig kai (TEU)

8 Driftsregnskap Justert Vedtatt Tall i 1000 kroner Noter Regnskap budsjett budsjett Regnskap DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter 5 og Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk(-) / mindreforbruk

9 Investeringsregnskapet Justert Vedtatt Tall i 1000 kroner Noter Regnskap budsjett budsjett Regnskap FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Renter og avdrag på lån Avsetninger Dekning av tidligere års udekket Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket (-) / udisponert *

10 Balanse EIENDELER Noter Regnskap Regnskap ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 8

11 Noter til årsregnskap Regnskapsprinsipper Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift etter bestemmelsene i kommunelovens 27. BOH driver sin virksomhet med basis i Lov om Havner og Farvann av 17. april 2009 nr. 19 som trådte i kraft 1. januar Det fremlagte årsregnskap for 2013 består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseoppstilling og noteopplysninger. BOH følger nå prinsippene i forskrift nr om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. Ledelsen i BOH fortsatt betrakter fortsatt bedriften som et eget rettssubjekt som skal avlegge særregnskap slik praksis har vært hele tiden siden etableringen av det interkommunale samarbeidet. Det vises bl.a. til dom avsagt i Bergen byrett som ble stadfestet i Gulating lagmannsrett Spørsmålet om hvorvidt BOH er et eget rettssubjekt er imidlertid ikke formelt avklart. Arbeidet med å avklare eiendomsretten til de eiendommer som BOH i dag disponerer og BOHs fremtidige selskapsform ble gjenopptatt i 2009 i forbindelse med implementering av ny strategiplan. Slik avklaring av eiendomsrett og selskapsform vil kunne medføre betydelige endringer i balanseoppstillingen. I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omløpsmidler. Omløpsmidler skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert til det laveste av historisk kost og virkelig verdi. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Det er i forskrift bestemt hvilken levetid som skal legges til grunn for de enkelte anleggsmidler. Det kan legges til grunn en kortere avskrivningsperiode for det enkelte anleggsmiddel, dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden er kortere enn de fastsatte avskrivningsperiodene. Avskrivningene skal starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller tatt i bruk av virksomheten. Anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi i balansen ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. 2 Andre salgs- og leieinntekter (1.000 kr) Posten kan spesifiseres slik: Anløpsavgift Leieinntekter Gebyrer og vederlag Sum Leieinntekter inneholder utleie av både lokaler, parkeringsplasser og øvrig uteareal. Gebyrer og vederlag er kai-, vare- og passasjervederlag, saksbehandlingsgebyr, godsgebyr, rampevederlag, ISPS-vederlag, salg av vann, salg av elektrisk strøm, utfakturerte fellesutgifter og kranleie med mer. Inndelingen er endret fra fjoråret, der anløpsavgift, kaivederlag, varevederlag og passasjervederlag var slått sammen under Havneavgifter. 9

12 Noter til årsregnskap 3 Overføringer med krav til motytelse Posten gjelder refusjon av sykepenger og andre refusjoner. Spesielt for 2012 er forsikringsoppgjør på 5,16 millioner kr. 4 Overføringer uten krav til motytelse Posten gjelder overførsel i henhold til bruksavtale med Statoil for vår kai på Mongstad. 5 Lønn og sosiale utgifter (1.000 kr) Posten kan spesifiseres slik: Lønn til ansatte Honorar til råd og styre Pensjonskostnader Folketrygdavgift Sum Gjennomsn. antall ansatte Ytelser til ledende personer Lønn Havnedirektør Tangerås Havnestyrets leder, Christoffersen Revisorhonorar 2013 utgjør kr , hvorav revisjon utgjør kr og rådgivning kr Pensjon ( 5.2 og 13-3) Prinsipper for regnskapsføring av pensjoner reguleres av 13 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av , med forskrift om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av Beregning av pensjonskostnadene er utført av aktuar i KLP FS for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP). Denne beregningen tar utgangspunkt i forskriften, samt de beregningsforutsetninger som er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) i hele kroner Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Arbeidsgiveravgift av årets premieavvik Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift I løpet av året føres innbetalt pensjonspremie som utgift. Årets pensjonskostnad utregnes ved årsslutt ihht. mottatt aktuaroppgave. Som årets netto pensjonskostnad medregnes nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. 10

13 Noter til årsregnskap Balanseført Balanse Pensjons- Arbeidsgiver- (inkl (F 13-1 bokstav E) poster avgift arb.g.avg.) Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Årets amortisering av tidligere års premieavvik Akkumulert premieavvik (inkl. amortisering) I henhold til 13-4 kan balanseført premieavvik resultatføres (oppløses) på følgende to måter: 1. Hele premieavviket resultatføres i påfølgende regnskapsår. 2. Resultatføringen av premieavviket fordeles lineært over 10 år. Beregnet arbeidsgiveravgift av resultatført premieavvik behandles tilsvarende. Det er vedtatt at resultatføringen av premieavviket skal amortiseres ihht. pkt. 2, og dette vedtaket er bindende for håndtering av senere års avvik. Endring fra og med regnskapsåret 2011: I henhold til 13-4 bokstav C i forskrift om endring av forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner), skal premieavvik oppstått i 2011 og senere, fordeles med 1/10 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. Amortisering av balanseført premieavvik fra tidligere år er foretatt i 2013 med kr inkl. arbeidsgiveravgift. Dette er utgiftsført i driftsregnskapet med motpost omløpsmidler i balanseregnskapet. Akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift og amortisering: kr er balanseført pr som omløpsmidler. Beregningsforutsetninger (F 13-5) Forventet årlig avkastning på pensjonsmidler 5,50 % 5,00 % Diskonteringsrente (risikofri rente) 4,50 % 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst 3,16 % 2,87 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 3,16 % 2,87 % Estimatavvik for pensjonsforpliktelser beregnes som avviket mellom balanseførte tall pr og ny beregning basert på justerte beregningsforutsetninger pr Estimatavvik for pensjonsmidler beregnes som avviket mellom balanseførte tall for pensjonsmidler pr og faktiske pensjonsmidler pr Årets estimatavvik er i sin helhet amortisert, jf bokstav D i forskrift om endring av forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Amortisering av estimatavvik skjer gjennom justering av anleggsmidler og langsiktig gjeld og påvirker ikke resultatet (driftsregnskapet). 7 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens (her BOHs) tjenesteproduksjon Posten kan spesifiseres slik: Vedlikehold bygg, anlegg og utstyr Vakttjeneste Kostnader til fordeling og viderefakturering Konsulenttjenester og juridisk bistand Elektrisitet IT, telefoni, samband og porto Forsikringer Krantjenester Slam- og avfallshåndtering Leie av lokaler og grunn Transport Markedsføring og reklame Shuttle bus cruisetrafikk Salting og brøyting Vikartjenester Teknisk og elektrisk utstyr, maskiner Kommunale avgifter og gebyrer Kontingenter Kurs, samling Skilt, merking Annet SUM Estimatavvik (F 13-3 bokstav C og D, 13-4 bokstav D) Pensjons- Pensjons- Tall i hele kroner midler forpliktelser Netto Estimert Ny beregning Årets estimatavvik ( ) Estimatavvik fra tidligere år Amortisert i år Akkumulert estimatavvik

14 Noter til årsregnskap 8 Overføringer Posten gjelder realiserte tap på fordringer. Det er vurdert som unødvendig å gjøre nye avsetninger, all den tid gjeldende avsetning i balansen utgjør 1,1 millioner kr. 9 Fond, avsetninger og bruk av avsetninger (1.000 kr) Avsetninger: Overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet - Salg eiendommer Avsatt tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk til disp.fond Avsatt tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk til bundne fond Årets regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) Sum avsetninger Bruk av avsetninger: Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk ihht styrevedtak Bruk av disposisjonsfond for å fullfinansiere årets investeringer Sum bruk av avsetninger Netto avsetninger Investeringer Posten kan spesifiseres slik: (1.000 kr) Tomter Datamaskiner / programvare Båter/biler/maskiner/fendre Tekniske anlegg Kaier / bygninger Anlegg under utførelse - teknisk Anlegg under utførelse - fast Overføring til staten i fbm tidligere salg av eiendom Sum aktiverte anskaffelser: Anskaffelsene er finansiert slik: Bruk av disposisjonsfond Bruk av lånemidler Overføring vedr kai på Vardetangen 271 Sum finansiering: Eiendommer, anlegg og varige driftsmidler (1.000 kr) Data- Båter/biler/ Anlegg under Anlegg under NB : endret rubrisering Tomter maskiner/ maskiner/ Tekniske Kaier/ utførelse - utførelse Sum siden 2011-regnskapet programvare fendre anlegg bygninger teknisk - fast øk. levetid avskrives avskrives avskrives 5 år 10 år 20 år 50 år ikke ikke ikke Bokført verdi Årets tilgang Overført ferdigstilte Årets avgang inkl. avskrivnng Årets avskrivning Bokført verdi

15 Noter til årsregnskap 12 Aksjer og andeler Posten kan spesifiseres slik: Egenkapitalinnskudd i Bergen Kommunale Pensjonskasse Aksjer i Cruise Norway AS Sum Kortsiktige fordringer Posten kan spesifiseres slik: Kundefordringer med reskontro Avsatt til tap på fordringer Periodiserte inntekter Forskuddsførte utgifter Oppgjørskonto merverdiavgift Bykassen - mellomregning Andre kortsiktige fordringer Sum Av økningen i kundefordringer utgjør salg av eiendommer for bokført i 2013, med oppgjør i Kasse, bank Posten kan spesifiseres slik: Kasse Bank Bank, sperrede midler Sum Sperrede midler er knyttet til et eiendomssalg, der fordelingen av provenyet mellom BOH og Bergen kommune ikke er avklart. 15 Kapitalkonto Posten kan spesifiseres slik: Inngående balanse Kapitalbevegelse: Korrigering av anleggsverdier fra Nyinvesteringer inkl anlegg under utf Nedskriving for utelatt avskrivning Avskrivning anleggsmidler Endring pensjonsmidler Endring pensjonsforpliktelser Avgang varige driftsmidler / eiendommer Avdrag lån Bruk av lån Sum kapitalbevegelse Utgående balanse Langsiktig gjeld - andre lån Posten kan spesifiseres slik: Bergen Kommunes Lånefond: Ny kjørebro Skolten Rehabilitert skur 1, Skolten Jekteviksutstikkeren - fyllmasser Jekteviksutstikkeren - kaiavsnitt A Nordre Nykirkekai - nytt skur Jekteviksutstikkeren - kaiavsnitt B Fiskerihavn Bontelabo Skur 16 Søndre Nykirkekai Skur 2-3 Passasjerterminal Skolten Sum refinansierte lån Fiskerihavn Bontelabo Utb Jekteviken/Nøstebukten, opptatt i Investeringslån, opptatt Investeringslån, opptatt Investeringslån, opptatt Investeringslån, opptatt Nytt investeringslån, opptatt Bergen kommunes lånefond i alt Annen kortsiktig gjeld Posten kan spesifiseres slik: Leverandørgjeld, reskontrobasert Påløpne, ikke forfalte renteutgifter Avsetning påløpte kostnader Div. interimsgjeld Oppgjørskonto merverdiavgift 0 0 Sum

16 Noter til årsregnskap 18 Ubrukte lånemidler BOH har ubenyttet lånetilsagn på 25 mill. fra Bergen kommunes lånefond til ISPS-investeringer (sikkerhetstiltak ved våre havneterminaler). Videre har Bergen Bystyre innvilget lån på inntil 90 mill til utbygging av Dokken Vest. 19 Lån og sikkerhetsstillelse til bedriftens ledelse. Garantier BOH har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til havnedirektør, medlemmer i havnestyret eller havnerådet. BOH har ikke noe garantiansvar. 20 Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler ENDRING I ARBEIDSKAPITAL Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap Kortsiktige fordringer Endring kortsiktige fordringer Premieavvik Endring premieavvik Betalingsmidler Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld (økning -, reduksjon +) Endring arbeidskapital Foretakets arbeidskapital, definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, var pr på kr Endring i arbeidskapitalen er på kr Arbeidskapitalen har blitt betydelig redusert siden Arbeidskapitalen korrigert for premieavvik er imidlertid kr pr Fordringer/krav mot kommune/kommunale foretak (ingen langsiktige fordringer) Netto Korts. Korts. Langsiktig fordring+, fordring gjeld gjeld gjeld - Bergen kommunes lånefond Bykassen Bergen Vann Totalt Selvkostoppstilling Farvanns- Saksforvaltning behandling Anløpsavgift Saksbehandlingsgebyr Sum inntekter Lønn, sosiale kostnader Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Fordelte administrasjonskostnader Sum kostnader Overskudd (-) / underskudd (+) Lønnskostnadene er basert på henholdsvis 5,5 årsverk til farvannsforvaltning og 1,1 årsverk til saksbehandling. Vedlikehold er i hovedsak mudring av farvann. Fordelte administrasjonskostnader er andel av totale administrasjonskostnader i BOH, fordelt etter årsverk. Selvkostkalkylen skal løpe over flere år. I 2012 hadde farvannsforvaltning et overskudd på kr , som ble avsatt til bundne driftsfond. Dette fondet foreslås oppløst som følge av underskudd i

17 Revisors beretning 15

18 Revisors beretning 16

19 Board of Directors Report 2013, Port of Bergen 1. The company Bergen og Omland Havnevesen the Port of Bergen is an inter-municipal company, pursuant to section 27 of the Norwegian Local Government Act, and comprises the following municipalities: Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden and Hordaland county authority. The company s vision is as follows: Bergen a progressive, international, environmental port. The company follows a well-balanced system for management by objectives, comprising the following 3 main strategies: Main strategy 1 is to develop the following four target areas in order to realise the company s vision: Customer/market, port area/logistics, property and environmental initiatives. Main strategy 2 is to play an active role in influencing and adapting new framework conditions. Main strategy 3 is to improve business management, internal processes and systems. In line with the company s Articles of Association, the company is in charge of port operations and management tasks for the owner municipalities, pursuant to the Norwegian Harbour and Fairways Act. The company is a member of the Norwegian Employers Organisation for Locally Owned Enterprises, port section and the Norwegian Ports Association. 2. Framework conditions The Port of Bergen is governed by the provisions of the Norwegian Harbour and Fairways Act dated 17 April Pursuant to section 46 of this Act, the Ministry of Fisheries and Coastal Affairs in Norway has assigned the Port of Bergen status as a designated port, as the port is deemed to be particularly important for the development of efficient and safe sea transport for persons and cargo. This resolution requires a demarcation between port capital and the finances of the municipalities. In a letter to the Port of Bergen, the Ministry of Fisheries and Coastal Affairs has described how this demarcation should take place. Discussions between the Port of Bergen and Bergen City Council regarding ownership of a number of properties continued in 2013, as did the process to identify alternative company structures in which the municipalities involved in the intermunicipal port collaboration could also play a role. To date, a draft proposal for a future inter-municipal company has been prepared, with start-up scheduled for The city councils of Lindås and Fjell municipalities adopted a resolution in December 2013, stating that they do not wish to take part in the planned new port collaboration as it has been delineated pursuant to the port authority s resolution in September A study to assess the location of a new cargo port in the Bergen area is ongoing, under the auspices of Hordaland county authority. The Norwegian Ministry of Transport and Communications has ordered a choice of concept study from the Norwegian National Rail Administration relating to a new logistics hub in the region of Bergen. This may have an impact on the choice of location for the new cargo port. 3. Administration Pursuant to the Harbour and Fairways Act, responsibility comprises: ensuring security and ability to navigate in the fairways, processing applications for initiatives at sea, assessing the need for speed restrictions at sea and making statements regarding public and private plans for land use. The Port of Bergen processed 156 applications for initiatives at sea in The applications are distributed as follows between the municipalities taking part in the inter-municipal collaboration: Askøy 17%, Austrheim 4%, Bergen 10%, Fedje 3%, Fjell 18%, Lindås 10%, Meland 3%, Os 13%, Radøy 8%, Sund 7% and Øygarden 8%. 17

20 Board of Directors Report 2013, Port of Bergen 4. Activities at the Port The total gross tonnage in the Port of Bergen area has seen an increase in total of 2.0% in 2013 when compared with As a percentage, this increase is the same for both private and public quay areas. Cruise ship calls fell by 2% from 319 in 2012 to 312 in However, the number of cruise ship passengers increased by 4% from 437,533 in 2012 to 453,322 in The market is in a period of sustained growth. SHIP CALLS The Port of Bergen Change Total number of ship calls ,8% Total gross tonnage (GT) ,2% Average gross tonnage ,2% of which Public quays Total number of ship calls ,3% of which leisure boats ,3% Total gross tonnage (GT) ,7% Average gross tonnage ,8% CARGO TRAFFIC The Port of Bergen Change Totale volume of cargo in tons ,9% Public quays: Volume of cargo in tons ,5% Number of containers (TEU) ,7% Cruise SHIPS, FERRIES AND PASSENGERS Cruise traffic Change Number of cruise ships ,2% Number of cruise passenger ,6% International ferries Change Number of passengers Fjord Line ,2% National coastal passenger traffic Change Hurtigruten ,8% Askøy-Bergen express boat service ,1% Other express boat services ,9% Total number of domestic passengers ,8% 5. External environment The company s own activities cause very little pollution of the external environment. However, operations at the port cause some noise from loading and unloading. The ship engines also have a certain level of exhaust emissions when running to generate electricity at quay. A shore power project has been initiated to alleviate this problem and is scheduled for completion in 2014, initially for use by offshore vessels. The use of shore power for cruise ships would require a substantial investment, and warrants evaluation over a longterm perspective. Waste management for both the company and from vessels is provided for in accordance with the provisions stipulated in prevailing legislation and regulations. The Port of Bergen has established two environmental stations, one on Skolten quay and the other at Dokken/Jekteviken quay. These two stations provide separation at source for waste from all customers and users of the port. 18

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Årsberetning Annual Report 2009

Årsberetning Annual Report 2009 Norsk Naturskadepool Norwegian Natural Perils Pool Årsberetning Annual Report 2009 www.naturskade.no Org. nr. 975 506 584 Norsk Naturskadepools virksomhet er hjemlet i naturskadeforsikringsloven av 16.juni

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER AKTIVITETER SOM ER OMFATTET AV STATSSTØTTEREGLENE, SENTRALE PROBLEMSTILLINGER OG FOREBYGGENDE TILTAK ALT advokatfirma AS Org.nr. 996180085 Fridtjof

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2006 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer