ÅRSMELDING 2014 WITH ENGLISH SUMMARY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014 WITH ENGLISH SUMMARY"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 WITH ENGLISH SUMMARY

2 Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen, leder Anette Strand Terje Ohnstad VARAMEDLEM Guttorm Alvsaker Asle Steiestøl Wingsternes Marte Mjøs Persen Region Nordhordland Austrheim, Fedje, Lindås, Meland, Radøy Ole Lysø, nestleder Kristin Handeland Region Midtre Askøy, Os Roald Steinseide Region Vest Fjell, Sund, Øygarden Bjørn Rathem Havneoperatører/-speditører Leif Arne Strømmen Rederiorganisasjoner Erik A. Paulsen Transportbrukerne Annlaug Haugvik Forsvaret Per Kartvedt Ansatte sin representant Arild Hestetræet Øystein Nordvik Kjell Even Evensen Øyvind Lygre Atle Kvamme Tom Knudsen Karstein Storaas Terje Strømsnes REPRESENTANTER MED TALE- OG FORSLAGSRETT: Norges Fiskarlag Elling Johannes Røttingen 1. Jakob Magnar Jakobsen 2. Britt Sæle Instebø Norsk Transportarbeiderforbund Tommy Skjærdal Når det i styret behandles saker som vedrører enkelte kommuner, kan vedkommende kommunes ordfører/rådmann møte med tale- og forslagsrett. Alle bilder i årsmeldingen er tatt av: Fotograf: Robin Strand, Norphoto as

3 Havnestyrets beretning 1. Bedriften Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift i henhold til kommunelovens 27, bestående av følgende kommuner: Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden og Hordaland Fylkeskommune. Bedriftens visjon er Bergen - fremtidsrettet internasjonal miljøhavn. Det arbeides etter en balansert målstyringsmodell som består av 3 hovedstrategier: Hovedstrategi 1 er å utvikle følgende fire fokusområder for å realisere visjonen: Kunde / marked, havneareal / logistikk, eiendommer og miljøtiltak. Hovedstrategi 2 er aktivt å påvirke og tilpasse nye rammebetingelser. Hovedstrategi 3 er å forbedre virksomhetsstyringen, interne prosesser og systemer. I henhold til BOH sine vedtekter ivaretar bedriften havnedrift og forvaltningsoppgaver for eierkommunene etter havne- og farvannsloven. Bedriften er medlem av KS Bedrift havn og Norsk Havneforening. 2. Ny selskapsform og øvrige rammebetingelser BOH driver sin virksomhet innenfor rammene av havne- og farvannsloven av Havnestyret gjorde i november 2014 et prinsippvedtak om å oppløse BOH under visse forutsetninger. To tredjedeler av medlemskommunene må beslutte at det ikke skal fremmes krav på oppløsningsproveny utover den andel de respektive kommuner vil videreføre i et nytt havneselskap. Bergen kommune må gjøre nødvendige avklaringer om havnekapitalen med statlige myndigheter. Videre må det foreligge et utkast til stiftelsesdokument for et nytt havneselskap. Havnerådet godkjente i januar 2015 Havnestyrets vedtak i denne sak. Det er viktig å påpeke at den manglende avklaring av den fremtidige organisering hemmer utvikling av havnen og belaster organisasjonen. Det er således kritisk viktig at samarbeids kommunene treffer nødvendige vedtak om fremtidig havnesamarbeid. Det oppfattes at dagens medlemskommuner har til hensikt å være med i et nytt havnesamarbeid. Hordaland fylkeskommune har satt sitt eget arbeid med utredning av lokalisering av ny godshavn i Bergensområdet i bero. Samferdselsdepartementet har bestilt en Konsept valg - utredning hos Jernbaneverket vedrørende nytt logistikknute- 1

4 Havnestyrets beretning punkt i Bergensregionen, som skal være ferdig i Dette vil kunne påvirke valg av lokalisering av ny godshavn. BOH avventer uansett eventuelle politiske beslutninger med tanke på bygging av ny havn. 3. Forvaltning Ansvaret etter havneloven omfatter: Å sørge for sikkerhet og fremkommelighet i farvannet, behandling av søknader om tiltak i sjø, vurdering av behov for fartsbegrensninger i sjø, samt å gi uttale til offentlige og private arealplaner. BOH behandlet 154 søknader om tiltak i sjø i 2014, mot 156 i Sakene har følgende prosentvise fordeling blant de kommuner som deltar i det interkommunale samarbeidet: Askøy 12 %, Austrheim 7 %, Bergen 10 %, Fedje 2 %, Fjell 20 %, Lindås 5 %, Meland 5 %, Os 13 %, Radøy 5 %, Sund 14 % og Øygarden 8 %. I tillegg er det avgitt 79 planuttalelser og 29 uttalelser til dispensasjonssaker. 4. Virksomheten Den samlede bruttotonnasje i Bergen og Omland havneområde viser en samlet nedgang på 2,1% i 2014 sammenlignet med Tonnasjen over offentlig kai økte imidlertid 15,1%, mens tonnasje over privat kai ble redusert med 5,3% Samlet godsmengde for BOHs havneområde gikk ned hele 18,3%. Nedgangen er knyttet til oljeaktiviteten på Mongstad og Sture. Godsmengde over offentlig kai økte med 6,2%. Anløp av cruiseskip viser en økning på 2,6% fra 312 i 2013 til 320 i Antall passasjerer på cruiseskip ble imidlertid redusert med 2,3%.Totalt gikk nesten 1,4 millioner passasjerer over kai i Bergen, innenriks fergetrafikk ikke inkludert. Det er en økning på 6,2%. SKIPSANLØP Bergen og Omland havneområde Endring Antall skipsanløp totalt ,1 % Gj.snittl. bruttotonnasje ,0 % Bruttotonnasje (millioner BT) 267,0 272,6-2,1 % Herav Offentlige kaier: Endring Antall skpsanløp i alt ,2 % herav antall fritids-/lystfartøyer ,0 % Gj.snittl. bruttotonnasje ,4 % Bruttotonnasje (millioner BT) 49,9 43,4 15,1 % GODSTRAFIKKEN Bergen og Omland havneområde Endring Godsmengde i tonn ,3 % Herav offentlige kaier: Endring Godsmengde i tonn ,2 % Antall containere (TEU) ,0 % PASSASJERTRAFIKKEN Cruisetrafikk Endring Antall cruiseskip ,6 % Antall cruisepassasjerer ,3 % Utenriksferjer Endring Antall utenriks fergepassasjerer ,0 % Innenriks passasjertrafikk Endring Hurtigruten ,0 % Askøy-Bergen hurtigbåt ,9 % Øvrige hurtigbåter ,6 % Antall innenrikspassasjerer totalt ,7 % Antall passasjerer totalt ,2 % 2

5 Havnestyrets beretning 5. Det ytre miljø Bedriftens egen virksomhet forurenser i liten grad det ytre miljø. Havnedrift innebærer imidlertid støy fra laste- og lossevirksomhet. Videre er det utslipp av avgasser fra skipenes maskineri når disse produserer nødvendig strøm under kaiopphold. For å avhjelpe dette har BOH med støtte fra Enova, Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune investert i et land strøms anlegg, i første omgang til bruk for offshoreskip. BOH arbeider videre med en Miljøplan, som legges frem for Havnestyret og Havnerådet juni Den vil blant annet inneholde en større satsing for elektrifisering av Bergen havn. Det vil i finansieringen av denne planen være behov for betydelig offentlige tilskudd. Avfallshåndtering fra virksomheten og fartøyer er ivaretatt i henhold til gjeldende lover og regler. BOH har etablert to miljøstasjoner, en på Skolten og en på Dokken / Jekteviken. BOH tilbyr kildesortering til alle kundene og brukerne av havnen. Avfallsplan for Bergen Havn er ferdigstilt, og ble i starten av 2015 godkjent av Fylkesmannen. Clean North Sea Shipping, der BOH har deltatt, er nå avsluttet. BOH er videre engasjert i prosjektet «Miljøprosjekt Bergen havn» med formål å fjerne forurensede bunnsedimenter i Bergen indre havn. Dette er en videreføring av Clean North Sea Shipping, som ser spesifikt på Bergen havn sine utfordringer. «Miljøprosjekt Bergen Havn» er et samarbeidsprosjekt mellom BOH, Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, BKK og Shell Gasnor. 6. Prosjekt og investeringer Det har vært gjennomført investeringer for 93,1 millioner kr i 2014, mot budsjettert 115,0 millioner kr. Budsjettet inneholdt blant annet 25 mill til tilbygg til Hurtigrute terminalen, men byggesøknad ble avslått i Byggesaksavdelingen til Bergen Kommune. Samtidig har progresjonen for utbygging av Dokken Vest vært raskere enn ventet, og vi har investert 21,3 mill mer enn budsjett for 2014 her. Prosjektet totalt sett blir likevel rimeligere enn planlagt. Ny havnekran ble levert i slutten av desember 2014, en investering på 21,7 mill, mot budsjettert 25,0 mill. 7. Personal og HMS BOH er etter gjeldende organisasjonsplan inndelt i avdelingene administrasjon, havneareal og havnedrift. Ansvar for farvannsforvaltning er delt mellom administrasjon og havnedrift. I gjennomsnitt var det 54 ansatte i Sykefraværet i 2014 sett under ett var 8,6 % mot 8,6% i Arbeidet med å redusere sykefraværet videreføres i Det er registrert én alvorlig ulykke på BOHs kaier i En lastebil kolliderte med en trosse som strakk seg fra pullert til et skip. Føreren av lastebilen fikk lettere skader, men ulykken kunne fått langt alvorligere konsekvenser. BOH har implementert en ny løsning som gjør at sperre og trosse må fjernes samtidig, for å unngå lignende hendelse i fremtiden. HMS-instruks for arbeid og ferdsel i havneområdene er utarbeidet og distribuert til alle kunder og leietakere. Ingen får håndtere cruisepassasjerer uten å ha gjennomført havnens HMS-kurs. Intern kontrollrutiner er implementert i kvalitetssystemet, og videreutvikles løpende. Sikkerhet og HMS i terminaler og havnen har for øvrig vært tilfredsstillende ivaretatt. 8. Fremtidsutsikter Bergen kommune har vedtatt kommunedelplan for Bergen indre havn. Havnestyret legger denne planen til grunn for den videre utvikling av havnen i de nærmeste årene. Med utgangspunkt i kommunedel planen har BOH utarbeidet en arealplan for Dokken/ Jekteviken-området. Denne skisserer nødvendig utfylling og omdisponering som vil gjøre havnen i stand til å håndtere forventet økning i godsmengde, inntil ny godshavn er etablert. Arealplanen strekker seg til 2040, og er vedtatt av Havnestyret og Havnerådet. Det arbeides videre med å utvikle Bergen havn til å bli en snuhavn for cruise, der passasjerene begynner og avslutter reisen i Bergen. Et rederi starter opp linje fra Bergen i Samtidig utvides cruisesesongen stadig i begge ender til å kunne bli en helårsvirksomhet Jernbaneverket arbeider i skrivende stund med en Konseptvalg utredning for et modalt knutepunkt i Bergensområdet, med kombinasjon av havn og jernbaneterminal. 3

6 Havnestyrets beretning 9. Økonomiske forhold Driftsinntektene i 2014 var 147,0 mill kroner. Årsregnskapet for 2014 viser et brutto driftsoverskudd på 7,2 mill kroner etter avskrivninger på 22,0 mill. kroner. Finansielle poster utgjør 17,3 mill kroner. Regnskapet er avsluttet med et udisponert overskudd på 11,9 mill kroner. Havnestyret er tilfreds med årsresultatet. Investeringsregnskapet viser 93,1 mill. kroner mot budsjettert 115,0 millioner kroner. Av BOHs egenkapital er NOK 16,3 mill oppført i bundet investerings fond, som følge av at fordelingen av provenyet for salg av eiendommer til tredjeparter er omstridt. Bergen Bystyre har derfor vedtatt at beløpet skal stå på bundet konto inntil fordelingen mellom Bergen Kommune og BOH er avklart. 10. Årsresultat og disponering Årsregnskapet er avsluttet med et netto driftsresultat på kr. s Det er avsatt kr til bundne drifts fond. Beløpet utgjør siste 3 års akkumulerte overskudd i farvannsforvaltning. Det regnskapsmessige mindreforbruket utgjør da kr Dette beløpet foreslås avsatt i sin helhet til disposisjonsfond. Bergen, BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 4

7 Grafer Antall anløp (bilferger / yatch ikke inkludert) Alle skipsanløp i bruttotonnasje Antall cruisepassasjerer Økning i bruttotonnasje fra 2012 skyldes at lokal fergetrafikk medregnes fra Antall cruiseanløp Godsmengde tonn offentlig og privat Godsmengde tonn offentlig kai

8 Driftsregnskap Justert Vedtatt Tall i 1000 kroner Noter Regnskap budsjett budsjett Regnskap DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter 5 og Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond 9 og Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk(-) / mindreforbruk

9 Investeringsregnskapet Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler 10 og Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Sum ekstern finansiering Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket (-) / udisponert *

10 Balanse EIENDELER Noter Regnskap Regnskap ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 8

11 Noter til årsregnskap Regnskapsprinsipper Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift etter bestemmelsene i kommunelovens 27. BOH driver sin virksomhet med basis i Lov om Havner og Farvann av 17. april 2009 nr. 19 som trådte i kraft 1. januar Det fremlagte årsregnskap for 2014 består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseoppstilling og noteopplysninger. BOH følger prinsippene i forskrift nr om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. Ledelsen i BOH betrakter fortsatt bedriften som et eget rettssubjekt som skal avlegge særregnskap slik praksis har vært siden etableringen av det interkommunale samarbeidet. Det vises blant annet til dom avsagt i Bergen byrett som ble stad festet i Gulating lagmannsrett Spørsmålet om hvorvidt BOH er et eget rettssubjekt er imidlertid ikke formelt avklart. Arbeidet med å avklare eiendomsretten til de eiendommer som BOH i dag disponerer og BOHs fremtidige selskapsform ble gjen opptatt i 2009 i forbindelse med implementering av ny strategiplan. Slik avklaring av eiendomsrett og selskapsform vil kunne medføre betydelige endringer i balanseoppstillingen. I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omløpsmidler. Omløpsmidler skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert til det laveste av historisk kost og virkelig verdi. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Det er i forskrift bestemt hvilken levetid som skal legges til grunn for de enkelte anleggsmidler. Det kan legges til grunn en kortere avskrivningsperiode for det enkelte anleggsmiddel, dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden er kortere enn de fastsatte avskrivningsperiodene. Avskrivningene skal starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller tatt i bruk av virksomheten. Anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi i balansen ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. 2 Andre salgs- og leieinntekter (1.000 kr) Posten kan spesifiseres slik: Anløpsavgift Leieinntekter Gebyrer og vederlag Sum Leieinntekter inneholder utleie av både lokaler, parkeringsplasser og øvrig uteareal. Gebyrer og vederlag er kai-, vare- og passasjervederlag, saksbehandlings gebyr, rampevederlag, ISPS-vederlag, salg av vann, salg av elektrisk strøm, utfakturerte fellesutgifter og kranleie med mer. 9

12 Noter til årsregnskap 3 Overføringer med krav til motytelse Posten gjelder refusjon av sykepenger og andre refusjoner. 4 Overføringer uten krav til motytelse Posten gjelder overførsel i henhold til bruksavtale med Statoil for vår kai på Mongstad. 5 Lønn og sosiale utgifter (1.000 kr) Posten kan spesifiseres slik: Lønn til ansatte Honorar til råd og styre Pensjonskostnader Folketrygdavgift Sum Antall ansatte Ytelser til ledende personer Lønn Havnedirektør Inge Tangerås Havnestyrets leder, Øistein Christoffersen Revisorhonorar 2014 utgjør kr , hvorav revisjon utgjør hele beløpet. 6 Pensjon ( 5.2 og 13-3) Prinsipper for regnskapsføring av pensjoner reguleres av 13 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av , med forskrift om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av Beregning av pensjonskostnadene er utført av aktuar i Bergen kommunale pensjonskasse (BKP). Denne beregningen tar utgangs punkt i forskriften, samt de beregningsforutsetninger som er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) i hele kroner Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Arbeidsgiveravgift av årets premieavvik Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift I løpet av året føres innbetalt pensjonspremie som utgift. Årets pensjonskostnad utregnes ved årsslutt ihht. mottatt aktuar opp gave. Som årets netto pensjonskostnad medregnes nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjons midlene. 10

13 Noter til årsregnskap Differansen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad (inkl. adm. kostnader) er årets premieavvik. For 2014 er innbetalt premie høyere enn beregnet pensjonskostnad. Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er derfor ført som inntekt (-) i årets driftsregnskap. Motpost er omløpsmidler i balanseregnskapet. Balanseført Balanse Pensjons- Arbeids- (inkl (F 13-1 bokstav E) poster giveravgift arb.g.avg.) Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Årets amortisering av tidligere års premieavvik Akkumulert premieavvik (inkl. amortisering) Som årets pensjonsopptjening regnes nåverdien av den andel av fremtidige pensjonsytelser, inklusive verdien av fremtidig lønns vekst og pensjonsreguleringer, som foretakets ansatte har opptjent rettigheter til i regnskapsåret. Pensjonsmidler og pensjons forpliktelser inngår i foretakets balanse. Pensjonsmidler er ført opp som anleggsmidler. Pensjonsforpliktelser og beregnet arbeids giver avgift av netto pensjonsforpliktelse er ført opp under langsiktig gjeld. I henhold til 13-4 kan balanseført premieavvik resultatføres (oppløses) på følgende to måter: 1. Hele premieavviket resultatføres i påfølgende regnskapsår. 2. Resultatføringen av premieavviket fordeles lineært over flere år (amortisering) Beregnet arbeidsgiveravgift av resultatført premieavvik behandles tilsvarende. Det er vedtatt at resultatføringen av premieavviket skal amortiseres ihht. pkt. 2, og dette vedtaket er bindende for håndtering av senere års avvik. For premieavvik oppstått i 2014 og senere skal fordeling hvert år foretas med 1/7 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen, jf bokstav C. For premieavvik oppstått i perioden fra 2011 til 2013 skal fordelingen hvert år foretas med 1/10 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2002 til 2010 skal fordeling hvert år foretas med 1/15 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. Amortisering av balanseført premieavvik fra tidligere år er foretatt i 2014 med kr inkl. arbeidsgiveravgift. Dette er utgiftsført i driftsregnskapet med motpost omløpsmidler i balanseregnskapet. Akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift og amortisering: kr , er balanseført pr som omløpsmidler. Kr er gjenstående premieavvik til framtidig amortisering og dette beløpet vil amortiseres iht. amortiseringstider angitt ovenfor. Beregningsforutsetninger (F 13-5) Forventet årlig avkastning på pensjonsmidler 4,65 % 5,00 % Diskonteringsrente (risikofri rente) 4,00 % 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst 2,97 % 2,87 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,97 % 2,87 % Estimatavvik (F 13-3 bokstav C og D, 13-4 bokstav D) Pensjons- Pensjons- Tall i hele kroner midler forpliktelser Netto Estimert Ny beregning Årets estimatavvik ( ) Estimatavvik fra tidligere år Amortisert i år Akkumulert estimatavvik Estimatavvik for pensjonsforpliktelser beregnes som avviket mellom balanseførte tall pr og ny beregning basert på justerte beregningsforutsetninger pr Estimatavvik for pensjonsmidler beregnes som avviket mellom balanseførte tall for pensjonsmidler pr og faktiske pensjonsmidler pr

14 Noter til årsregnskap Årets estimatavvik er i sin helhet amortisert, jf bokstav D i forskrift om endring av forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Amortisering av estimatavvik skjer gjennom justering av anleggsmidler og langsiktig gjeld og påvirker ikke resultatet (driftsregnskapet). Det skal ihht bokstav C, foretas ny beregning av pensjonsforpliktelsene ved endring av betingelsene i pensjonsordningen (plan endringer), samt virkning av planendringene, jf. likevel 13-5 bokstav B Spesifikasjon av planendring 2014 Endret forpliktelse - planendring 0 7 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens (her BOHs) tjenesteproduksjon Posten kan spesifiseres slik: Vedlikehold bygg Vedlikehold anlegg Vedlikehold utstyr Teknisk og elektrisk utstyr, maskiner Diverse utstyr Driftsmateriell IT/telefonutstyr IT/telefonkostnader Vakttjeneste Kostnader til fordeling og viderefakturering Konsulenttjenester og juridisk bistand Regnskap og revisjon Elektrisitet Forsikringer Krantjenester Slam- og avfallshåndtering Leie av lokaler og grunn Bilhold Reisekostnader Markedsføring og reklame Shuttle bus cruisetrafikk Salting og brøyting Vikartjenester Kommunale avgifter og gebyrer Kontingenter Kurs, samling Skilt, merking Annet SUM Tap på fordringer Posten gjelder realiserte tap på fordringer. Det er vurdert som unødvendig å gjøre nye avsetninger, all den tid gjeldende avsetning i balansen utgjør 1,1 millioner kr. 9 Fond, avsetninger og bruk av avsetninger (1.000 kr) Avsetninger: Salg eiendommer Avsatt investeringstilskudd landstrøm 283 Avsatt tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk til disp.fond Avsatt oppløsning tidligere bundne driftsfond Avsatt tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk til bundne fond Avsatt årets regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) selvkostregnskap Årets regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) Sum avsetninger Bruk av avsetninger: Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk ihht styrevedtak Oppløsning bundne driftsfond Bruk av disposisjonsfond for å fullfinansiere årets investeringer Sum bruk av avsetninger Netto avsetninger Investeringer Posten kan spesifiseres slik: (1.000 kr) Tomter 0 0 Datamaskiner / programvare Båter/biler/maskiner/fendre Tekniske anlegg Kaier / bygninger Anlegg under utførelse - teknisk Anlegg under utførelse - fast Sum aktiverte anskaffelser: Anskaffelsene er finansiert slik: Bruk av disposisjonsfond Bruk av lånemidler Overføring vedr landstrøm Sum finansiering: Eiendommer, anlegg og varige driftsmidler (1.000 kr) Data- Båter/biler/ Anlegg under Anlegg under Tomter maskiner/ maskiner/ Tekniske Kaier/ utførelse - utførelse Sum programvare fendre anlegg bygninger teknisk - fast øk. levetid avskrives avskrives avskrives 5 år 10 år 20 år 50 år ikke ikke ikke Bokført verdi Årets tilgang Overført ferdigstilte Årets avgang inkl. avskrivning Årets avskrivning Bokført verdi

15 Noter til årsregnskap 14 Bank Posten kan spesifiseres slik: Bank Bank, sperrede midler Sum Sperrede midler er knyttet til et eiendomssalg, der fordelingen av provenyet mellom BOH og Bergen kommune ikke er avklart. 15 Kapitalkonto Posten kan spesifiseres slik: Inngående balanse Kapitalbevegelse: Nyinvesteringer inkl anlegg under utf Avskrivning anleggsmidler Endring pensjonsmidler Endring pensjonsforpliktelser Avgang varige driftsmidler / eiendommer Avdrag lån Bruk av lån Sum kapitalbevegelse Utgående balanse Aksjer og andeler Posten kan spesifiseres slik: Egenkapitalinnskudd i Bergen Kommunale Pensjonskasse Aksjer i Cruise Norway AS Sum Kortsiktige fordringer Posten kan spesifiseres slik: Kundefordringer med reskontro Avsatt til tap på fordringer Periodiserte inntekter Forskuddsførte utgifter Oppgjørskonto merverdiavgift Andre kortsiktige fordringer Sum Økningen i oppgjørskonto merverdiavgift skyldes kjøp av havnekran og store investeringer på ny kai Dokken i 6 termin Nedgangen i kundefordringer skyldes at fordringene i 2013 blant annet inneholdt 9,5 millioner relatert til salg av eiendom. 16 Langsiktig gjeld - andre lån Bergen Kommunes Lånefond: Refinansierte lån Fiskerihavn Bontelabo Utbygging Jekteviken/ Nøstebukten Diverse investeringer Diverse investeringer Hurtigruteterminalen Utenomhusanlegg Jekteviken Flytting Fjordline Havnekran Dokken Vest Bergen kommunes lånefond i alt Bruk av lånemidler Inngående balanse ubrukte lånemidler Lån som er utbetalt i regnskapsåret Bruk av lån Utgående balanse Annen kortsiktig gjeld Posten kan spesifiseres slik: Leverandørgjeld, reskontrobasert Påløpne, ikke forfalte renteutgifter Avsetning påløpte kostnader Div. interimsgjeld Sum Økning i leverandørgjeld er blant annet knyttet til utbygging Dokken Vest (NOK 12,1 mill til Skanska Norge AS) Økning i avsetning påløpte kostnader er blant annet knyttet til havnekran (NOK 12,9 mill) 13

16 Noter til årsregnskap 18 Lån som er innvilget, men ikke trukket opp BOH har ingen ubenyttede lånetilsagn. Ubenyttet tilsagn på 25 mill fra Bergen Kommunes Lånefond til ISPS-investeringer ble trukket tilbake i 2014 da det ikke var behov for lånet. 19 Lån og sikkerhetsstillelse til bedriftens ledelse. Garantier BOH har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til havnedirektør, medlemmer i havnestyret eller havnerådet. BOH har ikke noe garantiansvar. 20 Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Regnskap Tall i 1000 kroner ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler ENDRING I ARBEIDSKAPITAL Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap Kortsiktige fordringer Endring kortsiktige fordringer Premieavvik Endring premieavvik Betalingsmidler Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld (økning -, reduksjon +) Endring arbeidskapital Foretakets arbeidskapital, definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, var pr på kr Endring i arbeidskapitalen er på kr Økningen i arbeidskapital skyldes opptak av lån vedr. utbygging Dokken vest. 21 Fordringer/krav mot kommune/kommunale foretak (ingen langsiktige fordringer) Netto Korts. Korts. Langsiktig fordring+, fordring gjeld gjeld gjeld - Bergen kommunes lånefond Bykassen Totalt Selvkostoppstilling Farvanns- Saksforvaltning behandling Anløpsavgift Saksbehandlingsgebyr - tiltak i sjø Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Internfordelte adm kostnader Sum kostnader Resultat Lønnskostnadene er basert på henholdsvis 5,0 årsverk til farvannsforvaltning og 1,4 årsverk til saksbehandling. Vedlikehold er i hovedsak mudring av farvann. Fordelte administrasjonskostnader er andel av totale administrasjonskostnader i BOH, fordelt etter årsverk. Selvkostkalkylen skal løpe over flere år. I 2012 og 2013 hadde farvannsforvaltning et samlet resultat på kr Differansen mellom årets overskudd og akkumulert underskudd, kr er avsatt til bundne driftsfond. Selvkostregnskapene siste år, resultat Siste 3 år Farvannsforvaltning Saksbehandling

17 Revisors beretning 15

18 Revisors beretning 16

19 Board of Directors Report 2014, Port of Bergen 1. The company Bergen og Omland Havnevesen the Port of Bergen is an inter-municipal company, pursuant to section 27 of the Norwegian Local Government Act, and comprises the following municipalities: Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden and Hordaland county authority. The company s vision is as follows: Bergen a progressive, international, environmental port. The company follows a well-balanced system for management by objectives, comprising the following 3 main strategies: Main strategy 1 is to develop the following four target areas in order to realise the company s vision: Customer/market, port area/logistics, property and environmental measures. Main strategy 2 is to play an active role in influencing and adapting new framework conditions. Main strategy 3 is to improve business management, internal processes and systems. In line with the company s Articles of Association, the company is in charge of port operations and management tasks for the owner municipalities, pursuant to the Norwegian Harbour and Fairways Act. The company is a member of the Norwegian Employers Organisation for Locally Owned Enterprises, port section and the Norwegian Ports Association. 2. New company structure and other framework conditions The Port of Bergen is governed by the provisions of the Norwegian Harbour and Fairways Act dated 17 April In November 2014, the Port of Bergen made a decision on principle to liquidate the Port of Bergen under certain conditions. Two thirds of the member municipalities must reach a decision not to make a claim for the proceedings of such liquidation in excess of the share that will be transferred by the respective municipalities into a new company. The City of Bergen must ensure the necessary clarification regarding port capital with the governmental authorities. Moreover, a draft version of a Memorandum of Association must be prepared for a new company. In January 2015, the port council approved the Port of Bergen s resolution concerning this matter. It is important to underline that the lack of clarification regarding the future organisation hampers the development of the port and places a strain on the organisation. It is therefore critically important that the participating municipalities reach the necessary resolution regarding future port collaboration. The perception is that the current member municipalities intend to participate in a new port collaboration. The study to assess the location of a new cargo port in the Bergen area under the auspices of Hordaland county authority has been put on hold. The Norwegian Ministry of Transport and Communications has ordered a choice of concept study from the Norwegian National Rail Administration relating to a new logistics hub in the region of Bergen, to be completed in This may have an impact on the choice of location for the new cargo port. Irrespective of this, the Port of Bergen is waiting for possible political resolutions regarding the building of a new port. 3. Administration Pursuant to the Harbour and Fairways Act, responsibility comprises: ensuring security and ability to navigate in the fairways, processing applications for measures at sea, assessing the need for speed restrictions at sea and making statements regarding public and private plans for land use. The Port of Bergen processed 154 applications for measures at sea in 2014 compared with 156 in The applications are distributed as follows between the municipalities taking part in the inter-municipal collaboration: Askøy 12%, Austrheim 7%, Bergen 10%, Fedje 2%, Fjell 20%, Lindås 5%, Meland 5%, Os 13%, Radøy 5%, Sund 14% and Øygarden 8%. In addition, 79 statements were made regarding plans and 29 statements on exemptions. 17

20 Board of Directors Report 2014, Port of Bergen 4. Activities at the Port The total gross tonnage in the Port of Bergen area has seen a decrease in total of 2.1% in 2014 when compared with Public quay tonnage however increased by 15.1%, while private quay tonnage fell by 5.3%. The total volume of goods passing the Port of Bergen dropped by a total of 18.3%. This decline is attributed to oil activities at Mongstad and Sture. The volume of goods passing public quays saw an increase of 6.2%. Cruise ship calls increased by 2.6% from 312 in 2013 to 320 in However, the number of cruise ship passengers fell by 2.3%. In total, almost 1.4 million passengers made use of the quays in Bergen, not including domestic ferry passengers. This is an increase of 6.2%. SHIP CALLS Port of Bergen area: Change Total no. of ship calls ,1 % Average gross tonnage ,0 % Gross tonnage (million GT) 267,0 272,6-2,1 % Of which public quays: Change Total no. of ship calls ,2 % Of which leisure/recreational ,0 % Average gross tonnage ,4 % Gross tonnage (million GT) 49,9 43,4 15,1 % CARGO TRAFFIC Port of Bergen area: Change Total volume of cargo (tons) ,3 % Of which public quays: Change Volume of cargo (tons) ,2 % No. of containers (TEU) ,0 % PASSENGER TRAFFIC Cruise traffic Change No. of cruise ships ,6 % No. of cruise passengers ,3 % International ferries Change No. of international ferry passengers ,0 % National passenger traffic Change Hurtigruten ,0 % Askøy-Bergen express boat ,9 % Other express ferry services ,6 % Total no. of national passengers ,7 % Total no. of passengers ,2 % 5. External environment The company s own activities cause very little pollution of the external environment. However, operations at the port cause noise from loading and unloading. The ship engines also have a certain level of exhaust emissions when running to generate electricity at quay. In order to alleviate this problem, the Port of Bergen with support from Enova, Hordaland county authority and the City of Bergen, has invested in a shore power facility, initially for use by offshore vessels. The Port of Bergen is continuing its work on an Environmental Plan that will be presented to the governing body for the port authorities and the port council in June This plan will include the investment of extended resources in providing power supply to the port of Bergen. Substantial governmental subsidies will be required to finance the measures in the plan. Waste management for both the company and from vessels is provided for in accordance with the provisions stipulated in prevailing legislation and regulations. The Port of Bergen has established two recycling stations, one on Skolten quay and the other at Dokken/Jekteviken quay. These two stations provide separation at source for waste from all customers and users of the port. The Port of Bergen has completed its waste plan, which was approved by the county governor at the start of The Clean North Sea Shipping project, in which the Port of Bergen has participated, has now been concluded. Furthermore, the Port of Bergen is involved in the Environmental project for Bergen harbour aiming to remove polluted seabed sediments from the inner harbour in Bergen. This is a continuation of the Clean North Sea Shipping project, which studies the challenges faced by the Port of Bergen specifically. The Environmental Project for Bergen harbour is a collaborative effort between the Port of Bergen, the City of Bergen, Hordaland county authority, BKK and Shell Gasnor. 18

ÅRSMELDING 2013 WITH ENGLISH SUMMARY

ÅRSMELDING 2013 WITH ENGLISH SUMMARY ÅRSMELDING 2013 WITH ENGLISH SUMMARY Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 2012-2015 REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen, leder Anette Strand

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold TONOs årsapport 2013 Virksomhet og fremtidig utvikling 5 Økonomiske forhold 5 TONOs personale 6 TONOs styre, komiteer og utvalg 8 Stipendmidler 9 Utfyllende informasjon om virksomheten

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Gramo årsmelding 2010

Gramo årsmelding 2010 Gramo årsmelding 2010 www.gramo.no 2 Innhold Leder 4 Styres årsberetning 5 Regnskap 12 Revisjonsberetning 24 Åndsverkloven 45b 27 Forskrifter 28 Vedtekter 29 Summary in English 31 3 Kjære medlem Pressen

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank Årsrapport 2012 Eika Kredittbank Årsberetning 2012 for Eika Kredittbank AS Eierstruktur og virksomhetens art Eika Kredittbank AS (tidligere Terra Kortbank AS) ble stiftet 19. juni 2006. Selskapet er resultatet

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

The Norwegian Financial Services Complaints Board 2014 Summary 12

The Norwegian Financial Services Complaints Board 2014 Summary 12 Årsberetning 2014 Innhold Styrets beretning 2014 4 Regnskap 2014 7 Revisors beretning 10 The Norwegian Financial Services Complaints Board 2014 Summary 12 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Forsikring med lokal forankring

Forsikring med lokal forankring Forsikring med lokal forankring Årsrapport 2014 Innhold Med vind i seilene... side 3 Nøkkeltall... side 3 Nøkkeltall selskapets utvikling... side 4 Tillitsvalgte i Møretrygd... side 4 Årsberetning... side

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer