ÅRSMELDING 2014 WITH ENGLISH SUMMARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014 WITH ENGLISH SUMMARY"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 WITH ENGLISH SUMMARY

2 Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen, leder Anette Strand Terje Ohnstad VARAMEDLEM Guttorm Alvsaker Asle Steiestøl Wingsternes Marte Mjøs Persen Region Nordhordland Austrheim, Fedje, Lindås, Meland, Radøy Ole Lysø, nestleder Kristin Handeland Region Midtre Askøy, Os Roald Steinseide Region Vest Fjell, Sund, Øygarden Bjørn Rathem Havneoperatører/-speditører Leif Arne Strømmen Rederiorganisasjoner Erik A. Paulsen Transportbrukerne Annlaug Haugvik Forsvaret Per Kartvedt Ansatte sin representant Arild Hestetræet Øystein Nordvik Kjell Even Evensen Øyvind Lygre Atle Kvamme Tom Knudsen Karstein Storaas Terje Strømsnes REPRESENTANTER MED TALE- OG FORSLAGSRETT: Norges Fiskarlag Elling Johannes Røttingen 1. Jakob Magnar Jakobsen 2. Britt Sæle Instebø Norsk Transportarbeiderforbund Tommy Skjærdal Når det i styret behandles saker som vedrører enkelte kommuner, kan vedkommende kommunes ordfører/rådmann møte med tale- og forslagsrett. Alle bilder i årsmeldingen er tatt av: Fotograf: Robin Strand, Norphoto as

3 Havnestyrets beretning 1. Bedriften Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift i henhold til kommunelovens 27, bestående av følgende kommuner: Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden og Hordaland Fylkeskommune. Bedriftens visjon er Bergen - fremtidsrettet internasjonal miljøhavn. Det arbeides etter en balansert målstyringsmodell som består av 3 hovedstrategier: Hovedstrategi 1 er å utvikle følgende fire fokusområder for å realisere visjonen: Kunde / marked, havneareal / logistikk, eiendommer og miljøtiltak. Hovedstrategi 2 er aktivt å påvirke og tilpasse nye rammebetingelser. Hovedstrategi 3 er å forbedre virksomhetsstyringen, interne prosesser og systemer. I henhold til BOH sine vedtekter ivaretar bedriften havnedrift og forvaltningsoppgaver for eierkommunene etter havne- og farvannsloven. Bedriften er medlem av KS Bedrift havn og Norsk Havneforening. 2. Ny selskapsform og øvrige rammebetingelser BOH driver sin virksomhet innenfor rammene av havne- og farvannsloven av Havnestyret gjorde i november 2014 et prinsippvedtak om å oppløse BOH under visse forutsetninger. To tredjedeler av medlemskommunene må beslutte at det ikke skal fremmes krav på oppløsningsproveny utover den andel de respektive kommuner vil videreføre i et nytt havneselskap. Bergen kommune må gjøre nødvendige avklaringer om havnekapitalen med statlige myndigheter. Videre må det foreligge et utkast til stiftelsesdokument for et nytt havneselskap. Havnerådet godkjente i januar 2015 Havnestyrets vedtak i denne sak. Det er viktig å påpeke at den manglende avklaring av den fremtidige organisering hemmer utvikling av havnen og belaster organisasjonen. Det er således kritisk viktig at samarbeids kommunene treffer nødvendige vedtak om fremtidig havnesamarbeid. Det oppfattes at dagens medlemskommuner har til hensikt å være med i et nytt havnesamarbeid. Hordaland fylkeskommune har satt sitt eget arbeid med utredning av lokalisering av ny godshavn i Bergensområdet i bero. Samferdselsdepartementet har bestilt en Konsept valg - utredning hos Jernbaneverket vedrørende nytt logistikknute- 1

4 Havnestyrets beretning punkt i Bergensregionen, som skal være ferdig i Dette vil kunne påvirke valg av lokalisering av ny godshavn. BOH avventer uansett eventuelle politiske beslutninger med tanke på bygging av ny havn. 3. Forvaltning Ansvaret etter havneloven omfatter: Å sørge for sikkerhet og fremkommelighet i farvannet, behandling av søknader om tiltak i sjø, vurdering av behov for fartsbegrensninger i sjø, samt å gi uttale til offentlige og private arealplaner. BOH behandlet 154 søknader om tiltak i sjø i 2014, mot 156 i Sakene har følgende prosentvise fordeling blant de kommuner som deltar i det interkommunale samarbeidet: Askøy 12 %, Austrheim 7 %, Bergen 10 %, Fedje 2 %, Fjell 20 %, Lindås 5 %, Meland 5 %, Os 13 %, Radøy 5 %, Sund 14 % og Øygarden 8 %. I tillegg er det avgitt 79 planuttalelser og 29 uttalelser til dispensasjonssaker. 4. Virksomheten Den samlede bruttotonnasje i Bergen og Omland havneområde viser en samlet nedgang på 2,1% i 2014 sammenlignet med Tonnasjen over offentlig kai økte imidlertid 15,1%, mens tonnasje over privat kai ble redusert med 5,3% Samlet godsmengde for BOHs havneområde gikk ned hele 18,3%. Nedgangen er knyttet til oljeaktiviteten på Mongstad og Sture. Godsmengde over offentlig kai økte med 6,2%. Anløp av cruiseskip viser en økning på 2,6% fra 312 i 2013 til 320 i Antall passasjerer på cruiseskip ble imidlertid redusert med 2,3%.Totalt gikk nesten 1,4 millioner passasjerer over kai i Bergen, innenriks fergetrafikk ikke inkludert. Det er en økning på 6,2%. SKIPSANLØP Bergen og Omland havneområde Endring Antall skipsanløp totalt ,1 % Gj.snittl. bruttotonnasje ,0 % Bruttotonnasje (millioner BT) 267,0 272,6-2,1 % Herav Offentlige kaier: Endring Antall skpsanløp i alt ,2 % herav antall fritids-/lystfartøyer ,0 % Gj.snittl. bruttotonnasje ,4 % Bruttotonnasje (millioner BT) 49,9 43,4 15,1 % GODSTRAFIKKEN Bergen og Omland havneområde Endring Godsmengde i tonn ,3 % Herav offentlige kaier: Endring Godsmengde i tonn ,2 % Antall containere (TEU) ,0 % PASSASJERTRAFIKKEN Cruisetrafikk Endring Antall cruiseskip ,6 % Antall cruisepassasjerer ,3 % Utenriksferjer Endring Antall utenriks fergepassasjerer ,0 % Innenriks passasjertrafikk Endring Hurtigruten ,0 % Askøy-Bergen hurtigbåt ,9 % Øvrige hurtigbåter ,6 % Antall innenrikspassasjerer totalt ,7 % Antall passasjerer totalt ,2 % 2

5 Havnestyrets beretning 5. Det ytre miljø Bedriftens egen virksomhet forurenser i liten grad det ytre miljø. Havnedrift innebærer imidlertid støy fra laste- og lossevirksomhet. Videre er det utslipp av avgasser fra skipenes maskineri når disse produserer nødvendig strøm under kaiopphold. For å avhjelpe dette har BOH med støtte fra Enova, Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune investert i et land strøms anlegg, i første omgang til bruk for offshoreskip. BOH arbeider videre med en Miljøplan, som legges frem for Havnestyret og Havnerådet juni Den vil blant annet inneholde en større satsing for elektrifisering av Bergen havn. Det vil i finansieringen av denne planen være behov for betydelig offentlige tilskudd. Avfallshåndtering fra virksomheten og fartøyer er ivaretatt i henhold til gjeldende lover og regler. BOH har etablert to miljøstasjoner, en på Skolten og en på Dokken / Jekteviken. BOH tilbyr kildesortering til alle kundene og brukerne av havnen. Avfallsplan for Bergen Havn er ferdigstilt, og ble i starten av 2015 godkjent av Fylkesmannen. Clean North Sea Shipping, der BOH har deltatt, er nå avsluttet. BOH er videre engasjert i prosjektet «Miljøprosjekt Bergen havn» med formål å fjerne forurensede bunnsedimenter i Bergen indre havn. Dette er en videreføring av Clean North Sea Shipping, som ser spesifikt på Bergen havn sine utfordringer. «Miljøprosjekt Bergen Havn» er et samarbeidsprosjekt mellom BOH, Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, BKK og Shell Gasnor. 6. Prosjekt og investeringer Det har vært gjennomført investeringer for 93,1 millioner kr i 2014, mot budsjettert 115,0 millioner kr. Budsjettet inneholdt blant annet 25 mill til tilbygg til Hurtigrute terminalen, men byggesøknad ble avslått i Byggesaksavdelingen til Bergen Kommune. Samtidig har progresjonen for utbygging av Dokken Vest vært raskere enn ventet, og vi har investert 21,3 mill mer enn budsjett for 2014 her. Prosjektet totalt sett blir likevel rimeligere enn planlagt. Ny havnekran ble levert i slutten av desember 2014, en investering på 21,7 mill, mot budsjettert 25,0 mill. 7. Personal og HMS BOH er etter gjeldende organisasjonsplan inndelt i avdelingene administrasjon, havneareal og havnedrift. Ansvar for farvannsforvaltning er delt mellom administrasjon og havnedrift. I gjennomsnitt var det 54 ansatte i Sykefraværet i 2014 sett under ett var 8,6 % mot 8,6% i Arbeidet med å redusere sykefraværet videreføres i Det er registrert én alvorlig ulykke på BOHs kaier i En lastebil kolliderte med en trosse som strakk seg fra pullert til et skip. Føreren av lastebilen fikk lettere skader, men ulykken kunne fått langt alvorligere konsekvenser. BOH har implementert en ny løsning som gjør at sperre og trosse må fjernes samtidig, for å unngå lignende hendelse i fremtiden. HMS-instruks for arbeid og ferdsel i havneområdene er utarbeidet og distribuert til alle kunder og leietakere. Ingen får håndtere cruisepassasjerer uten å ha gjennomført havnens HMS-kurs. Intern kontrollrutiner er implementert i kvalitetssystemet, og videreutvikles løpende. Sikkerhet og HMS i terminaler og havnen har for øvrig vært tilfredsstillende ivaretatt. 8. Fremtidsutsikter Bergen kommune har vedtatt kommunedelplan for Bergen indre havn. Havnestyret legger denne planen til grunn for den videre utvikling av havnen i de nærmeste årene. Med utgangspunkt i kommunedel planen har BOH utarbeidet en arealplan for Dokken/ Jekteviken-området. Denne skisserer nødvendig utfylling og omdisponering som vil gjøre havnen i stand til å håndtere forventet økning i godsmengde, inntil ny godshavn er etablert. Arealplanen strekker seg til 2040, og er vedtatt av Havnestyret og Havnerådet. Det arbeides videre med å utvikle Bergen havn til å bli en snuhavn for cruise, der passasjerene begynner og avslutter reisen i Bergen. Et rederi starter opp linje fra Bergen i Samtidig utvides cruisesesongen stadig i begge ender til å kunne bli en helårsvirksomhet Jernbaneverket arbeider i skrivende stund med en Konseptvalg utredning for et modalt knutepunkt i Bergensområdet, med kombinasjon av havn og jernbaneterminal. 3

6 Havnestyrets beretning 9. Økonomiske forhold Driftsinntektene i 2014 var 147,0 mill kroner. Årsregnskapet for 2014 viser et brutto driftsoverskudd på 7,2 mill kroner etter avskrivninger på 22,0 mill. kroner. Finansielle poster utgjør 17,3 mill kroner. Regnskapet er avsluttet med et udisponert overskudd på 11,9 mill kroner. Havnestyret er tilfreds med årsresultatet. Investeringsregnskapet viser 93,1 mill. kroner mot budsjettert 115,0 millioner kroner. Av BOHs egenkapital er NOK 16,3 mill oppført i bundet investerings fond, som følge av at fordelingen av provenyet for salg av eiendommer til tredjeparter er omstridt. Bergen Bystyre har derfor vedtatt at beløpet skal stå på bundet konto inntil fordelingen mellom Bergen Kommune og BOH er avklart. 10. Årsresultat og disponering Årsregnskapet er avsluttet med et netto driftsresultat på kr. s Det er avsatt kr til bundne drifts fond. Beløpet utgjør siste 3 års akkumulerte overskudd i farvannsforvaltning. Det regnskapsmessige mindreforbruket utgjør da kr Dette beløpet foreslås avsatt i sin helhet til disposisjonsfond. Bergen, BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 4

7 Grafer Antall anløp (bilferger / yatch ikke inkludert) Alle skipsanløp i bruttotonnasje Antall cruisepassasjerer Økning i bruttotonnasje fra 2012 skyldes at lokal fergetrafikk medregnes fra Antall cruiseanløp Godsmengde tonn offentlig og privat Godsmengde tonn offentlig kai

8 Driftsregnskap Justert Vedtatt Tall i 1000 kroner Noter Regnskap budsjett budsjett Regnskap DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter 5 og Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond 9 og Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk(-) / mindreforbruk

9 Investeringsregnskapet Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler 10 og Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Sum ekstern finansiering Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket (-) / udisponert *

10 Balanse EIENDELER Noter Regnskap Regnskap ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 8

11 Noter til årsregnskap Regnskapsprinsipper Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift etter bestemmelsene i kommunelovens 27. BOH driver sin virksomhet med basis i Lov om Havner og Farvann av 17. april 2009 nr. 19 som trådte i kraft 1. januar Det fremlagte årsregnskap for 2014 består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseoppstilling og noteopplysninger. BOH følger prinsippene i forskrift nr om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. Ledelsen i BOH betrakter fortsatt bedriften som et eget rettssubjekt som skal avlegge særregnskap slik praksis har vært siden etableringen av det interkommunale samarbeidet. Det vises blant annet til dom avsagt i Bergen byrett som ble stad festet i Gulating lagmannsrett Spørsmålet om hvorvidt BOH er et eget rettssubjekt er imidlertid ikke formelt avklart. Arbeidet med å avklare eiendomsretten til de eiendommer som BOH i dag disponerer og BOHs fremtidige selskapsform ble gjen opptatt i 2009 i forbindelse med implementering av ny strategiplan. Slik avklaring av eiendomsrett og selskapsform vil kunne medføre betydelige endringer i balanseoppstillingen. I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omløpsmidler. Omløpsmidler skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert til det laveste av historisk kost og virkelig verdi. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Det er i forskrift bestemt hvilken levetid som skal legges til grunn for de enkelte anleggsmidler. Det kan legges til grunn en kortere avskrivningsperiode for det enkelte anleggsmiddel, dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden er kortere enn de fastsatte avskrivningsperiodene. Avskrivningene skal starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller tatt i bruk av virksomheten. Anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi i balansen ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. 2 Andre salgs- og leieinntekter (1.000 kr) Posten kan spesifiseres slik: Anløpsavgift Leieinntekter Gebyrer og vederlag Sum Leieinntekter inneholder utleie av både lokaler, parkeringsplasser og øvrig uteareal. Gebyrer og vederlag er kai-, vare- og passasjervederlag, saksbehandlings gebyr, rampevederlag, ISPS-vederlag, salg av vann, salg av elektrisk strøm, utfakturerte fellesutgifter og kranleie med mer. 9

12 Noter til årsregnskap 3 Overføringer med krav til motytelse Posten gjelder refusjon av sykepenger og andre refusjoner. 4 Overføringer uten krav til motytelse Posten gjelder overførsel i henhold til bruksavtale med Statoil for vår kai på Mongstad. 5 Lønn og sosiale utgifter (1.000 kr) Posten kan spesifiseres slik: Lønn til ansatte Honorar til råd og styre Pensjonskostnader Folketrygdavgift Sum Antall ansatte Ytelser til ledende personer Lønn Havnedirektør Inge Tangerås Havnestyrets leder, Øistein Christoffersen Revisorhonorar 2014 utgjør kr , hvorav revisjon utgjør hele beløpet. 6 Pensjon ( 5.2 og 13-3) Prinsipper for regnskapsføring av pensjoner reguleres av 13 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av , med forskrift om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av Beregning av pensjonskostnadene er utført av aktuar i Bergen kommunale pensjonskasse (BKP). Denne beregningen tar utgangs punkt i forskriften, samt de beregningsforutsetninger som er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) i hele kroner Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Arbeidsgiveravgift av årets premieavvik Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift I løpet av året føres innbetalt pensjonspremie som utgift. Årets pensjonskostnad utregnes ved årsslutt ihht. mottatt aktuar opp gave. Som årets netto pensjonskostnad medregnes nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjons midlene. 10

13 Noter til årsregnskap Differansen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad (inkl. adm. kostnader) er årets premieavvik. For 2014 er innbetalt premie høyere enn beregnet pensjonskostnad. Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er derfor ført som inntekt (-) i årets driftsregnskap. Motpost er omløpsmidler i balanseregnskapet. Balanseført Balanse Pensjons- Arbeids- (inkl (F 13-1 bokstav E) poster giveravgift arb.g.avg.) Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Årets amortisering av tidligere års premieavvik Akkumulert premieavvik (inkl. amortisering) Som årets pensjonsopptjening regnes nåverdien av den andel av fremtidige pensjonsytelser, inklusive verdien av fremtidig lønns vekst og pensjonsreguleringer, som foretakets ansatte har opptjent rettigheter til i regnskapsåret. Pensjonsmidler og pensjons forpliktelser inngår i foretakets balanse. Pensjonsmidler er ført opp som anleggsmidler. Pensjonsforpliktelser og beregnet arbeids giver avgift av netto pensjonsforpliktelse er ført opp under langsiktig gjeld. I henhold til 13-4 kan balanseført premieavvik resultatføres (oppløses) på følgende to måter: 1. Hele premieavviket resultatføres i påfølgende regnskapsår. 2. Resultatføringen av premieavviket fordeles lineært over flere år (amortisering) Beregnet arbeidsgiveravgift av resultatført premieavvik behandles tilsvarende. Det er vedtatt at resultatføringen av premieavviket skal amortiseres ihht. pkt. 2, og dette vedtaket er bindende for håndtering av senere års avvik. For premieavvik oppstått i 2014 og senere skal fordeling hvert år foretas med 1/7 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen, jf bokstav C. For premieavvik oppstått i perioden fra 2011 til 2013 skal fordelingen hvert år foretas med 1/10 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2002 til 2010 skal fordeling hvert år foretas med 1/15 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. Amortisering av balanseført premieavvik fra tidligere år er foretatt i 2014 med kr inkl. arbeidsgiveravgift. Dette er utgiftsført i driftsregnskapet med motpost omløpsmidler i balanseregnskapet. Akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift og amortisering: kr , er balanseført pr som omløpsmidler. Kr er gjenstående premieavvik til framtidig amortisering og dette beløpet vil amortiseres iht. amortiseringstider angitt ovenfor. Beregningsforutsetninger (F 13-5) Forventet årlig avkastning på pensjonsmidler 4,65 % 5,00 % Diskonteringsrente (risikofri rente) 4,00 % 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst 2,97 % 2,87 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,97 % 2,87 % Estimatavvik (F 13-3 bokstav C og D, 13-4 bokstav D) Pensjons- Pensjons- Tall i hele kroner midler forpliktelser Netto Estimert Ny beregning Årets estimatavvik ( ) Estimatavvik fra tidligere år Amortisert i år Akkumulert estimatavvik Estimatavvik for pensjonsforpliktelser beregnes som avviket mellom balanseførte tall pr og ny beregning basert på justerte beregningsforutsetninger pr Estimatavvik for pensjonsmidler beregnes som avviket mellom balanseførte tall for pensjonsmidler pr og faktiske pensjonsmidler pr

14 Noter til årsregnskap Årets estimatavvik er i sin helhet amortisert, jf bokstav D i forskrift om endring av forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Amortisering av estimatavvik skjer gjennom justering av anleggsmidler og langsiktig gjeld og påvirker ikke resultatet (driftsregnskapet). Det skal ihht bokstav C, foretas ny beregning av pensjonsforpliktelsene ved endring av betingelsene i pensjonsordningen (plan endringer), samt virkning av planendringene, jf. likevel 13-5 bokstav B Spesifikasjon av planendring 2014 Endret forpliktelse - planendring 0 7 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens (her BOHs) tjenesteproduksjon Posten kan spesifiseres slik: Vedlikehold bygg Vedlikehold anlegg Vedlikehold utstyr Teknisk og elektrisk utstyr, maskiner Diverse utstyr Driftsmateriell IT/telefonutstyr IT/telefonkostnader Vakttjeneste Kostnader til fordeling og viderefakturering Konsulenttjenester og juridisk bistand Regnskap og revisjon Elektrisitet Forsikringer Krantjenester Slam- og avfallshåndtering Leie av lokaler og grunn Bilhold Reisekostnader Markedsføring og reklame Shuttle bus cruisetrafikk Salting og brøyting Vikartjenester Kommunale avgifter og gebyrer Kontingenter Kurs, samling Skilt, merking Annet SUM Tap på fordringer Posten gjelder realiserte tap på fordringer. Det er vurdert som unødvendig å gjøre nye avsetninger, all den tid gjeldende avsetning i balansen utgjør 1,1 millioner kr. 9 Fond, avsetninger og bruk av avsetninger (1.000 kr) Avsetninger: Salg eiendommer Avsatt investeringstilskudd landstrøm 283 Avsatt tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk til disp.fond Avsatt oppløsning tidligere bundne driftsfond Avsatt tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk til bundne fond Avsatt årets regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) selvkostregnskap Årets regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) Sum avsetninger Bruk av avsetninger: Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk ihht styrevedtak Oppløsning bundne driftsfond Bruk av disposisjonsfond for å fullfinansiere årets investeringer Sum bruk av avsetninger Netto avsetninger Investeringer Posten kan spesifiseres slik: (1.000 kr) Tomter 0 0 Datamaskiner / programvare Båter/biler/maskiner/fendre Tekniske anlegg Kaier / bygninger Anlegg under utførelse - teknisk Anlegg under utførelse - fast Sum aktiverte anskaffelser: Anskaffelsene er finansiert slik: Bruk av disposisjonsfond Bruk av lånemidler Overføring vedr landstrøm Sum finansiering: Eiendommer, anlegg og varige driftsmidler (1.000 kr) Data- Båter/biler/ Anlegg under Anlegg under Tomter maskiner/ maskiner/ Tekniske Kaier/ utførelse - utførelse Sum programvare fendre anlegg bygninger teknisk - fast øk. levetid avskrives avskrives avskrives 5 år 10 år 20 år 50 år ikke ikke ikke Bokført verdi Årets tilgang Overført ferdigstilte Årets avgang inkl. avskrivning Årets avskrivning Bokført verdi

15 Noter til årsregnskap 14 Bank Posten kan spesifiseres slik: Bank Bank, sperrede midler Sum Sperrede midler er knyttet til et eiendomssalg, der fordelingen av provenyet mellom BOH og Bergen kommune ikke er avklart. 15 Kapitalkonto Posten kan spesifiseres slik: Inngående balanse Kapitalbevegelse: Nyinvesteringer inkl anlegg under utf Avskrivning anleggsmidler Endring pensjonsmidler Endring pensjonsforpliktelser Avgang varige driftsmidler / eiendommer Avdrag lån Bruk av lån Sum kapitalbevegelse Utgående balanse Aksjer og andeler Posten kan spesifiseres slik: Egenkapitalinnskudd i Bergen Kommunale Pensjonskasse Aksjer i Cruise Norway AS Sum Kortsiktige fordringer Posten kan spesifiseres slik: Kundefordringer med reskontro Avsatt til tap på fordringer Periodiserte inntekter Forskuddsførte utgifter Oppgjørskonto merverdiavgift Andre kortsiktige fordringer Sum Økningen i oppgjørskonto merverdiavgift skyldes kjøp av havnekran og store investeringer på ny kai Dokken i 6 termin Nedgangen i kundefordringer skyldes at fordringene i 2013 blant annet inneholdt 9,5 millioner relatert til salg av eiendom. 16 Langsiktig gjeld - andre lån Bergen Kommunes Lånefond: Refinansierte lån Fiskerihavn Bontelabo Utbygging Jekteviken/ Nøstebukten Diverse investeringer Diverse investeringer Hurtigruteterminalen Utenomhusanlegg Jekteviken Flytting Fjordline Havnekran Dokken Vest Bergen kommunes lånefond i alt Bruk av lånemidler Inngående balanse ubrukte lånemidler Lån som er utbetalt i regnskapsåret Bruk av lån Utgående balanse Annen kortsiktig gjeld Posten kan spesifiseres slik: Leverandørgjeld, reskontrobasert Påløpne, ikke forfalte renteutgifter Avsetning påløpte kostnader Div. interimsgjeld Sum Økning i leverandørgjeld er blant annet knyttet til utbygging Dokken Vest (NOK 12,1 mill til Skanska Norge AS) Økning i avsetning påløpte kostnader er blant annet knyttet til havnekran (NOK 12,9 mill) 13

16 Noter til årsregnskap 18 Lån som er innvilget, men ikke trukket opp BOH har ingen ubenyttede lånetilsagn. Ubenyttet tilsagn på 25 mill fra Bergen Kommunes Lånefond til ISPS-investeringer ble trukket tilbake i 2014 da det ikke var behov for lånet. 19 Lån og sikkerhetsstillelse til bedriftens ledelse. Garantier BOH har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til havnedirektør, medlemmer i havnestyret eller havnerådet. BOH har ikke noe garantiansvar. 20 Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Regnskap Tall i 1000 kroner ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler ENDRING I ARBEIDSKAPITAL Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap Kortsiktige fordringer Endring kortsiktige fordringer Premieavvik Endring premieavvik Betalingsmidler Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld (økning -, reduksjon +) Endring arbeidskapital Foretakets arbeidskapital, definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, var pr på kr Endring i arbeidskapitalen er på kr Økningen i arbeidskapital skyldes opptak av lån vedr. utbygging Dokken vest. 21 Fordringer/krav mot kommune/kommunale foretak (ingen langsiktige fordringer) Netto Korts. Korts. Langsiktig fordring+, fordring gjeld gjeld gjeld - Bergen kommunes lånefond Bykassen Totalt Selvkostoppstilling Farvanns- Saksforvaltning behandling Anløpsavgift Saksbehandlingsgebyr - tiltak i sjø Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Internfordelte adm kostnader Sum kostnader Resultat Lønnskostnadene er basert på henholdsvis 5,0 årsverk til farvannsforvaltning og 1,4 årsverk til saksbehandling. Vedlikehold er i hovedsak mudring av farvann. Fordelte administrasjonskostnader er andel av totale administrasjonskostnader i BOH, fordelt etter årsverk. Selvkostkalkylen skal løpe over flere år. I 2012 og 2013 hadde farvannsforvaltning et samlet resultat på kr Differansen mellom årets overskudd og akkumulert underskudd, kr er avsatt til bundne driftsfond. Selvkostregnskapene siste år, resultat Siste 3 år Farvannsforvaltning Saksbehandling

17 Revisors beretning 15

18 Revisors beretning 16

19 Board of Directors Report 2014, Port of Bergen 1. The company Bergen og Omland Havnevesen the Port of Bergen is an inter-municipal company, pursuant to section 27 of the Norwegian Local Government Act, and comprises the following municipalities: Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden and Hordaland county authority. The company s vision is as follows: Bergen a progressive, international, environmental port. The company follows a well-balanced system for management by objectives, comprising the following 3 main strategies: Main strategy 1 is to develop the following four target areas in order to realise the company s vision: Customer/market, port area/logistics, property and environmental measures. Main strategy 2 is to play an active role in influencing and adapting new framework conditions. Main strategy 3 is to improve business management, internal processes and systems. In line with the company s Articles of Association, the company is in charge of port operations and management tasks for the owner municipalities, pursuant to the Norwegian Harbour and Fairways Act. The company is a member of the Norwegian Employers Organisation for Locally Owned Enterprises, port section and the Norwegian Ports Association. 2. New company structure and other framework conditions The Port of Bergen is governed by the provisions of the Norwegian Harbour and Fairways Act dated 17 April In November 2014, the Port of Bergen made a decision on principle to liquidate the Port of Bergen under certain conditions. Two thirds of the member municipalities must reach a decision not to make a claim for the proceedings of such liquidation in excess of the share that will be transferred by the respective municipalities into a new company. The City of Bergen must ensure the necessary clarification regarding port capital with the governmental authorities. Moreover, a draft version of a Memorandum of Association must be prepared for a new company. In January 2015, the port council approved the Port of Bergen s resolution concerning this matter. It is important to underline that the lack of clarification regarding the future organisation hampers the development of the port and places a strain on the organisation. It is therefore critically important that the participating municipalities reach the necessary resolution regarding future port collaboration. The perception is that the current member municipalities intend to participate in a new port collaboration. The study to assess the location of a new cargo port in the Bergen area under the auspices of Hordaland county authority has been put on hold. The Norwegian Ministry of Transport and Communications has ordered a choice of concept study from the Norwegian National Rail Administration relating to a new logistics hub in the region of Bergen, to be completed in This may have an impact on the choice of location for the new cargo port. Irrespective of this, the Port of Bergen is waiting for possible political resolutions regarding the building of a new port. 3. Administration Pursuant to the Harbour and Fairways Act, responsibility comprises: ensuring security and ability to navigate in the fairways, processing applications for measures at sea, assessing the need for speed restrictions at sea and making statements regarding public and private plans for land use. The Port of Bergen processed 154 applications for measures at sea in 2014 compared with 156 in The applications are distributed as follows between the municipalities taking part in the inter-municipal collaboration: Askøy 12%, Austrheim 7%, Bergen 10%, Fedje 2%, Fjell 20%, Lindås 5%, Meland 5%, Os 13%, Radøy 5%, Sund 14% and Øygarden 8%. In addition, 79 statements were made regarding plans and 29 statements on exemptions. 17

20 Board of Directors Report 2014, Port of Bergen 4. Activities at the Port The total gross tonnage in the Port of Bergen area has seen a decrease in total of 2.1% in 2014 when compared with Public quay tonnage however increased by 15.1%, while private quay tonnage fell by 5.3%. The total volume of goods passing the Port of Bergen dropped by a total of 18.3%. This decline is attributed to oil activities at Mongstad and Sture. The volume of goods passing public quays saw an increase of 6.2%. Cruise ship calls increased by 2.6% from 312 in 2013 to 320 in However, the number of cruise ship passengers fell by 2.3%. In total, almost 1.4 million passengers made use of the quays in Bergen, not including domestic ferry passengers. This is an increase of 6.2%. SHIP CALLS Port of Bergen area: Change Total no. of ship calls ,1 % Average gross tonnage ,0 % Gross tonnage (million GT) 267,0 272,6-2,1 % Of which public quays: Change Total no. of ship calls ,2 % Of which leisure/recreational ,0 % Average gross tonnage ,4 % Gross tonnage (million GT) 49,9 43,4 15,1 % CARGO TRAFFIC Port of Bergen area: Change Total volume of cargo (tons) ,3 % Of which public quays: Change Volume of cargo (tons) ,2 % No. of containers (TEU) ,0 % PASSENGER TRAFFIC Cruise traffic Change No. of cruise ships ,6 % No. of cruise passengers ,3 % International ferries Change No. of international ferry passengers ,0 % National passenger traffic Change Hurtigruten ,0 % Askøy-Bergen express boat ,9 % Other express ferry services ,6 % Total no. of national passengers ,7 % Total no. of passengers ,2 % 5. External environment The company s own activities cause very little pollution of the external environment. However, operations at the port cause noise from loading and unloading. The ship engines also have a certain level of exhaust emissions when running to generate electricity at quay. In order to alleviate this problem, the Port of Bergen with support from Enova, Hordaland county authority and the City of Bergen, has invested in a shore power facility, initially for use by offshore vessels. The Port of Bergen is continuing its work on an Environmental Plan that will be presented to the governing body for the port authorities and the port council in June This plan will include the investment of extended resources in providing power supply to the port of Bergen. Substantial governmental subsidies will be required to finance the measures in the plan. Waste management for both the company and from vessels is provided for in accordance with the provisions stipulated in prevailing legislation and regulations. The Port of Bergen has established two recycling stations, one on Skolten quay and the other at Dokken/Jekteviken quay. These two stations provide separation at source for waste from all customers and users of the port. The Port of Bergen has completed its waste plan, which was approved by the county governor at the start of The Clean North Sea Shipping project, in which the Port of Bergen has participated, has now been concluded. Furthermore, the Port of Bergen is involved in the Environmental project for Bergen harbour aiming to remove polluted seabed sediments from the inner harbour in Bergen. This is a continuation of the Clean North Sea Shipping project, which studies the challenges faced by the Port of Bergen specifically. The Environmental Project for Bergen harbour is a collaborative effort between the Port of Bergen, the City of Bergen, Hordaland county authority, BKK and Shell Gasnor. 18

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Bergen og Omland Havnevesen - særregnskap Driftsregnskap

Bergen og Omland Havnevesen - særregnskap Driftsregnskap Bergen og Omland Havnevesen - særregnskap 2014 Driftsregnskap Tall i 1000 kroner Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 WITH ENGLISH SUMMARY

ÅRSMELDING 2013 WITH ENGLISH SUMMARY ÅRSMELDING 2013 WITH ENGLISH SUMMARY Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 2012-2015 REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen, leder Anette Strand

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 WITH ENGLISH SUMMARY

ÅRSMELDING 2012 WITH ENGLISH SUMMARY ÅRSMELDING 212 WITH ENGLISH SUMMARY Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 212-215 REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen (FrP), leder Ragnhild

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland Havnevesen. Styret

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland Havnevesen. Styret BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen Protokoll Bergen og Omland Havnevesen. Styret Den 9. juni 2015 holdt Bergen og Omland Havnevesen, Styret møte i Glassburet. Til stede m/stemmerett: Øistein Christoffersen,

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 5. april Valg av medlemmer og varamedlemmer til Bergen og Omland havnestyre for perioden

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 5. april Valg av medlemmer og varamedlemmer til Bergen og Omland havnestyre for perioden BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 5. april 2016 BGHAR /16 Havnerådet for Bergen og Omland havn Valg av medlemmer og varamedlemmer til Bergen og Omland havnestyre for perioden 2016-2019 EKRE EHAV-0292-201601805-1

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Bergen og Omland Havnevesen. Styret Den 16. juni 2011 holdt Bergen og Omland havnestyre i "Tårnet" Hurtigruteterminalen Til stede m/stemmerett: Trude Drevland Terje

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE. Bergen og Omland Havnevesen. Styret

Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE. Bergen og Omland Havnevesen. Styret BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE Protokoll Bergen og Omland Havnevesen. Styret Den 27. november 2015 holdt Bergen og Omland Havnevesen, Styret møte i Glassburet. Til stede: Øistein Christoffersen, styreleder

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2012 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Bergen og Omland havnevesen Protokoll

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Bergen og Omland havnevesen Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN og Omland havnevesen Protokoll og Omland Havnevesen. Rådet Den 24. juni 2016 holdt og Omland Havnevesen. Rådet møte i Glassburet. Til stede: Terje Mathiassen Per Lerøy Sonja

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 WITH ENGLISH SUMMARY

ÅRSMELDING 2015 WITH ENGLISH SUMMARY ÅRSMELDING 2015 WITH ENGLISH SUMMARY Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 2012-2015 REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen, leder Anette Strand

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer