ÅRSMELDING 2012 WITH ENGLISH SUMMARY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012 WITH ENGLISH SUMMARY"

Transkript

1 ÅRSMELDING 212 WITH ENGLISH SUMMARY

2 Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen (FrP), leder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) Terje Ohnstad (A) VARAMEDLEM Helge Stormoen (FrP) Dag Skansen (H) Marte Mjøs Persen (A) Region Nordhordland Austrheim, Fedje, Lindås, Meland, Radøy Ole Lysø (A), nestleder Kristin Handeland Region Midtre Askøy, Os Roald Steinseide (FrP) Region Vest Fjell, Sund, Øygarden Bjørn Rathem (H) Havneoperatører/-speditører Leif Arne Strømmen Rederiorganisasjoner Erik A. Paulsen Transportbrukerne Annlaug Haugvik Forsvaret Åsmund Andersen Ansatte sin representant Arild Hestetræet Øystein Nordvik (TvS) Kjell Even Evensen (H) Øyvind Lygre Atle Kvamme Tom Knudsen Karstein Storaas 1. vara Terje Strømsnes 2. vara Miriam Larsen REPRESENTANTER MED TALE- OG FORSLAGSRETT: Norges Fiskarlag Elling Johannes Røttingen 1. Jakob Magnar Jakobsen 2. Britt Sæle Instebø Norsk Transportarbeiderforbund Tommy Skjærdal Kystverket John Erik Hagen Knut Stenevik Når det i styret behandles saker som vedrører enkelte kommuner, kan vedkommende kommunes ordfører/rådmann møte med tale- og forslagsrett. Havnestyret hadde i 212 til sammen 7 møter og behandlet 38 saker. Forsidebildet viser offshoreskip og Fjord Lines «Bergensfjord» ved Skoltegrunnskaien.

3 Havnestyrets beretning 1. Bedriften Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift i henhold til kommunelovens 27, bestående av følgende kommuner: Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden og Hordaland Fylkeskommune. Bedriftens visjon er Bergen - fremtidsrettet internasjonal miljøhavn. Det arbeides etter en balansert målstyringsmodell som består av 3 hovedstrategier: Hovedstrategi 1 er å utvikle følgende fire fokusområder for å realisere visjonen: Kunde/ marked, havneareal / logistikk, eiendommer og miljøtiltak. Hovedstrategi 2 er å aktivt påvirke og tilpasse nye rammebetingelser. Hovedstrategi 3 er å forbedre virksomhetsstyringen, interne prosesser og systemer. I henhold til BOH sine vedtekter ivaretar bedriften havnedrift og forvaltningsoppgaver for eierkommunene etter havne- og farvannsloven. Bedriften er medlem av KS Bedrift havn og Norsk Havneforening. 2. Rammebetingelser Gjeldende havne- og farvannslov av trådte i kraft Arbeidet med å tilpasse virksomheten til de nye bestemmelser i loven fortsatte i 211. Dette gjelder både organisatoriske og systemtekniske tilpasninger, samt endringer i pris- og avgiftsstrukturen på de tjenester som ytes til bedriftens kunder. Diskusjonene mellom BOH og Bergen kommune om eiendomsforholdene til en rekke eiendommer fortsatte i 212. I strategiplanen til BOH er avklaring av eiendomsforholdene omtalt som et viktig fokusområde. Fiskeri- og Kystdepartementet har i medhold av havne- og farvannsloven gitt BOH status som utpekt havn fordi havnen anses som særlig viktig for å utvikle effektiv og sikker sjøtransport for personer og gods. Dette vedtaket krever en grenseoppgang mellom havnekapitalen og kommunenes øvrige økonomi. Departementet har i brev til BOH beskrevet hvordan disse grenser bør trekkes i medhold av havne- og farvannsloven. I samarbeid med eierkommunene er det startet en prosess for å utrede alternative selskapsformer. I regi av Hordaland fylkeskommune arbeides det fortsatt med utredning av lokalisering av ny godshavn i Bergensområdet. Bak fra venstre: Inge Tangerås, Havnedirektør; Atle Kvamme, Rederiorganisasjoner; Knut Stenevik, Kystverket; Roald Steinseide, Region Midtre; Arild Hestetræet, Ansatte sin representant; Bjørn Rathem, Region Vest; Asle S. Wingsternes, Bergen kommune. Foran fra venstre: Annlaug Haugvik, Transportbrukere/vareeiere; Ole Lysø (nestleder), Region Nordhordland; Øistein Christoffersen (styreleder), Bergen kommune; Leif Arne Strømmen, havneoperatører/speditører; Åsmund Andersen, Forsvaret. Forfall: Ragnhild Stolt-Nielsen (permisjon), Bergen kommune; Erik A. Paulsen, Rederiorganisasjoner; John Erik Hagen, Kystverket. 1

4 Havnestyrets beretning 3. Forvaltning Ansvaret etter havneloven omfatter: Å sørge for sikkerhet og fremkommelighet i farvannet, behandling av søknader om tiltak i sjø, vurdering av behov for fartsbegrensninger i sjø, samt å gi uttale til offentlige og private arealplaner. BOH behandlet noe færre saker i 212 enn i 211, noe som kan skyldes innføring av saksbehandlingsgebyr. De 19 behandlete søknadene om tiltak i sjø siden juni 212, har følgende prosentvise fordeling mellom de kommuner som deltar i det interkommunale havnesamarbeidet: Askøy 8,5 %, Austrheim %, Bergen 25 %, Fedje 3,5 %, Fjell 8,5 %, Lindås 1 %, Meland 3,5 %, Os 15 %, Radøy 2 %, Sund 11 % og Øygarden 13 %. 4. Virksomheten Den samlede bruttotonnasje over både private og offentlige kaier i Bergen og Omland havneområde viser en samlet oppgang på 18,1% i 212 sammenlignet med 211, i all hovedsak grunnet at anløp av bilferjer nå er inkludert i statistikken. Bruttotonnasjen over offentlige kaier er uendret. Anløp av cruiseskip viser en oppgang på 22% fra 264 i 211 til 321 i 212. Antall passasjerer på cruiseskip økte med 27% fra i 211 til i 212. Markedet er i fortsatt vekst, men stadig større skip stiller nye krav til kaier og fortøyningsarrangementer. Skipsanløp Bergen og Omland havn %-vis endring Antall skipsanløp totalt Bruttotonnasje (BT) totalt Gj.sntl. bruttotonnasje ,93% herav Offentlige kaier Antall skipsanløp i alt ,58% herav antall fritids-/lystfartøyer ,49% Bruttotonnasje (BT) totalt ,79% Gj.sntl. bruttotonnasje ,1% Den store økningen i antall anløp skyldes at vi fra registrerer all lokal fergetrafikk. Godstrafikken Bergen og Omland havn %-vis endring Total godsmengde i tonn ,59% Offentlige kaier: Godsmengde i tonn ,87% Antall containere (TEU) ,33% Cruiseskip, ferger og passasjerer Cruisetrafikk %-vis endring Antall cruiseskip ,59% Antall cruisepassasjerer ,46% Utenriksferjer %-vis endring Antall passasjerer Fjord Line ,23% Innenriks kyst passasjertrafikk %-vis endring Hurtigruten ,74 % Askøy-Bergen hurtigbåt ,7 % Øvrige hurtigbåter ,15 % Antall innenrikspassasjerer totalt ,19 % Havnedirektør Inge Tangerås 2

5 Havnestyrets beretning Jekteviken med Hurtigruteterminalen, ro-ro rampe og Bring sin terminal. 5. Det ytre miljø Bedriftens egen virksomhet forurenser i liten grad det ytre miljø. Avfallshåndtering fra virksomheten og fartøyer er ivaretatt i henhold til gjeldende lover og regler. BOH besluttet i 212 å anskaffe to miljøstasjoner, en på Skolten og en på Dokken/ Jekteviken. Derved vil det kunne tilbys kildesortering til alle kundene og brukerne av havnen. Begge stasjonene vil være på plass i løpet av sommeren 213. BOH deltar i EU-prosjektet Clean North Sea Shipping og arbeider aktivt sammen med rederier og andre havner for å etablere en landstrømløsning, i første omgang, for offshoreskip og containerskip. Havnestyret har avsatt investeringsmidler til et slikt anlegg i budsjettet for 213. BOH er videre engasjert i prosjekter med formål å fjerne forurensede bunnsedimenter i Bergen indre havn. 6. Prosjekt og investeringer Det har vært gjennomført investeringer for 15,3 millioner kr i 212 mot budsjettert 66,1 millioner kr. Mange av investeringene har måttet skyves frem i tid. Når det gjelder avsatte midler til utbygging av Dokken Vest er dette prosjektet avhengig av behandling av lånesøknad og garanti i Bergen bystyre. Prosjektet med flytting av internasjonal ferjedrift fra Skoltegrunnskaien til Jekteviken er satt i gang og ventes ferdigstilt i første halvår Personal og HMS BOH er etter gjeldende organisasjonsplan inndelt i avdelingene havnedirektør, stab, farvannsforvaltning, havneareal og havnedrift. I gjennomsnitt var det 47 ansatte i 212. Sykefraværet i 212 sett under ett var 8,6 % mot 11,1% i 211. Arbeidet med å redusere sykefraværet videreføres i 213. Det har ikke vært noen større hendelser eller uhell gjennom året. Sikkerhet og HMS i terminaler og havnen har vært tilfredsstillende ivaretatt. 8. Fremtidsutsikter Bergen kommune har vedtatt kommunedelplan for Bergen indre havn. Havnestyret legger denne planen til grunn for den videre utvikling av havnen i de nærmeste årene. Flyttingen av fergeterminalen fra Skoltegrunnskaien til Jekteviken inngår som en del av planen. Derved vil Skoltegrunns- og festningskaien kunne videreutvikles «..til cruiseterminal og anløp av annen trafikk som er forenlig med mest mulig offentlig tilgjengelighet til havnen» slik det står i planen. Når det gjelder cruisetrafikken, arbeides det med planer for å utvikle Bergen havn til å bli en snuhavn, samtidig som cruisesesongen stadig utvider seg i begge ender til å kunne bli en helårsvirksomhet. Møhlenpriskaien er tatt ut av planområdet for kommunedelplan Bergen indre havn og lagt inn i kommunedelplan Puddefjorden og disponeres der til byggeområde for boliger og gangtrase langs kaifronten. I planbestemmelsene er det dog tatt inn at denne utnyttelsen av Møhlenpriskaien først skal gjelde når kaien ikke lenger brukes til havneformål. For å komme videre med disse planer, og derved fremme både by- og havneutvikling, er det helt avgjørende at den videre utvikling av Dokken Vest, som har stoppet opp etter behandlingen i Bergen kommune, igjen kommer på rett kjøl og blir fullført. 3

6 Havnestyrets beretning Frode Sagmo og BOH s nye patruljebåt «Nordnes». 9. Økonomiske forhold Driftsinntektene i 212 var 138,26 mill. kroner. Årsregnskapet for 212 viser et brutto driftsoverskudd på 15,48 mill. kroner etter avskrivninger med 2,4 mill. kroner. Finansielle poster utgjør 21,26 mill. kroner. Regnskapet er avsluttet med et udisponert overskudd på 14,25 mill. kroner. Havnestyret er tilfreds med årsresultatet. Investeringsregnskapet viser 15,32 mill. kroner mot budsjettert 66,9 millioner kroner. Hovedårsaken til avviket er nedskalering og forskyving av Fjord Line-prosjektet, og en utsettelse av planlagt investering på Mongstad i påvente av en teknisk og forretningsmessig utredning av prosjektet. 1. Årsresultat og disponering Årsregnskapet er avsluttet med et udisponert overskudd på kr Havnestyret forutsetter at kr , som tilsvarer overskuddet fra anløpsavgift, avsettes til selvkostfond som bundet driftsfond. Resten av overskuddet, kr , foreslås avsatt til disposisjonsfond. 4

7 Pr. distrikt Innenriks - indre havn Innenriks - øvrige distrikt Antall containere oppgitt i TEU Utenriks - indre havn Pr. distrikt Utenriks - øvrige distrikt Innenriks - indre havn Grafer Innenriks - øvrige distrikt Totaltall Utenriks - indre havn Utenriks - øvrige distrikt Innenriks Utenriks Totaltall Totalt Innenriks Utenriks Totalt Innenriks Antall skipsanløp Innenriks Utenriks Totalt Skipsanløp 29 i bruttotonnasje Pr. distrikt Antall cruisepassasjerer Innenriks - indre havn Pr. distrikt Innenriks - øvrige distrikt Innenriks - indre havn Utenriks - indre havn Innenriks - øvrige distrikt Utenriks Den - øvrige store distrikt økningen 41 i skyldes 4 59 at 114 vi fra januar registrerer all Utenriks - indre havn lokal fergetrafikk som i alt utgjorde anløp i 212. Utenriks - øvrige distrikt Totaltall Innenriks Totaltall Utenriks Innenriks Totalt ######## Utenriks Totalt Innenriks Skipsanløp i bruttotonnasje Innenriks Utenriks Totalt Antall cruisepassasjerer Antall skipsanløp xls Side 1 av 1 i «Hovedside» 14:8) Containere 212.xls Side 1 av 1 i «Hovedside» 13:16) Anløp av cruise-/turistskip Pr. distrikt Innenriks - indre havn Godsmengde i tonn Innenriks - øvrige distrikt Utenriks - indre havn Innenriks - indre havn Innenriks Den - øvrige store distriktøkningen i skyldes at 465vi fra januar registrerer all Pr. distrikt Utenriks - øvrige distrikt Utenriks - indre havn Totaltall Utenriks - lokal øvrige distrikt fergetrafikk 36 som 837 utgjorde bruttotonn i Innenriks Totaltall Utenriks Innenriks Antall skipsanløp Totalt Utenriks Totalt Innenriks Innenriks Godsmengde Pr. distrikti tonn 26 Antall 27 cruiseskip Utenriks Utenriks Innenriks indre havn Totalt Totalt Innenriks - øvrige distrikt Utenriks - indre havn Utenriks - øvrige distrikt Skips i tonn.xls Side 1 av 1 i «Hovedside» 14:14) Totaltall 15 Innenriks Utenriks Totalt Antall containere over offentlige kaier, oppgitt i TEU Utenriks Totalt Utenriks Antall cruisepassasjerer 212.xls Side 1 av 1 i «Hovedside» 14:3) Totalt Godsmengde 212.xls Side 1 av 1 i «Hovedside» 13:2) 15 Antall cruiseskip 212.xls Side 1 av 1 i «Hovedside» 14:3) 1 5 5

8 Driftsregnskap Justert Vedtatt Tall i 1 kroner Noter Regnskap budsjett budsjett Regnskap DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter 5 og Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Avsatt til disposisjonsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk(-) / mindreforbruk

9 Investeringsregnskapet Justert Vedtatt Tall i 1 kroner Noter Regnskap budsjett budsjett Regnskap FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Renter og avdrag på lån Avsetninger Dekning av tidligere års udekket Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket (-) / udisponert * Lasse Dale, Arne Helge Hestetræet og Frode Sagmo ute på oppdrag. 7

10 Balanse Noter Regnskap Regnskap EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 8

11 Noter til årsregnskap 1 Regnskapsprinsipper Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift etter bestemmelsene i kommunelovens 27. BOH driver sin virksomhet med basis i lov om havner og farvann av 17. april 29 nr. 19 som trådte i kraft 1. januar 21. Det fremlagte årsregnskap for 212 består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseoppstilling og noteopplysninger. BOH følger nå prinsippene i forskrift nr om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omløpsmidler. Omløpsmidler skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi. Anleggsmidler skal vurderes til virkelig verdi. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Det er i forskrift bestemt hvilken levetid som skal legges til grunn for de enkelte anleggsmidler. Det kan legges til grunn en kortere avskrivningsperiode for det enkelte anleggsmiddel, dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden er kortere enn de fastsatte avskrivningsperiodene. Avskrivningene skal starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller tatt i bruk av virksomheten. Anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi i balansen ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. 2 Andre salgs- og leieinntekter (1. kr) Posten kan spesifiseres slik: Havneavgifter Leieinntekter Andre gebyrer og vederlag Sum Havneavgifter omfatter her anløpsavgift, kaivederlag, varevederlag og passasjervederlag. Leieinntekter inneholder utleie av både lokaler, parkeringsplasser og øvrig uteareal. Andre gebyrer og vederlag er bl.a. saksbehandlingsgebyr, godsgebyr, rampevederlag, ISPS-vederlag, salg av vann, salg av elektrisk strøm, utfakturerte fellesutgifter og kranleie. Denne inndelingen kan endres som følge av at visse avgifter og gebyr falt bort og nye vederlagstyper ble innført i Overføringer med krav til motytelse Posten gjelder refusjon av sykepenger og andre refusjoner. Spesielt for 212 er forsikringsoppgjør på 5,16 millioner kr. 4 Overføringer uten krav til motytelse Posten gjelder overførsel i henhold til bruksavtale med Statoil for vår kai på Mongstad. Åge Magne Oen i den nye Havnesentralen. Herfra overvåkes og styres skipstrafikken i havnen. 9

12 Noter til årsregnskap 5 Lønn og sosiale utgifter (1. kr) Posten kan spesifiseres slik: Lønn til ansatte Honorar til råd og styre Pensjonskostnader Folketrygdavgift Sum Gjennomsn. antall ansatte Ytelser til ledende personer (i hele kroner) Lønn Konst. Havnedirektør, Linga Havnedirektør Tangerås Havnestyrets leder, Christoffersen Havnestyrets forrige leder, Bakke Havnestyrets avtroppende leder, Lysø Revisorhonorar 212 utgjør 13 kr. 6 Pensjon ( 5.2 og 13-3) Prinsipper for regnskapsføring av pensjoner reguleres av 13 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av , med forskrift om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av Beregning av pensjonskostnadene er utført av aktuar i KLP FS for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP). Denne beregningen tar utgangspunkt i forskriften, samt de beregningsforutsetninger som er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Tall i hele kroner Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Arbeidsgiveravgift av årets premieavvik Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift I løpet av året føres innbetalt pensjonspremie som utgift. Årets pensjonskostnad utregnes ved årsslutt ihht. mottatt aktuaroppgave. Som årets netto pensjonskostnad medregnes nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Balanseført Balanse Pensjons- Arbeidsgiver- (inkl (F 13-1 bokstav E) poster avgift arb.g.avg.) Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Årets amortisering av tidligere års premieavvik Akkumulert premieavvik (inkl. amortisering) I henhold til 13-4 kan balanseført premieavvik resultatføres (oppløses) på følgende to måter: 1. Hele premieavviket resultatføres i påfølgende regnskapsår. 2. Resultatføringen av premieavviket fordeles lineært over 1 år. Beregnet arbeidsgiveravgift av resultatført premieavvik behandles tilsvarende. Det er vedtatt at resultatføringen av premieavviket skal amortiseres ihht. pkt. 2, og dette vedtaket er bindende for håndtering av senere års avvik. Endring fra og med regnskapsåret 211: I henhold til 13-4 bokstav C i forskrift om endring av forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner), skal premieavvik oppstått i 211 og senere, fordeles med 1/1 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. Amortisering av balanseført premieavvik fra tidligere år er foretatt i 212 med kr inkl. arbeidsgiveravgift. Dette er utgiftsført i driftsregnskapet med motpost omløpsmidler i balanseregnskapet. Akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift og amortisering: kr , er balanseført pr som omløpsmidler. Beregningsforutsetninger (F 13-5) Forventet årlig avkastning på pensjonsmidler 5,5 % 5,5 % Diskonteringsrente (risikofri rente) 4,5 % 4,5 % Forventet årlig lønnsvekst 2,96 % 3,16 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,96 % 3,16 % Estimatavvik (F 13-3 bokstav C og D, 13-4 bokstav D) Pensjons- Pensjons- Tall i hele kroner midler forpliktelser Netto Estimert Ny beregning Årets estimatavvik (1.1.12) Estimatavvik fra tidligere år Amortisert i år Akkumulert estimatavvik Estimatavvik for pensjonsforpliktelser beregnes som avviket mellom balanseførte tall pr og ny beregning basert på justerte beregningsforutsetninger pr Estimatavvik for pensjonsmidler beregnes som avviket mellom balanseførte tall for pensjonsmidler pr og faktiske pensjonsmidler pr Årets estimatavvik er i sin helhet amortisert, jf bokstav D i forskrift om endring av forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Amortisering av estimatavvik skjer gjennom justering av anleggsmidler og langsiktig gjeld og påvirker ikke resultatet (driftsregnskapet). 1

13 Noter til årsregnskap 7 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens (her BOHs) tjenesteproduksjon Posten kan spesifiseres slik: Vedlikehold bygg, anlegg og utstyr ISPS-kostnader Kostnader til fordeling og viderefakturering Konsulenttjenester og juridisk bistand Elektrisitet IT, telefoni, samband og porto Forsikringer Krantjenester Slam- og avfallshåndtering Leie av lokaler og grunn Transport Markedsføring og reklame Shuttle bus cruisetrafikk Salting og brøyting Vikartjenester Annet SUM Overføringer Posten gjelder realiserte tap på fordringer. Det er vurdert som unødvendig å gjøre nye avsetninger, all den tid gjeldende avsetning i balansen utgjør 1,1 millioner kr. Bruk av avsetninger: Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk ihht styrevedtak Bruk av disposisjonsfond for å fullfinansiere årets investeringer Sum bruk av avsetninger Netto avsetninger Investeringer Posten kan spesifiseres slik: (1. kr) (rubriseringen er endret siden 211-regnskapet) Tomter 37 Datamaskiner / programvare 321 Båter/biler/maskiner/fendre Tekniske anlegg 653 Kaier / bygninger Anlegg under utførelse - teknisk Anlegg under utførelse - fast Overføring til staten i fbm tidligere salg av eiendom 2 67 Sum aktiverte anskaffelser: Anskaffelsene er finansiert slik: Bruk av disposisjonsfond Bruk av lånemidler Overføring vedr kai på Vardetangen Sum finansiering: Fond, avsetninger og bruk av avsetninger (1. kr) Avsetninger: Overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet - Avsatt tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk til disp.fond Årets regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) Sum avsetninger Patruljebåten «Nordnes» på Vågen. 11

14 Noter til årsregnskap 11 Eiendommer, anlegg og varige driftsmidler (1. kr) Data- Båter/biler/ Anlegg under Anlegg under NB : endret rubrisering Tomter maskiner/ maskiner/ Tekniske Kaier/ utførelse - utførelse Sum siden 211-regnskapet programvare fendre anlegg bygninger teknisk - fast øk. levetid avskrives avskrives avskrives 5 år 1 år 2 år 5 år ikke ikke ikke Anskaffelseskost Justering verdier ved ny spesifikasjon Nedskriving Overføring ferdigstilte anlegg Ansk.-kost Årets tilgang Årets avg. (overført til drift) Årets avskrivning Bokført verdi Det er i 212 foretatt en grundig gjennomgang av anleggsmidlene og man har opprettet et anleggsregister. I denne prosessen er det også foretatt en korrigering av verdier på anleggsmidlene. Korrigeringene dreier seg om anleggsmidler som tidligere ikke har blitt aktivert grunnet tidligere benyttede regnskapsprinsipper og anleggsmidler som ikke lenger finnes eller står oppført til en høyere verdi. Korrigeringene er ført mot kapitalkonto. Det ble ikke foretatt kalkulatoriske avskrivninger i regnskapet for 211. Det er i regnskapet for 212 foretatt nedskrivninger tilsvarende dette beløpet. Nedskrivningene er ført mot kapitalkonto. 12 Aksjer og andeler Posten kan spesifiseres slik: Egenkapitalinnskudd i Bergen Kommunale Pensjonskasse Aksjer i Cruise Norway AS 2 2 Sum Kortsiktige fordringer Posten kan spesifiseres slik: Kundefordringer med reskontro Avsatt til tap på fordringer Forskuddsfakturerte inntekter vedr Forskuddsførte utgifter og etterskuddsbetalte inntekter Oppgjørskonto merverdiavgift Lånemidler fra Bergen kommune utbetalt Andre kortsiktige fordringer Sum M/B «Sydnes» er BOH s arbeidsbåt. 12

15 Noter til årsregnskap 14 Kasse, bank Posten kan spesifiseres slik: Kasse Bank Sum Kapitalkonto Posten kan spesifiseres slik: Inngående balanse Kapitalbevegelse: Korrigering av anleggsverdier fra Nyinvesteringer inkl anlegg under utf Nedskriving for utelatt avskrivning Avskrivning anleggsmidler Nedskrivning aksjer -75 Endring pensjonsmidler Endring pensjonsforpliktelser Avgang varige driftsmidler Avdrag lån Bruk av lån Sum kapitalbevegelse Utgående balanse Langsiktig gjeld - andre lån Posten kan spesifiseres slik: Bergen Kommunes Lånefond: Ny kjørebro Skolten Rehabilitert skur 1, Skolten Jekteviksutstikkeren - fyllmasser 25 3 Jekteviksutstikkeren - kaiavsnitt A Nordre Nykirkekai - nytt skur Jekteviksutstikkeren - kaiavsnitt B Fiskerihavn Bontelabo Skur 16 Søndre Nykirkekai Skur 2-3 Passasjerterminal Skolten Sum refinansierte lån Fiskerihavn Bontelabo Utb Jekteviken/Nøstebukten, opptatt i Investeringslån, opptatt Investeringslån, opptatt Investeringslån, opptatt Investeringslån, opptatt Nytt investeringslån, opptatt Bergen kommunes lånefond i alt Annen kortsiktig gjeld Posten kan spesifiseres slik: Leverandørgjeld, reskontrobasert Påløpne, ikke forfalte renteutgifter Etterskuddsbetalte utgifter Div. interimsgjeld Oppgjørskonto merverdiavgift Sum Ubrukte lånemidler BOH har ubenyttet lånetilsagn på 25 mill. fra Bergen kommunes lånefond til ISPS-investeringer (sikkerhetstiltak ved våre havneterminaler). 19 Lån og sikkerhetsstillelse til bedriftens ledelse. Garantier BOH har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til havnedirektør, medlemmer i havnestyret eller havnerådet. BOH har ikke noe garantiansvar. 2 Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler Tall i 1 kroner Regnskap Regnskap ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksj Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler ENDRING I ARBEIDSKAPITAL Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL Endring Kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring sertifikater, obligasjoner og lignende Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld økning - (reduksjon +) Endring arbeidskapital Foretakets arbeidskapital, definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, var pr på kr. Arbeidskapitalen har blitt styrket hovedsakelig gjennom opptak av investeringslån på 35 mill kr ved utgangen av året. Lånet er knyttet til etablering av ny utenlandsterminal på Jekteviken. 13

16 Noter til årsregnskap 21 Fordringer/krav mot kommune/kommunale foretak (ingen langsiktige fordringer) Netto Korts. Korts. Langsiktig fordring+, fordring gjeld gjeld gjeld - Bergen kommunes lånefond Bykassen Bergen Vann Totalt Selvkostoppstilling Fra og med 212 er anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr underlagt et selvkostregime. Dette innebærer at BOH ikke skal gå med overskudd på disse delene av virksomheten. Selvkostkalkylen skal løpe over flere år. Farvanns- Saksforvaltning / behandlings- Anløpsavgift gebyr Direkte kostnader - Personal Direkte kostnader - Varer og tjenester Direkte kostnader - Inv. og vedl i farleden 11 Indirekte kostnader - Felleskostnader Indirekte kostnader - Støttefunksjoner Avskrivninger bygg Avskrivninger båter/system Rentekostnader Sum kostnader Inntekter Overskudd (-) / underskudd (+)

17 Revisors beretning 15

18 Revisors beretning 16

19 Havnerådet Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNERÅD KOMMUNE MEDLEM VARAMEDLEM Askøy Ordfører Siv Høgtun (H) Lasse Solberg (H) Austrheim Ordfører Per Lerøy (A) Varaordfører Helge Dyrkolbotn (KrF) Bergen Norvald Visnes (H) Lise Wergeland Strømmen (H) Bergen Anette Strand (H) Geir Kaland (H) Bergen Kine Bratli Dale (A) Linn Katrin Pilskog (A) Bergen Viggo Jan Olsen (A) Arthur J. Rasmussen (A) Bergen Helen Kongshavn (FrP) Janne Halvorsen (FrP) Bergen Morten Myksvoll (FrP) Petter Eltvik (FrP) Bergen Erlend Horn (V) Jorge Dahl (SV) Bergen Marita Moltu (KrF) Randi Veland (KrF) Bergen Arvid Nilssen (KrF) Ingmar Ljones (KrF) Bergen Tor Sundby (RV) Øystein Bønes (MDG) Fedje Per Opsahl (Dem) Ottar Tangen (FrP) Fjell Ordfører Eli Årdal Berland (H) Varaordfører Odd Bjarne Skogestad (KrF) Lindås Jan-Erik Hope (H) Ståle Juvik Hauge (A) Meland Ragnar Bratland (H) Asbjørn Larsen (A) Os Olav Kvinge (H) Espen Aspenes (FrP) Radøy Ordfører Jon Askeland (SP) 1. Grethe Lunde (KrF) 2. Kenneth Taule Murberg (H) 3. Morgan Taule (A) Sund Ordfører Ove Trellevik (H) Varaordfører Kari-Anne Landro (H) Øygarden Ordfører Otto Harkestad (A) Varaordfører Anne-Grethe Solbakk (H) Havnerådets ordfører Hordaland fylkeskommune Silje Hjemdal (FrP) Torill S. Nyborg (KrF) 17

20 Bergen og Omland havnevesen er medlem av følgende organisasjoner: Havn

ÅRSMELDING 2013 WITH ENGLISH SUMMARY

ÅRSMELDING 2013 WITH ENGLISH SUMMARY ÅRSMELDING 2013 WITH ENGLISH SUMMARY Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 2012-2015 REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen, leder Anette Strand

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 WITH ENGLISH SUMMARY

ÅRSMELDING 2014 WITH ENGLISH SUMMARY ÅRSMELDING 2014 WITH ENGLISH SUMMARY Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 2012-2015 REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen, leder Anette Strand

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank Årsrapport 2012 Eika Kredittbank Årsberetning 2012 for Eika Kredittbank AS Eierstruktur og virksomhetens art Eika Kredittbank AS (tidligere Terra Kortbank AS) ble stiftet 19. juni 2006. Selskapet er resultatet

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Trondheimsfjorden Interkommunale Havn

Trondheimsfjorden Interkommunale Havn Trondheimsfjorden Interkommunale Havn ORKANGER - TRONDHEIM ORKANGER - TRONDHEIM Pirsenteret 7462 Trondheim tlf 73 99 17 00 fax 73 99 17 32 firmapost@trondheim.havn.no www.trondheim.havn.no C DAFFYdesign

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer