ÅRSMELDING 2012 WITH ENGLISH SUMMARY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012 WITH ENGLISH SUMMARY"

Transkript

1 ÅRSMELDING 212 WITH ENGLISH SUMMARY

2 Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen (FrP), leder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) Terje Ohnstad (A) VARAMEDLEM Helge Stormoen (FrP) Dag Skansen (H) Marte Mjøs Persen (A) Region Nordhordland Austrheim, Fedje, Lindås, Meland, Radøy Ole Lysø (A), nestleder Kristin Handeland Region Midtre Askøy, Os Roald Steinseide (FrP) Region Vest Fjell, Sund, Øygarden Bjørn Rathem (H) Havneoperatører/-speditører Leif Arne Strømmen Rederiorganisasjoner Erik A. Paulsen Transportbrukerne Annlaug Haugvik Forsvaret Åsmund Andersen Ansatte sin representant Arild Hestetræet Øystein Nordvik (TvS) Kjell Even Evensen (H) Øyvind Lygre Atle Kvamme Tom Knudsen Karstein Storaas 1. vara Terje Strømsnes 2. vara Miriam Larsen REPRESENTANTER MED TALE- OG FORSLAGSRETT: Norges Fiskarlag Elling Johannes Røttingen 1. Jakob Magnar Jakobsen 2. Britt Sæle Instebø Norsk Transportarbeiderforbund Tommy Skjærdal Kystverket John Erik Hagen Knut Stenevik Når det i styret behandles saker som vedrører enkelte kommuner, kan vedkommende kommunes ordfører/rådmann møte med tale- og forslagsrett. Havnestyret hadde i 212 til sammen 7 møter og behandlet 38 saker. Forsidebildet viser offshoreskip og Fjord Lines «Bergensfjord» ved Skoltegrunnskaien.

3 Havnestyrets beretning 1. Bedriften Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift i henhold til kommunelovens 27, bestående av følgende kommuner: Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden og Hordaland Fylkeskommune. Bedriftens visjon er Bergen - fremtidsrettet internasjonal miljøhavn. Det arbeides etter en balansert målstyringsmodell som består av 3 hovedstrategier: Hovedstrategi 1 er å utvikle følgende fire fokusområder for å realisere visjonen: Kunde/ marked, havneareal / logistikk, eiendommer og miljøtiltak. Hovedstrategi 2 er å aktivt påvirke og tilpasse nye rammebetingelser. Hovedstrategi 3 er å forbedre virksomhetsstyringen, interne prosesser og systemer. I henhold til BOH sine vedtekter ivaretar bedriften havnedrift og forvaltningsoppgaver for eierkommunene etter havne- og farvannsloven. Bedriften er medlem av KS Bedrift havn og Norsk Havneforening. 2. Rammebetingelser Gjeldende havne- og farvannslov av trådte i kraft Arbeidet med å tilpasse virksomheten til de nye bestemmelser i loven fortsatte i 211. Dette gjelder både organisatoriske og systemtekniske tilpasninger, samt endringer i pris- og avgiftsstrukturen på de tjenester som ytes til bedriftens kunder. Diskusjonene mellom BOH og Bergen kommune om eiendomsforholdene til en rekke eiendommer fortsatte i 212. I strategiplanen til BOH er avklaring av eiendomsforholdene omtalt som et viktig fokusområde. Fiskeri- og Kystdepartementet har i medhold av havne- og farvannsloven gitt BOH status som utpekt havn fordi havnen anses som særlig viktig for å utvikle effektiv og sikker sjøtransport for personer og gods. Dette vedtaket krever en grenseoppgang mellom havnekapitalen og kommunenes øvrige økonomi. Departementet har i brev til BOH beskrevet hvordan disse grenser bør trekkes i medhold av havne- og farvannsloven. I samarbeid med eierkommunene er det startet en prosess for å utrede alternative selskapsformer. I regi av Hordaland fylkeskommune arbeides det fortsatt med utredning av lokalisering av ny godshavn i Bergensområdet. Bak fra venstre: Inge Tangerås, Havnedirektør; Atle Kvamme, Rederiorganisasjoner; Knut Stenevik, Kystverket; Roald Steinseide, Region Midtre; Arild Hestetræet, Ansatte sin representant; Bjørn Rathem, Region Vest; Asle S. Wingsternes, Bergen kommune. Foran fra venstre: Annlaug Haugvik, Transportbrukere/vareeiere; Ole Lysø (nestleder), Region Nordhordland; Øistein Christoffersen (styreleder), Bergen kommune; Leif Arne Strømmen, havneoperatører/speditører; Åsmund Andersen, Forsvaret. Forfall: Ragnhild Stolt-Nielsen (permisjon), Bergen kommune; Erik A. Paulsen, Rederiorganisasjoner; John Erik Hagen, Kystverket. 1

4 Havnestyrets beretning 3. Forvaltning Ansvaret etter havneloven omfatter: Å sørge for sikkerhet og fremkommelighet i farvannet, behandling av søknader om tiltak i sjø, vurdering av behov for fartsbegrensninger i sjø, samt å gi uttale til offentlige og private arealplaner. BOH behandlet noe færre saker i 212 enn i 211, noe som kan skyldes innføring av saksbehandlingsgebyr. De 19 behandlete søknadene om tiltak i sjø siden juni 212, har følgende prosentvise fordeling mellom de kommuner som deltar i det interkommunale havnesamarbeidet: Askøy 8,5 %, Austrheim %, Bergen 25 %, Fedje 3,5 %, Fjell 8,5 %, Lindås 1 %, Meland 3,5 %, Os 15 %, Radøy 2 %, Sund 11 % og Øygarden 13 %. 4. Virksomheten Den samlede bruttotonnasje over både private og offentlige kaier i Bergen og Omland havneområde viser en samlet oppgang på 18,1% i 212 sammenlignet med 211, i all hovedsak grunnet at anløp av bilferjer nå er inkludert i statistikken. Bruttotonnasjen over offentlige kaier er uendret. Anløp av cruiseskip viser en oppgang på 22% fra 264 i 211 til 321 i 212. Antall passasjerer på cruiseskip økte med 27% fra i 211 til i 212. Markedet er i fortsatt vekst, men stadig større skip stiller nye krav til kaier og fortøyningsarrangementer. Skipsanløp Bergen og Omland havn %-vis endring Antall skipsanløp totalt Bruttotonnasje (BT) totalt Gj.sntl. bruttotonnasje ,93% herav Offentlige kaier Antall skipsanløp i alt ,58% herav antall fritids-/lystfartøyer ,49% Bruttotonnasje (BT) totalt ,79% Gj.sntl. bruttotonnasje ,1% Den store økningen i antall anløp skyldes at vi fra registrerer all lokal fergetrafikk. Godstrafikken Bergen og Omland havn %-vis endring Total godsmengde i tonn ,59% Offentlige kaier: Godsmengde i tonn ,87% Antall containere (TEU) ,33% Cruiseskip, ferger og passasjerer Cruisetrafikk %-vis endring Antall cruiseskip ,59% Antall cruisepassasjerer ,46% Utenriksferjer %-vis endring Antall passasjerer Fjord Line ,23% Innenriks kyst passasjertrafikk %-vis endring Hurtigruten ,74 % Askøy-Bergen hurtigbåt ,7 % Øvrige hurtigbåter ,15 % Antall innenrikspassasjerer totalt ,19 % Havnedirektør Inge Tangerås 2

5 Havnestyrets beretning Jekteviken med Hurtigruteterminalen, ro-ro rampe og Bring sin terminal. 5. Det ytre miljø Bedriftens egen virksomhet forurenser i liten grad det ytre miljø. Avfallshåndtering fra virksomheten og fartøyer er ivaretatt i henhold til gjeldende lover og regler. BOH besluttet i 212 å anskaffe to miljøstasjoner, en på Skolten og en på Dokken/ Jekteviken. Derved vil det kunne tilbys kildesortering til alle kundene og brukerne av havnen. Begge stasjonene vil være på plass i løpet av sommeren 213. BOH deltar i EU-prosjektet Clean North Sea Shipping og arbeider aktivt sammen med rederier og andre havner for å etablere en landstrømløsning, i første omgang, for offshoreskip og containerskip. Havnestyret har avsatt investeringsmidler til et slikt anlegg i budsjettet for 213. BOH er videre engasjert i prosjekter med formål å fjerne forurensede bunnsedimenter i Bergen indre havn. 6. Prosjekt og investeringer Det har vært gjennomført investeringer for 15,3 millioner kr i 212 mot budsjettert 66,1 millioner kr. Mange av investeringene har måttet skyves frem i tid. Når det gjelder avsatte midler til utbygging av Dokken Vest er dette prosjektet avhengig av behandling av lånesøknad og garanti i Bergen bystyre. Prosjektet med flytting av internasjonal ferjedrift fra Skoltegrunnskaien til Jekteviken er satt i gang og ventes ferdigstilt i første halvår Personal og HMS BOH er etter gjeldende organisasjonsplan inndelt i avdelingene havnedirektør, stab, farvannsforvaltning, havneareal og havnedrift. I gjennomsnitt var det 47 ansatte i 212. Sykefraværet i 212 sett under ett var 8,6 % mot 11,1% i 211. Arbeidet med å redusere sykefraværet videreføres i 213. Det har ikke vært noen større hendelser eller uhell gjennom året. Sikkerhet og HMS i terminaler og havnen har vært tilfredsstillende ivaretatt. 8. Fremtidsutsikter Bergen kommune har vedtatt kommunedelplan for Bergen indre havn. Havnestyret legger denne planen til grunn for den videre utvikling av havnen i de nærmeste årene. Flyttingen av fergeterminalen fra Skoltegrunnskaien til Jekteviken inngår som en del av planen. Derved vil Skoltegrunns- og festningskaien kunne videreutvikles «..til cruiseterminal og anløp av annen trafikk som er forenlig med mest mulig offentlig tilgjengelighet til havnen» slik det står i planen. Når det gjelder cruisetrafikken, arbeides det med planer for å utvikle Bergen havn til å bli en snuhavn, samtidig som cruisesesongen stadig utvider seg i begge ender til å kunne bli en helårsvirksomhet. Møhlenpriskaien er tatt ut av planområdet for kommunedelplan Bergen indre havn og lagt inn i kommunedelplan Puddefjorden og disponeres der til byggeområde for boliger og gangtrase langs kaifronten. I planbestemmelsene er det dog tatt inn at denne utnyttelsen av Møhlenpriskaien først skal gjelde når kaien ikke lenger brukes til havneformål. For å komme videre med disse planer, og derved fremme både by- og havneutvikling, er det helt avgjørende at den videre utvikling av Dokken Vest, som har stoppet opp etter behandlingen i Bergen kommune, igjen kommer på rett kjøl og blir fullført. 3

6 Havnestyrets beretning Frode Sagmo og BOH s nye patruljebåt «Nordnes». 9. Økonomiske forhold Driftsinntektene i 212 var 138,26 mill. kroner. Årsregnskapet for 212 viser et brutto driftsoverskudd på 15,48 mill. kroner etter avskrivninger med 2,4 mill. kroner. Finansielle poster utgjør 21,26 mill. kroner. Regnskapet er avsluttet med et udisponert overskudd på 14,25 mill. kroner. Havnestyret er tilfreds med årsresultatet. Investeringsregnskapet viser 15,32 mill. kroner mot budsjettert 66,9 millioner kroner. Hovedårsaken til avviket er nedskalering og forskyving av Fjord Line-prosjektet, og en utsettelse av planlagt investering på Mongstad i påvente av en teknisk og forretningsmessig utredning av prosjektet. 1. Årsresultat og disponering Årsregnskapet er avsluttet med et udisponert overskudd på kr Havnestyret forutsetter at kr , som tilsvarer overskuddet fra anløpsavgift, avsettes til selvkostfond som bundet driftsfond. Resten av overskuddet, kr , foreslås avsatt til disposisjonsfond. 4

7 Pr. distrikt Innenriks - indre havn Innenriks - øvrige distrikt Antall containere oppgitt i TEU Utenriks - indre havn Pr. distrikt Utenriks - øvrige distrikt Innenriks - indre havn Grafer Innenriks - øvrige distrikt Totaltall Utenriks - indre havn Utenriks - øvrige distrikt Innenriks Utenriks Totaltall Totalt Innenriks Utenriks Totalt Innenriks Antall skipsanløp Innenriks Utenriks Totalt Skipsanløp 29 i bruttotonnasje Pr. distrikt Antall cruisepassasjerer Innenriks - indre havn Pr. distrikt Innenriks - øvrige distrikt Innenriks - indre havn Utenriks - indre havn Innenriks - øvrige distrikt Utenriks Den - øvrige store distrikt økningen 41 i skyldes 4 59 at 114 vi fra januar registrerer all Utenriks - indre havn lokal fergetrafikk som i alt utgjorde anløp i 212. Utenriks - øvrige distrikt Totaltall Innenriks Totaltall Utenriks Innenriks Totalt ######## Utenriks Totalt Innenriks Skipsanløp i bruttotonnasje Innenriks Utenriks Totalt Antall cruisepassasjerer Antall skipsanløp xls Side 1 av 1 i «Hovedside» 14:8) Containere 212.xls Side 1 av 1 i «Hovedside» 13:16) Anløp av cruise-/turistskip Pr. distrikt Innenriks - indre havn Godsmengde i tonn Innenriks - øvrige distrikt Utenriks - indre havn Innenriks - indre havn Innenriks Den - øvrige store distriktøkningen i skyldes at 465vi fra januar registrerer all Pr. distrikt Utenriks - øvrige distrikt Utenriks - indre havn Totaltall Utenriks - lokal øvrige distrikt fergetrafikk 36 som 837 utgjorde bruttotonn i Innenriks Totaltall Utenriks Innenriks Antall skipsanløp Totalt Utenriks Totalt Innenriks Innenriks Godsmengde Pr. distrikti tonn 26 Antall 27 cruiseskip Utenriks Utenriks Innenriks indre havn Totalt Totalt Innenriks - øvrige distrikt Utenriks - indre havn Utenriks - øvrige distrikt Skips i tonn.xls Side 1 av 1 i «Hovedside» 14:14) Totaltall 15 Innenriks Utenriks Totalt Antall containere over offentlige kaier, oppgitt i TEU Utenriks Totalt Utenriks Antall cruisepassasjerer 212.xls Side 1 av 1 i «Hovedside» 14:3) Totalt Godsmengde 212.xls Side 1 av 1 i «Hovedside» 13:2) 15 Antall cruiseskip 212.xls Side 1 av 1 i «Hovedside» 14:3) 1 5 5

8 Driftsregnskap Justert Vedtatt Tall i 1 kroner Noter Regnskap budsjett budsjett Regnskap DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter 5 og Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Avsatt til disposisjonsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk(-) / mindreforbruk

9 Investeringsregnskapet Justert Vedtatt Tall i 1 kroner Noter Regnskap budsjett budsjett Regnskap FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Renter og avdrag på lån Avsetninger Dekning av tidligere års udekket Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket (-) / udisponert * Lasse Dale, Arne Helge Hestetræet og Frode Sagmo ute på oppdrag. 7

10 Balanse Noter Regnskap Regnskap EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 8

11 Noter til årsregnskap 1 Regnskapsprinsipper Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift etter bestemmelsene i kommunelovens 27. BOH driver sin virksomhet med basis i lov om havner og farvann av 17. april 29 nr. 19 som trådte i kraft 1. januar 21. Det fremlagte årsregnskap for 212 består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseoppstilling og noteopplysninger. BOH følger nå prinsippene i forskrift nr om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omløpsmidler. Omløpsmidler skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi. Anleggsmidler skal vurderes til virkelig verdi. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Det er i forskrift bestemt hvilken levetid som skal legges til grunn for de enkelte anleggsmidler. Det kan legges til grunn en kortere avskrivningsperiode for det enkelte anleggsmiddel, dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden er kortere enn de fastsatte avskrivningsperiodene. Avskrivningene skal starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller tatt i bruk av virksomheten. Anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi i balansen ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. 2 Andre salgs- og leieinntekter (1. kr) Posten kan spesifiseres slik: Havneavgifter Leieinntekter Andre gebyrer og vederlag Sum Havneavgifter omfatter her anløpsavgift, kaivederlag, varevederlag og passasjervederlag. Leieinntekter inneholder utleie av både lokaler, parkeringsplasser og øvrig uteareal. Andre gebyrer og vederlag er bl.a. saksbehandlingsgebyr, godsgebyr, rampevederlag, ISPS-vederlag, salg av vann, salg av elektrisk strøm, utfakturerte fellesutgifter og kranleie. Denne inndelingen kan endres som følge av at visse avgifter og gebyr falt bort og nye vederlagstyper ble innført i Overføringer med krav til motytelse Posten gjelder refusjon av sykepenger og andre refusjoner. Spesielt for 212 er forsikringsoppgjør på 5,16 millioner kr. 4 Overføringer uten krav til motytelse Posten gjelder overførsel i henhold til bruksavtale med Statoil for vår kai på Mongstad. Åge Magne Oen i den nye Havnesentralen. Herfra overvåkes og styres skipstrafikken i havnen. 9

12 Noter til årsregnskap 5 Lønn og sosiale utgifter (1. kr) Posten kan spesifiseres slik: Lønn til ansatte Honorar til råd og styre Pensjonskostnader Folketrygdavgift Sum Gjennomsn. antall ansatte Ytelser til ledende personer (i hele kroner) Lønn Konst. Havnedirektør, Linga Havnedirektør Tangerås Havnestyrets leder, Christoffersen Havnestyrets forrige leder, Bakke Havnestyrets avtroppende leder, Lysø Revisorhonorar 212 utgjør 13 kr. 6 Pensjon ( 5.2 og 13-3) Prinsipper for regnskapsføring av pensjoner reguleres av 13 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av , med forskrift om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av Beregning av pensjonskostnadene er utført av aktuar i KLP FS for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP). Denne beregningen tar utgangspunkt i forskriften, samt de beregningsforutsetninger som er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Tall i hele kroner Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Arbeidsgiveravgift av årets premieavvik Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift I løpet av året føres innbetalt pensjonspremie som utgift. Årets pensjonskostnad utregnes ved årsslutt ihht. mottatt aktuaroppgave. Som årets netto pensjonskostnad medregnes nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Balanseført Balanse Pensjons- Arbeidsgiver- (inkl (F 13-1 bokstav E) poster avgift arb.g.avg.) Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Årets amortisering av tidligere års premieavvik Akkumulert premieavvik (inkl. amortisering) I henhold til 13-4 kan balanseført premieavvik resultatføres (oppløses) på følgende to måter: 1. Hele premieavviket resultatføres i påfølgende regnskapsår. 2. Resultatføringen av premieavviket fordeles lineært over 1 år. Beregnet arbeidsgiveravgift av resultatført premieavvik behandles tilsvarende. Det er vedtatt at resultatføringen av premieavviket skal amortiseres ihht. pkt. 2, og dette vedtaket er bindende for håndtering av senere års avvik. Endring fra og med regnskapsåret 211: I henhold til 13-4 bokstav C i forskrift om endring av forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner), skal premieavvik oppstått i 211 og senere, fordeles med 1/1 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. Amortisering av balanseført premieavvik fra tidligere år er foretatt i 212 med kr inkl. arbeidsgiveravgift. Dette er utgiftsført i driftsregnskapet med motpost omløpsmidler i balanseregnskapet. Akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift og amortisering: kr , er balanseført pr som omløpsmidler. Beregningsforutsetninger (F 13-5) Forventet årlig avkastning på pensjonsmidler 5,5 % 5,5 % Diskonteringsrente (risikofri rente) 4,5 % 4,5 % Forventet årlig lønnsvekst 2,96 % 3,16 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,96 % 3,16 % Estimatavvik (F 13-3 bokstav C og D, 13-4 bokstav D) Pensjons- Pensjons- Tall i hele kroner midler forpliktelser Netto Estimert Ny beregning Årets estimatavvik (1.1.12) Estimatavvik fra tidligere år Amortisert i år Akkumulert estimatavvik Estimatavvik for pensjonsforpliktelser beregnes som avviket mellom balanseførte tall pr og ny beregning basert på justerte beregningsforutsetninger pr Estimatavvik for pensjonsmidler beregnes som avviket mellom balanseførte tall for pensjonsmidler pr og faktiske pensjonsmidler pr Årets estimatavvik er i sin helhet amortisert, jf bokstav D i forskrift om endring av forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Amortisering av estimatavvik skjer gjennom justering av anleggsmidler og langsiktig gjeld og påvirker ikke resultatet (driftsregnskapet). 1

13 Noter til årsregnskap 7 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens (her BOHs) tjenesteproduksjon Posten kan spesifiseres slik: Vedlikehold bygg, anlegg og utstyr ISPS-kostnader Kostnader til fordeling og viderefakturering Konsulenttjenester og juridisk bistand Elektrisitet IT, telefoni, samband og porto Forsikringer Krantjenester Slam- og avfallshåndtering Leie av lokaler og grunn Transport Markedsføring og reklame Shuttle bus cruisetrafikk Salting og brøyting Vikartjenester Annet SUM Overføringer Posten gjelder realiserte tap på fordringer. Det er vurdert som unødvendig å gjøre nye avsetninger, all den tid gjeldende avsetning i balansen utgjør 1,1 millioner kr. Bruk av avsetninger: Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk ihht styrevedtak Bruk av disposisjonsfond for å fullfinansiere årets investeringer Sum bruk av avsetninger Netto avsetninger Investeringer Posten kan spesifiseres slik: (1. kr) (rubriseringen er endret siden 211-regnskapet) Tomter 37 Datamaskiner / programvare 321 Båter/biler/maskiner/fendre Tekniske anlegg 653 Kaier / bygninger Anlegg under utførelse - teknisk Anlegg under utførelse - fast Overføring til staten i fbm tidligere salg av eiendom 2 67 Sum aktiverte anskaffelser: Anskaffelsene er finansiert slik: Bruk av disposisjonsfond Bruk av lånemidler Overføring vedr kai på Vardetangen Sum finansiering: Fond, avsetninger og bruk av avsetninger (1. kr) Avsetninger: Overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet - Avsatt tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk til disp.fond Årets regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) Sum avsetninger Patruljebåten «Nordnes» på Vågen. 11

14 Noter til årsregnskap 11 Eiendommer, anlegg og varige driftsmidler (1. kr) Data- Båter/biler/ Anlegg under Anlegg under NB : endret rubrisering Tomter maskiner/ maskiner/ Tekniske Kaier/ utførelse - utførelse Sum siden 211-regnskapet programvare fendre anlegg bygninger teknisk - fast øk. levetid avskrives avskrives avskrives 5 år 1 år 2 år 5 år ikke ikke ikke Anskaffelseskost Justering verdier ved ny spesifikasjon Nedskriving Overføring ferdigstilte anlegg Ansk.-kost Årets tilgang Årets avg. (overført til drift) Årets avskrivning Bokført verdi Det er i 212 foretatt en grundig gjennomgang av anleggsmidlene og man har opprettet et anleggsregister. I denne prosessen er det også foretatt en korrigering av verdier på anleggsmidlene. Korrigeringene dreier seg om anleggsmidler som tidligere ikke har blitt aktivert grunnet tidligere benyttede regnskapsprinsipper og anleggsmidler som ikke lenger finnes eller står oppført til en høyere verdi. Korrigeringene er ført mot kapitalkonto. Det ble ikke foretatt kalkulatoriske avskrivninger i regnskapet for 211. Det er i regnskapet for 212 foretatt nedskrivninger tilsvarende dette beløpet. Nedskrivningene er ført mot kapitalkonto. 12 Aksjer og andeler Posten kan spesifiseres slik: Egenkapitalinnskudd i Bergen Kommunale Pensjonskasse Aksjer i Cruise Norway AS 2 2 Sum Kortsiktige fordringer Posten kan spesifiseres slik: Kundefordringer med reskontro Avsatt til tap på fordringer Forskuddsfakturerte inntekter vedr Forskuddsførte utgifter og etterskuddsbetalte inntekter Oppgjørskonto merverdiavgift Lånemidler fra Bergen kommune utbetalt Andre kortsiktige fordringer Sum M/B «Sydnes» er BOH s arbeidsbåt. 12

15 Noter til årsregnskap 14 Kasse, bank Posten kan spesifiseres slik: Kasse Bank Sum Kapitalkonto Posten kan spesifiseres slik: Inngående balanse Kapitalbevegelse: Korrigering av anleggsverdier fra Nyinvesteringer inkl anlegg under utf Nedskriving for utelatt avskrivning Avskrivning anleggsmidler Nedskrivning aksjer -75 Endring pensjonsmidler Endring pensjonsforpliktelser Avgang varige driftsmidler Avdrag lån Bruk av lån Sum kapitalbevegelse Utgående balanse Langsiktig gjeld - andre lån Posten kan spesifiseres slik: Bergen Kommunes Lånefond: Ny kjørebro Skolten Rehabilitert skur 1, Skolten Jekteviksutstikkeren - fyllmasser 25 3 Jekteviksutstikkeren - kaiavsnitt A Nordre Nykirkekai - nytt skur Jekteviksutstikkeren - kaiavsnitt B Fiskerihavn Bontelabo Skur 16 Søndre Nykirkekai Skur 2-3 Passasjerterminal Skolten Sum refinansierte lån Fiskerihavn Bontelabo Utb Jekteviken/Nøstebukten, opptatt i Investeringslån, opptatt Investeringslån, opptatt Investeringslån, opptatt Investeringslån, opptatt Nytt investeringslån, opptatt Bergen kommunes lånefond i alt Annen kortsiktig gjeld Posten kan spesifiseres slik: Leverandørgjeld, reskontrobasert Påløpne, ikke forfalte renteutgifter Etterskuddsbetalte utgifter Div. interimsgjeld Oppgjørskonto merverdiavgift Sum Ubrukte lånemidler BOH har ubenyttet lånetilsagn på 25 mill. fra Bergen kommunes lånefond til ISPS-investeringer (sikkerhetstiltak ved våre havneterminaler). 19 Lån og sikkerhetsstillelse til bedriftens ledelse. Garantier BOH har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til havnedirektør, medlemmer i havnestyret eller havnerådet. BOH har ikke noe garantiansvar. 2 Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler Tall i 1 kroner Regnskap Regnskap ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksj Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler ENDRING I ARBEIDSKAPITAL Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL Endring Kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring sertifikater, obligasjoner og lignende Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld økning - (reduksjon +) Endring arbeidskapital Foretakets arbeidskapital, definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, var pr på kr. Arbeidskapitalen har blitt styrket hovedsakelig gjennom opptak av investeringslån på 35 mill kr ved utgangen av året. Lånet er knyttet til etablering av ny utenlandsterminal på Jekteviken. 13

16 Noter til årsregnskap 21 Fordringer/krav mot kommune/kommunale foretak (ingen langsiktige fordringer) Netto Korts. Korts. Langsiktig fordring+, fordring gjeld gjeld gjeld - Bergen kommunes lånefond Bykassen Bergen Vann Totalt Selvkostoppstilling Fra og med 212 er anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr underlagt et selvkostregime. Dette innebærer at BOH ikke skal gå med overskudd på disse delene av virksomheten. Selvkostkalkylen skal løpe over flere år. Farvanns- Saksforvaltning / behandlings- Anløpsavgift gebyr Direkte kostnader - Personal Direkte kostnader - Varer og tjenester Direkte kostnader - Inv. og vedl i farleden 11 Indirekte kostnader - Felleskostnader Indirekte kostnader - Støttefunksjoner Avskrivninger bygg Avskrivninger båter/system Rentekostnader Sum kostnader Inntekter Overskudd (-) / underskudd (+)

17 Revisors beretning 15

18 Revisors beretning 16

19 Havnerådet Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNERÅD KOMMUNE MEDLEM VARAMEDLEM Askøy Ordfører Siv Høgtun (H) Lasse Solberg (H) Austrheim Ordfører Per Lerøy (A) Varaordfører Helge Dyrkolbotn (KrF) Bergen Norvald Visnes (H) Lise Wergeland Strømmen (H) Bergen Anette Strand (H) Geir Kaland (H) Bergen Kine Bratli Dale (A) Linn Katrin Pilskog (A) Bergen Viggo Jan Olsen (A) Arthur J. Rasmussen (A) Bergen Helen Kongshavn (FrP) Janne Halvorsen (FrP) Bergen Morten Myksvoll (FrP) Petter Eltvik (FrP) Bergen Erlend Horn (V) Jorge Dahl (SV) Bergen Marita Moltu (KrF) Randi Veland (KrF) Bergen Arvid Nilssen (KrF) Ingmar Ljones (KrF) Bergen Tor Sundby (RV) Øystein Bønes (MDG) Fedje Per Opsahl (Dem) Ottar Tangen (FrP) Fjell Ordfører Eli Årdal Berland (H) Varaordfører Odd Bjarne Skogestad (KrF) Lindås Jan-Erik Hope (H) Ståle Juvik Hauge (A) Meland Ragnar Bratland (H) Asbjørn Larsen (A) Os Olav Kvinge (H) Espen Aspenes (FrP) Radøy Ordfører Jon Askeland (SP) 1. Grethe Lunde (KrF) 2. Kenneth Taule Murberg (H) 3. Morgan Taule (A) Sund Ordfører Ove Trellevik (H) Varaordfører Kari-Anne Landro (H) Øygarden Ordfører Otto Harkestad (A) Varaordfører Anne-Grethe Solbakk (H) Havnerådets ordfører Hordaland fylkeskommune Silje Hjemdal (FrP) Torill S. Nyborg (KrF) 17

20 Bergen og Omland havnevesen er medlem av følgende organisasjoner: Havn

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Bergen og Omland Havnevesen - særregnskap Driftsregnskap

Bergen og Omland Havnevesen - særregnskap Driftsregnskap Bergen og Omland Havnevesen - særregnskap 2014 Driftsregnskap Tall i 1000 kroner Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Bergen og Omland Havnevesen. Styret Den 16. juni 2011 holdt Bergen og Omland havnestyre i "Tårnet" Hurtigruteterminalen Til stede m/stemmerett: Trude Drevland Terje

Detaljer

Den 19. april 2013 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen, Nøstegaten 30. Bergen kommune Bergen kommune Bergen kommune

Den 19. april 2013 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen, Nøstegaten 30. Bergen kommune Bergen kommune Bergen kommune BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 19. april 2013 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen, Nøstegaten 30. Til stede m/stemmerett: Øistein Christoffersen,

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Bergen og Omland havnestyre

Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Bergen og Omland havnestyre BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 20. juni 2014 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Clarion Hotel Bergen Airport. Til stede m/stemmerett: Øistein Christoffersen,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland Havnevesen. Styret

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland Havnevesen. Styret BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen Protokoll Bergen og Omland Havnevesen. Styret Den 9. juni 2015 holdt Bergen og Omland Havnevesen, Styret møte i Glassburet. Til stede m/stemmerett: Øistein Christoffersen,

Detaljer

Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE. Bergen og Omland Havnevesen. Styret

Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE. Bergen og Omland Havnevesen. Styret BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE Protokoll Bergen og Omland Havnevesen. Styret Den 27. november 2015 holdt Bergen og Omland Havnevesen, Styret møte i Glassburet. Til stede: Øistein Christoffersen, styreleder

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 5. april Valg av medlemmer og varamedlemmer til Bergen og Omland havnestyre for perioden

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 5. april Valg av medlemmer og varamedlemmer til Bergen og Omland havnestyre for perioden BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 5. april 2016 BGHAR /16 Havnerådet for Bergen og Omland havn Valg av medlemmer og varamedlemmer til Bergen og Omland havnestyre for perioden 2016-2019 EKRE EHAV-0292-201601805-1

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland havnestyre. Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i.

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland havnestyre. Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. Til stede: Gunnar Bakke Trude H. Drevland Terje Ohnstad Kristin

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Bergen og Omland havnevesen Protokoll

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Bergen og Omland havnevesen Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN og Omland havnevesen Protokoll og Omland Havnevesen. Rådet Den 24. juni 2016 holdt og Omland Havnevesen. Rådet møte i Glassburet. Til stede: Terje Mathiassen Per Lerøy Sonja

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2012 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Særregnskap 216 Økonomisk oversikt driftsregnskap Tall i 1 kroner Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 216 276 216 275 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 28616 3389 279255

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 2. september 2013

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 2. september 2013 BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 2. september 2013 BGHAS /13 Bergen og Omland havnestyre Ny selskapsform for BOH - status og planer for videre arbeid. KBOL HAV-0316-201326243-3 Hva saken gjelder: Bergen

Detaljer