Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges arktiske universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges arktiske universitet"

Transkript

1 Journalpost:17/45624 Saksnummer Utvalg/komite Dato 193/2017 Fylkesrådet /2017 Fylkestinget Komite for plan og økonomi Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges arktiske universitet Sammendrag UiT Norges arktiske universitet har 1. juni 2017 sendt Rapport om faglig organisering ved UiT ut på høring. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av universitetsstyret for å anbefale fremtidig faglig organisering av UiT. Høringsfrist er 15. juni. Ny organisering skal vedtas av universitetsstyret 29. juni. Arbeidsgruppen har drøftet to modeller. Gruppen har ikke kommet fremt et omforent svar. Et flertall på 11 personer anbefaler en modell med 4 fakultet, mens et mindretall på 7 personer har gått inn for en modell med 7 fakultet. 4-fakultetsmodellen innebærer endringer for samtlige fakultet og betyr at Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) som i dag ledes fra Campus Narvik og Fakultet for naturvitenskap og teknologi og slås sammen til én enhet. Fylkestinget mener det er helt nødvendig at campus Narvik fortsetter å være et strategisk beslutningsnivå. Både faglig og administrativ ledelse gir nødvendig regional styringskraft og vil være avgjørende for hvor godt UiT Norges arktiske universitet kan løse sitt samfunnsoppdrag i landsdelen. Fylkestinget mener at det er viktig at campus Narvik har nødvendig strategisk styringskraft for å opprettholde og videreutvikle kvalitet i forskning, faglig utviklingsarbeid og utdanning. Dersom universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet går inn for en modell hvor Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi slås sammen med Fakultet for naturvitenskap og teknologi, så mener Fylkestinget at det nye fakultetet må ledes fra Narvik. Bakgrunn Universitetsstyret bad i oktober 2015 om en sak om fremtidig organisering av universitetet. Bakgrunnen for prosessen er at UiT leverer for dårlig på flere kvalitetsindikatorer sammenlignet med andre norske breddeuniversitet. Det fremholdes også at UiT etter fire fusjoner er blitt en kompleks organisasjon med utfordringer knyttet til styringsevne og god ressursutnyttelse. Saken har så vært behandlet i flere styresaker før det i oktober 2016 ble satt 1

2 ned to arbeidsgrupper som utredet campusledelse og faglig organisering. Styret har gjennom disse sakene fattet en rekke beslutninger og lagt føringer for hvordan det videre utredningsarbeidet skal legges opp. I styrets møte i mars 2017 ble disse rapportene behandlet og styret vedtok å redusere antall fakulteter fra dagens 8. Det ble nedsatt en ny arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å anbefale en eller flere modeller som ivaretok styrets krav til færre fakulteter. Arbeidsgruppens mandat har vært å: «Utforme ett eller flere forslag til fakultetsstruktur med færre fakulteter enn i dag (<8). Beskrive mulige fordeler og ulemper av forslagene for: a) kvalitet i forskning og utdanning b) robuste fagmiljøer c) samarbeid mellom beslektede fag d) tverrfaglig samarbeid e) strategisk styringsevne f) samfunnsoppdraget g) effektivitet og ressursutnyttelse h) andre hensyn Forslagene skal angi hva som vil være hovedoppgaver og -ansvar for fakultet og institutt.» Arbeidsgruppen har i rapporten valgt å drøfte to hovedmodeller for fremtidig organisering. Et flertall på 11 personer har gått inn for en modell med 4 fakultet. Denne modellen innebærer endringer som berører alle fakultet, noen i større grad enn andre. Et mindretall på 7 personer ønsker en modell med 7 fakultet. Denne modellen berører færre gjennom noen mindre endringer i forhold til dagens organisasjon 7- fakultetsmodellen Endringene består i hovedsak av at vernepleie (Campus Harstad) innplasseres som en del av dagens helsevitenskapelig fakultetet, samt at Det kunstfaglige fakultet slås sammen med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. 2

3 4 fakultetsmodellen Denne modellen innebærer endringer som berører samtlige fakultet. Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag deles slik at Institutt for barnevern og sosialt arbeid og Institutt for reiseliv og nordlige studier flyttes til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Det samme gjelder Det kunstfaglige fakultet. Idrettshøgskolen flyttes til Det helsevitenskapelige fakultet sammen med Avdeling for vernepleie. Juridisk fakultet slås sammen med Fakultet for biologi, fiskeri og økonomi. Den endringen som berører UiT campus Narvik er at Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT fakultetet) og Fakultet for naturvitenskap og teknologi slås sammen til en enhet. 3

4 Tre av arbeidsgruppens medlemmer har stemt for begge modellene. To personer har tatt dissens på deler av 4- fakultetsmodellen, mens en har tatt dissens på begge modellene. Modell for ledelse og styring av campus Arbeidsgruppen som utredet campusorganisering i forkant av styremøtet i 27. mars 2017 la frem forslag til prinsipper for framtidig organisering av campusene ved UiT. Forslagene går ut på at campusene må ha en stedlig faglig ledelse, enten i form av en dekan- eller en viserektormodell. Gruppen kommer ikke med noen anbefaling om hvilken av disse to modellene som bør velges. I styringsgruppens vedtak fra 27. mars ble det derfor også bedt om at: «4. Styret anmoder om at viserektormodellen vurderes som alternativ for organisering av campus utenfor Tromsø og samhandling med omkringliggende regioner. 5. Styret ønsker forslag om hvilke fullmakts- og styringsstrukturer, ledelseskrav og møteplasser som skal utvikles som et bidrag til å styre organisasjonen og fremme høy faglig kvalitet innenfor den formelle organiseringen.» Det ligger da til administrasjonen å legge frem forslag til campusorganisering og styringsstruktur til møte 29. juni. Problemstilling I fusjonen mellom Høgskolen i Narvik og UiT Norges arktiske universitet var ingeniørhøgskolens faglige selvstendighet et viktig prinsipp. Det førte til at det i Kongelig resolusjon (19. juni 2015) fremholdes at det bør være fakultet i Narvik. Når styret for UiT nå 4

5 gjennomfører en omorganisering av fakultetsstrukturen med mål om færre fakulteter innebærer det at dette grunnleggende premisset brytes. Det kan innebære at campus Narvik mister den faglige ledelsen de har i dag gjennom Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, De av arbeidsgruppens medlemmer som støttet 7-fakultetsmodellen fremholder at et selvstendige fakultet som ledes fra andre steder enn Tromsø kan sikre konsentrasjon av faglig identitet og kjernevirksomhet på alle campus og slik bidra til å styrke UiT som en flercampusorganisasjon. Ledelse fra flere campuser kan bidra til å motvirke en sentralisering av FoU-ressurser til Tromsø. De ansatte og ledelsen ved IVT fakultet i Narvik har uttrykt bekymring for konsekvensene av en situasjon hvor de mister status som fakultet, og mener at å fjerne fakultetsledelse fra campus utenfor Tromsø vil bidra til svekke UiTs legitimitet i landsdelen betydelig, og vanskeliggjøre ivaretakelsen av UiTs brede samfunnsoppdrag. Det er også påpekt at å ta fra Narvik fakultetsstatusen vil oppleves som et betydelig tillitsbrudd med langsiktige negative konsekvenser for fagmiljøet i Narvik. Vurderinger Universitetsstyret igangsatte en prosess for omorganisering allerede i oktober Kravene til kvalitet og leveranser fra universitet- og høgskolesektoren er skjerpet over tid og UiT erkjenner at de leverer for dårlig på en rekke kvalitetsindikatorer, sammenlignet med andre norske breddeuniversitet. UiT har vokst betydelig gjennom fire fusjoner og er følgelig blitt en kompleks organisasjon med utfordringer knyttet til styringsevne og ressursutnyttelse. Fylkesrådet mener det er rimelig at Universitetsstyret er opptatt av god drift og utvikling, og har fokus på at UiT leverer på det samfunnsoppdraget som organisasjonen har. Ledelsen ved UiT har i prosessen vært tydelig på at de ønsker en smal modell med få fakultet. Arbeidsutvalgets mindretallet, som støtter en 7-fakultetsmodell, har påpekt at det ikke er tilstrekkelig utredet hvorvidt færre fakulteter vil gi ønskede kvalitetsforbedringer eller om en ønsket utvikling kan stimuleres gjennom andre tiltak. De påpeker også at sammenlignbare universitet er organisert som hybridmodeller med fakulteter av ulik størrelse og innretning. Fylkesrådet mener at dette er argumenter som taler for at omorganiseringen burde bygge på noen avklarte overordnede prinsipper og en analyse som sikrer at endringene som gjennomføres kan gi de ønskede resultatene. Fusjonsforhandlingene mellom Høgskolen i Narvik og UiT pågikk over lang tid og den Kongelige resolusjonen som bekreftet en faglig selvstendighet for ingeniørhøgskolen var en viktig faktor for vedtak om sammenslåing. Flertallet i arbeidsgruppen presiserer at deres vedtak er av faglig karakter og at de har fulgt mandatet gitt fra styret. Universitetsstyret har også gitt uttrykk for at de ikke er bundet av anbefalingen i de Kongelige resolusjonene. Fylkesrådet mener her at det er viktig å lytte til arbeidsgruppens mindretall som ber om at tidligere vedtak gjort i universitetsstyret, samt avtaler inngått av universitetsledelsen, følges. Fylkesrådet støtter mindretallets vurdering på at det vil være et betydelig tillitsbrudd å fravike disse vedtak så kort tid etter fusjonstidspunktet. Fylkesrådet er bekymret for hva konsekvensene av et slikt tillitsbrudd vil være hos viktige aktører i Nordland og Finnmark. Fylkesrådet vil derfor anbefale universitetsstyret å vektlegge høringsinnspill fra campusregionene. UiT Norges arktiske universitet er en sterk og viktig utviklingsaktør for hele Nord-Norge, og Fylkesrådet ser det som en styrke at Nord-Norge nå har to universitetsmiljø som skal bidra til 5

6 utdanning og samfunnsutvikling. Nordland har et sterkt næringsliv som går godt. Næringslivet trenger godt kvalifisert arbeidskraft og en sterk ingeniørutdanning er sentral for den videre utviklingen. Det er forventet at UiT skal ha en aktiv rolle ovenfor næringslivet og tilby kompetanse både gjennom utdanning av fremtidens arbeidskraft til privat næringsliv og offentlig sektor, og også gjennom samarbeid i forsknings og innovasjonsprosjekter. Utviklingstrekk i industri, næring og samfunnet indikerer at bl.a. ingeniørfaglige arbeidsområder som automatisering og digitalisering vil være meget strategisk viktig for tunge næringsområdet som havbruk og industri og derigjennom videre utvikling i Nord- Norge. Et tett og tillitsfullt samarbeid mellom UiT, samfunn og næringsliv vil være helt nødvendig for at UiT skal lykkes med samfunnsoppdraget og bidra til en videre positiv samfunnsutvikling. Fylkesrådet mener at detter er vektige argumenter for at et av UiTs mest fremstående fagmiljø på feltet bør synliggjøres gjennom fakultetsstatus. Teknologimiljøet i Narvik har vært og skal fortsatt være en strategisk viktig samarbeidspart for å styrke næringslivets konkurransekraft. Fylkesrådet har store forventninger til fagmiljøets utvikling som en del av UiT og UiTs tilstedeværelse for næringslivet i hele Nord-Norge. En modell med fakultetsledelse og sterke fagmiljø på campus vil bidra til større kontaktflate mot samfunnet og regionalt næringsliv og slik sikre nødvendig lokal forankring. Medlemmene i arbeidsutvalget har vært enige om at det er helt nødvendig med stedlig faglig ledelse på nivå 2 (fakultetsnivå) både i og utenfor Tromsø, for at universitetet skal fremstå som en helhetlig aktør i regionen. Fylkesrådet støtter dette og mener det er helt nødvendig at campus Narvik fortsetter å være et strategisk beslutningsnivå. Både faglig og administrativ ledelse gir nødvendig regional styringskraft og vil være avgjørende for hvor godt UiT kan løse sitt samfunnsoppdrag i landsdelen. Fylkesrådet mener det er grunn for å være bekymret for hvilke følger en strukturendring vil ha for campus Narvik sin evne til å levere på samfunnsoppdraget. UiT skal være et breddeuniversitet som skal bidra til kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Nærhet og kjennskap til regionale behov vil være et helt nødvendig grunnlag for å levere på samfunnsoppdraget. Fylkesrådet mener at det er viktig at campus Narvik har nødvendig strategisk styringskraft for å opprettholde og videreutvikle kvalitet i forskning, faglig utviklingsarbeid og utdanning. Dersom universitetsstyret ved UiT går inn for en modell hvor Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi slås sammen med Fakultet for naturvitenskap og teknologi, så mener Fylkestinget at det nye fakultetet må ledes fra Narvik. Hvis UiT skal være et flercampusuniversitet hvor alle campusene skal være like viktige, så må det gjenspeiles i styringsstrukturen. Konsekvenser for Nordland fylkeskommune Denne saken har ingen kjente konsekvenser for Nordland fylkeskommune. Fylkesrådets innstilling til vedtak 1. Fylkestinget mener at det vil være et betydelig tillitsbrudd å fravike anbefalingen om et eget fakultet i Narvik og Alta som ble gitt i Kongelig resolusjon så kort tid etter fusjonstidspunktet. Fylkesrådet er bekymret for hva konsekvensene av et slikt tillitsbrudd vil være hos aktører i Nordland og Finnmark, og vil derfor anbefale 6

7 universitetsstyret å vektlegge høringsinnspill fra campus-regionene. 2. Fylkestinget mener at det er viktig at campus Narvik har nødvendig strategisk styringskraft for å opprettholde og videreutvikle kvalitet i forskning, faglig utviklingsarbeid og utdanning. Dersom universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet går inn for en modell hvor Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi slås sammen med Fakultet for naturvitenskap og teknologi, så mener Fylkestinget at det nye fakultetet må ledes fra Narvik. 3. Fylkestinget anerkjenner at UiT Norges arktiske universitet er ansvarlig for organisering og drift av egen organisasjon. Når det nå gjøres en omorganisering etterlyses det likevel en avklaring av hvilke overordnede prinsipper som legges til grunn for de endringer som gjøres. 4. Med UiT Norges arktiske universitet på plass i Narvik har Nord-Norge nå to sterke universitetsmiljø som skal bidra til utdanning og samfunnsutvikling i landsdelen. Begge universitetene forvalter et nordnorsk samfunnsoppdrag. Samfunnsansvaret handler om tilstedeværelse og nærhet, samt vilje og evne til å prioritere for regional utvikling i tillitsfull dialog med andre aktører i det regionale partnerskapet. Fylkesrådet mener at samfunnsoppdraget best kan ivaretas gjennom en distribuert modell med fakulteter på campus, også utenfor Tromsø. 5. Fylkestinget er bekymret for hvilke følger en strukturendring vil ha for campus Narvik sin evne til å levere på samfunnsoppdraget. UiT Norges Arktiske Universitet skal være et breddeuniversitet som skal bidra til kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Nærhet og kjennskap til regionale behov er nødvendig for å levere på samfunnsoppdraget. 6. Fylkesrådet mener at stedlig faglig- og strategisk ledelse er nødvendig for å kunne være en synlig og aktiv aktør i regionene og samarbeidspartner for regionalt næringsliv. Bodø den Tomas Norvoll fylkesrådsleder sign Fylkesrådet Votering i Fylkesrådet Innstilling fra Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt Fylkestinget 7

8 Innstillinga fra komite for plan og økonomi blir lagt fram av saksordfører Beate Bø Nilsen, H: 1. Fylkestinget mener at det vil være et betydelig tillitsbrudd å avvikle anbefalingen om et eget fakultet i Narvik og Alta. Det vises i den forbindelse til kongelig resolusjon av Her heter det at "universitetet fra sammenslåingen bør ha et teknologisk fakultet, med ledelse i Narvik". 2. Fylkestinget mener at det er viktig at campus Narvik har nødvendig strategisk styringskraft for å opprettholde og videreutvikle kvalitet i forskning, faglig utviklingsarbeid og utdanning. Dersom universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet går inn for en modell hvor Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi slås sammen med Fakultet for naturvitenskap og teknologi, så mener Fylkestinget at det nye fakultetet må ledes fra Narvik. 3. Fylkestinget anerkjenner at UiT Norges arktiske universitet er ansvarlig for organisering og drift av egen organisasjon. Når det nå gjøres en omorganisering etterlyses det likevel en avklaring av hvilke overordnede prinsipper som legges til grunn for de endringer som gjøres. 4. Med UiT Norges arktiske universitet på plass i Narvik har Nord-Norge nå to sterke universitetsmiljø som skal bidra til utdanning og samfunnsutvikling i landsdelen. Begge universitetene forvalter et nordnorsk samfunnsoppdrag. Samfunnsansvaret handler om tilstedeværelse og nærhet, samt vilje og evne til å prioritere for regional utvikling i tillitsfull dialog med andre aktører i det regionale partnerskapet. Fylkesrådet mener at samfunnsoppdraget best kan ivaretas gjennom en distribuert modell med fakulteter på campus, også utenfor Tromsø. 5. Fylkestinget er bekymret for hvilke følger en strukturendring vil ha for campus Narvik sin evne til å levere på samfunnsoppdraget. UiT Norges Arktiske Universitet skal være et breddeuniversitet som skal bidra til kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Nærhet og kjennskap til regionale behov er nødvendig for å levere på samfunnsoppdraget. 6. Fylkesrådet mener at stedlig faglig- og strategisk ledelse er nødvendig for å kunne være en synlig og aktiv aktør i regionene og samarbeidspartner for regionalt næringsliv. Votering i plenum Komiteinnstillinga enstemmig vedtatt med 45 stemmer. FT 121/2017 Vedtak 1. Fylkestinget mener at det vil være et betydelig tillitsbrudd å avvikle anbefalingen om et eget fakultet i Narvik og Alta. Det vises i den forbindelse til kongelig resolusjon av Her heter det at "universitetet fra sammenslåingen bør ha et 8

9 teknologisk fakultet, med ledelse i Narvik". 2. Fylkestinget mener at det er viktig at campus Narvik har nødvendig strategisk styringskraft for å opprettholde og videreutvikle kvalitet i forskning, faglig utviklingsarbeid og utdanning. Dersom universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet går inn for en modell hvor Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi slås sammen med Fakultet for naturvitenskap og teknologi, så mener Fylkestinget at det nye fakultetet må ledes fra Narvik. 3. Fylkestinget anerkjenner at UiT Norges arktiske universitet er ansvarlig for organisering og drift av egen organisasjon. Når det nå gjøres en omorganisering etterlyses det likevel en avklaring av hvilke overordnede prinsipper som legges til grunn for de endringer som gjøres. 4. Med UiT Norges arktiske universitet på plass i Narvik har Nord-Norge nå to sterke universitetsmiljø som skal bidra til utdanning og samfunnsutvikling i landsdelen. Begge universitetene forvalter et nordnorsk samfunnsoppdrag. Samfunnsansvaret handler om tilstedeværelse og nærhet, samt vilje og evne til å prioritere for regional utvikling i tillitsfull dialog med andre aktører i det regionale partnerskapet. Fylkesrådet mener at samfunnsoppdraget best kan ivaretas gjennom en distribuert modell med fakulteter på campus, også utenfor Tromsø. 5. Fylkestinget er bekymret for hvilke følger en strukturendring vil ha for campus Narvik sin evne til å levere på samfunnsoppdraget. UiT Norges Arktiske Universitet skal være et breddeuniversitet som skal bidra til kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Nærhet og kjennskap til regionale behov er nødvendig for å levere på samfunnsoppdraget. 6. Fylkesrådet mener at stedlig faglig- og strategisk ledelse er nødvendig for å kunne være en synlig og aktiv aktør i regionene og samarbeidspartner for regionalt næringsliv. Vedlegg Tittel DokID Høringsbrev Rapport faglig organisering

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø UiT Ved universitetsledelsen Tromsø 13.03.2017 Høring Organisering av UiT Norges arktiske universitet takker for muligheten til å komme med innspill til rapportene fra arbeidsgruppene som vurderer ulike

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

Deres ref.: Vår ref. Dato:

Deres ref.: Vår ref. Dato: Universitetsdirektøren UiT - Norges arktiske universitet Deres ref.: Vår ref. Dato: 13.03.2017 Organisering av UiT. Høringsinnspill til rapporter fra arbeidsgrupper Viser til brev datert 16.02.2017, og

Detaljer

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2016/712 Dato: 13.03.2017 Universitetsledelsen v/odd Arne Paulsen Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring

Detaljer

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet MØTEREFERAT Møte: Rektorrådet for fusjonen mellom HiN, HiH og UiT Møtedato: 19.10.2105 Møteleder/referent: Rektor Anne Husebekk/seniorrådgiver Bjarte Toftaker Arkivref.: 2015/1550 Referat fra møte i rektorrådet

Detaljer

Høring - forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten

Høring - forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Journalpost:16/31299 Saksnummer Utvalg/komite Dato 100/2016 Fylkesrådet 29.03.2016 046/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for plan og økonomi 25.04.2016 Høring - forskrift om klageordning for berørte

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende rapport om faglig organisering ved UiT

Høringsuttalelse vedrørende rapport om faglig organisering ved UiT Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Arkivref.: 2016/712 Dato: 12.06.2017 Høringsuttalelse vedrørende rapport om faglig organisering ved UiT Gjennom fusjonen med HiN fikk UiT et betydelig tilskudd

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Med kunnskap bygger vi landsdelen

Med kunnskap bygger vi landsdelen Med kunnskap bygger vi landsdelen Wenche Jakobsen Prorektor for utdanning 01.11.2016 Tromskonferansen Foto: Stig Brøndbo, UiT UiT Norges arktiske universitet 2 3 Universitetsdirektør Administrasjon Universitetsstyret

Detaljer

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Journalpost:17/33965 Saksnummer Utvalg/komite Dato 121/2017 Fylkesrådet 26.04.2017 Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Sammendrag Denne saken er en uttalelse og innspill til NAV s forslag

Detaljer

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 1 Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 Informasjon og drøfting av prosessen med å organisere «nye NTNU» - Gjøvikregionens forslag til modell. Oversendelse av saksutredning og vedtak : Vedtak: 1.Regionrådet

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

SAK. Til: Universitetsstyret Møtedato: Faglig organisering ved UiT Norges arktiske universitet. Innstilling til vedtak:

SAK. Til: Universitetsstyret Møtedato: Faglig organisering ved UiT Norges arktiske universitet. Innstilling til vedtak: Universitetsdirektøren Arkivref.: 2016/712 Dato: 22.06.2017 Saksnr: SAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 29.06.2017 Faglig organisering ved UiT Norges arktiske universitet Innstilling til vedtak: 1. UiT

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Rapport om faglig organisering ved UiT. Arbeidsgruppe nedsatt av universitetsstyret

Rapport om faglig organisering ved UiT. Arbeidsgruppe nedsatt av universitetsstyret Rapport om faglig organisering ved UiT 2017 Arbeidsgruppe nedsatt av universitetsstyret 31.05.2017 1 Universitetsstyret har bedt om en utredning av alternative modeller for fakultetsstrukturen ved UiT.

Detaljer

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester Universitetsledelsen Arkivref.: 2016/1514/JSE001 Dato: 08.12.2017 Avdeling for bygg og eiendom Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Avdeling for IT Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Avdeling

Detaljer

Høringssvar angående omstruktureringsprosess ved UiT Norges arktiske universitet

Høringssvar angående omstruktureringsprosess ved UiT Norges arktiske universitet Høringssvar angående omstruktureringsprosess ved UiT Norges arktiske universitet Juridisk Studentutvalg Tromsø (JSU) har tidligere levert høringssvar i omorganiseringsprosessen ved UiT. Utvalget finner

Detaljer

Erfaringer fra fire fusjonsprosesser utfordringer og muligheter

Erfaringer fra fire fusjonsprosesser utfordringer og muligheter Erfaringer fra fire fusjonsprosesser utfordringer og muligheter Pål Vegar Storeheier 12.04.2016 Foto: S'g Brøndbo, UiT Fusjonshistorie 2 Universitetet har siden 2009 fusjonert med fire høgskoler Høgskolen

Detaljer

Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland

Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland Journalpost:15/21354 Saksnummer Utvalg/komite Dato 134/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 078/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland Sammendrag

Detaljer

Høring - endring i personvalgreglene ved stortingsvalg

Høring - endring i personvalgreglene ved stortingsvalg Journalpost:15/59954 Saksnummer Utvalg/komite Dato 330/2015 Fylkesrådet 24.11.2015 188/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for plan og økonomi 07.12.2015 Høring - endring i personvalgreglene ved stortingsvalg

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA FAKULTET FOR IDRETT, REISELIV OG SOSIALT ARBEID RAPPORT OM FAGLIG ORGANISERING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET.

HØRINGSSVAR FRA FAKULTET FOR IDRETT, REISELIV OG SOSIALT ARBEID RAPPORT OM FAGLIG ORGANISERING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET. Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag Arkivref.: 2016/712 Dato: 15.06.2017 Universitetsdirektøren HØRINGSSVAR FRA FAKULTET FOR IDRETT, REISELIV OG SOSIALT ARBEID RAPPORT OM FAGLIG ORGANISERING VED

Detaljer

Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013

Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013 Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013 Utviklingstrekk i universitets- og høgskolesektoren Sektor for høyere utdanning

Detaljer

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Høringsuttalelse Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Linda Løvdal- representant, Høgskolen i Harstad Gunn K. Stenhaug HTV, Norsk sykepleierforbundet

Detaljer

Intern organisering av UiT - høringsuttalelse Helsefak

Intern organisering av UiT - høringsuttalelse Helsefak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2016/712 Dato: 17.02.2017 Universitetsdirektøren Intern organisering av UiT - høringsuttalelse Helsefak Helsefak takker for rapportene som er utarbeidet, og

Detaljer

Høring NRKs framtidige finansiering

Høring NRKs framtidige finansiering Journalpost:16/81989 Saksnummer Utvalg/komite Dato 282/2016 Fylkesrådet 06.09.2016 125/2016 Fylkestinget 03.10.2016 Komite for næring 03.10.2016 Høring NRKs framtidige finansiering Sammendrag NRKs distriktskontor

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder)

Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder) 1 av 7 Dato Til: Kopi til: Fra: Gruppe for faglig organisering Medlemmer i arbeidsgruppe for teknologi Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder) Innspill fra arbeidsgruppa for teknologi Arbeidsgruppa

Detaljer

Til rektorrådet Fra Leder for sosialfaggruppa

Til rektorrådet Fra Leder for sosialfaggruppa Til rektorrådet Fra Leder for sosialfaggruppa Det er beklagelig å måtte melde at sosialfaggruppa ikke har funnet grunnlag for å levere en felles rapport fra arbeidet i gruppa. Det vises til vedlagte uttalelser

Detaljer

Innspill til faglig organisering ved NTNU

Innspill til faglig organisering ved NTNU Arkivsak-dok. 201515797-2 Saksbehandler Mari Grut Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 2015-2019 12.01.2016 Innspill til faglig organisering ved NTNU FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Fylkesutvalget vedtar følgende

Detaljer

Organisering av statlig eierskap til spesialisthelsetjenesten

Organisering av statlig eierskap til spesialisthelsetjenesten Journalpost:16/24615 Saksnummer Utvalg/komite Dato 026/2016 Fylkestinget 07.03.2016 042/2016 Fylkesrådet 16.02.2016 Komite for kultur, miljø og folkehelse 07.03.2016 Organisering av statlig eierskap til

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15 Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Drivkraft i Nord. Anne Husebekk. Rektor, UiT Norges arktiske universitet. Saltentinget, 18. oktober Photo: Stig Brøndbo, UiT

Drivkraft i Nord. Anne Husebekk. Rektor, UiT Norges arktiske universitet. Saltentinget, 18. oktober Photo: Stig Brøndbo, UiT Photo: Stig Brøndbo, UiT Drivkraft i Nord Anne Husebekk Rektor, UiT Norges arktiske universitet Saltentinget, 18. oktober 2017 Tidens Tegn For mig staar det forlængst som en liketil og naturlig sak at

Detaljer

Høring - faglig organisering - utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU - svar fra Psykologisk institutt

Høring - faglig organisering - utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU - svar fra Psykologisk institutt 1 av 6 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt Høring - faglig organisering

Detaljer

Høringssvar på utkast til ny fagskolelov

Høringssvar på utkast til ny fagskolelov Høringssvar på utkast til ny fagskolelov Fylkestinget i Nordland har behandlet utkast til ny fagskolelov i fylkestingssak 141/2017. Saken ble behandlet 10. oktober, med følgende enstemmige vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Niclas J.M. Berger Stillingskategori: Administrativ/teknisk Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Universitetet i Tromsø helt uten voksesmerter? Johanne Raade

Universitetet i Tromsø helt uten voksesmerter? Johanne Raade Universitetet i Tromsø helt uten voksesmerter? Johanne Raade Historikk I 2009 Fusjonerte Universitetet i Tromsø med Høgskolen i Tromsø Frivillig fusjon mellom to «likeverdige parter». Institusjonene lå

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2017 Tid: 12:00 14:27 Til stede: Funksjon Parti Navn Forfall Møtt for Ordfører AP Kristin Røymo Varaordfører AP Jarle Aarbakke

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

Strategi for stedsutvikling

Strategi for stedsutvikling Journalpost:15/4256 Saksnummer Utvalg/komite Dato 068/2015 Fylkesrådet 17.03.2015 040/2015 Fylkestinget 20.04.2015 Strategi for stedsutvikling Sammendrag Strategi for stedsutvikling setter rammer for en

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: SFF, Senter for immunregulering Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtet streames, og kan følges her: https://mediasite.uit.no/mediasite/play/e247c6f fb801c10a1d879c3 21d.

MØTEINNKALLING. Møtet streames, og kan følges her: https://mediasite.uit.no/mediasite/play/e247c6f fb801c10a1d879c3 21d. Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Auditorium 3, UiT, Campus Tromsø Møtedato: 27.03.2017 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til forkontor@uit.no eller tlf 77644986.

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen rundt fakultetets videre beslutninger - drøftingssak

Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen rundt fakultetets videre beslutninger - drøftingssak Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 8/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 10.03.09 Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen

Detaljer

Høringsuttalelse fra Institutt for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Harstad.

Høringsuttalelse fra Institutt for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Harstad. Høringsuttalelse fra Institutt for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Harstad. Uttalelsen er vedtatt i instituttstyret for Helse- og sosialfag 14.oktober 2015. I tillegg stiller samtlige seksjoner og

Detaljer

Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder)

Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder) 1 av 8 IAS Til: Kopi til: Fra: Gruppe for faglig organisering Medlemmer i arbeidsgruppe for teknologi Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder) Høringssvar fra arbeidsgruppa for teknologi

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Faglig organisering. Rapport fra intern arbeidsgruppe faglig organisering

Faglig organisering. Rapport fra intern arbeidsgruppe faglig organisering Faglig organisering 2017 Intern arbeidsgruppe 15.02.2017 ephorte 2016/712 Rapport fra intern arbeidsgruppe faglig organisering Innhold 1 Mandat og mål for arbeidet... 3 1.1 Gruppens fortolkning av mandatet...

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/30719 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget 11.06.2012 Handlingsplan DA Utviklingsprogram Bodø 2012-2013 Sammendrag Forutsatt at Stortinget den

Detaljer

Høring - Forslag til forenklinger og endringer i forskrift om byggesak.

Høring - Forslag til forenklinger og endringer i forskrift om byggesak. Journalpost:14/33822 Saksnummer Utvalg/komite Dato 114/2014 Fylkestinget 13.10.2014 204/2014 Fylkesrådet 16.09.2014 Eldrerådet Høring - Forslag til forenklinger og endringer i forskrift om byggesak. Sammendrag

Detaljer

Høring på rapporter om organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høring på rapporter om organisering av UiT Norges arktiske universitet Høring på rapporter om organisering av UiT Norges arktiske universitet BFE-fakultetet har drøftet rapportene i ledermøter, har avholdt allmøte for alle ansatte, samt behandlet rapportene i fakultetsstyret.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG Tid: Fredag 3.11.17 klokka 11.15 15.00 Sted: Adm A319 Styrerommet, Administrasjonsbygget Saksliste: Sak 22 17 Rapport fra Fokusgruppe Innovasjon og entreprenørskap

Detaljer

Felles plattform for fusjon

Felles plattform for fusjon Felles plattform for fusjon Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av mål og forutsetninger som ligger til grunn for en fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark 1 0. Innledning

Detaljer

Høring - Endring i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr

Høring - Endring i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr Journalpost:17/62547 Arkivsak: 17/10853-2 Saksnummer Utvalg/komite Dato 300/2017 Fylkesrådet 15.09.2017 148/2017 Fylkestinget 09.10.2017 Komite for næring 09.10.2017 Høring - Endring i reglene om nydyrking

Detaljer

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret?

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Ruth Haug (med innspill fra Knut Fægri og Elizabeth de Jong) Rapporten om faglig organisering - framdrift Nov

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: EL Enhet for lederstøtte Dato: 25.05.2016 Saksnr..: 2016/4546 OLGADJ Høringsuttalelse fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

Detaljer

Høring faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering

Høring faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering Notat til høring Høring faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering Mål, premisser og føringer I dokumentet Universitets- og fusjonsprosjektet prosjektorganisasjon og mandater er

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER OPPFØLGING AV STYREVEDTAKET I JUNI

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER OPPFØLGING AV STYREVEDTAKET I JUNI Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 20.09.2013 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER OPPFØLGING AV STYREVEDTAKET

Detaljer

«Mulig fakultetsorganisering av UMB»

«Mulig fakultetsorganisering av UMB» «Mulig fakultetsorganisering av UMB» Mandat: Hvilke fakultet skal det nye universitetet ha, og hvilke fagområder skal være i hvilket fakultet? Antall nivå i den interne faglige organiseringen Antall nivå

Detaljer

Utdanning, behov og etterspørsel. Hva er status og hvor går vi?

Utdanning, behov og etterspørsel. Hva er status og hvor går vi? Utdanning, behov og etterspørsel Hva er status og hvor går vi? Kort om Tromsø 69ºN Fikk byprivilegier 1794 Areal 2.558 km 2 Nordens Paris Porten til ishavet Folketall ca 70 000 Viktige næringer: Offentlige

Detaljer

Forslag til faglig organisering av nye NTNU. Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015.

Forslag til faglig organisering av nye NTNU. Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015. Forslag til faglig organisering av nye NTNU Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015. Bakgrunn NTNU skal etablere en ny faglig struktur som avspeiler fusjonen av fire

Detaljer

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Journalpost:16/39160 Saksnummer Utvalg/komite Dato 053/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for samferdsel 25.04.2016 Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 51/16 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato:25. november 2016 Saksbehandler:Jarle

Detaljer

Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv.

Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv. Journalpost:15/42775 Saksnummer Utvalg/komite Dato 268/2015 Fylkesrådet 06.10.2015 141/2015 Fylkestinget 19.10.2015 Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv. Sammendrag

Detaljer

Høring av forslag om opphevelse av forskrift om fordeling og avgrensing av produksjonskapasiteten i lakseoppdrettsnæringen

Høring av forslag om opphevelse av forskrift om fordeling og avgrensing av produksjonskapasiteten i lakseoppdrettsnæringen Journalpost:14/40452 Saksnummer Utvalg/komite Dato 221/2014 Fylkesrådet 23.09.2014 128/2014 Fylkestinget 13.10.2014 Høring av forslag om opphevelse av forskrift om fordeling og avgrensing av produksjonskapasiteten

Detaljer

Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet

Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet Seminar i Tromsø November 2015 Rammer for omstillingsarbeidet Melding til Stortinget nr. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet Kongelig

Detaljer

HiGs INNSPILL TIL ULIKE KONSEPTER FOR FAGLIG ORGANISERING

HiGs INNSPILL TIL ULIKE KONSEPTER FOR FAGLIG ORGANISERING HiGs INNSPILL TIL ULIKE KONSEPTER FOR FAGLIG ORGANISERING Hovedpunkter HIG kan utvikles til et slagkraftig brohode for det nye NTNU i Sørøst-Norge. For å realisere denne visjonen bør faglig integrasjon

Detaljer

Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010. Ved Britt Elin Steinveg, UiT

Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010. Ved Britt Elin Steinveg, UiT Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010 Ved Britt Elin Steinveg, UiT Litt historie og bakgrunn 2 Hvem var vi før 2009 Høgskolen i Tromsø: En typisk profesjonshøgskolene med en Fellesadministrasjon

Detaljer

Uttalelse angående omstruktureringsprosess ved UiT - Norges arktiske universitet

Uttalelse angående omstruktureringsprosess ved UiT - Norges arktiske universitet Uttalelse angående omstruktureringsprosess ved UiT - Norges arktiske universitet Juridisk Studentutvalg (JSU) ble tidlig involvert i omorganiseringsprosessen ved UiT. Omorganiseringen anses som viktig

Detaljer

Høring - forslag til endringer i motorferdselregelverket - persontransport i utmarksnæring og bruk av el-sykler i utmark

Høring - forslag til endringer i motorferdselregelverket - persontransport i utmarksnæring og bruk av el-sykler i utmark Journalpost:16/22886 Saksnummer Utvalg/komite Dato 038/2016 Fylkesrådet 12.02.2016 020/2016 Fylkestinget 07.03.2016 Komite for kultur, miljø og folkehelse 07.03.2016 Høring - forslag til endringer i motorferdselregelverket

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG - FYLKESTINGET

SAKSFRAMLEGG - FYLKESTINGET SAKSFRAMLEGG - FYLKESTINGET Arkivsaksnr.: 15/6150-33 Sak 14/17 Løpenr.: 8606/17 Arkiv: C60&30 SAKSARKIV Ansvarlig fylkesråd: Willy Ørnebakk REGIONAL BIBLIOTEKPLAN FOR TROMS 2017-2028 Innstilling til vedtak:

Detaljer

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret hadde første drøfting av faglig organisering på seminaret 21. oktober

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REKTORRÅDET:20. APRIL

INNKALLING TIL MØTE I REKTORRÅDET:20. APRIL Til rektorrådets medlemmer UiT arkivref: Dato: 14.04.2015 INNKALLING TIL MØTE I REKTORRÅDET:20. APRIL 2015 kl 14.15. Møtet avholdes som videokonferanse på følgende møterom Tromsø (Hiet, B 124), Harstad

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget Journalpost.: 11/7742 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget 12.04.2011 Høring - Forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) Sammendrag

Detaljer

Høringsuttalelse fra TEKNA NTNU Konsepter for faglig organisering

Høringsuttalelse fra TEKNA NTNU Konsepter for faglig organisering Til Prosjektledelsen Faglig organisering av NTNU postmottak@adm.ntnu.no Trondheim 15.09.2015 Høringsuttalelse fra TEKNA NTNU Konsepter for faglig organisering Trondheim, 14.09.2015. Innledning Tekna NTNU

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: De fast vitenskapelig ansatte i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

Gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet. Silje Maria Tellmann Trude Røsdal Nicoline Frølich.

Gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet. Silje Maria Tellmann Trude Røsdal Nicoline Frølich. Gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet Silje Maria Tellmann Trude Røsdal Nicoline Frølich Rapport 2016:30 Gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

SAKSPROTOKOLL. Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene SAKSPROTOKOLL Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 201413286 Saksbehandler Knut Aspås Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 2011-2015 17.10.2014 293/14 2 Fylkestinget

Detaljer

To fusjoner og to til!

To fusjoner og to til! To fusjoner og to til! Britt Elin Steinveg assisterende universitetsdirektør Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Foto: Geir Gotaas To frivillige fusjoner 1.1.2009: Fusjon mellom UiT og HiTø

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 013/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 013/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/32993 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 013/12 Fylkestinget 20.02.2012 Regional plan om små vannkraftverk i Nordland Sammendrag Nordland er en stor eksportør

Detaljer

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Nord-Trøndelag Fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 14/02584 Saksbehandler Ole Tronstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Helhetlig blikk Samarbeid og enighet om mål Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter - Bodø kommune - Stormyra

Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter - Bodø kommune - Stormyra Journalpost:16/89644 Saksnummer Utvalg/komite Dato 374/2016 Fylkesrådet 16.11.2016 169/2016 Fylkestinget 05.12.2016 Komite for kultur, miljø og folkehelse 05.12.2016 Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse

Detaljer

Forslag til faglig organisering av nye NTNU

Forslag til faglig organisering av nye NTNU Gjøvik Trondheim Ålesund Forslag til faglig organisering av nye NTNU Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, nov. 2015. Oppdatert 11. nov. 2015. Bakgrunn NTNU skal etablere en ny

Detaljer

SAK 72/ Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Saksbehandler: AU

SAK 72/ Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Saksbehandler: AU SAK 72/1415 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: 22.04.2014 Saksbehandler: AU Valgt eller ansatt rektor ved UiT Norges arktiske universitet. Bakgrunn: I Stortingsmelding 18. (2014-2015) «Konsentrasjon

Detaljer

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskningsrådets hovedroller Strategisk rådgiver Hvor, hvordan og hvor mye skal det

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Pål Kraft, instituttleder Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: SV En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer