MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: kl SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.08.2005 Tid: kl. 09.00 SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Journalnr. Side Tittel 0100/05 03/00333 LABNETT AS - TILBUD OM KJØP AV AKSJER 0101/05 04/02004 GODTRGJØRINGER TIL VALGSTYRET OG STEMMESTYRENE - STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET /05 05/00497 ETABLERING AV BARNEHAGE PÅ ILSENG AVTALE MED BAMSEBO BARNEHAGE A/ 0103/05 04/00650 TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE - NAVN PÅ VEGER I VALLSET, ÅSBYGDA, TANGEN OG ESPA 0104/05 03/03635 STØTTESENTERET FOR INCEST - HAMAR. SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFT 0105/05 05/02298 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - BJØRG KLEPPANG 0106/05 03/05835 SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALT VERV HERMOD TELEBOND

2 0107/05 05/02936 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV ELIN MIKAELSEN 0108/05 05/02985 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV REIDUN KARIN NYEN 0109/05 REFERAT Eget vedlegg Stange, den Jan Tyriberget ordfører

3 Sak 0100/05 LABNETT AS - TILBUD OM KJØP AV AKSJER Saksbehandler: Anne-Karin Bakke Arkivsak: 03/ /05 Arkiv: 255 J00 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0100/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Saken må behandles etter KL. 13 (Hasteparagrafen). Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

4 Sak 0100/05 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Om LabNett AS LabNett AS er et regionalt, uavhengig norsk laboratorieselskap stiftet i Selskapet har utviklet seg gjennom overtakelse og markedsretting av til sammen elleve offentlige analyselaboratorier. Ved utgangen av 2004 hadde selskapet seks avdelinger, lokalisert til Hamar, Lillehammer, Stjørdal, Levanger, Oslo og Skien. Hovedkontoret er på Hamar. Pr hadde selskapet 63 årsverk fordelt på 74 fast ansatte. Selskapets formål er laboratorievirksomhet som tilbyr rutine og spesialanalyser samt rådgivning innen næringsmiddelområdet, landbruk, miljø og veterinærmedisin samt annen virksomhet med tilknytning til dette. Virksomheten skal drive på forretningsmessig basis. LabNett AS retter sin virksomhet mot det nasjonale markedet. Selskapet har en kjernekompetanse på analyser av fôr, næringsmidler, vann, avløpsvann, slamprøver, kompost med mer. Eiere av LabNett as er: Lillehammer kommune 26,46 % eierandel Ringsaker kommune 12,95 Hamar kommune 10,42 Stjørdal kommune 8,54 Levanger kommune 8,05 Stange kommune 7,33 Verdal kommune 6,23 Gausdal kommune 4,30 HIAS AS 3,81 Ringebu kommune 3,50 Øyer kommune 3,19 Løten kommune 2,94 Meråker kommune 1,16 Frosta kommune 1,11 Stange kommunes andel representerer en verdi på kr Bakgrunn: Bakgrunnen for etablering av LabNett AS Ringsaker kommune sammen med et par større bedrifter i Ringsaker var pådrivere for å få stiftet selskapet Agroindustriell Utvikling as (AiU as). Høsten 1990 startet AiU et registreringsarbeid av alle laboratorievirksomhetene i Mjøsområdet med det mål å få samlet virksomheter i et slagkraftig analysesenter som kunne få både regional og nasjonal betydning. Utredningen ble finansiert av Ringsaker kommune og var ferdig i februar Prosjektet møtte stor motstand fra diverse offentlige instanser og ble lagt på is.

5 Sak 0100/05 I 1995 ble prosjektet brakt på banen igjen og Ringsaker kommune foreslo å etablere et selskap som skulle stå for oppbygging og drift av et analysesenter. Den ble Analysesenteret AS stiftet. Senere skiftet selskapet navn til ØstLab Hamar AS. I tillegg til kommunene i Hamarregionen gikk Lillehammer, Gausdal, Ringebu og Øyer kommuner inn som aksjonærer. LabNett AS er en viderføring av Øst-Lab Hamar AS som ble stiftet LabNett AS ble stiftet med bakgrunn i sammenslåing av analyselaboratoriene Øst-Lab Hamar AS, Laboratorieenheten ved Næringsmiddeltilsynet for Sør-Gudbrandsdal, Lillehammer og Landbrukskjemisk laboratorium i Stjørdal. Fra ovetok LabNett AS Rødmyr Miljøsenter DA i Skien og fra ble laboratoriene til Næringsmiddeltilsynet for Asker og Bærum og Helsevernetaten i Oslo overtatt av LabNett AS. Dagens situasjon i LabNett AS Med unntak av årene 2002 og 2004, har LabNett AS fra 1999 levert positive økonomiske resultater, men disse har hele tiden vært svært marginale og ligget rundt 2 %. I 2004 pådrog LabNett AS seg et kraftig underskudd gjennom store, ikke kalkulerte kostnader knyttet til overtagelse og drift av de nye laboratorieenhetene, særlig Oslo-Akershus avdelingen. Underskuddet for LabNett AS i 2004 ble på kr etter skatt (driftsresultatet ble kr ). Som følge av dette ble den bokførte egenkapitalen i 2004 tapt og var per negativ med kr I følge bedriftens prognoser for 2005 forventes det ytterligere et underskudd i størrelsesorden kr 2,2 mill. Dette gir en underbalanse (negativ egenkapital) i størrelsesorden kr 2,6-2,7 mill. Selskapet drives for kreditors regning og videre drift er avhengig av ny frisk kapitaltilførsel. Banken er kjent med situasjonen og på basis av planene om ny kapitaltilførsel har banken gitt bedriften tilleggskreditt med forfall På det tidspunkt er videre drift avhengig av ny frisk kapital er på plass. Kjøpstilbud Sikon Øst ASA og Scanbio ASA har i brev av til eierkommune fremmet tilbud om kjøp av alle aksjene i LabNett AS på nærmere angitte vilkår. I vedtak fra styremøte i LabNett AS den anbefaler styret at aksjeeierne godtar tilbudet fra Sikon Øst ASA/Scanbio ASA om å utløse aksjene på de angitte vilkår. Etter at det ble offentlig kjent at LabNett AS ønskes kjøpt av Sikon/Scanbio, har flere interessenter meldt sin interesse for å kjøpe LabNett AS. Tilbudet fra Sikon ASA/Scanbio ASA *) inneholder en utløsing av alle aksjer i selskapet for en samlet pris av kr 1,-, pluss 30 % av et eventuelt regnskapsmessig overskudd i Videre forplikter Sikon/Scanbio seg til å investere kr mill i LabNett AS for videreutvikling av selskapet de neste årene. Kjøperne har også gitt uttrykk for at de ser kjøpet av LabNett AS som et strategisk viktig element i å bevare kompetansen i innlandet i relasjon til den pågående satsingen innefor bioteknologi på Hamar. Derfor er intensjonen at hovedkontoret fortsatt skal ligge på Hamar.

6 Sak 0100/05 *) Sikon Øst ASA er et selskap for investeringer, kompetanseutvikling og nettverksbygging i Hedmark og Oppland. Hovedkontoret er på Hamar og selskapet ledes av Asbjørn Bjørnstad. Scanbio ASA er et norsk selskap innen biomarin produksjon. Selskapet har kompetanse innen fiskeoppdrett, produksjon av fisk/fiskeprodukter. I tillegg driver selskapet utvikling innen biodiesel og miljøhåndtering. De har egne laboratorier i Trondheim og Bjugn. Behandling av tilbudet. I et møte mellom ordførere/rådmenn i eierkommunene Lillehammer, Hamar, Løten og Ringsaker samt HIAS as, var det enighet om at det var nødvendig å foreta en nærmere vurdering av situasjonen for LabNett AS og tilbudet fra Sikon/Scanbio. Det ble derfor rettet en henstilling til styret i eiendomsselskapet Bekkeliveien 2 AS om å engasjere et frittstående konsulentselskap til å foreta en alternativ vurdering av LabNetts verdier og fremtidsmuligheter. Styret i Bekkeliveien 2 AS imøtekom henstillingen og engasjerte HeB Consulting til å gjennomføre analysen. Denne foreligger i form av en rapport som er stilt til disposisjon for de aktuelle eierne. Rapporten er unntatt offentlighet ettersom den både inneholder forretningsmessige vurderinger av LabNett AS og fortrolige opplysninger om andre selskaper. HeB Consulting as konkluderer i sin rapport at det bør være mulig å oppnå en høgere pris for aksjene i LabNett enn kr 1. Basert på salg av selskapet til andre aktører i bransjen, bør det ut fra verdivurderinger de har gjort være mulig å oppnå inntil kr 2,5-3 mill for aksjene i selskapet. Men et slikt salg vil sannsynligvis føre til at lokale arbeidsplasser og dermed kompetansen flyttes til kjøpers anlegg utenfor regionen. Det ligger heller ingen formell garanti i tilbudet for at den nødvendige kapitaltilførsel blir foretatt etter at selskapet er overtatt. Av rapporten og regnskapsdata utsendt til en ekstraordinær generalforsamling i LabNett AS framgår det at den økonomiske situasjonen for selskapet nå er så prekær at eierne må ha tatt en avgjørelse om kjøpstilbudet innen utgangen av august Med bakgrunn i rapporten ble det i et nytt møte mellom eierkommunene i Hamarregionen og HIAS besluttet å nedsette et tremannsutvalg med næringssjefen i Hamar, rådmannen i Lillehammer og rådmannen i Ringsaker til å innlede forhandlinger Sikon /Scanbio, og deretter utarbeide et svar der hovedformålet er å få sikkerhet for kapitaltilførselen til selskapet og sikre at LabNett AS og den unike kompetansen som er bygget opp i selskapet forblir i regionen. Dette tilbudet vil ikke foreligge endelig før i slutten av uke 33 og saken legges derfor fram uten innstilling. Det er imidlertid nødvendig at den føres opp på sakslista til formannskapets møte den 31. august Det vil bli innkalt til ny ekstraordinær generalforsamling Dfet er der nødvendig at ordføreren gis fullmakter evt. At det inngås avtale med Sikon/Scanbio. Utrykt vedlegg unntatt offentlighet, jfr. 5a: Tilbud fra Sikon Øst ASA og Scanbio ASA om kjøp av aksjer, datert Tilbud om kjøp av aksjer i selskapet LnbNett as, datert Vedtak i sak 8/2005 fra styremøte i LabNett AS, datert Verdivurdering av LabNett AS rapport fra HeB Consulting as

7 Sak 0101/05 GODTRGJØRINGER TIL VALGSTYRET OG STEMMESTYRENE - STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2005 Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 04/ /05 Arkiv: 011 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0101/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Godtgjøring til valgstyret og stemmestyrene ved Stortings- og sametingsvalget 2005 fastsettes til: Kr. 450,- pr. dag. Tapt arbeidsfortjeneste etter kommunens gjeldende satser. Skyssgodtgjøring etter kommunens regulativ. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann Behandling i Formannskapet, sak 0125/04 Representanten Furulund AP fremmet følgende forslag: Stortings- og sametingsvalget avholdes over 2 dager, søndag 11. og mandag 12. september Formannskapet sluttet seg enstemmig til Furulunds forslag. Vedtak: Stortings- og sametingsvalget avholdes over 2 dager, søndag 11. og mandag 12. september SAKSOPPLYSNINGER

8 Sak 0101/05 Sammendrag: Ved valget i 2003 ble godtgjøring til stemmestyrene utbetalt med kr. 450,- for valgdagen. Årets valg skal holdes som to-dagers valg og det tilsier kr. 450,- pr. dag. Ekstra godtgjøring til valgstyret ble utelatt i 2003, da valgstyret besto av formannskapets medlemmer. Etter godtgjøringsreglementets pkt. 3, 2.ledd skal ikke formannskapet ha ekstra godtgjøring der de møter som kollegium. Denne begrunnelsen gjorde at valgstyret ikke fikk utbetalt ekstra under valgdagen i Ved årets valg består valgstyret 11 av formannskapets medlemmer samt 3 fra kommunestyret som ikke er representert i formannskapet. Dette tilsier at det ikke er et rent Formannskap som stiller som valgstyre og må derfor få utbetalt godtgjøring som stemmestyrene. Vurdering: Rådmannen anbefaler at godtgjøring blir gitt til valgstyret og stemmestyrene med kr. 450,- pr. dag samt tapt arbeidsfortjeneste og skyssgodtgjøring etter kommunens gjeldende satser og regulativ.

9 Sak 0102/05 ETABLERING AV BARNEHAGE PÅ ILSENG - AVTALE MED BAMSEBO BARNEHAGE A/S Saksbehandler: Knut Bryhni Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: A1 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0102/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. I henhold til kommunestyrets vedtak godkjenner formannskapet foreliggende avtale mellom Bamsebo barnehage A/S og Stange kommune vedrørende disposisjon av gnr. 212 br. nr. 6, Bjørklund, til bygging av 3 avdelings barnehage. 2. Ordføreren gis myndighet til å inngå festeavtale mellom Stange kommune og Bamsebo barnehage A/S. 3. Det forutsettes videre at det blir enighet om ervervelse/bruk av resterende areal for bruk til uteområde. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp. Stange, den Erik Heldal Haugerud Rådmann Knut Bryhni Leder barnehager

10 Sak 0102/05 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Som en oppfølging av sak 34/05 Etablering av barnehage på Ilseng, behandlet av Kommunestyret , er det utarbeidet et avtaleforslag mellom Bamsebo barnehage A/S og Stange kommune. Avtaleforslaget er utarbeidet på grunnlag av vedtak i sak 34/05 og i samarbeid med eier av Bamsebo barnehage som ikke har merknader til foreliggende avtaleforslag. 1. Romedal speidertropp har konkludert med at en flytting av eksisterende bygg på Bjørklund vil bli for kostbart. Det jobbes derfor for at speiderne skal disponere lokaler i underetasjen på Ilseng samfunnshus. 1. Romedal speidertropp har et sterkt ønske om at dette kun blir en midlertidig ordning og at det arbeides med en bedre løsning på sikt. Bakgrunn: Kommunestyret behandlet i møte sak 34/05 Etablering av barnehage på Ilseng. Kommunestyret fattet vedtak om at Stange kommune stilte seg positiv til søknad fra Ann Kjerstin Hagen Åsen om bygging av 3 avdelings privat barnehage på Ilseng. Det ble samtidig fattet vedtak om at Stange kommune skulle stille tomt til disposisjon og at det ble inngått festeavtale på denne tomten. I vedtaket er det i tillegg stilt krav som bl.a. - forutsetning for feste at tomten nyttes til barnehageformål - skulle barnehagedriften opphøre går bruksretten av tomten umiddelbart tilbake til kommunen som eier - utbygger forestår kostnader til framføring av vei og ev. kostnader ved utbedring av vann og avløp - under forutsetning av at det ikke kom inn vesentlige merknader i høringsrunden for kommuneplanens arealdel velges Bjørklund som barnehagetomt. Vesentlige merknader er ikke innkommet og derfor er Bjørklund valgt som tomt i forslag til avtale. I foreliggende avtale er ovennevnte momenter bakt inn. Foreliggende avtaleforslag er utarbeidet i dialog med Ann Kjerstin Hagen Åsen som ikke har merknader til avtaleforslaget. I tillegg til foreliggende avtale om disponering av tomt vil det bli utarbeidet en festekontrakt mellom Bamsebo barnehage A/S og Stange kommune for disponering av tomta. I innstillingen foreslås det at ordføreren gis myndighet til å inngå en slik festeavtale. Det kan i tillegg nevnes at det arbeides med å inngå driftsavtaler med samtlige private barnehager i Stange. Med utgangspunkt i mønsteravtale inngått mellom Kommunens sentralforbund og Private barnehagers landsforbund jobbes det med å utarbeide en lokal mønsteravtale for bruk i Stange kommune. Denne mønsteravtalen vil danne utgangspunkt for avtale med den enkelte private barnehage i Stange. Mønsteravtalen vil bli lagt fram som orienteringssak for formannskapet. Romedal 1. speidertropp har i dag lokaler i tidligere Bjørklund skole/barnepark. I Kommunestyrets vedtak er det under p. 6 e konstatert at det foreligger muligheter for å løse speidernes behov uten negative konsekvenser for etablering og drift av barnehage på tomta. Det er fra administrasjonens side jobbet videre med denne saken for å finne en løsning. Fra utbyggers side er det konkludert med at nåværende plassering av eksisterende bygg vil få store negative konsekvenser for etablering av barnehage og det ble derfor fra 1. Romedal speidertropps sin side jobbet med en løsning der deler av bygget ble flyttet til nordøstre hjørne av tomta. Konklusjonen fra speidernes side var at, bla. ut fra byggets

11 Sak 0102/05 beskaffenhet, dette ville medføre en kostnad som langt oversteg det beløpet, kr ,-, som speiderne ville kunne få for å rive/flytte bygget. I tillegg var det forhold ved plasseringen, bl.a. avløp/kummer, som ville gjøre det vanskelig å plassere bygget i nordøstre hjørne. På dette grunnlag er det blitt jobbet med at 1. Romedal speidertropp skal disponere lokaler i underetasjen på Ilseng samfunnshus lokaler som i dag disponeres av Ilseng ungdomsklubb to kvelder i uka. Mye tyder på at dette vil la seg ordne. 1. Romedal speidertropp aksepterer dette som en midlertidig ordning, men anser det ikke som tilfredsstillende som en permanent løsning. De ønsker i den forbindelse tilskudd til etablering av nye lokaler. Dette anser rådmannen må tas opp som en egen sak. I tillegg til tilbudet om lokaler i underetasjen på Samfunnshuset er 1. Romedal speidertropp tilbudt lagerrom i nye Bamsebo barnehage for oppbevaring av utstyr til bruk i skogen ved Bjørklund. Vedrørende tilleggsareal til uteområdet så er det foretatt befaring og det er foretatt en foreløpig begrensning av det aktuelle området. Administrasjonen vil arbeide for å få i stand en avtale med grunneier innen kort tid. Det foreslås at rådmannen gis myndighet til å inngå en avtale om kjøp av grunn innenfor en øvre kostnadsramme på kr ,-. Vedlegg: 1. Avtale mellom Bamsebo barnehage A/S og Stange kommune vedrørende disponering av tomt til barnehageformål.

12 Sak 0102/05 AVTALE MELLOM BAMSEBO BARNEHAGE A/S OG STANGE KOMMUNE VEDRØRENDE DISPONERING AV TOMT TIL BARNEHAGEFORMÅL. 1. Stange kommune stiller til disposisjon gnr. 212 br. nr. 6, Bjørklund til Bamsebo barnehage A/S. Det inngås festeavtale på tomten mellom Stange kommune og Bamsebo barnehage A/S med en løpetid på 99 år. Den årlige festekostnad utgjør kr. 1,-. Stange kommune vil forhandle med eier av gnr. 212, br. nr. 1, Sande, med sikte på å erverve et mindre areal vest for barnehagen. Dette vil bli tillagt gnr. 212, br. nr Det er en forutsetning for festekontrakten at tomten nyttes til barnehageformål. Opphører barnehagedriften, går bruksretten til tomten umiddelbart til kommunen som eier. Samtidig skal Stange kommune tilbys å overta barnehagen og/eller driften av denne. Ved en ev. overdragelse overtar kommunen barnehagen til den verdi som bygningen representerer på opphørstidspunktet. Fastmontert utstyr inngår som en del av bygningen der det er montert. Lekeapparater utendørs anses for å være fastmontert utstyr. Lekestue, gitt av foreldre i gave, omfattes ikke i denne avtalen. Ved verdsettelsen av eiendommen skal en legge til grunn ekspropriasjonserstatningsloven av 6. april 1984 nr 17 5 første og annet ledd. 3. Det forutsettes at Bamsebo barnehage A/S forestår kostnader til framføring av adkomstvei, vann, avløp og tilknytning til det kommunale nettet i henhold til kommunale myndigheters krav. 4. I tillegg til denne av tale inngås det en egen driftsavtale mellom Bamsebo barnehage A/S og Stange kommune. Ilseng Stange For Bamsebo barnehage A/S For Stange kommune

13 Sak 0103/05 TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE - NAVN PÅ VEGER I VALLSET, ÅSBYGDA, TANGEN OG ESPA Saksbehandler: Terje Moshaug Arkivsak: 04/ /05 Arkiv: L32 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0103/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: På veg nr 1182 på Tangen fastsettes navnet Smibakken. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann Terje Moshaug

14 Sak 0103/05 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Ved behandlingen av navn på veger i Vallset, Åsbygda, Tangen og Espa ble det utsatt å finne navn på veg nr 1182 på Tangen. Ut fra en ny vurdering av saken vil rådmannen foreslå at vegen gis navnet Smibakken, som er i overensstemmelse med forslag fra eieren av Korsødegården, Anders Røise, som har avgitt areal til området der vegen ligger. Bakgrunn: Ved behandlingen av vegnavn på i flere veger i Vallset, Åsbygda, Tangen og Espa i formannskapsmøte 2. februar 2005 ble det lagt fram forslag på å bruke Ingeborg Refling Hagens navn på veg nr 1182, som er en veg på det nyetablerte byggefeltet på Korsødegården på Tangen. Under behandlingen i formannskapet ble det foreslått å utsette saken, slik at det ble mulig å tenke grundigere igjennom saken før endelig vedtak ble gjort. Onsdag 10. august har plansjef Jørn Haugen og virksomhetsleder drøftet saken med utgangspunkt i drøftingene i formannskapet og de forslag som forelå til behandlingen 2. februar. Vurdering: Ingeborg Refling Hagens navn fortjener etter vår vurdering å minnes også i et vegnavn, men vi mener også at det vil passe langt bedre om hennes navn kan knyttes til en veg nærmere der hun bodde, på Fredheim på Tangen. Vi stopper derfor opp ved forslaget til eieren av Korsødegården, Anders Røise. I hans forslag heter det: Forslag til navn på veg nr er Smibakken. Det begrunnes med at området rundt der den gamle løa var, og dermed et stort område av det nye boligfeltet, alltid har blitt kalt Smibakken. Navnet kommer nok av at det fra gammelt av var ei smie der. Navneforslaget er også drøftet med seksjonsleder for bygg og oppmåling, Knut Skjeset, som står for det videre arbeid med selve adressetildelingen, og som også er opptatt av å sørge for at vi ikke får vegnavn som lett kan forveksles. Men også Skjeset er enig i at Smibakken er et forslag som på en god måte forener gammel navnetradisjon, og heller ikke bør kunne forveksles med det andre navnet med tilknytning til smedtradisjonen i Stange, Smiuvegen på Ilseng. På grunnlag av ovenstående foreslås navnet Smibakken på veg nr 1182 på Tangen. Vedlegg: Utskrift av behandlingen av sak nr 0007/05 i Stange formannskap

15 Sak 0103/05 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 04/ /05 Arkiv: L32 Sak: 0007/05 TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE - NAVN PÅ VEGER I VALLSET, ÅSBYGDA, TANGEN OG ESPA Behandling: Forslag fra ordfører: Veg 1178 Vallset kirke Åsvang: Tomtvegen Åsvang Hekne: Andrew Furuseths veg Veg 1180 Birkelivegen Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Frode Kayser: Veg 1182 Veg 1182 ble vedtatt utsatt. Smibakken Øvrige vegnavn ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Det fastsettes nedenstående navn på veger i Stange kommune: Veg nr. 1177: Filsetvegen Veg nr. 1178: Vallset kirke Åsvang: Tomtvegen Åsvang Hekne: Andrew Furuseth s veg Veg nr. 1179: Øgardshøgda Veg nr. 1180: Birkelivegen Veg nr. 1182: Utsettes Veg nr. 1183: Pilegrimsvegen Rett utskrift: Stange kommune, den Kari Vasaasen formannskapssekretær Saksprotokoll sendes: Kultur og fritid v/virksomhetsleder

16 Sak 0104/05 STØTTESENTERET FOR INCEST - HAMAR. SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFT Saksbehandler: Liv Synnøve Langberg Arkivsak: 03/ /05 Arkiv: 223 F73 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0104/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Stange kommune øker bevilgningen til Støttesenteret mot incest Hamar med kr under den forutsetning at de øvrige deltakende kommuner bidrar med dekning av beløpet Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

17 Sak 0104/05 SAKSOPPLYSNINGER Hamar kommune er vertskommune for Stiftelsen Støttesenteret mot Incest Hamar og har gjennom dette ansvar for godkjenning av budsjett og søknad om statlig økonomisk støtte. For uten Stange deltar Hamare, Løten, Ringsaker, Kongsvinger, Alvdal, Gjøvik, Østre Toten, Nord Aurdal og Eidsvoll kommune, Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune i samarbeidet omkring støttesenteret. Samlet budsjett for år 2005 er satt opp med kr ,- men det er manglende inndekning i forhold til budsjettet med kr ,- og Støttesenteret mot Incest Hamar har i egen søknad bedt om en garanti for kr ,- fra Hamar kommune. I formannskapets sak nr. 0053/05 økte Hamar kommune bevilgningen til Støttesenteret mot incest Hamar med inntil kr under forutsetning av at de øvrige deltakende kommunene bidro med dekning av beløpet. Stange kommune har tidligere bevilget kr i tilskudd for Tilleggskostnad for Stange kommune er kr , til sammen kr Staten dekker 50 % av driftsutgiftene i h h t godkjent budsjett. Fra 2006 vil det statlige tilskuddet være på 80% av driftsutgifter i h.h.t. godkjent budsjett til ett incestsenter pr. fylke. Det er ikke avklart ennå hvilket dette vil være for Hedmarks del.. VURDERING: Stiftelsen Støttesenteret mot Incest Hamar har behov noe ekstra bistand for 2005 for å kunne opprettholde helårsdrift. Fra 2006 vil et av incestsentrene i Hedmark motta statsstøtte tilsvarende 80% av driftsutgifter i h.h.t. godkjent budsjett. Søknad om tilleggsbevilgning forventes derfor å være en engangshendelse. Hamar kommune har garantert for tilleggsbeløpet under den forutsetning at øvrige deltakerkommunen bidrar. Rådmannen vurderer det som rimelig at Stange kommune bidrar med sin del av tilleggskostnaden.

18 Sak 0105/05 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - BJØRG KLEPPANG Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: 033 &16 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0105/05 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Bjørg Kleppangs søknad om å bli fritatt for vervet som varamedlem til skatteutvalget imøtekommes. Som nytt varamedlem velges: Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

19 Sak 0105/05 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Bjørg Kleppang, Tangen, har søkt i brev av om å bli fritatt fra sitt verv som varamedlem til skatteutvalget. Hun begrunner sin søknad med at hun har innehatt vervet i flere år. Skatteutvalget består i dag av følgende medlemmer med personlige varamedlemmer: Medlemmer: Arvid Hagelund, Gamlevn. 76 A, Ilseng Anne Lise Mangerud, Røne N, Stange Erik Ringnes, Ringnes gård, Ottestad Gunvor Lien Nyhus, Fjordvn. 6, Ottestad Karin Helmersen, Nordvivn. 116, Ottestad Personlige varamedlemmer: Sigrid Lundsbakken, Fjellbo, Åsvang Signe Maagaard, Tomter, Vallset Rolv Edvinsen, Kirkevn. 25, Stange Rolf Arvid Holm, Bertestien 12, Ottestad Bjørg Kleppang, Gravikvn. 29, Tangen LEDER: NESTLEDER: Arvid Hagelund Anne Lise Mangerud. Vurdering: Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges da søkeren har hatt vervet over en del år.

20 Sak 0106/05 SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALT VERV - HERMOD TELEBOND Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 03/ /05 Arkiv: 033 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0106/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Hermod Telebonds søknad om å bli fritatt fra vervet som varamedlem til funksjonshemmedes råd imøtekommes. Som nytt varamedlem velges: Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

21 Sak 0106/05 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Hermod Telebond, Stange, har søkt om å bli fritatt fra sitt verv som varamedlem til Funksjonshemmedes råd. Funksjonshemmedes råd består i dag av følgende medlemmer og varamedlemmer: Medlemmer: Varamedlemmer: Erik Holst, Åsvegen 12, Åsvang vararepr. Knut Edvardsen, Kjonerudvegen 212, Ottestad Helen Rønningsbakken, Liberg, Vallset Gro Børvan, Jernbanegt. 380, Stange Erik Ringnes, Ringnes gård, Ottestad Arild Olsen, Fredrikstad, Tangen John Dahl, Høgvollvg. 49, Ottestad Hermod Telebond,, Dragonvg. 56, Stange Bjørg Kaspersen,Kr. Fjeldsgt. 10B, Stange Arild Rønning, Parkvegen 10, Stange Hans Tynnerstedt, Vie Vallset Nelly Johansen, Østhagen, Ilseng Ester Opheim,Kvilavegen 15, Ottestad Sidsel Busterud, Lie, Ottestad Øystein Hansen, Kirkevegen 46, Stange Silje Gillund, Sandvikaveg. 302, Ottestad Som leder: Som nestleder: Erik Holst Helen Rønningsbakken Funksjonstid: 4 år. Vurdering: Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges.

22 Sak 0107/05 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - ELIN MIKAELSEN Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: 033 &16 Saken skal sluttbehandles av: Saksnr.: Utvalg Møtedato 0107/05 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Elin Mikaelsen, medlem av kommunestyrets gruppe for Arbeiderpartiet, søker om å bli fritatt fra kommunale verv da hun har flyttet fra kommuen. Søknaden imøtekommes. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

23 Sak 0107/05 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Elin Mikaelsen, har søkt om å bli fritatt fra sine kommunale verv i Stange kommune da hun har flyttet fra kommunen. Elin Mikaelsen innehar følgende verv som: Medlem av kommunestyret for Arbeiderpartiet. Varamedlem til formannskapet. Medlem og nestleder av Komite for Miljø og oppvekst Varamedlem til kommunestyret Kai Overmo rykker opp som medlem. Da kommunestyrets vararepresentantgruppe for AP har blitt utilstrekkelig, skal gruppen i h.h. til valgloven rykke opp i rekkefølge. Arbeiderpartiet har ikke igjen så mange vararepresentanter. I valgloven 6-2 Antall kandidater på listeforslagene. (2) Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til fylkestinget eller kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn. I valgloven om Mandatfordeling og kandidatkåring ved kommunestyrevalg, pkt. 3, 1.setning står: Hver liste skal så vidt mulig tildeles så mange vararepresentanter som den får representanter, med tillegg av 3. Ved revisjon av valgloven , jfr. vl. 6-2 (2) ovenfor, ble det anledning til å stille med færre kandidater enn det er representanter i kommunestyret (43). Alle partiene samt Bygdelista i Stange stilte med færre kandidater ved siste kommunestyrevalg. Arbeiderpartiet stilte med 29 kandidater og har etter dette ingen vararepresentant til opprykk. Vurdering: Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges.

24 Sak 0108/05 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - REIDUN KARIN NYEN Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: 033 &16 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0108/05 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Reidun Karin Nyen, varamedlem av kommunestyrets gruppe for Kristelig Folkeparti, søker om å bli fritatt fra kommunale verv. Søknaden imøtekommes. Kristelig Folkepartis vararepresentantrekke rykker opp i rekkefølge. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

25 Sak 0108/05 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Reidun Karin Nyen, har søkt om å bli fritatt fra sitt kommunale verv som varamedlem til Stange kommunestyre for Kristelig Folkeparti av helsemessig årsak. Da kommunestyrets vararepresentantgruppe for KrF har blitt utilstrekkelig, skal gruppen i h.h. til valgloven rykke opp i rekkefølge. Kristelig Folkeparti stilte med 21 kandidater. Kristelig Folkepartis vararepresentantrekke rykker opp i rekkefølge. I valgloven 6-2 Antall kandidater på listeforslagene. (2) Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til fylkestinget eller kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn. I valgloven om Mandatfordeling og kandidatkåring ved kommunestyrevalg, pkt. 3, 1.setning står: Hver liste skal så vidt mulig tildeles så mange vararepresentanter som den får representanter, med tillegg av 3. Ved revisjon av valgloven , jfr. vl. 6-2 (2) ovenfor, ble det anledning til å stille med færre kandidater enn det er representanter i kommunestyret (43). Alle partiene samt Bygdelista i Stange stilte med færre kandidater ved siste kommunestyrevalg. Vurdering: Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges. Utrykt vedlegg: Søknad m/legeerklæring

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.02.2005 Tid: kl. 09.00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.02.2005 Tid: kl. 09.00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.02.2005 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 31.08.2011 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Kl. 08.00-09.00 Befaring barnehage Øygardsjordet og Grandgard (frammøte Rådhuset) Eventuelle

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Journalnr. Side Tittel 0158/05 03/05589 SUPPLERINGSVALG TIL STYRET FOR OLE MOSTUES LEGAT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Journalnr. Side Tittel 0158/05 03/05589 SUPPLERINGSVALG TIL STYRET FOR OLE MOSTUES LEGAT MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.12.2005 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 02.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

Sammenslåing av arbeidsmarkedsbedriftene Skjerstad ASVO AS og Bopro AS

Sammenslåing av arbeidsmarkedsbedriftene Skjerstad ASVO AS og Bopro AS Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2010 62246/2010 2010/4188 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/146 Formannskapet 22.11.2010 Sammenslåing av arbeidsmarkedsbedriftene Skjerstad ASVO

Detaljer

MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 27.02.2013 Tid: 10:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Tittel 14/13 13/376 GODKJENNING AV PROTOKOLL 6/13 12/3195 SØKNAD OM FRADELING AV TOMT - 235/1

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 101/10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/09 08/1982 DELING AV EIENDOM FRA FLATLIEN, GBNR 97/1 37/09 09/111 SYSTEM FOR KVALITETSVURDERING I SKOLEN - REVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/09 08/1982 DELING AV EIENDOM FRA FLATLIEN, GBNR 97/1 37/09 09/111 SYSTEM FOR KVALITETSVURDERING I SKOLEN - REVISJON Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 04.03.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00 Kl. 09.00-10.00 Orientering fra sykehus innlandet - prosjekt 2020. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 30.09.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 OBS! Merk møtestart Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Pga den store mengden av saksdokumenter, har en av tekniske grunner måttet dele opp saklisten i en hovedliste og en tilleggsliste.

MØTEINNKALLING. Pga den store mengden av saksdokumenter, har en av tekniske grunner måttet dele opp saklisten i en hovedliste og en tilleggsliste. Sak 147/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 22.08.2012 Tid: Kl. 08.30 NB Merk tiden Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 15.06.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 66/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG BUDSJETT 2016 67/15 15/372 ANSETTELSE AV RÅDMANN I SØNDRE LAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 66/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG BUDSJETT 2016 67/15 15/372 ANSETTELSE AV RÅDMANN I SØNDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 (i etterkant av møte i partsammensatt utvalg) Medlemmene innkalles

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTE NR.: 07/3 TID: 24.04.2007 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 57 40 60).

Detaljer