MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: kl SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.08.2005 Tid: kl. 09.00 SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Journalnr. Side Tittel 0100/05 03/00333 LABNETT AS - TILBUD OM KJØP AV AKSJER 0101/05 04/02004 GODTRGJØRINGER TIL VALGSTYRET OG STEMMESTYRENE - STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET /05 05/00497 ETABLERING AV BARNEHAGE PÅ ILSENG AVTALE MED BAMSEBO BARNEHAGE A/ 0103/05 04/00650 TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE - NAVN PÅ VEGER I VALLSET, ÅSBYGDA, TANGEN OG ESPA 0104/05 03/03635 STØTTESENTERET FOR INCEST - HAMAR. SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFT 0105/05 05/02298 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - BJØRG KLEPPANG 0106/05 03/05835 SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALT VERV HERMOD TELEBOND

2 0107/05 05/02936 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV ELIN MIKAELSEN 0108/05 05/02985 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV REIDUN KARIN NYEN 0109/05 REFERAT Eget vedlegg Stange, den Jan Tyriberget ordfører

3 Sak 0100/05 LABNETT AS - TILBUD OM KJØP AV AKSJER Saksbehandler: Anne-Karin Bakke Arkivsak: 03/ /05 Arkiv: 255 J00 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0100/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Saken må behandles etter KL. 13 (Hasteparagrafen). Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

4 Sak 0100/05 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Om LabNett AS LabNett AS er et regionalt, uavhengig norsk laboratorieselskap stiftet i Selskapet har utviklet seg gjennom overtakelse og markedsretting av til sammen elleve offentlige analyselaboratorier. Ved utgangen av 2004 hadde selskapet seks avdelinger, lokalisert til Hamar, Lillehammer, Stjørdal, Levanger, Oslo og Skien. Hovedkontoret er på Hamar. Pr hadde selskapet 63 årsverk fordelt på 74 fast ansatte. Selskapets formål er laboratorievirksomhet som tilbyr rutine og spesialanalyser samt rådgivning innen næringsmiddelområdet, landbruk, miljø og veterinærmedisin samt annen virksomhet med tilknytning til dette. Virksomheten skal drive på forretningsmessig basis. LabNett AS retter sin virksomhet mot det nasjonale markedet. Selskapet har en kjernekompetanse på analyser av fôr, næringsmidler, vann, avløpsvann, slamprøver, kompost med mer. Eiere av LabNett as er: Lillehammer kommune 26,46 % eierandel Ringsaker kommune 12,95 Hamar kommune 10,42 Stjørdal kommune 8,54 Levanger kommune 8,05 Stange kommune 7,33 Verdal kommune 6,23 Gausdal kommune 4,30 HIAS AS 3,81 Ringebu kommune 3,50 Øyer kommune 3,19 Løten kommune 2,94 Meråker kommune 1,16 Frosta kommune 1,11 Stange kommunes andel representerer en verdi på kr Bakgrunn: Bakgrunnen for etablering av LabNett AS Ringsaker kommune sammen med et par større bedrifter i Ringsaker var pådrivere for å få stiftet selskapet Agroindustriell Utvikling as (AiU as). Høsten 1990 startet AiU et registreringsarbeid av alle laboratorievirksomhetene i Mjøsområdet med det mål å få samlet virksomheter i et slagkraftig analysesenter som kunne få både regional og nasjonal betydning. Utredningen ble finansiert av Ringsaker kommune og var ferdig i februar Prosjektet møtte stor motstand fra diverse offentlige instanser og ble lagt på is.

5 Sak 0100/05 I 1995 ble prosjektet brakt på banen igjen og Ringsaker kommune foreslo å etablere et selskap som skulle stå for oppbygging og drift av et analysesenter. Den ble Analysesenteret AS stiftet. Senere skiftet selskapet navn til ØstLab Hamar AS. I tillegg til kommunene i Hamarregionen gikk Lillehammer, Gausdal, Ringebu og Øyer kommuner inn som aksjonærer. LabNett AS er en viderføring av Øst-Lab Hamar AS som ble stiftet LabNett AS ble stiftet med bakgrunn i sammenslåing av analyselaboratoriene Øst-Lab Hamar AS, Laboratorieenheten ved Næringsmiddeltilsynet for Sør-Gudbrandsdal, Lillehammer og Landbrukskjemisk laboratorium i Stjørdal. Fra ovetok LabNett AS Rødmyr Miljøsenter DA i Skien og fra ble laboratoriene til Næringsmiddeltilsynet for Asker og Bærum og Helsevernetaten i Oslo overtatt av LabNett AS. Dagens situasjon i LabNett AS Med unntak av årene 2002 og 2004, har LabNett AS fra 1999 levert positive økonomiske resultater, men disse har hele tiden vært svært marginale og ligget rundt 2 %. I 2004 pådrog LabNett AS seg et kraftig underskudd gjennom store, ikke kalkulerte kostnader knyttet til overtagelse og drift av de nye laboratorieenhetene, særlig Oslo-Akershus avdelingen. Underskuddet for LabNett AS i 2004 ble på kr etter skatt (driftsresultatet ble kr ). Som følge av dette ble den bokførte egenkapitalen i 2004 tapt og var per negativ med kr I følge bedriftens prognoser for 2005 forventes det ytterligere et underskudd i størrelsesorden kr 2,2 mill. Dette gir en underbalanse (negativ egenkapital) i størrelsesorden kr 2,6-2,7 mill. Selskapet drives for kreditors regning og videre drift er avhengig av ny frisk kapitaltilførsel. Banken er kjent med situasjonen og på basis av planene om ny kapitaltilførsel har banken gitt bedriften tilleggskreditt med forfall På det tidspunkt er videre drift avhengig av ny frisk kapital er på plass. Kjøpstilbud Sikon Øst ASA og Scanbio ASA har i brev av til eierkommune fremmet tilbud om kjøp av alle aksjene i LabNett AS på nærmere angitte vilkår. I vedtak fra styremøte i LabNett AS den anbefaler styret at aksjeeierne godtar tilbudet fra Sikon Øst ASA/Scanbio ASA om å utløse aksjene på de angitte vilkår. Etter at det ble offentlig kjent at LabNett AS ønskes kjøpt av Sikon/Scanbio, har flere interessenter meldt sin interesse for å kjøpe LabNett AS. Tilbudet fra Sikon ASA/Scanbio ASA *) inneholder en utløsing av alle aksjer i selskapet for en samlet pris av kr 1,-, pluss 30 % av et eventuelt regnskapsmessig overskudd i Videre forplikter Sikon/Scanbio seg til å investere kr mill i LabNett AS for videreutvikling av selskapet de neste årene. Kjøperne har også gitt uttrykk for at de ser kjøpet av LabNett AS som et strategisk viktig element i å bevare kompetansen i innlandet i relasjon til den pågående satsingen innefor bioteknologi på Hamar. Derfor er intensjonen at hovedkontoret fortsatt skal ligge på Hamar.

6 Sak 0100/05 *) Sikon Øst ASA er et selskap for investeringer, kompetanseutvikling og nettverksbygging i Hedmark og Oppland. Hovedkontoret er på Hamar og selskapet ledes av Asbjørn Bjørnstad. Scanbio ASA er et norsk selskap innen biomarin produksjon. Selskapet har kompetanse innen fiskeoppdrett, produksjon av fisk/fiskeprodukter. I tillegg driver selskapet utvikling innen biodiesel og miljøhåndtering. De har egne laboratorier i Trondheim og Bjugn. Behandling av tilbudet. I et møte mellom ordførere/rådmenn i eierkommunene Lillehammer, Hamar, Løten og Ringsaker samt HIAS as, var det enighet om at det var nødvendig å foreta en nærmere vurdering av situasjonen for LabNett AS og tilbudet fra Sikon/Scanbio. Det ble derfor rettet en henstilling til styret i eiendomsselskapet Bekkeliveien 2 AS om å engasjere et frittstående konsulentselskap til å foreta en alternativ vurdering av LabNetts verdier og fremtidsmuligheter. Styret i Bekkeliveien 2 AS imøtekom henstillingen og engasjerte HeB Consulting til å gjennomføre analysen. Denne foreligger i form av en rapport som er stilt til disposisjon for de aktuelle eierne. Rapporten er unntatt offentlighet ettersom den både inneholder forretningsmessige vurderinger av LabNett AS og fortrolige opplysninger om andre selskaper. HeB Consulting as konkluderer i sin rapport at det bør være mulig å oppnå en høgere pris for aksjene i LabNett enn kr 1. Basert på salg av selskapet til andre aktører i bransjen, bør det ut fra verdivurderinger de har gjort være mulig å oppnå inntil kr 2,5-3 mill for aksjene i selskapet. Men et slikt salg vil sannsynligvis føre til at lokale arbeidsplasser og dermed kompetansen flyttes til kjøpers anlegg utenfor regionen. Det ligger heller ingen formell garanti i tilbudet for at den nødvendige kapitaltilførsel blir foretatt etter at selskapet er overtatt. Av rapporten og regnskapsdata utsendt til en ekstraordinær generalforsamling i LabNett AS framgår det at den økonomiske situasjonen for selskapet nå er så prekær at eierne må ha tatt en avgjørelse om kjøpstilbudet innen utgangen av august Med bakgrunn i rapporten ble det i et nytt møte mellom eierkommunene i Hamarregionen og HIAS besluttet å nedsette et tremannsutvalg med næringssjefen i Hamar, rådmannen i Lillehammer og rådmannen i Ringsaker til å innlede forhandlinger Sikon /Scanbio, og deretter utarbeide et svar der hovedformålet er å få sikkerhet for kapitaltilførselen til selskapet og sikre at LabNett AS og den unike kompetansen som er bygget opp i selskapet forblir i regionen. Dette tilbudet vil ikke foreligge endelig før i slutten av uke 33 og saken legges derfor fram uten innstilling. Det er imidlertid nødvendig at den føres opp på sakslista til formannskapets møte den 31. august Det vil bli innkalt til ny ekstraordinær generalforsamling Dfet er der nødvendig at ordføreren gis fullmakter evt. At det inngås avtale med Sikon/Scanbio. Utrykt vedlegg unntatt offentlighet, jfr. 5a: Tilbud fra Sikon Øst ASA og Scanbio ASA om kjøp av aksjer, datert Tilbud om kjøp av aksjer i selskapet LnbNett as, datert Vedtak i sak 8/2005 fra styremøte i LabNett AS, datert Verdivurdering av LabNett AS rapport fra HeB Consulting as

7 Sak 0101/05 GODTRGJØRINGER TIL VALGSTYRET OG STEMMESTYRENE - STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2005 Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 04/ /05 Arkiv: 011 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0101/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Godtgjøring til valgstyret og stemmestyrene ved Stortings- og sametingsvalget 2005 fastsettes til: Kr. 450,- pr. dag. Tapt arbeidsfortjeneste etter kommunens gjeldende satser. Skyssgodtgjøring etter kommunens regulativ. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann Behandling i Formannskapet, sak 0125/04 Representanten Furulund AP fremmet følgende forslag: Stortings- og sametingsvalget avholdes over 2 dager, søndag 11. og mandag 12. september Formannskapet sluttet seg enstemmig til Furulunds forslag. Vedtak: Stortings- og sametingsvalget avholdes over 2 dager, søndag 11. og mandag 12. september SAKSOPPLYSNINGER

8 Sak 0101/05 Sammendrag: Ved valget i 2003 ble godtgjøring til stemmestyrene utbetalt med kr. 450,- for valgdagen. Årets valg skal holdes som to-dagers valg og det tilsier kr. 450,- pr. dag. Ekstra godtgjøring til valgstyret ble utelatt i 2003, da valgstyret besto av formannskapets medlemmer. Etter godtgjøringsreglementets pkt. 3, 2.ledd skal ikke formannskapet ha ekstra godtgjøring der de møter som kollegium. Denne begrunnelsen gjorde at valgstyret ikke fikk utbetalt ekstra under valgdagen i Ved årets valg består valgstyret 11 av formannskapets medlemmer samt 3 fra kommunestyret som ikke er representert i formannskapet. Dette tilsier at det ikke er et rent Formannskap som stiller som valgstyre og må derfor få utbetalt godtgjøring som stemmestyrene. Vurdering: Rådmannen anbefaler at godtgjøring blir gitt til valgstyret og stemmestyrene med kr. 450,- pr. dag samt tapt arbeidsfortjeneste og skyssgodtgjøring etter kommunens gjeldende satser og regulativ.

9 Sak 0102/05 ETABLERING AV BARNEHAGE PÅ ILSENG - AVTALE MED BAMSEBO BARNEHAGE A/S Saksbehandler: Knut Bryhni Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: A1 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0102/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. I henhold til kommunestyrets vedtak godkjenner formannskapet foreliggende avtale mellom Bamsebo barnehage A/S og Stange kommune vedrørende disposisjon av gnr. 212 br. nr. 6, Bjørklund, til bygging av 3 avdelings barnehage. 2. Ordføreren gis myndighet til å inngå festeavtale mellom Stange kommune og Bamsebo barnehage A/S. 3. Det forutsettes videre at det blir enighet om ervervelse/bruk av resterende areal for bruk til uteområde. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp. Stange, den Erik Heldal Haugerud Rådmann Knut Bryhni Leder barnehager

10 Sak 0102/05 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Som en oppfølging av sak 34/05 Etablering av barnehage på Ilseng, behandlet av Kommunestyret , er det utarbeidet et avtaleforslag mellom Bamsebo barnehage A/S og Stange kommune. Avtaleforslaget er utarbeidet på grunnlag av vedtak i sak 34/05 og i samarbeid med eier av Bamsebo barnehage som ikke har merknader til foreliggende avtaleforslag. 1. Romedal speidertropp har konkludert med at en flytting av eksisterende bygg på Bjørklund vil bli for kostbart. Det jobbes derfor for at speiderne skal disponere lokaler i underetasjen på Ilseng samfunnshus. 1. Romedal speidertropp har et sterkt ønske om at dette kun blir en midlertidig ordning og at det arbeides med en bedre løsning på sikt. Bakgrunn: Kommunestyret behandlet i møte sak 34/05 Etablering av barnehage på Ilseng. Kommunestyret fattet vedtak om at Stange kommune stilte seg positiv til søknad fra Ann Kjerstin Hagen Åsen om bygging av 3 avdelings privat barnehage på Ilseng. Det ble samtidig fattet vedtak om at Stange kommune skulle stille tomt til disposisjon og at det ble inngått festeavtale på denne tomten. I vedtaket er det i tillegg stilt krav som bl.a. - forutsetning for feste at tomten nyttes til barnehageformål - skulle barnehagedriften opphøre går bruksretten av tomten umiddelbart tilbake til kommunen som eier - utbygger forestår kostnader til framføring av vei og ev. kostnader ved utbedring av vann og avløp - under forutsetning av at det ikke kom inn vesentlige merknader i høringsrunden for kommuneplanens arealdel velges Bjørklund som barnehagetomt. Vesentlige merknader er ikke innkommet og derfor er Bjørklund valgt som tomt i forslag til avtale. I foreliggende avtale er ovennevnte momenter bakt inn. Foreliggende avtaleforslag er utarbeidet i dialog med Ann Kjerstin Hagen Åsen som ikke har merknader til avtaleforslaget. I tillegg til foreliggende avtale om disponering av tomt vil det bli utarbeidet en festekontrakt mellom Bamsebo barnehage A/S og Stange kommune for disponering av tomta. I innstillingen foreslås det at ordføreren gis myndighet til å inngå en slik festeavtale. Det kan i tillegg nevnes at det arbeides med å inngå driftsavtaler med samtlige private barnehager i Stange. Med utgangspunkt i mønsteravtale inngått mellom Kommunens sentralforbund og Private barnehagers landsforbund jobbes det med å utarbeide en lokal mønsteravtale for bruk i Stange kommune. Denne mønsteravtalen vil danne utgangspunkt for avtale med den enkelte private barnehage i Stange. Mønsteravtalen vil bli lagt fram som orienteringssak for formannskapet. Romedal 1. speidertropp har i dag lokaler i tidligere Bjørklund skole/barnepark. I Kommunestyrets vedtak er det under p. 6 e konstatert at det foreligger muligheter for å løse speidernes behov uten negative konsekvenser for etablering og drift av barnehage på tomta. Det er fra administrasjonens side jobbet videre med denne saken for å finne en løsning. Fra utbyggers side er det konkludert med at nåværende plassering av eksisterende bygg vil få store negative konsekvenser for etablering av barnehage og det ble derfor fra 1. Romedal speidertropps sin side jobbet med en løsning der deler av bygget ble flyttet til nordøstre hjørne av tomta. Konklusjonen fra speidernes side var at, bla. ut fra byggets

11 Sak 0102/05 beskaffenhet, dette ville medføre en kostnad som langt oversteg det beløpet, kr ,-, som speiderne ville kunne få for å rive/flytte bygget. I tillegg var det forhold ved plasseringen, bl.a. avløp/kummer, som ville gjøre det vanskelig å plassere bygget i nordøstre hjørne. På dette grunnlag er det blitt jobbet med at 1. Romedal speidertropp skal disponere lokaler i underetasjen på Ilseng samfunnshus lokaler som i dag disponeres av Ilseng ungdomsklubb to kvelder i uka. Mye tyder på at dette vil la seg ordne. 1. Romedal speidertropp aksepterer dette som en midlertidig ordning, men anser det ikke som tilfredsstillende som en permanent løsning. De ønsker i den forbindelse tilskudd til etablering av nye lokaler. Dette anser rådmannen må tas opp som en egen sak. I tillegg til tilbudet om lokaler i underetasjen på Samfunnshuset er 1. Romedal speidertropp tilbudt lagerrom i nye Bamsebo barnehage for oppbevaring av utstyr til bruk i skogen ved Bjørklund. Vedrørende tilleggsareal til uteområdet så er det foretatt befaring og det er foretatt en foreløpig begrensning av det aktuelle området. Administrasjonen vil arbeide for å få i stand en avtale med grunneier innen kort tid. Det foreslås at rådmannen gis myndighet til å inngå en avtale om kjøp av grunn innenfor en øvre kostnadsramme på kr ,-. Vedlegg: 1. Avtale mellom Bamsebo barnehage A/S og Stange kommune vedrørende disponering av tomt til barnehageformål.

12 Sak 0102/05 AVTALE MELLOM BAMSEBO BARNEHAGE A/S OG STANGE KOMMUNE VEDRØRENDE DISPONERING AV TOMT TIL BARNEHAGEFORMÅL. 1. Stange kommune stiller til disposisjon gnr. 212 br. nr. 6, Bjørklund til Bamsebo barnehage A/S. Det inngås festeavtale på tomten mellom Stange kommune og Bamsebo barnehage A/S med en løpetid på 99 år. Den årlige festekostnad utgjør kr. 1,-. Stange kommune vil forhandle med eier av gnr. 212, br. nr. 1, Sande, med sikte på å erverve et mindre areal vest for barnehagen. Dette vil bli tillagt gnr. 212, br. nr Det er en forutsetning for festekontrakten at tomten nyttes til barnehageformål. Opphører barnehagedriften, går bruksretten til tomten umiddelbart til kommunen som eier. Samtidig skal Stange kommune tilbys å overta barnehagen og/eller driften av denne. Ved en ev. overdragelse overtar kommunen barnehagen til den verdi som bygningen representerer på opphørstidspunktet. Fastmontert utstyr inngår som en del av bygningen der det er montert. Lekeapparater utendørs anses for å være fastmontert utstyr. Lekestue, gitt av foreldre i gave, omfattes ikke i denne avtalen. Ved verdsettelsen av eiendommen skal en legge til grunn ekspropriasjonserstatningsloven av 6. april 1984 nr 17 5 første og annet ledd. 3. Det forutsettes at Bamsebo barnehage A/S forestår kostnader til framføring av adkomstvei, vann, avløp og tilknytning til det kommunale nettet i henhold til kommunale myndigheters krav. 4. I tillegg til denne av tale inngås det en egen driftsavtale mellom Bamsebo barnehage A/S og Stange kommune. Ilseng Stange For Bamsebo barnehage A/S For Stange kommune

13 Sak 0103/05 TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE - NAVN PÅ VEGER I VALLSET, ÅSBYGDA, TANGEN OG ESPA Saksbehandler: Terje Moshaug Arkivsak: 04/ /05 Arkiv: L32 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0103/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: På veg nr 1182 på Tangen fastsettes navnet Smibakken. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann Terje Moshaug

14 Sak 0103/05 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Ved behandlingen av navn på veger i Vallset, Åsbygda, Tangen og Espa ble det utsatt å finne navn på veg nr 1182 på Tangen. Ut fra en ny vurdering av saken vil rådmannen foreslå at vegen gis navnet Smibakken, som er i overensstemmelse med forslag fra eieren av Korsødegården, Anders Røise, som har avgitt areal til området der vegen ligger. Bakgrunn: Ved behandlingen av vegnavn på i flere veger i Vallset, Åsbygda, Tangen og Espa i formannskapsmøte 2. februar 2005 ble det lagt fram forslag på å bruke Ingeborg Refling Hagens navn på veg nr 1182, som er en veg på det nyetablerte byggefeltet på Korsødegården på Tangen. Under behandlingen i formannskapet ble det foreslått å utsette saken, slik at det ble mulig å tenke grundigere igjennom saken før endelig vedtak ble gjort. Onsdag 10. august har plansjef Jørn Haugen og virksomhetsleder drøftet saken med utgangspunkt i drøftingene i formannskapet og de forslag som forelå til behandlingen 2. februar. Vurdering: Ingeborg Refling Hagens navn fortjener etter vår vurdering å minnes også i et vegnavn, men vi mener også at det vil passe langt bedre om hennes navn kan knyttes til en veg nærmere der hun bodde, på Fredheim på Tangen. Vi stopper derfor opp ved forslaget til eieren av Korsødegården, Anders Røise. I hans forslag heter det: Forslag til navn på veg nr er Smibakken. Det begrunnes med at området rundt der den gamle løa var, og dermed et stort område av det nye boligfeltet, alltid har blitt kalt Smibakken. Navnet kommer nok av at det fra gammelt av var ei smie der. Navneforslaget er også drøftet med seksjonsleder for bygg og oppmåling, Knut Skjeset, som står for det videre arbeid med selve adressetildelingen, og som også er opptatt av å sørge for at vi ikke får vegnavn som lett kan forveksles. Men også Skjeset er enig i at Smibakken er et forslag som på en god måte forener gammel navnetradisjon, og heller ikke bør kunne forveksles med det andre navnet med tilknytning til smedtradisjonen i Stange, Smiuvegen på Ilseng. På grunnlag av ovenstående foreslås navnet Smibakken på veg nr 1182 på Tangen. Vedlegg: Utskrift av behandlingen av sak nr 0007/05 i Stange formannskap

15 Sak 0103/05 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 04/ /05 Arkiv: L32 Sak: 0007/05 TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE - NAVN PÅ VEGER I VALLSET, ÅSBYGDA, TANGEN OG ESPA Behandling: Forslag fra ordfører: Veg 1178 Vallset kirke Åsvang: Tomtvegen Åsvang Hekne: Andrew Furuseths veg Veg 1180 Birkelivegen Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Frode Kayser: Veg 1182 Veg 1182 ble vedtatt utsatt. Smibakken Øvrige vegnavn ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Det fastsettes nedenstående navn på veger i Stange kommune: Veg nr. 1177: Filsetvegen Veg nr. 1178: Vallset kirke Åsvang: Tomtvegen Åsvang Hekne: Andrew Furuseth s veg Veg nr. 1179: Øgardshøgda Veg nr. 1180: Birkelivegen Veg nr. 1182: Utsettes Veg nr. 1183: Pilegrimsvegen Rett utskrift: Stange kommune, den Kari Vasaasen formannskapssekretær Saksprotokoll sendes: Kultur og fritid v/virksomhetsleder

16 Sak 0104/05 STØTTESENTERET FOR INCEST - HAMAR. SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFT Saksbehandler: Liv Synnøve Langberg Arkivsak: 03/ /05 Arkiv: 223 F73 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0104/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Stange kommune øker bevilgningen til Støttesenteret mot incest Hamar med kr under den forutsetning at de øvrige deltakende kommuner bidrar med dekning av beløpet Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

17 Sak 0104/05 SAKSOPPLYSNINGER Hamar kommune er vertskommune for Stiftelsen Støttesenteret mot Incest Hamar og har gjennom dette ansvar for godkjenning av budsjett og søknad om statlig økonomisk støtte. For uten Stange deltar Hamare, Løten, Ringsaker, Kongsvinger, Alvdal, Gjøvik, Østre Toten, Nord Aurdal og Eidsvoll kommune, Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune i samarbeidet omkring støttesenteret. Samlet budsjett for år 2005 er satt opp med kr ,- men det er manglende inndekning i forhold til budsjettet med kr ,- og Støttesenteret mot Incest Hamar har i egen søknad bedt om en garanti for kr ,- fra Hamar kommune. I formannskapets sak nr. 0053/05 økte Hamar kommune bevilgningen til Støttesenteret mot incest Hamar med inntil kr under forutsetning av at de øvrige deltakende kommunene bidro med dekning av beløpet. Stange kommune har tidligere bevilget kr i tilskudd for Tilleggskostnad for Stange kommune er kr , til sammen kr Staten dekker 50 % av driftsutgiftene i h h t godkjent budsjett. Fra 2006 vil det statlige tilskuddet være på 80% av driftsutgifter i h.h.t. godkjent budsjett til ett incestsenter pr. fylke. Det er ikke avklart ennå hvilket dette vil være for Hedmarks del.. VURDERING: Stiftelsen Støttesenteret mot Incest Hamar har behov noe ekstra bistand for 2005 for å kunne opprettholde helårsdrift. Fra 2006 vil et av incestsentrene i Hedmark motta statsstøtte tilsvarende 80% av driftsutgifter i h.h.t. godkjent budsjett. Søknad om tilleggsbevilgning forventes derfor å være en engangshendelse. Hamar kommune har garantert for tilleggsbeløpet under den forutsetning at øvrige deltakerkommunen bidrar. Rådmannen vurderer det som rimelig at Stange kommune bidrar med sin del av tilleggskostnaden.

18 Sak 0105/05 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - BJØRG KLEPPANG Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: 033 &16 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0105/05 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Bjørg Kleppangs søknad om å bli fritatt for vervet som varamedlem til skatteutvalget imøtekommes. Som nytt varamedlem velges: Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

19 Sak 0105/05 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Bjørg Kleppang, Tangen, har søkt i brev av om å bli fritatt fra sitt verv som varamedlem til skatteutvalget. Hun begrunner sin søknad med at hun har innehatt vervet i flere år. Skatteutvalget består i dag av følgende medlemmer med personlige varamedlemmer: Medlemmer: Arvid Hagelund, Gamlevn. 76 A, Ilseng Anne Lise Mangerud, Røne N, Stange Erik Ringnes, Ringnes gård, Ottestad Gunvor Lien Nyhus, Fjordvn. 6, Ottestad Karin Helmersen, Nordvivn. 116, Ottestad Personlige varamedlemmer: Sigrid Lundsbakken, Fjellbo, Åsvang Signe Maagaard, Tomter, Vallset Rolv Edvinsen, Kirkevn. 25, Stange Rolf Arvid Holm, Bertestien 12, Ottestad Bjørg Kleppang, Gravikvn. 29, Tangen LEDER: NESTLEDER: Arvid Hagelund Anne Lise Mangerud. Vurdering: Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges da søkeren har hatt vervet over en del år.

20 Sak 0106/05 SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALT VERV - HERMOD TELEBOND Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 03/ /05 Arkiv: 033 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0106/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Hermod Telebonds søknad om å bli fritatt fra vervet som varamedlem til funksjonshemmedes råd imøtekommes. Som nytt varamedlem velges: Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

21 Sak 0106/05 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Hermod Telebond, Stange, har søkt om å bli fritatt fra sitt verv som varamedlem til Funksjonshemmedes råd. Funksjonshemmedes råd består i dag av følgende medlemmer og varamedlemmer: Medlemmer: Varamedlemmer: Erik Holst, Åsvegen 12, Åsvang vararepr. Knut Edvardsen, Kjonerudvegen 212, Ottestad Helen Rønningsbakken, Liberg, Vallset Gro Børvan, Jernbanegt. 380, Stange Erik Ringnes, Ringnes gård, Ottestad Arild Olsen, Fredrikstad, Tangen John Dahl, Høgvollvg. 49, Ottestad Hermod Telebond,, Dragonvg. 56, Stange Bjørg Kaspersen,Kr. Fjeldsgt. 10B, Stange Arild Rønning, Parkvegen 10, Stange Hans Tynnerstedt, Vie Vallset Nelly Johansen, Østhagen, Ilseng Ester Opheim,Kvilavegen 15, Ottestad Sidsel Busterud, Lie, Ottestad Øystein Hansen, Kirkevegen 46, Stange Silje Gillund, Sandvikaveg. 302, Ottestad Som leder: Som nestleder: Erik Holst Helen Rønningsbakken Funksjonstid: 4 år. Vurdering: Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges.

22 Sak 0107/05 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - ELIN MIKAELSEN Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: 033 &16 Saken skal sluttbehandles av: Saksnr.: Utvalg Møtedato 0107/05 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Elin Mikaelsen, medlem av kommunestyrets gruppe for Arbeiderpartiet, søker om å bli fritatt fra kommunale verv da hun har flyttet fra kommuen. Søknaden imøtekommes. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

23 Sak 0107/05 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Elin Mikaelsen, har søkt om å bli fritatt fra sine kommunale verv i Stange kommune da hun har flyttet fra kommunen. Elin Mikaelsen innehar følgende verv som: Medlem av kommunestyret for Arbeiderpartiet. Varamedlem til formannskapet. Medlem og nestleder av Komite for Miljø og oppvekst Varamedlem til kommunestyret Kai Overmo rykker opp som medlem. Da kommunestyrets vararepresentantgruppe for AP har blitt utilstrekkelig, skal gruppen i h.h. til valgloven rykke opp i rekkefølge. Arbeiderpartiet har ikke igjen så mange vararepresentanter. I valgloven 6-2 Antall kandidater på listeforslagene. (2) Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til fylkestinget eller kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn. I valgloven om Mandatfordeling og kandidatkåring ved kommunestyrevalg, pkt. 3, 1.setning står: Hver liste skal så vidt mulig tildeles så mange vararepresentanter som den får representanter, med tillegg av 3. Ved revisjon av valgloven , jfr. vl. 6-2 (2) ovenfor, ble det anledning til å stille med færre kandidater enn det er representanter i kommunestyret (43). Alle partiene samt Bygdelista i Stange stilte med færre kandidater ved siste kommunestyrevalg. Arbeiderpartiet stilte med 29 kandidater og har etter dette ingen vararepresentant til opprykk. Vurdering: Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges.

24 Sak 0108/05 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - REIDUN KARIN NYEN Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: 033 &16 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0108/05 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Reidun Karin Nyen, varamedlem av kommunestyrets gruppe for Kristelig Folkeparti, søker om å bli fritatt fra kommunale verv. Søknaden imøtekommes. Kristelig Folkepartis vararepresentantrekke rykker opp i rekkefølge. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

25 Sak 0108/05 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Reidun Karin Nyen, har søkt om å bli fritatt fra sitt kommunale verv som varamedlem til Stange kommunestyre for Kristelig Folkeparti av helsemessig årsak. Da kommunestyrets vararepresentantgruppe for KrF har blitt utilstrekkelig, skal gruppen i h.h. til valgloven rykke opp i rekkefølge. Kristelig Folkeparti stilte med 21 kandidater. Kristelig Folkepartis vararepresentantrekke rykker opp i rekkefølge. I valgloven 6-2 Antall kandidater på listeforslagene. (2) Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til fylkestinget eller kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn. I valgloven om Mandatfordeling og kandidatkåring ved kommunestyrevalg, pkt. 3, 1.setning står: Hver liste skal så vidt mulig tildeles så mange vararepresentanter som den får representanter, med tillegg av 3. Ved revisjon av valgloven , jfr. vl. 6-2 (2) ovenfor, ble det anledning til å stille med færre kandidater enn det er representanter i kommunestyret (43). Alle partiene samt Bygdelista i Stange stilte med færre kandidater ved siste kommunestyrevalg. Vurdering: Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges. Utrykt vedlegg: Søknad m/legeerklæring

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.08.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.08.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.08.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Kristian Engevold Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Aud Karin Furlund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget AP Aud Karin Furulund Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils

Detaljer

Formannskapets møte vil bli avviklet etter valgstyrets møte. Verdal, 20. mai Bjørn Iversen ordfører (s)

Formannskapets møte vil bli avviklet etter valgstyrets møte. Verdal, 20. mai Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Valgstyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal valgstyre Møtested: Møterom 2. etasje hotellet, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 26.05.2011

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 18.50

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 18.50 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 18.50 Møtet var kunngjort i lokalavisen og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 30.11.04 Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 19.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 19.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 19.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund Røhne

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Godkjenning av innkomne listeforslag - kommunestyrevalget 2007 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no 74048250 Arkivref: 2007/1272 - /010

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN MØTEINNKALLING Utvalg: Nytt kommunestyre Møtested: Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19:00 Kl. 18.00 er det felles middag for sittende og nytt kommunestyre i kantina. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Gunn Fjæstad AP Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne Aud Karin Furulund

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign.

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 06.11.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Arkivsak: 06/ /06 Arkiv: PLA 632 Sak: 0043/06

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Arkivsak: 06/ /06 Arkiv: PLA 632 Sak: 0043/06 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.06.2006 Arkivsak: 06/01183-014508/06 Arkiv: PLA 632 Sak: 0043/06 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV NAVNEBERGET B12 Behandling: Innstillingen fra formannskapet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: etter F.møte Avsluttet: 13.10

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: etter F.møte Avsluttet: 13.10 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 17.08.2005 Tid: etter F.møte Avsluttet: 13.10 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Kristian Engevold Bjarne H. Christianen

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2011 Tid: Kl. 19.00 Felles bespisning med gammelt kommunestyre i kulturhuskafeen. Kl. 20.00 Konstituerende møte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: 10.02.2014 Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2004 Tid: kl. 08.30 Avsluttet: 10.15

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2004 Tid: kl. 08.30 Avsluttet: 10.15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2004 Tid: kl. 08.30 Avsluttet: 10.15 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Røhne Helge

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 09.06.04. Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

NYTT VALGOPPGJØR - KOMMUNESTYREVALGET

NYTT VALGOPPGJØR - KOMMUNESTYREVALGET Valgstyret MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 23.05.2013 Klokkeslett: Umiddelbart etter formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Dokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 6/13 13/880 TONE BRÅTEN-ELLINGSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 6/13 13/880 TONE BRÅTEN-ELLINGSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV 2 Ringerike kommune Utvalg: VALGNEMNDA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: Tid: 09.00 Skånland kommune Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: 10.04.2015 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.05.2015 Tid: 12:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: Etter F.møte Avsluttet: 21.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: Etter F.møte Avsluttet: 21.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 07.12.2005 Tid: Etter F.møte Avsluttet: 21.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 18.10.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Dato: 21.05.2007 Tid: 18:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 13:45 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: Slutt: 19.20

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: Slutt: 19.20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 16.00 Slutt: 19.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 14.04.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2010 3. mai 2010 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2010/11015-16 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, vara

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 19.35

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 19.35 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.01.2005 Tid: 19.00 Avsluttet: 19.35 Møtet var kunngjort i lokalavisen og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 17.01.05 Tilstede på møtet Jan Tyriberget

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.02.2011 Tid: Kl 14.00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet) Medlemmene innkalles med

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Møtedato: 01.06.2011 Tid: 08.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/1 10/1002 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV VALGLISTER TIL

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 23.05.2013 Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Kristian Engevold Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 02.03.05 Tid: etter F.møte Avsluttet:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 02.03.05 Tid: etter F.møte Avsluttet: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 02.03.05 Tid: etter F.møte Avsluttet: Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 41/11 11/450 VALG AV HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG DRIFT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 41/11 11/450 VALG AV HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG DRIFT Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2011 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/14 14/229 FASTSETTELSE AV VALGDAG FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/14 14/229 FASTSETTELSE AV VALGDAG FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2015 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Vardø Rådhus møterom 2 : 24.09.2014 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE Klæbu kommune Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 03.04.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Formannskapet Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Arkivsaksnr.: 04/00667-005 Ark.: 216 Saksbehandler: Enhetsleder, Anne Grønvold ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Formannskapssalen Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt Svein Inge Johansen, telefon

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1879 Sign: Dato: Utvalg: Valgstyret 30.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN 18.05.2015 Forslag til vedtak: Valgstyret

Detaljer

41/15 15/609 VALG AV HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG DRIFT /15 15/610 VALG AV HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR

41/15 15/609 VALG AV HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG DRIFT /15 15/610 VALG AV HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2015 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 45/11 Til og med sak: 53/11 Møtetid: 12.00 15.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2012 Tid: 09:00 09:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.09.2008 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 55/08 Til saknr.: 66/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg:

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namsos valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 19.05.2015 Tidspunkt: 12:00 (umiddelbart etter formannskap) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 18.40

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 18.40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 05.10.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 18.40 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Nils Amund Røhne Bjarne H. Christiansen Kåre Haugli Steinar

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 33/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 33/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 064/13-067/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Kristian Engevold Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 14:00-00:00 (i forlengelsen av møtet i formannskapet)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 14:00-00:00 (i forlengelsen av møtet i formannskapet) side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.06.2017 Tid: 14:00-00:00 (i forlengelsen av møtet i formannskapet) Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Sauherad kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Valgstyre Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 14:00 -

Sauherad kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Valgstyre Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 14:00 - Sauherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyre Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 14:00 - Møteleder: Hans Sundsvalen Medlemmer: AP - Hans Sundsvalen

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 01.09.2016 kl. 17:00

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Tiurvn. 7 7650 Verdal Deres ref: Vår ref: LIER 2005/8942 Dato: 04.11.2005 Svar - Søknad om fritak fra alle politiske verv, unntatt kommunestyret, i Verdal kommune - Vi viser til

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen : Jan Erik Kristiansen, Sverre Gran, Guro Ihler

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen : Jan Erik Kristiansen, Sverre Gran, Guro Ihler Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 29.05.2008 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jan Erik Kristiansen,

Detaljer

Saksliste. PS 55/11 11/324 Regionalpark Haldenkanalen - finansiering og organisering

Saksliste. PS 55/11 11/324 Regionalpark Haldenkanalen - finansiering og organisering MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.10.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Rita Berget Lindblad

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 08.02.2017 Tidspunkt: 13:00-16:30 Fra sak: PS 06/17 Til sak: PS 14/17 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 13.00-15.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder Hilde Søraa AP Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 18.08.2016 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Forfall Nestleder Mona

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/222 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I VARDØ 2013/ 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/222 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I VARDØ 2013/ 2014 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Vardø rådhus, bystyresalen : 24.09.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til:

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Offentlig protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.03.2012 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ved eventuelt forfall søkes det umiddelbart om permisjon til ordfører Marit Bye. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Ved eventuelt forfall søkes det umiddelbart om permisjon til ordfører Marit Bye. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.2015 Tid: 10:00-00:00 Ved eventuelt forfall søkes det umiddelbart om permisjon til ordfører Marit Bye. Varamedlemmer møter

Detaljer

Valgstyrets medlemmer

Valgstyrets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Valgstyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.05.2015 Tid: 09:00 Møtet vil

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.02.2005 Tid: 1700-1900 Forfall: Marianne Fuglesang (H) Pål Eriksen (AP) Tor Kittelsrud (AP) Varamedlemmer: forfall Gunn Seigerud (H) Anne Lene

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 29.04.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr.

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 04.05.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel (forlot møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/bihiib,

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.08.2009 Tid: 10.00 17.15 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså, Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/11 11/50 KOMMUNESTYREVALG ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/11 11/50 KOMMUNESTYREVALG ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 11.05.2011 Tid: Kl 14.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. (NB! I forlengelsen

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 27.02.2014 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 22/14 Til sak: PS 28/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.09.05 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.09.05 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.09.05 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 07.09.05 Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 27.09.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Medlem Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 25.08.2010 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth FO Kjersti

Detaljer