Manual for testveiledere, Regnetesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual for testveiledere, Regnetesten"

Transkript

1 Manual for testveiledere, Regnetesten

2 1 Om Regnetesten Bakgrunn for testen Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen Hvem kan benytte Regnetesten? Begreper Regning Læringsmål for regning Nivåer og læringsmål Grunnleggende regning Læringsmålene og oppgavene Sammenheng med læringsmålene Området tall Testegenskaper En adaptiv flertrinnstest Oppgavetyper Testing Pålogging Testgjennomføring praktiske råd Hjelpemidler Resultatet på skjermen Testenes tilgjengelighet Rapporter Testsystemet Logg inn Navigering Systemkrav for Regnetesten Nettlesere Java Skjermoppløsning Feilmeldinger Får ikke hentet ut rapporten for deltakerne mine Deltakerne får ikke opp testen Vedlegg Sertifisering og taushetserklæring

3 1 Om Regnetesten 1.1 Bakgrunn for testen Regnetesten er blitt utviklet i et samarbeid mellom Vox og CITO i Nederland. Vox har oversatt og tilpasset alle spørsmålene til norske forhold. Oppgavene i testen har blitt pilotert for å kontrollere at nivåene i testen tilsvarer de norske Læringsmålene i regning. Målgruppe Målgruppen for Regnetesten er voksne som har behov for å heve sin grunnleggende kompetanse i regning i arbeidslivet, i samfunnslivet eller i utdanning og opplæring. Regnetesten som pedagogisk verktøy Regnetesten er tenkt som pedagogisk verktøy for å kunne diagnostisere opplæringsbehov, vurdere underveis og for å måle læringsutbytte etter gjennomført opplæring. Det vil si at Regnetesten hjelper til å analysere styrker og svakheter i en persons regneferdigheter. Ved å kartlegge kursdeltagernes regne kompetanse både i forkant av opplæringen og underveis, er det lettere å tilpasse innholdet i kurset til deltakernes faktiske kunnskaper, ferdigheter og forståelse. Resultatene, for den enkelte kursdeltaker eller for hele grupper, hjelper læreren til å målrette undervisningen mer hensiktsmessig. Ved å ta testen på nytt etter at kurset er gjennomført får man målt læringsutbyttet. Det er viktig å tenke gjennom hvordan testen skal introduseres til testtakerne. Ved bruk av testen bør det fokuseres på at resultatet først og fremst er nyttig for å kunne tilby opplæring på riktig nivå. Det er også viktig å tenke gjennom hvem testen er egnet for, og å ikke teste deltakere uten hensiktsmessige forutsetninger. 1.2 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen For at gjennomføring av testen skal være hensiktsmessig, må noe grunnleggende kunnskap om bruk av pc, norsk språk og regning være på plass. Digital kompetanse For å kunne gjennomføre Regnetesten må brukeren kunne bruke mus og tastatur, samt beherske enkel navigering. Regneferdigheter For elever med lite skolegang, svært svake regneferdigheter og/eller matteangst, bør det vurderes om ikke andre kartleggingsmetoder kan være mer hensiktsmessige å ta i bruk. Det er også viktig at testtakerne er inneforstått med hvorfor de skal ta testen og hva de kan få ut av den. 3

4 Leseferdigheter Det anbefales at testtakere har språkferdigheter på norsk som tilsvarer omtrent B1 1 etter det felles europeiske rammeverket for språk. B1 tilsvarer norskprøve 3 for voksne innvandrere som er avsluttende prøve på den statlig finansierte norskopplæringen som innvandrere i Norge tilbys. På dette nivået vil man kunne lese tekster der språket i stor grad er preget av vanlige, dagligdagse ord og uttrykk eller vanlige ord knyttet til arbeidet. Man skal kunne forstå hovedinnholdet i klar, standard tale om kjente emner knyttet til bl.a. arbeid, skole og fritid og emner som er av personlig eller faglig interesse. 1.3 Hvem kan benytte Regnetesten? Regnetesten er ment brukt i forbindelse med opplæring i regning. Testveiledere for Regnetesten skal være sertifisert av Vox. Vi anbefaler at lærer i regning også er testveileder. Hvis testveileder ikke skal foreta opplæringen, må læreren være tilstede under kartleggingen. Sertifisering Interesserte kan melde seg på sertifiseringskurs på våre hjemmesider Testveileder må undertegne en Taushetserklæring, se side 15, Vedlegg. Testbestilling Regnetesten er gratis og kan bestilles på Ved bestilling får testveileder tilgangskoder, kandidat ID og passord til kursdeltakere som skal ta Regnetesten. Bruk Testen er nettbasert og krever tilgang til pc med nettforbindelse. Alle oppgavene skal besvares mens brukeren er inne i selve testprogrammet. Går man ut av programmet, avsluttes testen. Testlokale Testlokalet skal tilfredsstille Arbeidsmiljølovens 4-4. Krav til det fysiske arbeidsmiljøet. 2 Begreper 2.1 Regning Vox definerer regning som de matematikkrelaterte ferdighetene man trenger for å fungere i dagliglivet. Det handler om den kompetansen voksne trenger for å mestre utfordringer i hverdags- og arbeidsliv hvor tallforståelse, måleferdighet og tallbehandling inngår. 1 Oversikt over det europeiske rammeverket finnes her: 4

5 2.2 Læringsmål for regning Testoppgavene baserer seg på læringsmålene for regning. Vox har utarbeidet læringsmålene i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, og de skal være et hjelpemiddel for å gi opplæring i grunnleggende ferdigheter til voksne. Læringsmålene finner du på Her finner du også digitale læringsressurser, oppdatert informasjon om kurs med mer. 3 Nivåer og læringsmål Læringsmålene er delt inn i tre nivåer og hvert nivå beskriver hva som kjennetegner kvalifikasjonene på dette nivået. For hvert nivå beskrives flere læringsmål. Læringsmålene på Nivå 1 2 beskriver en matematisk minimumskompetanse for å kunne nyttiggjøre seg matematisk informasjon i dagliglivet. Læringsmålene på Nivå 3 beskriver den kompetansen som er nødvendig for å kunne regne og bruke matematikken rundt seg på en selvstendig og god måte. Læringsmålene på Nivå 4 beskriver en mestringskompetanse man må ha for å håndtere matematikkholdig informasjon man møter i hverdagslivet på en trygg og kritisk måte. 3.1 Grunnleggende regning Grunnleggende ferdigheter i regning dreier seg om - tall - måling - statistikk Tall Tallforståelse og tallbehandling dreier seg om å kunne telle og sortere, ordne etter størrelse og antall og å kunne uttrykke tall skriftlig og muntlig. Det handler om å forstå små og store tall, hvordan de er bygget opp i posisjonssystemet og å kunne regne. De fire regneartene er sentrale. Det å kunne forstå og behandle tall omfatter både hele tall, desimaltall, brøk og prosent. I regning er det lagt vekt på å kunne nyttiggjøre seg tallene på de arenaene man opptrer og det å kunne avrunde tall og gjøre overslag når man handler, eller orientere seg i en tidtabell er eksempler på det. Måling Å måle handler om å knytte tall til mengder og størrelser. Å kunne angi hvor langt, hvor mye og hvor lenge krever at man kan bruke måleutstyr som metermål, vekt og klokke. Måling handler også om å kunne velge passende måleenheter, å kunne anvende informasjon i en arbeidstegning og vurdere resultater. I hverdagslivet kan det være å følge en oppskrift, finne arealet av et gulv eller vurdere når man må gå hjemmefra for å rekke neste buss. 5

6 Statistikk Statistikk handler om å samle, sortere, presentere og vurdere data på en oversiktlig måte. Det kan være å lese tabeller og diagrammer i offentlig informasjon og det kan være å produsere statistisk materiell selv. I regning kan det dreie seg om å telle opp og sortere gjenstander, holde oversikt over innkomne og utgående varer i et skjema eller vurdere kostnader i forhold til et gjennomsnitt. Sannsynlighet er et annet tema i regning. Vurdering av sannsynlighet inngår i å vurdere risiko ved opptak av lån eller tenke over sjansen for å vinne i pengespill. 4 Læringsmålene og oppgavene 4.1 Sammenheng med læringsmålene Oppgavene i testen er hentet fra Nederland og valgt ut slik at de passer med læringsmålene for regning. Oppgavene er tilpasset nivåene i læringsmålene og fordelt på områdene tall, måling og statistikk. 4.2 Området tall Av praktiske og testtekniske hensyn er tall delt inn i to ulike grupper. Tall 1 omfatter det som har med forståelsen av tall å gjøre. Slik som posisjonssystemet, forståelsen av matematisk notasjon, bruke grunnreglene og de fire regneartene. Tall 2 omfatter brøk, prosent og desimaltall og sammenhengen mellom disse. 5 Testegenskaper 5.1 En adaptiv flertrinnstest En adaptiv test er karakterisert ved at den tilpasser seg svarene som testkandidaten gir. Regnetesten er en adaptiv flertrinnstest. Det vil si at kandidatene blir testet i blokker av oppgaver på tre trinn. Etter å ha gjennomført Regnetesten har kandidatene blitt prøvet i oppgaver med forskjellig vanskelighetsgrad. Antallet oppgaver en kandidat har besvart riktig vil derfor ikke være et mål på kandidatens nivå. Oppgavene i de forskjellige blokkene er fast. I blokken på første trinn er det åtte spørsmål. På andre trinn er det to blokker à tolv spørsmål og på tredje trinn er det tre blokker à åtte spørsmål. Oppgavene i testblokkene er plukket ut etter forventet vanskelighetsgrad, som er basert på resultatene etter piloteringene. Testkandidatene blir ledet ulike veier gjennom blokkene avhengig av hvordan de svarer. Totalt består en fullført test av 28 oppgaver. 6

7 Nivå 1 2, 3 Nivå 1 2, 3, 4 Nivå 3, 4 Figuren viser sammenhengen mellom blokkene på de tre trinnene. Når kandidaten har flere enn fem riktige svar i første blokk blir hun ledet videre til den vanskelige varianten i andre trinn. Når hun har flere enn åtte riktige svar på andre trinn blir hun ledet videre til den vanskelige varianten på tredje trinn. For å teste ved oppstart, underveis og ved slutten av et kurs, kan man benytte Regnetesten flere ganger. For å unngå at kandidaten får samme inngangsspørsmål hver gange, er det laget to ulike versjoner, A og B av første oppgaveblokk. Vanskelighetsgraden til de to versjonene er like. Versjon A finner man i Regnetesten I og versjon B finner man i Regnetesten II. Ved å teste etter kurs, kan man få en indikator på læringsutbyttet av kurset. En ettertest kan også brukes som utgangspunkt for å samtale med deltakeren om utbyttet av kurset og om veien videre. 5.2 Oppgavetyper Det benyttes to forskjellige oppgavetyper i Regnetesten, flervalgsoppgaver og fyll inn oppgaver. Flervalgsoppgaver Flervalgsoppgavene har bare ett riktig svar. Testkandidaten klikker på det alternativet som hun velger. Et eksempel: En euro kostet på et tidspunkt 8,39 kroner. Robert kjøpte varer for 145. Omtrent hvor mye var dette i norske kroner? 7

8 1200 NOK 1250 NOK 1100 NOK 1150 NOK Fyll inn Markøren settes i tekstboksen, og man skriver inn svaret ved hjelp av tastaturet. Eventuelle ekstra blanke tegn har ingen betydning. For å angi klokkeslett er det i noen tilfeller satt av to numeriske bokser. I den første skriver man inn timene og i den andre minuttene. Når man skriver inn desimaltall kan man velge om man vil skrive dem med komma eller punktum. 6 Testing 6.1 Pålogging Påloggingsvinduet ser slik ut: Testkandidaten fyller inn navn og passord som er blitt utdelt og klikker på logg inn Etter å ha logget inn, blir kandidaten først bedt om å fylle inn sine demografiske data. Deretter trykker man fortsett og blir ledet til første oppgave. 6.2 Testgjennomføring praktiske råd Testen skal gjennomføres med en testveileder og eventuelt lærer tilstede, som kan bistå med eventuelle tekniske eller pedagogiske råd. Tillatte hjelpemidler er kun papir og blyant. Dette må derfor være tilgjengelig. Ellers er det ikke tillatt å ha andre aktive programmer enn testvinduet for å besvare testen. Bruk dokumentet «Informasjon til deg som skal ta Regnetesten» for å forberede kandidaten på testen. Dette ligger på Informasjon til testtaker. Normal tid for å ta testen er på ca. 30 til 45 minutter. Det er av tekniske grunner satt en tidsbegrensning på 3 timer. Testen startes fra Vi anbefaler at testveileder legger denne siden inn som en favoritt i nettleseren. Support: eller telefon

9 6.3 Hjelpemidler Tillatte hjelpemidler er papir og blyant/penn. 6.4 Resultatet på skjermen Etter gjennomført test får kandidaten opp på sin skjerm en tilbakemelding om resultatet. 6.5 Testenes tilgjengelighet Testene er tilgjengelig i to uker fra testdato. Trenger du mer tid gi beskjed når du bestiller testene, eller svar på eposten du mottok med testkodene. 7 Rapporter 7.1 Testsystemet Questionmark Perception (QMP) er et 100 % web-basert testsystem. Du kobler deg opp til test eller administrasjon ved å bruke en godkjent nettleser (se kap.8) og Internett. Testserveren er satt opp slik at det skal være tilstrekkelig båndbredde og kapasitet til test. Både administrasjon og start av test gjøres fra en nettleser. 7.2 Logg inn Gå til siden og velg «Regnetesten». Denne siden skal du ikke gjøre tilgjengelig for testkandidater, og den skal ikke ligge som favoritt på testmaskiner, kun på administrasjonsmaskiner. Her vil du møte et påloggingsvindu: Her bruker du ditt brukernavn og passord som blir tilsendt fra Vox når du bestiller tester første gang. 9

10 Etter godkjent pålogging vil du få opp følgende skjermbilde: Klikk Enterprise Reporter: Klikk deretter Transcript Report 10

11 Da får du opp følgende skjermbilde: Pass på at det står «Participant view» Skriv inn brukernavnet på deltakeren Klikk på View Report Du får nå opp testen(e) til deltakeren. Ved å klikke på ikonet under «Coaching report» vil du få opp en mer detaljert oversikt. OBS! De resultatene som kommer opp på dette skjermbildet (Total score, Maximum score og Percentage score) har med den interne utregningen i programmet å gjøre. Disse resultatene skal ikke oppgis til deltakerne. Det er kun resultatet i «Coaching report» som skal er relevant for resultatet. 11

12 I «Coaching Report» finner du følgende informasjon: - Antall riktige oppgaver - Testbane - Nivå (læringsmål ) - Prosent (nivå) Når du blar nedover på samme side finner du mer detaljert informasjon om alle de 28 spørsmålene som deltakeren fikk. Spørsmålstype Avgitt svar Riktig eller feil svar 12

13 7.3 Navigering Du kan bruke menyvalgene som kommer frem i nettleseren og eventuelle linker som kommer opp i det aktive vinduet. Du har ikke tilgang til bruk av andre funksjoner enn å kjøre rapporter. De resterende menyvalgene vil derfor ikke være aktive. Mange av valgene du gjør er avhengig av popup-vindu. Slå derfor av popup-blokkeringen på nettleseren din (for eksempel menyen Verktøy/Popup-blokkering for IE). OBS! Du kan ikke bruke knappen Tilbake i nettleseren for å gå til forrige side. Da vil du miste alle eventuelle data som er skrevet inn. Hvis du ikke bruker systemet i løpet av 10 minutter, vil du av sikkerhetsgrunner bli logget ut. 8 Systemkrav for Regnetesten 8.1 Nettlesere Følgende nettlesere kan brukes for å avlegge Regnetesten. Når en nettleser blir oppgradert er det ingen automatikk at denne vil kunne brukes til testing. Generelt blir nyere versjoner prioritert, slik at de vil fungere, mens eldre versjoner ikke blir prioritert. Nettleser Gjennomføre Regnetesten Internet Explorer 11 Internet Explorer 10 Internet Explorer 9 Internet Explorer 8 Firefox Safari Google Chrome Opera For å ta Regnetesten kan du benytte følgende nettlesere: IE9 og 10, samt Firefox, Safari og Google Chrome. For de tre sistnevnte virker imidlertid ikke Avslutt-knappen. I stedet avslutter du testen ved å lukke vinduet. 13

14 8.2 Java Regnetesten krever bruk av Java. Sjekk at dette er på datamaskinene du skal bruke. Du vil få et ekstra kandidat-id og passord ved tildeling av testen. Dette kan du bruke for å sjekke at alt fungerer. 8.3 Skjermoppløsning Skjermoppløsning 1024*768 eller høyere. Hvis skjermen er innstilt på en lavere oppløsning vil det være behov for å rulle skjermbildet i testen. 9 FAQ 9.1 Jeg får ikke hentet ut rapporten for deltakerne mine Svar Sjekk at du har fulgt alle de riktige skrittene i kapittel 7 for uttak av rapporter. Logg deg inn på vox.no/testadmin med brukernavn og passord. Hvis du ikke finner hjelp i manualen, send en epost til 9.2 Deltakerne får ikke opp testen Mine deltakere klarer å logge seg inn og fylle ut siden med personlige data. Deretter komme de ikke videre. Svar Ta kontakt med Vox, ring Vi må sjekke om testene er blitt tildelt. 14

15 10 Vedlegg 10.1 Sertifisering og taushetserklæring For å bli godkjent som testveileder av Regnetesten må man sertifiseres gjennom et dagskurs arrangert av Vox. Den endelige sertifiseringen skjer ved at man på kursdagen får utlevert en taushetserklæring som undertegnes og leveres inn. Teksten i erklæringen er gjengitt under. Taushetserklæring - kopi Undertegnede,., er sertifisert testveileder fra Vox for Regnetesten og erklærer at jeg er gjort kjent med og er inneforstått med at jeg har taushetsplikt. Dette innebærer blant annet at jeg bare skal distribuere testresultater og annen informasjon fra testen til den deltageren det gjelder. Taushetsplikten gjelder både testresultater for deltakere i egen gruppe og andre deltakeres testresultater jeg mot formodning skulle få kjennskap til. Som testveileder forplikter jeg meg til ikke å slippe andre inn på Regnetesten enn de deltakerne jeg er blitt tildelt innloggingsdata for av Vox. Det er bare sertifiserte testveiledere som kan bestille innloggingsdata for deltakere på kurs. Det er ikke aneldning til å kopiere oppgavene eller på andre måter gjøre oppgavene i testen kjent for andre. Oppdages overtredelse, vil testveileder få inndratt sin sertifisering. 15

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe og forutsetninger... 4 1.1 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen... 4 1.2 Krav

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

To typer skriftlige oppgaver... 35 6 Navigering... 37 Søkefelt... 38 Høyremenyen... 39 Mine besvarelser... 39 Mine meldinger... 40 Kategorisering av

To typer skriftlige oppgaver... 35 6 Navigering... 37 Søkefelt... 38 Høyremenyen... 39 Mine besvarelser... 39 Mine meldinger... 40 Kategorisering av Innhold 1 Innledning... 3 2 Tekniske krav... 3 3 Hvordan komme i gang... 4 Innlogging... 4 Registrering av nye brukere... 5 Glemt passord... 5 Snarvei til påloggingssiden... 6 Med og uten veileder... 7

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VER S JO N 2, R E V. 1 Innledning... 2 Endringer fra versjon 1 (skoleåret 2011/2012)... 4 Tekniske spesifikasjoner... 5 Tilleggskrav for kjøring

Detaljer

Cashkontroll - lærerveiledning

Cashkontroll - lærerveiledning 1 Cashkontroll - lærerveiledning Undervisningsmateriell i økonomisk forståelse til matematikkfaget og verktøy til tverrfaglige prosjekter i grunnskolen på 5. - 10. klassetrinn. 2 Innhold Innhold... 2 Innledning...

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Kurs i hverdagsmatematikk. tilrettelegging og gjennomføring av kurs i to bedrifter

Kurs i hverdagsmatematikk. tilrettelegging og gjennomføring av kurs i to bedrifter Kurs i hverdagsmatematikk tilrettelegging og gjennomføring av kurs i to bedrifter Kurs i hverdagsmatematikk tilrettelegging og gjennomføring av kurs i to bedrifter Vigdis Lahaug 1 Forord Våren 2007 fikk

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet

Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet R Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet Rapport 2012-08 Proba-rapport nr., Prosjekt nr. 11045 ISSN: 1891-8093 LEB, TT, SK/ HB, 29.06.2012 Offentlig Rapport 2012-08 Evaluering av Program

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Dataopplæring i biblioteket en veiledning i hvordan man kan bruke biblioteket som læringsarena

Dataopplæring i biblioteket en veiledning i hvordan man kan bruke biblioteket som læringsarena 1 Dataopplæring i biblioteket en veiledning i hvordan man kan bruke biblioteket som læringsarena Dataopplæring i biblioteket en veiledning i hvordan man kan bruke biblioteket som læringsarena Eddie Pedersen

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Lene Guthu og Sigrid Holm ISBN 978-82-7724-145-6 Vox, 2010 Design:

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse...

Detaljer