Fagakademiet i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr. Etterutdanning innen boligsosialt arbeid rus og psykiske lidelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagakademiet i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr. Etterutdanning innen boligsosialt arbeid rus og psykiske lidelser"

Transkript

1 Fagakademiet i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr Etterutdanning innen boligsosialt arbeid rus og psykiske lidelser

2 Målgruppe Ansatte i kommuner og andre virksomheter som har fullført og bestått videregående opplæring i helse- og sosialfag med minst ett år med relevant yrkespraksis etter fullført og bestått videregående opplæring. Andre med relevant praksis, kan også søke og delta. Formål og hovedfokus Å styrke kompetansen til helse- og sosialpersonell med videregående opplæring innen boligsosialt arbeid rus og psykiatri. Hovedfokus vil ikke være en tradisjonell klasseromsundervisning med avgrenset temagjennomgang for hver samling. Det legges også opp til at tiden mellom samlingene blir en aktiv utviklingsperiode. Tilnærmingen er refleksjonsorientert og prosessbasert med utgangspunkt i deltakernes erfaringer og kunnskaper, samt deres behov for ny kompetanse i forhold til deres arbeidsoppgaver. Til dette knyttes sentral teori. Kursinnhold Kursrekken bygger videre på fagutdanningene innen helse- og sosialfag fra videregående skole eller tilsvarende kompetanse, og det og det vil dermed legges opp slik at det forventes en grunnkompetanse hos deltagerne. Det vil også vektlegges at ny kunnskap skal spres ut i den enkelte ansattes organisasjon, slik at det kan bli gode ringvirkninger, også for andre som ikke deltar på kursrekken. Salutogenese Menneskesyn og etiske prinsipper Boligsosialt arbeid og miljøarbeid Generell rus- og psykiatrikunnskap Observasjon Rapportskriving Tvang og makt Lovverk knyttet til tjenestene og tvangsanvendelse Brukernes behov og brukerperspektivet Læringsmål Deltakerne har fått økt innsikt i hvordan deres egne handlinger og atferd er med å påvirke både deres kollegaer og ikke minst brukerne Kunnskap om etikk og menneskesyn, og økt forståelse for nødvendigheten av etisk refleksjon i sitt arbeid med mennesker.

3 Gjennom kursrekken har deltakerne fått forståelsen for nødvendigheten av selvrefleksjon rundt sin praksis, og har lært en praktisk metode for å gjøre dette i en kontinuerlig prosess Kunnskap om rusen funksjon og rus/psykiske lidelses påvirkning på i menneskers liv og evne til aktiv deltagelse i samfunnet. Kunnskap om boligsosialt/miljøarbeid, og økt kunnskap om hvordan dette kan tilrettelegges og iverksettes i samarbeid med bruker og resten av miljøet Forståelse for at godt omsorgsarbeid starter med brukeren egne behov og forståelse av disse. (Brukeren den beste behandleren) Deltakerne har fått en økt trygghetsfølelse i en utfordrende hverdag Gjennomføring, omfang og deltakelse Etterutdanning gjennomføres etter bestilling fra kommuner og andre relevante virksomheter 8 samlingsdager som primært gjennomføres ca. hver 3. uke Etterutdanning kan avholdes både lokalt hos bestiller eller ved Fagskolen Innlandet Det er 80% obligatorisk deltakelse på kurset Ved minst 80 % deltagelse vil det bli utstedt kursbevis fra Fagskolen. Læringsaktiviteter 1. Kursrekken skal være preget av å være der kursdeltakerne er og møte deres utviklings- og læringsbehov som kartlegges fortløpende i et fokusgruppe format. For eksempel vil det bli gått en runde knyttet til den erfaring hver enkelt deltaker har og sett litt på hvilket bidrag alle må komme med i kursprosessen. Det legges vekt på å fokusere at hver enkelt kursdeltaker har masse kunnskap om å omgås mennesker, der er samboere, har barn, venner osv. Og ikke minst deres jobberfaring. Erfaringen er at mange må få hjelp til se og bruke sin erfaring. Alt dette settes inn i et teoretisk perspektiv. Første kursdag startes opp med et arbeid som har til hensikt å finne ut følgende: - Hvor trykker skoen? - Når blir det vanskelig? - Hva trenger den enkelte kursdeltaker å lære noe om? Dette innarbeides på hver samling. På de påfølgende samlingene vil det bli fokusert; hvordan har det vi gjorde/lærte innvirket på vår jobb siden forrige kursdag? 2. Teori relatert til emnene og beskrivelser i oversiktsplan er gjengitt nedenfor. 3. Det legges opp til praktiske gruppeoppgaver hvor teorigjennomgangen anvendes. Dette avsluttes med fremlegging og diskusjon. 4. Diskusjon og refleksjon rundt hva og hvordan kan alt dette innvirke på de ansatte sin jobbhverdag. Gjøre bruk av de salutogene opplevelseskomponentene, og på

4 denne måten kan de bli et internalisert verktøy til hver enkelts refleksjon over utført arbeid. 5. Det legges opp til oppgaver mellom hver samling. Dette vil i hovedsak være selvrefleksjonsoppgaver. Kursdeltakerne får med seg et spørreskjema med fokus på å prøve ut i praksis konkrete situasjoner hvor teori fra kurset kan bli benyttet (og forhåpentligvis blir det). Dette vil være med å trekke teori og praksis sammen og det vil forhåpentligvis være et godt utgangspunkt for refleksjon og læring i oppstarten av neste kursdag. Faglærere og litteratur Hovedfaglærer vil være Pål Storå. Han er utdannet både fra fengselskolen og sykepleierhøgskolen. Han har arbeidet i 10 år i Oslo kretsfengsel som fengselsbetjent, og var der bl.a. ansvarlig for pasifiseringsopplæringen av betjentene. Han var narkotikakoordinator og holdt diverse undervisning for nytilsatte i fengselsvesenet. Han var ved Sørlihaugen behandlingsenhet/reinsvoll etter avsluttet sykepleierutdanning i også som konstituert enhetsleder for skjermet enhet. I januar 2005 ble han enhetsleder ved avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet, Sykehuset Innlandet HF, Familieenheten i Hov. Fra undervisningsåret 2008/2009 har han vært avdelingsleder ved Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik). Storå er ellers mye benyttet som foreleser innen ulike emner. Det vil bli utgitt kompendium for hver samling, med henvisning til utfyllende litteratur Andre opplysninger Det gjøres egen avtale om pris for gjennomføringen. Fagakademiet har nylig gjennomførte (2011/2012) gjennomført denne etterutdanningen for ansatte i kommuner i Gjøvik-regionen med Pål Storå som faglærer, og med meget gode tilbakemeldinger. Som referanse oppgis Inger- Ann Vekve, fag- og kompetanseutvikler i Østre Toten kommune, e-post: tlf / Ved tvil om opptakskriteriene er oppfylt, vil Fagskolen forbeholde seg retten til å be om flere opplysninger om den enkelte. Det tas forbehold om enkelte endringer. Kontaktinformasjon Odd Mandal tlf , e-post eller Fagakademiet, region Øst tlf , e-post: Fagskolen Innlandet ved Pål Storå, tlf , mobil , e-post:

5 Oversiktsplan for innhold og gjennomføring Samling Emner - Oppstart og sette Dag 1 gruppen - Salutogenese Dag 2 - Menneskesyn - Etiske prinsipper Dag 3 Boligsosialt arbeid - miljøarbeid Dag 4 Dag 5 Generell rus- og psykiatrikunnskap Generell rus- og psykiatrikunnskap Nærmere beskrivelse - Refleksjon rundt eget ståsted - Dag 1 skal danne basis for resten av kursrekken og som oppstart til selvrefleksjon - Salutogenese (helsens opprinnelse). Dette er en tenkning som tar utgangspunkt i hva som skaper helse, snarere enn hva som skaper sykdom. Menneske kan ikke unngå å møte utfordringer og vansker, det blir derfor viktig å lære å leve med, fremfor å nødvendigvis bekjempe. Bruk erne av kommunale helse- og sosialtjenester vil i mange tilfeller ha bruk for livslang støtte. Det blir derfor viktig å gi dem muligheten til å leve gode liv på tross av, og med sine utfordringer. Dette kan litt enkelt sis med et bilde Du kan ikke hindre mennesker i å dette i vannet, men du kan lære dem å svømme - Hvilke etiske prinsipper har kommunen, og som brukes i arbeidet? Fokus på det etiske imperativ: Hvordan ville jeg ønske å bli behandlet som bruker på min arbeidsplass dersom jeg utvikler et rusproblem/hjelpebehov? - Det vil legges opp til en økt om betydningen av å tilrettelegge og strukturere både de formelle og ikke minst de uformelle møtearenaene mellom brukere og ansatte. Det vil bli gitt teori om boligsosialt/miljøarbeid og hvordan dette kan planlegges og utføres i praksis - Hva og hvorfor ruser mennesker seg, hvordan virker dette på deres sosiale evner og hvilken funksjon fyller rusen i menneskers liv. Denne dagen er det rusen og dens psykiske påvirkning som særlig vektlegges. - Angst og depresjoner er svært vanlig blant rusbrukere. Hvordan kan man motvirke og hva kan pasienten selv gjøre. Det vil bli gitt teoretisk kunnskap om hva slike psykiske problemer kan medføre. Vi vil se nærmere på innhold i begrepet dobbeltdiagnose, samt behandling. Dag 6 Hva ser vi etter og hva kan vi se? Rapportskriving og nedtegning av opplysninger - De observasjoner som miljøarbeiderne gjør, vil ofte danne grunnlaget for de miljørettede tiltak og mål som utarbeides i forhold (og forhåpentligvis med brukeren). Forskjellen på hva som er egen tolkning og hva som er faktiske hendelser er viktig å kunne skille på.. Også det at i enhver situasjon er det alltid begrenset hva vi ser, og ikke minst hva vi har kunnskap til å se, vil vektlegges under denne dagen.

6 Dag 7 - Tvang, makt og avmakt - Lovverket knyttet til tvangsanvendelse - Lovverket som regulerer tjenestene - Hvordan konkret kommunisere i vanskelige situasjoner? - Når kan tvang anvendes? - Forholdet mellom tvang og overtalelse - I den daglige omgang med brukere vil det utvilsomt fremkomme situasjoner som en av partene opplever som tvang. Det å være obs på grensegangen mellom godt boligsosialt arbeid, lirking og tvang er et tema for stadig refleksjon. Dette bør vektlegges i alle yrker hvor man omgås andre. Dag 8 - Brukernes behov og brukerperspektivet - Hvem er best til å definere brukernes behov? - Hvordan integrere brukerperspektiv i hverdagen? - Hvordan gjøre klienten til sin egen behandler? - Avslutning av kurset

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Generelt om fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag... 4 1.1 Etterspørsel

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID

VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Forebyggingsdivisjonen Avdeling for informasjon og kommunikasjon Pb 8054 Dep, 0031 Oslo Keysers gt.13 Tel:

Detaljer

Kurskatalog. - kurs og andre tjenester innenfor arbeid med utviklingshemmede. Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt. nyhetsbrev!

Kurskatalog. - kurs og andre tjenester innenfor arbeid med utviklingshemmede. Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt. nyhetsbrev! Kurskatalog for Ridderne AS 2011 1 Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev! Kurskatalog 2011 - kurs og andre tjenester innenfor arbeid med utviklingshemmede Ridderne AS Kurskatalog for Ridderne

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 for Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Godkjent av NOKUT 21.mai 2008 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 Innledning Drammen

Detaljer

Etterutdanning i brukermedvirkning

Etterutdanning i brukermedvirkning Kløverinstitusjonene Etterutdanning i brukermedvirkning bakgrunn og historikk Norge har gjennomført en stor reform innen helsetjenesten. Det er innført fire nye helselover og nytt finansieringssystem.

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Fagskoleutdanning i helse og sosialfag

Fagskoleutdanning i helse og sosialfag Fagskoleutdanning i helse og sosialfag - Psykisk helsearbeid - Eldreomsorg - Rehabilitering Informasjon om utdanningstilbudene Juni 2009 1 1.0 Innholdsfortegnelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.0

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

2. Prosjektrammer og oppstart.

2. Prosjektrammer og oppstart. Innledning: I 2005 besluttet Justisdepartementet at det skal kunne tilbys foreldreveiledning til de innsatte i norske fengsler. Ønsket var å legge til rette for samtalegrupper for foreldre, ledet av ansatte

Detaljer

Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom

Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom Rapport publisert 16.08.2012 Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom - et kompetanseutviklingsprogram for og med kommunene i Sør-Troms 2011-2012 2 Forord Kroken sykehjem,

Detaljer

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER Bachelor i sykepleie Avdeling for Helsefag Studiested Stord og Studiested Haugesund 30.06.15 Innhold Fellesdel... 2 Organisering og rammer... 2 Turnus (se vedlegg 3)... 2

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Overgangen fra soning til det ordinære livet En kvalitativ studie Geir Hyrve Forord Denne evalueringen av prosjektet Erobring Ny start etter soning

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Videreutdanning/ fagskoleutdanning i spesialrenhold i helsetjenesten. for renholdspersonell og helse- og sosialpersonell med videregående opplæring

Videreutdanning/ fagskoleutdanning i spesialrenhold i helsetjenesten. for renholdspersonell og helse- og sosialpersonell med videregående opplæring desember 2006 Videreutdanning/ fagskoleutdanning i spesialrenhold i helsetjenesten for renholdspersonell og helse- og sosialpersonell med videregående opplæring IS-1395 Videreutdanning/fagskoleutdanning

Detaljer

Utkast til rapport. Samlesak. Søknader om vesentlige endringer.

Utkast til rapport. Samlesak. Søknader om vesentlige endringer. Utkast til rapport Samlesak Søknader om vesentlige endringer. Endring av navn fra psykisk helsearbeid, rus og avhengighetsproblematikk eller miljøarbeid innen rus til psykisk helsearbeid og rusarbeid Utdanningslengde

Detaljer

Veileder for individuell plan 2001

Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 IS-1013 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Idet nye opplaget av veilederen er det gjort noen endringer som følge av omorganiseringen av den statlige

Detaljer

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG KANDIDATNUMMER 417 OG 446 Bacheloroppgave Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of

Detaljer