Tiltak Ressurs Kostnad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltak Ressurs Kostnad"

Transkript

1 STYRING OG LEDELSE Mål: Sikre god styring av klinikk og faglighet i ledelse Tiltak Ressurs Kostnad Rapportering på og oppfølging av kvalitetsindikatorer Månedlig driftsrapportering til administrerende direktør Klinikkdirektør skal ha månedlig møte med spesialister i klinikken 70 spesialister, møte en time pr. mnd x 11 mnd kr ,- Etablere en tverrfaglig prosedyregruppe o Lage plan for etablering og revisjon av prosedyrer og retningslinjer 5 fagpersoner, 10 møter a.3 timer kr Sikre at seksjonsvise handlingsplaner er knyttet opp mot overordnet tiltaksplan Organisering i lederteam for å sikre ledelse, fag og kvalitet på alle nivå o Medisinskfaglig rådgiver deltar på ledermøter 10 spesialister deltar i ledermøter X 2 pr.mnd 5-6 timer = 12 timer pr. mnd. kr ,- Rollebeskrivelser på alle nivå (Stillings- og funksjonsbeskrivelse) Etablere et fagråd o Utarbeide struktur og mandat Må utarbeides av fagpersonell kr. 6000,-

2 Etablere en overordnet og uavhengig internrevisjon Sikre bærekraftige fagmiljø og forsvarlig pasientbehandling o Struktur, organisering og spesialistdekning o Samling av oppgaver/avgrense ansvarsområde for eksisterende leger Utarbeide rekrutteringsstrategi o Prioritere hjemler for legespesialister Omlegging av drift. Fagpersoners deltakelse 3 x 2 dagsverk kr ,- Etablere et månedelig kontaktpunkt for fagutvikling og samhandling med eksterne o Eks. Klinikkdirektør, fagansvarlig, eksterne leger og kommuner Fagansvarlig x 1 dagverk pr.mnd. kr ,- Styrking av lederrollen o Definere behov for støttetjenester o Gjennomføre nytt obligatorisk lederprogram 9-3.nivåledere 31-4.nivåledere ca 5 timer pr.mnd x 10ggr. kr ,- Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler i klinikken Skape en enhetlig klinikk o Skape felles identitet o Samarbeid med vernetjeneste, tillitsvalgte o Faglige arenaer o Felles opplæring Bruke etablerte arenaer

3 DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING Mål: Klinikken skal dokumentere kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen Tiltak Ressurs Kostnad Iverksette rutiner for bruk av individuell plan Rutine for vurdering og dokumentasjon Evalueringsrutiner Spesialist skal delta på første konsultasjon i pasientbehandlingen I løpet av konsultasjon 3-5 skal det legges frem for spesialist følgende: En klar psykiatrisk anamnese (sykehistorie) Tentativ diagnose Skisse til behandlings plan Skisse til Individuell Plan Behandlingsforløpet skal evalueres etter avtale med spesialist og i tråd med behandlingsplan Innvolvere utvalg av fagpersoner i omlegging av konsultasjonspraksis 2 dagsverk x 2 Sammenfatte nye rutiner som kvalitetsikrer krav til dokumentasjon innen femte konsultasjon 1 dagsverk kr ,- kr ,- Etablere god journalføring Det skal benyttes felles standard for innkomstjournal og innkomstnotat. Det skal innhentes tilstrekkelig informasjon Det skal skrives gode diagnostiske vurderinger og evalueringer Sikre god dokumentasjon, begrunnelser og konklusjon i journal. Benytte eksisterende maler hva skal skrives av hvem Implementere felles standard for innkomstjournal og innkomstnotat. Formidle krav til dokumentasjon. Klin.dir. med. faglig ansvarlig. 4 spesialist dagsverk kr ,- Etablere rutiner for at det gjøres diagnostisk revurdering hvert halvår av pasienter som er i langvarig behandling Det skal etableres rutiner for å innhente komparent opplysninger (for eksempel fra pårørende, arbeidsgiver m.fl.) Implementere standard for diagnostisk revurdering i individuell plan.

4 Etablere gode rutiner for diagnostikk Rutiner for utredning Beskrive rollefordeling og ansvar Kompetanseheving i forhold til bruk av individuell plan, prioritere følgende tema i internundervisning Spesialister skal regelmessig veilede høyskoleutdannede Opplæringsplan for den enkelte fagansatte Evalueringsrutiner Sikre rett lovanvendelse for tvangsvedtak Alle vedtaksansvarlige skal gjennomgå kurs Etablere et introduksjonsprogram for nyansatte og vikarer Etablere en fadderordning 66 vedtaksansvarlige (lege og psykolog spesialister kurs 3 timer x 66 kr ,- Utarbeide kompetanseplan for behandlere Opplæring i journalføring Det skal gjennomføres obligatoriske interne kurs i journalføring Klinikkvis undervisning mht diagnostikk, dette bør også skje i seksjonene Undervisning i journalforskriften Fokus på status presens og sykehistorie (bruke eksisterende maler i DIPS) Trening i det psykiatriske intervju Hver behandler i poliklinikk skal ha fire førstegangsintervju i året med observatør. Tilsvarende på døgn Etablere en obligatorisk opplæring for spesialister i journalforskrift og rett prioritering Kurs i lovgiving, journalforskrift, ICD-10, strukturerte intervjuer, god anamnese skriving og prioriteringsveiledere 177 spesialister og behandlere i poliklinikk Kurs henholdsvis 2 og 1 dag kr ,-

5 Sikre tverrfaglighet i pasientbehandlende team Spesialist skal se pasientene før diagnose settes Kliniske drøftingsmøter/konferanser hvor krevende pasientsaker blir diskutert Sikre et godt strukturert opplegg for turnusleger og leger i utdanning. Lage plan for undervisning og oppfølging av nyansatte Etablere faglige sjekklister Sikre at leger i utdanning er ansatt i godkjente hjemler Utdanningsansvarlig spesialist

6 KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING Mål: Klinikken skal ha en åpen og tydelig kommunikasjon og god samhandling internt og eksternt Tiltak Ressurs Kostnad Implementere retningslinjer for overføring av pasienter mellom ulike enheter i klinikken Kommunikasjonsrådgiver skal være tilgjengelig i klinikken 1 dag per 20% kr ,- Felles spesialist møter i alle seksjoner, 2 ganger pr. måned. o Seksjonsleder og funksjonsleder deltar Fokus på fag og krevende saker o Fast agenda: Avviksmeldinger i Synergi, tilsyns-/klagesaker Etablere felles obligatorisk spesialistforum i klinikken, 8 samlinger pr. år o Klinikkdirektør deltar 70 lege- og psykologspesialister 9-3.nivåledere nivåledere 66 spesialister, 8 samlinger a 6 timer kr ,- kr ,- kr ,- Sikre god kommunikasjon mellom behandlere og fastleger: o Sikre god pasientoppfølging o Sikre god overføring mellom omsorgsnivåene Innkomstnotat Behandlingsplan Individuell plan Epikriser Fortløpende dokumentasjon Vurderingsnotat minimum hver tredje måned Sikre at all dokumentasjon, verktøy, maler, retningslinjer, kvalitetssystem etc er enkelt tilgjengelig o Lage en enkel veileder for ansatte om kvalitetssystemet og hvor sentrale verktøy og dokument befinner seg

7 PASIENT OG PÅRØRENDE Mål: Klinikken skal sikre god brukermedvirkning Tiltak Ressurs Kostnad Pasientsikkerhetskampanje På vakt skal implementeres o Etablere lyttetelefon o Ros/ris o For henvendelser fra pasienter og pårørende o Henvendelsene skal benyttes til forbedring Tilby lærings- og mestringskurs i brukermedvirkning o Sikre større innvirkning på eget behandlingsopplegg o Bidra til mer aktiv og kritisk rolle i forhold til eget liv 100 % stilling (ny) kr ,- Behandlere og brukerrepresentanter 6 desentrale kurs, 2 behandlere og 4 fra brukerorganisasjonene deltar på hvert kurs 12 dagsverk for behandlere og 24 dagverk etter takst Kr ,- Brukerutvalget skal involveres i tiltak som gjelder brukermedvirkning Gjennomføre brukerundersøkelse o Helse Vest-undersøkelser o Egne undersøkelser Inngår i 20 % stilling for kommunikasjonsmedarbeider Etablere rutiner for tilbakemelding fra pårørende og pasienter Ledelsen ved klinikken skal se til at gode erfaringer fra brukerbaserte tiltak kommer til anvendelse ved alle enheter

8 Etablere rutiner for at diagnose og behandling legges frem for pasient/pårørende og drøftes med denne Utvikle serviceerklæringer

9 KONTROLL OG FORBEDRING Mål: Sikre god kvalitet, effektiv samhandling og rett ressursbruk i alle ledd av pasientbehandlingen Tiltak Ressurs Kostnad Etablere gode rutiner for egenkontroll o Etablere system for revidering av diagnosesetting/behandling/journ alføring o Etablere rutiner for å lære av avvik Sikre god medvirkning fra de ansatte i arbeidet med internkontroll for å implementere rutinene og styrke holdningene til og etterlevelsen av internkontroll o Sikre at internkontrollarbeidet er nært knyttet til ordinære daglige gjøremål o Sikre at internkontrollarbeidet er integrert i de løpende oppgavene Sikre god avvikshåndtering o Bedre meldekulturen Gjennomføre kurs i klinikken med fokus på hendelsesrapportering Hvorfor rapportere? (forbedringsfokus) Holdninger til hva som skal rapporteres (kultur og etikk) Hvordan rapportere? (varslingssystem) o Implementere system for å avdekke og lukke avvik o Obligatorisk opplæring i årsaksanalyse og risikovurdering Gjennomføre styreseminar om Konsept for internkontroll for foretaksgruppen

10 Innføre enhetlig interkontrollsystem og vurdere ekstern bistand for revisjon og implementering av internkontollsystemet i Helse Fonna Utarbeide struktur for overordnede prosedyrer og retningslinjer på alle nivå et helhetlig system som inkluderer de ulike verktøyene (Netpower, QLM, PPS) og metode for samkjøring av ulike prosedyrer slik at det sikres en gjeldende korrekt prosedyre i Helse Fonna til enhver tid. Utarbeide plan for kompetanseheving innen verktøyene QLM, Netpower og PPS Konsulentbistand 1000 timer a kr. 1500,- Inkl. reise og diett ,- Tap av inntekt ,-

Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF

Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF www.pwc.no Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF 3.desember 2010 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Introduksjon... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Mandat... 6 2.3 Prosjektorganisering...

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen etter

Detaljer

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Direktøren Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Saksbehandler: Terje Haug Saksnr.: 2009/1783 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

Nedsette en arbeidgruppe som gjennomgår styrende dokumenter med sikte på å avdekke områder der det er behov for å etablere styrende dokumenter.

Nedsette en arbeidgruppe som gjennomgår styrende dokumenter med sikte på å avdekke områder der det er behov for å etablere styrende dokumenter. Revisjonsområde Problemstilling Anbefaling tiltak fra Konsernrevisjon Handlingsplan/ tiltak - Akershus universitetssykehus Ansvar Frist Resultatmål Effektmål Problemstilling 1: I hvilken grad har helseforetaket

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF www.pwc.no Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF En vurdering av internkontrollen i Helse Fonna HF, basert på en rekke intervjuer utført oktober 2011 i somatiske spesialisthelsetjenester.

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst

Risikostyring i Helse Sør-Øst Risikostyring i Helse Sør-Øst Versjon 3.1 pr 070808 En veileder for arbeidet med risikostyring i Helse Sør-Øst Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 Sammendrag...4 1 Mål og hensikt med

Detaljer

1.1.1 Utvikle og igangsette lederutviklingsprogram for nivå 3 ledere Det personlige lederskapet :

1.1.1 Utvikle og igangsette lederutviklingsprogram for nivå 3 ledere Det personlige lederskapet : Rapportering HR-Strategi 2. tertial 2011 Fokusområde God ledelse Målbilde 2012: Ledere i Sykehuset Innlandet praktiserer foretakets verdier og definerte lederadferd, slik at det er kvalitet i møtet mellom

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Vedlegg Rapport 2/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (19.08.2010) Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE JANUAR 2015 Overordnet internkontroll 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Sykehuset Østfolds overordnede mål, tiltak og handlingsplan 2009 innen HR-området

Sykehuset Østfolds overordnede mål, tiltak og handlingsplan 2009 innen HR-området Sykehuset Østfolds overordnede mål, tiltak og handlingsplan 2009 innen HR-området Helse Sør-Øst HR-strategi - fokus og mål Den vedtatte HR-strategien i Helse Sør-Øst består av fire definerte fokusområder

Detaljer

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Versjon 16.11.14_1 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF 1 Bakgrunn Arbeidsmiljøloven med forskrifter er førende for alt HMS-arbeid. Administrerende

Detaljer

Sak 05/09 Vedlegg 1. Det presiseres at. Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008

Sak 05/09 Vedlegg 1. Det presiseres at. Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008 Det presiseres at Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008 Versjon 1.0 Behandlet i Rusforetakets styre 12.01.2009 1 Innhold DEL I Innledning... 3 1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...

Detaljer

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Vestre Viken HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Vestre Viken HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Midt-Norge RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Midt-Norge RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Midt-Norge RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1 Innhold 1. Innledning 4 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 4 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer