Postens Pensjonistforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postens Pensjonistforbund"

Transkript

1 Postens Pensjonistforbund BERETNING 2012

2 1.Innledning Landsstyret har i 2012 bestått av Fram til Landsmøtet i 2012: Leder Arild Øynes Vestfold Nestleder Ingveig Grue Hansen Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor Aarak Oslo Styremedllem Kjell Aa Sør-Trøndelag Signe Plahte Holmgren Stavanger Jostein Hegge Gudbrandsdal Ernst Eidem Salten og Lofoten Anne Marie Hide Oslo 1. varamedlem Vegard Bakka Bergen 2. varamedlem Gerd Solborg Tromsø 3. varamedlem Aase B. Wilhelmsen Agder 4. varamedlem Margrete Vadset Sunnmøre Revisor Ralph Klev Vestfold Vararevisor Tove Strømmen Oslo Etter Landsmøtet i 2012: Leder Arild Øynes Vestfold Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor Aarak Oslo Styremedlem Ernst Eidem Salten og Lofoten Sigrun Sanden Gudbrandsdal Signe P. Holmgren Stavanger Ingvar Kjøren Oslo Margrete Vadseth Sunnmøre 1. varamedlem Vegard Bakka Bergen 2. varamedlem Gerd Solborg Tromsø 3. varamedlem Tore Haugen Agder 4. varamedlem Brit T. Hansen Sør-Trøndelag Revisor Tove Strømmen Oslo Vararevisor Gudmund Buøen Stavanger Revisor møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett, på de landsstyremøtene som behandler regnskapet. 2

3 2. Styrer og kontaktutvalg Postens Pensjonistforbund deltar i følgende utvalg/komitéer: Forbundsstyret i Pensjonistforbundet Landsstyret i Pensjonistforbundet Samarbeidskomiteen mellom Pensjonistforbundet og pensjonistforbundene i offentlig sektor (SAKO) Kontaktutvalget mellom LO- Stat og pensjonistforbundene i offentlig sektor Nordisk Postpensjonistunion (NPPU) På Landsmøtet i Pensjonistforbundet i juni 2012 ble leder Arild Øynes valgt til 2. nestleder i forbundet. Øynes leder også Organisasjonsutvalget og er fast medlem i Forhandlingsutvalget. Han er videre leder av Trygghetsog tilgjengelighetsutvalget.i Forbundsstyret er vi i tillegg til leder representert ved nestleder og i Landsstyret er vi representert ved leder av Postpensjonistene i Oslo I Nordisk Postpensjonistunions sekretariat møtes de tre lederne fra Danmark, Norge og Sverige. De 3 lederne alternerer om å lede sekretariatet hver for en periode på 2 år. På representantskapsmøtene deltar inntil 5 representanter fra hvert land i tillegg til leder. 3. Møter og seminarer I 2012 har det vært holdt 1 Landsmøte, 4 landsstyremøter og 9 møter i Arbeidsutvalget. Protokoll fra møtene er sendt Landsstyret og avdelingene. Landsmøtet og landsstyremøtene er i tillegg referert i bladet Pensjonisten, og protokoller/referater fra møtene legges inn på vår hjemmeside. Postens Pensjonistforbund har dessuten vært representert i møter/kurs som følger: Møte med LO-Stat Samarbeidsmøte med Posten Norge Landstyremøter og forbundsstyremøter i Pensjonistforbundet SAKO-seminar på Park In Hotel Gardermoen Landsmøtet i Postkom 3

4 Arbeidsutvalget og Landsstyret har videre vært representert i følgende møter m.v. i avdelingene: 31. januar Avdeling Tromsø v/anne Marie 23. februar Avdeling N-Trøndelag v/kjell 1.mars Avdeling Hedmark v/arild 29. august Avdeling Buskerud v/gunvald 6. oktober Avdeling Gudbrandsdal v/ Tor 13. oktober Avdeling Mo v/ Anne Marie 26. oktober Avdeling S.og Fjordane v/anne Marie 3. november Avdeling Vestoppland v/arild 8. november Avdeling Telemark v/tor 8. november Avdeling Romsdal v/gunvald 4. Aktiviteten i avdelingene Av møtereferater og andre meldinger går det fram at avdelingene i hovedsak fungerer godt. Det er registrert en aktiv innsats på verveområdet i en del avdelinger, men variasjonene er store. Vi har fortsatt utfordringer når det gjelder arbeidet med faglige spørsmål. Postpensjonistene i Sogn og Fjordane har fylt15 år, Postpensjonistene i Gudbrandsdal, Postpensjonistene i Mo og Postpensjonistene i Vest- Oppland har alle fylt 20 år i Jubileene er blitt behørig markert. 5. Informasjon Postens Pensjonistforbund disponerer inntil 1 side i medlemsbladet Pensjonisten. Etter avtale kan dette utvides til ca 1 ½ side dersom stoffmengden krever det. Vi legger vekt på å levere stoff som er av interesse både for postpensjonister og for pensjonister generelt, men innholdet får naturlig nok et sterkt preg av egen virksomhet. Av innholdet på vår side kan nevnes kunngjøringen om nordiske aktiviteter, viktige vedtak som vi har truffet, minneord over tillitsvalgte som har gått bort, samt omtale av våre landsmøter, ledermøter og landsstyremøter. Vi oppmuntrer også lokalavdelingene til å sende inn bidrag. Vi har inntrykk av at bladet er godt mottatt av våre medlemmer. Bladet sendes også til våre nordiske samarbeidspartnere. Vår hjemmeside ligger under hjemmesiden til Postkom. På vår hjemmeside finner vi listen over tillitsvalgte, vedtektene, gjeldende handlingsplan, årsberetningen fra siste år, årets landsstyreprotokoller, samt protokollen fra siste Landsmøte. Her finner vi også linker til hjemmesidene til Postpensjonistene i Bergen, Hedmark, Oslo og Stavanger. De aller fleste avdelingene utgir nå egne informasjonsblad til sine medlemmer. Disse bladene blir også utvekslet mellom avdelingene, og er nyttige informasjonskilder til medlemmene. 4

5 6. SAKO samarbeidet Årets SAKO-seminar fant sted på Gardermoen. Fra Postens Pensjonistforbund deltok i tillegg til Arild Øynes, Anne Marie Hide, Gunvald Dybvik og Tor Aarak fra Arbeidsutvalget, samt Ernst Eidem fra Salten og Lofoten og Ivar Kipperberg fra Hedmark. 7. Nordisk Postpensjonistunion (NPPU) Formålet med Nordisk Postpensjonistunion er å gi aktuell informasjon, forbedre grunnlaget for en ensartet politikk i saker av felles interesse for postpensjonister i de nordiske land, samt å medvirke til gode forbindelser med postledelsen i de respektive land. Det gis rom for lokale kontakter over grensene. Ingvar Kjøren er vår kontaktperson overfor NPPU. Norge har hatt ledelsen av NPPU fram til høsten Unionen har vært ledet av Arild Øynes med Tor Aarak som sekretær. Representantskapsmøtet i NPPU fant sted på Rica Park Hotell i Sandefjord oktober. Fra Norge deltok Anne Marie Hide, Gunvald Dybvik, Ingvar Kjøren, Vegard Bakka og Marit Langbo i tillegg til lederen Arild Øynes og sekretæren Tor Aarak. Møtet startet med lunsj 3. oktober kl etterfulgt av et besøk på Hvalfangstmuseet, hvor vi fikk en interessant omvisning. Sekretariatsmøtet startet kl samme dag. Representantskapsmøtet startet 4.oktober kl Geir Notland fra Statens Vegvesen redegjorde for EU s direktiv om eldre og biltrafikk. Møtet ble avsluttet ved at formannskapet ble overlevert fra Norge til lederen for Posten Seniorerna Bertil Larsson Sverige. Sverige skal lede Unionen i de kommende 2 år. 8. Saker til behandling mv. 8.1 Pensjons-/trygdeoppgjøret I årets trygdeoppgjør økte Grunnbeløpet til kr fra 1. mai. Det tilsvarer en økning på 3.67 %. Alderspensjonistene fikk en økning på 2.89 %. Det er i tråd med de nye reguleringsreglene i Pensjonsreformen som sier at pensjonistene skal ha et fratrekk på 0.75 % fra gjennomsnittlig lønnsvekst. 8.2 Status på saker i Handlingsprogrammet som er tatt opp via Pensjonistforbundet/SAK0 Brutto pensjon Bruttoprinsippet i Statens pensjonskasse vil fortsatt bli opprettholdt. Pensjon til ektefelle samboer Målet om at grunnpensjonen skal være lik grunnbeløpet uansett sivilstand er ikke nådd og vil heller ikke bli nådd i 2013 Minstefradraget ved skatteligningen Målet om likt minstefradrag for lønn og pensjon er ikke nådd. Forskjellen er derimot økt.. 5

6 Nytt skattefradrag Målet om å øke det nye skattefradraget, samt å heve inntektsnivået for fradraget er ikke nådd. Egenandeler Målet om reduserte egenandeler på helsetjenester er ikke nådd. Fysioterapi Målet om et egenandelstak for fysioterapi og rehabilitering er ikke nådd.. Tannhelse Målet om et egenandelsystem for tannbehandling for eldre over 67 år er ikke nådd. I stedet tilbys alle over 75 år gratis tannundersøkelse hvert annet år til en maksimumspris på kr. 800 Gravferdshjelp Målet om å frita varer og tjenester ved gravferd for merverdiavgift, samt å heve den behovsprøvde hjelpen til kr er ikke nådd. Økonomi sykehjem/omsorgsboliger Vi har som mål at det settes ned et utvalg som skal utrede et finansieringssystem som tilsier at både omsorgsplasser og sykehjemsplasser skjer ut fra en behovsvurdering. Målet er ikke nådd. Aktivitetssenter for eldre Vi har som mål at det opprettes en ordning med tilskudd til frivillige organisasjoner som etablerer aktivitetssentra for eldre. Målet er ikke nådd. Eldreomsorg Målet omfatter styrking av bemanning, kompetanse og innhold ved sykehjemmene, at alle pasienter får rett til enerom, at antallet sykehjemsplasser øker og at retten til sykehjemsplasser lovfestes. Regjeringen forslår å bevilge 88 millioner kroner til 1750 heldøgns omsorgsplasser. 100 millioner øremerkes til å bygge ut dagtilbud til mennesker med demens. Sykehusene får 1.95 milliarder mer til drift. Eldresenter Målet om opprettelse og lovfesting om opprettelse av eldresentra i alle kommuner og bydeler er ikke nådd.. Geriatri Målet om å styrke forskningen på geriatri er ikke nådd.. Den kulturelle spaserstokken Målet om å øke bevilgningen til 40 millioner er ikke oppnådd. Bevilgningene over Statsbudsjettet er ikke økt og ligger i underkant av 30 millioner. Resten av kulturløftet skal tas ved overføring av spillemidler. Beløpets størrelse er uklart. Konklusjonen etter dette må bli at vi fortsatt har mange gode saker å kjempe for. 8.3 Interne saker i Postens Pensjonistforbund Støtten fra Posten Norge Vi har mottatt støtte fra Posten Norge AS for året 2012 på totalt kr Beløpet er et samlet tilskudd til lokalavdelingene og 6

7 landsforbundet sentralt, og inkluderer også Postens støtte til ½ kontorstilling. Anmodning om støtte for 2013 er oversendt Posten Norge A/S. Trygde- og pensjonsoppgjøret Fremmet krav til trygde- og pensjonsoppgjøret for Statsbudsjettet 2014 Fremmet krav til Statsbudsjettet for 2014 Økonomisk støtte til avdelingene Fordelt økonomisk støtte til avdelingene, kr.105 pr. betalende medlem pr Ordningen med gratis adgang for postpensjonister til Maihaugen er videreført i Som følge av økt engasjement i Pensjonistforbundet har Arild Øynes trukket seg som leder av Postens Pensjonistforbund med virkning fra årsskiftet 2012/2013. Som nye leder valgte Landsstyret, på sitt møte 6. desember, nestleder Anne Marie Hide. Magne Furesund ble valgt til ny nestleder. Oppmerksomhet ved dødsfall Avtalen som vi har med Posten Norge, som går ut på at Postens Pensjonistforbund skal overta bestillingene av krans/blomster til pensjonerte postansatte ser ut til å virke som forutsatt. Det er de enkelte avdelingene som foretar bestillingene, og Posten som dekker utgiftene. I 2012 er det registrert 152 bestillinger. Landsmøtet 2012 Landsmøtet fant sted på Rica Victoria Hotell på Lillehammer mai. 40 stemmeberettigede representanter deltok. I tillegg var følgende gjester til stede: Lederen for Posten Seniorerna i Sverige, Bertil Larsson Nordisk koordinator, Lars-Erik Sanfridsson Leder i Pensjonistforbundet, Borge Rørvik Konserndirektør i Posten Norge A/S, Elisabeth Gjølme Forbundssekretær i Postkom, Jacqueline Hopkinson Lederen i Det sentrale helseutvalget i Pensjonistforbundet, Tor Kristian Rønneberg Varaordføreren på Lillehammer, Per Presterud Musiker og sanger Ola Dahl sørget for den kunstneriske underholdningen. Han presentere et variert program som slo godt an hos tilhørerne. Som dirigenter til Landsmøtet ble valgt Harald Ekroll fra Sogn og Fjordane og Marit Langbo fra Vestoppland. Tor Aarak fra Landsstyret og Gerd Thomassen fra Midt-Troms hadde oppgaven som sekretærer. Redaksjonskomitéen besto av Anne-Marie Hide fra Landsstyret (leder), Ivar Kipperberg fra Hedmark og Erik Kristiansen fra Vestfold. Som tellekorps ble 7

8 valgt Gudmund Buøen fra Stavanger, Bjørg Lien fra Helgeland og Eivind Hystad fra Sunhordland. Tor Kristian Rønneberg holdt et kåseri over emnet En god alderdom Landsmøtet gjennomgikk og godkjente årsberetningene for årene 2009, 2010 og 2011 med mindre merknader. Også regnskapene for de samme årene ble godkjent og revisjonsberetningene ble tatt til etterretning. I forbindelse med gjennomgangen av regnskapene ble det bevilget kr til Norsk Folkehjelp og kr til Einar Strands forskningsfond. Representanten Ivar Kipperberg fremmet forslag om at det bør foretas en analyse av hvorfor vi som pensjonister i så liten grad når fram med våre økonomiske krav gjennom dialog. Forslaget ble enstemmig oversendt Redaksjonskomitéen. Handlingsplanen for landsmøteperioden ble vedtatt med enkelte endringer. Landsmøtet vedtok følgende 2 uttalelser: Uttalelse 1. Lavere inntektsøkning for pensjonister enn for yrkesaktive er det rettferdig? I disse dager foregår det lønnsforhandlinger for de yrkesaktive, men hva skjer med pensjonistene? Jo, Stortinget har vedtatt at pensjoner skal reguleres med gjennomsnittlig lønnsvekst minus Dette virker kanskje ikke som så mye, men når det skjer hvert år får det store utslag over tid. Også det at fremtidige pensjoner skal justeres etter forventet levealder for aktuell årsklasse vil bety mye etter hvert. Postens Pensjonistforbund henstiller til alle partier på Stortinger, som etter sigende er svært opptatt av pensjonistenes vilkår, om å gjøre noe med denne urettferdigheten. Vi krever også at regjeringspartienes lovnader om et egenandelssystem for tannlegetjenester nå blir en realitet. Uttalelse 2. Urettferdig skattereform for pensjonister. Siden 2005 har pensjonister fått lavere minstefradrag enn de yrkesaktive. Dette har Pensjonistforbundet tatt opp med myndighetene hvert år siden den tid, men forskjellen har bare blitt større for hvert år. Postens Pensjonistforbund mener nå at det er på tide at minstefradraget for lønnsinntekter og pensjonsinntekter settes likt. Fra 2010 ble også trygdeavgiften satt opp med 1.7 % kun for pensjonister!samtidig falt særfradraget for alder bort, og ble erstattet av et mindre skattefradrag for lavere pensjoner. Det er også vedtatt at fradraget for store utgifter ved kroniske sykdommer skal fases ut over en periode på 3 år. Det vil ramme en stor gruppe pensjonister som gjerne sliter med flere sykdommer. Alle partiene på Stortinget hevder at de er opptatt av pensjonistenes vilkår. Nå er det på tide at de viser det ved handling. Uttalelsene ble enstemmig vedtatt. 8

9 Det ble gjort en del endringer i Vedtektene. Det er bl.a. åpnet adgang for enkeltpersoner å bli direkte betalende medlemmer på steder hvor det ikke er etablert avdelinger, det er laget nye regler for regulering av kontingenten, samt tatt inn en tilføyelse om at Landsstyret kan foreta suppleringsvalg. Landsstyremedlemmene Kjell Aa og Jostein Hegge gikk ut av Landsstyret etter henholdsvis 11 og 9 år. Også nestleder Ingveig Grue Hansen takket for seg etter 13 års innsats i Landsstyret. Avslutningsvis hilste Jacqueline Hopkinson fra Postkom og Bertil Larsson fra Posten Seniorerna. 9.0 Regnskap 2012 Driftsregnskapet for 2012 Vår andel av statstilskuddet for 2012 var på kr Vi har mottatt kr i momskompensasjon som fordeler seg som følger: Sentralt kr , Avdelingene kr Kontingenten for 2012 har vært kr 205. Ektefeller/samboere betaler kr. 20 mindre. 9

10 10. Medlemstall/medlemsverving 10.1 Medlemsoversikter pr Betalt Betalt Betalt Betalt Betalt Betalt Betalt Betalt Avdeling Oslo Østfold Rom/Glåmdal Hedmark Gudbrandsdal Vestoppland Vestfold Buskerud Telemark Stavanger Agder Bergen Sunnhordland Haugesundregione n Sunnmøre Romsdal Nord-Møre Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Salten og Lofoten Vesterålen Narvik M-Troms M-Troms M-Troms M-Troms Mo Helgeland Tromsø Midt-Troms Harstad Vest.-Finnmark SUM Medlemsbevegelser Vi har i 2012 fått 379 nye medlemmer. Det er registrert 129 dødsfall og 214 utmeldinger. Det gir en netto tilgang på 36 medlemmer. Vervepremien har vært på kr.50,- for hvert nytt medlem. Det er utbetalt til sammen kr ,- i vervegodtgjørelse. Avtalen som er inngått med Postkom, og som går ut på at alle som er organisert i Postkom, og som slutter i Posten, blir automatisk innmeldt i Postens Pensjonsforbund, dersom de ikke reserverer seg, synes å virke meget bra. Økningen er meget bra i enkelte avdelinger 10

11 11. Sluttord Postens Pensjonistforbund kan se tilbake på et godt år. Vi er fortsatt ikke fornøyd med at Regjeringen velger å opprettholde og til og med øke forskjellen i minstefradraget mellom pensjonister og lønnstagere, og vi ser det også som negativt at pensjonistene blir hengende etter i inntektsutviklingen gjennom at vi trekkes 0.75 % fra gjennomsnittlig lønnsvekst, samt at trygdepremien er økt med 1.7 %. Utfordringen i 2013 blir å forsøke å rette opp noe av denne urettferdigheten. Oslo, februar 2013 Arild Øynes Anne Marie Hide Gunvald Dybvik Tor Aarak Ernst Eidem Sigrun Sanden Margrete Vadseth Signe Plahte Holmgren Ingvar Kjøren 11

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2013 1.Innledning Landsstyret har i 2013 bestått av Leder Anne Marie Hide Oslo Nestleder Magne Furesund Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor Aarak Oslo Styremedlem

Detaljer

Postens Pensjonistforbund BERETNING 2011

Postens Pensjonistforbund BERETNING 2011 Postens Pensjonistforbund BERETNING 2011 1. Innledning Landsstyret har i 2011 bestått av Leder Arild Øynes Oslo Nestleder Ingveig Grue Hansen Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor Aarak Oslo Styremedllem

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Protokoll

Postens Pensjonistforbund. Protokoll Postens Pensjonistforbund Protokoll fra 11. ordinære landsmøtet Rica Victoria Hotell Lillehammer 11-13. mai 2012 Kunstnerisk underholdning Musiker og sanger Ola Dahl hadde satt sammen et variert program

Detaljer

POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2012 2015

POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2012 2015 1 POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2012 2015 2 Forbundets formålsparagraf legger føringen for hvilke mål som skal nedfelles i handlingsplanen. Formålsparagrafen er gjengitt

Detaljer

PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013

PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013 1 PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013 Sak 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2013, med spesielt velkommen til ordfører i Ullensaker,

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE!

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2012 Medlemsblad for Landslaget for offentlige

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013. Side 1 av 8

NORSK SANGERFORUM TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013. Side 1 av 8 TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013 Side 1 av 8 TOÅRSMELDING FOR 01.01.2012 31.12.2013 Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001 og er i dag en av landets største nasjonale organisasjoner for

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN

FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN kontakt MEDLEMS NR. 2 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN GEIR ANDA ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon og ledelse.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 5/2012 s. 1 av 11 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 22.11.2012 12/00077 +47 24142115

MØTEPROTOKOLL P 5/2012 s. 1 av 11 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 22.11.2012 12/00077 +47 24142115 MØTEPROTOKOLL P 5/2012 s. 1 av 11 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 22.11.2012 12/00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: mandag 19. november 2012 kl. 15:30 18:00 tirsdag 20. november 2012

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5 Årsmelding NFF 2012 . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning....5 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund....5 2.1 Forbundskontoret... 5 2.2 Regionavdelingene... 5 2.3 Lokalforeningene... 5 2.4 Møter, forbundsstyret,

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Nyhetsbrev for medlemmene

Nyhetsbrev for medlemmene Medlem av 2015 - NUMMER 4 Nyhetsbrev for medlemmene Innhold S1: Forbundslederen har ordet. S3: Resolusjoner vedtatt på PFs landsmøte S5: Høring demensplan 2020 Høstens møter i SVP Forbundsleder Kjell Levik

Detaljer

Landsmøtet nærmer seg!

Landsmøtet nærmer seg! Landsmøtet nærmer seg! Her har du en komplett oversikt over sakene til Bibliotekarforbundets landsmøte 1999. De fleste landsmøtesakene er klare og trykt i dette nummeret. Det samme gjelder noe landsmøteinformasjon.

Detaljer

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Onsdag 11. mars 2015 Forslag til dagsorden/kjøreplan 1 Åpning v/leder Fredrik Bjørnebekk 2 Konstituering 3 Den politiske situasjonen 4 Årsberetning for Sarpsborg Arbeiderparti

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON?

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? kontakt MEDLEMS NR. 1 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? GEIR ANDA Leder Vis ansvar - bli medlem Innhold 2 Leder 3 Til ettertanke 4 Rekruttering i Forsvaret 9 Nytt fra sekretariatet

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Innstilling fra utvalget til vurdering av forbundets struktur og organisering (Organisasjonsutvalget)

Innstilling fra utvalget til vurdering av forbundets struktur og organisering (Organisasjonsutvalget) Innstilling fra utvalget til vurdering av forbundets struktur og organisering (Organisasjonsutvalget) 1. Mandat og sammensetning På LLHs landsmøte 2011 ble det gjort følgende vedtak: Det nedsettes et utvalg

Detaljer

NJs beretning 2013-2015 Innhold

NJs beretning 2013-2015 Innhold NJs beretning 2013-2015 Innhold Gode tider for dårlig nytt... 3 Situasjonen i mediebransjen... 5 Kampanje for journalistikken Hvor har du det fra?... 9 Økonomiske tilpasninger også i NJ... 11 Medlemsutviklingen...

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund MEDLEMSKONTAKT Forsvarets Seniorforbund Nr. 2 2012 Innhold Leder 2 Ord til ettertanke 3 Høringsuttalelse FSJs fagmilitære råd 4 Forsvarets Seniorforbund deler ut hederstegn med diplom 7 Statutter for Forsvarets

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND LANDSSTYREMØTE 3/2014 REFERAT Landsstyremøte nr. 3/2014 ble holdt i FVPS lokaler i Rådhusgata 2, Oslo den 22. og 23. september 2014. Deltakere Leder Nestleder Forbundssekretær

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2009

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2009 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2009 Presidenten har ordet: Nok å diskutere........................................ 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer Vedtekter 2003-2006 Avstemmingsregler 1. Definisjoner på flertallsformer Alminnelig flertall: Det forslag er vedtatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes ikke som

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Sluttrapport til Landsmøte 2010 SLUTTRAPPORT. Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen.

Sluttrapport til Landsmøte 2010 SLUTTRAPPORT. Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen. SLUTTRAPPORT Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen. Innhold 1. Mandat.... 3 2. Målsetting NKBF.... 3 3. Et historisk tilbakeblikk.... 4 a. En markedsundersøkelse

Detaljer