Referatet er delt inn i tre deler; historikk, Utdanningsforbundet og pensjonister og pensjon (personlig økonomi).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referatet er delt inn i tre deler; historikk, Utdanningsforbundet og pensjonister og pensjon (personlig økonomi)."

Transkript

1 Referatet er delt inn i tre deler; historikk, Utdanningsforbundet og pensjonister og pensjon (personlig økonomi). 1. Litt historikk: Før (2001)fusjonen mellom Lærerlaget og Lærerforbundet hadde lokallagene pensjonistaktiviteter. I fusjonsdokumentet av 2001 ble det vedtatt at medlemmer som gikk av med pensjon, eller ble trygdet, skulle fortsatt kunne være medlemmer av organisasjonen. Det ble oppnevnt et pensjoniststyre for Utdanningsforbundet. 2. Organisasjonen og pensjonistene Sentrale pensjoniststyre: Eva Nærby, Oslo, leder Odd Arne Strømnes, Østfold, nestleder Liv Julie Haug, Nord-Trøndelag, styremedlem Ingrid Wisløff Jæger, Vest-Agder, styremedlem Torgeier Pettersen, Nordland, styremedlem Odd Edvard Torp, Hordaland, styremedlem Olaf Baasland, Telemark, vara styremedlem Magne Rydland, sentralstyrekontakt Einar Lid, sekretariatet, styrets sekretær Organiseringsarbeid: Det ble arbeidet for å opprette pensjoniststyrer i alle fylker. I dag er det det. Fylkeslag skulle ha en pensjonistkontakt, pensjoniststyre eller

2 pensjonistkontakt i alle lokallag. Det ble i tillegg utarbeidet retningslinjer for alle organisasjonsnivåer. Pensjoniststyret i Nordland Gunn H.Mathisen (Sømna) Fritz Otte (Rana) Kari Sletten (Bodø) Leder. Olav Steinland (Ballangen) (kommer til å gå av) Torgeir Pettersen (Lødingen) N.Leder 1. Vara Mari Vetleseter. Formål: Styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet har som formål å ta vare på pensjonist medlemmenes interesser på det organisasjons-messige, økonomiske, sosiale og kulturelle plan. Styret skal bidra til å skape arenaer for debatt om aktuelle saker, og det skal selv være et forum som drøfter og fremmer saker som gjelder pensjonistenes spesielle situasjon. Utdanningsforbundets medlemmer Barnehage Grunnskole Videregående skole HUK FAS Pensjonister Pedagogstudentene

3 Andre Totalt Ca Slik det framkommer av tabellen ovenfor, ser vi at pensjonistene er den neststørste gruppen innenfor Utdanningsforbundet. Kontingenten er i dag på 432 kroner. Pr. pensjonist medlem får lokallaget 570 kroner, mens fylkeslaget får 370 kroner. Grunnen til dette er at et pensjonistmedlem teller som et fullverdigmedlem når midler utløses. Nordland har ca 1200 pensjonister, de utløser da ca kroner Narvik har ca 120 pensjonister, de utløser da ca kroner. Sentralt får pensjoniststyret kroner, mens Pedagogstudentene får kroner(pedagogstudentene er halvparten så mange). Her kan vi se at aktiviteten til på pensjonistsiden kan i aller høyeste grad oppjusteres. Hva gjøres for pensjonistene fra sentralt hold? Utdanningsforbundet er med i en fellessammenslutning som heter Unio. Unio betyr eg sameinar. Følgende organisasjoner er med i Unio: Utdanningsforbundet Sykepleierforbundet Forskerforbundet Politietsfellesforbund Fysioterapautforbundet 8992 Ergoterapiforbundet 3286 Universitets-og 2816 Høyskoleutd.forbund Presteforeningen 2586 Det Norske diakonforbund 497 Skatterevisorenes Forening Det sentrale pensjoniststyret deltar i Unios delegasjon under drøftinger om poster i statsbudsjettet som vedrører pensjonistene.

4 2. De deltar i Unios delegasjon under den årlige revisjonen av G-beløpet. Styret er representert i Unios pensjonsforum. 3. Styret sender representanter til Nordisk Pensjonisttreff. 4. Det skrives også innlegg til bladet Utdanning. 5. Det avholdes styremøter så ofte økonomien tillater det. 6. Sørger for å være representert på Utdanningsforbundets landsmøter og representantskapsmøter. 7. Arrangerer årlige seminar for pensjonistledere og pensjonistkontakter i fylkene. 8. Bistå fylkeslag og lokallag for pensjonister som melder behov. 9. Besøke pensjonistlag som inviterer oss. Med dette ser man at arbeidet for pensjonistenes interesser er bra i sentral- og mellomleddet. Det tilsier ikke at man er helt fornøyd med den posisjonen pensjonistene har pr. d.d. i Utdanningsforbundet. Det skal derfor laget en handlingsplan for videre pensjonistarbeid. Organisasjonsutvikling: Det skal utarbeides en handlingsplan for styrets arbeid Styrke pensjonistens plass i organisasjonen gjennom Vedtektsendringer Bedre og mer forpliktende retningslinjer Bedre skolering av arbeidsplasstillitsvalgte om rettigheter for pensjonistene Bedre kontakt mellom organisasjonsledd Bedret økonomi for pensjonistlagene på alle tre nivåer i organisasjonen Arbeide for mer rettferdig fordeling av statsstøtten til landsomfattende pensjonistorganisasjoner Opprettholde kontakt med andre pensjonistforeninger (NPF, LOP, Seniorsaken, Seniornett, m.fl.) Utdanningsforbundet en interesseorganisasjon

5 Vedtektsfestet plikt til å ivareta medlemmenes interesser Engasjere oss i saker som angår medlemmene Påvirke beslutningstakerne Organisasjoner og hovedsammenslutninger (samarbeid) Bruke media til vår fordel Være med i drøftinger og i forhandlinger. I drøftinger har den parten man drøfter med siste ord. I forhandlinger må begge parter være enige for å få et resultat. Medlemsfordeler Hvorfor skal man fortsette med å være medlem i Utdanningsforbundet etter at man er blitt pensjonist? Hvilke fordeler har man som pensjonist? De konkrete fordelene er forsikringer, bankkort, bensinkort, leiebil, 20 % på Riksteateret, bladet Utdanning og boliglån. Har man forsikring via Utdanningsforbundet vil mange tjene på å fortsatt være medlem. Det finnes i tillegg to viktige grunner til å være medlem. 1. Unio og Utdanningsforbundet arbeider med pensjonsordninger for pensjonistene og for kommende pensjonister. Alle yrkesaktive medlemmer av Utdanningsforbundet er opptatt av pensjonen og hvordan den kan komme til å bli. 2. Det er et lokallag i alle kommuner, der man kan stille spørsmål, få rettledning og informasjon. I tillegg til disse medlemsfordelene skal Utdanningsforbundet sentralt, fylkeskommunalt og lokalt arbeide for pensjonistene framover i tid. I handlingsplanen til lokallaget i Narvik heter det: Pensjonistene er den nest største gruppa til lokallaget. Det skal utnevnes en pensjonistkontakt og eventuelt et pensjoniststyre. I tillegg er det nå åpnet for at pensjonistkontakten har møte og talerett på styremøtene til lokallaget.

6 På møtet kom det fram at man ønsker i større grad aktiviteter for medlemmene. I dag har Utdanningsforbundet Narvik et samarbeid med LOP, hvor vi betaler for de musikalske innslagene på møtene. Forslag til møteaktiviteter: Informasjonsmøter om pensjon, skatteendringer (i dag), forsikringer, førerkort, kosthold, trim. Her kan vi bruke eksterne kursholdere. Kulturelle innslag, her kom det fram forslag om pensjonistuniversitet, med temaer som 2. verdens krig, litteratur, billedkunst m.m. Vi kan arrangere disse i samarbeid med Lop i Sjømannskirka. Er det interesse for turer, kan man også arrangere det, eksempelvis til Hamsun museet. Julemøter eller andre temamøter. 3. Pensjon Trygdeoppgjøret 2010 ble partene etter drøftinger, enige om at grunnbeløpet (G) skulle økes fra til Dette er ei økning i snitt på 3,77 %. Dette var siste drøftingsmøte vedrørende g-bleøpet. Fra 2011 underreguleres pensjonen med 0,75 % av lønnsveksten. Det vil si at hvis lønnsveksten blir 4 %, får pensjonistene 3,25 % økning. Over tid vil dette beløpet bli betydelig. Dette ble bestemt av Stortinget. Skatteendringer for pensjonister. 1. Skatteskjerpelse for inntekter over ca ,-. Uendret eller mindre for de som tjener mindre. 2. Trygdeavgiften økes fra 3 til 4,7 %. 3. Særfradraget faller bort.

7 4. Dagens skattebegrensingsregel erstattes med et nytt skattefradrag(inntil ,-). Regjeringen hadde bestemt at det ikke skulle komme noen skatteøkning. Det gjorde det heller ikke. Bortsett fra pensjonistene. Dere fikk skatteøkning. Dette begrunnes med at den samlede skatt for pensjonistene ble lavere. Skattelette for de med inntekt under ,-. Denne skattelettelsen ble dekt med økt skatt for de med inntekter over ,-. Kostnadene ved skattelettelsen var 2,5 milliarder, av dette betaler pensjonistene med inntekt over ,- 1.2 milliarder. Resten hentes fra andre poster på statsbudsjett. De med lavere inntekt må gjerne få skattelette, men er det riktig at det de med inntekter over ,- som skal betale for denne letten. Det er en grunn til at man har ei inntekt over nevnte beløp. Inntektsskattesystemet: For personlige skattytere består skattegrunnlaget av to deler: a) Personinntekt (pensjon -og lønnsinntekt) b) Alminnelig inntekt: (er en nettoinntekt som inkluderer alle bruttoinntekter pensjon lønnsinntekt næringsinntekt og kapitalinntekt) med fradrag for utgifter til inntektens erverv, her under bl.a. minstefradrag og renteutgifter. Alminnelig inntekt etter person- og særfradrag skattlegges med 28 prosent. -Minstefradraget i pensjon utgjør 26 % av pensjonsinntekten. (minimum 4000 kr maks 62950) -Personfradrag: (-ev. gjeldsrenter) =alminnelig inntekt. Skatt 28 % + trygdeavgiften 4,7 % så minus det nye skattefradrag. Max Nedtrapping 15,3 % (m og så 6% over) Trygdeavgiften på pensjonsinntekten: 4,7 %. (På lønnsinntekt 7,8 %)

8 Hvorfor levealdersjustering og lønnvekst redusert med 0,75% Bakgrunnen for disse endringer er imidlertid at de skal motvirke økningen i pensjonistkostnader etter hvert som folk lever stadig lenger. Regelendringene begrenser eller eliminerer vekst i pensjonistkostnadene som følge av økt levealder. Oppsummering: Det vi ser er at det er viktig å være medlem i Utdanningsforbundet som pensjonist. Pensjonen til Utdanningsforbundets medlemmer er høyere, enn mange av de som er med i andre pensjonistorganisasjoner. Vi har derfor noen motstridende interesser. Eks er Fagforbundet fornøyde med de nye skattereformene som vedrører pensjonistene, da deres medlemmer er lavtlønnet. I slike sammenhenger er det viktig å ha en organisasjon som arbeider for dine interesser. Det framkommer også at lokallaget kan gjøre mer for pensjonistene på det sosiale planet. Her gjelder det å finne arenaer hvor alle pensjonister kan delta, ikke bare de som er med i Lop. Arne Eilif

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE!

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2012 Medlemsblad for Landslaget for offentlige

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

God jul og godt nytt år! 75 år. Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement. Turtilbud 2015

God jul og godt nytt år! 75 år. Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement. Turtilbud 2015 Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister 75 år NR. 4 2014 Årg. 69 Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement Turtilbud 2015 God jul og godt nytt år! colorlab.no The Norwegian

Detaljer

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 3 2012 Årg. 67 En spennnende høst Ny medarbeider Julemarkedstur Aktive lokallag Vervekonkurransen Mye felles med Utdanningsforbundet! Vi i

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3 LM-sak 7.1.1: INNHOLDSFORTEGNELSE MELDING HØSTEN 2009 Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2 Kapittel 1 Politisk vurdering... 2 Våre arbeidsområder... 3 Kapittel 2 Samfunnspolitikk...

Detaljer

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 2 2012 Årg. 67 Nytt fra sentralstyret s. 4 Følg med i vervekurransen s.8 Intervjuet: Hedvig Wist s. 14 colorlab.no The Norwegian Color Research

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Utgitt av Vellenes Fellesorganisasjon basert på et tilsvarende dokument fra Norges Velforbund ( Versjon juni 2013) FORMELT SAMARBEID MELLOM VELFORENINGER I EN

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt FAGFORBUNDET BÆRUM fagnytt Juni/2015 Informasjon Styret: fra Fagforbundet Hovedtillitsvalgt: Baerum Leder: Bjørn M Johnsen 100% frikjøp bmj@baerum.kommune.no Tlf: 67 50 31 21 Mobil: 916 84 913 Nestleder/Hovedtillitsvalgt:

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2013 1.Innledning Landsstyret har i 2013 bestått av Leder Anne Marie Hide Oslo Nestleder Magne Furesund Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor Aarak Oslo Styremedlem

Detaljer

SELVSTENDIG DRØFTINGSRETT FRAMTIDSFULLMAKT

SELVSTENDIG DRØFTINGSRETT FRAMTIDSFULLMAKT Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister 75 år NR. 3 2014 Årg. 69 Etter landsmøtet: SELVSTENDIG DRØFTINGSRETT FRAMTIDSFULLMAKT colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. NR. 2 2015 Årg. 70. Trygdeoppgjøret 2015. Aktiv hverdag. Det demensvennlige samfunn

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. NR. 2 2015 Årg. 70. Trygdeoppgjøret 2015. Aktiv hverdag. Det demensvennlige samfunn Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 2 2015 Årg. 70 Trygdeoppgjøret 2015 Aktiv hverdag Det demensvennlige samfunn 0672 Vi i LOP nr. 2 2015 www.lop.no Innhold Lederen har ordet...

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

10 gode grunner til å være medlem

10 gode grunner til å være medlem Ny som medlem 10 gode grunner til å være medlem 1. Vi er Norges største fagforening for pedagogisk personale, som gir oss stor tyngde når vi fremmer dine interesser. 2. Det er vi som sitter ved forhandlingsbordet

Detaljer

LO i offentlig sektor LO Stats rolle

LO i offentlig sektor LO Stats rolle LO i offentlig sektor LO Stats rolle Innhold 0 Sammendrag...6 1 Innledning... 11 2 Organisatoriske fakta... 13 3 Kartellet som organisasjonsform...17 3.1 Staten som arbeidsgiver og motpart danner karteller...17

Detaljer