Postens Pensjonistforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postens Pensjonistforbund"

Transkript

1 Postens Pensjonistforbund BERETNING 2013

2 1.Innledning Landsstyret har i 2013 bestått av Leder Anne Marie Hide Oslo Nestleder Magne Furesund Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor Aarak Oslo Styremedlem Ernst Eidem Salten og Lofoten Sigrun Sanden Gudbrandsdal Signe P. Holmgren Stavanger Ingvar Kjøren Oslo Margrete Vadset Sunnmøre 1. varamedlem Vegard Bakka Bergen 2. varamedlem Gerd Solborg Tromsø 3. varamedlem Tore Haugen Agder 4. varamedlem Brit T. Hansen Sør-Trøndelag Revisor Tove Strømmen Oslo Vararevisor Gudmund Buøen Stavanger Revisor møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett, på de landsstyremøtene som behandler regnskapet. 2. Styrer og kontaktutvalg Postens Pensjonistforbund deltar i følgende utvalg/komitéer: Forbundsstyret i Pensjonistforbundet Landsstyret i Pensjonistforbundet Samarbeidskomiteen mellom Pensjonistforbundet og pensjonistforbundene i offentlig sektor (SAKO) Kontaktutvalget mellom LO- Stat og pensjonistforbundene i offentlig sektor Nordisk Postpensjonistunion (NPPU) I Forbundsstyret i Pensjonistforbundet er vi representert ved leder og i Landsstyret er vi representert ved nestleder. I Nordisk Postpensjonistunions sekretariat møtes de tre lederne fra Danmark, Norge og Sverige. De 3 lederne alternerer om å lede sekretariatet hver for en periode på 2 år. For tiden ledes sekretariatet av Sverige. På representantskapsmøtene deltar inntil 5 representanter fra hvert land i tillegg til leder. 2

3 3. Møter og seminarer I 2013 har det vært holdt 1 Ledermøte, 4 landsstyremøter og 9 møter i Arbeidsutvalget. Protokoll fra møtene er sendt Landsstyret og avdelingene. Ledermøtet og landsstyremøtene er i tillegg referert i bladet Pensjonisten, og protokoller/referater fra møtene legges inn på vår hjemmeside. Postens Pensjonistforbund har dessuten vært representert i møter/kurs som følger: Møte med LO-Stat Samarbeidsmøte med Posten Norge Landstyremøter og forbundsstyremøter i Pensjonistforbundet SAKO-seminar på Rica Gardermoen Hotell Arbeidsutvalget og Landsstyret har videre vært representert i følgende møter m.v. i avdelingene: 23. januar Tromsø v/gunvald 5. mars Hedmark v/anne Marie 7.mars Sør-Trøndelag v/tor 7.mars Nord-Trøndelag v/anne Marie 14.mars Haugesund v/gunvald 7. mai Romerike v/anne Marie 13. mai Buskerud v/anne Marie (25 år) 28. august Buskerud v/tor 15. november Stavanger v/anne Marie(25 år) 22. november Haugesund v/anne Marie(25 år) 3.desember Sunnmøre v/magne (25 år) 11.desember Nordmøre v/anne Marie (25 år) 4. Aktiviteten i avdelingene Av møtereferater og andre meldinger går det fram at avdelingene i hovedsak fungerer godt. Det er registrert en aktiv innsats på verveområdet i en del avdelinger, men variasjonene er store. Vi har fortsatt utfordringer når det gjelder arbeidet med faglige spørsmål. Postpensjonistene i Buskerud,Haugesund, Stavanger, Sunnmøre og Nordmøre har alle fylt 25 år. Jubileene er markert. 3

4 5. Informasjon Postens Pensjonistforbund disponerer inntil 1 side i bladet Pensjonisten. Etter avtale kan dette utvides til ca 1 ½ side dersom stoffmengden krever det. Av innholdet på vår side kan nevnes kunngjøringer om nordiske aktiviteter, viktige vedtak som vi har truffet, minneord over tillitsvalgte som har gått bort, viktige begivenheter i avdelingene, samt omtale av våre landsmøter, ledermøter og landsstyremøter. Vi oppmuntrer lokalavdelingene til å sende inn bidrag. Vårt inntrykk er at bladet er godt mottatt av våre medlemmer. Bladet sendes også til våre nordiske samarbeidspartnere. Vår hjemmeside ligger i tilknytning til Postkoms hjemmeside. På hjemmesiden finner vi listen over tillitsvalgte, gjeldende vedtekter,gjeldende handlingsplan, årsberetningen fra siste år, protokoller fra møter i Arbeidsutvalget og i Landsstyret, samt protokollen fra siste Landsmøte og fra årets Ledermøte. Her ligger også linker til hjemmesidene til Postpensjonistene i Bergen, Hedmark, Oslo og Stavanger. De aller fleste avdelingene utgir nå egne informasjonsblad. Disse bladene blir også utvekslet mellom avdelingene, og er nyttige informasjonskilder til medlemmene. 6. SAKO samarbeidet Årets SAKO-seminar fant sted på Rica Gardermoen Hotell oktober. Fra Postens Pensjonistforbund deltok lederen Anne Marie Hide, Magne Furesund, Gunvald Dybvik og Tor Aarak fra Arbeidsutvalget,. 7. Nordisk Postpensjonistunion (NPPU) Formålet med Nordisk Postpensjonistunion er å gi aktuell informasjon, forbedre grunnlaget for en ensartet politikk i saker av felles interesse for postpensjonister i de nordiske land, samt å medvirke til gode forbindelser med postledelsen i de respektive land. Det gis rom for lokale kontakter over grensene. Ingvar Kjøren er vår kontaktperson overfor NPPU. Sverige overtok formannskapet høsten 2012, og beholder det fram til høsten Saker til behandling mv. 8.1 Pensjons-/trygdeoppgjøret I årets trygdeoppgjør økte Grunnbeløpet med kr fra kr til kr , som tilsvarer en økning på 3.8 % Alderspensjonistene fikk en økning på 3.02 %. Det er i tråd med de nye reguleringsreglene i Pensjonsreformen som sier at pensjonistene skal ha et fratrekk på 0.75 % fra gjennomsnittlig lønnsvekst. Reguleringen gjelder fra 1. mai. 4

5 Pensjonistforbundet har protokollført at de er uenig i underreguleringen på 0.75 %. 8.2 Status på saker i Handlingsprogrammet som er tatt opp via Pensjonistforbundet/SAK0 Vervemål Vårt mål er å verve 1500 nye medlemmer i landsmøteperioden Status: I årene 2012 og 2013 har vi til sammen fått 746 nye medlemmer. Økonomiske mål 1. Vi har som mål å få fjernet vedtaket om å underregulere pensjonen med 0.75 % Status: Målet er ikke oppnådd 2. Vi har som mål at Folketrygdens garantipensjon skal være lik 2 ganger grunnbeløpet uansett sivilstand. Status: Målet er ikke oppnådd og vil trolig ikke bli oppnådd i Vi har som mål at minstefradraget i skatteligningen skal være lik for pensjonister og yrkesaktive Status: I budsjettet for 2014 øker forskjellen. 4. Vi har som mål å øke det nye skattefradraget, samt å heve inntektsnivået for fradraget. Status: Målet er ikke nådd. 5. Vi har som mål å tilbakeføre trygdeavgiften til 3 %. Status: Målet er ikke nådd. Som kjent ble trygdeavgiften nå hevet til 5.1 %. 6. Vårt mål er å etablere et eget egenandelstak for fysioterapi. Status: Målet er ikke nådd 7. Vi har som mål å etablere et egenandelsystem for tannbehandling for eldre over 67 år som ikke omfattes av retten til fri tannbehandling. Status: Målet er ikke nådd og vil heller ikke bli nådd i Den nye regjeringen har også fjernet støtten til tannundersøkelse hvert annet år. I stedet loves økt dekning av større tannoperasjoner. 5

6 8. Vårt mål er å frita varer og tjenester ved gravferd for merverdiavgift, samt å heve den behovsprøvde hjelpen til kr Status: Målet er ikke nådd. Gravferdstøtten foreslås uendret. Sosiale og helsemessige mål 1. Vi har som mål at det settes ned et utvalg som skal utrede et finansieringssystem som tilsier at både omsorgsplasser og sykehjemsplasser skjer ut fra en behovsvurdering. Status: Målet er ikke nådd 2. Vi har som mål at det opprettes en ordning med tilskudd til frivillige organisasjoner som etablerer aktivitetssentra for eldre. Status: Her har det skjedd noe positivt. Pensjonistforbundet er tildelt kr fra Helsedirektoratet for å utrede hvordan fremtidens aktivitetssenter for eldre skal utformes og drives. 4. Vårt mål er en styrking av bemanning, kompetanse og innhold ved sykehjemmene, at alle eldre får rett til enerom, at antallet sykehjemsplasser øker og at retten til sykehjemsplasser lovfestes. Status: Det har ikke skjedd noe på dette området i Vårt mål er lovfesting om opprettelse av eldresentra i alle kommuner og bydeler. Status: Målet er ikke oppnådd 6. Vårt mål er styrket forskning på geriatri. Status: Målet er ikke nådd. Imidlertid bevilget Landsstyret kr i tilknytning til TV aksjonen til inntekt for demenssaken. Kulturelle mål 1. Målet er å øke bevilgningen til 40 millioner. Status: Bevilgningen over statsbudsjettet er økt fra 30 til 32 millioner. Pensjonistforbundet beholder sin bevilgning på 1 million. 6

7 Informasjonsmål 1. Bladet Pensjonisten skal gi aktuell og god informasjon til medlemmene. Status: I 2014 vil bladet komme ut med 7 nummer (4 om våren og 3 om høsten. Det bør gi aktuell og god informasjon 2. Avdelingene oppfordres til å utgi informasjonsblad. Status: De fleste avdelingene utgir i dag informasjonsblad. 3. Vi oppfordrer til aktivt bruk av nettet og oppfordrer avdelingene til å etablere hjemmeside. Status: Vår sentrale hjemmeside oppdateres jevnlig. 4 avdelinger (Oslo, Bergen, Stavanger og Hedmark) har etablert egne hjemmesider pr i dag. 4. Vi ønsker at alle avdelinger skal kunne nås elektronisk. Status: Målet er oppnådd. Alle avdelinger kan i dag nås elektronisk. Mål for samarbeid 1. Opprettholde et godt samarbeid med Posten Norge og Postkom Status: Samarbeidet fungerer meget godt i dag. 2. Vi vil videreføre det gode samarbeidet med Pensjonistforbundet og SAKO. Status: Samarbeidet innenfor SAKO fungerer godt, og som kollektivt medlem i Pensjonistforbundet er samarbeidet tett. Postens Pensjonistforbund er representert i Forbundsstyret, Landsstyret og på Landsmøtene. I tillegg er 2. nestleder i Forbundet medlem hos oss. 3. Vi ønsker å videreføre samarbeidet innenfor NPPU. Status: Samarbeidet fungerer utmerket. Sverige leder samarbeidet fram til høsten

8 8.3 Interne saker i Postens Pensjonistforbund Støtten fra Posten Norge Vi har mottatt støtte fra Posten Norge AS for året 2013 på totalt kr Beløpet er et samlet tilskudd til lokalavdelingene og forbundet sentralt, og inkluderer også Postens støtte til ½ kontorstilling. Anmodning om støtte for 2014 er oversendt Posten Norge A/S. Trygde- og pensjonsoppgjøret Fremmet krav til trygde- og pensjonsoppgjøret for 2014 via Pensjonistforbundet Statsbudsjettet 2015 Fremmet krav til Statsbudsjettet for 2015 via Pensjonistforbundet Økonomisk støtte til avdelingene Fordelt økonomisk støtte til avdelingene, kr.105 pr. betalende medlem pr Det ble gitt ekstra støtte til avdelingene på kr ,- Ordningen med gratis adgang for postpensjonister til Maihaugen er videreført i Oppmerksomhet ved dødsfall Avtalen som vi har med Posten Norge, som går ut på at Postens Pensjonistforbund foretar bestillingene av krans/blomster til pensjonerte postansatte ser ut til å virke som forutsatt. Det er de enkelte avdelingene som foretar bestillingene, og Posten som dekker utgiftene. I 2013 er det registrert 163 bestillinger. Lederkonferansen i 2013 Årets lederkonferanse fant sted på Quality Hotel Strand Gjøvik mai med 35 deltakere og 14 ledsagere. I tillegg møtte gjestene Henning Dam Krag fra Danmark, Bjørg Vatnedalen fra Postkom og Arild Øynes fra Pensjonistforbundet. Marit Langbo, leder av Postpensjonistene i Vestoppland, ønsket velkommen til Oppland fylke. Konferansens første dag var viet til gruppearbeid der vi bl.a. tok for oss intern og ekstern informasjon, samt en forberedelse til en planlagt paneldebatt som skulle dreie seg om bl.a. økonomiske spørsmål, forebygging og eldreomsorg. Den planlagte paneldebatten måtte imidlertid utgå da partiet Høyre ikke besvarte vår invitasjon. I stedet orienterte stortingsrepresentant Steinar Gullvåg fra Arbeidspartiet om aktuelle pensjonistsaker. Han kom bl.a. inn på Pensjonsreformen og bakgrunnen til at den kom i stand. Gullvåg hadde forståelse for at pensjonistene ikke er 8

9 tilfreds med reduksjonen på 0.75 % fra gjennomsnittlig lønnsvekst, men pekte på at dette var et politisk vedtak som samtlige partier med unntak av Frp har stilt seg bak, og som det ikke vil bli gjort noe med før ved revideringen i I den etterfølgende spørrerunden, som ble ledet av Arild Øynes, ble en rekke forhold tatt opp, bl.a. den store ulikheten i minstefradraget og fradraget på 15 % i pensjon til ektefelle/samboer. Vi fikk også en orientering om Postens nye pensjonsavtale ved Svein Hølleland. Tannlege Kirsten Solemdal holdt et interessant og tankevekkende foredrag om eldre og tannhelse. Hun fokuserte på betydningen av å holde munnhulen ren for å unngå tannsykdommer. Videre er det viktig å unngå for mye inntak av sukkerholdige drikker. Som tørstedrikk er vann å foretrekke. Dårlige tenner fører ofte til problemer med matinntak, noe som igjen går ut over helsetilstanden. Dette gjelder særlig eldre mennesker. Solemdal kunne fortelle at hun har arbeidet lenge for å få gjennomslag politisk for at tennene skal anses om en del av kroppen, slik at pasientene skal betale en egenandel på linje med annen legebehandling, men hun har ikke lykkes så langt. Hun mener imidlertid å ha registrert at Tannlegeforeningen er på glid i spørsmålet. 9.0 Regnskap 2013 Driftsregnskapet for 2013 Vår andel av statstilskuddet for 2013 var på kr Vi har mottatt kr i momskompensasjon som fordeler seg som følger: Sentralt kr Avdelingene kr Kontingenten for 2013 har vært kr 210. Ektefeller/samboere betaler kr. 20 mindre. 9

10 10. Medlemstall/medlemsverving 10.1 Medlemsoversikter pr Betalt Betalt Betalt Betalt Betalt Betalt Betalt Betalt Avdeling Oslo Østfold Rom/Glåmdal Hedmark Gudbrandsdal Vestoppland Vestfold Buskerud Telemark Stavanger Agder Bergen Sunnhordland Haugesundregione n Sunnmøre Romsdal Nord-Møre Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Salten og Lofoten Vesterålen Narvik M-Troms M-Troms M-Troms M-Troms - Mo Helgeland Tromsø Midt-Troms Harstad Vest.-Finnmark SUM Medlemsbevegelser Vi har i 2013 fått 367 nye medlemmer. Det er registrert 163 dødsfall og 217 utmeldinger. Vervepremien har vært på kr.50,- for hvert nytt medlem. Det er utbetalt til sammen kr ,- i vervegodtgjørelse, noe som tilsier at det gjøres mye bra arbeid på dette området. Avtalen som er inngått med Postkom, og som går ut på at alle som er organisert i Postkom, og som slutter i Posten, blir automatisk innmeldt i Postens Pensjonsforbund, dersom de ikke reserverer seg, synes også å ha god effekt. I tillegg får vi en liste fra Posten over alle ansatte som går i pensjon. På den måten fanger vi også opp nye pensjonister som ikke er medlemmer i Postkom. 10

11 11. Sluttord Postens Pensjonistforbund kan se tilbake på et godt år. Vi er fortsatt ikke fornøyd med at Regjeringen velger å opprettholde, og til og med øke, forskjellen i minstefradraget mellom pensjonister og lønnstagere. Vi ser det også som negativt at pensjonistene blir hengende etter i inntektsutviklingen gjennom at vi trekkes 0.75 % fra gjennomsnittlig lønnsvekst, samt at trygdepremien er økt ytterligere og nå er på 5.1 %.. Utfordringen i 2014 blir å forsøke å rette opp noe av denne urettferdigheten. Oslo, februar 2014 Anne Marie Hide Magne Furesund Gunvald Dybvik (sign) (sign) (sign) Tor Aarak Ernst Eidem Sigrun Sanden (sign) (sign) (sign) Margrete Vadseth Signe Plahte Holmgren Ingvar Kjøren (sign) (sign) (sign) 11