Protokoll. Det 12. ordinære Landsmøtet i Postens Pensjonistforbund mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Det 12. ordinære Landsmøtet i Postens Pensjonistforbund. 11. 13. mai 2015"

Transkript

1 1 Protokoll Det 12. ordinære Landsmøtet i Postens Pensjonistforbund mai 2015

2 2 Kunstnerisk underholdning Duoen Odd Georg og Grete underholdt med sang og musikk med fokus på våren og sommeren. Tekster og sanger av bl.a. Evert Taube, Astrid Lindgren, Gabriel Scott og Vidar Sandbæk. 1. Åpning av Landsmøtet Lederen, Magne Furesund åpnet møtet med å minnes medlemmer som har gått bort siden siste landsmøte i Mange av disse har nedlagt et betydelig arbeid for postpensjonistene. Furesund ønsket ikke å trekke frem spesielle navn, men ba om at delegatene reiste seg og mintes vårer gamle kollegaer med et øyeblikks stillhet. I sin åpningstale startet han med å ønske landsmøtedeltakere, gjester og ledsagere velkommen til det 12. ordinære Landsmøtet i Postens Pensjonistforbund. I talen var han inne på følgende forhold: Betydningen av aktiv medlemsverving Behovet for digitalisering av våre arbeidsrutiner Vårt kollektive medlemskap i Pensjonistforbundet Politiske forhold bl.a det forestående trygdeoppgjøret Det nordiske samarbeidet Samarbeidet med Posten Samarbeidet med Postkom Furesund erklærte deretter det 12. ordinære Landsmøtet for åpnet. Lederen fortsatte med å presentere følgende gjester: Leder i Posten Seniorerna i Sverige, Bertil Larsson Lederen i Postpensjonisternes Landsforbund i Danmark, Johnny Madsen Nestleder i Pensjonistforbundet, Arild Øynes Konserndirektør Randi Løvland, Posten Norge HR direktør Egil Linge Anderssen, Posten Norge Ingvar Kjøren hilste fra Postpensjonistene i Oslo Johnny Madsen hilste fra Postpensjonisternes Landsforening og fra NPPU 2. Konstituering Sekretæren Tor Aarak foretok navneopprop. 43 stemmeberettigede representanter var til stede.

3 3 Landsstyret Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer Magne Furesund Anne Marie Hide Gunvald Dybvik Tor Aarak Ernst Eidem Signe Plahte Holmgren Magrete Vadseth Sigrun Sanden Ingvar Kjøren Avdelingene Agder Bergen Unn Lisbeth Johansen Eli Ludvigsen Ole Follesø Buskerud Jan Dybvik Terje Aasterud Gudbrandsdal Haugesundregionen Harstad Hedmark Helgeland Midt-Troms Mo Nordmøre Nord-Trøndelag Oslo Jostein Hegge Lars Stråtveit Svein Erling Berg Johanne Lillevik Elsa Toft Gerd Thomassen Greta Kreutzer Kari Kvendset Bjørgulf Andresen Berit Holm Olsen Truls Krogh Dagny Hov Romerike/Glåmdal Romsdal Salten og Lofoten Jan Ivar Tomter Ståle Eidskrem Mathias Kristiansen

4 4 Sogn og Fjordane Harald Ekroll Einar Solem Stavanger Gudmund Buøen Bjørn Solbjørg Sunnhordland Sunnmøre Sør-Trøndelag Eli Roseth Eik Aage Naalsund Steinsbu Arne Bendiksvold Ivar Johnsen Telemark Tromsø Vesterålen Vestfold Vestoppland Østfold Stein Ingebrigtsen Paul Pedersen John Ivarjord Erik Kristiansen Marit Langbo Yngvar Bekkerud Innkallingen og følgende dagsorden ble godkjent: 1. Åpning av Landsmøtet 2. Konstituering 3. Foredrag om Posten v/randi Løvland og Egil Linge Anderssen 4. Årsberetninger for 2012, 2013 og Regnskap for 2012, 2013 og «Frisk nok for livet» foredrag v/lege Jørgen Skavland 7. Aktuelle saker i Pensjonistforbundet v/2. nestleder Arild Øynes 8. Handlingsplanen for landsmøteperioden Innkomne forslag 10. Valg 11. «Eldre i trafikken» foredrag v/bodil Rønning Dreyer 12. Uttalelser 13. Avslutning Ledere refererte landsstyrets forslag til dirigenter, sekretærer, redaksjonskomité og tellekorps. Følgende ble valgt: Dirigenter: Harald Ekroll, Sogn og Fjordane Elsa Toft, Helgeland

5 5 Sekretærer: Tor Aarak, Landsstyret Gerd Thomassen Midt-Troms Redaksjonskomité: Anne Marie Hide, Landsstyret (leder) Marit Langbo, Vestoppland Ole Follesø, Bergen Tellekorps: Stein Ingebrigtsen, Telemark Greta Kreutzer, Mo Arne Bendiksvold, Sør-Trøndelag Følgende Forretningsorden ble enstemmig godkjent: 1. Landsmøtet er åpent i den utstrekning landsmøtet ikke vedtar noe annet. Adgangstegn for representanter, gjester og ledsagere utstedes. 2. Alle taler og innlegg fremføres fra en bestemt plass i møtesalen. 3. Ingen har rett til å ta ordet mer enn to ganger i samme sak. Taletiden er 5 minutter første gang og 2 minutter andre gang. Ordstyreren har for øvrig, når det er påkrevd, rett til å stille forslag om ytterligere tidsbegrensninger og strek med de inntegnede talere. Til forretningsorden gis ordet bare en gang og høyst 1 minutt til hver sak. 4. Forslag må leveres skriftlig til ordstyreren undertegnet av forslagsstiller(ne). Nye forslag kan ikke fremmes etter at det er satt strek på talerlisten. Forslag som ikke omfattes av den oppsatte dagsorden kan ikke behandles. 5. Alle saker/forslag avgjøres med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet er forbundsleders stemme avgjørende. Forslag om endring av vedtektene krever likevel 2/3 flertall. Ved valg kreves absolutt flertall. 6. I protokollen fra landsmøteforhandlingene føres inn navn på talere, forslag, avstemmingsresultatene og vedtakene. 7. Arbeidsutvalget godkjenner protokollen. 3. Foredrag Konserndirektør Randi Løvland og HR direktør Egil Linge Anderssen orienterte om Posten og Bring. Vi fikk bl.a. vite at antall ansatte er halvert på de siste 15 år og at ca postkontor er omgjort til Post i Butikk fra 2001 til 2014.

6 6 4. Årsberetninger for 2012, 2013 og 2014 Årsberetningene ble gjennomgått punktvis. Følgende representanter hadde ordet etter gjennomgangen: Bjørn Solbjørg reiste spørsmålet om hvor strengt man skulle vurdere hvem man skulle hedre med en krans fra Posten. Vedtak: Dette bør vurderes lokalt. Jan Ivar Tomter etterlyste muligheter til å påvirke våre krav overfor myndighetene. Beretningene ble deretter enstemmig godkjent 5. Regnskaper for 2012, 2013 og 2014 Kasserer Gunvald Dybvik kommenterte en del tall fra regnskapene. Følgende representanter hadde ordet: Truls Krogh Vedtak: Regnskapene ble enstemmig godkjent og revisjonsberetningene ble tatt til etterretning. Bevilgning Landsmøtet bevilget kr til Norges Røde kors 6. Foredrag «Frisk nok for livet» Lege Jørgen Skavland holdt et meget interessant og inspirerende foredrag med tittelen «Frisk nok for livet» 7. Aktuelle saker i Pensjonistforbundet 2. nestleder i Pensjonistforbundet, Arild Øynes, orienterte om aktuelle saker i Pensjonistforbundet. Følgende hadde ordet etter foredraget: Stein Ingebrigtsen. Magne Furesund, Kari Kvendset og Gudmund Buøen. 8. Handlingsplanen for landsmøteperioden Landsstyremedlem Ernst Eidem, som har ledet arbeidet, presenterte planen. Han la bl.a vekt på at man denne gang legger fram en 2 delt plan. Den første delen omhandler interne arbeidsmål, dvs. mål som vi selv kan gjøre noe med. Den andre delen omhandler politiske mål. Det er mål som gjelder postpensjonister og pensjonister generelt og som vi oppnår gjennom vårt medlemskap i Pensjonistforbundet. Følgende hadde ordet etter presentasjonen: Stein Ingebrigtsen, Gudmund Buøen, Mathias Kristiansen, Jostein Hegge, Magne Furesund, Marit Langbo, Ståle Eidskrem og Terje Aasterud.

7 7 Handlingsplanen ble deretter enstemmig vedtatt. 9. Innkomne forslag 1. Postpensjonistene på Sunnmøre foreslår å innføre en ny paragraf 4 om æresmedlemskap. Avdelingen foreslår videre å endre basisvedtektene tilsvarende. 2. Landsstyret foreslår følgende tilføyelse i paragraf 6, 2. avsnitt: «Innkalling skal sendes avdelingene minst 4 måneder før møtet avholdes». 3. Landsstyret foreslår å sløyfe opplysningen i paragraf 18 om antall årlige utgivelser. Begrunnelse. Antall årlige utgivelser endres. 4. Postpensjonistene i Hedmark ber om at det blir vurdert å endre fordelingsnøkkelen for kontingenten mellom sentral enhet og avdelingene til gode for avdelingene. Ad forslag 1. Landsstyret innstiller overfor Landsmøtet at forslaget avvises. Den enkelte avdeling bør likevel stå fritt til å innføre æresmedlemskap i sine lokale vedtekter. Følgende hadde ordet: Aage Naalsund Steinsbu, Magne Furesund, Truls Krogh Vedtak: Landsstyrets innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. Ad forslag 2 og 3 Dette er rene redaksjonelle forslag. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Ad forslag 4 Landsstyret innstiller på at saken oversendes det nye Landsstyret til behandling. Vedtak. Enstemmig vedtatt 10. Valg Valgkomiteen la fram følgende forslag: Styret: Leder Magne Furesund (arbeidsutvalget) gjenvalg Oslo Nestleder Marit Langbo (arbeidsutvalget) ny Vestoppland Sekretær Jan Dybvik (arbeidsutvalget) ny Buskerud Kasserer Inger-Marie Stokker(arbeidsutvalget) ny Oslo

8 8 Styremedlem Ernst Eidem gj.valg Salten og Lofoten. Styremedlem Signe Plahte Holmgren gj.valg Stavanger Styremedlem Ingvar Kjøren gj.valg Oslo Styremedlem Sigrun Sanden gj.valg Gudbrandsdal Styremedlem Margrete Vadseth gj.valg Sunnmøre 1. varamedl. Ole Follesø ny Hordaland 2. varamedl. Lars Stråtveit ny Haugesundreg 3. varamedl. Gerd Solborg gj.valg Troms 4. varamedl. Brit Hansen gj. valg Sør-Trøndelag Revisor Elin Rytterager ny Oslo Vararevisor Stein Ingebrigtsen ny Telemark 11. Eldre i trafikken Bodil Rønning Dreyer fra Statens Vegvesen holdt et interessant foredrag med tittelen «Eldre i trafikken» 12. Uttalelser 1. Nedgang i kjøpekraften for pensjonister i 2015 Postens Pensjonistforbund har i sitt landsmøte mai vedtatt følgende oppfordring til arbeidsminister Robert Eriksson (Frp): Gjør det som er nødvendig for at pensjonistene skal få en økning som tilsvarer gjennomsnittet av lønnsvekst og prisvekst for Da pensjonsreformen ble vedtatt, ble det bestemt at pensjonene hvert år skulle reguleres med gjennomsnittet mellom lønnsvekst og prisvekst. Dette var alle Stortingets partier, unntatt Frp, enige om. Av praktiske hensyn ble dette satt til lønnsvekst 0,75 %. Årets lønnsoppgjør er et såkalt «null-oppgjør, dvs. lønnsøkningen vil bli tilnærmet lik prisstigningen. Dette vil etter dagens regler, gjøre at pensjonistene vil få 0,75 % mindre enn kostnadsveksten. Derfor forventer vi at Robert Eriksson sørger for at denne urettferdigheten blir ordnet opp i. 2. Støtte til de jordskjelvrammede i Nepal Landsmøtet i Postens Pensjonistforbund mai 2015 har gjennom Røde Kors bevilget kr til de jordskjelvrammede i Nepal.

9 9 13. Avslutning Under avslutningen hilste Gerd Øiahals fra Postkom. I sin tale pekte hun bl.a. på hvilke utfordringer Postkom står overfor i tiden som kommer. Hun ga også ros til Postens Pensjonistforbund for det arbeidet forbundet gjør når det gjelder oppmerksomheter ved medlemmers bortgang. Lederen Magne Furesund ønsket de nyvalgte landsstyrerepresentantene velkommen til Landsstyret. Han takket deretter Anne Marie Hide, Gunvald Dybvik og Tor Aarak som går ut av Landsstyret etter henholdsvis 10 og 12 år. Videre takket han revisor Tove Strømmen som slutter etter 9 år som revisor. Alle fire ble overrakt en blomsterbukett. Til slutt takket han landsmøtedeltakerne for et aktiv engasjement og erklærte det 12. ordinære Landsmøtet for avsluttet.

Postens Pensjonistforbund. Protokoll

Postens Pensjonistforbund. Protokoll Postens Pensjonistforbund Protokoll fra 11. ordinære landsmøtet Rica Victoria Hotell Lillehammer 11-13. mai 2012 Kunstnerisk underholdning Musiker og sanger Ola Dahl hadde satt sammen et variert program

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2013 1.Innledning Landsstyret har i 2013 bestått av Leder Anne Marie Hide Oslo Nestleder Magne Furesund Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor Aarak Oslo Styremedlem

Detaljer

Postens Pensjonistforbund BERETNING 2011

Postens Pensjonistforbund BERETNING 2011 Postens Pensjonistforbund BERETNING 2011 1. Innledning Landsstyret har i 2011 bestått av Leder Arild Øynes Oslo Nestleder Ingveig Grue Hansen Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor Aarak Oslo Styremedllem

Detaljer

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG 1 PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG ÅPNING Leder for Forsvarets pensjonistforbund (FPF), Arild Kristensen, åpnet Landsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013

PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013 1 PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013 Sak 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2013, med spesielt velkommen til ordfører i Ullensaker,

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

PROTOKOLL. Representantskapsmøte 305.2013 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

PROTOKOLL. Representantskapsmøte 305.2013 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen PROTOKOLL Representantskapsmøte 305.2013 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen SAKLISTE Nr Sak Merknad/saksordfrer i Åpning av representantskapsmøtet Jonny Nauste 2 Navneopprop Jonny Nauste 3 Godkjenning

Detaljer

fra Landsmøtet i 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward Ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2015.

fra Landsmøtet i 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward Ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2015. PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 27-28.5 2015 på Scandic Gardermoen Hotell 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward Ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2015. I sin åpningstale kommenterte

Detaljer

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen Referat fra representantskapsmøte 22.5.2014 kl 10-14 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen REFERAT Nr Sak Saksordfører Vedlegg 1 Åpning av representantskapsmøtet Leder 2 Navnopprop Leder 3 Godkjenning

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2013 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2015 Hartz Offsettrykkeri A/S INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte... 4 II Protokoll fra Forbundstinget 2013... 7 III Styrets beretning...

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Stuua_B PROTOKOLL. Landsmøtet 2014. Scandic Havet hotell, Bodø. 24. - 27. november 2014. Stine Benjaminsen Nygård. ahn Thore Nerhus Vidar Aaltv

Stuua_B PROTOKOLL. Landsmøtet 2014. Scandic Havet hotell, Bodø. 24. - 27. november 2014. Stine Benjaminsen Nygård. ahn Thore Nerhus Vidar Aaltv _ Politiets Fellesforbund Postadr.: Mollergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf(ppf.no Org. nr.: NO 871 000 352 PCI1',1E Tz Besoksadr.: Mollergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: Nmv.pf

Detaljer

Protokoll fra NORILCOs representantskapsmøte Rica Maritim Hotell, Haugesund 26. april 2008

Protokoll fra NORILCOs representantskapsmøte Rica Maritim Hotell, Haugesund 26. april 2008 Protokoll fra NORILCOs representantskapsmøte Rica Maritim Hotell, Haugesund 26. april 2008 [Forkortelser: HS - Hovedstyre, DA - Distriktsavdeling, NU - NORILCOs Ungdom, FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon]

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmq wertyuiopasdfghjklz xcvbnmq wertyui opasdfghjklzxcvbnm qwertyui Foreningen 2 Foreldre opasdfg

Detaljer

Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket.

Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket. Vedtekter Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket. 1 Forbundets navn Forbundets navn er Norsk Post- og

Detaljer

VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET

VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET Hamar kulturhus, Hamar 30. og 31. mai 2015 Hamar kulturhus (Foto: Mads Frederik, Tegnestuen Vandkunsten) Velkommen til Hamar og Musikktinget 2015! Det nye kulturhuset på Hamar

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Uke 41 2013, Park Inn Hotell Gardermoen. Kurs for delegater. til FLTs 16. ordinære landsmøte

Uke 41 2013, Park Inn Hotell Gardermoen. Kurs for delegater. til FLTs 16. ordinære landsmøte Uke 41 2013, Park Inn Hotell Gardermoen Kurs for delegater til FLTs 16. ordinære landsmøte Velkommen til kurs! Praktiske opplysninger Program Kursmateriell på www.flt.no/landsmote2013 Kurssaler Måltider

Detaljer

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014 VEDTEKTER for samt Etisk regelverk og Statutter for merker og medaljer Ajourført etter landsmøtet 2014 INNHOLD VEDTEKTER side Forbundets navn og formål 1 3 Medlemmer 2 3 Forbundets organisasjonsledd 3

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet.

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet. FORSLAGS- OG VEDTAKSPROTOKOLL NJs LANDSMØTE SANDEFJORD, 6.- 8. MAI 2003 Tirsdag 6. mai Sak 1: Åpning Landsmøtet ble åpnet ved NJs leder Olav Njaastad. Sak 2: Konstituering Sak 2a: Godkjenning av innkallingen

Detaljer