Postens Pensjonistforbund. Protokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postens Pensjonistforbund. Protokoll"

Transkript

1 Postens Pensjonistforbund Protokoll fra 11. ordinære landsmøtet Rica Victoria Hotell Lillehammer mai 2012

2 Kunstnerisk underholdning Musiker og sanger Ola Dahl hadde satt sammen et variert program som slo godt an hos tilhørerne. 1. Åpning av Landsmøtet Lederen Arild Øynes åpnet møtet med å minnes medlemmer som har gått bort siden landsmøtet i Mange av disse har nedlagt et betydelig arbeid for postpensjonistene. Øynes ønsket ikke å trekke frem spesielle navn, men ba om at delegatene reiste seg og mintes våre gamle kollegaer med et øyeblikks stillhet. I sin åpningstale startet han med å ønske landsmøtedeltakere, gjester og ledsagere velkommen til det 11. ordinære Landsmøtet i Postens Pensjonistforbund. I talen var han inne på følgende forhold i stikkords form: Vårt kollektive medlemskap i Pensjonistforbundet Den nye pensjonsreformen Skattelegging av pensjonistinntekter Minstefradraget Et egenandelssystem for tannhelse Samarbeidet med Posten Norge A/S Samarbeidet med Postkom Nordisk Postpensjonistunion (NPPU) Rekruttering av tillitsvalgte Han erklærte deretter det 11. ordinære Landsmøtet i Postens Pensjonistforbund for åpnet. Lederen fortsatte med å presentere følgende gjester: Leder i Posten Seniorerna i Sverige, Bertil Larsson Nordisk koordinator, Lars-Erik Sanfridsson Leder i Pensjonistforbundet, Borge Rørvik Konserndirektør i Posten Norge A/S, Elisabeth Gjølme Forbundssekretær i Postkom, Jacqueline Hopkinson Lederen i Det sentrale helseutvalget i Pensjonistforbundet - Tor Kristian Rønneberg

3 Varaordføreren på Lillehammer, Per Prestrud hilste fra Lillehammer Kommune, Elisabeth Gjølme hilste fra Posten Norge og la spesielt vekt på det verdifulle arbeidet Postens Pensjonistforbund gjør for sine medlemmer, og den gode kontakten Posten har med forbundet. Jostein Hegge hilste fra Postpensjonistene i Gudbrandsdal 2. Konstituering Sekretæren Tor Aarak foretok navneopprop. 40 stemmeberettigede representanter var til stede. Landsstyret Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer Arild Øynes Ingveig Grue Hansen (ikke til stede) Gunvald Dybvik Tor Aarak Jostein Hegge Anne Marie Hide Ernst Eidem Signe Plahte Holmgren Kjell Aa 1. varamedlem Vegard Bakka Revisor Vararevisor Ralph Klev (ikke til stede) Tove Strømmen Avdelingene Agder Bergen Buskerud Gudbrandsdal Harstad Haugesundregionen Hedmark Helgeland Ikke representert Hjørdis Haarstad Eli Ludvigsen Terje Aasterud Sigrun Sanden Edith Sørli Lars Stråtveit Ivar Kipperberg Bjørg Lien

4 Mo Greta Kreutzer Midt-Troms Gerd Thomassen Nordmøre Jan Dyrlie Nord-Trøndelag Svein Melgård Oslo Ingvar Kjøren Berit Holm Olsen Ruth Tomter Romerike/Glåmdal Jan Ivar Tomter Romsdal Einar Inge Flem Salten og Lofoten Hans Johansen Sogn og Fjordane Harald Ekroll Arne Rognaldsen Stavanger Gudmund Buøen Bjørn Solbjørg Sunnhordland Eivind Hystad Sunnmøre Margrete Vadseth Sør-Trøndelag Arne Bendiksvold Hugo Danielsen Telemark Ikke representert Tromsø Paul Pedersen Vesterålen Sigmund Wikestad Vest-Finnmark Ikke representert Vestfold Erik Kristiansen Vestoppland Marit Langbo Østfold Arne Hageengen Innkallingen og dagsorden ble godkjent Dagsorden 1. Åpning av landsmøtet Forbundsleders minnetale Forbundsleders åpningstale Presentasjon av gjester Hilsningstaler 2. Konstituering Navneopprop Godkjenning av innkalling og dagsorden

5 Valg av to dirigenter Valg av to sekretærer Valg av Redaksjonskomité (3 representanter) Valg av Tellekorps (3 representanter) Forretningsorden 3. Kåseri over emnet En god alderdom v/tor-kristian Rønneberg 4. Årsberetninger for 2009, 2010 og Regnskaper for 2009, 2010 og Forslag fra avdelingene 7. Handlingsplan for landsmøteperioden Endring av Vedtektene og Basisvedtektene for avdelingene 9. Orientering om aktuelle saker i Pensjonistforbundet v/forbundsleder Borge Rørvik 10. Valg 11. Avslutning Lederen refererte landsstyrets forslag til dirigenter, sekretærer, redaksjonskomité og tellekorps. Følgende ble valgt: Dirigenter: Sekretærer: Redaksjonskomité Tellekorps: Harald Ekroll, Sogn og Fjordane Marit Langbo, Vestoppland Tor Aarak, Landsstyret Gerd Thomassen, Midt-Troms Anne-Marie Hide, Landsstyret (leder) Ivar Kipperberg, Hedmark Erik Kristiansen, Vestfold Gudmund Buøen, Stavanger Bjørg Lien, Helgeland Eivind Hystad, Sunnhordland Følgende Forretningsorden ble enstemmig godkjent: 1. Landsmøtet er åpent i den utstrekning landsmøtet ikke vedtar noe annet. Adgangstegn for representanter, gjester og ledsagere utstedes.

6 2. Alle taler og innlegg framføres fra en bestemt plass i møtesalen. 3. Ingen har rett til å ta ordet mer enn to ganger i samme sak. Taletiden er 5 minutter første gang og 2 minutter andre gang. Ordstyreren har for øvrig, når det er påkrevd, rett til å stille forslag om ytterligere tidsbegrensninger og strek med de inntegnede talere. Til forretningsorden gis ordet bare en gang og høyst 1 minutt til hver sak. 4. Forslag må leveres skriftlig til ordstyreren undertegnet av forslagstiller(ne). Nye forslag kan ikke fremmes etter at det er satt strek på talerlisten. Forslag som ikke omfattes av den oppsatte dagsorden kan ikke behandles. 5. Alle saker avgjøres med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet er forbundsleders stemme avgjørende. Forslag om endring av vedtektene krever likevel 2/3 flertall. 6. I protokollen fra landsmøteforhandlingene føres inn navn på talere, forslag, avstemmingsresultatene og vedtakene. 7. Arbeidsutvalget godkjenner protokollen 3. Kåseri Tor-Kristian Rønneberg holdt et kåseri over emnet En god alderdom. Kåseriet var både tankevekkende og interessant, og fremføringen ble gjort på en engasjerende måte. 4. Årsberetninger for 2009, 2010 og 2011 Årsberetningene ble gjennomgått punktvis Følgende hadde ordet etter gjennomgangen: Ivar Kipperberg, Ruth Tomter. Etter forslag fra Ivar Kipperberg ble det vedtatt å gjøre følgende tilføyelse i Sluttordene i Beretningen for 2010 og 2011: Det må betegnes som alvorlig at Regjeringen fortsatt velger ikke bare å opprettholde, men stadig å øke forskjellen i minstefradraget i skatteligningen mellom pensjonister og lønnstakere I Beretningen for 2011 tilføyes at Postpensjonistene i Hedmark har feiret 20 års jubileum.

7 Representanten Solbjørg fremmet et forslag som går på den etablerte ordningen med oppmerksomhet ved dødsfall. Vedtak: Forslaget oversendes Arbeidsutvalget. Vedtak: Beretningene ble deretter enstemmig godkjent med de endringene som er nevnt. 5. Regnskaper for 2009, 2010 og 2011 Kasserer Gunvald Dybvik kommenterte en del tall fra regnskapene. Vedtak: Regnskapene ble enstemmig godkjent og revisjonsberetningene ble tatt til etterretning. Bevilgninger Det foreslås bevilget kr til Norsk Folkehjelp Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det foreslås bevilget kr til Einar Strands forskningsfond. Representanten Berit Holm Olsen, Oslo fremmet forslag om å heve bevilgningen til Einar Strands forskningsfond til kr Forslaget fra Berit Holm Olsen ble enstemmig vedtatt. 6. Forslag fra avdelingene Det var innkommet ett forslag fra Postpensjonistene i Hedmark Forslaget går ut på at det bør foretas en analyse av hvorfor vi som pensjonister i så liten grad når fram med våre økonomiske krav gjennom dialog. Forslagsstilleren Ivar Kipperberg gjorde rede for bakgrunnen for forslaget.

8 Landsstyrets har innstilt på at forslaget skal oversendes Redaksjonskomitéen. Følgende hadde ordet under den påfølgende debatten: Arne Rognaldsen Landsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 7. Handlingsplan for landsmøteperioden Lederen av Programkomitéen, Tor Aarak presenterte forslaget og trakk spesielt fram følgende punkter: Målet for antall nye medlemmer i perioden redusert til Reduksjonen er basert på antallet nye medlemmer i siste periode. Nye handlinger under økonomiske mål er kravet om å øke minstefradraget for pensjonsinntekter, og å tilbakeføre trygdeavgiften til 3 %. Under sosiale- og helsemessige mål peker vi på hvor viktig det er at etableringen av omsorgsplasser og sykehjemsplasser skjer ut fra en behovsvurdering og ikke ut fra hva som er kortsiktig lønnsomt for den enkelte kommune. Det har vært bedt om innspill fra avdelingene, og Komiteéen har mottatt innspill fra to avdelinger. Følgende hadde ordet under debatten: Sigrun Sanden, Terje Aasterud, Edith Sørli, Ivar Kipperberg, Gudmund Buøen, Ruth Tomter, Vegard Bakka, Arne Rognaldsen, Arild Øynes, Gerd Thomassen, Bjørn Solbjørg, Kjell Aa, Sigrun Sanden, Gudbrandsdal fremmet følgende forslag: Under Økonomiske mål tilføyes i første kulepunkt: Først og fremst skal det jobbes for at Stortinget går tilbake på vedtaket om indeksering, hvor pensjonister skal få 0,75 % lavere lønnsvekst enn yrkesaktive Forslaget ble enstemmig vedtatt. Terje Aasterud, Buskerud fremmet følgende forslag:

9 Under den kulturelle spaserstokken tilføyes: Forbundet må også arbeide for at flest mulig av landets pensjonister skal kunne nyte godt av tiltaket. Derfor må lokale utøvere innlemmes i ordningen og ikke som i dag kun profesjonelle aktører. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Redaksjonskomitéen fremmet følgende forslag med utgangspunkt i forslaget fra Ivar Kipperberg: Nåværende avsnitt 3 i Handlingsplanen erstattes med følgende tekst: Siste års erfaringer viser at vi i svært liten grad har nådd fram med våre krav på det økonomiske området med de virkemidlene (dialog) som har vært brukt hittil. Økende tilslutning, bevisstgjøring, press og innspill i media vil fortsatt være viktig. Flere pensjonister bør også engasjere seg politisk både på sentralt og lokalt nivå. Dette vil være spesielt viktig da landsmøteperioden også vil omfatte stortingsvalget i Dersom heller ikke statsbudsjettet for 2013 kommer oss i møte på dette området, må tiden være inne til å ta i bruk andre virkemidler som på en tydelig måte viser vår styrke. Dette må fortrinnsvis skje i et samarbeid med Pensjonistforbundet og SAKO. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Landsmøtet slutter seg til Handlingsplanen med endringer som ble vedtatt. Uttalelser Uttalelse 1. Lavere inntektsøkning for pensjonister enn for yrkesaktive er det rettferdig? I disse dager foregår det lønnsforhandlinger for de yrkesaktive, men hva skjer med pensjonene? Jo, Stortinget har vedtatt at pensjoner skal reguleres med gjennomsnittlig lønnsvekst minus 0,75 %. Dette virker kanskje ikke som så mye, men når det skjer hvert år får det store utslag over tid. Også det at fremtidige pensjoner skal justeres etter forventet levealder for aktuell årsklasse, vil bety mye etter hvert. Postens Pensjonistforbund henstiller til alle partier på Stortinget, som etter sigende er svært opptatt av pensjonistenes vilkår, om å gjøre noe med denne urettferdigheten. Vi krever også at regjeringspartienes

10 lovnader om et egenandelssystem for tannlegetjenester nå blir en realitet. Uttalelse 2. Urettferdig skattereform for pensjonister Siden 2005 har pensjonister fått lavere minstefradrag enn de yrkesaktive. Dette har Pensjonistforbundet tatt opp med myndighetene hvert år siden den tid, men forskjellen har bare blitt større for hvert år. Postens Pensjonistforbund mener nå at det er på tide at minstefradraget for lønnsinntekter og pensjonsinntekter settes likt. Fra 2010 ble også trygdeavgiften satt opp med 1,7 % kun for pensjonister! Samtidig falt særfradraget for alder bort, og ble erstattet av et mindre skattefradrag for lavere pensjoner. Det er også vedtatt at fradraget for store utgifter ved kroniske sykdommer skal fases ut over en periode på 3 år. Det vil ramme en stor gruppe pensjonister som gjerne sliter med flere sykdommer. Alle partier på Stortinget hevder at de er opptatt av pensjonistenes vilkår. Nå er det på tide at de viser det ved handling. Uttalelsene ble enstemmig vedtatt. 8. Endring av Vedtektene og Basisvedtektene for avdelingene Vedtektene Det er utarbeidet et notat til Landsmøtet med korte begrunnelser for hvert enkelt endringsforslag. Lederen presenterte endringene. Han la spesielt vekt på forslaget om å innføre adgang til direkte medlemskap og forslaget om at Landsstyret gis mulighet til å foreta suppleringsvalg. Landsstyret foreslår følgende endringer: Norsk Pensjonistforbund endres til Pensjonistforbundet i alle paragrafer hvor betegnelsen forekommer.

11 Paragraf 3 I 2. avsnitt tilføyes til slutt: Der hvor det ikke er etablert avdelinger kan enkeltpersoner tas opp som direktebetalende medlemmer Paragraf 4 Første setning skal lyde: Kontingenten reguleres hvert år, med utgangspunkt i fjorårets kontingent, med ¾ av den %-vise endringen av grunnbeløpet, avrundet til nærmeste 5 kroner Paragraf 8 Paragrafen skal lyde: Forslag som de enkelte avdelingene ønsker behandlet, skal være sendt Landsstyret senest 3 måneder før landsmøtet. Forslag kan også legges fram av Landsstyret. Alle forslag skal gjøres kjent for de øvrige avdelingene med Landsstyrets innstilling senest 1 måned før landsmøtet. Årsberetning og regnskap for forbundet, samt landsmøtets dagsorden, skal også være avdelingene i hende senest 1 måned før landsmøtet. Paragraf 10 I siste avsnitt tilføyes: Revisor innkalles til landsstyremøter som behandler regnskapet. Paragraf 11 Som nytt kulepunkt til slutt tilføyes: Foreta suppleringsvalg Paragraf 21 Første avsnitt skal lyde: Avdelingene kan foreslå endringer av vedtektene. Forslagene må sendes Landsstyret senest 3 måneder før Landsmøtet. Forslag kan også

12 fremmes av Landsstyret. Forslag til vedtektsendring skal, med Landsstyrets innstilling til landsmøtet, være sendt til avdelingene senest 1 måned før Landsmøtet. Følgende hadde ordet under debatten: Jan Ivar Tomter, Terje Aasterud, Sigrun Sanden, Ivar Kipperberg, Berit Holm Olsen, Bjørn Solbjørg, Kjell Aa, Vedtektene ble enstemmig vedtatt. Basisvedtektene for avdelingene Som i vedtektene er Norsk Pensjonistforbund endret til Pensjonistforbundet. Paragraf 3 Betegnelsene tilsatt og posttilsatt er endret til ansatt og Postansatt Paragraf 7 Andre setning skal lyde: bilag skal anvises av leder eller en annen som har fullmakt til det Paragraf 8 Siste setning skal lyde: Endringer som avviker fra basisvedtektene skal godkjennes av det sentrale arbeidsutvalget. Basisvedtektene ble enstemmig vedtatt. 9. Orientering om aktuelle saker i Pensjonistforbundet Lederen av Pensjonistforbundet, Borger Rørvik, holdt en interessant orientering om aktuelle saker som Pensjonistforbundet arbeider med. Han la stor vekt på samarbeidet med Postens Pensjonistforbund.

13 Følgende hadde ordet etter orienteringen: Hugo Danielsen, Gudmund Buøen, Arne Rognaldsen, Terje Aasterud, Jan Ivar Tomter, Ivar Kipperberg, 10. Valg Lederen av valgkomitéen, Signe Plahte Holmgren begrunnet forslaget til valg og la fram følgende innstilling: Leder Arild Øynes Vestfold (gj.valg) Nestleder Anne Marie Hide Oslo (ny) Kasserer Gunvald Dybvik Oslo (gj.valg) Sekretær Tor Aarak Oslo (gj.valg) Styremedl. Ernst Eidem Salten og Lof. (gj.valg) Sigrun Sanden Gudbrandsdal (ny) Signe P. Holmgren Stavanger (gj.valg) Ingvar Kjøren Oslo (ny) Margrete Vadseth Sunnmøre (ny) 1. varamedlem Vegard Bakka Bergen (gj.valg) 2. varamedlem Gerd Solborg Tromsø (gj.valg) 3. varamedlem Tore Haugen Agder (ny) 4. varamedlem Brit T. Hansen Sør-Tr.lag (ny). Revisor Tove Strømmen Oslo (ny) Vararevisor Gudmund Buøen Stavanger (ny) Alle de innstilte ble enstemmig valgt 11. Avslutning Under avslutningen hilste Jaqueline Hopkinson fra Postkom og fortalte om noen av de sakene som Postkom arbeider med. Bertil Larsson hilste fra Posten Seniorerna i Sverige og fra NPPU.

14 Lederen Arild Øynes ønsket alle de nyvalgte landsstyrerepresentantene velkommen til Landsstyret Han takket deretter av Kjell Aa og Jostein Hegge som nå går ut av Landsstyret etter å ha vært medlemmer i henholdsvis 11 og 9 år. Tidligere nestleder Ingveig Grue Hansen går også ut av Landsstyret. Siden hun ikke var til stede på Landsmøtet, vil hun bli takket av ved en senere anledning. Lederen takket også det gamle Landsstyret for arbeidet i siste periode. Videre takket han landsmøtedelegatene for et aktivt engasjement, og erklærte Det 11. ordinære landsmøtet for avsluttet.

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2013 1.Innledning Landsstyret har i 2013 bestått av Leder Anne Marie Hide Oslo Nestleder Magne Furesund Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor Aarak Oslo Styremedlem

Detaljer

Postens Pensjonistforbund BERETNING 2011

Postens Pensjonistforbund BERETNING 2011 Postens Pensjonistforbund BERETNING 2011 1. Innledning Landsstyret har i 2011 bestått av Leder Arild Øynes Oslo Nestleder Ingveig Grue Hansen Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor Aarak Oslo Styremedllem

Detaljer

POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2012 2015

POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2012 2015 1 POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2012 2015 2 Forbundets formålsparagraf legger føringen for hvilke mål som skal nedfelles i handlingsplanen. Formålsparagrafen er gjengitt

Detaljer

PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013

PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013 1 PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013 Sak 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2013, med spesielt velkommen til ordfører i Ullensaker,

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG 1 PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG ÅPNING Leder for Forsvarets pensjonistforbund (FPF), Arild Kristensen, åpnet Landsmøtet

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

fra Landsmøtet i 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward Ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2015.

fra Landsmøtet i 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward Ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2015. PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 27-28.5 2015 på Scandic Gardermoen Hotell 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward Ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2015. I sin åpningstale kommenterte

Detaljer

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen Referat fra representantskapsmøte 22.5.2014 kl 10-14 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen REFERAT Nr Sak Saksordfører Vedlegg 1 Åpning av representantskapsmøtet Leder 2 Navnopprop Leder 3 Godkjenning

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

PROTOKOLL. Representantskapsmøte 305.2013 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

PROTOKOLL. Representantskapsmøte 305.2013 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen PROTOKOLL Representantskapsmøte 305.2013 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen SAKLISTE Nr Sak Merknad/saksordfrer i Åpning av representantskapsmøtet Jonny Nauste 2 Navneopprop Jonny Nauste 3 Godkjenning

Detaljer

Stuua_B PROTOKOLL. Landsmøtet 2014. Scandic Havet hotell, Bodø. 24. - 27. november 2014. Stine Benjaminsen Nygård. ahn Thore Nerhus Vidar Aaltv

Stuua_B PROTOKOLL. Landsmøtet 2014. Scandic Havet hotell, Bodø. 24. - 27. november 2014. Stine Benjaminsen Nygård. ahn Thore Nerhus Vidar Aaltv _ Politiets Fellesforbund Postadr.: Mollergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf(ppf.no Org. nr.: NO 871 000 352 PCI1',1E Tz Besoksadr.: Mollergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: Nmv.pf

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmq wertyuiopasdfghjklz xcvbnmq wertyui opasdfghjklzxcvbnm qwertyui Foreningen 2 Foreldre opasdfg

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Protokoll fra NORILCOs representantskapsmøte Rica Maritim Hotell, Haugesund 26. april 2008

Protokoll fra NORILCOs representantskapsmøte Rica Maritim Hotell, Haugesund 26. april 2008 Protokoll fra NORILCOs representantskapsmøte Rica Maritim Hotell, Haugesund 26. april 2008 [Forkortelser: HS - Hovedstyre, DA - Distriktsavdeling, NU - NORILCOs Ungdom, FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon]

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 1 Årsmøtet blir avholdt på Hurdalsjøen hotel og konferansesenter 30 minutters kjøring fra Gardermoen. Årsmøtet starter

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer