Postens Pensjonistforbund BERETNING 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postens Pensjonistforbund BERETNING 2011"

Transkript

1 Postens Pensjonistforbund BERETNING 2011

2 1. Innledning Landsstyret har i 2011 bestått av Leder Arild Øynes Oslo Nestleder Ingveig Grue Hansen Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor Aarak Oslo Styremedllem Kjell Aa Sør-Trøndelag Signe Plahte Holmgren Stavanger Jostein Hegge Gudbrandsdal Ernst Eidem Salten og Lofoten Anne Marie Hide Oslo 1. varamedlem Vegard Bakka Bergen 2. varamedlem Gerd Solborg Tromsø 3. varamedlem Aase B. Wilhelmsen Agder 4. varamedlem Margrete Vadseth Sunnmøre Revisor Ralph Klev Vestfold Vararevisor Tove Strømmen Oslo Revisor har møtt med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett, på landsstyremøtene. 2. Styrer og kontaktutvalg Postens Pensjonistforbund deltar i følgende utvalg/komitéer: Forbundsstyret i Pensjonistforbundet Landsstyret i Pensjonistforbundet Kontaktutvalget med Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Kontaktutvalget med Posten Norge A/S Samarbeidskomiteen mellom Pensjonistforbundet og pensjonistforbundene i offentlig sektor (SAKO) Kontaktutvalget mellom LO- Stat og pensjonistforbundene i offentlig sektor Nordisk Postpensjonistunion (NPPU) Som observatør i Landsstyret i Norsk Post- og kommunikasjonsforbund I Forbundsstyret i Pensjonistforbundet er vi representert ved leder og i Landsstyret ved nestleder. Leder er dessuten medlem av Organisasjons- og verveutvalget i Norsk Pensjonistforbund, og er fast rådgiver i Forhandlingsutvalget. Vi er også representert ved landsstyremedlem Anne Marie Hide i Trygghets- og tilgjengelighetsutvalget. Nestleder deltar som observatør i Landsstyret i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. I Kontaktutvalget med LO- Stat deltar nestleder og kasserer. I Nordisk Postpensjonistunions sekretariat møtes de tre lederne fra Danmark, Norge og Sverige. De 3 lederne alternerer om å lede sekretariatet hver for en periode på 2 år. På representantskapsmøtene deltar inntil 5 representanter fra hvert land i tillegg til leder. 2

3 3. Møter og seminarer I 2011 har det vært holdt 1 Ledermøte, 4 landsstyremøter og 8 møter i Arbeidsutvalget. Protokoll fra møtene er sendt Landsstyret og avdelingene. Ledermøtet og landsstyremøtene er i tillegg referert i bladet Pensjonisten, og protokoller/referater fra møtene legges inn på vår hjemmeside. Postens Pensjonistforbund har dessuten vært representert i møter/kurs som følger: Møte med LO-Stat Samarbeidsmøte med Posten Norge Landstyremøter og forbundsstyremøter i Pensjonistforbundet Formandsmøde i Fredericia Danmark SAKO-seminar på Rica Gardermoen Hotel Representantskapsmøte i Posten Seniorerna i Tällberg Sverige Arbeidsutvalget og Landsstyret har videre vært representert i følgende møter m.v. i avdelingene: 19. januar Avdeling Tromsø v/kjell 22. februar Avdeling Nord-Trøndelag v/ Gunvald 26. mars Avdeling Hedmark v/tor 15. juni Avdeling Helgeland v/gunvald 24. september Avdeling Vestfold v/gunvald (25 år) 1. oktober Avdeling Østfold v/tor (20 år) 14.oktober Avdeling Sør-Trøndelag v/landsstyret (40 år) 24. oktober Avdeling Nordmøre v/arild 31. oktober Avdeling Vestfold v/arild 4. Aktiviteten i avdelingene Av møtereferater og andre meldinger går det fram at avdelingene i hovedsak fungerer godt. Det er videre registrert en aktiv innsats på verveområdet i en del avdelinger. Her registrerer vi imidlertid betydelige variasjoner. I tillegg til vervearbeidet er arbeidet med å få økt fokus på velferds- og pensjonsfaglige saker den store utfordringen. Som et ledd i arbeidet for å øke interessen for denne delen av vår virksomhet ble deler av Ledermøtet i Sandefjord viet til faglig gruppearbeid. Postpensjonistene i Sør-Trøndelag fylte 40 år, Postpensjonistene i Vestfold 25 år og Postpensjonistene i Østfold feiret 20 års jubileum i Alle jubileene ble behørig markert. 5. Informasjon Postens Pensjonistforbund disponerer inntil 1 side i medlemsbladet Pensjonisten. Etter avtale kan dette utvides til ca 1 ½ side dersom stoffmengden krever det. Vi bestreber oss på å levere stoff som er av interesse både for postpensjonister og for pensjonister generelt, men innholdet får naturlig nok et preg av egen virksomhet. Videre tar vi inn kunngjøringen om nordiske aktiviteter, viktige vedtak som vi har truffet, minneord om tillitsvalgte som har gått bort, samt omtale av våre landsmøter, ledermøter og landsstyremøter. Vi har inntrykk av at bladet er godt mottatt av våre medlemmer. Bladet sendes også til våre nordiske samarbeidspartnere. 3

4 Vi har også en egen hjemmeside som inngår i Postkoms hjemmeside. Der ligger listen over tillitsvalgte, vedtektene, gjeldende handlingsplan, beretninger, årets landsstyreprotokoller og protokoll fra siste Landsmøte. De fleste avdelingene utgir nå egne informasjonsblad eller lignende til sine medlemmer. Disse bladene blir også utvekslet mellom avdelingene. Avdelingene i Bergen, Stavanger, Oslo og Hedmark har i tillegg etablert egne hjemmesider 6. SAKO samarbeidet Årets SAKO-seminar fant sted på Rica Park Hotel Gardermoen. Fra Postens Pensjonistforbund deltok Arild Øynes, Ingveig Grue Hansen og Gunvald Dybvik og Tor Aarak fra Arbeidsutvalget, samt Ingvar Kjøren fra Oslo. Etter at forbundsleder i Pensjonistforbundet Borger Rørvik hadde åpnet seminaret, overtok tidligere NRK medarbeider Geir Heljesen som ga gode råd om forholdet til media. Tidligere statsråd Bjarne Håkon Hansen, som nå arbeider i konsulentselskapet First House, orienterte om budsjettprosessen og ga gode råd om hvordan vi burde forholde oss for å få gjennomslag for våre krav. Generalsekretær Harald Olimb Norman gjennomgikk forslagene til kravene til Statsbudsjettet 2013, etterfulgt av en debatt. 7. Nordisk Postpensjonistunion (NPPU) Formålet med Nordisk Postpensjonistunion er å gi aktuell informasjon, forbedre grunnlaget for en ensartet politikk i saker av felles interesse for postpensjonister i de nordiske land, samt å medvirke til gode forbindelser med postledelsen i de respektive land. Det gis rom for lokale kontakter over grensene. Ingvar Kjøren er vår kontaktperson overfor NPPU. Nordiske arrangementer: Norge har ledelsen av NPPU fram til høsten Unionen ledes av Arild Øynes med Tor Aarak som sekretær. Nordisk kurs 2011 ble holdt på Drøbak Fjordhotell Skiphelle august. Deltakerne fra Norge var Asrunn Nyseth, Marit Langbo og Tove Leonardsen fra Vest- Oppland, Terje Aasterud fra Buskerud, Sigrun Sanden fra Gudbrandsdal, Ivar Kipperberg fra Hedmark, Staale Eidskrem fra Romsdal og Tor Aarak fra Landsstyret. Arild Øynes var kursleder med Ingvar Kjøren som assistent. Etter at Arild Øynes hadde åpnet kurset, ble ordet gitt til Ingeborg Sætre, nestleder i Postkom og president i UNI. Sætre redegjorde for oppbyggingen og aktiviteten i UNI. Generalsekretæren i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman åpnet dag 2 med å fortelle om aktiviteten i Pensjonistforbundet. I tiden fram til lunsj fikk deltakerne høre tidligere Konsernsjef i Posten Norge, Anders Renolen, som ga oss et interessant tilbakeblikk fra sitt arbeid i Posten under tittelen en reise gjennom Posten i 45 år Etter lunsj gikk turen med båt til Oscarsborg festning, der vi fikk en orientering om de dramatiske aprildagene i 1940, kombinert med en omvisning på festningen. Dagen ble avsluttet med en festmiddag. Rådgiver i Pensjonistforbundet, Carsten O. Five åpnet dag 3 med å orientere om eldre og økonomi der vi fikk gode råd om hvordan vi skal få mest mulig ut av våre pensjoner. Kurset ble avsluttet med en oppsummering og evaluering. Nordisk kurs 2013 vil bli arrangert i Sverige. 4

5 8. Saker til behandling mv. 8.1 Pensjons-/trygdeoppgjøret I årets trygdeoppgjør økte Grunnbeløpet med kr til kr fra 1. mai. Det tilsvarer en økning på 4.73 %. Alderspensjonistene fikk en økning på 3.94 %. Det er i tråd med de nye reguleringsreglene i Pensjonsreformen som sier at pensjonistene skal ha samme tillegg som yrkesaktive med et fratrekk på 0.75 %. De nye skattereglene gir pensjonister med en pensjon over kr økt skatt, mens pensjonister som har en pensjon under dette beløpet får en noe lavere skatt. I denne sammenheng bør det også nevnes at innslagspunktet for toppskatten er foreslått økt med 4 % fra kr til kr (trinn 19) og fra kr til kr (trinn 2). Det gir noe skattelette til personer med høy pensjon. 8.2 Status på saker i Handlingsprogrammet som er tatt opp via Pensjonistforbundet/SAK0 Brutto pensjon Bruttoprinsippet i Statens pensjonskasse vil fortsatt bli opprettholdt. Pensjon til ektefelle samboer Målet om at grunnpensjonen skal være lik grunnbeløpet uansett sivilstand er ikke nådd og vil heller ikke bli nådd i 2012 Minstefradraget ved skatteligningen Målet om likt minstefradrag for lønn og pensjon er ikke nådd.. Særfradraget I den nye skattereformen foreslår regjeringen å fjerne særfradraget og i stedet innføre et nytt inntektsgradert fradrag. Samtidig vil ektefelle/samboere bli skattet hver for seg. Egenandeler Målet om reduserte egenandeler på helsetjenester er ikke nådd. Fysioterapi Målet om et egenandelstak for fysioterapi og rehabilitering er ikke nådd.. Tannhelse Målet om et egenandelsystem for tannbehandling for eldre over 67 år er ikke nådd. Regjeringen vil imidlertid legge fram en Stortingsmelding om tannhelse Gravferdshjelp Målet om å frita varer og tjenester ved gravferd for merverdiavgift, samt å heve den behovsprøvde hjelpen til kr er ikke nådd og er heller ikke med å årets krav. Bostøtte 5

6 Målet om å forbedre bostøtteordningen er delvis oppnådd, i og med at egenandelen er foreslått hevet til kr for alle. Trygghetsalarmer Målet om å rettighetsfeste trygghetsalarmer er ikke nådd. Eldreomsorg Målet om styrking av bemanning, kompetanse og innhold ved sykehjemmene, at alle pasienter får rett til enerom, at antallet sykehjemsplasser øker og at retten til sykehjemsplasser lovfestes er ikke oppnådd i ønsket grad. Det positive her er at det i budsjettet for 2012 ligger 2000 nye sykehjemsplasser, og at Regjeringen har som mål å avskaffe sykehjemskøen innen 2015.I november måned bevilget Regjeringen 1 milliard kroner til eldreomsorg (eldremiliarden). I tillegg ble det bevilget 1 milliard kroner til sykehjemsutbygging. Eldresenter Målet om opprettelse og lovfesting om opprettelse av eldresentra i alle kommuner og bydeler er ikke nådd.. Geriatri Målet om å styrke forskningen på geriatri er ikke nådd.. Den kulturelle spaserstokken Målet om å øke bevilgningen til 40 millioner er ikke oppnådd fullt ut, men spaserstokken videreføres med 28 millioner og Pensjonistforbundet vil få 1 million også i Regjeringens mål er 60 millioner i Konklusjonen etter dette må bli at vi fortsatt har mange gode saker å kjempe for. 8.3 Interne saker i Postens Pensjonistforbund Støtten fra Posten Norge Vi har mottatt støtte fra Posten Norge AS for året 2011 på totalt kr Beløpet er et samlet tilskudd til lokalavdelingene og landsforbundet sentralt, og inkluderer også Postens støtte til ½ kontorstilling. Anmodning om støtte for 2012 er oversendt Posten Norge A/S. Trygde- og pensjonsoppgjøret Fremmet krav til trygde- og pensjonsoppgjøret for Statsbudsjettet 2013 Fremmet krav til Statsbudsjettet for 2013 Økonomisk støtte til avdelingene Fordelt økonomisk støtte til avdelingene, kr.100 pr. betalende medlem pr I tillegg ble det utbetalt til sammen kr som ekstra tilskudd etter vedtak i Landsstyret. 6

7 Høringsuttalelser Vedtatt følgende 3 uttalelser 1. Uttalelse om skattelegging av pensjonister 2. Uttalelse om fjerning av bankplikten på postkontorene 3. Uttalelse om innføring av EU s tredje postdirektiv Postmuseet på Maihaugen Ordningen med gratis adgang for postpensjonister til Maihaugen er videreført i Oppmerksomhet ved dødsfall Vi har inngått en avtale med Posten Norge, som går ut på at Postens Pensjonistforbund fra 1. april i 2011skal overta bestillingene av krans/blomster til pensjonerte postansatte som går bort. Det er de enkelte avdelingene som foretar bestillingene, og Posten som dekker utgiftene. Den nye ordningen synes å virke bra, og langt bedre enn tidligere, da Posten hadde ansvaret. I perioden 1. april og ut året er det registrert 114 bestillinger. Lederkonferansen 2011 En Lederkonferanse ble avviklet i Sandefjord i tiden mai. Første del av konferansen var viet til egne aktiviteter, med spesiell vekt på forholdet til eldrerådene. Ernst Eidem fra Salten og Lofoten og Terje Aasterud fra Buskerud, begge med erfaring fra arbeid i eldreråd, innledet. Gruppearbeid etterfulgt av rapportering og oppsummering avsluttet dag 1. Rådgiver i Pensjonistforbundet, Toralf Støyva, åpnet dag 2 med en orientering om status for og videre behandling av Pensjonsreformen. Støyva pekte på et det fortsatt er forhold som ikke er avklart. Vi fikk deretter en interessant orientering om eldre og trafikk ved Klaus Christian Ottesen i Statens Vegvesen. Jan Sveen fra Activ Travel avsluttet dagen med å gjennomgå reiseprogrammet for Reiseprogrammet er utarbeidet i samarbeid med Pensjonistforbundet. 9.0 Regnskap 2011 Driftsregnskapet for 2011 Vår andel av statstilskuddet for 2011 var på kr Kontingenten for 2011 har vært kr Ektefeller/samboere betaler kr. 20 mindre. 7

8 10. Medlemstall/medlemsverving 10.1 Medlemsoversikter pr Betalt Betalt Betalt Betalt Betalt Betalt Betalt Betalt Betalt Betalt Avdeling Oslo Østfold Rom/Glåmdal Hedmark Gudbrandsdal Vestoppland Vestfold Buskerud Telemark Stavanger Agder Bergen Sunnhordland Haugesundregionen Sunnmøre Romsdal Nord-Møre Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Salten og Lofoten Vesterålen M- M- M- Narvik Troms Troms Troms Mo Helgeland Tromsø Midt-Troms Harstad Vest.-Finnmark SUM Medlemsbevegelser Vi har i 2011 fått 418 nye medlemmer. Det er registrert 154 dødsfall og 201 utmeldinger. Det gir en netto tilgang på 92 medlemmer. Vervepremien har vært på kr. 50 for hvert nytt medlem. Det er utbetalt til sammen kr i vervegodtgjørelse. Avtalen som er inngått med Postkom, og som går ut på at alle som er organisert i Postkom, og som slutter i Posten, blir automatisk innmeldt i Posten Pensjonsforbund dersom de ikke reserverer seg, synes å virke meget bra.. 8

9 Økningen er meget bra i enkelte avdelinger. 11. Sluttord Status for Postens Pensjonistforbund ved utgangen av året 2011 må betegnes som tilfredsstillende. Reguleringen av grunnbeløpet i Stortinget skjedde etter regler fastsatt i Vi ser det som negativt at Regjeringen fortsatt velger å opprettholde forskjellen i minstefradraget i skatteligningen mellom pensjonister og lønnstakere. Vi er også skuffet over at Regjeringen har økt skatten for en gruppe pensjonister. Utfordringen i 2012 vil bl.a. bli å få innfridd kravene som er stilt til de politiske myndighetene gjennom Pensjonistforbundet. Regjeringen har bl.a. som mål at køen for å få sykehjemsplass skal være fjernet i Oslo, februar 2012 Arild Øynes Ingveig Grue Hansen Gunvald Dybvik Tor Aarak Anne Marie Hide Ernst Eidem Jostein Hegge Signe Plahte Holmgren Kjell Aa 9

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2013 1.Innledning Landsstyret har i 2013 bestått av Leder Anne Marie Hide Oslo Nestleder Magne Furesund Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor Aarak Oslo Styremedlem

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE!

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2012 Medlemsblad for Landslaget for offentlige

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5 Årsmelding NFF 2012 . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning....5 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund....5 2.1 Forbundskontoret... 5 2.2 Regionavdelingene... 5 2.3 Lokalforeningene... 5 2.4 Møter, forbundsstyret,

Detaljer

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. ÅRSRAPPORT 2010 INNLEDNING For Postkom var utfordringene i 2010 stort sett de samme som de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivisering, kostnadsoptimalisering og

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

God jul og godt nytt år! 75 år. Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement. Turtilbud 2015

God jul og godt nytt år! 75 år. Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement. Turtilbud 2015 Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister 75 år NR. 4 2014 Årg. 69 Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement Turtilbud 2015 God jul og godt nytt år! colorlab.no The Norwegian

Detaljer

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 3 2012 Årg. 67 En spennnende høst Ny medarbeider Julemarkedstur Aktive lokallag Vervekonkurransen Mye felles med Utdanningsforbundet! Vi i

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON?

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? kontakt MEDLEMS NR. 1 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? GEIR ANDA Leder Vis ansvar - bli medlem Innhold 2 Leder 3 Til ettertanke 4 Rekruttering i Forsvaret 9 Nytt fra sekretariatet

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer