MØTEPROTOKOLL P 4/2012 s. 1 av 9 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL P 4/2012 s. 1 av 9 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 27.09.2012 12/00077 +47 24142115"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL P 4/2012 s. 1 av 9 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: / Møtedato/tidspunkt: onsdag 19. september 2012 kl. 11:00 16:00 Sted: Hausmannsgate 17, Oslo Til stede: Eva M. Nærby, leder Odd Arne Strmmnes, nestleder Ingrid Jæger Torgeir Pettersen Odd Edvard Torp Liv Julie Haug Olaf A. Baasland, vara Magne Rydland, sentralstyret Permisjoner/forfall: - Fra sekretariatet møtte: Per Sætre (sakene 39 44) Einar Lid Møteleder: Eva M. Nærby Sekretær: Einar Lid Protokollen er ikke endelig før den er behandlet og godkjent i neste møte, og må derfor sammenholdes med eventuelle rettinger/merknader i neste protokoll. 1

2 Sakliste Styret for pensjonistene i Utdanningsfor Sak nr. Arkivsak Saktittel Side Saker til behandling P 39/12 12/ Godkjenning av innkalling og sakliste - september P 40/12 12/ Godkjenning av protokoll fra møte juni P 41/12 12/ Orienteringer/aktuelle saker - september P 42/12 12/ P 43/12 12/ P 44/12 12/ P 45/12 12/ Regnskap prosjektene og per september 2012 Landsmøtet saker og vedtektsforslag fra pensjonistene Pensjonistlederseminar Hurdalsjøen november Kontakt og samarbeid med LOP - behandling på pensjonistlederseminaret november 2012 P 46/12 12/ Eventuelt - september Referatsaker P 43/12 12/ Høring - tilskudd til pensjonistenes organisasjoner 9 P 44/12 12/ Vs: Nye avtaler om trygdeoppgjøret og statsbudsjettet 9 P 45/12 12/ Trygdeoppgjøret - Protokoll fra møtene 15.og 16. mai 2012 P 46/12 12/ Østfold - Referat, styremøte, årsmøte mm 9 P 47/12 12/ Østfold - Referat pensjonistene 2/12 9 P 48/12 12/ Østfold - Høstprogrammet til PUFØ P 49/12 12/ Vestfold - Referat fra styremøte Pensjonistlaget UDV P 50/12 12/ Vestfold - Referat styremøte pensjonistene P 51/12 12/ Oppland - Referat fra møte for pensjonistene i 24. april 9 P 52/12 12/ Referat årsmøtet 2012, Pensjonistlaget Vestfold 9 P 53/12 12/ Telemark - Referat, protokoll og brosjyre fra pensjonistene P 54/12 12/ Telemark - styremøte pensjonistene P 55/12 12/ Aust-Agder Pensjonistenes plass - div

3 P 39/12 Godkjenning av innkalling og sakliste - september S, Godkjenning av innkalling og sakliste - september 2012 Innkalling til møte datert 12. september med sakspapirer sendt ut dagen etter. Innkalling datert 12. september med sakspapirer til møte 19. september godkjennes. P 40/12 Godkjenning av protokoll fra møte juni S, Godkjenning av protokoll fra møte juni 2012 Utkast til protokoll fra møte i styret for pensjonistene 10. og 11. juni 2012 sendt ut i juli måned. Utkast til protokoll fra møte i styret for pensjonistene 10. og 11. juni 2012 godkjennes. P 41/12 Orienteringer/aktuelle saker - september S, Orienteringer/aktuelle saker - september Vedlegg, Tilskudd pensjonistorganisasjoner- Unio-høringsvar.dot -Vedlegg, Trygdeoppgjøret ny avtale pdf -Vedlegg, Statsbudsjettet ny avtale pdf -Vedlegg, Statsbudsjettet-2013-protokoll pensjonistene.pdf a. Skriftlig referat av Odd Arne Strømnes fra deltakelse på Danmark Lærerforenings seniorkurs i Herning, juli b. Unios svar på høring om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner (sak P 32/12). Også sendt ut med protokoll fra junimøtet. Problemstillinger om opprydding i medlemsregistre og de mange små pensjonistorganisasjoner er ikke videreført av Unio. c. Ny avtale om trygdeoppgjøret Også sendt med protokollen fra junimøtet. 3

4 Avtalen gir Unio to representanter i møtene med departementet, pluss mulighet til å stille med rådgivere. (Unio og LOP tar representantplassene.) d. Ny avtale om statsbudsjettet for pensjonister (Vedlagt pdf-fil) Jf. også vedlegg til juni-protokollen. Avtalen gir Unio to representanter i møtene med departementet, pluss mulighet til å stille med rådgivere. (Unio og LOP tar representantplassene.) e. Protokoll fra møtene 20. januar og 13. april om statsbudsjettet 2013 for pensjonister. Unio hadde tatt opp Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, Justeringer i pensjonistbeskatningen, Svart økonomi, Tap for offentlig sektor (arbeid etter fylte 67 år), Gravferd og prisopplysning og Tannhelse. Pensjonistforbundet og YS tok opp blant flere saker trygdeavgiften, minstefradraget for pensjonister, økonomi sykehjem/omsorgsboliger, rekruttering til helsesektoren og aktivitetssentre for eldre. f. E-postsvar 5. september til nytt pensjonistmedlem. Seksjon for medlemsfordeler tar opp formuleringer til bruk i liknende saker fra medlemmer. Noen av tiltakene er: Overgang fra yrke til pensjonist blir tema i grunnskoleringen av tillitsvalgte, brev ut sentralt som normalordning til nye pensjonister, informasjon på nettsidene og fylkeslagenes informasjon/tilbud til pensjonister. g. Torgeir Pettersens orienterte fra Utdanningsforbundet Finnmarks pensjonistarrangement i Vadsø 7. og 8. september. Et årlig fellesarrangement for pensjonistmedlemmer i fylkeslaget, som fylkesstyret finansierer. Ikke alle som ønsket å delta, fikk møte av økonomiske og praktiske grunner. Styret tar sakene a. g. tas til orientering. P 42/12 Regnskap prosjektene og per september S, Regnskap prosjektene og per september Vedlegg, Pensjonisttiltak per (2).xls Regnskapsoversikt ettersendt saksdokumentene. Regnskapsoversikten over prosjektene og viser utgifter på henholdsvis kroner og kroner De store postene som gjelder Nordisk pensjonisttreff i Vasa i Finland, reise og opphold, er inne i oversikten. Utgifter per september på kroner av årsbudsjettet på , er rimelig i balanse. Større utgiftsposter kommer i forbindelse med reise og opphold for styrets og fylkeslagenes representanter på pensjonistlederseminaret i november. Med flere endagsmøter har styret for pensjonistene så langt greidd å begrense utgiftene. 4

5 Regnskapsoversikten per september 2012 over prosjektene Pensjonisttiltak og Pensjonistutvalg/styre, tas til etterretning. P 43/12 Landmøtet saker og vedtektsforslag fra pensjonistene -S, Landmøtet saker og vedtektsforslag fra pensjonistene -Vedlegg, Landsmøte innkalling docx -Vedlegg, Tentativ tidsplan LM docx I Leder og nestleder har mottatt innkalling til Utdanningsforbundets landsmøte november. Det arbeides med tidsplan for behandling av sakene, og sakspapirene legges ut på nettet. Dokumentene blir imidlertid trykt opp og sendt pensjonistrepresentantene. II I forberedelse til landsmøtet har pensjonistene i enkelte årsmøter i lokallag enten blitt sendt på gangen eller blir behandlet som observatører/gjester. Det vises her til: 3.1 «Rett til medlemskap har: Pensjonister og trygdede som har vært medlemmer som yrkesaktive.» Og 56 Medlemskap, 56.2 «Medlemmer som blir uten arbeid, beholder medlemskapet i lokallaget.» Og 43 Medlemskap, «Alle medlemmer i Utdanningsforbundets lokallag i fylket, er medlemmer i fylkeslaget.» III Styret tok opp spørsmålet om oppnevning av vara til de to plassene som pensjonistrepresentantene har. Også med bakgrunn i vedtektsforslag om tre representanter på landsmøtet. IV I notatet av 22. august tar Torgeir Pettersen opp spørsmålet om tolking av vedtektenes paragraf 13.2 og formuleringen «I tillegg skal det legges til rette for egne styrer for pensjonistmedlemmer på alle nivåer i organisasjonen». Vedtektsbestemmelsen må kunne tolkes som styrende for underliggende ledd, og at skal dermed er forpliktende for 52.2 og Styret ønsket å få dette vurdert nærmere. V Styrets leder tok opp et spørsmål om prioritering av styrets vedtektsforslag, etter forespørsel fra Oslo. Det ble her pekt på konsekvensene av ovennevnte skal-bestemmelse, og videre 2.2 5

6 Formål, der styret har foreslått at uttrykket pensjon inngår, og ellers økt representasjon i landsmøte og representantskap. Styret tar saksdokument og redegjørelse til etterretning. Styret mener at pensjonistenes interesser bør ivaretas bedre, og at fylkes- og lokallag må følge vedtekter og retningslinjer. Torgeir Pettersen oppnevnes som vararepresentant for pensjonistenes representanter på landsmøtet november P 44/12 Pensjonistlederseminar Hurdalsjøen november -S, Pensjonistlederseminar Hurdalsjøen november -Vedlegg, P-ledere-fylkeslag.doc -Vedlegg, P-seminarprogram-utkast doc En foreløpig innkalling er send pensjonistlederne, fylkesstyrekontaktene i september, med kopi til fylkeslagene. Ordinær innkalling sendes ut i første del av oktober. Seminaret starter med lunsj tirsdag 20. november kl (buss fra Gardermoen kl. 1115) og slutter onsdag 22. november etter lunsj (avreise med buss til Gardermoen kl. 1415) På programmet står nå bl.a.: - Innledning av ledelsen i Utdanningsforbundet. - Organisasjonssaker, med gjennomgang av handlingsplan og diskusjon om samarbeid med Landslaget for offentlige pensjonister. - «Pensjonistene som utgiftspost reelt eller? Representerer pensjonistene bare en utgiftspost for samfunnet?» Jan Mønnesland, økonom og tidligere fagsjef i sekretariatet i Utdanningsforbundet har takket ja til oppdraget. - «Læreraksjonen i 1942», eller «Kirkenesferden», som den også er kalt, er tema for foredragsholder Sigbjørn Sildenes fra Kirkenes. - Hurdal verk folkehøgskole er spurt om å bidra med et kulturinnslag. Under organisasjonssaker tas opp følgende problemstillinger, jf. sak P 34/12: «a) Nordisk treff - oppfordring til deltakelse b) Rett på sak-spalten - ideer fra fylkene til hva vi bør ta opp c) Forslag på kandidater til nytt sentralstyre d) Samarbeid med LOP e) Nye forskrifter fra AD om statsstøtte til pensjonistorganisasjoner f) Pensjonistenes deltakelse på fylkesårsmøter g) Arbeidet i fylkes- og lokallag, mål for neste landsmøteperiode» Under Aktuelle organisasjonssaker på programmets første dag settes opp pkt. d) Samarbeid med LOP, og de øvrige a) c) og e) g) tas som siste programpost andre dag. Når det gjelder disse temaene ble sekretariatet bedt om å fordele møteledelsen blant styrets medlemmer. 6

7 Til pkt. g. Enkelte fylkes- og lokallags tilbakebetaler kontingentmidler «overskudd» i årsoppgjøret til tross for at pensjonistvirksomheten i en del tilfeller gis små eller ingen midler. Både den økonomiske driften for pensjonistmedlemmene i lokal- og fylkeslag og omfanget av tilbakebetaling av kontingentmidler fra fylkeslagene, bør undersøkes nærmere. Programmet redigeres i tråd med styrets ønsker og legges ved innkalling og invitasjon til pensjonistlederseminaret på Hurdalsjøen 20. og 21. november. Pensjonistlederne i fylkeslagene bes om å skaffe oversikt over midler brukt til pensjonistene i sine lokallag og fylkeslag. Sekretariatet undersøker nærmere omfanget av fylkeslagenes tilbakebetaling av kontingentmidler. P 45/12 Kontakt og samarbeid med LOP - behandling på pensjonistlederseminaret november S, Kontakt og samarbeid med LOP - behandling på pensjonistlederseminaret november 2012 Styrets leder hadde sendt styremedlemmene et 20-punkts notat som forslag til problemstillinger om samarbeid med LOP til diskusjon på pensjonistlederseminaret. Det er særlig tre kontakt- og samarbeidsformer som bør diskuteres: 1. Oppfordre egne pensjonistmedlemmer til å melde seg inn i LOP, dvs. dobbeltmedlemskap 2. Styrke kontakt og samhandling gjennom en sentral samarbeidsavtale 3. Inngå kollektivt medlemskap i LOP med reservasjonsrett for den enkelte Styret foreslo å redigere enkelte punkter i notatet og ønsket det sendt ut til pensjonistlederne snarest mulig. Utvalg for organisasjonssaker er orientert om disse problemstillingene om organisering av pensjonistene i Utdanningsforbundet og eventuelt samarbeid ut over egen organisasjon. Notatet om kontakten med LOP redigeres og sendes styrene for pensjonistene i fylkeslagene med oppfordring om å diskutere saken som grunnlag for videre behandling av saken på pensjonistlederseminaret i november. Dokumenter som har vært inne i organisasjonsspørsmålet tilskudd til landsomfattende pensjonistorganisasjoner, nye avtaler om behandling av trygdeoppgjøret og statsbudsjettet når det gjelder pensjonistene følger med i møtemappa til seminaret. 7

8 P 46/12 Eventuelt - september S, Eventuelt - september Innlegg «Nytter det?» hentet fra nettsidene - Vedtak om alkoholservering, sak REP 10/12 og AU 74/12 a. Innlegg i Rett på sak-spalten, Utdanning nr. 13/ august. «Nytter det?» av Eva M. Nærby. a. Retningslinjer for alkoholservering i Utdanningsforbundet Vedtak REP 10/12 og AU 74/12. Klikk her for å skrive inn tekst. 8

9 Referatsaker Sak nr. Arkivsak Tittel 43/12 12/ Høring - tilskudd til pensjonistenes organisasjoner 44/12 12/ Vs: Nye avtaler om trygdeoppgjøret og statsbudsjettet 45/12 12/ Trygdeoppgjøret - Protokoll fra møtene 15.og 16. mai /12 12/ Østfold - Referat, styremøte, årsmøte mm 47/12 12/ Østfold - Referat pensjonistene 2/12 48/12 12/ Østfold - Høstprogrammet til PUFØ /12 12/ Vestfold - Referat fra styremøte Pensjonistlaget UDV 50/12 12/ Vestfold - Referat styremøte pensjonistene /12 12/ Oppland - Referat fra møte for pensjonistene i 24. april 52/12 12/ Referat årsmøtet 2012, Pensjonistlaget Vestfold 53/12 12/ Telemark - Referat, protokoll og brosjyre fra pensjonistene 54/12 12/ Telemark - styremøte pensjonistene /12 12/ Aust-Agder Pensjonistenes plass - div Oslo 27. september 2012 Eva M. Nærby (sign.) Leder Einar Lid sekretær 9

MØTEPROTOKOLL P 5/2012 s. 1 av 11 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 22.11.2012 12/00077 +47 24142115

MØTEPROTOKOLL P 5/2012 s. 1 av 11 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 22.11.2012 12/00077 +47 24142115 MØTEPROTOKOLL P 5/2012 s. 1 av 11 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 22.11.2012 12/00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: mandag 19. november 2012 kl. 15:30 18:00 tirsdag 20. november 2012

Detaljer

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115 PROTOKOLL P 1/ s. 1 av Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.20 /00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 23. februar 20 kl. 11:00 16:30 Sted: Til stede: Hausmannsgate 17, Oslo

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421 MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +4 241421 Møtedato/tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 kl. 09:00 mandag 16. juni 2014 kl. 12:00 Sted:

Detaljer

Referatet er delt inn i tre deler; historikk, Utdanningsforbundet og pensjonister og pensjon (personlig økonomi).

Referatet er delt inn i tre deler; historikk, Utdanningsforbundet og pensjonister og pensjon (personlig økonomi). Referatet er delt inn i tre deler; historikk, Utdanningsforbundet og pensjonister og pensjon (personlig økonomi). 1. Litt historikk: Før (2001)fusjonen mellom Lærerlaget og Lærerforbundet hadde lokallagene

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE Onsdag 07.01.09 hos Utdanningskontoret i Troms

REFERAT FRA STYREMØTE Onsdag 07.01.09 hos Utdanningskontoret i Troms Utdanningsforbundet i Troms Pensjoniststyret REFERAT FRA STYREMØTE Onsdag 07.01.09 hos Utdanningskontoret i Troms Til stede: Anne-Sofie Fyhn Hansen,, Kjell Nymoen, Aksel Sollie Forfall: Berit Arnesen,

Detaljer

Protokoller fra styremøter i NKF

Protokoller fra styremøter i NKF Til lokallags Rundskriv L 06-2002 Oslo, 14. mars 2002 Protokoller fra styremøter i NKF Vi fortsetter prøveordningen med å sende styreprotokollene til lokallagene til orientering. Jfr. rundskriv L-16/00.

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 64/11 Tid: 13. april 2011 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen M Ø T E I N N K A L L I N G NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 15.-16. april 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 15.-16. april 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 15.-16. april 2013 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 15. april 2013 kl. 10.30-15.30 16. april 2013 kl. 09.00-15.00 Til stede fra

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 187/11 Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. september 2014 TID: 15:00 STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25.-26. januar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25.

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25.-26. januar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25. FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 25.-26. januar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: PROTOKOLL Tid: 25. januar 2012 kl 10.30-16.30 26. januar 2012 kl 08.30-15.30

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Til medlemmene i styret for Helse Møre og Romsdal HF Dykkar ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 10.06.11 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Vi kallar med dette inn til styremøte

Detaljer