REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421"

Transkript

1 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til stede: Utdanningsforbundet, møterom Hurdal. Torgeir Pettersen, Liv Julie Haug, Bent Andreas Seland, Rolv Sæter, Inger Stenvaag, Anne-Margrete Benæs, Bjørn L. Vaaland, Brit-Helen Russdal-Hamre (SST-rep.) Permisjoner/forfall: Fra sekretariatet møtte: Møteleder: Sekretær: Brut-Helen Russdal-Hamre, andre dag. Per Sætre Torgeir Pettersen Per Sætre Referat er ikke endelig før den er behandlet og godkjent i neste møte, og må derfor sammenholdes med eventuelle rettinger/merknader i neste protokoll. 1

2 Sakliste Sak nr. Arkivsak Saktittel Side Saker til behandling PST 12/14 Godkjenning av innkalling og sakliste 4 PST 13/14 Godkjenning av protokoll fra møte 1/ PST 14/14 14/ Orientering om aktuelle saker 4 PST 15/14 14/ Arbeidsgruppe LM2012 vilkår for pensjonistenes politiske innflytelse PST 16/14 14/ Drøftinger statbudsjett PST 17/14 14/ Trygdeoppgjøret per 1. mai PST 18/14 13/ Nordisk pensjonisttreff 2014 Norge, Trondheim juni 2014 PST 19/14 14/ Evaluering av handlingsplanen til pensjoniststyret 7 PST 20/14 14/ Felles mal for presentasjon i fylkes- og lokallag 7 PST 21/14 14/ Pensjonistlederseminar Hurdalsjøen 7 PST 22/14 14/ Rett på sak 8 PST 23/14 14/ Årsmøte i styret for pensjonistene Oslo 9 PST 24/14 14/ VS: Tiltak for kvalifiserte vikarer i skolen 9 PST 25/14 14/ Orientering om de sentrale forhandlingene 10 PST 26/14 14/ Medlemsstatistikk 10 PST 27/14 14/ Eventuelt 10 Referatsaker PST 18/14 14/ Referat fra sist pensjoniststyremøte 11 PST 19/14 13/ Referat 13. desember 2013 Pensjonistsyret Vest-Agder 11 PST 20/14 13/ Referater fra pensjonistlaget i Hordaland 11 PST 21/14 14/ Møtebok nr. 1, PST 22/14 14/ Referat 1-14 Nordland 11 PST 23/14 14/ Referat styremøte pensjoniststyret Aust-Agder 11 PST 24/14 14/ Referat fra styremøte 11 PST 25/14 14/ Medlemsmøtereferat- 11. feb 11 PST 26/14 13/ Referat fra møtet i dag 11 PST 27/14 14/ Referat 4. februar pensjoniststyret Vest-Agder 11 PST 28/14 14/ Pensjonistlaget i Hordaland ÅRSMELDING

3 PST 29/14 14/ Referat fra felles styremøte Utdanningsforbundet Hedmark og Oppland - protokoll 01/2014 PST 30/14 14/ Telemark - pensjonistbrosjyre 2014 med aktivitetsplan 11 PST 31/14 14/ PST 32/14 14/ PST 33/14 14/ Telemark - Referat fra styremøte pensjonistene Telemark - Referat fra styremøte pensjonistene Referater fra styremøte og medlemsmøte i pensjonistlaget, Hordaland PST 34/14 14/ Ref. pensjoniststyret i Hedmark

4 Saker til behandling PST 12/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling datert 5. mai med sakspapirer til møtet 6. og 7. mai godkjennes. PST 13/14 Godkjenning av protokoll fra møte 1/2014 Utkast til referat datert 17. februar godkjennes med følgende endringer: Sak 7/14 Nordisk pensjonisttreff 2014 Norge, Trondheim, tilføres et punkt. Det sentrale pensjoniststyret søker om fullmakt til skjenking av alkohol i forbindelse med festmiddag på Nordisk pensjonisttreff. PST 14/14 Orientering om aktuelle saker Torgeir Pettersen orienterte fra besøk i Aust-Agder, Arendal og Lillesand. Torgeir sender til styret kopi av de foiler som ble brukt i forbindelse med besøket. Nordland hadde besøk av Hans Erik Pettersen med tema pensjon. Meget nyttig foredrag. Anne-Margrete Benæs har vært på besøk i Fet Høland med foredrag av Hans Erik Pettersen Med tema pensjon. Nyttig foredrag. Foilene fra foredrag sendes styret. Anne-Margrete har tatt opp med redaktøren av Utdanning, Knut Hovland muligheten for å få inn en artikkel om arbeidet med pensjonistavlønning. Rolv Sæter har deltatt på fylkesstyremøte i Sogn og Fjordane. Inger Stenvaag har vært på besøk i Hedmark/Oppland med foredrag av Hans Erik Pettersen med tema pensjon. Sentralt kurs på Hurdalsjøen med tema pensjon ble gjennomført i mars. Her deltok flere fra pensjoniststyret, Torgeir Pettersen, Rolv Sæter, Inger Stenvaag, Bjørn L. Vaaland i tillegg til Per Sætre. Bent A. Seland har deltatt på flere lokale møter i Aust-Agder og Vest-Agder. 4

5 Liv Julie Haug har hatt mye møter i Sør-Trøndelag der hovedfokus har vært planlegging av Nordisk pensjonisttreff i juni. Styret tok saken til orientering. PST 15/14 Arbeidsgruppe LM2012 vilkår for pensjonistenes politiske innflytelse Arbeidsgruppen har sitt siste møte 12. mai. Utkast til sluttrapport er utarbeidet og blir framlagt på møtet. Etter at arbeidsgruppen har avsluttet sitt arbeid vil endelig rapport bli oversendt arbeidsutvalget. Pensjoniststyret vil da kunne få tilsendt kopi av rapporten for behandling på neste styremøte i Trondheim. Pensjoniststyret behandler rapporten på sitt neste styremøte i Trondheim. PST 16/14 Drøftinger statsbudsjett 2015 Torgeir Pettersen orienterte om drøftinger statsbudsjettet Det vises til brev fra Arbeidsog sosialdepartementet angående drøftingene. Det har vært gjennomført to møter i denne forbindelse, 11. desember 2013 og 22. april. Styret tok saken til orientering. PST 17/14 Trygdeoppgjøret per 1. mai 2014 Torgeir Pettersen orienterte om saken. Drøftingene blir gjennomført i løpet av mai måned. Det har vært noe dissens om underreguleringen og om avtalen skal gjelde frem til 2017 når den store pensjonsavtalen skal opp til evaluering/behandling. 5

6 Styret tok saken til orientering. PST 18/14 Nordisk pensjonisttreff 2014 Norge, Trondheim juni 2014 Arbeidet med planlegging av Nordisk pensjonisttreff 2014 i Trondheim er inne i sluttfasen og de siste detaljene finslipes nå. Deltakerlister inneholder per dags dato 76 deltakere. Det har vært noen avmeldinger og påmeldinger den siste tiden. Også Island har nå bekreftet sin deltakelse. Det enkelte land deltar med følgende antall: Danmark: 21, Norge: 24, Sverige: 9, Færøyene: 11, Finland: 4, Island: 7. I Danmark har det vært et par avmeldinger grunnet sykdom. Finlands kontakt har sendt oss en melding med tips om Finlands svenske lærerforening, Denne er ikke med i det nordiske samarbeidet og har heller ikke per dags dato noen spesiell virksomhet for pensjonistene. Men de pensjonerte svensktalende lærerne er fullverdige medlemmer der. Dette utredes nærmere etter gjennomført pensjonisttreff. Det er utarbeidet en arbeidsplan for hele arrangementet og arbeidsoppgavene er fordelt på de enkelte i styrene. Navneskilt er straks i produksjon og sammensetning av nett til deltakerne er straks klar for pakking. Sanghefte er ferdig trykket og sendt til Trondheim. Pensjoniststyrets medlemmer stiller seg til rådighet ved behov under gjennomføring av Nordisk pensjonisttreff i Trondheim. Ved festmiddagen torsdag er det behov for en som kan holde takke for maten tale. Styret foreslo den finske kontaktpersonen Ulla Bäck. Sekretær sender forespørsel. Det legges også opp til at hvert land kan holde en kort presentasjon ca. 3 min. ved festmiddagen torsdag. Pensjoniststyret besluttet å rette en henvendelse til Utdanning ved Knut Hovland for å undersøke muligheten for en presseomtale i bladet etter gjennomført pensjonisttreff. Styret vil etter gjennomført Nordisk pensjonisttreff utrede nærmere et eventuelt samarbeid med Finlands svenske lærerforening, Pensjoniststyrets medlemmer stiller seg til rådighet ved behov under gjennomføring av Nordisk pensjonisttreff i Trondheim. 6

7 Ved festmiddagen torsdag er det behov for en som kan holde takke for maten tale. Styret foreslo den finske kontaktpersonen Ulla Bäck. Sekretær sender forespørsel. Pensjoniststyret besluttet å rette en henvendelse til Utdanning ved Knut Hovland for å undersøke muligheten for en presseomtale i bladet etter gjennomført pensjonisttreff. PST 19/14 Evaluering av handlingsplanen til pensjoniststyret Pensjoniststyret har utarbeidet en handlingsplan som skal være styringsverktøy for arbeidet i perioden. Handlingsplanen oppdateres jevnlig og oppdateres med nye oppgaver som kommer til. Styret gikk gjennom handlingsplanen og har revidert og oppdatert innholdet. Ny oppdatert handlingsplan sendes ut av sekretær. Styret gikk gjennom handlingsplanen og har revidert og oppdatert innholdet. Ny oppdatert handlingsplan sendes ut av sekretær. PST 20/14 Felles mal for presentasjon i fylkes- og lokallag Etter Forslag fra Bjørn L. Vaaland diskuterte styret på hvordan styret best mulig kan lage en felles mal for informasjonsarbeidet ut til de regionale og lokale pensjoniststyrer, og hvordan informasjon fra møtene best mulig bør formidles ut. Referatene fra møtene i pensjoniststyret sendes sentralstyret og legges ut på hjemmesiden. På hjemmesiden kan referat legges ut straks etter møtet med forbehold om godkjenning i neste møte. Styret skal også vurdere om det kan utarbeides en «aktuelt-mal» etter hvert møte, som hjelp i arbeidet med representasjon ute i lokallag. Alle foiler som det enkelte styremedlem har utarbeidet eller benytter, sendes sekretær for å bygge opp en sentral base med aktuelt materiell ved representasjonsoppdrag. PST 21/14 Pensjonistlederseminar Hurdalsjøen 7

8 Årets pensjonistlederseminar blir arrangert 18. og 19. november på Hurdalsjøen Hotell og konferansesenter. Gruppearbeidet som ble gjennomført på fjorårets seminar i form av verdenskafe, var vellykket og videreføres i samme form for årets seminar. Det betyr verdenskafe med nye aktuelle temaer muligens knyttet noe til tariff Når det gjelder forelesere, er det sendt en forespørsel til Anders Folkestad, men han har foreløpig ikke svart. Det ble i tillegg sendt en forespørsel til Erik Orskaug med forslag om foredrag innenfor områdene økonomi, pensjon og trygdeforhandlinger. Erik Orskaug ønsker i utgangspunktet å kunne komme og holde foredrag, men har tatt et lite forbehold frem til midten av oktober. Kan da gi eventuell endelig bekreftelse. Styret ønsket også å forespørre Astrid Nøkleby Heiberg med fokus på seniorpolitikk og god alderdom. Hun har imidlertid gjennom sin sekretær gitt tilbakemelding om at hun dessverre var opptatt på de aktuelle datoer til høsten. I Klassekampen mandag 5. mai har Ebba Wergeland skrevet en utmerket artikkel om pensjonsreformen. Pensjoniststyret ser på henne som en god mulighet for foredrag på seminaret. Sekretær får ansvar for å kontakte henne og forespørre om muligheten for holde et foredrag rundt dette aktuelle temaet. I forbindelse med fjorårets seminar hadde vi et kulturelt innslag fra Hurdal Verk folkehøgskole. Etter nærmere vurdering har styret kommet til at dette ikke lenger vil være aktuelt. Styret tar en nærmere vurdering av andre aktuelle kulturinnslag som kan være aktuelle i forbindelse med årets seminar. Styret vil videreføre gruppearbeidet på årets seminar i form av verdenskafe, i samme form for årets seminar. Det betyr verdenskafe med nye aktuelle temaer muligens knyttet noe til tariff Pensjoniststyret ser på Ebba Wergeland som en god mulighet for foredrag på seminaret. Sekretær får ansvar for å kontakte henne og forespørre om muligheten for holde et foredrag rundt dette aktuelle temaet. Styret tar en nærmere vurdering av aktuelle kulturinnslag som kan være aktuelle i forbindelse med årets seminar. PST 22/14 Rett på sak 8

9 Pensjoniststyret har ansvar for noen av artiklene i bladet Utdanning under spalten «Rett på sak». I Rett på sak, Utdanning nr. 7 hadde Torgeir Pettersen innlegg om trygdeforhandlinger og statsbudsjettet. Neste Rett på sak har frist 8. mai. Bjørn L. Vaaland har denne gang fått utfordringen. Han orienterer nærmere om sitt innlegg. Pensjoniststyret har hatt ansvar for følgende innlegg i vårsemesteret: 3/14 Pensjoniststyret 23. januar Rolv Sæter Organisasjon 7/14 Pensjoniststyret 20. mars Torgeir Pettersen Statsbudsjett og trygdeoppgjør 10/14 Pensjoniststyret 8. mai Bjørn L. Vaaland Pensjon Neste innlegg til spalten Rett på sak med frist 8. mai tar Bjørn L. Vaaland ansvar for. PST 23/14 Årsmøte i styret for pensjonistene Oslo Styret har fått tilsendt en resolusjon fra Pensjoniststyrene i Oslo i tillegg til kopi av årsmøtedokumenter for gjennomført årsmøte i pensjoniststyrene i Oslo. 1) Det sentrale pensjoniststyret har fått seg forelagt resolusjon fra pensjoniststyrene i UDF Oslo. Pensjoniststyret sentralt anbefaler at saksbehandler om oppfølging LM 2012 om pensjonistenes vilkår vurderer om resolusjonen skal legges ved saken til SSTs behandling. 2) Det sentrale pensjoniststyret er kjent med at pensjonistarbeidet rundt omkring i landet gjøres på mange forskjellige måter. Pensjoniststyret anbefaler at det gjennomføres en kartlegging over pensjonistarbeidet. Det bør følges opp at pensjonistarbeidet gjennomføres i tråd med UDFs vedtekter. 3) Tilrådningens punkt 1 og 2 skrives ut som særskrift og oversendes Sentralstyret for videre oppfølging. PST 24/14 VS: Tiltak for kvalifiserte vikarer i skolen Anne-Margrete Benæs orienterte om saken som er en oppfølging av tidligere omtalt domsavsigelse. 9

10 Styret tar saken til orientering. PST 25/14 Orientering om de sentrale forhandlingene Briten holdt en orientering om vårens sentrale forhandlinger. Det er nå brudd i forhandlingene i alle tre hovedområder, Stat, KS og Oslo. Tilbudet fra arbeidsgiver på lønn var mye lavere enn det våre forhandlere kunne akseptere. Oppgjøret er derfor sendt til megling. Hvis denne ikke fører frem vil det kunne utløse konflikt i slutten av mai måned. I tillegg til tilbudet på lønn er det også uenighet om lønnssystem og arbeidstid. Styret tar saken til orientering. PST 26/14 Medlemsstatistikk Siste medlemsstatistikk for april måned ble lagt frem til orientering. Gruppen pensjonistmedlemmer utgjør må totalt medlemmer. Det er en økning fra forrige måned på 55 medlemmer. Hittil i år utgjør økningen 167 medlemmer. Antall medlemmer som er 61 år eller eldre utgjør medlemmer. Styret tar saken til orientering. PST 27/14 Eventuelt Det var denne gang ingen saker under eventuelt. 10

11 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 18/14 14/ Referat fra sist pensjoniststyremøte 19/14 13/ Referat 13. desember 2013 Pensjonistsyret Vest-Agder 20/14 13/ Referater fra pensjonistlaget i Hordaland 21/14 14/ Møtebok nr. 1, /14 14/ Referat 1-14 Nordland 23/14 14/ Referat styremøte pensjoniststyret Aust-Agder 24/14 14/ Referat fra styremøte 25/14 14/ Medlemsmøtereferat- 11. feb 26/14 13/ Referat fra møtet i dag 27/14 14/ Referat 4. februar pensjoniststyret Vest-Agder 28/14 14/ Pensjonistlaget i Hordaland ÅRSMELDING /14 14/ Referat fra felles styremøte Utdanningsforbundet Hedmark og Oppland - protokoll 01/ /14 14/ Telemark - pensjonistbrosjyre 2014 med aktivitetsplan 31/14 14/ Telemark - Referat fra styremøte pensjonistene /14 14/ Telemark - Referat fra styremøte pensjonistene /14 14/ Referater fra styremøte og medlemsmøte i pensjonistlaget, Hordaland 34/14 14/ Ref. pensjoniststyret i Hedmark Styret besluttet å utsette gjennomgang av referatsaker til neste møte. 11

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421 MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +4 241421 Møtedato/tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 kl. 09:00 mandag 16. juni 2014 kl. 12:00 Sted:

Detaljer

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115 PROTOKOLL P 1/ s. 1 av Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.20 /00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 23. februar 20 kl. 11:00 16:30 Sted: Til stede: Hausmannsgate 17, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 4.-5. mai 2011 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: Erling Bratsberg og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 04.05.11 kl 10.30-16.00 05.05.11

Detaljer

REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009

REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009 REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009 Til stede: Ronny Spångberg (VIS, SE), Annika Ramsell (VIS), Nils Friberg (koordinator, NVL), Ulla Murholt-Rosental (Språkskoloene i DK), Anne Grethe

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent 1 av 13 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 24.01.2012-25.01.2012 Vår dato: 01.02.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Rica Park Hotel, Drammen Telefon Sak 11/01677

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo 1 REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015 Scandia Holberg Hotell, Oslo SAKSLISTE: Sak 1 Åpning v/nestleder Sak 2 Registrering av deltakere v/nestleder: Utvalg og Råd: Erik Reichmann (Yrkesetisk

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen?

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen? Styremøte nr. 3 2004 Tilstede : Liva Aronsen, Eva Kristin Lian, Elin Brede Kristiansen, Olav Dombu, Sture Medby (vara), Toril Reitan (vara) og Svein Erik Skjønnås Forfall : Kari Austenå, Jan Petter Bergan

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08 MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008 Hovedstyret Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen Tid: 3. 4.oktober 08 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TS Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Anders Sten Nessem

Detaljer

REFERAT FRA HØSTKONFERANSEN 12. OKTOBER 2014. Rica Holberg Hotell, Oslo

REFERAT FRA HØSTKONFERANSEN 12. OKTOBER 2014. Rica Holberg Hotell, Oslo 1 SAKSLISTE: REFERAT FRA HØSTKONFERANSEN 12. OKTOBER 2014 Sak 1 Åpning v/leder Presentasjon av ny leder Rica Holberg Hotell, Oslo Sak 2 Registrering av deltakere v/nestleder: Til stede: Erik Reichmann

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

medlemsnytt Nr 1/ 2013

medlemsnytt Nr 1/ 2013 Nr 1/ 2013 FORBUNDSLEDEREN HAR ORDET FRA FORBUNDSLEDELSEN Selv om temperaturen holder seg godt under nullpunktet, er det vel ikke bare superoptimistene som kjenner at våren er i anmarsj. Strålende sol,

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer