PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115"

Transkript

1 PROTOKOLL P 1/ s. 1 av Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: / Møtedato/tidspunkt: Torsdag 23. februar 20 kl. 11:00 16:30 Sted: Til stede: Hausmannsgate 17, Oslo Eva M. Nærby, leder Odd Arne Strømnes, nestleder Ingrid W Jæger Torgeir Pettersen Odd Edvard Torp Liv Julie Haug Olaf Baasland, varamedlem Magne Rydland, sentralstyrets kontaktperson Permisjoner/forfall: Fra sekretariatet møtte: Per Sætre Einar Lid Laila Folde, sak P 5/ Møteleder: Sekretær: Eva M. Nærby Einar Lid Referat er ikke endelig før den er behandlet og godkjent i neste møte, og må derfor sammenholdes med eventuelle rettinger/merknader i neste protokoll. 1

2 Sakliste Styret for pensjonistene i Utdanningsfor Sak nr. Arkivsak Saktittel Side Saker til behandling P 1/ / Godkjenning av innkalling og sakliste - februar 20 4 P 2/ / Godkjenning av protokoll fra møte 9. og 10. november 2011 P 3/ / Orienteringer/aktuelle saker - februar 20 4 P 4/ 11/095-6 Seniorlärardagarna i Finland 5 P 5/ / Oppfølging av styrets forslag om vedtektsendringer 5 P 6/ / P 7/ / P 8/ / Pensjonistorganiseringen - kontakten med Landslaget for offentlige pensjonister Årsregnskap 2011 og budsjett 20 - prosjektene og Pensjonistlederseminar 20 - Hurdalsjøen 20. og 21. november P 9/ / Planlegging for Nordisk pensjonisttreff P 10/ / Avtale om trygdeoppgjøret og statsbudsjettet - pensjonistene P 11/ / Statsbudsjettet 20 9 P / 11/ Verve og beholde medlemmer - pensjonister 10 P / / Nordisk pensjonisttreff - Vasa juni P 14/ / Eventuelt - februar Referatsaker P 1/ 11/ P 2/ 11/ P 3/ 11/ P 4/ 11/ P 5/ 11/ P 6/ 11/ Referat fra møte Pensjoniststyret i Vest- Agder Pensjonistlaget i Vestfold - referat fra styremøte Utdanningsforbundet Østfolds (PUFØ) vedtak ang vedtektsendringene Pensjoniststyret i Utdanningsforbundet Rogaland - referat fra styremøte Utdanningsforbundet Telemark - Referat fra pensjoniststyremøte Utdanningsforbundet Akershus Pensjonistgruppa - referat fra møte Møtebok nr 5, 2011 Styremøte 2

3 P 7/ 11/ P 8/ 11/ Utdanningsforbundet Troms Pensjoniststyret - referater fra møter , og Pensjonistene i Utdanningsforbundet Telemark - referat fra styremøte P 9/ 11/ Referat 27. september 2011 P 10/ 11/ P 11/ 11/ Utdanningsforbundet Hordaland Pensjonistlaget - referater fra møter perioden mai oktober 2011 Pensjonistlaget i Utdanningsforbundet Vestfold - referat fra styremøte P / 11/ Referat 3. november 2011 P / 11/ Oslo styreref. fra sekjson grunnskole P 14/ 11/ Nordland Referat fra møte 5-11 i pensjoniststyret P 15/ 11/ P 16/ /009-1 P 17/ 11/ P 18/ 11/ P 19/ /009-3 P 20/ /009-2 Vestfold Pensjonistlaget - Referat fra styremøte , Utdanningsforbundet Telemark - Referat fra pensjoniststyremøte 00 Referater fra Pensjonistlaget Oslo, seksjon videregående Nordisk pensjonisttreff 20 - Inbjudan Vasa Referat fra styremøte for pensjonistene i Oppland Møtebok 1/20 - Styremøte i Pensjonistgruppa Akershus P 21/ /009-4 Referat fra møte 00 - Pensjoniststyret i Troms P 22/ 11/ P 23/ 11/ Utdanningsforbundet Aust-Agder - Referat fra styremøte Referat fra styremøte i Pensjonistlaget, Vestfold

4 Saker til behandling P 1/ Godkjenning av innkalling og sakliste - februar 20 -S, Godkjenning av innkalling og sakliste - februar 20. Innkallingen datert med sakspapirer til styremøte 23. februar godkjennes. P 2/ Godkjenning av protokoll fra møte 9. og 10. november S, Godkjenning av protokoll fra møte 9. og 10. november I utkast til protokoll rettes styremøtet til 9. og 10. november, og godkjennes. P 3/ Orienteringer/aktuelle saker - februar 20 -S, Orienteringer/aktuelle saker - februar 20 -Vedlegg, Innlegg Utdanning-Eva.docx a. Representantskapet i Utdanningsforbundet, møte på Hurdalsjøen 9. og 10. februar 20 Eva M. Nærby orienterte. Overordnede krav i tariffoppgjøret 20 og profesjonsetisk plattform var sentrale saker, samt budsjett 20 for Utdanningsforbundet. Mye av argumentasjonen i sakene om tariff og profesjonsetikk er kjent fra tidligere. b. Svarinnlegg av Eva Nærby til innlegg i Utdanning av Oluf A. Martins. Saken gjelder styrets aktivitet og aktuelle saksområder for pensjonistene. c. Konferanse Seniorkraft i regi av Røde Kors, Oslo Eva M. Nærby orienterte. Et omfattende dagsprogram der frivillighet sto i sentrum, bl.a. Røde Kors engasjement og organisering av leksehjelp. d. Møte i Oslo innkalt av leder for LOP, Kjell Helland. Det vises til sak P 6/ om organisering av pensjonistene. e. Møte med Unio, Utdanningsforbundet og pensjoniststyret vedrørende pensjonistsamarbeid. Se sak P 6/. 4

5 f. Årsmøte for pensjonistene i Utdanningsforbundet Akershus, Oslo 15. februar Eva M. Nærby orienterte. Ordinære årsmøtesaker, samt bl.a. resolusjon om de siste års endringer av pensjonistenes økonomiske vilkår. g. Møte for pensjonistene i Utdanningsforbundet Porsgrunn, Porsgrunn 16. februar Eva M. Nærby orienterte. Stort frammøte og engasjement. Orienteringer om pensjonistsaker i organisasjonen og i samfunnet ellers. Redegjørelsene under punktene a. g. tas til orientering. P 4/ Seniorlärardagarna i Finland april 20 -S, Seniorlärardagarna i Finland -Vedlegg, Invitasjon til de seniorlärardagarna i Finland.pdf Invitasjon fra Undervisningssektorens Seniororganisation, OSJ, til Seniorlärardagarna i Karleby april. OSJ betaler oppholdet. Frist 2. mars. Styret for pensjonistene takker nei til å delta på seniorlærertreffet i Karleby 21. og 22. april, av praktiske årsaker. Kontakt med det finske pensjoniststyret følges opp i forbindelse med Nordisk pensjonisttreff i Vasa i juni. P 5/ Oppfølging av styrets forslag om vedtektsendringer -S, Oppfølging av styrets forslag om vedtektsendringer Seksjonssjef Laila Folde var invitert for å redegjøre for behandlingen av vedtektsaker til landsmøtet 20. Hun nevnte foruten forslagene om vedtektsendringer fra styret for pensjonistene, noen andre saksområder: - landsmøteperiode, 3- eller 4-årige perioder - sammensetning av styreorganer, som for eksempel representantskapet - ansvarsforhold og samarbeid i kollegiet - likestillingsspørsmålet/-krav i organisasjonen - evaluering av rådsstrukturen Styrets forslag til vedtektsendringer, datert. april 2011, ble sist vår sendt ut i organisasjonen til pensjonistlederne og til fylkesstyrene for debatt og behandling. Forslaget er drøftet foreløpig i ni fylkeslag og flere lokallag. Fylkeslederne har imidlertid bedt organisasjonen sentralt om å samordne behandlingen av forslagene fra styret for 5

6 pensjonistene, bl.a. for å unngå omfattende og langdryge vedtektsdebatter på årsmøtene. Vedtektsaken ligger nå i landsmøteprosjektet, og blir behandlet med sikte på forslag til sentralstyret i vår. Fylkeslagenes frist for innmelding av saker, deriblant vedtektsendringer, er 1. juni. Vedtektsaker behandles av sentralstyret i to omganger. Det ligger et gjennomgående prinsipp i styrets tidligere vedtak om Forslag til endring av vedtektene, nemlig en sterkere representasjon og deltakelse for pensjonistmedlemmene i Utdanningsforbundets styringsorganer og møter. Forslaget gjelder en rekke paragrafer. Det kan imidlertid diskuteres om flere er separate forslag eller om forslag følger av andre endringsforslag. Redegjørelsen om behandling av vedteksendringer tas til etterretning. Styret er svært opptatt av at forslaget om vedtektsendringer blir behandlet på landsmøtet 20 og ikke avvises i det forberedende arbeidet til vedtektsaken. Viss sentralstyret skulle avvise forslagene, kan fylkeslaget ta forslag opp igjen på landsmøtet, dersom de har fremmet dem i første omgang. Saken tas opp igjen i møtet i mai. P 6/ Pensjonistorganiseringen - kontakten med Landslaget for offentlige pensjonister -S, Pensjonistorganiseringen - kontakt med Landslaget for offentlige pensjonister -Vedlegg, Unio-Udf-pensjonistorganisering-0102.doc -Vedlegg, Pensjonistorganisering-TP-3001.ppt Det vises til sak P 48/11 om samarbeidsavtalen mellom Unio og Landslaget for offentlige pensjonister (LOP). Unio fulgte opp saken i et møte med Utdanningsforbundet 1. februar 20. Det vises til leders skriftlige oppsummering. Saken ble ytterligere diskutert av leder i LOP og leder av styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet i et kontaktmøte 14. februar 20. LOP er svært interessert i et nærmere samarbeid med Utdanningsforbundet. Mer systematisk kontakt og samarbeid har både organisasjonsmessige og økonomiske konsekvenser som styret tidligere har diskutert. Et eventuelt samarbeid mellom Utdanningsforbundet og LOP vil måtte drøftes i Utdanningsforbundets styreorganer. Pensjonistene i Utdanningsforbundet får et stadig bedre utbygd organisasjonsapparat i fylkesog lokallag. Der kan medlemmene oppleve fellesskap og styrke identiteten ut fra interesser og erfaring bl.a. fra sitt yrkesliv. Dermed får de styrket tilknytningen til sin organisasjon. Styret ønsker å utvikle dette videre og er opptatt av at pensjonistmedlemmene i Utdanningsforbundet opprettholder sitt engasjement og medlemskap i organisasjonen. Det er viktig at pensjonistene teller med i organisasjonens samlete medlemsmasse. Styret ønsker å legge til rette for en sak i sentralstyret om pensjonistorganiseringen i Utdanningsforbundet og kontakt og samarbeid med Unio og andre organisasjoner.. 6

7 Styrets foreløpige drøfting av samarbeidet med LOP tas til orientering. Pensjonistenes organisering i Utdanningsforbundet og samarbeid med Unio og andre organisasjoner, bør drøftes i sentralstyret. Styret vil følge opp kontakten med LOP, og saken tas opp igjen i maimøtet. P 7/ Årsregnskap 2011 og budsjett 20 - prosjektene og S, Årsregnskap 2011 og budsjett 20 - prosjektene og Vedlegg, Regnskap-P-2011.xls Årsregnskapet 2011 for prosjektene som styret for pensjonistene har hånd om og viser samlete utgifter på kroner ,71, dvs. nær under budsjettet for året. Tidligere år er budsjettet overskredet med om lag samme aktivitetsnivå som Pensjonistlederseminaret arrangert i Lærernes hus konferansesenter med overnatting på Anker hotell er rimeligere enn tidligere års bruk av Hurdalsjøen hotell og konferansesenter. Det bør undersøkes nærmere om alle utgifter som skal føres på disse to prosjektene har kommet med på 2011-regnskapet, og hva forskjellene fra tidligere år bunner i. Budsjettet 20 for styret og pensjonisttiltak er tilnærmet som sist år, dvs. kroner Et møte i desember kan oppsummere styrets arbeid i treårsperioden, klarere arbeidsoppgaver for en ny landsmøteperiode og legge til rette for et nytt styre. Regnskap 2011 og budsjett 20 for pensjoniststyret og pensjonisttiltak tas til etterretning. Forskjellen i regnskapet fra tidligere år undersøkes nærmere. Det legges inn et siste styremøte i Oslo 10. og 11. desember 20. P 8/ Pensjonistlederseminar 20 - Hurdalsjøen 20. og 21. november -S, Pensjonistlederseminar 20 - Hurdalsjøen 20. og 21. november. Det vises til programmet for pensjonistlederseminaret i Lærernes hus i november Arrangementet i 20 er igjen bestilt på Hurdalsjøen hotell og konferansesenter. Styret diskuterte forslag til program med faglig aktivitet og sosialt tilbud. Organisasjonsspørsmålet vil fortsatt være aktuelt til høsten, jf. sak 6/. Det samme vil vedtektsaken og pensjonistenes representasjon etter landsmøtets behandling være. 7

8 Eldrebølgen er et stadig pågående og aktuelt tema i politikken og media. Konkrete tall og vurderinger fra Statistisk sentralbyrå vil kunne belyse den demografiske og økonomiske situasjonen når det gjelder pensjonistene i Norge og andre land. Av innledere til andre temaer ble Gunhild Hagestad, NOVA, Rolf Rønning, HiL, og Inge Eidsvåg, Nansenskolen, nevnt. Hurdalsjøen hotells tilbud i samarbeid med Knaisetera for arrangementer som dette, undersøkes nærmere. Eidsvollsbygningen er lite aktuelt å besøke i år, siden det pågår restaureringsarbeider der. Arbeidet med programmet for pensjonistlederseminaret 20 følges opp i tråd med saksnotatet og debatten. Styret vil særlig legge vekt på at følgende temaer følges opp i seminarprogrammet: - organisering av pensjonistene i Utdanningsforbundet og Unio - makrotall for pensjonistene i Norge og utlandet - vedtak og føringer i Utdanningsforbundets landsmøtet for perioden (2016) Et første forslag til program for pensjonistlederseminaret i november legges fram på møtet i mai. P 9/ Planlegging for Nordisk pensjonisttreff S, Planlegging for Nordisk pensjonisttreff 2014 Utdanningsforbundet vil få ansvaret for Nordisk pensjonisttreff i 2014 i Norge. Da har rekkefølgen vært: Norge (Bergen 2008), Island (Egilstadir 2009), Danmark (Århus 2010), Sverige (Sigtuna 2011), Finland (Vasa 20), Færøyene (Torshavn 20). Det vises til tilbud fra Hurtigruten om reiser til Svalbard og til forarbeidene til det forrige arrangementet i Norge, i Bergen i juni Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag var da beredt til å følge opp et arrangement i Trondheim. Det ble ellers nevnt gode erfaringer med en kombinasjon av Hurtigruta og Lofoten/Tromsø. Sekretariatet bes om å undersøke muligheter for å arrangere et Nordisk pensjonisttreff i 2014 i kontakt med et av fylkeslagene i Midt- eller Nord-Norge. Aktuelle tilbud og kostnadsoverslag vurderes nærmere før styret tar beslutning om geografisk plassering. P 10/ Avtale om trygdeoppgjøret og statsbudsjettet - pensjonistene -S, Avtale om trygdeoppgjøret og statsbudsjettet - pensjonistene 8

9 -Vedlegg, Avtaler-drøftinger-pensjonistene docx -Vedlegg, Avtale-regulering-G-0501.docx Arbeidsdepartementet la fram utkast til avtaler om drøftinger med organisasjonene om trygdeoppgjøret og om statsbudsjettet, i møter i desember og januar. Unio følger denne saken nøye og har vist til, sammen med de øvrige arbeidstakerorganisasjonene, at drøftinger/forhandlinger må komme inn i avtalen om trygdeoppgjøret. Departementet har tydeligvis hatt til hensikt å begrense organisasjonenes innflytelse i disse sakene som gjelder pensjonistene. Unio skriver i e-post til AD: «Skisse til nye avtaler om trygdeoppgjøret og statsbudsjettet Vi viser til vedlagte skisse til nye avtaler om trygdeoppgjøret og statsbudsjettet samt møte med partene 5. januar 20. Utkastene til avtaler der Unio er med følger i hovedsak tidligere avtaler, og vi kan således slutte oss til hovedtrekkene. "Forhandlinger/drøftinger" Vi har en viktig innvending når det gjelder avtalen "Om regulering av grunnbeløpet og pensjoner". Her må det i overskriften presiseres at avtalen gjelder "forhandlinger/drøftinger" og ikke bare "drøftinger". Gjeldende avtale har formuleringen "forhandlinger/drøftinger", en endring til bare "drøftinger" vil svekke våre rettigheter som part i forbindelse med reguleringene. Vi så klart allerede i trygdeoppgjøret i 2011 at selv under de nye lovfestede bestemmelsene for regulering av grunnbeløpet og pensjoner at vi var i en reell forhandlingssituasjon. Grunnen var den uklarhet og uenighet om "spesielle forhold" som kan trekkes inn i forhandlingene/drøftingene. Unio krever på denne bakgrunn at regulering av grunnbeløpet og pensjoner skal gjøres i "forhandlinger/drøftinger" mellom regjeringen og organisasjonene og at dette tas inn i avtaleteksten. Representasjon Skissen har ikke tatt inn tall for antall deltakere fra de enkelte organisasjonene. Vi vil peke på at behovene for de enkelte organisasjoner her kan variere noe. Av hensyn til Unios samarbeidsavtale med LOP og vår flerårige praksis med å ha LOP med i Unios delegasjon, ber vi om at det for Unios del settes "inntil 3 deltaker". Engere utvalg Vi har i dag et engere utvalg som fastsetter et omforent tallgrunnlag i forkant av forhandlingene/drøftingene. Vi ber om at et slikt utvalg videreføres og at dette nevnes i avtalen. Det engere utvalgets arbeid kan godt forenkles og gjennomføres per e-post.» Styret tar Unios oppfølging av saken om avtalene med arbeidsdepartementet om trygdeoppgjøret og om statsbudsjettet til etterretning. Det er ikke grunner til å svekke organisasjonenes deltakelse og innflytelse i trygdeoppgjøret og forarbeidet til statsbudsjettet. Styret er enig i Unios uttalelse til departementet. P 11/ Statsbudsjettet 20 9

10 -S, Statsbudsjettet 20 Unio ba i november om innspill til drøftingene om statsbudsjettet 20. Frist til departementet var 9. desember. Styret for pensjonistene bekreftet tidligere saker som er tatt opp i forbindelse med forarbeidene til statsbudsjettene de siste par åra. Unios uttalelse til departementet 9. desember argumenterte for følgende saker: Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Justeringer i pensjonsbeskatningen Svart økonomi Tap for offentlig sektor Gravferd og prisopplysning Tannlege Arbeidsdepartementet tok opp innspillene fra organisasjonene i møtet i januar 20. Norsk Pensjonistforbund fremmet, som tidligere år, en lang rekke saker og krav. Det har vært beskjeden bevegelse i disse sakene i departementets behandling av statsbudsjettet, også tidligere år. Styret viser til sine tidligere synspunkter når det gjelder statsbudsjettet og tar Unios uttalelse til etterretning. P / Verve og beholde medlemmer - pensjonister -S, Verve og beholde medlemmer - pensjonister -Vedlegg, Mandat for Verveteam.docx Det vises til behandling av vervesaken i sentralstyret i februar. Utdanningsforbundets strategiplan for verving Et helhetlig og systematisk vervearbeid er et grunnlagsdokument for vervevirksomhet på alle nivå i organisasjonen og i Pedagogstudentene. Planen redegjør for hvordan en overordnet vervevirksomhet bør organiseres og legger premisser for videreutvikling av flere konkrete og målrettede handlingsplaner. Arbeidet med å verve medlemmer skal gjennomsyre hele organisasjonen. Det er en viss stagnasjon av medlemstilgangen i enkelte områder, bl. a. i skoleverket. Antallet pensjonister i organisasjonen er det sterkest økende per utgangen av 2011 steget til 16,1 prosent, dvs av medlemmer totalt. Redegjørelsen om strategisk plan for verving i Utdanningsforbundet tas til orientering. Det ferdige strategidokumentet etter behandlingen i sentralstyret sendes styremedlemmene. Også 10

11 pensjonistenes valgte styrer og øvrige representanter vil ha en rolle i organisasjonens vervearbeid. P / Nordisk pensjonisttreff - Vasa juni 20 -S, Nordisk pensjonisttreff - Vasa juni 20 Det vises til program og priser for arrangementet i Vasa. Innkvartering på Hotel Radisson Blu Royal sentralt i Vasa, for Euro 560 i enkeltrom og 460 i dobbeltrom. Reisa tur/retur kommer i tillegg. Fly via Stockholm er mest aktuelt for de fleste fra Norge, det er ikke lenger ferjeforbindelse mellom Umeå og Vasa. Søknadsfristen er 1. mars, og innen 23. februar var det kommet flere søknader enn de 25 plassene som i utgangspunktet tildeles Norge. Annonsen i Utdanning nr. 1/20 og på nettsidene peker på at søkere som er aktive i organisasjonen og nye søkere prioriteres. Det vises til program og reisemuligheter for arrangementet i Vasa i juni. Det undersøkes nærmere om andre reisemuligheter enn om Stockholm, dersom flykapasiteten derfra er for dårlig. Styret legger opp til å reise via Stockholm 10. juni. P 14/ Eventuelt - februar 20 -S, Eventuelt - februar Frister for spalten Rett på sak i Utdanning Det er i hovedsak Pedagogstudentene og styret for pensjonistene som deler på spalteplassen i Rett på sak. Utdannings redaktør lister opp følgende i e-post : Pedagogstudentene: Nr. 8/, frist. april, nr. /, frist 7. juni, nr. 16/, frist 16. september og nr. 20/, frist 15. november (like etter landsmøtet i UDF). Pensjonistene: Nr. 6/, frist 8. mars, nr. 10/, frist 10. mai, nr. 14/, frist 3. august og nr. 18/, frist 18. oktober (kommer ut like før landsmøtet). De to andre som skal bidra til Rett på sak framover er stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien (Sp) og Bente Thorsen (Frp). Enighet om at leder bidrar til innlegg i Utdanning nr. 6/. 2. Gullenkemann 11

12 Innlegg i Utdanning nr. 2/20 viser til en mulig feil i juristens orientering om rettighetene for gullenkemenn. Odd Edv. Torp følger opp saken i kontakt med fylkeslaget Hordaland. 3. Finlandssvenske forhold Journalist Kirsten Ropeid har foreslått at styret inviterer Nina Sandås til å orientere om finlandssvensk språk og historie, før reisa til Vasa. Det er en mulighet på møtet i mai. 4. Utdannings henvisning til nettsted Utdanning nr. 3 i februar hadde en notis «Nytt om pensjon» som i stedet for å redegjøre for hva som var nytt, henviste til tre forskjellige nettsteder. Pensjonister synes ikke dette er greit. 5. Møteplan for resten av året 3. mai, 9. juni, 19. september, 19. november, desember. Nordisk pensjonisttreff i Vasa juni og pensjonistlederseminar på Hurdalsjøen november. 6. Oversikt over verv og økonomi i lokallagene i Nordland, referatsak 62/11 Leder mente vi burde diskutere om det var ønskelig med et lignende oppsett/oversikt over lokallagene fra alle fylkeslag. Skriv inn tilråding Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 1/ 11/ Referat fra møte Pensjoniststyret i Vest- Agder 2/ 11/ Pensjonistlaget i Vestfold - referat fra styremøte / 11/ Utdanningsforbundet Østfolds (PUFØ) vedtak ang vedtektsendringene 4/ 11/ Pensjoniststyret i Utdanningsforbundet Rogaland - referat fra styremøte / 11/ Utdanningsforbundet Telemark - Referat fra pensjoniststyremøte 6/ 11/ Utdanningsforbundet Akershus Pensjonistgruppa - referat fra møte Møtebok nr 5, 2011 Styremøte 7/ 11/ Utdanningsforbundet Troms Pensjoniststyret - referater fra møter , og

13 8/ 11/ Pensjonistene i Utdanningsforbundet Telemark - referat fra styremøte / 11/ Referat 27. september / 11/ Utdanningsforbundet Hordaland Pensjonistlaget - referater fra møter perioden mai oktober / 11/ Pensjonistlaget i Utdanningsforbundet Vestfold - referat fra styremøte / 11/ Referat 3. november 2011 / 11/ Oslo styreref. fra sekjson grunnskole 14/ 11/ Nordland Referat fra møte 5-11 i pensjoniststyret 15/ 11/ Vestfold Pensjonistlaget - Referat fra styremøte , 16/ /009-1 Utdanningsforbundet Telemark - Referat fra pensjoniststyremøte 00 17/ 11/ Referater fra Pensjonistlaget Oslo, seksjon videregående 18/ 11/ Nordisk pensjonisttreff 20 - Inbjudan Vasa / /009-3 Referat fra styremøte for pensjonistene i Oppland / /009-2 Møtebok 1/20 - Styremøte i Pensjonistgruppa Akershus 21/ /009-4 Referat fra møte 00 - Pensjoniststyret i Troms 22/ 11/ Utdanningsforbundet Aust-Agder - Referat fra styremøte / 11/ Referat fra styremøte i Pensjonistlaget, Vestfold Oslo, 1. mars 20 Eva M. Nærby Leder Einar Lid sekretær

MØTEPROTOKOLL P 4/2012 s. 1 av 9 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 27.09.2012 12/00077 +47 24142115

MØTEPROTOKOLL P 4/2012 s. 1 av 9 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 27.09.2012 12/00077 +47 24142115 MØTEPROTOKOLL P 4/2012 s. 1 av 9 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 27.09.2012 12/00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: onsdag 19. september 2012 kl. 11:00 16:00 Sted: Hausmannsgate 17,

Detaljer

REFERAT PST 3/2015 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 05.08.2015 14/02569 +47 24142120

REFERAT PST 3/2015 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 05.08.2015 14/02569 +47 24142120 - REFERAT PST 3/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 05.08.2015 14/02569 +4 24142120 Møtedato/tidspunkt: mandag 22. juni 2015 kl. 09:00 til kl. 12:00 Sted: Til stede: Hotell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 0.03.2013 13/0002 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. mars 2013 kl. 12:00 torsdag 7. mars 2013 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 2/13 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 2/13 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 2/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 11.04.2013 13/00082 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: onsdag 10. april 2013 kl. 11:30 onsdag 10. april 2013 kl. 16:00 Sted:

Detaljer

REFERAT P 3/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 28.06.2013 13/00082 +47 24142120

REFERAT P 3/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 28.06.2013 13/00082 +47 24142120 REFERAT P 3/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 2.06.2013 13/0002 +47 24142120 - Møtedato/tidspunkt: mandag 17. juni 2013 kl. 11:00 mandag 17. juni 2013 kl. 16:00 Sted: Til stede:

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

PROTOKOLL P 2/12 s. 1 av 12 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 15.05.2012 12/00077 +47 24142115

PROTOKOLL P 2/12 s. 1 av 12 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 15.05.2012 12/00077 +47 24142115 PROTOKOLL P 2/12 s. 1 av 12 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 15.05.2012 12/00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: torsdag 3. mai 2012 kl. 11:00 torsdag 3. mai 2012 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 3. mars kl. 11:00 til fredag 4. mars 2016 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421 MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +4 241421 Møtedato/tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 kl. 09:00 mandag 16. juni 2014 kl. 12:00 Sted:

Detaljer

REFERAT PST 6/2015 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 6/2015 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 6/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 11.12.2015 14/02569 +4 241421 Møtedato/tidspunkt: mandag 23. november 2015 kl. 13:00 - kl. 1:00 Sted: Til stede: Hurdalsjøen

Detaljer

REFERAT PST 2/16 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 2/16 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 2/16 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.04.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: mandag 18. april kl. 11:00 til tirsdag 19. april kl. 13:00. Sted: Til

Detaljer

REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421

REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421 - REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 15. til onsdag 16. september 2015 Sted: Til stede: H17 - Hurdal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 5/2012 s. 1 av 11 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 22.11.2012 12/00077 +47 24142115

MØTEPROTOKOLL P 5/2012 s. 1 av 11 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 22.11.2012 12/00077 +47 24142115 MØTEPROTOKOLL P 5/2012 s. 1 av 11 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 22.11.2012 12/00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: mandag 19. november 2012 kl. 15:30 18:00 tirsdag 20. november 2012

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

REFERAT PST 4/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 4/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 4/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.09.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: mandag 29. august kl. 11:00 til tirsdag 30. august 2016 kl. 14:00 Sted:

Detaljer

REFERAT PST 1/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 17.02.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 1/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 17.02.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 1/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 17.02.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 13. februar 2014 kl. 14:00 fredag 14. februar 2014 kl. 14:00

Detaljer

REFERAT PST 5/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 5/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 5/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2017 17/00112 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. kl. 11:00 til fredag 8. september 2017 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer

REFERAT PST 2/2015 s. 1 av 18 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 14.04.2015 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2015 s. 1 av 18 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 14.04.2015 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2015 s. 1 av 18 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 14.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 9. april 2015 kl. 11:30 fredag 10. april 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

REFERAT PST 1/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 31.01.2017 17/00112 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 24. januar 2017 kl. 11:00 onsdag 25. januar 2017 kl. 14:00

Detaljer

REFERAT PST 5/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 5/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 5/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 13.10.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 6. oktober kl. 11:00 til fredag 7. oktober 2016 kl. 14:00 Sted:

Detaljer

Odd Arne Strømnes, nestleder Liv Julie Haug Ingrid W. Jæger Torgeir Pettersen Olaf Baasland. Magne Rydland, sentralstyret

Odd Arne Strømnes, nestleder Liv Julie Haug Ingrid W. Jæger Torgeir Pettersen Olaf Baasland. Magne Rydland, sentralstyret PROTOKOLL P 6/12 s. 1 av 11 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 10.12.2012 12/00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: mandag 10. desember 2012 kl. 11:00 16:00 tirsdag 11. desember 2012 kl.

Detaljer

REFERAT PST 2/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 2/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 2/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 24.04.2017 17/00112 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 4. april 2017 kl. 11.00 til onsdag 5. april 2017 kl. 15:00

Detaljer

REFERAT PST 5/2014 s. 1 av 14 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 5/2014 s. 1 av 14 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 5/2014 s. 1 av 14 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 01.12.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: mandag 17. november 2014 kl. 13:00 mandag 17. november 2014 kl. 17:00

Detaljer

REFERAT PST 3/2016 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 3/2016 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 3/2016 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 03.06.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 26. mai kl. 11:00 til fredag 27. mai 2016 kl. 14:00 Sted: Til

Detaljer

Odd Arne Strømnes, nestleder Liv Julie Haug Ingrid W Jæger Torgeir Pettersen Odd Edvard Torp Olaf Baasland, varamedlem

Odd Arne Strømnes, nestleder Liv Julie Haug Ingrid W Jæger Torgeir Pettersen Odd Edvard Torp Olaf Baasland, varamedlem Protokoll P 3/2012 s. 1 av 11 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 06.07.2012 12/00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: søndag 10. juni 2012 kl. 18:00 19:00 mandag 11. juni 2012 kl. 09:00

Detaljer

REFERAT PST 6/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 6/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 6/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.11.2017 17/00112 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 24. kl. 11:00 til onsdag 25. oktober 2017 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer

REFERAT PST 6/2016 s. 1 av 5 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 6/2016 s. 1 av 5 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 6/2016 s. 1 av 5 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 07.12.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: mandag 14. november 2016 kl. 13:00 - kl. 17:00 Sted: Til stede: Hurdalsjøen hotell

Detaljer

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Uttalelse om vedtektsforslag Styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet innkalte for pensjonistlederne i fylkeslagene og fylkesstyrekontaktene

Detaljer

Til stede på styremøtet: Harald Solvang, Olaf Baasland, Gunhild Kleven Ripegutu, Kari Kittilsen

Til stede på styremøtet: Harald Solvang, Olaf Baasland, Gunhild Kleven Ripegutu, Kari Kittilsen Dato: 10.06.15 Referent: Gunhild Kleven Ripegutu Gjelder: Styremøte: 09.06.15 Styremøte nr: 04.15 Møtedato: 09.06.15 Møtetid: 11.00 15.00 Møtested: Hjemme hos Helga og Olaf Baasland i Siljan Til stede

Detaljer

REFERAT PST 5/2013 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 5/2013 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 5/2013 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 29..2013 13/00082 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: mandag 18. november 2013 kl. 13:00 Sted: Til stede: Hurdalsjøen konferansesenter

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Handlingsplan for sentralt pensjonistråd i Utdanningsforbundet Er basert på Vi utdanner Norge og Strategisk Plan.

Handlingsplan for sentralt pensjonistråd i Utdanningsforbundet Er basert på Vi utdanner Norge og Strategisk Plan. Handlingsplan 2016 2019 for sentralt pensjonistråd i Utdanningsforbundet Er basert på Vi utdanner Norge og Strategisk Plan. Mål for styrets virksomhet i perioden: Styret skal motivere til lokal aktivitet,

Detaljer

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 1 PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 Tilstede: Forfall: Referent: 23. oktober 2012,, Hanne Hansson, Torkild Grimsrud, Renée Christin Røyneland, Anne Cathrine Fodstad, Torgeir Moen (ikke sak 56, 58 og

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Referatet er delt inn i tre deler; historikk, Utdanningsforbundet og pensjonister og pensjon (personlig økonomi).

Referatet er delt inn i tre deler; historikk, Utdanningsforbundet og pensjonister og pensjon (personlig økonomi). Referatet er delt inn i tre deler; historikk, Utdanningsforbundet og pensjonister og pensjon (personlig økonomi). 1. Litt historikk: Før (2001)fusjonen mellom Lærerlaget og Lærerforbundet hadde lokallagene

Detaljer

Møte med lokallagsledere og hovedtillitssvalgte I Nordland. 2.mars 2016.

Møte med lokallagsledere og hovedtillitssvalgte I Nordland. 2.mars 2016. Møte med lokallagsledere og hovedtillitssvalgte I Nordland. 2.mars 2016. Tema: 1. Hva sier våre vedtekter om pensjonistarbeidet? 2. Organisering av arbeidet, sentralt, fylke, loklt 3. Litt om hva ATV og

Detaljer

SENTRAL KURSPLAN 2013

SENTRAL KURSPLAN 2013 SENTRAL KURSPLAN 2013 12.04.2013 Dato/Sted Ant dag Tema/Målsetting Målgruppe JANUAR SEK 0113 1 Saksbehandling i Nye tillitsvalgte fylkesplan 03.01. Utdanningsforbundet Lærernes Hus 30 deltakere SEK 0213

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

REFERAT PST 3/2017 s. 1 av 13 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 3/2017 s. 1 av 13 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 3/2017 s. 1 av 13 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 23.05.2017 17/00112 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: mandag 22. mai kl. 11:00 til tirsdag 23. mai 2017 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer

FELLES MØTE FOR PENSJONISTRÅDENE I HEDMARK OG OPPLAND VÅREN 2017

FELLES MØTE FOR PENSJONISTRÅDENE I HEDMARK OG OPPLAND VÅREN 2017 FELLES MØTE FOR PENSJONISTRÅDENE I HEDMARK OG OPPLAND VÅREN 2017 PLAN FOR DAGEN Sted: Fylkeskontoret, til Utdanningsforbundet Oppland. Storgata 10, Gjøvik. Tid: Onsdag 15.mars 2017 Kl. 09.30 10.00 Kl.

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012 Tid: Torsdag den 16. februar 2012 Sted: CP-foreningens lokaler, Berg gård, Bergsalleen 21, Oslo Til stede: Rolf Benjaminsen, Einar Georg Johannesen, Sigrun

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016

Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 12.04.2016 16/00007-17 Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016 Møtedato/tidspunkt: 12.04.2016, 10.00-16.30.-13.04.2016 09.00-14.15 Sted: Utdanningsforbundet

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15

Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15 Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15 Tilstede: Forfall: Sted: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ola Venås, Sondre Klaseie, Ragnhild Duserud, Mathilde Dæhlin, Steffen Haugen, Martin Johnsbråten

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2012

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2012 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2012 Til stede: Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad, Bente Christensen (inhabil i S 49/12), Margrethe Kvarenes, Ola T. Lånke, Trond Trosterud og Åse

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Protokoll Fylkesstyremøte 04/2016

Protokoll Fylkesstyremøte 04/2016 Vår dato Vår ref eranse Utdanningsf orbundet Hedmark 25.05.2016 16/00008-19 Protokoll Fylkesstyremøte 04/2016 Møtedato/tidspunkt: 26.05.16: 09.30-18.00 27.05.2016: 09.00-16.00 Sted: Utdanningsforbundet

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

Referat Vår dato: Møte 04/17

Referat Vår dato: Møte 04/17 Oppland Referat Vår dato: 15.06.2017 Møte 04/17 Saksbehandler: Trond Myhrer i råd for pensjonistene Direkte telefon: 23 13 83 02 Møtedato/tidspunkt: Fredag 9. juni 2017 kl. 09.30 13.00 Sted: Frammøtte:

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte nr 09/2016

Protokoll fra fylkesstyremøte nr 09/2016 Vår dato: Referanse: Tlf: 8.12.2016 16/01240-22 Saksbehandler: Tone E. Stangnes Gjerstad Protokoll fra fylkesstyremøte nr 09/2016 Møtedato/tidspunkt: torsdag, 8. desember 2016 09.00-16.00 Fredag, 9. desember

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. 22.06.10. Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. 22.06.10. Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. 22.06.10 Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø Møteledere : Geir Wedel Hestdahl og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 21.06.10 kl 1030-1530 22.06.10

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 02.04.2016 kl. 10:00-17:00 og søndag 03.04.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Referat Vår dato: Møte 01/17

Referat Vår dato: Møte 01/17 Oppland Referat Vår dato: 01.02.2017 Møte 01/17 Saksbehandler: Trond Myhrer Møte i råd for pensjonistene Direkte telefon: 23 13 83 02 Møtedato/tidspunkt: Onsdag 1. februar 2017 kl. 09.30 13.30 Sted: Frammøtte:

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Stad: Oslo, NBU-kontoret Dato og tid: 4. 5. mai, 2013 Til stede: Sak 01/13-14 Sak 02/ 13-14 Erik Krogrud, Hanne Haldogard Bjørkli, Gunn Jorun Sørum,

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 1 FORMÅL OG ORGANISASJON Formål HLFU skal jobbe for unge hørselshemmede og skape åpenhet om det å ha en hørselshemning. Gjennom

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 11. 12. juni 2009 Det norske instituttet, Roma Program for styreturen er lagt ved i eget dokument. Kartutsnitt med hotell, instituttet og restauranter er

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10.

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Sted: DFDS Cruisebåt til København Tid: Sentralstyremøtet startet tirsdag 13. juni kl. 12:00 med styreseminar og styremøte 14. juni fra 16:00 19:00

Sted: DFDS Cruisebåt til København Tid: Sentralstyremøtet startet tirsdag 13. juni kl. 12:00 med styreseminar og styremøte 14. juni fra 16:00 19:00 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE, 13. og 14. juni 2017 Sted: DFDS Cruisebåt til København Tid: Sentralstyremøtet startet tirsdag 13. juni kl. 12:00 med styreseminar og styremøte 14. juni fra 16:00 19:00

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 07/2016

Protokoll fra fylkesstyremøte 07/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 29.09.2016 16/01238-17 Protokoll fra fylkesstyremøte 07/2016 Møtedato/tidspunkt: 29.09.2016, kl. 09.40-17.00 30.09.2016, kl. 09.00 Sted: Utdanningsforbundet

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTET Torsdag 11.01.07 på Scandic, Tromsø

REFERAT FRA STYREMØTET Torsdag 11.01.07 på Scandic, Tromsø REFERAT FRA STYREMØTET Torsdag 11.01.07 på Scandic, Tromsø Til stede: Gunnvor Leandersen, Eilif Bendiksen, Johan Lyngstad og Forfall: Ragnhild Hellemo, Aud Bergersen Sak 01/07: REFERATER Referert fra styremøtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/13 Møtedato: 15.10.2013 Tid: kl. 12.00 kl. 14.40 Møtested: Møterom «Utsikten», Molde rådhus Sak nr: 29/13 36/13 Møteleder: Are Krohn Venås, (Frp)

Detaljer

Protokoll fra FYLKESSTYRET 02/2016

Protokoll fra FYLKESSTYRET 02/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 08.03.2016 16/00005-22 Protokoll fra FYLKESSTYRET 02/2016 Møtedato/tidspunkt: 08.03.2016, 16.00-18.00.-09.03.2016 Sted: Utdanningsforbundet Hedmarks kontorer

Detaljer

Vedtak: Referat frå sist møte 13.3 og e-post avstemming gjort til fylkesstyret godkjennes enstemmig.

Vedtak: Referat frå sist møte 13.3 og e-post avstemming gjort til fylkesstyret godkjennes enstemmig. HORDA LAND Referat fra FYLKESSTYREMØTE nr. 4/17 Innkalling gjekk ut til alle faste medlemmer. Ved forfall blir vara innkalt særskilt. Vara er alltid uansett velkommen! Tilstede med stemmerett : Linda Rykkje,

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer

Vår ref.: Jnr 134/14 TY RS nr. 01/14

Vår ref.: Jnr 134/14 TY RS nr. 01/14 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 134/14 TY RS nr. 01/14 25. februar 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/01 Dag: Mandag 27. januar og tirsdag 28.

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 27. februar 2014 kl. 14.00 18.00 Sted: Høgskolen i Hedmark, Hamar. Hovedstyret: Forfall: Petter Aaslestad Liv Berit Augestad Stig Ove Hjelmevoll

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

Møteprotokoll. Styremøte Dato: Sted: Møterom Airball Tid: 18:00 21:20. Faste medlemmer som møtte: Faste medlemmer som ikke møtte:

Møteprotokoll. Styremøte Dato: Sted: Møterom Airball Tid: 18:00 21:20. Faste medlemmer som møtte: Faste medlemmer som ikke møtte: Møteprotokoll Styremøte Dato: 31.03.16 Sted: Møterom Airball Tid: 18:00 21:20 Faste medlemmer som møtte: Navn: Funksjon: Christina Ødegård Frankie Grosvold Vanja Haltorp Hege Børusund Caroline Grønvik

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 22. oktober 2014 kl. 13 16. Fredag 24. oktober 2014 kl. 9 12. Sted: Brussel (studietur) Hovedstyret: Petter Aaslestad Stig Ove Hjelmevoll Jan Hongslo

Detaljer