PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115"

Transkript

1 PROTOKOLL P 1/ s. 1 av Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: / Møtedato/tidspunkt: Torsdag 23. februar 20 kl. 11:00 16:30 Sted: Til stede: Hausmannsgate 17, Oslo Eva M. Nærby, leder Odd Arne Strømnes, nestleder Ingrid W Jæger Torgeir Pettersen Odd Edvard Torp Liv Julie Haug Olaf Baasland, varamedlem Magne Rydland, sentralstyrets kontaktperson Permisjoner/forfall: Fra sekretariatet møtte: Per Sætre Einar Lid Laila Folde, sak P 5/ Møteleder: Sekretær: Eva M. Nærby Einar Lid Referat er ikke endelig før den er behandlet og godkjent i neste møte, og må derfor sammenholdes med eventuelle rettinger/merknader i neste protokoll. 1

2 Sakliste Styret for pensjonistene i Utdanningsfor Sak nr. Arkivsak Saktittel Side Saker til behandling P 1/ / Godkjenning av innkalling og sakliste - februar 20 4 P 2/ / Godkjenning av protokoll fra møte 9. og 10. november 2011 P 3/ / Orienteringer/aktuelle saker - februar 20 4 P 4/ 11/095-6 Seniorlärardagarna i Finland 5 P 5/ / Oppfølging av styrets forslag om vedtektsendringer 5 P 6/ / P 7/ / P 8/ / Pensjonistorganiseringen - kontakten med Landslaget for offentlige pensjonister Årsregnskap 2011 og budsjett 20 - prosjektene og Pensjonistlederseminar 20 - Hurdalsjøen 20. og 21. november P 9/ / Planlegging for Nordisk pensjonisttreff P 10/ / Avtale om trygdeoppgjøret og statsbudsjettet - pensjonistene P 11/ / Statsbudsjettet 20 9 P / 11/ Verve og beholde medlemmer - pensjonister 10 P / / Nordisk pensjonisttreff - Vasa juni P 14/ / Eventuelt - februar Referatsaker P 1/ 11/ P 2/ 11/ P 3/ 11/ P 4/ 11/ P 5/ 11/ P 6/ 11/ Referat fra møte Pensjoniststyret i Vest- Agder Pensjonistlaget i Vestfold - referat fra styremøte Utdanningsforbundet Østfolds (PUFØ) vedtak ang vedtektsendringene Pensjoniststyret i Utdanningsforbundet Rogaland - referat fra styremøte Utdanningsforbundet Telemark - Referat fra pensjoniststyremøte Utdanningsforbundet Akershus Pensjonistgruppa - referat fra møte Møtebok nr 5, 2011 Styremøte 2

3 P 7/ 11/ P 8/ 11/ Utdanningsforbundet Troms Pensjoniststyret - referater fra møter , og Pensjonistene i Utdanningsforbundet Telemark - referat fra styremøte P 9/ 11/ Referat 27. september 2011 P 10/ 11/ P 11/ 11/ Utdanningsforbundet Hordaland Pensjonistlaget - referater fra møter perioden mai oktober 2011 Pensjonistlaget i Utdanningsforbundet Vestfold - referat fra styremøte P / 11/ Referat 3. november 2011 P / 11/ Oslo styreref. fra sekjson grunnskole P 14/ 11/ Nordland Referat fra møte 5-11 i pensjoniststyret P 15/ 11/ P 16/ /009-1 P 17/ 11/ P 18/ 11/ P 19/ /009-3 P 20/ /009-2 Vestfold Pensjonistlaget - Referat fra styremøte , Utdanningsforbundet Telemark - Referat fra pensjoniststyremøte 00 Referater fra Pensjonistlaget Oslo, seksjon videregående Nordisk pensjonisttreff 20 - Inbjudan Vasa Referat fra styremøte for pensjonistene i Oppland Møtebok 1/20 - Styremøte i Pensjonistgruppa Akershus P 21/ /009-4 Referat fra møte 00 - Pensjoniststyret i Troms P 22/ 11/ P 23/ 11/ Utdanningsforbundet Aust-Agder - Referat fra styremøte Referat fra styremøte i Pensjonistlaget, Vestfold

4 Saker til behandling P 1/ Godkjenning av innkalling og sakliste - februar 20 -S, Godkjenning av innkalling og sakliste - februar 20. Innkallingen datert med sakspapirer til styremøte 23. februar godkjennes. P 2/ Godkjenning av protokoll fra møte 9. og 10. november S, Godkjenning av protokoll fra møte 9. og 10. november I utkast til protokoll rettes styremøtet til 9. og 10. november, og godkjennes. P 3/ Orienteringer/aktuelle saker - februar 20 -S, Orienteringer/aktuelle saker - februar 20 -Vedlegg, Innlegg Utdanning-Eva.docx a. Representantskapet i Utdanningsforbundet, møte på Hurdalsjøen 9. og 10. februar 20 Eva M. Nærby orienterte. Overordnede krav i tariffoppgjøret 20 og profesjonsetisk plattform var sentrale saker, samt budsjett 20 for Utdanningsforbundet. Mye av argumentasjonen i sakene om tariff og profesjonsetikk er kjent fra tidligere. b. Svarinnlegg av Eva Nærby til innlegg i Utdanning av Oluf A. Martins. Saken gjelder styrets aktivitet og aktuelle saksområder for pensjonistene. c. Konferanse Seniorkraft i regi av Røde Kors, Oslo Eva M. Nærby orienterte. Et omfattende dagsprogram der frivillighet sto i sentrum, bl.a. Røde Kors engasjement og organisering av leksehjelp. d. Møte i Oslo innkalt av leder for LOP, Kjell Helland. Det vises til sak P 6/ om organisering av pensjonistene. e. Møte med Unio, Utdanningsforbundet og pensjoniststyret vedrørende pensjonistsamarbeid. Se sak P 6/. 4

5 f. Årsmøte for pensjonistene i Utdanningsforbundet Akershus, Oslo 15. februar Eva M. Nærby orienterte. Ordinære årsmøtesaker, samt bl.a. resolusjon om de siste års endringer av pensjonistenes økonomiske vilkår. g. Møte for pensjonistene i Utdanningsforbundet Porsgrunn, Porsgrunn 16. februar Eva M. Nærby orienterte. Stort frammøte og engasjement. Orienteringer om pensjonistsaker i organisasjonen og i samfunnet ellers. Redegjørelsene under punktene a. g. tas til orientering. P 4/ Seniorlärardagarna i Finland april 20 -S, Seniorlärardagarna i Finland -Vedlegg, Invitasjon til de seniorlärardagarna i Finland.pdf Invitasjon fra Undervisningssektorens Seniororganisation, OSJ, til Seniorlärardagarna i Karleby april. OSJ betaler oppholdet. Frist 2. mars. Styret for pensjonistene takker nei til å delta på seniorlærertreffet i Karleby 21. og 22. april, av praktiske årsaker. Kontakt med det finske pensjoniststyret følges opp i forbindelse med Nordisk pensjonisttreff i Vasa i juni. P 5/ Oppfølging av styrets forslag om vedtektsendringer -S, Oppfølging av styrets forslag om vedtektsendringer Seksjonssjef Laila Folde var invitert for å redegjøre for behandlingen av vedtektsaker til landsmøtet 20. Hun nevnte foruten forslagene om vedtektsendringer fra styret for pensjonistene, noen andre saksområder: - landsmøteperiode, 3- eller 4-årige perioder - sammensetning av styreorganer, som for eksempel representantskapet - ansvarsforhold og samarbeid i kollegiet - likestillingsspørsmålet/-krav i organisasjonen - evaluering av rådsstrukturen Styrets forslag til vedtektsendringer, datert. april 2011, ble sist vår sendt ut i organisasjonen til pensjonistlederne og til fylkesstyrene for debatt og behandling. Forslaget er drøftet foreløpig i ni fylkeslag og flere lokallag. Fylkeslederne har imidlertid bedt organisasjonen sentralt om å samordne behandlingen av forslagene fra styret for 5

6 pensjonistene, bl.a. for å unngå omfattende og langdryge vedtektsdebatter på årsmøtene. Vedtektsaken ligger nå i landsmøteprosjektet, og blir behandlet med sikte på forslag til sentralstyret i vår. Fylkeslagenes frist for innmelding av saker, deriblant vedtektsendringer, er 1. juni. Vedtektsaker behandles av sentralstyret i to omganger. Det ligger et gjennomgående prinsipp i styrets tidligere vedtak om Forslag til endring av vedtektene, nemlig en sterkere representasjon og deltakelse for pensjonistmedlemmene i Utdanningsforbundets styringsorganer og møter. Forslaget gjelder en rekke paragrafer. Det kan imidlertid diskuteres om flere er separate forslag eller om forslag følger av andre endringsforslag. Redegjørelsen om behandling av vedteksendringer tas til etterretning. Styret er svært opptatt av at forslaget om vedtektsendringer blir behandlet på landsmøtet 20 og ikke avvises i det forberedende arbeidet til vedtektsaken. Viss sentralstyret skulle avvise forslagene, kan fylkeslaget ta forslag opp igjen på landsmøtet, dersom de har fremmet dem i første omgang. Saken tas opp igjen i møtet i mai. P 6/ Pensjonistorganiseringen - kontakten med Landslaget for offentlige pensjonister -S, Pensjonistorganiseringen - kontakt med Landslaget for offentlige pensjonister -Vedlegg, Unio-Udf-pensjonistorganisering-0102.doc -Vedlegg, Pensjonistorganisering-TP-3001.ppt Det vises til sak P 48/11 om samarbeidsavtalen mellom Unio og Landslaget for offentlige pensjonister (LOP). Unio fulgte opp saken i et møte med Utdanningsforbundet 1. februar 20. Det vises til leders skriftlige oppsummering. Saken ble ytterligere diskutert av leder i LOP og leder av styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet i et kontaktmøte 14. februar 20. LOP er svært interessert i et nærmere samarbeid med Utdanningsforbundet. Mer systematisk kontakt og samarbeid har både organisasjonsmessige og økonomiske konsekvenser som styret tidligere har diskutert. Et eventuelt samarbeid mellom Utdanningsforbundet og LOP vil måtte drøftes i Utdanningsforbundets styreorganer. Pensjonistene i Utdanningsforbundet får et stadig bedre utbygd organisasjonsapparat i fylkesog lokallag. Der kan medlemmene oppleve fellesskap og styrke identiteten ut fra interesser og erfaring bl.a. fra sitt yrkesliv. Dermed får de styrket tilknytningen til sin organisasjon. Styret ønsker å utvikle dette videre og er opptatt av at pensjonistmedlemmene i Utdanningsforbundet opprettholder sitt engasjement og medlemskap i organisasjonen. Det er viktig at pensjonistene teller med i organisasjonens samlete medlemsmasse. Styret ønsker å legge til rette for en sak i sentralstyret om pensjonistorganiseringen i Utdanningsforbundet og kontakt og samarbeid med Unio og andre organisasjoner.. 6

7 Styrets foreløpige drøfting av samarbeidet med LOP tas til orientering. Pensjonistenes organisering i Utdanningsforbundet og samarbeid med Unio og andre organisasjoner, bør drøftes i sentralstyret. Styret vil følge opp kontakten med LOP, og saken tas opp igjen i maimøtet. P 7/ Årsregnskap 2011 og budsjett 20 - prosjektene og S, Årsregnskap 2011 og budsjett 20 - prosjektene og Vedlegg, Regnskap-P-2011.xls Årsregnskapet 2011 for prosjektene som styret for pensjonistene har hånd om og viser samlete utgifter på kroner ,71, dvs. nær under budsjettet for året. Tidligere år er budsjettet overskredet med om lag samme aktivitetsnivå som Pensjonistlederseminaret arrangert i Lærernes hus konferansesenter med overnatting på Anker hotell er rimeligere enn tidligere års bruk av Hurdalsjøen hotell og konferansesenter. Det bør undersøkes nærmere om alle utgifter som skal føres på disse to prosjektene har kommet med på 2011-regnskapet, og hva forskjellene fra tidligere år bunner i. Budsjettet 20 for styret og pensjonisttiltak er tilnærmet som sist år, dvs. kroner Et møte i desember kan oppsummere styrets arbeid i treårsperioden, klarere arbeidsoppgaver for en ny landsmøteperiode og legge til rette for et nytt styre. Regnskap 2011 og budsjett 20 for pensjoniststyret og pensjonisttiltak tas til etterretning. Forskjellen i regnskapet fra tidligere år undersøkes nærmere. Det legges inn et siste styremøte i Oslo 10. og 11. desember 20. P 8/ Pensjonistlederseminar 20 - Hurdalsjøen 20. og 21. november -S, Pensjonistlederseminar 20 - Hurdalsjøen 20. og 21. november. Det vises til programmet for pensjonistlederseminaret i Lærernes hus i november Arrangementet i 20 er igjen bestilt på Hurdalsjøen hotell og konferansesenter. Styret diskuterte forslag til program med faglig aktivitet og sosialt tilbud. Organisasjonsspørsmålet vil fortsatt være aktuelt til høsten, jf. sak 6/. Det samme vil vedtektsaken og pensjonistenes representasjon etter landsmøtets behandling være. 7

8 Eldrebølgen er et stadig pågående og aktuelt tema i politikken og media. Konkrete tall og vurderinger fra Statistisk sentralbyrå vil kunne belyse den demografiske og økonomiske situasjonen når det gjelder pensjonistene i Norge og andre land. Av innledere til andre temaer ble Gunhild Hagestad, NOVA, Rolf Rønning, HiL, og Inge Eidsvåg, Nansenskolen, nevnt. Hurdalsjøen hotells tilbud i samarbeid med Knaisetera for arrangementer som dette, undersøkes nærmere. Eidsvollsbygningen er lite aktuelt å besøke i år, siden det pågår restaureringsarbeider der. Arbeidet med programmet for pensjonistlederseminaret 20 følges opp i tråd med saksnotatet og debatten. Styret vil særlig legge vekt på at følgende temaer følges opp i seminarprogrammet: - organisering av pensjonistene i Utdanningsforbundet og Unio - makrotall for pensjonistene i Norge og utlandet - vedtak og føringer i Utdanningsforbundets landsmøtet for perioden (2016) Et første forslag til program for pensjonistlederseminaret i november legges fram på møtet i mai. P 9/ Planlegging for Nordisk pensjonisttreff S, Planlegging for Nordisk pensjonisttreff 2014 Utdanningsforbundet vil få ansvaret for Nordisk pensjonisttreff i 2014 i Norge. Da har rekkefølgen vært: Norge (Bergen 2008), Island (Egilstadir 2009), Danmark (Århus 2010), Sverige (Sigtuna 2011), Finland (Vasa 20), Færøyene (Torshavn 20). Det vises til tilbud fra Hurtigruten om reiser til Svalbard og til forarbeidene til det forrige arrangementet i Norge, i Bergen i juni Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag var da beredt til å følge opp et arrangement i Trondheim. Det ble ellers nevnt gode erfaringer med en kombinasjon av Hurtigruta og Lofoten/Tromsø. Sekretariatet bes om å undersøke muligheter for å arrangere et Nordisk pensjonisttreff i 2014 i kontakt med et av fylkeslagene i Midt- eller Nord-Norge. Aktuelle tilbud og kostnadsoverslag vurderes nærmere før styret tar beslutning om geografisk plassering. P 10/ Avtale om trygdeoppgjøret og statsbudsjettet - pensjonistene -S, Avtale om trygdeoppgjøret og statsbudsjettet - pensjonistene 8

9 -Vedlegg, Avtaler-drøftinger-pensjonistene docx -Vedlegg, Avtale-regulering-G-0501.docx Arbeidsdepartementet la fram utkast til avtaler om drøftinger med organisasjonene om trygdeoppgjøret og om statsbudsjettet, i møter i desember og januar. Unio følger denne saken nøye og har vist til, sammen med de øvrige arbeidstakerorganisasjonene, at drøftinger/forhandlinger må komme inn i avtalen om trygdeoppgjøret. Departementet har tydeligvis hatt til hensikt å begrense organisasjonenes innflytelse i disse sakene som gjelder pensjonistene. Unio skriver i e-post til AD: «Skisse til nye avtaler om trygdeoppgjøret og statsbudsjettet Vi viser til vedlagte skisse til nye avtaler om trygdeoppgjøret og statsbudsjettet samt møte med partene 5. januar 20. Utkastene til avtaler der Unio er med følger i hovedsak tidligere avtaler, og vi kan således slutte oss til hovedtrekkene. "Forhandlinger/drøftinger" Vi har en viktig innvending når det gjelder avtalen "Om regulering av grunnbeløpet og pensjoner". Her må det i overskriften presiseres at avtalen gjelder "forhandlinger/drøftinger" og ikke bare "drøftinger". Gjeldende avtale har formuleringen "forhandlinger/drøftinger", en endring til bare "drøftinger" vil svekke våre rettigheter som part i forbindelse med reguleringene. Vi så klart allerede i trygdeoppgjøret i 2011 at selv under de nye lovfestede bestemmelsene for regulering av grunnbeløpet og pensjoner at vi var i en reell forhandlingssituasjon. Grunnen var den uklarhet og uenighet om "spesielle forhold" som kan trekkes inn i forhandlingene/drøftingene. Unio krever på denne bakgrunn at regulering av grunnbeløpet og pensjoner skal gjøres i "forhandlinger/drøftinger" mellom regjeringen og organisasjonene og at dette tas inn i avtaleteksten. Representasjon Skissen har ikke tatt inn tall for antall deltakere fra de enkelte organisasjonene. Vi vil peke på at behovene for de enkelte organisasjoner her kan variere noe. Av hensyn til Unios samarbeidsavtale med LOP og vår flerårige praksis med å ha LOP med i Unios delegasjon, ber vi om at det for Unios del settes "inntil 3 deltaker". Engere utvalg Vi har i dag et engere utvalg som fastsetter et omforent tallgrunnlag i forkant av forhandlingene/drøftingene. Vi ber om at et slikt utvalg videreføres og at dette nevnes i avtalen. Det engere utvalgets arbeid kan godt forenkles og gjennomføres per e-post.» Styret tar Unios oppfølging av saken om avtalene med arbeidsdepartementet om trygdeoppgjøret og om statsbudsjettet til etterretning. Det er ikke grunner til å svekke organisasjonenes deltakelse og innflytelse i trygdeoppgjøret og forarbeidet til statsbudsjettet. Styret er enig i Unios uttalelse til departementet. P 11/ Statsbudsjettet 20 9

10 -S, Statsbudsjettet 20 Unio ba i november om innspill til drøftingene om statsbudsjettet 20. Frist til departementet var 9. desember. Styret for pensjonistene bekreftet tidligere saker som er tatt opp i forbindelse med forarbeidene til statsbudsjettene de siste par åra. Unios uttalelse til departementet 9. desember argumenterte for følgende saker: Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Justeringer i pensjonsbeskatningen Svart økonomi Tap for offentlig sektor Gravferd og prisopplysning Tannlege Arbeidsdepartementet tok opp innspillene fra organisasjonene i møtet i januar 20. Norsk Pensjonistforbund fremmet, som tidligere år, en lang rekke saker og krav. Det har vært beskjeden bevegelse i disse sakene i departementets behandling av statsbudsjettet, også tidligere år. Styret viser til sine tidligere synspunkter når det gjelder statsbudsjettet og tar Unios uttalelse til etterretning. P / Verve og beholde medlemmer - pensjonister -S, Verve og beholde medlemmer - pensjonister -Vedlegg, Mandat for Verveteam.docx Det vises til behandling av vervesaken i sentralstyret i februar. Utdanningsforbundets strategiplan for verving Et helhetlig og systematisk vervearbeid er et grunnlagsdokument for vervevirksomhet på alle nivå i organisasjonen og i Pedagogstudentene. Planen redegjør for hvordan en overordnet vervevirksomhet bør organiseres og legger premisser for videreutvikling av flere konkrete og målrettede handlingsplaner. Arbeidet med å verve medlemmer skal gjennomsyre hele organisasjonen. Det er en viss stagnasjon av medlemstilgangen i enkelte områder, bl. a. i skoleverket. Antallet pensjonister i organisasjonen er det sterkest økende per utgangen av 2011 steget til 16,1 prosent, dvs av medlemmer totalt. Redegjørelsen om strategisk plan for verving i Utdanningsforbundet tas til orientering. Det ferdige strategidokumentet etter behandlingen i sentralstyret sendes styremedlemmene. Også 10

11 pensjonistenes valgte styrer og øvrige representanter vil ha en rolle i organisasjonens vervearbeid. P / Nordisk pensjonisttreff - Vasa juni 20 -S, Nordisk pensjonisttreff - Vasa juni 20 Det vises til program og priser for arrangementet i Vasa. Innkvartering på Hotel Radisson Blu Royal sentralt i Vasa, for Euro 560 i enkeltrom og 460 i dobbeltrom. Reisa tur/retur kommer i tillegg. Fly via Stockholm er mest aktuelt for de fleste fra Norge, det er ikke lenger ferjeforbindelse mellom Umeå og Vasa. Søknadsfristen er 1. mars, og innen 23. februar var det kommet flere søknader enn de 25 plassene som i utgangspunktet tildeles Norge. Annonsen i Utdanning nr. 1/20 og på nettsidene peker på at søkere som er aktive i organisasjonen og nye søkere prioriteres. Det vises til program og reisemuligheter for arrangementet i Vasa i juni. Det undersøkes nærmere om andre reisemuligheter enn om Stockholm, dersom flykapasiteten derfra er for dårlig. Styret legger opp til å reise via Stockholm 10. juni. P 14/ Eventuelt - februar 20 -S, Eventuelt - februar Frister for spalten Rett på sak i Utdanning Det er i hovedsak Pedagogstudentene og styret for pensjonistene som deler på spalteplassen i Rett på sak. Utdannings redaktør lister opp følgende i e-post : Pedagogstudentene: Nr. 8/, frist. april, nr. /, frist 7. juni, nr. 16/, frist 16. september og nr. 20/, frist 15. november (like etter landsmøtet i UDF). Pensjonistene: Nr. 6/, frist 8. mars, nr. 10/, frist 10. mai, nr. 14/, frist 3. august og nr. 18/, frist 18. oktober (kommer ut like før landsmøtet). De to andre som skal bidra til Rett på sak framover er stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien (Sp) og Bente Thorsen (Frp). Enighet om at leder bidrar til innlegg i Utdanning nr. 6/. 2. Gullenkemann 11

12 Innlegg i Utdanning nr. 2/20 viser til en mulig feil i juristens orientering om rettighetene for gullenkemenn. Odd Edv. Torp følger opp saken i kontakt med fylkeslaget Hordaland. 3. Finlandssvenske forhold Journalist Kirsten Ropeid har foreslått at styret inviterer Nina Sandås til å orientere om finlandssvensk språk og historie, før reisa til Vasa. Det er en mulighet på møtet i mai. 4. Utdannings henvisning til nettsted Utdanning nr. 3 i februar hadde en notis «Nytt om pensjon» som i stedet for å redegjøre for hva som var nytt, henviste til tre forskjellige nettsteder. Pensjonister synes ikke dette er greit. 5. Møteplan for resten av året 3. mai, 9. juni, 19. september, 19. november, desember. Nordisk pensjonisttreff i Vasa juni og pensjonistlederseminar på Hurdalsjøen november. 6. Oversikt over verv og økonomi i lokallagene i Nordland, referatsak 62/11 Leder mente vi burde diskutere om det var ønskelig med et lignende oppsett/oversikt over lokallagene fra alle fylkeslag. Skriv inn tilråding Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 1/ 11/ Referat fra møte Pensjoniststyret i Vest- Agder 2/ 11/ Pensjonistlaget i Vestfold - referat fra styremøte / 11/ Utdanningsforbundet Østfolds (PUFØ) vedtak ang vedtektsendringene 4/ 11/ Pensjoniststyret i Utdanningsforbundet Rogaland - referat fra styremøte / 11/ Utdanningsforbundet Telemark - Referat fra pensjoniststyremøte 6/ 11/ Utdanningsforbundet Akershus Pensjonistgruppa - referat fra møte Møtebok nr 5, 2011 Styremøte 7/ 11/ Utdanningsforbundet Troms Pensjoniststyret - referater fra møter , og

13 8/ 11/ Pensjonistene i Utdanningsforbundet Telemark - referat fra styremøte / 11/ Referat 27. september / 11/ Utdanningsforbundet Hordaland Pensjonistlaget - referater fra møter perioden mai oktober / 11/ Pensjonistlaget i Utdanningsforbundet Vestfold - referat fra styremøte / 11/ Referat 3. november 2011 / 11/ Oslo styreref. fra sekjson grunnskole 14/ 11/ Nordland Referat fra møte 5-11 i pensjoniststyret 15/ 11/ Vestfold Pensjonistlaget - Referat fra styremøte , 16/ /009-1 Utdanningsforbundet Telemark - Referat fra pensjoniststyremøte 00 17/ 11/ Referater fra Pensjonistlaget Oslo, seksjon videregående 18/ 11/ Nordisk pensjonisttreff 20 - Inbjudan Vasa / /009-3 Referat fra styremøte for pensjonistene i Oppland / /009-2 Møtebok 1/20 - Styremøte i Pensjonistgruppa Akershus 21/ /009-4 Referat fra møte 00 - Pensjoniststyret i Troms 22/ 11/ Utdanningsforbundet Aust-Agder - Referat fra styremøte / 11/ Referat fra styremøte i Pensjonistlaget, Vestfold Oslo, 1. mars 20 Eva M. Nærby Leder Einar Lid sekretær

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421 MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +4 241421 Møtedato/tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 kl. 09:00 mandag 16. juni 2014 kl. 12:00 Sted:

Detaljer

Referatet er delt inn i tre deler; historikk, Utdanningsforbundet og pensjonister og pensjon (personlig økonomi).

Referatet er delt inn i tre deler; historikk, Utdanningsforbundet og pensjonister og pensjon (personlig økonomi). Referatet er delt inn i tre deler; historikk, Utdanningsforbundet og pensjonister og pensjon (personlig økonomi). 1. Litt historikk: Før (2001)fusjonen mellom Lærerlaget og Lærerforbundet hadde lokallagene

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE!

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2012 Medlemsblad for Landslaget for offentlige

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Bibliotekaren. Landsmøtesakene er her! Parkeringsplass eller kulturell møteplass? Mindre politikk i BF? Seier nr. 2 i lovsaka

Bibliotekaren. Landsmøtesakene er her! Parkeringsplass eller kulturell møteplass? Mindre politikk i BF? Seier nr. 2 i lovsaka Bibliotekaren 2 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Parkeringsplass eller kulturell møteplass? Landsmøtesakene er her! Mindre politikk i BF? Seier nr. 2 i lovsaka Innhold Lederen har ordet side 3

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3 LM-sak 7.1.1: INNHOLDSFORTEGNELSE MELDING HØSTEN 2009 Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2 Kapittel 1 Politisk vurdering... 2 Våre arbeidsområder... 3 Kapittel 2 Samfunnspolitikk...

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer