MØTEPROTOKOLL P 5/2012 s. 1 av 11 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL P 5/2012 s. 1 av 11 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 22.11.2012 12/00077 +47 24142115"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL P 5/2012 s. 1 av 11 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: / Møtedato/tidspunkt: mandag 19. november 2012 kl. 15:30 18:00 tirsdag 20. november 2012 kl. 10:00 12:00 Sted: Hurdalsjøen hotell og konferansesenter Til stede: Eva M. Nærby, leder Odd Arne Strømnes, nestleder Liv Julie Haug Ingrid W. Jæger Torgeir Pettersen Odd Edvard Torp Olaf Baasland, varamedlem Magne Rydland, sentralstyret Permisjoner/forfall: - Fra sekretariatet møtte: Møteleder: Sekretær: Per Sætre Einar Lid Eva M. Nærby Einar Lid Protokollen er ikke endelig før den er behandlet og godkjent i neste møte, og må derfor sammenholdes med eventuelle rettinger/merknader i neste protokoll. 1

2 Sakliste Sak nr. Arkivsak Saktittel Side Saker til behandling P 47/12 12/ Godkjenning av innkalling og sakliste - november P 48/12 12/ Godkjenning av protokoll fra møte 19. september P 49/12 12/ Orienteringer/aktuelle saker - november P 50/12 12/ P 51/12 12/ Pensjonistlederseminaret november - endelig planlegging Nordisk pensjonisttreff planlegging Sør- Trøndelag P 52/12 12/ Nordisk pensjonisttreff Færøyene 6 P 53/12 12/ Drøfting av statsbudsjettet 2014 for pensjonister 6 P 54/12 10/ Oppsummering av landsmøtet styret for pensjonistene P 55/12 12/ Eventuelt - november Referatsaker P 56/12 12/ Referat 12. april P 57/12 12/ Møtebok 4, Pensjonistgruppa Udf 9 P 58/12 12/ Referat fra pensjonisttur i Telemark 9 P 59/12 12/ Referat fra pensjoniststyremøte i Telemark 9 P 60/12 12/ Representanter pensjonistene i Telemark 9 P 61/12 12/ Referat fra pensjoniststyret mm - Nordland 9 P 62/12 12/ Vestfold - Referat styremøtet Pensjonistlaget P 63/12 12/ Møtebok Pensjonistene Akershus 9 P 64/12 12/ Referat fra styremøte, Pensjonistlaget Vestfold 9 2

3 P 47/12 Godkjenning av innkalling og sakliste - november S, Godkjenning av innkalling og sakliste - november 2012 Innkalling datert 12. november med sakspapirer til møte 19. og 20. november. Innkalling datert 12. november med sakspapirer til møte 19. og 20. november godkjennes. P 48/12 Godkjenning av protokoll fra møte 19. september S, Godkjenning av protokoll fra møte 19. september 2012 Utkast til protokoll datert 27. september 2012 fra møte i styret for pensjonistene 19. september Navnet på styremedlem på første side skal være Ingrid W. Jæger dvs. med mellomnavnsbokstav. Utkast datert godkjennes som protokoll fra møte i styret for pensjonistene 19. september 2012 med oppretting av navnet Ingrid W. Jæger. P 49/12 Orienteringer/aktuelle saker - november S, Orienteringer/aktuelle saker - november 2012 a. Møte planlagt 26. november med leder av Landslaget for offentlige pensjonister, Kjell Helland. Grunnlag for møtet vil også være diskusjonen på pensjonistlederseminaret 20. og 21. november om temaet Utdanningsforbundets pensjonisters kontakt med LOP. b. Medlemsstatistikk per november 2012: Av Utdanningsforbundets medlemmer per november 2012 er pensjonistmedlemmer. Det er en viss stagnasjon i medlemsutviklingen i flere medlemsgrupper, mens gruppa pensjonister øker raskt. Pluss siden årsskiftet. Omregistreringen fra yrkesaktiv til pensjonist kan medlemmer selv gjøre på hjemmesiden, / Min side. Det går ut informasjonsskriv fra sekretariatet sentralt til alle som omregistrer seg selv eller som ellers melder fra om slik endring. 3

4 Styret tar sakene under orienteringssaker/aktuelle saker a. - b. til orientering. P 50/12 Pensjonistlederseminaret november - endelig planlegging -S, Pensjonistlederseminaret november - endelig planlegging -Vedlegg, P-seminarprogram justert.doc -Vedlegg, P-deltakere-seminar xls -Vedlegg, LOP-notat doc Seminarmappe utdelt på styremøtet, blant andre følgende dokumenter: 1) program, 2) deltakerliste, 3) avtale om drøfting om trygdeoppgjøret, 4) avtale om drøftinger om statsbudsjettet, 5) diskusjonsnotat om kontakten med LOP, 6) styreleders PowerPoint oppsett om organisasjonssaker. Medlem av arbeidsutvalget, Tove Marie Børresen, representerer Utdanningsforbundets ledelse på seminaret. Hun møter andre dag, dermed kommer organisasjonssakene etter hverandre første dag. Styret tok til etterretning justeringen av programpostene. Det endelige programmet vedlegges denne protokollen til orientering. Nye fylkesstyrer trådte i funksjon 1. august, det er også skifte av ledelse/styre for pensjonistene for ny periode i noen av fylkeslagene. Nærmest alle fylkeslag stiller med to representanter, men i et par tilfelle deltar andre enn pensjonistleder og fylkesstyrekontakt fra fylkeslagene. Styrets leder refererte handlingsplanen for og viste til sin PowerPoint presentasjon til bruk på seminaret. Landsmøtets behandling av vedtektsforslagene og orientering om vedtaket i Lm sak 3.3., er det viktigste punktet med referanse til handlingsplanen. Se sak P 54/12 i denne protokollen. Samarbeid med Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) er satt opp som egen programpost og tema til diskusjon på seminaret. Det var enighet om å ta opp følgende andre orienteringer og diskusjonstemaer under seminaret: - Nordisk pensjonisttreff 2013 oppfordring til å delta på Færøyene til sommeren. - Nordisk pensjonisttreff 2014 i Norge Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag planlegger dette arrangementet. - Høring om ny forskrift fra AD om statsstøtte til landsomfattende pensjonistorganisasjoner, regjeringens konklusjon etter høringen ventes. - «Avtale mellom regjeringen og pensjonistenes, de funksjonshemmedes og arbeidstakernes organisasjoner om regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner.» - «Avtale mellom regjeringen og pensjonistenes og arbeidstakernes organisasjoner om statsbudsjettet når det gjelder saker av betydning for pensjonister.» 4

5 - Ideer og innlegg fra organisasjonen ute til Rett på sak-spalten i Utdanning styret får innlegg i hvert 4. nummer. - Pensjonistenes deltakelse på fylkesårsmøter og lokallagsårsmøter. - Fylkes- og lokallagenes økonomi til pensjonistarbeidet jf. oversikt fra Nordland. - Arbeidet i fylkes- og lokallag, mål for neste landsmøteperiode. - Forslag på kandidater til nytt sentralt styre for pensjonistene. Styremedlemmene bifalt leders forslag til arbeidsdeling. Styret slutter seg til leders forslag til arbeidsdeling på pensjonistlederseminaret 20. og 21. november og gjennomfører programmet som planlagt i møtet. To representanter fra styret leder diskusjonene under hvert tema. Det legges opp til diskusjon og åpen meningsutveksling på seminaret om Utdanningsforbundets kontakt og samarbeid med Landslaget for offentlige pensjonister (LOP). Styret tar opp saken i neste møte med sikte på å gi råd til det nye styret for pensjonistene. P 51/12 Nordisk pensjonisttreff planlegging Sør-Trøndelag -S, Nordisk pensjonisttreff planlegging Sør-Trøndelag -Vedlegg, NPT-2008-program-Bergen.doc -Vedlegg, NPT-2008-sak P23-08.doc Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag, styret for pensjonistene har takket ja til å arrangere Nordisk pensjonisttreff i Her sakset fra sekretariatets brev til fylkeslaget: «Arrangementet pleier å være i juni, gjerne i god tid før skoleslutt (ferietid). (Svenskene feirer midtsommers nærmeste helg før St Hans og er da lite tilgjengelige.) Invitasjonen går til alle de nordiske land: Sverige, Finland, Danmark, Norge med 25 deltakerplasser hver, Island og Færøyene 10 hver, totalt 120 deltakere. Vanligvis fyller ikke alle land opp sine plasser (særlig Finland, Færøyene og Island), da forsøker vi å fylle på fra de øvrige inkludert Norge. Det har seinere år vært økt etterspørsel etter enkeltrom, men det bør balanseres mot totalkostnadene som hotellet tilbyr. Gjerne tidligere hotellavtale med + - 1/3 av deltakerne på enkeltrom. Utdanningsforbundets sekretariat sentralt holder kontakten med de nordiske organisasjonene og formidler invitasjon, program og priser, og tar imot deltakerlister fra dem.» Styret tar oversendelsen av informasjon til Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag om Nordisk pensjonisttreff 2014 i Trondheim til etterretning. 5

6 Styret tilrår at det nye styret for pensjonistene og sekretariatet holder kontakt med fylkeslagets komite for arrangementet og bidrar under planleggingen fram mot P 52/12 Nordisk pensjonisttreff Færøyene -S, Nordisk pensjonisttreff Færøyene -Vedlegg, NPT-2013-Færøyene-FLE pdf Føroya Lærarafelag Eftirlønt (FLE) har planlagt Nordisk pensjonisttreff 2013 til juni med innkvartering på Hotel Føroyar i Torshavn. Foruten reise første og siste dag, inneholder programmet 2. dag Rundvisning i Torshavn og omegn, 3. dag Heldagstur med ferge og buss til Suduroy, og 4. dag Dagstur med buss til Eysturoy og besøk til bygdene i nord. Program og oppholdskostnad er beregnet til: - Dobbeltrom per person DKK 4120 (554 EUR) - Enkeltrom DKK 5320 (716 EUR) Sekretariatet sørger vanligvis for fellesreise fra Oslo og inkluderer den i arrangementsprisen for deltakerne. Informasjon om Nordisk pensjonisttreff 2013 på Færøyene tas til etterretning. Det vises til forberedende tidsplan mottatt fra Føroya Lærarafelag Eftirlønt. Treffet utlyses som vanlig i bladet Utdanning i slutten av januar og legges ut på internett. Søkerfristen settes til 1. mars. Informasjon om tilbudet sendes også i e-post til pensjonistlederne og fylkesstyrekontaktene for pensjonistene, med kopi til fylkeslagenes fellespostkasse. P 53/12 Drøfting av statsbudsjettet 2014 for pensjonister -S, Drøfting av statsbudsjettet 2014 for pensjonister, 13. april 2012 Unio framsatte i brev 8. desember 2011 sine krav til statsbudsjettet for 2013: Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Unio viser til at kommunesektoren sliter med å løse de lovpålagte oppgavene innenfor trange økonomiske rammer, noe som forklarer hvorfor de fleste kommuner også sliter med å øke kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene til eldre. Redusert skatteøkning for pensjonister Unio støttet hovedtrekkene i regjeringens systemomlegging av pensjonistbeskatningen, men ber nå regjeringen i 2013-budsjettet legge fram forslag som reduserer skatteøkningen for 6

7 pensjonister med pensjon fra kroner og oppover. Svart økonomi. De eldre er avhengig av fellesskapsløsninger. Det er derfor viktig at alle bidrar til det solidariske spleiselaget som velferdsstaten er. Tap for offentlig sektor. Unio ber regjeringen vurdere justeringer i regelverket for offentlig tjenestepensjon slik at de som er over 67 år kan jobbe videre i full stilling eller kombinere arbeid og pensjon uten urimelig avkorting av pensjonen, og på en slik måte at de eldres arbeidskraft kan benyttes i offentlig sektor. Gravferd og prisopplysning Unio har lenge krevd at regjeringen må stille krav til begravelsesbyråene om full åpenhet om priser ved gravferd. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets utkast til forskrift om prisopplysning for varer og tjenester (høringsfrist 3. juni 2011) kommer oss i møte til en viss grad. Tannhelse Folks tannhelse er i stor grad avhengig av inntekt. Utgifter til tannlege kan særlig være en stor økonomisk byrde for mange eldre. Unio mener at en generell tannhelsereform bør begynne med å utvide gruppen eldre som har tilgang på gratis tannbehandling. I dag er det bare eldre i institusjon eller de som mottar hjemmesykepleie som får disse tjenestene gratis. Det første drøftingsmøtet var 20. januar I drøftingsmøtet 13. april viste Unio til sine krav til statsbudsjettet for Unio påpekte at mange kommuner sliter økonomisk, og at dette rammer de eldre. Unio viste særlig til små kommuner med dårlig økonomi. Det er også grunnen til at Unio krever at kommunenes frie inntekter må økes med 2 mrd. kroner. Unio viste til at omleggingen av skattereglene for pensjonister har skapt sterke reaksjoner blant pensjonistene i offentlig sektor. Unio mener at innslagspunktet for økt skatt må heves til om lag kroner. Tannhelse er også et prioritert område for Unio, som viste til sitt krav om at gruppen eldre som har tilgang på gratis tannbehandling må utvides. Unio er for øvrig enig i betydningen av gode kulturtilbud til eldre. Flere pensjonistorganisasjoner har ellers tatt opp både indekseringen og krav om å senke trygdeavgiften som regjeringen satte opp til 4,7 prosent. Styret pekte på at skattesatsene, trygdeavgiften, indekseringen og tannhelse burde være viktige tema å ta opp i møtet med departementene 7. desember, og videre å slutte seg til Pensjonistforbundets krav om Den kulturelle spaserstokken. Styrets leder møter i Unios delegasjon i drøftingene om statsbudsjettet 2014 for pensjonister med Arbeidsdepartementet 7. desember. Saken tas opp i eget formøte i Unio 26. november, og styrets leder legger fram styrets vurderinger i saken. Unio utarbeider notat til drøftingsmøtet med Arbeidsdepartementet. 7

8 P 54/12 Oppsummering av landsmøtet styret for pensjonistene -S, Oppsummering av landsmøtet styret for pensjonistene Eva M. Nærby, Odd Arne Strømnes og Torgeir Pettersen, som alle deltok på landsmøtet som representanter for styret for pensjonistene, orienterte fra møtet. Pettersen var oppnevnt av styre som vararepresentant. I vedtektsaken lå forslag om tre representanter til landsmøtet. Denne vedtektsendringen ble gjort i starten og gav den tredje representanten fra styret for pensjonistene, Torgeir Pettersen, umiddelbar tale- og forslagsrett i møtet. Vedtektsforslagene fra styret for pensjonistene behandlet i diverse organer i fylkes- og lokallag gjennom året, og pensjonistene som medlemsgruppe, fikk betydelig oppmerksomhet på landsmøtet. Forslag om å ta inn «pensjon» i formålsparagrafen falt ved avstemning på landsmøtet, på linje med de fleste andre forslagene fra styret for pensjonistene. Følgende forslag fra Østfold og Oslo om et sentralt initiativ overfor pensjonistene ble vedtatt av landsmøtet: «Sentralstyret tar et initiativ overfor pensjonistene om et samarbeid for å vurdere vilkårene for en politisk innflytelse. Representanter fra fylkes- og lokallag involveres.» Styret tar landsmøtets behandling av vedtektsforslagene som gjelder pensjonistene i organisasjonen, til etterretning. Styret tar opp landsmøtets vedtak om sentralstyrets oppfølging overfor pensjonistene på neste styremøte. Øvrige redegjørelser for landsmøtet tas til orientering. Styret forventer et sterkere engasjement for pensjonistmedlemmene i alle ledd i organisasjonen i kommende landsmøteperiode. P 55/12 Eventuelt - november S, Eventuelt - november 2012 Rett på sak-spalten i Utdanning, innleveringsfrist blir gitt av redaksjonen seinere. - Eva M. Nærby skriver om landsmøtet i neste innlegg. - Styret har mottatt støttende brev fra pensjonistene i Tromsø ved Arvid Tangen og i Troms ved Aksel E. Solli. 8

9 Til referatsaker i saklista: - Referatsak 56/12 og 57/12 er fra henholdsvis Vest-Agder og Akershus. - Referatsak 58/12 Pensjonisttreff ikke i sakspapirene. Dokument ettersendes. - Referatsak 64/12 fulgte ikke i sakspapirene. Dokument ettersendes. Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 56/12 12/ Referat 12. april 2012 Styret for pensjonistene i Vest- Agder 57/12 12/ Møtebok 4, Pensjonistgruppa Utdanningsforbundet Akershus 58/12 12/ Referat fra pensjonisttur i Utdanningsforbundet Telemark 59/12 12/ Referat fra pensjoniststyremøte i Utdanningsforbundet Telemark 60/12 12/ Representanter pensjonistene i Utdanningsforbundet Telemark 61/12 12/ Referat fra pensjoniststyret mm Utdanningsforbundet Nordland 62/12 12/ Vestfold - Referat styremøtet Pensjonistlaget /12 12/ Møtebok Pensjonistgruppen Akershus 64/12 12/ Referat fra styremøte, Pensjonistlaget i Vestfold Oslo, 26. november 2012 Eva M. Nærby (sign) Leder Einar Lid sekretær VEDLEGG: Program for pensjonistlederseminaret

10 Seminar for pensjonistleiarane og fylkesstyrekontaktane Hurdalsjøen hotell og konferansesenter P R O G R A M Tysdag 20. november 2012 MØT VED: NORWAY BUSSEKSPRESS INFO SKRANKE i hallen på Gardermoen. Bussavgang frå Gardermoen kl Registrering og lunsj Opning Eva Nærby, leiar i styret for pensjonistane i Utdanningsforbundet Utfordringar i pensjonistarbeidet Status for handlingsplan for styret for pensjonistane i perioden og landsmøtet i Utdanningsforbundet Styret for pensjonistane Organisasjonssaker: Arbeidet i fylkes- og lokallag mål for neste landsmøteperioden Send gjerne inn vurdering og spørsmål på førehand Pensjonistleiarane, styret for pensjonistane Kaffi og noko å bite i Aktuelle organisasjonssaker for pensjonistane i Utdanningsforbundet Samarbeid med Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) (Jf. også notat sendt ut på førehand) Styret for pensjonistane 1700 Kulturinnslag av studentar ved Hurdal verk folkehøgskole 1930 Middag 10

11 Seminar for pensjonistleiarane og fylkesstyrekontaktane Hurdalsjøen hotell og konferansesenter november 2012 Onsdag 21. november Frukost «Pensjonistane som utgiftspost» - realitet eller? Representerer pensjonistane berre ein kostnad for samfunnet? Innleiar Jan Mønnesland, økonom og tidlegare fagsjef i Utdanningsforbundets sekretariat Spørsmål og debatt Kaffipause og utsjekking av hotellet Læraraksjonen i 1942 / Kirkenesferda Innleiar Sigbjørn Sildenes, Kirkenes Utdanningsforbundet Aktuelle saker og politisk arbeid, nasjonalt og internasjonalt landsmøtet 2012 Tove Marie Børresen, medlem av sentralstyrets arbeidsutval Spørsmål og debatt 1315 Lunsj 1415 Avreise med buss til Gardermoen Busselskapet Holtets handel utleie og Reiseselskap 2090 Hurdal Ved innreise Gardermoen tysdag , ta kontakt med NORWAY BUSSEKSPRESS INFO SKRANKE som ligg i hallen i 1. etasje! Avreise fra Gardermoen til Hurdalsjøen hotell og konferansensenter kl

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115 PROTOKOLL P 1/ s. 1 av Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.20 /00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 23. februar 20 kl. 11:00 16:30 Sted: Til stede: Hausmannsgate 17, Oslo

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421 MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +4 241421 Møtedato/tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 kl. 09:00 mandag 16. juni 2014 kl. 12:00 Sted:

Detaljer

Referatet er delt inn i tre deler; historikk, Utdanningsforbundet og pensjonister og pensjon (personlig økonomi).

Referatet er delt inn i tre deler; historikk, Utdanningsforbundet og pensjonister og pensjon (personlig økonomi). Referatet er delt inn i tre deler; historikk, Utdanningsforbundet og pensjonister og pensjon (personlig økonomi). 1. Litt historikk: Før (2001)fusjonen mellom Lærerlaget og Lærerforbundet hadde lokallagene

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE Onsdag 07.01.09 hos Utdanningskontoret i Troms

REFERAT FRA STYREMØTE Onsdag 07.01.09 hos Utdanningskontoret i Troms Utdanningsforbundet i Troms Pensjoniststyret REFERAT FRA STYREMØTE Onsdag 07.01.09 hos Utdanningskontoret i Troms Til stede: Anne-Sofie Fyhn Hansen,, Kjell Nymoen, Aksel Sollie Forfall: Berit Arnesen,

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE!

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2012 Medlemsblad for Landslaget for offentlige

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

God påske. Gamle utfordringer og nye muligheter i 2015. En historisk dag for LOP. Skal LOP endre navn?

God påske. Gamle utfordringer og nye muligheter i 2015. En historisk dag for LOP. Skal LOP endre navn? Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 1 2015 Årg. 70 God påske Gamle utfordringer og nye muligheter i 2015 En historisk dag for LOP Skal LOP endre navn? Vi i LOP nr. 1 2015 www.lop.no

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2013 1.Innledning Landsstyret har i 2013 bestått av Leder Anne Marie Hide Oslo Nestleder Magne Furesund Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor Aarak Oslo Styremedlem

Detaljer

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 3 2012 Årg. 67 En spennnende høst Ny medarbeider Julemarkedstur Aktive lokallag Vervekonkurransen Mye felles med Utdanningsforbundet! Vi i

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

Postens Pensjonistforbund BERETNING 2011

Postens Pensjonistforbund BERETNING 2011 Postens Pensjonistforbund BERETNING 2011 1. Innledning Landsstyret har i 2011 bestått av Leder Arild Øynes Oslo Nestleder Ingveig Grue Hansen Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor Aarak Oslo Styremedllem

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 26.03.2015, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Kommunestyresalen, rådhuset Tom Skare, leder Lindis

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 28.08.11/163.32 SENTRALSTYREMØTE 30.09-2.10.11 Saksbehandler: Marit Simonsen/Hege Winje Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 Tilstede: Helene Kleppestø,

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Møteinnkalling SNILLFJORD KOMMUNE

Møteinnkalling SNILLFJORD KOMMUNE SNILLFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Snillfjord kommune Møtedato/tid : Tirsdag 29. juni 2010 kl 10.00 Møtested/lokaler : Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom Arkivsak

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

Trygdedrøftingene 2015

Trygdedrøftingene 2015 Unios notatserie nr. 4/2015 Trygdedrøftingene 2015 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 27. mai 2015 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon: 22

Detaljer

SELVSTENDIG DRØFTINGSRETT FRAMTIDSFULLMAKT

SELVSTENDIG DRØFTINGSRETT FRAMTIDSFULLMAKT Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister 75 år NR. 3 2014 Årg. 69 Etter landsmøtet: SELVSTENDIG DRØFTINGSRETT FRAMTIDSFULLMAKT colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i

Detaljer

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08 MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008 Hovedstyret Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen Tid: 3. 4.oktober 08 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TS Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Anders Sten Nessem

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.12.2008 kl. 10:00 Møtested: Hotel Augustin, Trondheim Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SAKLISTE Saker til behandling 64/2008 Godkjenning av møtebok

Detaljer

God jul og godt nytt år! 75 år. Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement. Turtilbud 2015

God jul og godt nytt år! 75 år. Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement. Turtilbud 2015 Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister 75 år NR. 4 2014 Årg. 69 Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement Turtilbud 2015 God jul og godt nytt år! colorlab.no The Norwegian

Detaljer