PROTOKOLL. Representantskapsmøte Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Representantskapsmøte 305.2013 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen"

Transkript

1 PROTOKOLL Representantskapsmøte Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen SAKLISTE Nr Sak Merknad/saksordfrer i Åpning av representantskapsmøtet Jonny Nauste 2 Navneopprop Jonny Nauste 3 Godkjenning av innkalling og sakliste Jonny Nauste 4 Valg av sekretærer JonnyNauste 5 Valg av dirigent Jonny Nauste 6 Godkjenniiig av fonetningsorden Dirigent 7 Beretning JonnyNauste 8 Regnskap 2012 Svein Stuberg 9 Fastsetting av kontingent JonnyNauste 10 Vedtektsendring Jonny Nauste li Budsjett for 2013 Svein Stuberg 12 Handlingsprogram Geir Krogh 13 Valg Asbjern Sjøli

2 I NORGES POLITIL DERIJG I Sak 2 Navneopprop Saksframlegg Vedtektene for Norges Politilederlag pkt 3.2.a: Representantskapet er organisasjonens hoyeste organ. Det består av lokallagenes ledere samt Landsstyret. Lokallag med mer enn 30 medlemmerfår en delegat i tillegg, og videre et delegatfor hvert 20 medlem. Dersom lederen i et lokallag samtidig er medlem av landsstyret, kan lokallagets nestleder mote i representantskapet. Det samme gjelder hvis lederen harfo;fall. I tilfelle nestlede ren også har fofal), kan lokallagets styre velge en stedfortreder Lokallagets styre underretter straks sekretariatet om valget Navneliste Nr. Navn Møtegrunnlag I Elisabeth Bråten Engen Akershus og Østfold 2 Jan Eirik Thomassen Akershus og Østfold 3 Kjetil Lunde Akershus og Østfold 4 Jarn Arild Flatha Hedmark og Oppland 5 Håvard Revå Buskerud 6 Frank Gran Vestfold 7 Jan Krogstad Agder 8 Edvind Gard Rogaland 9 Tore Salvesen Hordaland 10 Nils Erik Eggen (Ikke møtt) Sogn og Fjordane 11 Guttorin Hagen Sunnmøre 12 AlfSollid Nordmøre og Romsdal 13 Edgar Sumstad Sør-Trøndelag 14 Edvard Børø Midl Norge 15 Åsbjørn Sjølie Hålogaland 16 Jonny Nauste Landsstyret leder 17 Bjørn Bergundhaugen Landsstyret - nestleder 18 KjetilAndersen Landsstyret 19 Bente Markhus (ikke møtt) Landsstyret 20 Alf-Erlinglsaksen Landsstyret /Finnmark 21 Svein Stuberg Generalsekretær 22 Geir Krogh Forbundssekretær 23 Karl Vidar Solberg Akershus og Østfold - obseri atør 24 Rune Halvorsen Sør-Trøndelag - observatør 25 Otto Stærk Revisor Representantskapet godkjennerfullmaktene. Sak 3 Godkjenning av irmicalling og sakliste Saksframlegg Iflge vedtektenes pkt 3.2 e skal Representantskapet innkalles med minst en måneds varsel. Formell innkalling med forslag til saksliste ble sendt den til Representantskapets medlemmer per. mail, og i Politilederen Lensrnannsbladet 2/2013 Saksdokurnentene ble sendt per mail den Ingen innvendinger sakslisten og innkallingen godkjennes. 2

3 j r- NORGES POLITILEDERLAG Sak 4 Valg av sekretærer S aksfremlegg Etter vedtektenes pkt 3.2 g skal Representantskapet velge sekretærer. Under tidligere representantskapsmøter har vi brukt generalsekretær eller en av delegatene som sekretærer. Som sekretærer under representantskapsmøtet velges Geir Krogh og Svein Stubeig Sak 5 Valg av dirigent Saksfremlegg I filge vedtektenes pkt 3.2 f skal Representantskapsmøtet ledes av lederen eller en valgt dirigent. Representantskapsmøtet far en ryddig gjennomføring med egen dirigent. Dette gir forbundsiederen en friere rolle under møtet. Det gir også organisasjonens høyeste organ et mer profesjonelt preg. Som din gentfor representantskapsmøtet velges Kjetil Andersen [ Sak 6 Godkjenning av forretningsorden I Saksfremlegg Det er ikke vedtektsfestet obligatorisk forretningsorden for gjennomføring av representantskapsmøtet. Landsstyret ønsker likevel at Representantskapet fastsetter forretningsorden for å sikre ryddighet i møtet. Forslag til forretningsorden: Representantskapsmøtet holdes for åpne dører hvis ikke landsmøtet for den enkelte sak bestemmer noe annet. 1. Forbundsleder, saksframlegger og generalsekretær kan ta ordet ubegrenset antall ganger med ubegrenset taletid. 2. Representantskapets medlemmer kan ta ordet tre ganger i samme sak. 3. Taletiden begrenses slik: Første innlegg 8 minutter, annet innlegg 5 minutter, en replikk av i minutts varighet. 4. Ordstyrerne kan foreslå ytterligere begrensninger i taletiden. 5. Alle forslag leveres skriftlig og undertegnet til ordstyrers bord 6. Forslag som ikke far støtte fra andre stemmeberettigede bortfaller. 7. Forslag som ikke refererer seg til de saker som er ført opp på dagsorden, kan ilcke behandles. 8. Forslag kan ikke leveres etter at strek er satt. Fremsatte forslag kan ikke trekkes etter at strek er satt. 9. Alle innlegg og replikker fremføres fra talerstol. 10. Ordstyrer kan gi ordet til forretningsorden i gang. 11. Det føres protokoll fra forhandlingene. I protokollen føres forslag, talere, avstemminger og vedtak. 12. Protokollen leses opp ved hvert møtes slutning og begynnelse. Detfremiagteforsiaget lilforretningsorden godkjennes. 3

4 Politilederen NORGES POLITILEDERLAG Sak7Beretning2ol Saksfremlegg: Beretningen ble utdelt og opplest på møte. Forefinnes også på hjemmesidene: (http://www.politilederen.no/dokumenter/landsstyret_mv/beretningjuni%2020 i 2%20- %20mai% pdf) Representantskapet tar beretningen samt den påfølgende debatt til etterretning. Sak 8 Regnskap for 2012 Saksfrernlegg: Etter vedtektenes pkt 3.2 j er det en oppgave for Representantskapet godkjenner regnskapet for foregående år. Regnskapet er behandlet i landsstyret den Etter dette har revisor revidert regnskapet. Regnskapet med revisjonsberetning ble utdelt på møte og gjennomgått av Svein Stuberg. Regnskapet viste et underskudd på kr ,- for NPL sitt regnskap for 2012 godkjennes. Sak 9 Fastsetting av kontingent Saksfremlegg: Representantskapsmøtet har tidligere fastsatt medlemskontingenten til I % av brutto lønn. Medlemskontingenten fastsettes til 1 % av brutto lønn opp til og med lønnstrinn 70. [Sak 10 Vedtektsendring Saksfremlegg: Det er ulik praksis i lokallagene vedr pensjonistmedlernmene og kontingent betaling. Dette er ikke omhandlet i vedtekterie. Landsstyret finner det riktig at kontingent hjemles i vedtektene til Norges Politilederlag. Pensjonistrnedlernrnene kan delta på årsmøter og medlemsrnøter i lokallagene, i tillegg får de tilsendt Lensmannsbladet og kan benyttes seg av de samme medlemsfordelene som aktive medlemmer har innenfor YS. Landsstyret finner det derfor naturlig at lokallagene kan fastsette medlernskontingent og innfordre den. Forslag til nytt punkt g) under pkt 2.1 Kontingent g) Fensjonistinedleininer betaler en årlig kontingent, som fastsettes og innfordres av lokallagene. Enstemmig vedtak: Forslaget til nytt punkt g) under punkt 2.1 i vedtektene ble enstemmig vedtatt. 4

5 NORGES POLITILEI*1jG Sak 11 Budsjettfor 2013 S aksfremlegg: Etter vedtektene skal representantskapet vedta budsjett for NPL. Landsstyret har vedtatt et midlertidig budsjett som vi har forholdt oss til frem til Representantskapet nå er samlet og kan vedta budsjettet. Styrets budsjettforslag blir utdelt på møte og gjennomgått av Svein Stuberg. Budsjettet balanserte med et underskudd på kr I 5 07,- Representantskapet godkjenner detfreinlagte badsjett for NPL for I Sak 12 Handlingsprogrammet I Saksfrernlegg: Styrets forslag til handlingsprogram for perioden 2013 var sendt ut på forhånd og ble gjennomgått av Geir Krogh i møtet. HandlingsprogranMnet er Norges Politilederlags kjøreplan for den neste toårsperioden. I denne perioden må vi ta stilling til Politianalysen og stortingsmeldinger som omhandler blant annet struktur, både på politidistrikt og drifisenheter, og oppgaveportefølje i politi- og lensmannsetaten. Handlingsprogrammet tar opp i seg de utfordringene som kommer og videre må handlingsprogrammet sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår. I debatten som fulgte hadde følgende ordet: Lonns- og arbeidsvi1kr: Kjetil Lunde: Tok opp spørsmål knyttet til en utvikling mot mer individuell avlønning av ledere. Tore Salvesen: Mente det var viktig å få inn i handlingsplanen at organisasjonen må være bidragsyter til å få en så god lokal lønnspolitikk som mulig. Strukturendringer og nærpoliti: Her hadde bl.a. følgende ordet: Jøm Flatha, Bjørn Bergundhaugen. Tore Salvesen og Guttonn Hagen. IKT-satsingen: Her hadde Edvard Børø ordet. Oppgaver: Asbjørn Sjølie kunne ønske seg en tydeligere formulering rundt spørsmålet om etaten fortsatt skal ha sivile rettspleieoppgaver. Bevæpning: Asbjørn Sjølie tok til ordet for at man bør ha presise regler som skal gjelde for hele etaten på dette området, noe som også ble støttet av AlfSollid. Bjorn Bergundbaugen sa seg uenig i dette standpunktet under henvisning til de ulike forholdene nmdt omkring i etaten. 5

6 - Østlandet Sør- NORGES P UTILEDERLAG De foreslåtte endringer/tillegg/presiseringer ble levert skriftlig til dirigenten. Redaksjonskomiteen trådte deretter i arbeid for å innarbeide forslagene. Geir Krogh redegjorde for endringene. Handlingsprogra,nmet 2013 vedtas. (Link til oppdatert handlingsprograrn: no/ornnpl/handlingspro gram) I Sak 13 Valg Saksfremlcgg: Saksfrernlegg: Vedtektenes pkt 3.2 j fastsetter i sin opplisting av oppgaver til Representantskapet: På representantskapsmøtet hvert annet årforeta ordinære valg etter punkt 3.4. FRAMGANGS MÅTE VED VALG AV LANDSTYRE a) Ordinære valg gjennomføres hvert annet år. b) Leder velges for to år, uten hensyn til valgdistrikt. c) 4 styremedlemmer, ett fra hvert valgdistrikt, velges for fire år. To styremedlemmer velges ved hvert ordinære valg. d) Nestleder velges for to år blant styremedlemmene. e) Personlige vararepresentanter for de fire landsstyrerepresentantene velges etter samme fremgangsmåte som under litra c) over. f) Ingen kan sitte i vervene som leder, nestleder og styremedlem lenger enn 8 år. Representantskapet kan fravike denne regelen i spesielle tilfeller. g) Alle valg skal foregå skriftlig hvis flere kandidater er foreslått. Ved valg av tillitsvalgt kreves absolutt flertall. Er dette ikke oppnådd ved første gangs avstemming, foretas endelig valg mellom de to med høyest stemmetall. Ved stemmelikhet foretas det loddtrekning. Valgkomiteen ble oppnevnt på representantskapsmøte i 2012 og har bestått av: i.audhild Notø / Leder 2.Lillian Bersaas - og vestlandet 3.Edvard Børo - Midt-Norge 4.Asbjørn Sjølie - Nord-Norge Følgende verv var på valg i 2013: Funksjon Valgperiode Navn Merknad Leder Jonny Nauste På valg 2013 Nestleder BjernBergundhaugen På valg 2013 Styremedlem Kjetil Andersen Ikke på valg Sør- og Vestlandet 2011 Rogaland 6

7 2013 NORGES POLITILEDERLAGj Vararepresentant 2011 Odd Nordmo Utmeldt 2012 Agder uppleringsvalg 2013 Styreniedlein Bjorn Bergundhaugen På valg 2013 Østlandet Hedmark Oppland Vararepresentant Geir Krogh På valg 2013 Akershus og Østfold Styremedlem Bente Markhus På valg 2013 Midt-Norge Midt-Norge Vararepresentant 2009 Man Ann Lileby På valg 2013 Sør-Trøndelag Utmeldt - sluttet Styremedlem AlfErling Isaksen Ikke på valg Nord-Norge 2011 Finnmark Vararepresentant 2011 Asbjom Sjølie Ikke på valg Hålogaland Valgkorniteen ved Asbjøm Sjøli la frem følgende forslag: I Funksjon Valg Navn Politidistrikt Valgdistrikt Merknad periode Leder Jonny Nauste På valg 2013 Styremedlem Kjetil Andersen Rogaland Sør- og Ikke på valg Vestlandet Vararepresentant Anita Stenvik Hordaland Sør- og Suppleringsvalg Vestlandet 2013 Styrenaedlem Bjorn Gudbrandsdal På valg 2017 Bergundhaugen Vararepresentant Frank Gran Vestfold Østlandet På valg 2017 Styremedlem Elisabeth Eriksen Sør-Trøndelag Midt-Norge På valg 2017 Vararepresentant Marit Fostervold Sør-Trøndelag Midt-Norge På valg 2017 Johansen Styremedlem AlfErling Isaksen Østfinnmark Nord-Norge Ikke på valg Vararepresentant Asbjorn Sjølie Midtre Nord-Norge ikke på valg Hålogaland Nestleder velges blant styremedlemmene. Det er valgkomiteens forslag at Bjørn Bergundhaugen velges til nestleder i den neste toårs perioden.. Valgkomiteens forslag til nye verv i landsstyret ble enstemmig vedtatt. Sak 14 Valg av revisor Saksfremlegg: Representantskapet skal velge revisor jf vedtektene 3.2. Det er ingen revisjonsplikt for laget og vi har avviklet ordningen med ekstern revisjon. Otto Stærk har vært revisor for perioden Otto Stærk velges som revisorfor perioden

8 NORGES POLZTILED ERLAG Underskrivt av protokoll Elisabeth Bråten Engen og Edvin Gard ble utpekt til å underskrive protokollen Sted: Sted: Ç ei eq9 Dato: / Dato: L?L;)(3 Elisabeth Bråten Engen U Edvin Gard 8

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen Referat fra representantskapsmøte 22.5.2014 kl 10-14 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen REFERAT Nr Sak Saksordfører Vedlegg 1 Åpning av representantskapsmøtet Leder 2 Navnopprop Leder 3 Godkjenning

Detaljer

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116 AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4 Ledersamling fra s. 5 Redaktørskifte s 19 Politianalysen s 22 STIFTET 1893 Besøksadresse: Brugata 19, Oslo Postboks

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i YS-huset, Oslo 12.juni 2008.

Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i YS-huset, Oslo 12.juni 2008. Stiftet 1893 Beretning fra landsstyret for perioden juni 2008 juni 2009 Innledning Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 VEDTEKTER Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 Kapittel I - Personellforbundets vedtekter 1 Formål Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som står tilknyttet

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer