FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT"

Transkript

1 FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til Norge og alternativ losji, bes du vennligst umiddelbart ta kontakt med: Falck TravelCare, hele døgnet Dekningsoversikten er en integrert del av de generelle forsikringsvilkårene og forsikringsbeviset fra. Rapporteringssted for skader for kategoriene II, IV, V og VI: Falck TravelCare Postboks 172, Sentrum N-0102 Oslo Norge Tlf: Fra til E-post: Avhengig av den betalte premie og informasjon gitt i forsikringsbeviset er denne forsikring gyldig for: A. Kategori IV : Avbestillingsforsikring B. Kategori I, II, III, V og VI : Reiseforsikring C. Kategori I - VI : Reise- og avbestillingsforsikring Kategori I: Kostnader knyttet til nødssituasjoner Forsikringsbeløp Selskapet dekker følgende kostnader opp til de angitte maksimumsbeløpene hvis disse kostnadene er nødvendige i forbindelse med (per person per hendelse, med mindre annet er oppgitt) a. Sykdom, ulykke og/eller død: Ekstra overnattingskostnader: NOK 410 per person per dag i maksimalt 7 dager Tilleggskostnader knyttet til hjemreise til Norge Kostnader forbundet med behandling på sykehus NOK 410 per forsikringsbevis b. Hjemreise før planlagt tidspunkt: Tilleggskostnader knyttet til hjemreise til Norge c. Ved mistet flyavgang: Tilleggskostnader knyttet til reise Opp til den utbetalte pris for den mistede billett d. Tvungen forsinkelse: Ekstra overnattingskostnader NOK 410 per person per dag Tilleggskostnader knyttet til hjemreise til Norge e. Retur til Norge med luftambulanse NOK f. Lete- og redningsoperasjoner NOK g. Henting av familiemedlemmer: Ved livsfare: Ekstra reisekostnader (maksimalt to familiemedlemmer) Ekstra overnattingskostnader (maksimalt to familiemedlemmer) NOK 410 per person per dag i maksimalt 7 dager Hvis forsikrede reiser videre på egen hånd: Ekstra reisekostnader (maksimalt ett familiemedlem) Ekstra overnattingskostnader (maksimalt ett familiemedlem) NOK 410 per person per dag i maksimalt 5 dager h. Transportkostnader ved dødsfall: Transportkostnader for den døde eller Kostnader ved begravelse eller kremering i utlandet inkludert reisekostnader for to familiemedlemmer Begrenset oppad til kostnadene forbundet med transport av den døde til Norge. I tillegg vil selskapet refundere følgende kostnader hvis de er forårsaket av en hendelse som dekkes av denne kategorien: i. Forsendelse av medisiner, proteser eller hjelpemidler: Forsendelseskostnader j. Telekommunikasjonskostnader NOK 410 per hendelse k. Tilleggskostnader i forbindelse med reisefølge som er forsikret i annet selskap I samsvar med de gjeldende maksimumsbeløpene i denne kategorien. D.KLM.NO-10/12

2 Dekningsbeløp (per person per forsikringsbevis, med Kategori II BAGASJE mindre annet er oppgitt). Dekningsbeløp NOK Fradrag per person per hendelse NOK 250 Inkludert: Foto-, film-, video/dvd-, data-, telekommunikasjonsutstyr og verdigjenstander NOK Kontaktlinser og briller NOK Musikkinstrumenter NOK Reisedokumenter NOK Medisinsk utstyr NOK Varer som er kjøpt inn under reisen NOK Gaver til tredjeparter NOK Tilleggsdekning: Erstatning av klær og/eller toalettsaker NOK Dekningsbeløp (per person per forsikringsbevis, med Kategori III KOSTNADER KNYTTET TIL MEDISINSK BEHANDLING I UTLANDET mindre annet er oppgitt). Kostnader knyttet til medisinsk behandling i utlandet: utgifter til lege og sykehus NOK kjøp/leie av krykker/rullestol NOK 840 nødvendige proteser på grunn av ulykke NOK Fradrag per person per hendelse NOK 250 Utgifter til tannlege: Øyeblikkelig hjelp NOK Kategori IV KANSELLERING Selskapet refunderer beløp opp til de tidligere nevnte maksimalbeløpene hvis disse kostnadene er en konsekvens av en forsikret hendelse som resulterer i: Kansellering av bestilt flyreise Fradrag per person per hendelse Forsikringsbeløp (per person per forsikringsbevis, med mindre annet er oppgitt). NOK per person og NOK for hver hendelse 25% med minimum NOK 250 per person begrenset oppad til NOK per forsikringbevis Kategori V JURIDISK BISTAND Juridisk bistand NOK Kategori VI REISEANSVAR Forsikringsbeløp Reiseansvar NOK per person per hendelse Fradrag per person per hendelse NOK ADVARSEL: Utvis vanlig forsiktighet til enhver tid. Forlat aldri bagasjen uten tilsyn, selv ikke i bil (se kategorivilkårene for bagasje). Sjekk alltid de generelle forsikringsvilkårene, særlig forpliktelsene som er nevnt i de generelle vilkårene, og kategorivilkårene for bagasje.

3 GENERELLE VILKÅR I tillegg til de generelle vilkårene styres denne forsikringen av kategorivilkårene for de kategoriene som dekkes av forsikringen. Les de følgende generelle vilkårene nøye. De inneholder nøyaktig informasjon med hensyn til rettigheter og plikter og gir også svar på eventuelle spørsmål. Paragraf 1. Definisjoner De følgende termene skal ha følgende betydning i disse generelle vilkårene: Selskap : AGA International SA, nederlandsk branch, opererer som med kontor i, registreretved Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) Nº og i Commercial Register Amsterdam Nº Forsikret : den personen som er angitt som forsikret i forsikringsbeviset Partner : ektefelle eller den personen som forsikrede har levd sammen med på langvarig grunnlag (i minst ett år fra ikrafttredelsesdatoen for forsikringspolisen) Familie : forsikrede og partner og/eller (foster- eller ste-)barn som er yngre enn 25 år, og som bor hjemme. Familiemedlemmer: 1. ledd : partner, foreldre/svigerforeldre, barn/svigerbarn, så vel som foster- og/eller steforeldre og -barn 2. ledd : søsken, svogere/svigerinner, foster- og/eller stesøsken, besteforeldre og barnebarn. Reisefølge : en person som reiser sammen med forsikrede. Operatør : Falck TravelCare : behandler alle krav som måtte oppstå i henhold til kategori I på vegne av selskapet. Falck TravelCare Postboks 172, Sentrum N-0102 Oslo, Norge : behandler alle krav som måtte oppstå i henhold til kategoriene II til VI på vegne av selskapet. Paragraf 2. Forsikringsgrunnlag Selskapet dekker bare de kategoriene som det er tatt ut forsikring for slik det er angitt i dekningsoversikten og/eller forsikringsbeviset. Dekningen er begrenset til de maksimumsbeløpene som er angitt i dekningsoversikten, med overholdelse av angitt maksimal periode for det maksimale antallet personer som er angitt i dekningsoversikten og begrenset opp til maksimumklasse slik det går fram av dekningsoversikten. Reiseforsikringen er gratis for småbarn som er under to år..antall forsikringspoliser som er tegnet, er identisk med antall forsikrede personer slik det er angitt i forsikringsbeviset. En forsikringspolise gjelder kun for den personen i hvis navn den er utstedt til. Forsikrede summer i disse forsikringspolisene kan ikke kombineres med forsikrede summer i noen annen polise, og forsikringspolisene er ikke overførbare. Betingelser som gjelder i forhold til én forsikret person, gjelder ikke nødvendigvis i forhold til en annen person, med mindre dette er uttrykt eksplisitt. Paragraf 3. Forsikringens gyldighet 3.1 Forsikringspolisen er bare gyldig hvis den er tegnet samtidig med bestillingen av flybillett fra KLM. 3.2 Forsikringspolisen er bare gyldig hvis den er tegnet for hele perioden som reisen varer (utreise, opphold og hjemreise). 3.3 Selskapet forsikrer bare personer som, i gyldighetsperioden for polisen, er registrert i et norsk folkeregister som fastboende, og som faktisk bor på bostedet i Norge, slik det også går fram av forsikringsbeviset. 3.4 Forsikringen er ikke gyldig hvis selskapet allerede har informert forsikrede på et tidligere tidspunkt om at det ikke ønsker å forsikre ham/henne. I slike tilfeller vil selskapet refundere eventuell premie som allerede er betalt, etter forsikredes forespørsel. 3.5 Alle kategoriene det er tegnet forsikring for, skal behandles i henhold til de generelle polisevilkårene, med mindre de avviker fra kategorivilkårene. Paragraf 4. Gyldighetsperiode, dekningsperiode 4.1 For kategoriene I til og med VI, unntatt kategori IV: Gyldighetsperioden for forsikringen er det antall dager som forsikringen har gyldighet (maksimalt 31 eller 62 dager, avhengig av den premie som er betalt). Gyldighetsperioden er angitt i forsikringsbeviset. Hvis den totale varigheten på turen er mer enn 31 eller 62 dager, eller hvis det ikke er satt opp noen dato for hjemreise eller for reisens slutt, vil dekningen opphøre, ipso jure, 31 eller 62 dager etter avreisedatoen eller begynnelsen på reisen slik det går fram av forsikringsbeviset. Hvis gyldighetsperioden er overskredet på grunn av forsinkelse av offentlige transportmidler som forsikrede reiser med, eller fordi en hendelse er oppstått som forsikrede er forsikret mot (bortsett fra slike hendelser som dekkes av kategorien for bagasje), skal forsikringen automatisk ha gyldighet inntil første mulighet for forsikrede til å reise hjem. Innen forsikringens gyldighetsperiode skal dekningsperioden starte så snart forsikrede og/eller hans/hennes bagasje forlater boligadressen eller bostedet, og slutte så snart forsikrede og/eller hans/hennes bagasje er tilbake ved slik boligadresse eller bosted. 4.2 For kategori IV: Forsikringsdekningen skal ha gyldighet fra første dag kanselleringsratene gjelder, og skal opphøre å ha gyldighet så snart den første forsikrede tjenesten som KLM leverer, begynner. Paragraf 5. Område som forsikringen gjelder for Forsikringen er gyldig i hele verden (med unntak av staten sikrede er hjemmehørende i).

4 Paragraf 6. Betaling eller refusjon av premie Dagen før gyldighetsperioden begynner, må forsikrede ha betalt premien til selskapet eller til en agent som er utnevnt av selskapet. Hvis premien ikke er betalt, er ikke forsikringen gyldig. Forsikredes plikt til å betale premien gjelder imidlertid fortsatt. Så snart forsikringen er blitt effektiv har ikke forsikrede rett til å få refundert premien. Paragraf 7. Generelle plikter i tilfelle det skulle oppstå skade Hvis det skulle oppstå en skade, må forsikrede eller hans/hennes arvinger gjøre følgende: 7.1 Fylle ut skadeskjema fullstendig og sannferdig, underskrive det og sende det, sammen med forsikringsbeviset, til selskapet. Skadeskjemaet fås hos selskapet eller en av dets agenter. 7.2 Gjøre alt som er mulig for å begrense skaden, følge alle råd som selskapet og Falck TravelCare måtte gi, samarbeide fullt med selskapet og Falck TravelCare, og ikke gjøre noe som kan skade interessene til selskapet og Falck TravelCare. 7.3 Sende alle krav om dekning (opp til grense for refusjonsbeløpet) til selskapet. Dette er kun nødvendig hvis selskapet ikke har fått forsikredes rettigheter ved å betale refusjonen. Forsikrede skal forelegge alle beviser på ovennevnte krav til selskapet. 7.4 I særlige tilfeller er det nødvendig å få forhåndstillatelse fra selskapet til betaling av særlige kostnader for å få dem refundert. Dette gjelder, blant annet, ekstra reisekostnader for retur til Norge, alternativ overnatting, en alvorlig ulykke, sykehusinnleggelse over 24 timer eller død. I slike tilfeller må en ta kontakt med Falck TravelCare umiddelbart og oppgi forsikringsdata. 7.5 Forsikrede må sende legeerklæringene til selskapet, de originale fakturaene knyttet til legebehandling, reise- og transportkostnader og eventuelle ekstra kostnader til reise og/eller opphold, de originale fakturaene fra utenlandsk begravelsesbyrå og all annen dokumentasjon som selskapet måtte ønske å få. 7.6 Forsikrede skal gjøre sitt ytterste for å skaffe til veie refusjon fra transportør for ubrukte billetter. I tillegg må han/hun være i stand til å påvise overfor selskapet, ved å legge fram bevis, at påløpte ekstra kostnader til reise og/eller opphold har vært nødvendige. Slike bevis kan for eksempel omfatte dødsattest eller en signert erklæring fra behandlende lege i utlandet. 7.7 Forsikrede kan bare transporteres med ambulanse, taxi, luftambulanse eller annet ikke offentlig transportmiddel hvis Falck TravelCare har gitt tillatelse til dette på forhånd. Hvis forsikrede unnlater å oppfylle ovennevnte plikter, vil ikke selskapet betale dekning/foreta utbetaling. Paragraf 8. Rapporteringssted for skader 8.1. For kategori I og III: Falck TravelCare Tlf: E-post: 8.2. For kategoriene II, IV, V og VI: Falck TravelCare Postboks 172, Sentrum N-0102 Oslo Norge Tlf: Fra til E-post: Paragraf 9. Frist for rapportering av skade Hvis det skulle oppstå en hendelse som det er tegnet forsikring for, må forsikrede eller hans/hennes etterlatte, rapportere hendelsen til selskapet innen følgende frist Hvis forsikrede dør: innen 24 timer (per telefon eller faks) Hvis forsikrede må innlegges på sykehus i mer enn 24 timer: innen 7 dager etter innleggelse (skriftlig rapport) I alle andre tilfeller: innen 28 dager etter utløpet av gyldighetsperiode (skriftlig rapport) Hvis skaden ikke blir rapportert til Falck TravelCare på korrekt måte, vil ikke selskapet betale ut refusjon, med mindre forsikrede eller hans/hennes etterlatte kan bevise at det ikke var, innenfor rimelighetens grenser, deres feil at saken ble innmeldt for sent. Retten til refusjon oppheves uansett ugjenkallelig hvis selskapet ikke har mottatt skaderapporten senest innen 180 dager etter at hendelsen er oppstått Du må hjelpe selskapet med å få eller følge opp dekning eller bidrag fra en tredjepart eller andre forsikringsselskaper, inkludert trygdekontoret, (Offentlig reisesykeforsikring) ved å gi alle nødvendige opplysninger og fylle ut nødvendige skjemaer. Paragraf 10. Generelle unntak opphevelse av retten til dekning Ut over de spesifikke unntak i hver kategori omfatter den angivne dekning i alle forsikringskategorier ikke: Skader som direkte eller indirekte er forårsaket av krigshandlinger, inkludert væpnet konflikt, borgerkrig, opprør, indre uroligheter, opptøyer og mytteri. Hvis forsikrede blir påført skade under ovennevnte hendelser, som ikke er relatert til slike hendelser i det hele tatt, skal selskapet bare betale slik dekning hvis forsikrede beviser at skaden rent faktisk ikke var forbundet med slik hendelse Skade som er direkte eller indirekte relatert til eller forårsaket av forsikredes deltakelse i, eller bevisst medvirkning til, flykapring, streik eller terrorisme Skade som er direkte eller indirekte relatert til beslagleggelse og/eller konfiskasjon Skade som er forårsaket av, oppstår under eller som en følge av, kjernefysiske reaksjoner, uansett hvordan eller hvor

5 reaksjonen oppstod Skade som er en direkte eller indirekte følge av epidemier eller pandemier Skade som er oppstått som en konsekvens av deltakelse i, eller utføring av, en straffbar handling eller forsøk på samme Skade som er oppstått utenfor området der forsikringen er gyldig, eller utover gyldighetsperioden til forsikringsbeviset Det foreliggerer ingen rett til dekning hvis slike forhold var kjent eller til stede på det tidspunktet da forsikringen ble tegnet, og det ville være rimelig grunn til å forvente at slike kostnader ville påløpe Retten til utbetaling eller erstatning med hensyn til hele kravet bortfaller hvis forsikrede eller hans/hennes etterlatte bevisst har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger Retten til dekning skal bare bortfalle med hensyn til den delen av kravet som gjelder gjenstander og/eller dokumenter som selskapet har bedt om, og som ikke er mottatt innen 180 dager etter at forespørselen ble sendt. Forsikringen gir heller ikke dekning i følgende saker og/eller i forhold til følgende kostnader: Hvis forsikrede er syk eller i dårlig form før eller på det tidspunktet ulykken inntreffer, inkludert mental eller fysisk lidelse eller sykdom, selvmord eller forsøk på selvmord Graviditet og alle relaterte kostnader, med unntak av kostnader som følger av komplikasjoner Forsett eller grov uaktsomhet fra forsikredes side eller fra den personen som vil ha interesse i dekningen Deltakelse i ugjerninger, krangel, slåsskamp, utfordringer, deltakelse i ekspedisjoner Bruk av alkohol eller andre narkotiske stoffer eller stimulerende midler, inkludert milde og harde stoffer Utføring av andre aktiviteter enn av administrativ, kommersiell eller kontrollmessig karakter, med mindre aktiviteter av en annen karakter er inkludert i polisen og dette går uttrykkelig fram av forsikringsbeviset Brudd på transportselskapenes sikkerhetsregler Ballongturer og undervannsturer med undervannsbåt Spesielle (vinter-)sportsgrener. Spesielle sportsgrener omfatter fjellklatring, bergklatring, isklatring, rappellering, speleologi (huleforskning), strikkhopping, fallskjermhopping, paragliding, hanggliding, seilflyvning, glideflyvning, så vel som andre sportsgrener som innebærer mer enn normal risiko. Spesielle vintersportsgrener omfatter aking, bobkjøring, ishockey, utfor, skikonkurranser, skihopping, skiflyvning, skiakrobatikk, fjellturer på ski, paraskiing, heliskiing, så vel som andre vintersportsgrener som innebærer mer enn normal risiko Deltakelse i en av de følgende sportsgrenene: boksing, bryting, karate og andre kampsportsgrener, jiu jitsu og rugby Deltakelse i konkurranser og forberedelser til konkurranser, for eksempel trening Deltakelse i eller forberedels til løp, rekordforsøk og pålitelighetsprøver med motorkjøretøy eller motorbåt Bruk av båt utenfor vannveier innenlands, bortsett fra i tilfeller der dette ikke innebærer noen spesiell risiko Kostnader knyttet til framkalt abort Hvis årsaken til at forsikrede har reist til forsikringsområdet omfatter hensikt om å motta medisinsk behandling. Paragraf 11. Risiko ved flyreise Hvis forsikrede reiser med fly, er hun/han kun forsikret som passasjer, og ikke som mannskap, flyinstruktør, pilot under opplæring eller fallskjermhopper. For å være forsikret må forsikrede fly med et godkjent flyselskap. Disse flyene må være utstyrt for passasjerbefordring og bruke godkjente flyplasser. Paragraf 12. Forsikret for samme risiko i flere selskaper Hvis, uten denne forsikringspolisen, det kan settes fram et krav om dekning eller utbetaling på grunnlag av en annen forsikringspolise, lov eller regelverk, om det er av tidligere dato eller ikke, skal denne polisen kun være gyldig som siste utvei etter at de øvrige rettighetene er benyttet. I slikt tilfelle vil kun den skaden som overstiger det beløpet som det kan kreves erstatning for andre steder, dekkes. Paragraf 13. Utbetaling av dekning Selskapet skal utbetale forsikringsdekningen til forsikrede med mindre hun/han har informert selskapet om å utbetale dekningen til noen annen. Hvis forsikrede er død, skal forsikringsdekningen utbetales til den dødes rettmessige arvinger. Paragraf 14. Annullering av rettigheter Hvis forsikrede eller hennes/hans etterlatte legger fram et krav til selskapet, skal selskapet respondere ved enten å avvise kravet eller (tilby) utbetaling som endelig oppgjør. Forsikredes eller hans/hennes etterlattes krav skal annulleres 180 dager etter at selskapet har gitt til kjenne sin stilling (avvisning eller utbetaling), såfremt det ikke allerede er fremmet sak for domstolene. Paragraf 15. Krav om tilbakebetaling ved uforsikrede tjenester og/eller kostnader Hvis selskapet har sagt seg villig til å dekke kostnader og/eller tjenester som er påløpt/gitt av selskapet eller av en av dets leverandører, og som ikke dekkes av forsikringen (slikt som særlige kostnader til ytre kiste) skal selskapet ha rett til å kreve tilbake kostnader det allerede har betalt eller å føre dem opp som motregning i forbindelse med dekning som ennå ikke er utbetalt. Forsikrede er hver for seg erstatningsansvarlig og forpliktet til å betale kravet innen 30 dager etter skriftlig melding. Hvis slik betaling ikke finner sted, vil selskapet engasjere inkassobyrå. Paragraf 16. Personlig informasjon De personlige opplysningene som er oppgitt på søknadsskjemaet om, eller oppgitt ved endring av, en forsikringspolise, behandles av selskapet for inngåelse og effektuering av forsikringsavtaler og behandling av forhold i forbindelse med disse, som også omfatter å forhindre og bekjempe svindel og aktiviteter som utføres i den hensikt å utvide kundebasen.

6 16.2. På ordre fra selskapet yter Falck TravelCare direkte hjelp i tilfeller som omfatter innleggelse på sykehus, alvorlige ulykker eller død. Hvis Falck TravelCare anser det som nødvendig i samband med en konkret forespørsel om hjelp, kan det be om opplysninger fra forsikrede, hans/hennes familiemedlemmer, hjelpearbeidere på stedet og/eller behandlende lege og, hvis nødvendig, skaffe til veie disse opplysningene for personer som er direkte involvert i hjelpearbeidet. Forespørsel og tilveiebringelse av medisinske opplysninger blir kun foretatt av, eller etter ordre fra, medisinsk rådgiver hos Falck TravelCare På ordre fra selskapet, behandler Falck TravelCare alle krav grunnet på denne forsikringen knyttet til kategoriene II til og med VI. Hvis Falck TravelCare anser det som nødvendig i samband med en konkret forespørsel og hjelp, kan det be om opplysninger fra forsikrede. Paragraf 17. Tvister Enhver tvist som måtte oppstå på grunnlag av denne forsikringsavtalen, skal legges fram for kompetent rettsinstans såfremt partene ikke blir enige om en annen måte å løse tvisten på Denne forsikringen er underlagt norsk lov. Spørsmål eller klager skal først og fremst rettes til administrerende direktør i Falck TravelCare. Hvis forsikrede ikke er tilfreds med behandlingen av en klage, bør forsikrede vurdere å henvende seg til Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo KATEGORIVILKÅR Kategori I. KOSTNADER PÅLØPT I FORBINDELSE MED EN NØDSITUASJON Disse kategorivilkårene er også underlagt de generelle vilkårene, med mindre de fraviker fra disse kategorivilkårene. Paragraf 1. Typen og omfanget av forsikringen Selskapet dekker ekstra kostnader knyttet til reise og/eller overnatting og/eller andre kostnader slik de blir beskrevet i de følgende paragrafene, begrenset oppad til de maksimumsbeløpene som er oppgitt i dekningsoversikten for den forsikringen som er tegnet, der en også må være oppmerksom på forsikringsperioden som er oppgitt, det totale antall personer som er nevnt i dekningsoversikten og opp til maksimalt den klassen som er angitt i dekningsoversikten, hvis de skyldes: 1.1. Sykdom, ulykke og/eller død (paragraf 4) Hjemreise før planlagt tidspunkt (paragraf 5) Mistet flyavgang (paragraf 6) Tvungen forsinkelse (paragraf 7) Retur til Norge med luftambulanse (paragraf 8) Lete- og redningsaksjoner (paragraf 9) Henting av familiemedlemmer (paragraf 10) Transportkostnader ved dødsfall (paragraf 11). I tillegg dekker selskapet følgende kostnader hvis de er forårsaket av en hendelse som dekkes av denne kategorien: 1.9. Forsendelse av medisiner, proteser eller hjelpemidler (paragraf 12) Telekommunikasjonskostnader (paragraf 13) Tilleggskostnader i forbindelse med reisefølge som er forsikret i annet selskap (paragraf 14). Paragraf 2. Særlige bestemmelser I henhold til disse kategorivilkårene, skal begrepet overnattingskostnader defineres som: kostnader forbundet med kost og losji. De kostnadene forsikrede normalt ville ha pådratt seg for nødvendige måltider, blir trukket fra dekningen for ekstra kostnader forbundet med overnatting. Dette fradraget er 20 % av disse rimelige påløpte kostnadene. Paragraf 3. Hjelp fra Falck TravelCare Hvis det skulle oppstå en hendelse i forbindelse med denne kategorien, tilbyr Falck TravelCare hjelp til å organisere: - transport, - nødvendig (medisinsk) hjelp under (hjem-)reisen. I tillegg omfatter hjelpen råd og annen hjelp som Falck TravelCare anser å være nyttig og nødvendig. Paragraf 4. Sykdom, ulykke og/eller død Hvis forsikrede blir syk eller blir rammet av en ulykke i det området som dekkes av forsikringen, skal selskapet dekke følgende kostnader, forutsatt at de er medisinsk nødvendige ifølge oppfatningen til den legen som er engasjert av selskapet, og at de er direkte følger av sykdommen eller ulykken: 4.1. Nødvendige utgifter til overnatting etter forsikringens dekningsperiode Nødvendige utgifter knyttet til hjemreisen til hjemstedsadresse eller bolig i Norge med ambulanse, taxi eller offentlig transport, så vidt disse kostnadene er høyere enn de som opprinnelig var planlagt for hjemreisen Nødvendige ytterligere utgifter til overnatting under forsikringens dekningsperiode Hvis medforsikrede familiemedlemmer eller medforsikret reisefølge for en forsikret person som er innlagt på sykehus, besøker denne på sykehuset, skal de ekstra reiseutgiftene til offentlig transport eller privat transport, dekkes Hvis den forsikrede reiser med et familiemedlem som blir syk, blir utsatt for en ulykke eller dør, skal selskapet dekke utgifter for den forsikrede som beskrevet i paragraf 4.1, 4.2, 4.3. Forutsetningen er at personen som blir rammet, er forsikret i

7 selskapet i samme periode Den samme betalingen vil også gjelde en i den rammede personens reisefølge. Forutsetningen er at dette reisefølget er forsikret i selskapet for samme periode. Paragraf 5. Hjemreise i tilfeller der et familiemedlem får medisinske problemer Hvis forsikrede og/eller hans/hennes forsikrede familiemedlemmer må reise hjem til bostedsadresse eller bolig i Norge før planlagt hjemreise på grunn av at et familiemedlem i 1. eller 2. ledd er død eller (etter legens oppfatning) har en livstruende sykdom eller en livstruende skade, skal selskapet dekke nødvendige kostnader knyttet til hjemreisen såfremt de er høyere eller ulike kostnadene knyttet til den opprinnelig planlagte hjemreisen. Forsikrede må reise med sitt private kjøretøy eller offentlig transport. I tillegg vil den samme dekningen gjelde maksimalt én i reisefølget til angjeldende forsikrede person(er). Forutsetningen er at dette reisefølget er forsikret i selskapet for samme periode. Paragraf 6. Mistet flyavgang Hvis forsikrede mister den bestilte flyavgangen som følge av: 6.1. Forsinkelser i den offentlige transporten som forsikrede benytter til avreiseflyplassen eller på grunn av streik i transportselskapet, naturkatastrofer eller oversvømmelse, 6.2. Hvis det private kjøretøyet forsikrede reiser til flyplassen med bryter sammen på grunn av en ytre årsak som en kollisjon, brann eller eksplosjon eller en mekanisk feil. Selskapet skal yte dekning for kostnadene til en ny reise innen for de neste 24 timer fra det originale reisetidspunkt, opp til maksimumbeløpet i dekningsoversikten. Forutsetningen for slik dekning er at de ovenfornevnte årsakene til forsinkelsen, ikke oppstod før avreisen til flyplassen og ikke var kjent eller måtte forventes på dette tidspunktet. Paragraf 7. Tvungen forsinkelse Hvis forsikrede er tvunget til å oppholde seg i utlandet etter at forsikringen gyldighetsperiode er utløpt, men bare hvis dette er forårsaket av streik i transportselskap, streik blant de ansatte på flyplassen, tåke, naturkatastrofe eller ras, vil selskapet dekke, inntil første mulighet til hjemreise, den delen av de ekstra kostnadene til losji og offentlig transport som er høyere enn kostnadene til den opprinnelig planlagte turen. Forutsetningen for slik dekning er at de ovenfornevnte årsakene til forsinkelsen ikke oppstod før eller under starten på reisen og ikke var kjent eller forventet på slikt tidspunkt. Paragraf 8. Retur til Norge med luftambulanse Hvis forsikrede er syk eller skadet og ikke kan reise på annen måte (det vil si med passasjerfly, ambulanse eller taxi) på grunn av sin helsetilstand, skal selskapet dekke hjemreisen til Norge med luftambulanse. Hjemreise på denne måten skal bare dekkes hvis det er medisinsk nødvendig, og når selskapet har gitt forhåndstillatelse til slik transport. Den medisinske nødvendigheten av hjemreise med luftambulanse skal vurderes av en lege som er engasjert av selskapet, i konsultasjon med behandlende lege i utlandet. Begrepet medisinsk nødvendighet skal uansett gjelde hvis livet til forsikrede kan reddes, eller hvis risikoen for uførhet kan reduseres og/eller forhindres ved at forsikrede reiser hjem med luftambulanse. Hvis forsikrede har rett til dekning av hjemreise med ambulansefly, har hun/han ikke rett til dekning av ytterligere reisekostnader. Transportkostnadene fra det utenlandske sykehuset til flyplassen og fra den norske flyplassen til sykehuset (inkludert kostnadene til medisinsk overvåking) blir likevel dekket. Hvis forsikringen er tegnet og/eller er trådt i kraft mens forsikrede allerede fikk medisinsk behandling utenfor Norge, vil de før nevnte kostnadene ikke ble dekket. Paragraf 9. Lete- og redningsaksjoner Hvis forsikrede blir syk eller rammet av en ulykke som dekkes av forsikringspolisen i utlandet, dekker selskapet forsikredes eller hans/hennes familiemedlemmers kostnader som påløper i henhold til krav fra lokale, vedkommende myndigheter, i samband med søk etter og/eller redning av den forsikrede. Disse kostnadene blir også dekket hvis vedkommende myndigheter har mistanke om en ulykke. Paragraf 10. Henting av familiemedlemmer Hvis forsikredes liv er i fare på grunn av sykdom eller en ulykke ifølge lokal behandlende lege i utlandet, dekker selskapet kostnadene til å hente familien fra Norge, deres nødvendige oppholdskostnader så vel som hjemreise med offentlig transport til Norge Hvis forsikrede må fortsette reisen på egen hånd som følge av at hans/hennes reisefølge dør, skal selskapet dekke kostnadene til familie kommer til stedet fra Norge, familiemedlemmers nødvendige oppholdskostnader så vel som hjemreisen med offentlig transport til Norge. Paragraf 11. Transportkostnader ved dødsfall Hvis forsikrede dør på grunn av sykdom eller en ulykke, dekker selskapet den(de) etterlattes kostnader til: Transport av den døde til dennes siste boligadresse i Norge, Den indre kisten, Dokumenter som kreves for transporten. Hvis den døde ikke skal føres til forsikredes tidligere bostedsadresse, dekker selskapet kostnadene til begravelse (eller kremasjon) i utlandet og transport av familiemedlemmene fra Norge, begrenset oppad til det maksimumsbeløpet som ville ha blitt betalt hvis den døde skulle blitt transportert til sin siste bostedsadresse.

8 Paragraf 12. Forsendelse av medisiner, proteser eller hjelpemidler I tilfelle sykdom, ulykke, tap, tyveri av medisiner, protester eller andre hjelpemidler som er medbrakt på reisen av forsikrede, betaler selskapet fraktkostnadene forbundet med å sende disse tingene fra Falck TravelCare hvis de anses nødvendige i henhold til lege engasjert av selskapet, og det ikke finnes brukbare alternativer tilgjengelige på det angjeldende stedet. Kjøps- og tollkostnadene samt returkostnadene skal dekkes av forsikrede, også hvis artiklene som blir sendt ikke blir hentet. Ordrene kan ikke avbestilles. Paragraf 13. Telekommunikasjonskostnader Hvis den forsikrede blir rammet av en hendelse i utlandet som dekkes av denne kategorien, dekkes hans/hennes nødvendige telekommunikasjonskostnader som er en følge av slik hendelse. Paragraf 14. Tilleggskostnader i forbindelse med reisefølge som er forsikret i annet selskap Tilleggskostnader som påføres av forsikrede som et resultat av en hendelse som dekkes i henhold til denne kategorien, som rammer en person i hans/hennes reisefølge, og som ikke er oppført i forsikringsbeviset, men som har til følge at den forsikrede må fortsette reisen alene, dekkes også. Denne dekningen er kun effektiv hvis: Reisefølget har gyldig reiseforsikring tegnet i sitt eget navn, Hendelsen som rammer reisefølget dekkes av dennes reiseforsikring, og denne reiseforsikringen ikke gir dekning for tilleggskostnader som påløper for den forsikrede som reiser sammen med ham/henne, Rammet reisefølge og forsikrede hadde til hensikt å reise til og fra reisemålet sammen, Tilleggskostnadene som påløper forsikrede beviselig er nødvendige og er med rimelighet påløpt under reisen. Paragraf 15. Generelle plikter i tilfelle det skulle oppstå skade Med hensyn til paragraf 6 i disse kategorivilkårene skal forsikrede bevise retten til dekning overfor selskapet ved hjelp av uttalelser. Eksempler på slike uttalelser er, blant andre, en uttalelse fra et offentlig transportselskap, verkstedet som reparerte bilen eller nødhjelptjenesten, luftfartsselskapet eller politiet. Hvis forsikrede unnlater å oppfylle ovennevnte plikter, dekker ikke selskapet kostnadene. Kategori II. BAGASJE Disse kategorivilkårene er også underlagt de generelle vilkårene, med mindre de fraviker fra disse kategorivilkårene. Paragraf 1. Innrettingen og omfanget av forsikringen Ordet bagasje defineres som: den bagasjen som forsikrede bringer med seg på reisen til personlig bruk. Hvis forsikret bagasje blir skadet ved tyveri, tap, urettmessig tilegnelse eller skade, dekker selskapet denne skaden begrenset oppad til det maksimumsbeløpet som er angitt i dekningsoversikten under forsikringspolisen som er tegnet. I tilfelle det oppstår skade på eller tap av forsikrede gjenstander med eventuelt tilleggsutstyr, kan bare én forsikret person kreve dekning. Så lenge forsikringen er gyldig, er forsikrede også forsikret mot skade på bagasje som er sendt med eller ettersendt med båt, tog, buss eller fly mot kvittering. De maksimale dekningsbeløpene som er oppgitt i dekningsoversikten under forsikringspolisen som er tegnet, gjelder for bagasje som er nevnt i paragraf 1.1 til og med 1.9, der også nedenstående bestemmelser må overholdes: 1.1. Foto-, film-, video/dvd- og datautstyr, herunder bilde-, lyd- og datamedier. Alle de gjenstandene som til sammen utgjør utstyret, anses som en gjenstand, som kameraer, objektiver, filtre, stativer, blitz, opptakere, bager etc. Begrepet datautstyr defineres som: datamaskiner (inkludert PDA-er), inkludert påkoblet utstyr og programvare Verdigjenstander: smykker, klokker, pelser, radio- og TV-apparater, gjenstander i gull, sølv eller platina, edelstener, perler, kikkerter, lyd- og bildeutstyr (bortsett fra foto-, film-, video/dvd-, datamaskin- og telekommunikasjonsutstyr) og andre verdigjenstander Telekommunikasjonsutstyr Kontaktlinser og briller Musikkinstrumenter: musikkinstrumenter og tilleggsutstyr (med unntak av trommeskinn, strenger og munnstykker) Reisedokumenter. Reisedokumenter er definert som: førerkort og registreringssertifikater, transportbilletter som er kjøpt spesifikt for den gjeldende reisen, ID-kort, turistkort, pass og visa Medisinsk utstyr: medisinsk utstyr inkludert reparasjonskostnader. Ordet bagasje defineres også som: 1.8. Varer som er kjøpt under reisen Gaver til tredjeparter: varer som er kjøpt av forsikrede før eller under reisen som gaver til tredje parter. Paragraf 2. Egenandel For alle skader som er beskrevet i paragraf 1 (bortsett fra i paragraf 1.6 ) gjelder den egenandelen som er nevnt i dekningsoversikten. Paragraf 3. Erstatning av klær og toalettsaker Selskapet dekker erstatning av klær og toalettutstyr så lenge disse må kjøpes under forsikringens dekningsperiode fordi den registrerte bagasjen er blitt borte eller forsinket i mer enn 4 timer i forbindelse med offentlig transport. Dekningen skal aldri overstige beløpet som er oppgitt i dekningsoversikten under forsikringspolisen som er tegnet, som skal gjelde i tillegg til forsikredes beløp for bagasje.

9 Paragraf 4. Forsikret verdi Hvis det skulle oppstå ikke reparerbar skade, tap, urettmessig tilegnelse eller tyveri, utbetales det en dekning på grunnlag av forsikret verdi. Begrepet forsikret verdi defineres som erstatningsverdien, etter fradrag for et beløp for forringelse i henhold til alder eller slitasje, men slikt beløp blir ikke trukket fra hvis de tapte eller skadde gjenstandene er under ett år gamle. Begrepet erstatningsverdi defineres som: det beløpet som behøves for å skaffe til veie nye gjenstander av samme type og kvalitet. Det vil ikke bli betalt ut et høyere beløp enn det beløpet gjenstanden ble kjøpt for. Hvis det skulle oppstå reparerbar skade, blir utbetalingen gjort på grunnlag av reparasjonskostnadene. Det utbetalte beløpet skal likevel ikke overstige det beløpet som ville ha kommet til utbetaling i tilfelle av ikke reparerbar skade. Selskapet har rett til å dekke skaden in natura. Paragraf 5. Overføring av forsikrede gjenstander Hvis de forsikrede gjenstandene blir skadet, kan de ikke overføres til selskapet, med mindre selskapet ønsker dette. Så snart selskapet har utbetalt erstatningsbeløpet til forsikrede for tapte, skadde eller manglende gjenstander, skal forsikrede overføre retten til eierskap til disse gjenstandene til selskapet. Så snart forsikrede vet at tapte eller manglende gjenstander er blitt funnet, skal hun/han rapportere dette til selskapet. Hvis gjenstandene blir funnet innen tre måneder etter den datoen de ble tapt, skal forsikrede ta dem tilbake og betale tilbake dekningsbeløpet til selskapet. Paragraf 6. Spesielle plikter i tilfelle det skulle oppstå skade 6.1. I tilfelle av tap, skade eller urettmessig tilegnelse skal forsikrede rapportere dette umiddelbart til de lokale politimyndighetene. Hvis det er umulig å avgi slik rapport, må forsikrede rapportere dette ved første mulige anledning. Forsikrede skal sende inn en erklæring om denne rapporten til selskapet Hvis forsikrede mister bagasjen sin på grunn av tap, tyveri eller urettmessig tilegnelse på et hotell, skal hun/han rapportere dette umiddelbart til hotellets ledelse. Forsikrede skal sende inn en erklæring om denne rapporten til selskapet. Bestemmelsene i paragraf 6.1 skal gjelde Hvis bagasjen er transportert med et offentlig transportmiddel eller annet transportmiddel, skal forsikrede kontrollere bagasjen sin ved ankomst for å verifisere om den er i god stand og at intet mangler. Hvis forsikrede oppdager skade eller tap, skal hun/han rapportere dette til transportselskapet umiddelbart. Forsikrede skal sende inn en erklæring om denne rapporten til selskapet Bevisbyrden i forhold til tyveri, urettmessig tilegnelse av bagasje så vel som størrelsen på skaden og det faktum at forsikrede faktisk var i besittelse av bagasjen, ligger alltid på forsikrede. Forsikrede skal i tillegg bevise skaden ved hjelp av originale fakturaer eller kopier av samme, garantisertifikater, ekspertuttalelser om mulighetene for reparasjon og andre beviser selskapet måtte kreve. I tilfelle av skade skal forsikrede gjøre det mulig for selskapet å inspisere bagasjen før den blir reparert og/eller erstattet. Hvis forsikrede unnlater å oppfylle ovennevnte plikter, dekker ikke selskapet kostnadene. Paragraf 7. Særlige unntak Dekningen omfatter ikke: 7.1. Tyveri, tap, urettmessig tilegnelse eller skade på penger og reisesjekker, frimerker, dokumenter, fotografier, verdidokumenter som reisekort/billetter til offentlig transport, rabattkort, sesongbilletter, inngangsbilletter, adgangsbevis etc., varer, flyttegods, vareprøver og kunstgjenstander eller samlergjenstander Tyveri, tap, urettmessig tilegnelse eller skade på kjøretøyer og/eller tilhengere, inkludert sykler, campingvogner (inkludert teltdeler), fly, (oppblåsbare og sammenleggbare) båter, surfebrett og andre kjøretøyer eller deler og tilleggsutstyr til slike Skade på eller tap av verktøy, lyd- og videoutstyr som er bygget inn i biler, takstativ, skibokser, kjettinger og skiposer Skade på eller tap av vintersportsutstyr (forsikredes eget eller leide ski inkludert bindinger, skistaver og skistøvler) og (forsikredes eget eller leide) sportsutstyr til bruk for spesielle (vinter)sportsgrener Skade som resultat av gradvis værpåvirkning eller andre effekter (bortsett fra naturkatastrofer), normal slitasje, egen feil, normalt forfall og normal forringelse, møll, gnagere, insekter etc Annen skade enn på selve gjenstandene Skader som flekker, bulker, pletter etc., med mindre gjenstandene ikke lenger kan brukes på grunn av slik skade Tyveri, tap, urettmessig tilegnelse av bagasje som er forlatt i eller på et motorkjøretøy og/eller tilhenger når en ennå ikke er nådd fram til bestemmelsesstedet Knusing av skjøre gjenstander og/eller følgene av dette, bortsett fra skade forårsaket av en ulykke som transportmiddelet har vært innblandet i, innbrudd, tyveri, ran eller brann Tyveri, tap, urettmessig tilegnelse eller skade på gjenstander som er lånt ut/lånt under forsikringens dekningsperiode. Såfremt personen som har lånt ut gjenstanden og/eller den personen som har lånt gjenstanden også er forsikret hos selskapet for samme risiko på det samme forsikringsbeviset Alle dokumenter som ikke er nevnt i paragraf Utstyr til undervannssport Skade på overnattingssted. Paragraf 8. Forsiktighetsklausul De følgende tilfellene gir ikke rett til dekning: 8.1. Normal forsiktighet: Hvis forsikrede (eller den personen hvis tjenester forsikrede benytter) ikke har utvist normal forsiktighet for å forhindre tyveri, tap, urettmessig tilegnelse eller skade på den forsikrede bagasjen. Normal forsiktighet er uansett ikke utvist hvis den forsikrede bagasjen er

10 forlatt uten tilsyn annet enn i et tilstrekkelig låst rom Bedre forholdsregler: Hvis det med rimelighet kan forventes at forsikrede treffer, og skulle ha truffet, bedre forholdsregler under de gitte forholdene for å forhindre tyveri, tap, urettmessig tilegnelse eller skade på forsikret bagasje Offentlig transport: Skade på eller tap, tyveri eller urettmessig tilegnelse av reisedokumenter, verdisaker og foto-, film-, video-, data-, og telekommunikasjonsutstyr som ikke er tatt med som håndbagasje under transport med båt, tog, buss eller fly Tyveri av eller fra motorkjøretøy: Tyveri av den forsikrede bagasjen av eller fra motorkjøretøy, såfremt den forsikrede ikke kan bevise at: - den er blitt etterlatt i et tiltrekkelig låst bagasjerom*, usynlig fra utsiden, at tyveriet fant sted mellom og lokal tid, og at det er tegn på innbrudd. Forsikrede har imidlertid ikke rett til dekning hvis den forsikrede bagasjen er blitt etterlatt uten tilsyn i mer enn 24 timer. - den er blitt etterlatt uten tilsyn under et kort avbrudd under reisen for å innta et måltid og/eller under en nødsituasjon, og det er tegn på innbrudd. I slike tilfeller foreligger det kun rett til dekning av verdisaker, reisedokumenter, foto-, film-, video-, data-, og telekommunikasjonsutstyr hvis det er etterlatt inne i et tilstrekkelig låst bagasjerom*, usynlig fra utsiden. * I motorkjøretøyer med en tredje eller femte dør på en stasjonsvogn må bagasjerommet i tillegg være dekket med en hylle eller tilsvarende fastmontert utstyr Tyveri fra campingvogn og campingbil: a. Tyveri av verdisaker og reisedokumenter fra campingvogn eller campingbil, med mindre disse gjenstandene er lagret inne i låst campingvogn eller campingbil i en safe, og der det er tegn på innbrudd. b. Tyveri av foto-, film-, video-, data-, og telekommunikasjonsutstyr fra campingvogn eller campingbil, med mindre disse gjenstandene er lagret inne i låst campingvogn eller campingbil i et lagersted som er utstyrt med lås, og der det er tegn på innbrudd Tyveri fra telt: Tyveri av verdisaker, reisedokumenter, foto-, film-, video-, data-, og telekommunikasjonsutstyr hvis de har vært etterlatt uten tilsyn i telt (fortelt). Kategori III. MEDISINSKE KOSTNADER Disse kategorivilkårene er også underlagt de generelle vilkårene, med mindre de fraviker fra disse kategorivilkårene. Paragraf 1. Typen og omfanget av forsikringen Selskapet dekker medisinske kostnader som den forsikrede pådrar seg på grunn av sykdom eller ulykke, som oppstår under forsikringens dekningsperiode, begrenset opp til det forsikringsbeløpet som er angitt på dekningsoversikten under den forsikringspolisen som er tegnet. Medisinske kostnader omfatte utelukkende: honorarer til leger og spesialister, kostnader til innleggelse på sykehus, kostnader til operasjon og bruk av operasjonssal, kostnader til røntgenundersøkelse og strålebehandling foreskrevet av lege, kostnader til medisiner, bandasjer og massasje forskrevet av lege, kostnader til medisinsk nødvendig transport til og fra lege og nærmeste sykehus. Ovennevnte kostnader blir bare dekket hvis legen, spesialisten og/eller sykehuset er godkjent av kompetente institusjoner. Paragraf 2. Dekning av medisinske kostnader i utlandet Selskapet dekker: 2.1. Kostnadene som er nevnt i paragraf 1 om medisinsk assistanse i forsikringsområdet. Dekningen starter fra den datoen som behandlingen starter og skal fortsette til første anledning til å reise hjem til Norge for den forsikrede. Forsikrede har aldri rett til dekning som går ut over 90 dager Krykker av ulike typer eller rullestol som er kjøpt eller leid etter medisinsk forskrivning, forutsatt at disse kostnadene er påløpt innen 90 dager etter at sykdommen oppsto og/eller ulykken skjedde Kostnader knyttet til protese (bortsett fra tannprotese), hvis forsikrede må kjøpe dem i utlandet på grunn av ulykke, på forskrivning fra spesialist. Paragraf 3. Dekning av medisinske kostnader i Norge Selskapet dekker: Kostnader knyttet til medisinsk assistanse slik det går fram av paragraf 1, hvis forsikrede blir syk eller blir involvert i en ulykke under reisen fra sin bopel i Norge til det utenlandske reisemålet og/eller under hjemreisen til Norge. Paragraf 4. Dekning av kostnader til tannlegebehandling Selskapet dekker kostnader til tannlegebehandling påløpt i dekningsperioden ved behov for øyeblikkelig hjelp. Paragraf 5. Egenandel For alle skader som er beskrevet i paragraf 1, gjelder den egenandelen som er nevnt i dekningsoversikten.

11 Paragraf 6. Særlige bestemmelser 6.1. Forsikrede må få sin behandling eller pleie på en måte som ikke er unødig kostbar og som er i samsvar med hans/hennes forsikring. Hvis forsikrede ikke har forsikring andre steder, skal selskapet begrense dekningen av kostnadene til innleggelse på sykehus til laveste klasse Hvis behandlingen finner sted i det landet der forsikrede er statsborger, skal selskapet bare dekke behandlingskostnadene for sykdommer, lidelser og avvik som forsikrede ikke hadde før polisens ikrafttredelsesdato og som hun/han aldri har vært behandlet for tidligere Hvis forsikrede er innlagt på et utenlandsk sykehus i mer enn to timer, skal selskapet kun dekke den behandlingen som ikke kan utsettes til etter at forsikrede er kommet hjem til Norge. Paragraf 7. Særlige unntak Forsikrede vil ikke få erstattet medisinske kostnader i følgende tilfeller: 7.1. Hvis sykdommen er relatert til bruk av medisiner/forberedelser til reduksjon eller økning av kroppsvekten Hvis forsikringen er tegnet og/eller er trådt i kraft mens forsikrede allerede mottok medisinsk behandling, vil de før nevnte kostnadene ikke ble dekket Kostnadene til operasjon vil ikke bli dekket hvis operasjonen kunne ha vært utsatt til etter at forsikrede har kommet hjem til Norge Kostnadene til oppfølgingsbehandling i Norge og alle kostnader i Norge, bortsett fra de som dekkes av paragraf 3 i denne kategorien. Kategori IV. KANSELLERING/AVBESTILLING Disse kategorivilkårene er også underlagt de generelle vilkårene, med mindre de fraviker fra disse kategorivilkårene. Paragraf 1. Formål og omfang Selskapet garanterer all forsikringsdekning slik denne er beskrevet i paragraf 3, begrenset oppad til de forsikringsbeløpene som er angitt på dekningsoversikten i tilfelle av: kansellering av forsikredes flyreise, hvis denne er en direkte konsekvens av enhver hendelse nevnt i paragraf 2. Forsikringen er strengt personlig, og kan ikke overføres. Det er så mange poliser som det antallet forsikrede personer som er angitt i forsikringsbeviset. Bestemmelsene som gjelder for en bestemt person, gjelder ikke for andre, med mindre dette er uttrykkelig angitt. Den aktuelle årsaken til kansellering av bestilt(e) flyreise(r) kan sendes til selskapets medisinske rådgiver for vurdering. Paragraf 2. Forsikrede hendelser Dekningen som er nevnt i paragraf 3, vil kun bli utbetalt hvis skaden er direkte og eksklusivt forårsaket av følgende uforutsette hendelser som er oppstått i løpet av forsikringsperioden: 2.1. forsikrede er død, har blitt alvorlig syk, rammet av en alvorlig skade på grunn av en ulykke, forutsatt at dette er blitt medisinsk påvist av behandlende lege/spesialist innen 24 timer etter kanselleringen, 2.2. et familiemedlem i første eller andre ledd i direkte blodslinje er død, eller har en livstruende sykdom eller en livstruende skade på grunn av en ulykke etter behandlende leges mening, 2.3. forsikrede er gravid, forutsatt at dette er blitt medisinsk påvist av behandlende lege/spesialist, 2.4. en medisinsk påkrevd operasjon som et familiemedlem som ikke reiser sammen med forsikrede, må gjennomgå uten forvarsel. Denne hendelsen er ikke forsikret hvis det angjeldende familiemedlemmet står på venteliste for operasjon, 2.5. den forsikrede må opereres i samband med en donororgantransplantasjon, 2.6. når eiendeler (fast eiendom, innbo, inventar eller varer) som forsikrede eier i Norge, eller den bedriften i Norge der hun/han arbeider på grunn av brann, tyveri, eksplosjon, uvær, lynnedslag eller oversvømmelse er blitt alvorlig skadet, slik at hans/hennes nærvær er presserende nødvendig, 2.7. skade forårsaket av brann, eksplosjon, uvær, lynnedslag eller oversvømmelse i forsikredes forsikrede feriebolig, som gjør det umulig å oppholde seg der. En forutsetning for dette er at eier/utleier av ferieboligen det gjelder, nekter å betale refusjon død, alvorlig sykdom eller skade på grunn av en ulykke i forsikredes familie eller venner som bor i utlandet, som dermed umuliggjør forsikredes opphold hos disse personene, 2.9. den forsikrede er blitt arbeidsløs og kan legge fram en tillatelse til å kansellere en tilsettingskontrakt, utstedt i forbindelse med økonomiske forhold i firmaet, den forsikrede, etter arbeidsløshet som forsikrede har fått utbetalt arbeidsledighetstrygd for og for avgangselever, når avreisedato er etter 31. mai året etter at de har avsluttet skolen, har tatt imot en jobb på mer enn 20 timer per uke i en periode på minst ett år eller for en udefinert periode. En forutsetning er at datoen for arbeidsforholdet er innen 90 dager før utløpet av gyldighetsperioden for forsikringen, forsikrede er forpliktet til å gå opp igjen til eksamen i løpet av den bestilte reisen og gjenopptakelsen av eksamen ikke kan utsettes. En forutsetning for dette er imidlertid er at dette gjelder en gjenopptakelse av en eksamen som inngår i fullføring av en fleråring utdanning, forsikrede ikke kan vaksineres og/eller innta medisin av medisinske årsaker, og dette er obligatorisk før reisen eller oppholdet ved det gjeldende bestemmelsesstedet, uventet nekting av nødvendig visum for forsikrede, med mindre forsikrede ikke kan skaffe til veie visum fordi hun/han eller hans/hennes representant har søkt for sent.

12 Paragraf 3. Dekning av kanselleringskostnader Hvis forsikrede må kansellere (en) bestilt flyreise(r) på grunn av en av hendelsene som er nevnt i paragraf 2, dekker selskapet: 3.1. det beløpet forsikrede skylder KLM kostnader knyttet til bestilling av reise ved et senere tidspunkt som forhindrer total kansellering. Disse kostnadene kan ikke være høyere enn kostnaden selskapet vill ha hatt ved dekning av kansellering. Paragraf 4. Egenandel For alle dekninger som er beskrevet i paragraf 3, 5 og 6 gjelder den egenandelen som er nevnt i dekningsoversikten. Paragraf 5. Dekning til familiemedlemmer som reiser med forsikrede/reisefølge til forsikrede Selskapet vil yte slik dekning som er beskrevet i paragraf 3 til forsikredes medfølgende familiemedlemmer så vel som én person som reisefølge, forutsatt at de har tegnet kanselleringsforsikring hos selskapet for samme periode. Paragraf 6. Dekning i forbindelse med reisefølge som er forsikret i annet selskap Selskapet vil også yte dekning slik det er beskrevet i paragraf 3, til forsikrede hvis hun/han kansellerer reisen på grunn av en hendelse som er forsikret i henhold til denne kategorien som har rammet hans reisefølge som ikke er forsikret i selskapet. En forutsetning for dette er at denne reisefellen har tegnet kanselleringsforsikring på egen hånd og at han, etter slik forsikring, har mottatt dekning samt at den forsikrede og hans reisefelle hadde planlagt å reise til og fra bestemmelsesstedet sammen. Paragraf 7. Spesielle plikter i tilfelle det skulle oppstå skade Hvis det skulle oppstå skade, må forsikrede eller hans/hennes etterlatte gjøre følgende: 7.1. informere KLM innen 24 timer etter den forsikrede hendelsen; 7.2. påvise for selskapet retten til utbetaling ved å framlegge uttalelser: som legeerklæring og arbeidsgivers erklæring, en kvittering for kanselleringskostnader og andre bevis og informasjon som selskapet anser som nødvendige. Forsikrede skal la seg undersøke av en lege som selskapet engasjerer hvis selskapet anser dette som nødvendig. Hvis forsikrede unnlater å oppfylle ovennevnte plikter, dekker ikke selskapet kostnadene. Kategori V. JURIDISK BISTAND Disse kategorivilkårene er også underlagt de generelle vilkårene, med mindre de fraviker fra disse kategorivilkårene. Hvis forsikrede har behov for juridisk bistand utenfor Norge: - Selskapet betaler utgifter til juridisk bistand, begrenset til det beløpet som er angitt i dekningsoversikten, dersom du blir part i en tvist og denne ikke faller inn under straffeloven i dette landet. - Fakta som har noe å gjøre med forsikredes yrke eller bruk eller kontroll av motorisert kjøretøy, utgjør et formelt unntak fra denne dekningen. - Forsikrede må så snart som mulig sende relevant dokumentation til selskapet som kan bevise kostnadene til forsikredes juridiske bistand i denne saken Kategori VI. REISEANSVAR Disse kategorivilkårene er også underlagt de generelle vilkårene, med mindre de fraviker fra disse kategorivilkårene. Paragraf 1. Hvilken risiko påtar selskapet seg? Selskapet skal yte forsikringsdekning mot vanlige ansvarsrisiki hvis det under den kontrakterte turen blir framsatt krav om kompensasjon fra tredjeparter mot forsikrede for tap på grunn av lovmessige ansvarsbestemmelser fastsatt i privatrett. Tap kan bety død, skade eller helseskade (fysisk skade) eller skade på eller ødeleggelse av eiendom (skade på gjenstander). Paragraf 2. Hvordan beskytter selskapet forsikrede mot ansvarskrav, og i hvilken utstrekning betaler det erstatning? Selskapet skal vurdere krav om erstatning med tanke på gyldighet, avvise ugyldige krav og erstatte all skade som er forårsaket av forsikrede. Selskapet skal betale erstatning så langt det erkjenner seg erstatningspliktig eller godkjenner erstatningsansvar på vegne av forsikrede. Selskapet skal videre betale erstatning hvis det fører til eller godkjenner forlik eller der det blir krevet ved dom. Hvis fornærmede eller dennes rettmessige etterlatte fremmer et erstatningskrav overfor domstolene, skal selskapet, for egen regning og på vegne av forsikrede, inngå i rettsforhandlinger. Der selskapet anser det som ønskelig eller fornuftig å autorisere utnevnelse av forvarer i straffesaker mot forsikrede på grunnlag av et tap, skal selskapet bære kostnadene for slik forsvar. Selskapet er ikke ansvarlig for noen eventuelle tilleggskostnader i forhold til hovedsaken, renter og kostnader som følger forsikredes manglende evne til å avslutte et erstatningskrav ved hjelp av innrømmelse, oppfyllelse eller betaling av oppgjør på grunn av motstand fra forsikredes side. Forsikringssummene slik de er bestemt i forsikringspolisen eller informasjonen til poliseinnehaverne, utgjør den maksimale grensen for erstatningen som selskapet skal betale.

13 Paragraf 3. Hvilke risiki er ikke forsikret? Forsikringsdekningen skal ikke gjelde: Erstatningskrav 3.1 når de overskrider forsikredes lovmessige erstatningsansvar som resultat av kontraktsmessig eller annen forpliktelse, 3.2. blant og mellom forsikrede som reiser sammen og forsikrede og deres slektinger som reiser sammen, 3.3. på grunn av overføring av sykdom fra forsikrede, 3.4. på grunn av skade som direkte eller indirekte oppstår eller er forårsaket av utførelse av aktiviteter av yrkesmessige karakter, 3.5. på grunn av skade som oppstår direkte eller indirekte på grunn av sportsaktivitet. Erstatningskrav mot forsikrede 3.6. i forbindelse med jakt, 3.7. på grunn av skade på tredjeparts eiendom som forsikrede har leid eller lånt, eller som er skaffet til veie ved hjelp av ulovlige metoder, eller som er i forsikredes varetekt. Erstatningsansvar som oppstår på grunn av skade på leid feriebolig og hotellrom omfattes av ordningen, men ikke leide møbler og innredning, 3.8. som eier, innehaver, bruker eller fører av et kjøretøy drevet av strøm, luft eller motor på grunn av skade dette måtte forårsake ved bruk. Paragraf 4. Plikter og forpliktelser etter at en forsikret hendelse er oppstått En forsikret hendelse skal anses å være et hendelse som kan føre til erstatningskrav mot forsikrede Hver og alle forsikrede hendelser skal rapporteres skriftlig til selskapet uten unødig opphold Enhver forundersøkelse eller utstedelse av arrestordre eller tvungen stevning skal rapporteres til selskapet uten unødig opphold, selv om selskapet allerede er klar over den forsikrede hendelsen Hvis erstatningskravet mot forsikrede er fastslått, skal sistnevnte gi melding til selskapet innen en uke etter at kravet er blitt reist Forsikrede skal også gi melding til selskapet der det er fastslått et krav om erstatning med en juridisk eller statlig hjelp Forsikrede er forpliktet til å forholde seg til instruksjoner fra selskapet om å treffe alle mulige forholdsregler for å minske tapet og gjøre alt som er mulig for å klargjøre hendelsesforløpet. Forsikrede skal avgi en detaljert og sannferdig tapsrapport, gi informasjon med tanke på omstendighetene rundt hendelsen og legge fram dokumentasjon for dette Hvis erstatningskravet blir brakt fram for retten, skal forsikrede la selskapet føre saken, gi juridisk rådgivning og gi selskapet tillatelse til å føre saken på forsikredes vegne samt legge fram alle slike erklæringer som selskapets juridisk sakkyndige anser nødvendig. Forsikrede skal uten å avvente instruksjoner fra selskapet protestere innen angitt tid eller søke nødvendig juridisk hjelp mot ordrer utstedt av domstol eller staten med tanke på erstatning Forsikrede har ikke rett til, uten forhåndsgodkjenning fra selskapet, å innrømme eller påta seg erstatningskrav helt eller delvis for å inngå forlik. Der forsikrede likevel betaler erstatning uten å søke forhåndsgodkjenning fra selskapet, fritas sistnevnte fra sin erstatningsplikt, med mindre omstendighetene tilsier at forsikrede ikke var i stand til å nekte innrømmelse eller nekte betaling av erstatningen uten tydelig urettferdighet.hvis, som en konsekvens av endrede forhold, forsikrede får rett til å kreve kansellering av eller reduksjon av betalbar annuitet, skal forsikrede være forpliktet til å la selskapet utøve slik rett på hans vegne. Bestemmelsene I paragraf 4.3 og 4.5. gjelder tilsvarende Selskapet skal ha full myndighet til å legge fram på vegne av forsikrede alle slike erklæringer som forsikringsgiver anser passende for å inngå forlik eller unngå et krav Brudd på noen av disse bestemmelsene, enten de er gjort med forsett eller av skjødesløshet, kan frita selskapet fra dets plikt til å yte erstatning.

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck.

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no Krav: Telefon: +7 23 00 77 0 Epost: claims.fga@no.falck.com 2timers

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

Forsikringsvilkår Student i utlandet

Forsikringsvilkår Student i utlandet Forsikringsvilkår Student i utlandet 01.01.2015 Forsikringsvilkår Student i utlandet Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Avbestillingsforsikring for arrangementer

Avbestillingsforsikring for arrangementer P.TMS.NO-11/14 Avbestillingsforsikring for arrangementer Viktig kontakter Policykanselleringer: Kundesstøtte: Krav: e-post via nettstedet på: www.billettservice.no/help/inbenta/inbenta.en-us.html eller

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

Vilkår 2014/2015. Innhold. Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding

Vilkår 2014/2015. Innhold. Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding Vilkår 2014/2015 Denne polisen gjelder for forsikringstakere med startdato mellom 1. mars 2014 og 28. februar 2015 Innhold Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding 1

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

Erstaningsbestemelser

Erstaningsbestemelser 1 Erstaningsbestemelser Sykdom og transportutgifter Behandlingskostnader ved sykdom Nødvendige og rimelige kostnader i maksimalt 1 år Behandlingskostnader ved ulykke Nødvendige og rimelige kostnader i

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

sskade Innhold Side 1 1 2

sskade Innhold Side 1 1 2 Fraskrivelse av egenandel for kollisjons sskade Innhold Viktige telefonnumre Oversikt over dekningen Viktig informasjon Definisjon av formulering Generelle unntak Betingelser Søke om erstatning Klage Del

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer