REISEFORSIKRING TERMINAL A DEKNINGSOVERSIKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REISEFORSIKRING TERMINAL A DEKNINGSOVERSIKT"

Transkript

1 REISEFORSIKRING TERMINAL A DEKNINGSOVERSIKT Dekningsoversikten er en integrert del av de generelle forsikringsvilkårene og forsikringsbeviset fra Mondial Assistance Europe N.V., med kontorer i Amsterdam. Rapporteringssted for skader for kategori I: Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Allé 6 DK 2000 Frederiksberg Danmark Tlf: Fra til Faks: E-post: Kategori I KANSELLERING Selskapet refunderer beløp opp til de tidligere nevnte maksimalbeløpene hvis disse kostnadene er en konsekvens av en forsikret hendelse som resulterer i: Kansellering av bestilt flyreise NOK Forsikringsbeløp (per person per forsikringsbevis, med mindre annet er oppgitt). ADVARSEL: Sjekk alltid de generelle forsikringsvilkårene, særlig forpliktelsene som er nevnt i de generelle vilkårene.

2 GENERELLE VILKÅR REISEFORSIKRING TERMINAL A GENERELLE VILKÅR I tillegg til de generelle vilkårene styres denne forsikringen av kategorivilkårene. Les de følgende generelle vilkårene nøye. De inneholder nøyaktig informasjon med hensyn til rettigheter og plikter og gir også svar på eventuelle spørsmål. Paragraf 1. Definisjoner De følgende termene skal ha følgende betydning i disse generelle vilkårene: Selskap : Mondial Assistance Europe N.V., med hovedkontor i Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, The Netherlands, registreretved Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) Nº og i Commercial Register Amsterdam Nº Forsikret : den personen som er angitt som forsikret i forsikringsbeviset Partner : ektefelle eller den personen som forsikrede har levd sammen med på langvarig grunnlag (i minst ett år fra ikrafttredelsesdatoen for forsikringspolisen) Familie : forsikrede og partner og/eller (foster- eller ste-)barn som er yngre enn 25 år, og som bor hjemme. Familiemedlemmer: 1. ledd : partner, foreldre/svigerforeldre, barn/svigerbarn, så vel som foster- og/eller steforeldre og -barn 2. ledd : søsken, svogere/svigerinner, foster- og/eller stesøsken, besteforeldre og barnebarn. Reisefølge : en person som reiser sammen med forsikrede. Operatør : Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Allé 6 DK 2000 Frederiksberg, Danmark: behandler alle krav som måtte oppstå i henhold til kategori I på vegne av selskapet. Paragraf 2. Forsikringsgrunnlag Selskapet dekker bare de kategoriene som det er tatt ut forsikring for slik det er angitt i dekningsoversikten og/eller forsikringsbeviset. Dekningen er begrenset til de maksimumsbeløpene som er angitt i dekningsoversikten, med overholdelse av angitt maksimal periode for det maksimale antallet personer som er angitt i dekningsoversikten og begrenset opp til maksimumklasse slik det går fram av dekningsoversikten. Antall forsikringspoliser som er tegnet, er identisk med antall forsikrede personer slik det er angitt i forsikringsbeviset. En forsikringspolise gjelder kun for den personen i hvis navn den er utstedt til. Forsikrede summer i disse forsikringspolisene kan ikke kombineres med forsikrede summer i noen annen polise, og forsikringspolisene er ikke overførbare. Betingelser som gjelder i forhold til én forsikret person, gjelder ikke nødvendigvis i forhold til en annen person, med mindre dette er uttrykt eksplisitt. Paragraf 3. Forsikringens gyldighet 3.1 Forsikringspolisen er bare gyldig hvis den er tegnet samtidig med bestillingen av flybillett via Terminal A. 3.2 Forsikringspolisen er bare gyldig hvis den er tegnet for hele perioden som reisen varer (utreise, opphold og hjemreise). 3.3 Selskapet forsikrer bare personer som, i gyldighetsperioden for polisen, er registrert i et norsk folkeregister som fastboende, og som faktisk bor på bostedet i Norge, slik det også går fram av forsikringsbeviset. 3.4 Forsikringen er ikke gyldig hvis selskapet allerede har informert forsikrede på et tidligere tidspunkt om at det ikke ønsker å forsikre ham/henne. I slike tilfeller vil selskapet refundere eventuell premie som allerede er betalt, etter forsikredes forespørsel. 3.5 Alle kategoriene det er tegnet forsikring for, skal behandles i henhold til de Generelle Vilkårene, med mindre de avviker fra kategorivilkårene. Paragraf 4. Gyldighetsperiode, dekningsperiode Forsikringsdekningen skal ha gyldighet fra første dag kanselleringsratene gjelder, og skal opphøre å ha gyldighet så snart den første forsikrede tjenesten via Terminal A leverer, begynner. Paragraf 5. Område som forsikringen gjelder for Forsikringen er gyldig i hele verden. Paragraf 6. Betaling eller refusjon av premie Dagen før gyldighetsperioden begynner, må forsikrede ha betalt premien til selskapet eller til en agent som er utnevnt av selskapet. Hvis premien ikke er betalt, er ikke forsikringen gyldig. Forsikredes plikt til å betale premien gjelder imidlertid fortsatt. Så snart forsikringen er blitt effektiv har ikke forsikrede rett til å få refundert premien. Paragraf 7. Generelle plikter i tilfelle det skulle oppstå skade Hvis det skulle oppstå en skade, må forsikrede eller hans/hennes arvinger gjøre følgende: 7.1 Fylle ut skadeskjema fullstendig og sannferdig, underskrive det og sende det, sammen med forsikringsbeviset, til selskapet. Skadeskjemaet fås hos selskapet eller en av Van Ameyde Denmark ApS. 7.2 Gjøre alt som er mulig for å begrense skaden, følge alle råd som selskapet måtte gi, samarbeide fullt med selskapet, og ikke gjøre noe som kan skade interessene til selskapet. 7.3 Sende alle krav om dekning (opp til grense for refusjonsbeløpet) til selskapet. Dette er kun nødvendig hvis selskapet ikke har fått forsikredes rettigheter ved å betale refusjonen. Forsikrede skal forelegge alle beviser på ovennevnte krav til selskapet. 7.4 Forsikrede må sende legeerklæringene til selskapet og all annen dokumentasjon som selskapet måtte ønske å få. 7.5 Forsikrede skal gjøre sitt ytterste for å skaffe til veie refusjon fra transportør for ubrukte billetter. Hvis forsikrede unnlater å oppfylle ovennevnte plikter, vil ikke selskapet betale dekning/foreta utbetaling. 2

3 Paragraf 8. Rapporteringssted for skader Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Allé DK 2000 Frederiksberg Danmark Tlf: Fra til Faks: E-post: Paragraf 9. Frist for rapportering av skade Hvis det skulle oppstå en hendelse som det er tegnet forsikring for, må forsikrede eller hans/hennes etterlatte, rapportere hendelsen til selskapet innen følgende frist Innen 28 dager etter utløpet av gyldighetsperiode (skriftlig rapport) Hvis skaden ikke blir rapportert til Van Ameyde på korrekt måte, vil ikke selskapet betale ut refusjon, med mindre forsikrede eller hans/hennes etterlatte kan bevise at det ikke var, innenfor rimelighetens grenser, deres feil at saken ble innmeldt for sent. Retten til refusjon oppheves uansett ugjenkallelig hvis selskapet ikke har mottatt skaderapporten senest innen 180 dager etter at hendelsen er oppstått Du må hjelpe selskapet med å få eller følge opp dekning eller bidrag fra en tredjepart eller andre forsikringsselskaper, ved å gi alle nødvendige opplysninger og fylle ut nødvendige skjemaer. Paragraf 10. Generelle unntak opphevelse av retten til dekning Ut over de spesifikke unntak i hver kategori omfatter den angivne dekning i forsikringskategori ikke: Skader som direkte eller indirekte er forårsaket av krigshandlinger, inkludert væpnet konflikt, borgerkrig, opprør, indre uroligheter, opptøyer og mytteri. Hvis forsikrede blir påført skade under ovennevnte hendelser, som ikke er relatert til slike hendelser i det hele tatt, skal selskapet bare betale slik dekning hvis forsikrede beviser at skaden rent faktisk ikke var forbundet med slik hendelse Skade som er direkte eller indirekte relatert til eller forårsaket av forsikredes deltakelse i, eller bevisst medvirkning til, flykapring, streik eller terrorisme Skade som er direkte eller indirekte relatert til beslagleggelse og/eller konfiskasjon Skade som er forårsaket av, oppstår under eller som en følge av, kjernefysiske reaksjoner, uansett hvordan eller hvor reaksjonen oppstod Skade som er en direkte eller indirekte følge av epidemier Skade som er oppstått som en konsekvens av deltakelse i, eller utføring av, en straffbar handling eller forsøk på samme Skade som er oppstått utenfor området der forsikringen er gyldig, eller utover gyldighetsperioden til forsikringsbeviset Det foreliggerer ingen rett til dekning hvis slike forhold var kjent eller til stede på det tidspunktet da forsikringen ble tegnet, og det ville være rimelig grunn til å forvente at slike kostnader ville påløpe Retten til utbetaling eller erstatning med hensyn til hele kravet bortfaller hvis forsikrede eller hans/hennes etterlatte bevisst har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger Retten til dekning skal bare bortfalle med hensyn til den delen av kravet som gjelder gjenstander og/eller dokumenter som selskapet har bedt om, og som ikke er mottatt innen 180 dager etter at forespørselen ble sendt. Forsikringen gir heller ikke dekning i følgende saker og/eller i forhold til følgende kostnader: Hvis forsikrede er syk eller i dårlig form før eller på det tidspunktet ulykken inntreffer, inkludert mental eller fysisk lidelse eller sykdom, selvmord eller forsøk på selvmord Graviditet og alle relaterte kostnader, med unntak av kostnader som følger av komplikasjoner Forsett eller grov uaktsomhet fra forsikredes side eller fra den personen som vil ha interesse i dekningen Deltakelse i ugjerninger, krangel, slåsskamp, utfordringer, deltakelse i ekspedisjoner Bruk av alkohol eller andre narkotiske stoffer eller stimulerende midler, inkludert milde og harde stoffer Utføring av andre aktiviteter enn av administrativ, kommersiell eller kontrollmessig karakter, med mindre aktiviteter av en annen karakter er inkludert i polisen og dette går uttrykkelig fram av forsikringsbeviset Brudd på transportselskapenes sikkerhetsregler Ballongturer og undervannsturer med undervannsbåt Spesielle (vinter-)sportsgrener. Spesielle sportsgrener omfatter fjellklatring, bergklatring, isklatring, rappellering, speleologi (huleforskning), strikkhopping, fallskjermhopping, paragliding, hanggliding, seilflyvning, glideflyvning, så vel som andre sportsgrener som innebærer mer enn normal risiko. Spesielle vintersportsgrener omfatter aking, bobkjøring, ishockey, utfor, skikonkurranser, skihopping, skiflyvning, skiakrobatikk, fjellturer på ski, paraskiing, heliskiing, så vel som andre vintersportsgrener som innebærer mer enn normal risiko Deltakelse i en av de følgende sportsgrenene: boksing, bryting, karate og andre kampsportsgrener, jiu jitsu og rugby Deltakelse i konkurranser og forberedelser til konkurranser, for eksempel trening Deltakelse i eller forberedels til løp, rekordforsøk og pålitelighetsprøver med motorkjøretøy eller motorbåt Bruk av båt utenfor vannveier innenlands, bortsett fra i tilfeller der dette ikke innebærer noen spesiell risiko. Paragraf 11. Risiko ved flyreise Hvis forsikrede reiser med fly, er hun/han kun forsikret som passasjer, og ikke som mannskap, flyinstruktør, pilot under opplæring eller fallskjermhopper. For å være forsikret må forsikrede fly med et godkjent flyselskap. Disse flyene må være utstyrt for passasjerbefordring og bruke godkjente flyplasser. 3

4 Paragraf 12. Forsikret for samme risiko i flere selskaper Hvis, uten denne forsikringspolisen, det kan settes fram et krav om dekning eller utbetaling på grunnlag av en annen forsikringspolise, lov eller regelverk, om det er av tidligere dato eller ikke, skal denne polisen kun være gyldig som siste utvei etter at de øvrige rettighetene er benyttet. I slikt tilfelle vil kun den skaden som overstiger det beløpet som det kan kreves erstatning for andre steder, dekkes. Paragraf 13. Utbetaling av dekning Selskapet skal utbetale forsikringsdekningen til forsikrede med mindre hun/han har informert selskapet om å utbetale dekningen til noen annen. Hvis forsikrede er død, skal forsikringsdekningen utbetales til den dødes rettmessige arvinger. Paragraf 14. Annullering av rettigheter Hvis forsikrede eller hennes/hans etterlatte legger fram et krav til selskapet, skal selskapet respondere ved enten å avvise kravet eller (tilby) utbetaling som endelig oppgjør. Forsikredes eller hans/hennes etterlattes krav skal annulleres 180 dager etter at selskapet har gitt til kjenne sin stilling (avvisning eller utbetaling), såfremt det ikke allerede er fremmet sak for domstolene. Paragraf 15. Krav om tilbakebetaling ved uforsikrede tjenester og/eller kostnader Hvis selskapet har sagt seg villig til å dekke kostnader og/eller tjenester som er påløpt/gitt av selskapet eller av en av dets leverandører, og som ikke dekkes av forsikringen skal selskapet ha rett til å kreve tilbake kostnader det allerede har betalt eller å føre dem opp som motregning i forbindelse med dekning som ennå ikke er utbetalt. Forsikrede er hver for seg erstatningsansvarlig og forpliktet til å betale kravet innen 30 dager etter skriftlig melding. Hvis slik betaling ikke finner sted, vil selskapet engasjere inkassobyrå. Paragraf 16. Personlig informasjon De personlige opplysningene som er oppgitt på søknadsskjemaet om, eller oppgitt ved endring av, en forsikringspolise, behandles av selskapet for inngåelse og effektuering av forsikringsavtaler og behandling av forhold i forbindelse med disse, som også omfatter å forhindre og bekjempe svindel og aktiviteter som utføres i den hensikt å utvide kundebasen På ordre fra selskapet, behandler Van Ameyde alle krav grunnet på denne forsikringen knyttet til kategori I. Hvis Van Ameyde anser det som nødvendig i samband med en konkret forespørsel og hjelp, kan det be om opplysninger fra forsikrede. Paragraf 17. Tvister Enhver tvist som måtte oppstå på grunnlag av denne forsikringsavtalen, skal legges fram for kompetent rettsinstans såfremt partene ikke blir enige om en annen måte å løse tvisten på Denne forsikringen er underlagt norsk lov. Spørsmål eller klager skal først og fremst rettes til administrerende direktør i Van Ameyde Denmark ApS. Hvis forsikrede ikke er tilfreds med behandlingen av en klage, bør forsikrede vurdere å henvende seg til Forsikringsklagekontoret, Bygdøy Allé 19, 0262 Oslo. 4

5 Kategori I. KANSELLERING/AVBESTILLING Disse kategorivilkårene er også underlagt de generelle vilkårene, med mindre de fraviker fra disse kategorivilkårene. Paragraf 1. Formål og omfang Selskapet garanterer all forsikringsdekning slik denne er beskrevet i paragraf 3, begrenset oppad til de forsikringsbeløpene som er angitt på dekningsoversikten i tilfelle av: kansellering av forsikredes flyreise, hvis denne er en direkte konsekvens av enhver hendelse nevnt i paragraf 2. Forsikringen er strengt personlig, og kan ikke overføres. Det er så mange poliser som det antallet forsikrede personer som er angitt i forsikringsbeviset. Bestemmelsene som gjelder for en bestemt person, gjelder ikke for andre, med mindre dette er uttrykkelig angitt. Den aktuelle årsaken til kansellering av bestilt(e) flyreise(r) kan sendes til selskapets medisinske rådgiver for vurdering. Paragraf 2. Forsikrede hendelser Dekningen som er nevnt i paragraf 3, vil kun bli utbetalt hvis skaden er direkte og eksklusivt forårsaket av følgende uforutsette hendelser som er oppstått i løpet av forsikringsperioden: 2.1. forsikrede er død, har blitt alvorlig syk, rammet av en alvorlig skade på grunn av en ulykke, forutsatt at dette er blitt medisinsk påvist av behandlende lege/spesialist innen 24 timer etter kanselleringen, 2.2. et familiemedlem i første eller andre ledd i direkte blodslinje er død, eller har en livstruende sykdom eller en livstruende skade på grunn av en ulykke etter behandlende leges mening, 2.3. forsikrede er gravid, forutsatt at dette er blitt medisinsk påvist av behandlende lege/spesialist, 2.4. en medisinsk påkrevd operasjon som et familiemedlem som ikke reiser sammen med forsikrede, må gjennomgå uten forvarsel. Denne hendelsen er ikke forsikret hvis det angjeldende familiemedlemmet står på venteliste for operasjon, 2.5. den forsikrede må opereres i samband med en donororgantransplantasjon, 2.6. når eiendeler (fast eiendom, innbo, inventar eller varer) som forsikrede eier i Norge, eller den bedriften i Norge der hun/han arbeider på grunn av brann, tyveri, eksplosjon, uvær, lynnedslag eller oversvømmelse er blitt alvorlig skadet, slik at hans/hennes nærvær er presserende nødvendig, 2.7. skade forårsaket av brann, eksplosjon, uvær, lynnedslag eller oversvømmelse i forsikredes forsikrede feriebolig, som gjør det umulig å oppholde seg der. En forutsetning for dette er at eier/utleier av ferieboligen det gjelder, nekter å betale refusjon død, alvorlig sykdom eller skade på grunn av en ulykke i forsikredes familie eller venner som bor i utlandet, som dermed umuliggjør forsikredes opphold hos disse personene, 2.9. den forsikrede er blitt arbeidsløs og kan legge fram en tillatelse til å kansellere en tilsettingskontrakt, utstedt i forbindelse med økonomiske forhold i firmaet, den forsikrede, etter arbeidsløshet som forsikrede har fått utbetalt arbeidsledighetstrygd for og for avgangselever, når avreisedato er etter 31. mai året etter at de har avsluttet skolen, har tatt imot en jobb på mer enn 20 timer per uke i en periode på minst ett år eller for en udefinert periode. En forutsetning er at datoen for arbeidsforholdet er innen 90 dager før utløpet av gyldighetsperioden for forsikringen, forsikrede er forpliktet til å gå opp igjen til eksamen i løpet av den bestilte reisen og gjenopptakelsen av eksamen ikke kan utsettes. En forutsetning for dette er imidlertid er at dette gjelder en gjenopptakelse av en eksamen som inngår i fullføring av en fleråring utdanning, forsikrede ikke kan vaksineres og/eller innta medisin av medisinske årsaker, og dette er obligatorisk før reisen eller oppholdet ved det gjeldende bestemmelsesstedet, uventet nekting av nødvendig visum for forsikrede, med mindre forsikrede ikke kan skaffe til veie visum fordi hun/han eller hans/hennes representant har søkt for sent, tyveri eller tap av reisedokumenter som er nødvendige for reisen på avreisedatoen. En forutsetning er at den forsikrede rapporterer dette til de lokale politimyndighetene umiddelbart etter hendelsen. Forsikrede skal sende inn en erklæring om denne rapporten til selskapet. Paragraf 3. Dekning av kanselleringskostnader Hvis forsikrede må kansellere (en) bestilt flyreise(r) på grunn av en av hendelsene som er nevnt i paragraf 2, dekker selskapet: 3.1. det beløpet forsikrede skylder Terminal A kostnader knyttet til bestilling av reise ved et senere tidspunkt som forhindrer total kansellering. Disse kostnadene kan ikke være høyere enn kostnaden selskapet vill ha hatt ved dekning av kansellering. Paragraf 4. Dekning til familiemedlemmer som reiser med forsikrede/reisefølge til forsikrede Selskapet vil yte slik dekning som er beskrevet i paragraf 3 til forsikredes medfølgende familiemedlemmer så vel som én person som reisefølge, forutsatt at de har tegnet kanselleringsforsikring hos selskapet for samme periode. Paragraf 5. Dekning i forbindelse med reisefølge som er forsikret i annet selskap Selskapet vil også yte dekning slik det er beskrevet i paragraf 3, til forsikrede hvis hun/han kansellerer reisen på grunn av en hendelse som er forsikret i henhold til denne kategorien som har rammet hans reisefølge som ikke er forsikret i selskapet. En forutsetning for dette er at denne reisefellen har tegnet kanselleringsforsikring på egen hånd og at han, etter slik forsikring, har mottatt dekning samt at den forsikrede og hans reisefelle hadde planlagt å reise til og fra bestemmelsesstedet sammen. Paragraf 6. Spesielle plikter i tilfelle det skulle oppstå skade Hvis det skulle oppstå skade, må forsikrede eller hans/hennes etterlatte gjøre følgende: 6.1. informere Terminal A innen 24 timer etter den forsikrede hendelsen; 6.2. påvise for selskapet retten til utbetaling ved å framlegge uttalelser: som legeerklæring og arbeidsgivers erklæring, en kvittering for kanselleringskostnader og andre bevis og informasjon som selskapet anser som nødvendige. Forsikrede skal la seg undersøke av en lege som selskapet engasjerer hvis selskapet anser dette som nødvendig. Hvis forsikrede unnlater å oppfylle ovennevnte plikter, dekker ikke selskapet kostnadene. 5

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til Norge og alternativ losji, bes du vennligst umiddelbart ta kontakt med:

Detaljer

REISEFORSIKRING UNITED AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT

REISEFORSIKRING UNITED AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT D.UAL.NO-08/14 REISEFORSIKRING UNITED AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til Norge og alternativ losji, bes du

Detaljer

Avbestillingsforsikring for arrangementer

Avbestillingsforsikring for arrangementer P.TMS.NO-11/14 Avbestillingsforsikring for arrangementer Viktig kontakter Policykanselleringer: Kundesstøtte: Krav: e-post via nettstedet på: www.billettservice.no/help/inbenta/inbenta.en-us.html eller

Detaljer

AVBESTILLING + ASSISTANSE

AVBESTILLING + ASSISTANSE Innledning Dette dokumentet består av: (i) avtalen for formidlingstjenestene du har inngått med Travellink AB og (ii) et eksemplar av gruppeforsikringspolisen som er inngått mellom (EAIB) ("assurandøren")

Detaljer

Reiseforsikringspolise

Reiseforsikringspolise Reiseforsikringspolise Dekningen er for kundene som foretar reservasjonen via ebookers.no. Viktig kontaktinformasjon Kundetjenester: support@falcktravelcare.no 24-timers medisinsk nødassistanse (for medisinske

Detaljer

Reiseforsikringspolise

Reiseforsikringspolise Reiseforsikringspolise Dekningen er for kundene som foretar reservasjonen via ebookers.no. Viktig kontaktinformasjon Kundetjenester: support.fga@no.falck.com 24-timers medisinsk nødassistanse (for medisinske

Detaljer

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Vilkår Forsikringsgiver Sterling Life Limited 1 1. DEFINISJONER Følgende ord og uttrykk har sin spesielle mening i disse vilkår og bestemmelser og ellers i gruppelivsavtalen. Definisjonene

Detaljer

ACE EUROPE AVBESTILLINGSFORSIKRING (HOTELL) POLISE NR: TLSWESBOT011481

ACE EUROPE AVBESTILLINGSFORSIKRING (HOTELL) POLISE NR: TLSWESBOT011481 ACE EUROPE AVBESTILLINGSFORSIKRING (HOTELL) POLISE NR: TLSWESBOT011481 SÆRVILKÅR Denne kontrakten består av særvilkår og generelle vilkår, med vedlegg og tilføyelser samt forsikringssøknaden og eventuelle

Detaljer

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd Europ Assistance reiseforsikring PLUSS HIB0900200NOPL PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av kredittkort,

Detaljer

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Ingen egenandel? Forsinket fremmøte? Hjelp på plass? Erstatningsreise? Reis med rett forsikring Europ Assistances reiseforsikring, PLUSS og TOTAL/ BASIS, gir deg omfattende

Detaljer

Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE European Group Vilkår av 1. september 2007

Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE European Group Vilkår av 1. september 2007 Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE European Group Vilkår av 1. september 2007 American Express Corporate Card For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene

Detaljer

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt GENERELLE REGLER 1-1 Hvem forskriften gjelder for Denne forskriften gjelder for alle studenter ved Gateway College. Med student menes en person som har en skriftlig og bindende avtale med Gateway College.

Detaljer

ACE EUROPE FORSIKRING FOR AVBESTILLING OG BISTAND POLISE NR: TLSWESBOT011482

ACE EUROPE FORSIKRING FOR AVBESTILLING OG BISTAND POLISE NR: TLSWESBOT011482 ACE EUROPE FORSIKRING FOR AVBESTILLING OG BISTAND POLISE NR: TLSWESBOT011482 SÆRVILKÅR Denne kontrakten består av særvilkår og generelle vilkår, med vedlegg og tilføyelser samt forsikringssøknaden og eventuelle

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Reiseforsikring

Vilkår Forskerforbundets Reiseforsikring Vilkår Forskerforbundets Reiseforsikring Gjelder fra 01.01.2008 Vilkår Forskerforbundets Reiseforsikring Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for... 3 2. Hvilke reiser forsikringen gjelder for... 3 3.

Detaljer

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS Ryanair reiseforsikring fordeler* 3 Avbestillingsgebyr KUN15e 3 Tyveri eller tap av dokumenter 3 24 timers medisinsk hjelp 3 Kompensasjon for forsinket bagasje 3

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet Fagforbundets gruppeforsikring Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Utskriftsdato: Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet Vedlagt følger

Detaljer

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@no.falck.

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no 2timers medisinsk bistand for nødstilfeller: (medisinske akuttilfeller

Detaljer

RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD ERSTATNINGSTABELL

RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD ERSTATNINGSTABELL RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD ERSTATNINGSTABELL ERSTATNINGSOVERSIKT Alle erstatningsbeløp er per dekkede personer per reise med mindre noe annet er angitt Del A Gebyrer ved avbestilling eller avbrudd

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck.

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no Krav: Telefon: +7 23 00 77 0 Epost: claims.fga@no.falck.com 2timers

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Gjelder fra 01.07.2013 (Erstatter vilkår av 01.12.2012) Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

SEB:s Selected Forsikringsvilkår 3SC71

SEB:s Selected Forsikringsvilkår 3SC71 SEB:s Selected Forsikringsvilkår 3SC71 Gjelder fra 17.02.2014 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT Reisegods kr 50 000 per sikret og totalt punkt A, 1 Bagasjeforsinkelse kr 10 000 per sikret punkt B,

Detaljer

Reise Gjelder fra 01.01.2015

Reise Gjelder fra 01.01.2015 Reise Gjelder fra 01.01.2015 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Når forsikringen gjelder 4. Hva forsikringen omfatter 5. Hvilke skader som dekkes 6. Hvilke skader

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand

Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 1 2. Når personalforsikringen trer i kraft 3 3. Yrkesskadeforsikring 3 Del A: Dekning

Detaljer

ENKELTREISEFORSIKRING

ENKELTREISEFORSIKRING ENKELTREISEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR NR. 635 Skademelding finnes midt i heftet eller på www.gouda.no SIKKERHET UT OVER ALLE GRENSER INNHOLDSFORTEGNELSE FORSIKRINGSBEVIS SIDE 3 VILKÅR SIDE 6 DEFINISJONER

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012)

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Forsikringen består av Forsikringsbeviset Disse vilkår for Statoil MasterCard Lov

Detaljer

DEKNING FORSIKRINGSSUM

DEKNING FORSIKRINGSSUM Eurocard Platinum Forsikringsvilkår 3EP51 Gjelder fra 01.04.2015 Erstatter vilkår av 01.07.2013 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT Reisegods kr 50 000 per sikret og totalt punkt A, 1 Bagasjeforsinkelse

Detaljer

Helårs reiseforsikring på reiser i hele verden med varighet og omfang som nevnt i forsikringsbeviset.

Helårs reiseforsikring på reiser i hele verden med varighet og omfang som nevnt i forsikringsbeviset. Reiseforsikring Helårs reiseforsikring på reiser i hele verden med varighet og omfang som nevnt i forsikringsbeviset. INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen

Detaljer