REISEFORSIKRING TERMINAL A DEKNINGSOVERSIKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REISEFORSIKRING TERMINAL A DEKNINGSOVERSIKT"

Transkript

1 REISEFORSIKRING TERMINAL A DEKNINGSOVERSIKT Dekningsoversikten er en integrert del av de generelle forsikringsvilkårene og forsikringsbeviset fra Mondial Assistance Europe N.V., med kontorer i Amsterdam. Rapporteringssted for skader for kategori I: Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Allé 6 DK 2000 Frederiksberg Danmark Tlf: Fra til Faks: E-post: Kategori I KANSELLERING Selskapet refunderer beløp opp til de tidligere nevnte maksimalbeløpene hvis disse kostnadene er en konsekvens av en forsikret hendelse som resulterer i: Kansellering av bestilt flyreise NOK Forsikringsbeløp (per person per forsikringsbevis, med mindre annet er oppgitt). ADVARSEL: Sjekk alltid de generelle forsikringsvilkårene, særlig forpliktelsene som er nevnt i de generelle vilkårene.

2 GENERELLE VILKÅR REISEFORSIKRING TERMINAL A GENERELLE VILKÅR I tillegg til de generelle vilkårene styres denne forsikringen av kategorivilkårene. Les de følgende generelle vilkårene nøye. De inneholder nøyaktig informasjon med hensyn til rettigheter og plikter og gir også svar på eventuelle spørsmål. Paragraf 1. Definisjoner De følgende termene skal ha følgende betydning i disse generelle vilkårene: Selskap : Mondial Assistance Europe N.V., med hovedkontor i Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, The Netherlands, registreretved Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) Nº og i Commercial Register Amsterdam Nº Forsikret : den personen som er angitt som forsikret i forsikringsbeviset Partner : ektefelle eller den personen som forsikrede har levd sammen med på langvarig grunnlag (i minst ett år fra ikrafttredelsesdatoen for forsikringspolisen) Familie : forsikrede og partner og/eller (foster- eller ste-)barn som er yngre enn 25 år, og som bor hjemme. Familiemedlemmer: 1. ledd : partner, foreldre/svigerforeldre, barn/svigerbarn, så vel som foster- og/eller steforeldre og -barn 2. ledd : søsken, svogere/svigerinner, foster- og/eller stesøsken, besteforeldre og barnebarn. Reisefølge : en person som reiser sammen med forsikrede. Operatør : Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Allé 6 DK 2000 Frederiksberg, Danmark: behandler alle krav som måtte oppstå i henhold til kategori I på vegne av selskapet. Paragraf 2. Forsikringsgrunnlag Selskapet dekker bare de kategoriene som det er tatt ut forsikring for slik det er angitt i dekningsoversikten og/eller forsikringsbeviset. Dekningen er begrenset til de maksimumsbeløpene som er angitt i dekningsoversikten, med overholdelse av angitt maksimal periode for det maksimale antallet personer som er angitt i dekningsoversikten og begrenset opp til maksimumklasse slik det går fram av dekningsoversikten. Antall forsikringspoliser som er tegnet, er identisk med antall forsikrede personer slik det er angitt i forsikringsbeviset. En forsikringspolise gjelder kun for den personen i hvis navn den er utstedt til. Forsikrede summer i disse forsikringspolisene kan ikke kombineres med forsikrede summer i noen annen polise, og forsikringspolisene er ikke overførbare. Betingelser som gjelder i forhold til én forsikret person, gjelder ikke nødvendigvis i forhold til en annen person, med mindre dette er uttrykt eksplisitt. Paragraf 3. Forsikringens gyldighet 3.1 Forsikringspolisen er bare gyldig hvis den er tegnet samtidig med bestillingen av flybillett via Terminal A. 3.2 Forsikringspolisen er bare gyldig hvis den er tegnet for hele perioden som reisen varer (utreise, opphold og hjemreise). 3.3 Selskapet forsikrer bare personer som, i gyldighetsperioden for polisen, er registrert i et norsk folkeregister som fastboende, og som faktisk bor på bostedet i Norge, slik det også går fram av forsikringsbeviset. 3.4 Forsikringen er ikke gyldig hvis selskapet allerede har informert forsikrede på et tidligere tidspunkt om at det ikke ønsker å forsikre ham/henne. I slike tilfeller vil selskapet refundere eventuell premie som allerede er betalt, etter forsikredes forespørsel. 3.5 Alle kategoriene det er tegnet forsikring for, skal behandles i henhold til de Generelle Vilkårene, med mindre de avviker fra kategorivilkårene. Paragraf 4. Gyldighetsperiode, dekningsperiode Forsikringsdekningen skal ha gyldighet fra første dag kanselleringsratene gjelder, og skal opphøre å ha gyldighet så snart den første forsikrede tjenesten via Terminal A leverer, begynner. Paragraf 5. Område som forsikringen gjelder for Forsikringen er gyldig i hele verden. Paragraf 6. Betaling eller refusjon av premie Dagen før gyldighetsperioden begynner, må forsikrede ha betalt premien til selskapet eller til en agent som er utnevnt av selskapet. Hvis premien ikke er betalt, er ikke forsikringen gyldig. Forsikredes plikt til å betale premien gjelder imidlertid fortsatt. Så snart forsikringen er blitt effektiv har ikke forsikrede rett til å få refundert premien. Paragraf 7. Generelle plikter i tilfelle det skulle oppstå skade Hvis det skulle oppstå en skade, må forsikrede eller hans/hennes arvinger gjøre følgende: 7.1 Fylle ut skadeskjema fullstendig og sannferdig, underskrive det og sende det, sammen med forsikringsbeviset, til selskapet. Skadeskjemaet fås hos selskapet eller en av Van Ameyde Denmark ApS. 7.2 Gjøre alt som er mulig for å begrense skaden, følge alle råd som selskapet måtte gi, samarbeide fullt med selskapet, og ikke gjøre noe som kan skade interessene til selskapet. 7.3 Sende alle krav om dekning (opp til grense for refusjonsbeløpet) til selskapet. Dette er kun nødvendig hvis selskapet ikke har fått forsikredes rettigheter ved å betale refusjonen. Forsikrede skal forelegge alle beviser på ovennevnte krav til selskapet. 7.4 Forsikrede må sende legeerklæringene til selskapet og all annen dokumentasjon som selskapet måtte ønske å få. 7.5 Forsikrede skal gjøre sitt ytterste for å skaffe til veie refusjon fra transportør for ubrukte billetter. Hvis forsikrede unnlater å oppfylle ovennevnte plikter, vil ikke selskapet betale dekning/foreta utbetaling. 2

3 Paragraf 8. Rapporteringssted for skader Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Allé DK 2000 Frederiksberg Danmark Tlf: Fra til Faks: E-post: Paragraf 9. Frist for rapportering av skade Hvis det skulle oppstå en hendelse som det er tegnet forsikring for, må forsikrede eller hans/hennes etterlatte, rapportere hendelsen til selskapet innen følgende frist Innen 28 dager etter utløpet av gyldighetsperiode (skriftlig rapport) Hvis skaden ikke blir rapportert til Van Ameyde på korrekt måte, vil ikke selskapet betale ut refusjon, med mindre forsikrede eller hans/hennes etterlatte kan bevise at det ikke var, innenfor rimelighetens grenser, deres feil at saken ble innmeldt for sent. Retten til refusjon oppheves uansett ugjenkallelig hvis selskapet ikke har mottatt skaderapporten senest innen 180 dager etter at hendelsen er oppstått Du må hjelpe selskapet med å få eller følge opp dekning eller bidrag fra en tredjepart eller andre forsikringsselskaper, ved å gi alle nødvendige opplysninger og fylle ut nødvendige skjemaer. Paragraf 10. Generelle unntak opphevelse av retten til dekning Ut over de spesifikke unntak i hver kategori omfatter den angivne dekning i forsikringskategori ikke: Skader som direkte eller indirekte er forårsaket av krigshandlinger, inkludert væpnet konflikt, borgerkrig, opprør, indre uroligheter, opptøyer og mytteri. Hvis forsikrede blir påført skade under ovennevnte hendelser, som ikke er relatert til slike hendelser i det hele tatt, skal selskapet bare betale slik dekning hvis forsikrede beviser at skaden rent faktisk ikke var forbundet med slik hendelse Skade som er direkte eller indirekte relatert til eller forårsaket av forsikredes deltakelse i, eller bevisst medvirkning til, flykapring, streik eller terrorisme Skade som er direkte eller indirekte relatert til beslagleggelse og/eller konfiskasjon Skade som er forårsaket av, oppstår under eller som en følge av, kjernefysiske reaksjoner, uansett hvordan eller hvor reaksjonen oppstod Skade som er en direkte eller indirekte følge av epidemier Skade som er oppstått som en konsekvens av deltakelse i, eller utføring av, en straffbar handling eller forsøk på samme Skade som er oppstått utenfor området der forsikringen er gyldig, eller utover gyldighetsperioden til forsikringsbeviset Det foreliggerer ingen rett til dekning hvis slike forhold var kjent eller til stede på det tidspunktet da forsikringen ble tegnet, og det ville være rimelig grunn til å forvente at slike kostnader ville påløpe Retten til utbetaling eller erstatning med hensyn til hele kravet bortfaller hvis forsikrede eller hans/hennes etterlatte bevisst har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger Retten til dekning skal bare bortfalle med hensyn til den delen av kravet som gjelder gjenstander og/eller dokumenter som selskapet har bedt om, og som ikke er mottatt innen 180 dager etter at forespørselen ble sendt. Forsikringen gir heller ikke dekning i følgende saker og/eller i forhold til følgende kostnader: Hvis forsikrede er syk eller i dårlig form før eller på det tidspunktet ulykken inntreffer, inkludert mental eller fysisk lidelse eller sykdom, selvmord eller forsøk på selvmord Graviditet og alle relaterte kostnader, med unntak av kostnader som følger av komplikasjoner Forsett eller grov uaktsomhet fra forsikredes side eller fra den personen som vil ha interesse i dekningen Deltakelse i ugjerninger, krangel, slåsskamp, utfordringer, deltakelse i ekspedisjoner Bruk av alkohol eller andre narkotiske stoffer eller stimulerende midler, inkludert milde og harde stoffer Utføring av andre aktiviteter enn av administrativ, kommersiell eller kontrollmessig karakter, med mindre aktiviteter av en annen karakter er inkludert i polisen og dette går uttrykkelig fram av forsikringsbeviset Brudd på transportselskapenes sikkerhetsregler Ballongturer og undervannsturer med undervannsbåt Spesielle (vinter-)sportsgrener. Spesielle sportsgrener omfatter fjellklatring, bergklatring, isklatring, rappellering, speleologi (huleforskning), strikkhopping, fallskjermhopping, paragliding, hanggliding, seilflyvning, glideflyvning, så vel som andre sportsgrener som innebærer mer enn normal risiko. Spesielle vintersportsgrener omfatter aking, bobkjøring, ishockey, utfor, skikonkurranser, skihopping, skiflyvning, skiakrobatikk, fjellturer på ski, paraskiing, heliskiing, så vel som andre vintersportsgrener som innebærer mer enn normal risiko Deltakelse i en av de følgende sportsgrenene: boksing, bryting, karate og andre kampsportsgrener, jiu jitsu og rugby Deltakelse i konkurranser og forberedelser til konkurranser, for eksempel trening Deltakelse i eller forberedels til løp, rekordforsøk og pålitelighetsprøver med motorkjøretøy eller motorbåt Bruk av båt utenfor vannveier innenlands, bortsett fra i tilfeller der dette ikke innebærer noen spesiell risiko. Paragraf 11. Risiko ved flyreise Hvis forsikrede reiser med fly, er hun/han kun forsikret som passasjer, og ikke som mannskap, flyinstruktør, pilot under opplæring eller fallskjermhopper. For å være forsikret må forsikrede fly med et godkjent flyselskap. Disse flyene må være utstyrt for passasjerbefordring og bruke godkjente flyplasser. 3

4 Paragraf 12. Forsikret for samme risiko i flere selskaper Hvis, uten denne forsikringspolisen, det kan settes fram et krav om dekning eller utbetaling på grunnlag av en annen forsikringspolise, lov eller regelverk, om det er av tidligere dato eller ikke, skal denne polisen kun være gyldig som siste utvei etter at de øvrige rettighetene er benyttet. I slikt tilfelle vil kun den skaden som overstiger det beløpet som det kan kreves erstatning for andre steder, dekkes. Paragraf 13. Utbetaling av dekning Selskapet skal utbetale forsikringsdekningen til forsikrede med mindre hun/han har informert selskapet om å utbetale dekningen til noen annen. Hvis forsikrede er død, skal forsikringsdekningen utbetales til den dødes rettmessige arvinger. Paragraf 14. Annullering av rettigheter Hvis forsikrede eller hennes/hans etterlatte legger fram et krav til selskapet, skal selskapet respondere ved enten å avvise kravet eller (tilby) utbetaling som endelig oppgjør. Forsikredes eller hans/hennes etterlattes krav skal annulleres 180 dager etter at selskapet har gitt til kjenne sin stilling (avvisning eller utbetaling), såfremt det ikke allerede er fremmet sak for domstolene. Paragraf 15. Krav om tilbakebetaling ved uforsikrede tjenester og/eller kostnader Hvis selskapet har sagt seg villig til å dekke kostnader og/eller tjenester som er påløpt/gitt av selskapet eller av en av dets leverandører, og som ikke dekkes av forsikringen skal selskapet ha rett til å kreve tilbake kostnader det allerede har betalt eller å føre dem opp som motregning i forbindelse med dekning som ennå ikke er utbetalt. Forsikrede er hver for seg erstatningsansvarlig og forpliktet til å betale kravet innen 30 dager etter skriftlig melding. Hvis slik betaling ikke finner sted, vil selskapet engasjere inkassobyrå. Paragraf 16. Personlig informasjon De personlige opplysningene som er oppgitt på søknadsskjemaet om, eller oppgitt ved endring av, en forsikringspolise, behandles av selskapet for inngåelse og effektuering av forsikringsavtaler og behandling av forhold i forbindelse med disse, som også omfatter å forhindre og bekjempe svindel og aktiviteter som utføres i den hensikt å utvide kundebasen På ordre fra selskapet, behandler Van Ameyde alle krav grunnet på denne forsikringen knyttet til kategori I. Hvis Van Ameyde anser det som nødvendig i samband med en konkret forespørsel og hjelp, kan det be om opplysninger fra forsikrede. Paragraf 17. Tvister Enhver tvist som måtte oppstå på grunnlag av denne forsikringsavtalen, skal legges fram for kompetent rettsinstans såfremt partene ikke blir enige om en annen måte å løse tvisten på Denne forsikringen er underlagt norsk lov. Spørsmål eller klager skal først og fremst rettes til administrerende direktør i Van Ameyde Denmark ApS. Hvis forsikrede ikke er tilfreds med behandlingen av en klage, bør forsikrede vurdere å henvende seg til Forsikringsklagekontoret, Bygdøy Allé 19, 0262 Oslo. 4

5 Kategori I. KANSELLERING/AVBESTILLING Disse kategorivilkårene er også underlagt de generelle vilkårene, med mindre de fraviker fra disse kategorivilkårene. Paragraf 1. Formål og omfang Selskapet garanterer all forsikringsdekning slik denne er beskrevet i paragraf 3, begrenset oppad til de forsikringsbeløpene som er angitt på dekningsoversikten i tilfelle av: kansellering av forsikredes flyreise, hvis denne er en direkte konsekvens av enhver hendelse nevnt i paragraf 2. Forsikringen er strengt personlig, og kan ikke overføres. Det er så mange poliser som det antallet forsikrede personer som er angitt i forsikringsbeviset. Bestemmelsene som gjelder for en bestemt person, gjelder ikke for andre, med mindre dette er uttrykkelig angitt. Den aktuelle årsaken til kansellering av bestilt(e) flyreise(r) kan sendes til selskapets medisinske rådgiver for vurdering. Paragraf 2. Forsikrede hendelser Dekningen som er nevnt i paragraf 3, vil kun bli utbetalt hvis skaden er direkte og eksklusivt forårsaket av følgende uforutsette hendelser som er oppstått i løpet av forsikringsperioden: 2.1. forsikrede er død, har blitt alvorlig syk, rammet av en alvorlig skade på grunn av en ulykke, forutsatt at dette er blitt medisinsk påvist av behandlende lege/spesialist innen 24 timer etter kanselleringen, 2.2. et familiemedlem i første eller andre ledd i direkte blodslinje er død, eller har en livstruende sykdom eller en livstruende skade på grunn av en ulykke etter behandlende leges mening, 2.3. forsikrede er gravid, forutsatt at dette er blitt medisinsk påvist av behandlende lege/spesialist, 2.4. en medisinsk påkrevd operasjon som et familiemedlem som ikke reiser sammen med forsikrede, må gjennomgå uten forvarsel. Denne hendelsen er ikke forsikret hvis det angjeldende familiemedlemmet står på venteliste for operasjon, 2.5. den forsikrede må opereres i samband med en donororgantransplantasjon, 2.6. når eiendeler (fast eiendom, innbo, inventar eller varer) som forsikrede eier i Norge, eller den bedriften i Norge der hun/han arbeider på grunn av brann, tyveri, eksplosjon, uvær, lynnedslag eller oversvømmelse er blitt alvorlig skadet, slik at hans/hennes nærvær er presserende nødvendig, 2.7. skade forårsaket av brann, eksplosjon, uvær, lynnedslag eller oversvømmelse i forsikredes forsikrede feriebolig, som gjør det umulig å oppholde seg der. En forutsetning for dette er at eier/utleier av ferieboligen det gjelder, nekter å betale refusjon død, alvorlig sykdom eller skade på grunn av en ulykke i forsikredes familie eller venner som bor i utlandet, som dermed umuliggjør forsikredes opphold hos disse personene, 2.9. den forsikrede er blitt arbeidsløs og kan legge fram en tillatelse til å kansellere en tilsettingskontrakt, utstedt i forbindelse med økonomiske forhold i firmaet, den forsikrede, etter arbeidsløshet som forsikrede har fått utbetalt arbeidsledighetstrygd for og for avgangselever, når avreisedato er etter 31. mai året etter at de har avsluttet skolen, har tatt imot en jobb på mer enn 20 timer per uke i en periode på minst ett år eller for en udefinert periode. En forutsetning er at datoen for arbeidsforholdet er innen 90 dager før utløpet av gyldighetsperioden for forsikringen, forsikrede er forpliktet til å gå opp igjen til eksamen i løpet av den bestilte reisen og gjenopptakelsen av eksamen ikke kan utsettes. En forutsetning for dette er imidlertid er at dette gjelder en gjenopptakelse av en eksamen som inngår i fullføring av en fleråring utdanning, forsikrede ikke kan vaksineres og/eller innta medisin av medisinske årsaker, og dette er obligatorisk før reisen eller oppholdet ved det gjeldende bestemmelsesstedet, uventet nekting av nødvendig visum for forsikrede, med mindre forsikrede ikke kan skaffe til veie visum fordi hun/han eller hans/hennes representant har søkt for sent, tyveri eller tap av reisedokumenter som er nødvendige for reisen på avreisedatoen. En forutsetning er at den forsikrede rapporterer dette til de lokale politimyndighetene umiddelbart etter hendelsen. Forsikrede skal sende inn en erklæring om denne rapporten til selskapet. Paragraf 3. Dekning av kanselleringskostnader Hvis forsikrede må kansellere (en) bestilt flyreise(r) på grunn av en av hendelsene som er nevnt i paragraf 2, dekker selskapet: 3.1. det beløpet forsikrede skylder Terminal A kostnader knyttet til bestilling av reise ved et senere tidspunkt som forhindrer total kansellering. Disse kostnadene kan ikke være høyere enn kostnaden selskapet vill ha hatt ved dekning av kansellering. Paragraf 4. Dekning til familiemedlemmer som reiser med forsikrede/reisefølge til forsikrede Selskapet vil yte slik dekning som er beskrevet i paragraf 3 til forsikredes medfølgende familiemedlemmer så vel som én person som reisefølge, forutsatt at de har tegnet kanselleringsforsikring hos selskapet for samme periode. Paragraf 5. Dekning i forbindelse med reisefølge som er forsikret i annet selskap Selskapet vil også yte dekning slik det er beskrevet i paragraf 3, til forsikrede hvis hun/han kansellerer reisen på grunn av en hendelse som er forsikret i henhold til denne kategorien som har rammet hans reisefølge som ikke er forsikret i selskapet. En forutsetning for dette er at denne reisefellen har tegnet kanselleringsforsikring på egen hånd og at han, etter slik forsikring, har mottatt dekning samt at den forsikrede og hans reisefelle hadde planlagt å reise til og fra bestemmelsesstedet sammen. Paragraf 6. Spesielle plikter i tilfelle det skulle oppstå skade Hvis det skulle oppstå skade, må forsikrede eller hans/hennes etterlatte gjøre følgende: 6.1. informere Terminal A innen 24 timer etter den forsikrede hendelsen; 6.2. påvise for selskapet retten til utbetaling ved å framlegge uttalelser: som legeerklæring og arbeidsgivers erklæring, en kvittering for kanselleringskostnader og andre bevis og informasjon som selskapet anser som nødvendige. Forsikrede skal la seg undersøke av en lege som selskapet engasjerer hvis selskapet anser dette som nødvendig. Hvis forsikrede unnlater å oppfylle ovennevnte plikter, dekker ikke selskapet kostnadene. 5

REISEFORSIKRING CONTINENTAL AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT

REISEFORSIKRING CONTINENTAL AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT REISEFORSIKRING CONTINENTAL AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til Norge og alternativ losji, bes du vennligst

Detaljer

REISEFORSIKRING UNITED AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT

REISEFORSIKRING UNITED AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT D.UAL.NO-08/14 REISEFORSIKRING UNITED AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til Norge og alternativ losji, bes du

Detaljer

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til Norge og alternativ losji, bes du vennligst umiddelbart ta kontakt med:

Detaljer

REISEFORSIKRING EXPEDIA DEKNINGSOVERSIKT

REISEFORSIKRING EXPEDIA DEKNINGSOVERSIKT REISEFORSIKRING EXPEDIA DEKNINGSOVERSIKT For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til ditt hjemland og alternativ losji, bes du vennligst umiddelbart

Detaljer

Falck TravelCare Postboks 172, Sentrum N-0102 Oslo

Falck TravelCare Postboks 172, Sentrum N-0102 Oslo CAR TRAWLER: EGENANDELSELIMINERING FOR LEIEBIL Hører til og utgjør en integrert del av de allmenne vilkårene og forsikringsbeviset til. Adressen skaden skal rapporteres til: Falck TravelCare Postboks 172,

Detaljer

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT For English, please go to page 14 FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT P.KLM.NO-10/16 For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til Norge og alternativ

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Avbestillingsforsikring for arrangementer

Avbestillingsforsikring for arrangementer P.TMS.NO-11/14 Avbestillingsforsikring for arrangementer Viktig kontakter Policykanselleringer: Kundesstøtte: Krav: e-post via nettstedet på: www.billettservice.no/help/inbenta/inbenta.en-us.html eller

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Tilleggsvilkår for Medisinsk invaliditet fritid Uførhet sykdom fritid Uførekapital fritid Dekningsomfang. Forsikringsgiver STERLING LIFE LIMITED DEL 1 DEFINISJONER 1.1. Følgende ord

Detaljer

Fraskrivelse av egenandel

Fraskrivelse av egenandel Fraskrivelse av egenandel Innhold Side Viktige telefonnumre 1 Oversikt over dekningen 1 Viktig informasjon 2 Definisjon av formulering 3 Generelle unntak 3 Vilkår 4 Søke om erstatning 4 Klage 5 Del 1 Tilbakebetaling

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF) 1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Fokus Bank - Betalingsforsikring

Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis nr: 104-7491 Forsikringstaker: Sikrede: Fokus Bank Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som har tegnet betalingsforsikring

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Fokus Bank - Strømforsikring

Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis nr: 104-8083 Forsikringstaker: Fokus Bank Sikrede: Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som benytter 365 Privat kredittkortet

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Vilkår for Katteforsikring

Vilkår for Katteforsikring Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

BliBoende forsikrings ved arbeidsledighet og pleie av nære pårørende

BliBoende forsikrings ved arbeidsledighet og pleie av nære pårørende BliBoende forsikrings ved arbeidsledighet og pleie av nære pårørende 2010-11-01 Hvem forsikringen gjelder for 1.1 Forsikringen kan tegnes av alle som oppfyller følgende kriterier: Privatpersoner Medlemmer

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2017. Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2014. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO

ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO Innhold Innhold... 1 1. Alminnelige reisevilkår... 2 1.1 Garantien... 2 1.2 Påmelding og betaling... 2 1.3 Avbestilling... 2 1.4 Endringer av bestilling... 2 1.5

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Avbestillingsforsikring

Avbestillingsforsikring Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +47 67115100 E-post: kundesenteret@startour.no Krav: Telefon: E-post: +47 23 00 77 40 claims.fga@no.falck.com

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen.

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013 1. Bestilling og betaling Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. Arrangøren må ha innbetaling

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie Forsikringstaker Forsikringsmegler Trøndelag Brann- og Redningstjeneste Garde AS Forsikringsperiode 01.01.2017-31.12.2017 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Oppsummering Stillingskategori Antall Årsverk Premie

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Vilkår Uførekapital med forskuttering

Vilkår Uførekapital med forskuttering Forsikringsvilkår Uførekapital med forskuttering 01.05.2016 Eika Forsikring Vilkår Uførekapital med forskuttering Gjeldende fra 01.05.2016 Innhold 1 Hvilke vilkår som gjelder 3 2 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Forsikringsvilkår Uførekapital

Forsikringsvilkår Uførekapital Forsikringsvilkår Uførekapital 01.05.2016 Eika Forsikring Forsikringsvilkår Uførekapital Gjeldende fra 01.05.2016 Innhold 1 Hvilke vilkår som gjelder 3 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 3 Hvor gjelder

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Asker, 8 februar 2011 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

Forsikringsvilkår 4 års uførerente

Forsikringsvilkår 4 års uførerente Forsikringsvilkår 4 års uførerente 01.05.2016 Eika Forsikring Forsikringsvilkår 4 års uførerente Gjeldende fra 01.05.2016 Innhold 1 Hvilke vilkår som gjelder 3 2 Forsikringen gjelder for 3 3 Hvor gjelder

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN.

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. Western Unions Europaliga-konkurranse Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. DU MÅ VÆRE 18 ÅR ELLER ELDRE FOR Å DELTA I KONKURRANSEN. HVIS DU BOR I STORBRITANNIA,

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

sskade Innhold Side 1 1 2

sskade Innhold Side 1 1 2 Fraskrivelse av egenandel for kollisjons sskade Innhold Viktige telefonnumre Oversikt over dekningen Viktig informasjon Definisjon av formulering Generelle unntak Betingelser Søke om erstatning Klage Del

Detaljer

Forsikringssum og egenandelsoversikt fremkommer nedenfor, sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger på side 2 og 3.

Forsikringssum og egenandelsoversikt fremkommer nedenfor, sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger på side 2 og 3. FORSIKRINGSBEVIS NSOFs Innboforsikring Pluss Student Gjelder fra 01.01.2015, eller senere innmelding. Mellom Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) og Codan Forsikring AS (Selskapet) er det inngått avtale om

Detaljer

Bedrifts Gruppelivsforsikring

Bedrifts Gruppelivsforsikring Bedrifts Gruppelivsforsikring Vilkår B Medisinsk invaliditet og ervervsuførhet annen årsak samt uførekapital Forsikringsgiver Jubilee Life Insurance Representant i Norge SAGA Forsikring AS Vilkår av 01.

Detaljer

Gouda ID - ID-tyverisikring

Gouda ID - ID-tyverisikring Gouda ID - ID-tyverisikring Vilkår 680 Gjeldende fra januar 2018 Innholdsfortegnelse A. Om avtalen 4 B. Hva avtalen gjelder 4 C. Forsikringsavtalen består av 4 D. Regler for kollektiv forsikringsavtale

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

Er du helt frisk og arbeidsdyktig og ikke av noen grad sykemeldt eller mottager av sykepenger, uførepensjon, arbeidsavklaringspenger e.l.?

Er du helt frisk og arbeidsdyktig og ikke av noen grad sykemeldt eller mottager av sykepenger, uførepensjon, arbeidsavklaringspenger e.l.? HELSEERKLÆRING AVTALE NR.: NAVN FØDSELSNUMMER (11 SIFFER) BEDRIFTENS/FORENINGENS NAVN ADRESSE POSTNR POSTSTED TELEFON E-POST Alle spørsmål må besvares. Du trenger ikke ta hensyn til forhold som ligger

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Regelverk for statlig forsikring av genstander lånes fra utlandet til utstillinger i Norge

Regelverk for statlig forsikring av genstander lånes fra utlandet til utstillinger i Norge DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Regelverk for statlig forsikring av genstander lånes fra utlandet til utstillinger i Norge som Sist revidert av Kultug og kirkedepartementet 1. februar 2009 1.

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår Reisevilkår for reiser med ReiseVenn Reisevilkårene er grunnlaget for dine rettigheter som reisende, og våre som reiseformidler. Vi gjør oppmerksom på at noen av våre reiser har særskilte betalings- og

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP 1. Om denne serviceavtalen Denne avtalen inneholder viktig informasjon om hva denne serviceavtalen dekker og eventuelle unntak. Denne serviceavtalen for feilfylling

Detaljer

world wide travel insurance

world wide travel insurance The holder of this card is insured for acute medical treatment and/or hospitalization by Codan Skadeservice Phone: +47 67 22 46 90 Adr: P.O Box, 434 Skøyen, N-0213 Oslo, Norway Web: www.codanforsikring.no

Detaljer

Rednings- og bergingsforsikring PS602

Rednings- og bergingsforsikring PS602 Rednings- og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 01.07.2015 Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA SOM ER FORSIKRET... 3 4. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter.

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter. Boligsameiet Tomterhagan Tomterhagen 11-19 2080 Eidsvoll FORSIKRINGSAVTALE Avtalenr.: 2964406 Kundenr.: 4469321 Avtaleår start: 12.12.16 Avtaleår slutt: 11.12.17 Bevis gjelder fra og med: 12.12.16 Bevis

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Generelle vilkår av 20.01.2011 for. Personforsikringer

Generelle vilkår av 20.01.2011 for. Personforsikringer Generelle vilkår av 20.01.2011 for Personforsikringer INNHOLD: 1. Avtale, forsikringsvilkår og lovgivning 2. Definisjoner 3. Begrensninger i selskapets ansvar 4. Spesialrisiko 5. Ikrafttreden - fornyelse

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Styreansvar Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer