Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen?"

Transkript

1 Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? I denne korte oversikt gir vi en orientering om de rettigheter du har når en motorvogn har gjort skade på din person eller dine ting. Skademelding Skaden må meldes til det forsikringsselskap bilen er forsikret i. Biltilsynet gir opplysning om selskap hvis du har notert bilens registreringsnummer. Enhver bilfører som er innblandet i et trafikkuhell, plikter å oppgi navn. Er bilen ukjent, utenlandsk eller uregistrert, meldes skaden til: TRAFIKKFORSIKRINGSFORENINGEN Postboks 2551, Solli 0202 Oslo Trafikkforsikringsforeningen dekker ikke bilskader voldt av ukjent bil, bare personskader og skader på fast eiendom. Gjøres skaden av uforsikret bil, svarer Trafikkforsikringsforeningen for skaden som om bilen hadde vært forsikret. Er skaden oppstått ved kollisjon mellom to kjøretøy er det viktig å benyttes felles skademeldingsskjema, slik at det ikke senere oppstår tvil om hvordan kollisjonen skjedde. Få nedtegnet opplysninger partene er uenige om, ta mål av viktige avstander og skriv under skjemaet sammen. Er dere ikke enige, må dere forsøke å få tak i vitner til kollisjonen - eller at fotografier av bilenes stilling etter uhellet, og av skadene. Hva kan kreves erstattet? Vi skal her se på skader som du kan kreve at motpartens ansvarsforsikring dekker. Hva du kan kreve erstattet under egen kaskoforsikring tar vi ikke opp her. Orienteringen konsentrerer seg om bilskader og personskader. Andre tingskader erstattes likevel på samme måte som bilskader. HOVEDREGEL: Erstatningen skal svare til det samlede økonomiske tap som du er påført på grunn av skaden. Dessuten skal selskapet betale renter fra en måned etter at skaden ble meldt til selskapet, jfr lov om renter ved forsinket betaling. Bilskader Erstatningen kan omfatte: Reparasjon/kondemnasjon Hvis det skadde kjøretøy kan repareres på en økonomisk forsvarlig måte, vil reparasjonsutgiftene bli erstattet. Medfører reparasjonen - f.eks. ved utskifting av gamle deler mot nye - at bilen få en økt verdi, kan forsikringsselskapet gjøre et skjønnsmessig fradrag for denne verdiøkningen. Hvis det ut fra en økonomisk vurdering ikke er forsvarlig å reparere kjøretøyet, har du ikke krav på å få reparasjonsutgiftene erstattet. Dette vil normalt være tilfelle dersom reparasjonen, i henhold til takst, koster mer enn gjenanskaffelse av tilsvarende kjøretøy (samme stand, tilsvarende fabrikat, type og årgang). Da har du krav på en erstatning som svarer til hva et slikt kjøretøy koster på skadedagen, men med fradrag av vrakets verdi. Side 1 av 3

2 Prisen på motorkjøretøyer varierer fra landsdel til landsdel. Det er anskaffelsespris i det distrikt hvor du bor som skal legges til grunn. Verdiforringelse Det kan kreves erstatning for verdiforringelse hvis kjøretøyet er påført en skade, som ut fra faglig teknisk vurdering ikke lar seg utbedre på en tilfredsstillende måte. Slik erstatning kan bli aktuell hvis kjøretøyet etter reparasjon får mindre yteevne, eller vesentlige skjønnhetsfeil. Det kan være vanskelig å dokumentere et slikt tap, dersom bilen er fagmessige reparert. Det økonomiske tapet vil kunne være redusert innbytteverdi eller redusert salgsverdi. Skyldes verdiforringelsen en mangelfull reparasjon, må du selv ta saken opp med verkstedet. Det er verkstedet som har ansvaret for at reparasjonen blir tilfredsstillende utført. Avsavn/leiebil Oppstår det et økonomisk tap ved å være uten kjøretøy, kan dette normalt kreves erstattet. Undersøk først om egen kaskoforsikring har leiebildekning, herunder hvilke begrensninger som gjelder. Ved leiebilbehov utover dette, bør motpartens ansvarsselskap kontaktes for nærmere informasjon. Utgifter til leiebil eller leie av privat bil, kan kreves erstattet under bilansvaret: - hvis det oppstår et påviselig økonomisk tap, og det foreligger transportbehov som ikke kan dekkes på annen og rimeligere måte, eller - hvis det foreligger spesielle forhold som gjør det nødvendig å bruke bil, f.eks. ved sykdom, manglende kommunikasjonsmidler m.m. Hvis du har krav på erstatning for utgifter til leie av bil, fastsettes erstatningen etter følgende retningslinjer: - utgifter til leie av bil kan normalt kreves erstattet i den tid kjøretøyet står til reparasjon. - hvis skaden er så stor at kjøretøyet ikke blir reparert (kondemnasjon), vil utgifter til leie av bil normalt bli dekket i 14 dager (tilsvarende den tid normalt vil medgå til å anskaffe annet tilsvarende kjøretøy). - ved leie av privat bil, erstattes rimelig leieavgift. Kontakt selskapet før avtale inngås. - har du benyttet leiebil, vil det i erstatningsoppgjøret blir gjort fradrag for utgifter du ville hatt uansett skaden. Bensinutgifter vil alltid kunne trekkes fra, men også spart slitasje på egen bil kan bli trukket fra. Utgiftene skal begrenses Du plikter å begrense skadens størrelse, og må således akseptere å måtte forandre personlige planer i rimelig utstrekning. Utgifter til leie av større eller mer eksklusiv bil enn den skadde, kan normalt ikke kreves erstattet. Dersom den skadde bil er i det øverste leiet av prisskalaen, må du normalt nøye deg med en bil av tilstrekkelig størrelse i rimeligere prisklasse. Vanligvis kan du heller ikke kreve å få erstattet utgifter til leie av bil i helger eller til fritidsformål, men hvis skaden skjer like før eller under bilferie, og ferien vanskelig kan gjennomføres uten bil, så har du et "legetimt" leiebilbehov. For øvrig må du finne frem til det verksted som på kortest tid kan utføre en forsvarlig reparasjon. Du må følge med slik at reparasjonen blir utført så raskt som mulig. Hvis du må leie bil, bør verkstedet gjøres oppmerksom på dette. Side 2 av 3

3 Behov og utgifter skal dokumenteres Vær oppmerksom på at det kreves dokumentasjon både for behov og for utgifter. Attest fra arbeidsgiver om behov for bil i jobb, er et eksempel på slik dokumentasjon. Erstatning for personskade Ved personskade har skadelidte rett til erstatning for påførte utgifter, antatt fremtidig økonomisk tap og eventuelt ménerstatning. Ved dødsfall vil de etterlatte, som avdøde helt eller delvis forsørget - eller som han i nær fremtid skulle forsørge - ha krav på erstatning. Erstatning for "tort og svie" kan ikke kreves av forsikringsselskapet. Krav om erstatning for personskade kan fremsettes enten overfor skadevolders forsikringsselskap, eller eget selskap, som ofte vil kunne foreta et raskere erstatningsoppgjør. De nærmere regler om rett til erstatning ved personskade er for omfattende for denne brosjyre. Ved større personskader er det både i skadelidtes og selskapets interesse at det søkes juridisk bistand. Rettshjelpforsikring Til motorvognforsikring er det i de fleste forsikringsselskap knyttet en rettshjelpforsikring. Denne dekker etter visse regler, utgiftene til juridisk bistand o.l. når forsikringstaker er part i tvist i egenskap av eier eller fører av motorvognen. Den som bruker rettshjelpforsikringen må betale en egenandel etter nærmere regler som fremgår av forsikringsvilkårene. Også de fleste kombinerte hus- og hjemforsikringer er det knyttet rettshjelpforsikring, som på samme måte dekker utgifter til juridisk bistand i tvist etter en skade på person eller eiendom. Bruk av rettshjelpforsikringen må snarest meldes selskapet. Ta med forsikringsbevis første gang du kontakter advokat. Advokaten vil deretter kunne varsle selskapet. Kontaktinformasjon: Finansklagenemnda Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo Besøksadresse: Drammensveien 145 A Tlf.: Faks: E-post: firmapost@finkn.no Org.nr.: Side 3 av 3

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet Veiledning til melding om arv Arvemelding (RF-1615) skal sendes skattekontoret innen seks måneder etter dødsfallet. Meldingen skal sendes til den region hvor avdøde var bosatt, se siste side i veiledningen.

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. ANSVARSFORSIKRING FOR SPEDITØRER OG ANDRE INNEN TRANSPORTNÆRINGEN SPE1-6 Gjelder fra 29.05.2000 (Avløser vilkår SPE1-5 av 15.03.1999) Innhold 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Kontrakt ved leie av fritidsbåter mellom private

Kontrakt ved leie av fritidsbåter mellom private Kontrakt ved leie av fritidsbåter mellom private Utleier: Navn:... Tlf/privat/arbeid:... Adresse:... Postnr:... Poststed:... E-post:... Leietaker: Navn:... Tlf/privat/arbeid:... Adresse:... Postnr:...

Detaljer

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning Forskrift 1996-12-20 nr. 1161 Forskrift til: Domstolloven Straffeprosessloven Tvisteloven Advokatforskriften Kapittel 12. Regler for god advokatskikk 1. Innledning 1.1 Reglenes formål Regler for god advokatskikk

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

ALMINNELIGE BETINGELSER

ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer