Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes."

Transkript

1 ANSVARSFORSIKRING FOR SPEDITØRER OG ANDRE INNEN TRANSPORTNÆRINGEN SPE1-6 Gjelder fra (Avløser vilkår SPE1-5 av ) Innhold 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5 HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6 SIKKERHETSFORSKRIFTER 7 FORSIKRINGSSUM 8 EGENANDEL 9 SIKREDES PLIKTER VED SKADETILFELLE 10 BEHANDLING AV ERSTATNINGSKRAV 11 REGRESS. Forsikringsavtalen Forsikringsavtalen består av - forsikringsbeviset (med eventuell Spesifikasjon) - forsikringsvilkårene, dvs. - eventuelle særvilkår (fremgår av forsikringsbeviset) - dette vilkåret (SPE1-6) - Generelle vilkår - Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (nedenfor omtalt som FAL). Særvilkårene utvider, innskrenker og/eller presiserer enkelte bestemmelser i SPE1-6 og Generelle vilkår. De øvrige bestemmelsene i forsikringsvilkårene gjelder da i tillegg til særvilkårenes bestemmelser. Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. I tilfelle motstrid mellom bestemmelser om samme forhold, gis de prioritet i den rekkefølge de står oppført ovenfor, dog slik at spesielle regler alltid går foran generelle.

2 1 HVEM forsikringen gjelder for 1.1 Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (sikrede). Forsikringen gjelder også for selskaper som sikrede overtar eller etablerer i løpet av forsikringstiden forutsatt at den virksomheten som slikt selskap driver er omfattet av den virksomhetsbeskrivelsen som fremgår av forsikringsbeviset. 1.2 Forsikringen omfatter også direkte ansvar som ansatte pådrar seg hvis ansvaret etter Lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning, paragraf 2-1, kunne vært gjort gjeldende overfor arbeidsgiveren, og skaden ikke er voldt av de(n) ansatte ved forsett. Hvis sikrede som arbeidsgiver blir holdt ansvarlig for skade som er forsettlig forvoldt av ansatte, trer Forsikringsselskapet inn i sikredes rett til regress mot de(n) ansatte. 2 HVOR forsikringen gjelder 2.1 For speditøransvar (jf. pkt. 4.1) gjelder forsikringen for sikredes virksomhet drevet fra Norge. 2.2 For bedriftsansvar (jf. pkt. 4.2) gjelder forsikringen, hvis ikke annet er avtalt, for skade - som inntreffer i Norden, og - som sikrede er erstatningsansvarlig for etter gjeldende rett i de nordiske land. 3 NÅR forsikringen gjelder Hvis ikke annet er avtalt, må skaden være konstatert av sikrede eller skadelidte i forsikringstiden. Skaden blir å henføre til den forsikring som gjaldt da skaden først ble konstatert. Alle skader som skyldes samme handling, unnlatelse eller begivenhet regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da første skade ble konstatert. 4 HVA forsikringen omfatter

3 Forsikringen omfatter - speditøransvar (se pkt. 4.1) og - bedriftsansvar (se pkt. 4.2). 4.1 Speditøransvar (spedisjons-, fraktfører-, lagrings- og terminalansvar) Med speditøransvar forstås rettslig erstatningsansvar som sikrede i henhold til - nasjonale og internasjonale lover og konvensjoner på transportrettens område, samt - Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser for transport, spedisjon og lagring av 1. juni 1998 (NSAB 2000) pårar seg for skade, jf. pkt 4.3, som er voldt under utøvelse av virksomhet som speditør, herunder a) ansvar som forpassende speditør i henhold til Lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll, paragrafene 56 og 57 b) ansvar som tollagerholder i henhold til Lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll, paragraf Bedriftsansvar Med bedriftsansvar forstås sikredes rettslige erstatningsansvar for person- og tingskade, jf. pkt , som er voldt under utøvelse av virksomhet som bedrift innen transportnæringen, herunder ansvar som eier eller bruker av fast eiendom som benyttes i virksomheten. 4.3 Skade Med skade forstås personskade, tingskade eller formueskade Personskade/tingskade: a) Personskade anses inntruffet når en person skades, påføres sykdom eller dør b) Tingskade anses inntruffet når løsøre, (herunder dyr) eller fast eiendom skades eller går tapt på annen måte, eller når elektronisk lagret informasjon forvanskes eller går tapt på annen måte Økonomisk tap som følge av en dekningsmessig person- eller tingskade regnes som del av denne, også når den dekningsmessige personeller tingskaden ikke overstiger egenandelen Formueskade

4 Økonomisk tap som ikke er en følge av en personeller tingskade, jf. pkt HVA forsikringen IKKE omfatter 5.1 Hvis ikke annet er avtalt, omfatter forsikringen ikke ansvar som eier, fører eller bruker av a) motorkjøretøy, herunder truck og arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri. Forsikringen omfatter likevel rettslig erstatningsansvar som eier, fører eller bruker av transportredskap med elektrisk fremdriftsmaskineri som ikke kan kjøres fortere enn 10 km/t b) seilbåt eller motordrevet fartøy c) luftfartøy. 5.2 Særbestemmelser for speditøransvar Hvis ikke annet er avtalt, gjelder følgende særbestemmelser for speditøransvar (jf. pkt. 4.1) i tillegg til de øvrige bestemmelser i vilkårene: Forsikringen omfatter ikke speditøransvar a) ved bruk av egne eller leide biler, trucker eller fartøy, når ansvaret ville omfattes av den godsansvars- eller P&I-forsikring som er eller kunne vært tegnet b) for særlig interesse i riktig utlevering, jf. Lov av 20. desember 1974 nr. 68 om vegfraktavtaler, paragraf 35, 2. ledd c) for skade på, tap av eller forsinket tilbakelevering av lånt eller leid transportutstyr d) ved befordring/lagring av flyttegods e) befordring som omfattes av Lov av 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven), eller internasjonale postkonvensjoner. f) ved transport av salt-, tørr- og klippfisk til, fra og i Italia. 5.3 Særbestemmelser for bedriftsansvar Hvis ikke annet er avtalt, gjelder følgende særbestemmelser for bedriftsansvar (jf. pkt. 4.2)

5 i tillegg til de øvrige bestemmelser i vilkårene: Forsikringen omfatter ikke bedriftsansvar for utgifter/omkostninger/tap knyttet til oppfyllelse av sikredes kontrakt (dvs. avtalt ytelse, leveranse, arbeid, entreprise el.l.) herunder a) skade på sikredes leveranse, arbeid eller entreprise når skaden inntreffer før overlevering eller skyldes feil eller mangel som forelå ved overleveringen b) verdireduksjon/prisavslag/tap på grunn av mangelfull, forsinket eller uteblitt oppfyllelse av kontrakten c) omkostninger til hel eller delvis omgjøring av sikredes kontrakt, eventuelt verdien av denne dersom omgjøring ikke skjer, eventuelt utføres av andre for skade på ting (jf. pkt b) som tilhører en annen, men som sikrede eller noen på dennes vegne ta hånd om for: a) salg, utleie, transport, fremvisning, demonstrasjon o.l. b) leie, lån, bruk, oppbevaring for forurensning av luft, vann eller grunn, eller skade som følger herav. Som forurensning regnes også støv, støy, larm, lukt, lys og bestråling. Forsikringen omfatter likevel skader hvor årsake forurensningen er plutselig og uforutsett, jf. dog kravene til forholdstiltak i pkt. 6.3 "Tank for oppbevaring av brannfarlig væske, olje og andre kjemikalier - Sikkerhetsforskrift." Ved dekningsmessig forurensningsskade omfatter forsikringen også utgifter til opprydding pålagt av offentlig myndighet. Opprydding på egen eiendom, eiendom eid av mor-/datterselskap eller eiendom som sikrede driver eller disponerer, dekkes ikke som sikrede har påtatt seg å bære og som går utover det som følger av alminnelige rettsregler. Med dette menes ethvert ansvar som alene bygger på garanti, kontrakt, løfte, tilsagn eller annen avtale inngått før eller etter at skaden er konstatert for tingskade oppstått ved gravings-,

6 piggings-, sprengnings-, spuntings-, pelingsog rivningsarbeid. Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende masse for erstatning for ærekrenkelser eller oppreisning, herunder etter Lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning, paragrafene 3-5 og 3-6, eller for bøter o.l., (herunder "Punitive Damages" eller "Exemplary Damages") som byggherre, herunder også for om- og påbygging av egne anlegg for skade på fartøy under utøvelse av stevedorevirksomhet for personskade som rammer sikredes ansatte når skaden er forårsaket i arbeidsforholdet. 6 SIKKERHETSFORSKRIFTER Sikrede plikter å overholde sikkerhetsforskriftene nevnt under pkt. 6.2 og pkt Følger av ikke å overholde sikkerhetsforskrifter Hvis brudd på sikkerhetsforskrifter fører til skade eller større erstatningsansvar enn sikrede ellers ville hatt, og sikrede har utvist forsømmelighet med å overholde dem eller med å påse at de ble overholdt, kan utbetalingen under forsikringen bli redusert eller falle bort, jf. FAL paragraf 4-8. Det samme gjelder hvis forsømmelsen er gjort av personer som utfører arbeid av ledende art eller av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten, eller av arbeidsledere som i arbeidstiden følger dem de er satt til å lede. 6.2 Farlig gods - Sikkerhetsforskrift Farlig gods skal transporteres/lagres i samsvar med Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods av 30. september 1957 (ADR-avtalen). 6.3 Tank for oppbevaring av brannfarlig væske, olje og andre kjemikalier - Sikkerhetsforskrift Følgende sikkerhetsforskrifter om regelmessig kontroll av og forsvarlig oppsamlingskum for tanker (herunder andre beholdere) til oppbevaring av brannfarlig væske, olje og andre kjemikalier gjelder: Nedgravde tanker

7 Nedgravde tanker skal kontrolleres jevnlig (korrosjonsangrep kontrolleres i rengjort tank og veggtykkelse måles) og tank inklusive rørledninger tetthetsprøves med påtrykket luft eller vakuum: - Første kontroll utføres senest 15 år etter at tanken var ny, og deretter senest hvert 5. år - Rekondisjonerte tanker kontrolleres første gang senest 10 år etter rekondisjoneringen, og deretter senest hvert 5. år. Tanker der veggtykkelsen er redusert med 50% eller mer kan ikke rekondisjoneres. Tilstands- og kvalitetskontrollen inklusive målte veggtykkelser skal dokumenteres skriftlig. For visse tanktyper kan kontroll alternativt gjennomføres ved slikt system for automatisk lekkasjeovervåking som vist til i Forskrift av 19. mars 1991 nr. 210 om tiltak for å hindre lekkasje fra nedgravd tank for brannfarlig væske klasse A (Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern), og Forskrift av 31. januar 1997 nr. 102 om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker (Statens forurensningstilsyn, Oljevernavdelingen) Overgrunns oppbevaringstanker Stasjonære, overgrunns oppbevaringstanker skal være sikret med forsvarlig oppsamlingskum eller annet effektivt oppsamlingsarrangement for lekkasjer i henhold til Forskrift av 7. desember 1982 nr om tiltak for å hindre eller lekkasje fra stasjonære utendørs overgrunnstanker for oppbevaring av brannfarlig væske (Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern). 7 Forsikringssum 7.1 Hvis ikke annet er avtalt, er forsikringssummen begrenset til kr ved hvert skadetilfelle. 7.2 Saksomkostninger o.l. Ved skade som inntreffer i de nordiske land dekkes saksomkostninger i tillegg til forsikringssummen. Ved skade som inntreffer utenfor de nordiske land

8 er Forsikringsselskapets samlede utbetalingsplikt ved hvert skadetilfelle, inklusive redningsomkostninger og saksomkostninger, begrenset til forsikringssummen. 8 Egenandel 8.1 Standard egenandel Hvis ikke annet er avtalt er sikredes egenandel kr ved hvert skadetilfelle. 8.2 Forhøyet egenandel Sikredes egenandel er tre ganger den avtalte egenandel, dog maksimum kr , ved speditøransvar a) for tap av gods ved sikredes lager og/eller terminal forårsaket av uredelighet av sikredes ansatte b) på grunn av feilekspedisjoner c) for vareeiers tap ved mangelfull, forsinket eller unnlatt tollklarering/fortolling Ved speditøransvar grunnet manglende forsikringsdekning i henhold til NSAB 2000 paragraf 27c er egenandelen tre ganger avtalt egenandel, dog minimum kr , maksimum kr SIKREDES PLIKTER ved skadetilfelle Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes Forsikringsselskapet uten ugrunnet opphold. Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller Forsikringsselskapet, plikter sikrede - omgående å gi Forsikringsselskapet alle opplysninger av betydning for sakens behandling - på egen bekostning å utføre undersøkelser og utredninger som Forsikringsselskapet finner nødvendig, samt å møte ved forhandlinger eller rettergang. Hvis sikrede uten Forsikringsselskapets samtykke innrømmer erstatningsplikt, forhandler om erstatningskrav eller innrømmer fristforlengelser, er dette ikke bindende for Forsikringsselskapet. 10 Behandling av erstatningskrav

9 10.1 Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger den avtalte egenandel, tilligger det Forsikringsselskapet å: - utrede om erstatningsansvar foreligger - forhandle med kravstilleren - om nødvendig prosedere saken for domstolene Forsikringsselskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet. Eventuelle omkostninger til ekstern advokat og annen sakkyndig bistand valgt eller godkjent av Forsikringsselskapet, betales av Forsikringsselskapet i den utstrekning summen av omkostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen (se dog pkt. 7.2 ved formueskade utenfor de nordiske land). Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for dette dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er Forsikringsselskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svares det ikke for omkostninger som senere påløper Forsikringsselskapet betaler den del av erstatningen som overstiger egenandelen. Forsikringsselskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 11 Regress Har sikrede oversittet 1-årsfristen for å gi melding om forsikringstilfellet til selskapet (jf. FAL paragraf 8-5, 1. ledd), har Forsikringsselskapet rett til regress mot sikrede i de tilfellene hvor Forsikringsselskapet har utbetalt erstatning direkte til skadelidte.

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen?

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? I denne korte oversikt gir vi en orientering om de rettigheter du har når en motorvogn har gjort skade på din person eller dine ting. Skademelding Skaden må

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling

Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling Fastsatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 8. desember 1998 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 10.

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Innledning Den 1. januar 2004 trådte ny hvitvaskingslov og tilhørende forskrift i kraft. Det nye hvitvaskingsregelverket

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

ALMINNELIGE BETINGELSER

ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer