Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet"

Transkript

1 Veiledning til melding om arv Arvemelding (RF-1615) skal sendes skattekontoret innen seks måneder etter dødsfallet. Meldingen skal sendes til den region hvor avdøde var bosatt, se siste side i veiledningen. Samtlige arvinger er ansvarlig for at arvemeldingen blir sendt i rett tid. Informasjon om arveavgift finner du også på Kommentarer til de enkelte punkter i arvemeldingen. 1.2 Sivilstand Som samboere regnes to personer som bor sammen og som har felles barn og/eller tidligere har vært gift. Videre regnes to ugifte personer som bor og har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst to år sammenhengende som samboere. 1.4 Partenes formuesforhold Det er bare ektefeller som kan ha felleseie og/eller særeie. Dersom det er særeie mellom ektefellene skal kopi av ektepakt legges ved. 1.5 Førsteavdødes bo Er førsteavdødes bo helt eller delvis skiftet, legg ved kopi av skifteoppgjøret. Dersom boet er overtatt i sin helhet av lengstlevende, legg ved kopi av skifteattesten eller kopi av testament. 1.6 Hadde avdøde testament? Som hovedregel beregnes arveavgiften ut fra den fordeling av arven som følger av arveloven. Har arvelateren opprettet testament, skal dette legges til grunn. Selv om arvelateren har opprettet et testament som ikke tilfredsstiller de strenge formalkrav som gjelder for testamenter, kan skattekontoret likevel ta hensyn til dette ved beregningen. Det er da et vilkår at arvingene har fulgt den skriftlige opptegnelsen fullt ut ved fordeling av arven. 1.7 Frafall En arving kan helt eller delvis si fra seg falt arv, jf. arveloven 74. Hvis det er frafalt arv må det legges ved skriftlig erklæring om dette. Slikt skjema (RF-1622) finner du på Dersom arven fordeles på flere personer, gjør fribeløpet og de progressive avgiftssatsene at arveavgiften kan bli lavere. Vær oppmerksom på fristen: Erklæring om frafall må være innkommet skriftlig til skattekontoret ved innlevering av melding om arv eller innen den fristen som gjelder for innsending av arvemelding. Fristen er seks måneder etter dødsfallet, eller den nye meldefristen hvis du har fått utsettelse. Skattekontoret kan likevel godta erklæringer som kommer inn før vedtaket er truffet. Skattekontoret tar ikke hensyn til frafallserklæringer som kommer inn etter dette tidspunkt. Det kan ikke være knyttet forbehold eller vilkår til frafallet, bortsett fra at arven kan være frafallsmottakers særeie. Når noen frafaller arv, fordeles arven som om vedkommende var død før arvefallet. Dersom den som frafaller arv har egne livsarvinger, går arven videre med like stor del til hver. Arving som ikke har livsarvinger, kan frafalle til fordel for en eller flere medarvinger i boet. Adgangen til å frafalle kan være begrenset eller utelukket i tilfeller der arvingen selv er arving på grunnlag av et testament. Fjernere slektsarvinger enn avdødes søskenbarn har ikke arverett, jf. arveloven. Frafall til fordel for disse kan ikke godtas. Se nærmere arveavgiftsloven 8, tredje ledd. Dersom det frafalles arv over en bestemt beløpsgrense til fordel for umyndige arvinger, skal Fylkesmannen som vergemålsmyndighet ha melding. Fra og med 1. juli 2013 er beløpsgrensen på to ganger gjeldende grunnbeløp i folketrygden(g) ved årets inngang. Legg ved kopi av denne meldingen. Nærmere informasjon om frafall finner du også på 2 Formuen ved dødsfallet Her skal du oppgi bruttoverdien av avdødes eiendeler per dødsdato, både i Norge og i utlandet. Dersom boet er tilbakelevert fra offentlig skifte, er det verdiene på dagen for rettens kjennelse om tilbakelevering som skal oppgis. Eiendelene skal føres opp til antatt salgsverdi, dvs. markedsverdi. Det er egne regler for verdsettelse av ikkebørsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskap og kommandittselskap, samt for verdsettelse av landbrukseiendom. 2.1 Faste eiendommer av alle slag Fast eiendom skal føres opp med antatt markedsverdi under pkt Legg ved kopi av takst dersom eiendommen er taksert i forbindelse med skifte av boet. Er eiendommen er solgt, må du legge ved kopi av oppgjørsstilling fra megler eller kjøps- /salgsavtale. Dersom eiendommen ikke er taksert, verdivurdert eller solgt, må skattekontorets opplysningsskjema for den aktuelle eiendomstypen fylles ut: Opplysningsskjema for boligeiendom/tomt (RF-1618) Opplysningsskjema for fritidseiendom/tomt (RF-1619) Opplysningsskjema for annen fast eiendom/tomt. (RF- 1620) 2.2 Eiendom som er gjenstand for åsetesrett Når fast eiendom som er gjenstand for åsetesrett (jord-/ skogbrukseiendom) overdras til arvelaters slektning i rett nedstigende linje, føres eiendommen opp med 3/4 av den antatte salgsverdi. Blir slik eiendom på skifte av uskiftebo RF-1621B Godkj

2 overført til førsteavdøde ektefelles slektninger i rett nedstigende linje i henhold til skiftetakst, skal hele takstbeløpet føres opp. En arving kan ikke kreve verdsettelse etter disse regler for mer enn en eiendom, eller de andeler han mottar i èn eiendom, fra samme arvelater. Som èn eiendom anses jord- /skogbrukseiendom som har vært drevet som en driftsenhet. Ektefeller anses i denne sammenheng som èn arvelater. Vær oppmerksom på følgende: Verdien som er lagt til grunn ved arveavgiftsberegningen vil kunne være bestemmende for inngangsverdien ved fastsettelse av skattepliktig gevinst ved et eventuelt senere salg. Inngangsverdien kan ikke settes høyere enn den verdien som er lagt til grunn ved arveavgiftsberegningen. Nærmere opplysninger om hvordan gevinsten beregnes finner du på under reglene om kjøp og salg av bolig. 2.3 Buskap, maskiner og annet løsøre som hører til gårdsbruk og skogsdrift Verdsettelse av varelager Varelagre settes til anskaffelses- eller tilvirkningsprisen ved rådighetservervet. Varer som på grunn av skade, ukuranthet eller lignende må selges til redusert pris, settes til påregnelig salgspris med fradrag for salgsomkostninger. Legg ved avskrift av status og vinnings-/ tapskonto per 1. januar i dødsåret. Skattekontoret vil gi beskjed dersom ytterligere opplysninger må gis. 2.4 Innbo Som innbo regnes også kunst og antikviteter. Hvis kunst eller antikviteter er taksert, må kopi av taksten legges ved. 2.7 Til gode skatt Dersom boet består av mer enn en arving, bør arvingene be om forhåndslikning i god tid før arvemeldingen skal innleveres. Til dette skal skjema "selvangivelse for forhåndslikning" brukes (RF-1040) og som du finner på Motorkjøretøy Under dette punktet skal privatbiler, motorsykler, snøscootere, mopeder, mopedbiler og campingvogner føres. Disse midlene skal verdsettes til listepris som ny redusert med et sjablongmessig aldersfradrag. Fradraget beregnes i prosent og følger tabellen nedenfor. Kjøretøyets alder Andel av listepris som ny år 0 (ny) 75 % år 1 65 % år 2 55 % år 3 45 % år 4 40 % år 5 30 % år 6 20 % år 7 år % Listepris for biler finnes på Forsikringsavtaler Livs- eller livrenteforsikring eid av arvelater, som ikke er forfalt til utbetaling (har begynt å løpe i arvelaters levetid), føres med gjenkjøpsverdi per dødsdato. Du må også legge ved oppgave fra selskapet som viser gjenkjøpsverdien. Skattekontoret må også ha opplysninger fra selskapet om kapitalverdien av mulig fripolise. Dersom en livrente var begynt å løpe før dødsdato, skal verdien settes lik kapitalverdien av resterende årlige utbetalinger som vil finne sted etter dødsfallet. Livrentens kapitalverdi (beregnet etter arveavgiftsloven 13) kan føres opp, men skattekontoret vil uansett beregne denne Aksjer og aksjefond mm. Ved arv av aksjer og andeler kan mottakeren ha krav på fradrag for en eventuell fremtidig skattegevinst ved salg av disse, jf arveavgiftsloven 14, femte ledd. Dette gjelder arv av børsnoterte og ikke-børsnoterte aksjer, andeler i aksjefond, deltakerlignede selskaper, sparebanker og andre selveiende finansieringsforetak, gjensidige forsikringsselskap, samvirkeforetak og tilsvarende utenlandske selskaper. Skjema RF-1624 skal benyttes, og dette finner du på Samlet verdi overføres fra punkt 5 i RF til punkt 2.11 i arvemeldingen Andre verdipapirer Her fører du opp andeler i verdipapirfond (ikke aksjefond), obligasjoner og andre verdipapirer som ikke omfattes av arveavgiftsloven 14 femte ledd (se punkt 2.11 om hvem som omfattes) Pengekrav Pantobligasjoner og andre utestående krav settes til pålydende, hvis det ikke blir godtgjort at den antatte salgsverdi er lavere Annen formue Eksempler skip og andre fartøyer, båter, garn, not- og linebruk og annet fiskeredskap, løsøre mv. i handels- industri- og håndverksbedrift, inntektsnytelser med mer. Spesifiser på eget ark. 3 Avdødes gjeld og omkostninger ved dødsfallet Arvingene kan kreve fradrag i avgiftsgrunnlaget for: a) de forpliktelser som påhviler boet til dekning av arvelaters gjeld (også gjeld som er dekket av gjeldsforsikring). b) de forpliktelser arvelater har pålagt den avgiftspliktige som vilkår for å overta arven c) utgifter til begravelse og gravsted d) øvrige omkostninger som er nødvendige for å komme i besittelse av arven. Fradrag for forpliktelsen kan bare kreves når den er ubetinget eller når det kan dokumenteres at forpliktelsen er innfridd. Dersom skattekontoret finner det lite sannsynlig at forpliktelsen blir innfridd, kan fradrag nektes, jf. arveavgiftsloven 16. Mer informasjon om hva du kan få fradrag for finner du også på www. skatteetaten.no. 3.1 Pantegjeld og annen gjeld Pantegjeld: Ta med hovedstol og påløpte renter fram til dødsdato. Legg ved dokumentasjon på gjelden ved dødsfallstidspunktet. Annen gjeld: Arvelaters gjeld til arving er fradragsberettiget. Skattekontoret stiller særlige krav til dokumentasjon for kravet. Fradrag for stell og pleie av arvelater er bare fradragsberettiget dersom arvingen har et rettslig krav på dette. Legg ved dokumentasjon som viser mulige påløpte renter pr dødsdato, rentesats og terminer for de gjeldsposter det kreves fradrag for. Side 2 av 4

3 3.2 Skattegjeld Det er bare avdødes skattegjeld det kan kreves fradrag for. Legg ved dokumentasjon på skatte- eller avgiftstype og skatteår. Skatt på inntekt til dødsboet etter dødsdatoen kan ikke føres som gjeld, og heller ikke skatt som blir ilignet på grunnlag av formuesstillingen på et tidspunkt etter dødsdatoen. Dersom boet består av mer enn en arving, bør arvingene be om forhåndslikning i god tid før arvemeldingen skal innleveres. Til dette skal skjema "selvangivelse for forhåndslikning" brukes (RF-1040) og som du finner på www. skatteetaten.no. 3.3 og 3.4 Utgifter til begravelse og gravsted og andre kostnader og fradrag Det gis et standardfradrag på et beløp tilsvarende et halvt grunnbeløp (G) i Folketrygden ved årets inngang, dersom ikke høyere utgifter dokumenteres. MERK! Dokumentasjon skal bare vedlegges når utgiftene i punkt 3.3 og 3.4 samlet overstiger et halvt grunnbeløp (G) i folketrygden. Det gis fradrag for utgifter til begravelse og gravsted. Dette omfatter også utgifter avsatt til fremtidig vedlikehold av gravsted. Slike midler bør settes på egen konto for gravstedet eller innbetales til kirkevergen. Under andre kostnader og fradrag faller utgifter som er nødvendige for at arvingene skal kunne overta arven. Slike utgifter kan være dokumentavgift, tinglysingsgebyr, advokatsalær og salgsomkostninger ved salg av fast eiendom. Det gis ikke fradrag for arvingenes egne utgifter i forbindelse med skifte som tapt arbeidsfortjeneste o.l. Fradrag for betalt dokumentavgift: Etter arveavgiftsloven 20 vil dokumentavgift som arving betaler på næringseiendom, kunne komme til fradrag i hans eller hennes arveavgift. Med næringseiendom forstås eiendom hvor det på overdragelsestidspunktet drives næringsvirksomhet. Dersom eiendommen benyttes dels til næring og dels til private formål reduseres fradraget forholdsmessig. Det er den avgiftspliktige selv som må fremsette krav om fradrag etter 20. Merk! Beløpet skal ikke føres opp i skjemaet. Legg ved krav om fradrag i avgiften på eget ark i tillegg til dokumentasjon for betalt dokumentavgift. 4 Nettoformuen og fordelingen av den Skattekontoret beregner arveavgiften etter den fordeling av arven som følger av arveloven eller testament. Dersom fordelingen avviker fra bestemmelsene i arveloven eller i testament/avdødes skriftlige opptegnelser, må det redegjøres nøyaktig for dette i eget vedlegg. Hvis det er frafalt arv må det legges ved skriftlig erklæring om dette. Slikt skjema (RF-1622) fås på Se nærmere om frafall i punkt 1.7 i denne veiledningen. 5 Gaver i arvelaters levetid Du må sende egen gavemelding for gaver som ikke er meldt tidligere. Gaver gitt innenfor det årlige avgiftsfrie beløpet er ikke meldepliktige og skal ikke tas med. Hva som regnes som meldepliktig gaver kan du få en oversikt over på under arv- og gavesidene. 6 Fullmektig Fullmakt må legges ved dersom fullmektigen ikke er advokat. Se punkt 7. 7 Underskrifter Meldeplikten er personlig, og samtlige arvinger skal skrive under på arvemeldingen. Dersom meldingen underskrives av fullmektig som ikke er advokat, skal det legges ved fullmakt. Arving(er) som i henhold til skifteattest har påtatt seg ansvaret for boets forpliktelser har ikke nødvendig fullmakt overfor skattekontoret til å skrive under på vegne av øvrige arvinger. 8. Generell informasjon 8.1 Arv til personer under 21 år Det gis fradrag i arv som en arving får etter sin forsørger tilsvarende Folketrygdens grunnbeløp (G) per 1. januar i dødsåret for hvert år som manglet på at arvingen hadde fylt 21 år da forsørgeren døde. 8.2 Arv til ektefelle og samboer Arv til ektefelle og visse samboere er ikke avgiftspliktig, jf. arveavgiftsloven 4, fjerde ledd. Se punkt 1.2 for hvilke samboere som omfattes av fritaket Arv til mottaker med allmennyttig formål Arv til organisasjoner/stiftelser med allmennyttige formål er fritatt for arveavgift. 8.4 Beregning av arveavgiften Arveavgiften utgjør en viss prosentsats av det du mottar i arv eller gave. Det du mottar i arv utgjør arveavgiftsgrunnlaget. For å komme frem til arveavgiftsgrunnlaget må man undersøke og fastslå eiendelenes verdi. Deretter må man finne fram til hvilke forhold som gir rett til fradrag i arvens bruttoverdi. Når man på denne måten har funnet nettoverdien, og fribeløpet er trukket fra, beregnes avgiften etter de satser som gjelder. Har du tidligere mottatt gave fra arvelateren, må du være oppmerksom på at du ikke får et nytt fribeløp, men at skattekontoret ser tidligere gaver og arven under ett, og beregner arveavgift på bakgrunn av dette. Du kan lese mer om hvordan arveavgiften beregnes på www. skatteetaten.no, under arv- og gavesidene. 8.5 Betaling av arveavgiften Ved privat skifte av boet må arveavgiften betales innen 12 måneder etter dødsdato. Avgiften kan likevel ikke kreves innbetalt tidligere enn èn måned etter at avgiftsvedtaket er meddelt den avgiftspliktige. Betales ikke avgiften innen fristen, må arvingene betale forsinkelsesrenter. Renter kan også bli lagt til når opplysningsplikten er forsømt, f.eks. ved ikke å sende inn arvemelding, og dette medfører at arveavgiften blir innbetalt etter lovens ordinære forfall. Avgiften skal betales uavhengig av en eventuell klage. Side 3 av 4

4 8.6 Avdragsordning ved generasjonsskifte i familieeide virksomheter For å lette eventuelle likviditetsproblemer som kan oppstå når en familiebedrift overføres til en ny generasjon, har mottakeren i visse tilfeller krav på en rentefri avdragsordning over tolv år. Søknad om dette sendes skattekontoret så snart som mulig. For å unngå betalingsmislighold, må slik søknad sendes før betalingsfristen. Selv om overdragelsen faller utenfor avdragsordningen, kan mottakeren i visse tilfeller få en avdragsordning som ikke er rentefri. 8.7 Ansvar for arveavgiften Arvingene er solidarisk ansvarlige for arveavgiften. Dette betyr at dersom en arving ikke betaler skyldig arveavgift, kan hele det utestående beløpet med renter og omkostninger kreves inn hos en eller flere av de øvrige arvinger. Kravet vil først bli søkt dekket hos den aktuelle arving. Det gjelder imidlertid unntak for arving som etter testament bare arver en bestemt gjenstand eller et bestemt beløp. Han vil da bare være ansvarlig for den avgift som faller på han. Postadresser til regionene Postadresse Postboks Molde Postboks Tønsberg Postboks 9200 Grønland 0134 Oslo Gjelder for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Finnmark, Troms og Nordland Vest-Agder, Aust- Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland Side 4 av 4

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST)

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) Til skifteretten i MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) De gule feltene må leses/fylles ut av alle r som ønsker uskifte. Disse feltene er tilstrekkelige hvis avdøde verken etterlater seg

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Når reisen din er slutt... Gi litt av arven din til noen som trenger det på sin reise

Når reisen din er slutt... Gi litt av arven din til noen som trenger det på sin reise Når reisen din er slutt... Gi litt av arven din til noen som trenger det på sin reise Du kan ingenting ta med deg dit du går. Åslaug Ihle Thingnæs, innsamlingskonsulent NMS, ait@nms.no Det stemmer det,

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje 1 Grundige forklaringer og flere eksempler I dette dokumentet har vi samlet mer informasjon om de 13 retningslinjene i Skatteetatens språkprofil.

Detaljer

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen?

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? I denne korte oversikt gir vi en orientering om de rettigheter du har når en motorvogn har gjort skade på din person eller dine ting. Skademelding Skaden må

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen 1 Innledning 2 Skatt 2.1 Det skatterettslige virksomhetsbegrep 2.1.1 Generelt om begrepet og de mest sentrale vilkår 2.1.2 Nærmere om de mest sentrale

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer