Møteinnkalling Eldrerådet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Eldrerådet"

Transkript

1 Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Møterom 1, 1. etasje i Ski Rådhus Møtedato: Møtetid: 11:00 Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: ELD-18/13 KIRKEVEIEN 3 - SENTRUMSKJØKKEN ELD-19/13 FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRING - KRAV OM LOKALPOLITISK BEHANDLING AV KVALITETSKRAV I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN HØRING ELD-20/13 FYSIOTERAPIHJEMLER I SKI KOMMUNE Ski, Edgar Berger leder

2 Side Møteprotokoll Eldrerådet Sakliste ELD-15/13 INFORMASJON OM BETALINGSORDNINGENE I SYKEHJEM ELD-16/13 RESSURSGRUPPE FOR UNIVERSELL UTFORMING I SKI KOMMUNE ELD-17/13 KVALITET I SYKEHJEM - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Protokoll Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Edgar Berger Kråkstad menighetspleie Nestleder Irene Oseth Langhus 60+ Medlem Gjertrud Lüthcke Siggerud pensjonistforening Medlem Liv Karin Dahle Hygge og reiseklubben Medlem Ingrid Faarlund Hyggelaget i ØB Medlem Ivar Kirkeng Ski pensjonistforening Medlem Turid Johansen AP Medlem Karin Jensine Skage PP 8 av 8 representanter til stede i møtet. Det var ingen kommentarer til møteinnkallingen eller protokollen fra møtet Dokumenter utdelt på møtet: Utskrivningsklare pasienter fra sykehus og venteliste til sykehjem Møtet startet med følgende orienteringer: Plan- og næringssjef i Ski kommune, Grethe Salvesvold gav en orientering om; Områderegulering i Ski sentrum, områderegulering Ski vest og kommunedelplan bydel Ski øst varsel om oppstart og planprogram på offentlig ettersyn (høring). Nyansatt seniorkontakt i Ski kommune, Torgunn Lippestad Dahl, presenterte seg selv og planer hun har for sitt arbeid fremover.

3 ELD-15/13 INFORMASJON OM BETALINGSORDNINGENE I SYKEHJEM Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Eldrerådets behandling: Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Eldrerådets uttalelse er: Saken tas til orientering. ELD-16/13 RESSURSGRUPPE FOR UNIVERSELL UTFORMING I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: 1. Det opprettes en ressursgruppe for universell utforming i Ski kommune 2. Rådmannen utnevner representanter fra aktuelle virksomheter. 3. Rådet for likestilling av funksjonshemmede oppnevner 1 representant og 1 vararepresentant. 4. Rådet for likestilling av funksjonshemmede er referansegruppe for Ressursgruppen universell utforming i Ski kommune Eldrerådets behandling: Eldrerådet fremmet følgende felles uttalelse: «Eldrerådet tar saken til orientering.» Votering: Eldrerådet felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Eldrerådets uttalelse er: Eldrerådet tar saken til orientering. ELD-17/13 KVALITET I SYKEHJEM - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forslag til vedtak: Kvalitet i sykehjem Forvaltningsrevisjonsrapport tas til orientering. Eldrerådets behandling: Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig Eldrerådets uttalelse er: Kvalitet i sykehjem Forvaltningsrevisjonsrapport tas til orientering. Side 2

4 EVENTUELT Eldredagen 1. oktober er under planlegging. Programmet begynner å falle på plass. Side 3

5 Saksbehandler: John Hoseth Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for omsorg og helse / Utvalg for teknikk og miljø 26/ Kommunestyret / Eldrerådet 18/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede / Formannskapet / KIRKEVEIEN 3 - SENTRUMSKJØKKEN Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret slutter seg til framlagt forslag om å utvikle rådhuskvartalet gjennom: Oppussing og oppgradering av Kirkeveien 3 med bl.a. tilrettelegging av anretningskjøkken innenfor en ramme på 6.1 mill kr Påbygg Rådhusteateret med tilrettelegging for artister og teknisk personale, som tidligere vedtatt Påbygg Rådhusteateret med etablering av kjøkken, kantine, møterom og gjennomgang til Kirkeveien 3 Tilrettelegging av garderober og toaletter for Rådhusteateret Tilrettelegging for heis og HC-toaletter for gamle Rådhuset og Rådhusteateret Etablering av avfallstasjoner Plassering av nødstrømsagregat for Rådhuset Oppgradering av Rådhusteaterets sal og amfi Oppgradering av arkivfunskjonen 2. Det søkes innarbeidet kr i investeringsbudsjettet for 2014 og ytterligere kr i Ingress/hovedbudskap: I fbm. utredning av tiltak/kostnader knyttet til oppgradering av eksisterende kjøkken i Kirkeveien 3, ser rådmannen et behov for å sette prosjektet inn i en bredere sammenheng en konsekvensbetraktning av de betydelige investeringskostnader dette tiltaket vil kunne medføre. Samtidig arbeides det med andre tiltak innenfor den kommunale bygningsmassen i rådhuskvartalet. Dette har medført behovet for å etablere et beslutningsgrunnlag som definerer prosjektomfang, samt avdekke mulige synergier og positive bidrag både driftsmessig og økonomisk, ved samordning og samlokalisering. Saksopplysninger: Det ble bevilget 6.1 mill kroner for å pusse opp og oppgradere Kirkeveien 3. Behovet for oppgradering knytter seg særlig til kjøkkenet, mens det er et stort behov for å pusse opp alle fellesarealene og toalettene i 2. etasje. I forbindelse med gjennomgangen av hva som måtte til av tekniske tiltak for å oppfylle dagens krav, både teknisk og miljømessig, har konsulentene kommet frem til et totalt behov på 38.0 mill kr. Side 2

6 3 Rådmannen mener at det er uforsvarlig å gå videre med dette prosjektet uten å se på andre mulige løsninger. Samtidig er kjøkkenfunksjonen i Kirkeveien 3 viktig og nesten avgjørende for at Kirkeveien 3 skal fungere for de brukerne som i dag benytter seg av tilbudene der. Det foreligger ingen samlet utviklingsplan for rådhuskvartalet (Rådhuset, Rådhusteateret og Kirkeveien 3). Bebyggelsen fremstår som fysiske og selvstendige driftsenheter dog med en viss samordning av Rådhuset og Rådhusteateret bl.a. felles vannbårent varmeanlegg. Rådhuset og Rådhusteateret er samlet rundt et felles gårdsrom og har samordnede internforbindelser og nivåer Kirkeveien 3 fremstår som selvstendig som bygg, mens nivåene i kjeller/ underetasje og hovedplan er tilnærmet like nabobebyggelsen. Det foreligger ingen samlede utviklingsplaner eller visjon for rådhuskvartalet annet enn forprosjektet til Kulturhus i Ski som ble fremlagt i juni Kvartalets samlede utviklings- og arealressurser er begrenset. Ethvert tiltak bør derfor avstemmes mot fremtidige behov og krav. I mangel av en helhetlig utviklingsplan har dok. Kulturhus juni 2000 vist seg å være et tjenlig grunnlag for kartlegging av muligheter og konsekvenser. Grunnlaget gir trygghet for at de foreslåtte tiltak 1-8 (oppført nedenfor), snarere tilrettelegger for enn hindre eller skape konflikt i forhold til en fremtidig utvikling. Rådmannen vil i denne saken foreslå en løsning som ivaretar behovet for kjøkkenløsning i Kirkeveien 3 (anretningskjøkken), et nytt kjøkken som vil løse behovene for både Kirkeveien 3, Rådhuset og Rådhusteateret, ny kantine til erstatning for kantinen i rådhusets 5. etasje, samt nytt stort møterom. I tillegg foreslås en oppgradering av Rådhusteateret, løsning av arkivbehov og etablering av avfallsstasjon og plassering av nødstrømsaggregat. Vurdering: Overordnet Bebyggelsen omfattes av reguleringsplan for kvartal 6 Ski sentrum og de programmerte tiltakene berøres, således at det kreves søknad om dispensasjon fra planen. Søknad må dermed fremmes for politisk behandling og evnt. dispensasjon vil kreve gjennomføring i hht. planens rekkefølgekrav. Program Det har vært overordnet for programarbeidet å sette programelementene inn i en vurdering av de konsekvenser tiltakene enkeltvis og samlet, får i forhold til helhet og fremtidige behov. Kirkeveien 3 betegnet som K3 Rådhusteateret betegnet som RT Rådhuset betegnet som RH Følgende programelementer inngår: 1. Etablering/lokasjon av nytt kjøkken for K3, evt. sambruk med RH og RT 2. Gjennomføring av den blå boks ny sidescene m.m. for RT (rammetillatelse) 3. Etablering av ny avfalls- miljøstasjon 4. Reetablering av nødstrømsaggregat 5. Oppgradering av teaterets sal/amfi bl.a. å øke publikumskapasitet og service 6. Universell utforming krav til tilgjengelighet 7. Oppgradering av hoved arkiv ved flytting av byggesaksarkivet 8. Ombygging av nedkjøring og oppgradering av gårdsplass Programarbeidet følger fire hovedaktiviteter konferer fargeindeks: Nytt tilbygg med felleskjøkken, kantine/kafe/vestibyle og møterom (rød) Ny sidescene med lager og vareinntak (blå) Oppgradering av rådhusteateret (grønn) Andre forhold (gul)

7 4 Nytt tilbygg, p 1,5,6 U. etg. Nytt felleskjøkken får en sentral plassering med internforbindelser til alle servicesoner, via ny transport/atkomstkulvert mellom K3 RT/RH og ny + eksisterende heisanlegg. 1. etg. tilrettelegger for utvidet publikumsservice, tilgjengelighet (UU), sikkerhet (rømning) og fleksibilitet både for rådhusteateret, rådhuset og resten av områdets hovedplan. Det nye kantine/kafé-området tilrettelegger også for flytting av kantina i 5. etg. RH, som derved frigjør areal for nye kontorer/møterom. 2. etg. gir plass til møterom eller en mindre forsamlingssal. Tiltaket bidrar i betydelig grad til øket funksjonalitet og løser dagens krav til tilgjengelighet, miljøog personsikkerhet. Gjennom denne løsningen oppnår en også å få inn en heisløsning og tilrettelegging av HCtoaletter knyttet til den gamle rådhusfløyen. På den måten oppfylles også kravet om universell utforming-løsning. Dagens kantine i Rådhuset tilfredsstiller heller ikke fremtidige krav til tekniske- og HMS-krav. Frigjøring av disse arealene vil kunne nyttes som kontorer eller møterom. Ny sidescene, p 2 (Tilbygg Rådhusteateret) Ny sidescene er behandlet tidligere som egen sak, men inngår i denne planen for å sikre at nye tiltak ikke kommer i konflikt med gjennomføringen av dette lokale tiltaket. Oppgradering av rådhusteateret, p 5 og 6 Lokalisering og oppføring av tilbygg vil påvirke driften av rådhusteateret i hovedsak positivt, bl.a. ved bedring av tilgjengelighet og sikkerhet. Publikums- og utøverservice blir vesentlig bedret, noe som også i stor grad tilrettelegger for øket kapasitet og bedre fleksibilitet/drift. Andre forhold, p 3, 4, 7 og 8 Gjennomføringen av deler av eller hele tiltaksplanen, vil medføre ny eller endring av den lokale infrastruktur: 1. omlegging av drenering 2. justering av nedkjørings veg til gårdsplass i rådhusets bakgård 3. etablering av avfallsstasjon med fire sorteringscontainere 4. Permanent plassering av nødstrømsaggregat oppgradert hoved arkiv, bl.a. ved flytting av byggesaksarkivet Kirkeveien 3 2. etg Oppgradering av eksisterende lokaler i 2. etg i Kirkeveien 3, er behandlet i vedlegg f) og g) Økonomiske konsekvenser: Resurser De programmerte tiltakene vurderes som ressurs- og arealeffektive. Hvert tiltak løser flere forhold og utnytter således det etablerte. Det har også vært en forutsetning for utvikling av ideprosjektet at det knytter seg til/utnytter eksisterende anlegg slik at det ikke begrenser fremtidige planer. Ressursutnyttingen bidrar også positivt til reduserte drifts- og investeringskostnader. Oppgraderingen av Kirkeveien 3, ble kostnadsberegnet til 38 mill. kroner. Framlagte tiltak for rådhuskvartalet er kostnadsvurdert til 38 mill. kroner, men løser samtidig alle de ovennevnte problemstillinger i tillegg. I kostnadsoverslaget er det også medtatt poster for oppgraderinger i salen i Rådhusteateret. Det er også avsatt midler til flytting av byggesaksarkivet, noe som løser pålegg etter tilsyn i arkivet. Det er medtatt kostnader for 10 mill. kroner i denne del av tiltaket Rådmannen tilrår at det bevilges 38. mill. kroner. Det bør vurderes å bevilge ytterligere 10 mill. kroner for å ivareta oppgradering av Rådhusteateret og flytting av byggesaksarkivet.

8 Dette vil i så fall komme i tillegg til allerede bevilget 6.1 mill kr til Kirkeveien 3 og 12.5 mill kr til tilbygg på Rådhusteateret. Det vil være behov for å bevilge 15 mill i 2014 og 33 mill i 2015 for å gjennomføre de foreslåtte tiltakene. 5 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Tiltaket løser de fleste utfordringer med hensyn på universell utforming og HC tilpasning i Rådhusteateret og gamle Rådhus Konklusjon: Rådmannen anbefaler at de foreslåtte tiltakene gjennomføres. Dette er det nærmeste en i kommunal sammenheng kan kalle «et Colombi egg». Her løses flere utfordringer både i forhold til Kirkeveien 3, Rådhuset og Rådhusteateret med universell utforming og HC-tilpasning, samtidig som det er fremtidsrettet. Tiltaket vil også gi et vesentlig bidrag til forbedring av publikumsfasiliteter i Rådhusteateret. Dersom dette løses i et samlet byggeprosjekt vil en også spare betydelige beløp knyttet til prosjektering og riggkostnader. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Tiltaksplan med fargeindeks b) Ideskisser alle plan c) Snitt av nytt bygg i bakgården d) 3D skisse perspektiv e) Kostnadsvurdering f) Kirkeveien 3, 2. etg Nye beregninger g) Kirkeveien 3, 2. etg - Prisestimat Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen

9 Saksbehandler: Frøydis Bermann Johansen Arkiv: G00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Eldrerådet 19/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede / Utvalg for omsorg og helse / FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRING - KRAV OM LOKALPOLITISK BEHANDLING AV KVALITETSKRAV I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN HØRING Forslag til vedtak: Forslag til høringsuttalelse tiltres. Hovedbudskap: Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av sendt til høring forslag om endring av Kvalitetsforskriften. En endring som innebærer at det innføres krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav knyttet til deler av kommunens helse- og omsorgstjenesten. Dvs. at denne forskriftsendringen gjelder for det som tidligere er definert som kommunens pleieog omsorgstjeneste. Saksopplysninger: Kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenesten har som formål å bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter tidligere kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. Departementet peker i denne sammenheng på at kommunen har ansvar for å ha et kvalitativt godt tjenestetilbud, og i siste instans gjelder dette ansvaret for kommunens folkevalgte ledelse. Kvalitetsforskriften 3 definerer i dag krav og innhold i tjenesten som følger: Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at: tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som i varetar kontinuitet i tjenesten bruker av pleie- og omsorgstjenester og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelsen av tjenesten. I forbindelse med at kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven ble opphevet og erstattet av helse- og omsorgstjenesteloven ble det i den nye lovens 4-2 Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet tatt inn en bestemmelse om at departementet i forskrifts form kan sette krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i kommunestyret eller annet folkevalgt organ. Det vil imidlertid være opp til den enkelte kommune selv å bestemme hvordan plikten til å sikre lokalpolitisk behandling av kvalitetskravene ivaretas. Side 6

10 Det presiseres at det ikke forslås noen endringer i dagens kvalitetskrav, kun endringer som skal sikre den kommunalpolitiske behandlingen av gjeldende kvalitetskrav til tjenesten. 7 Konkret foreslås det at 3 i någjeldende forskrift endres slik at kravet om lokalpolitisk behandling av kvalitetskravene ivaretas. Denne prgr. vil da lyde: 3. Oppgaver og innhold i tjenestene Kommunen skal gjennom politisk behandling etablere et system av prosedyrer som sikrer at: tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som i varetar kontinuitet i tjenesten brukere av helse- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelsen av tjenesten. For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige, nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av helse- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. Med det menes bl.a.: oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet selvstendighet og styring av eget liv fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold mulighet for ro og skjermet privatliv få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett) mulighet til selv å ivareta egenomsorg en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie- og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise tilpasset hjelp ved av- og påkledning tilbud om eget rom ved langtidsopphold tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter. For Ski kommunes del er det utarbeidet prosedyrer for de fleste av disse punktene som det er mulig å lage prosedyrer for. Prosedyrene er godkjent av kommunens Kvalitetsutvalg. Konklusjon uttalelse til høring: Ski kommune registrerer, og ser det som positivt at det ikke er foreslått noen endringer i dagens kvalitetskrav ved denne forskriftsreguleringen. Kommunen registrerer også at Departementet ut fra henvisninger til en rekke tidligere St.meldinger samt lovendring anser det som viktig at lokalpolitikerne på en likeverdig måte med kommunale ledere deltar i diskusjoner vedrørende kvalitetskrav knyttet til brukere av de gamle pleie- og omsorgstjenestene. Departementet sier videre at et krav om politisk behandling av kvalitetskrav vil være et viktig element i kommunens samlede kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid, samt tydeliggjøre de lokale folkevalgtes ansvar for kvalitet i tjenestene.

11 Det pekes også på at tilsynsmyndighetene i ulike sammenheng kun får etablert kontakt/kommunikasjon med den kommunale administrasjonen og ikke kommunepolitikerne. Ved denne forskriftsreguleringen vil det ut fra departementets vurdering bli helt tydelig at kommunestyret eller annet folkevalgt organ er ansvarlig for kvaliteten på de tjenester som kommunen er forpliktet til å levere. Det synes noe uklart hva departementet egentlig mener med at kommunen gjennom politisk behandling skal etablere et system av prosedyrer for å sikre at tjenestetilbudet og tjenestens innhold er i tråd med forskriftens krav. 8 Er det her snakk om kommunens oppbygning og beskrivelse av kvalitetssystemet, eller er det den enkelte prosedyre som dokumenterer tjenesteutførelsen som skal være gjenstand for politisk behandling? Kvalitetskravene ligger jo i Kvalitetsforskriften og den er jo kommunen forpliktet på uansett. Kommunen har registrert at det er opp til den enkelte kommune selv å bestemme hvordan plikten til å sikre politisk behandling av kvalitetskrav oppfylles. I utgangspunktet kan det synes greit med en lokalpolitisk behandling av kvalitetskravene til tjenesten, men en vil likevel stille spørsmål om en ikke her ved dette tvinger lokalpolitikerne langt inn i detaljerte faglige vurderinger. I tillegg kan det virke som om at det byråkratiske system ikke blir noe mindre, men heller kan øke ved denne ene forskriftsendringen. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Høringsnotat «Forskrift til endring av forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav» Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen

12 Saksbehandler: Nina Ansethmoen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Eldrerådet 20/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede / Utvalg for omsorg og helse / FYSIOTERAPIHJEMLER I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ingress/hovedbudskap: Ski kommune har mottatt henvendelser fra innbyggere som opplever at de må vente i uker og måneder før de får tilbud om fysikalsk behandling. Kommunen har også fått hendvendelse fra de private fysioterapeutene om økninger i ventelisten. Ski kommune har en dekningsgrad på fysioterapiårsverk som ligger over landsgjennomsnittet, men likevel har kommunen det siste året erfart at ventelistene og ventetiden for fysikalsk behandling går opp. Denne saken skal belyse, forklare og beskrive fysioterapihjemlene i kommunen, og mulige tiltak for å bedre tilgangen på fysioterapibehandling og redusere ventelister. Saksopplysninger: Ski kommune har i mange år satset på fysioterapi og forebyggende arbeid. Kommunen arbeider systematisk med skade- og fallforebyggende arbeid i Trygt Lokalsamfunn, gjennom seniorkontakten, Frivilligsentral og Frisklivsentral. Under følger offisielle KOSTRA-tall for dekningsgrad av fysioterapiårsverk for Ski kommune. KOSTRA dekningsgrad fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten (SSB, utvalgte nøkkeltall per ) År Ski Kostragruppe Akershus Landet uten Landet 13 Oslo ,4 8,6 8,8 8,8 8, ,3 8,5 8,3 8,6 8, ,4 8,5 8,6 8,7 8, ,6 8,5 8,7 8,6 8, ,1 8,6 8,8 8,6 8, ,9 8,7 8,8 8,5 8, ,5 8,7 8,8 8,6 8, ,6 8,6 8,9 8,5 8, ,0 8,7 9,1 8,6 8,7 Side 9

13 KOSTRA dekningsgrad fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten (SSB, utvalgte nøkkeltall per ) Follokommuner Ski Oppegård Frogn Vestby Ås Nesodden Enebakk ,4 11,1 11,6 9,6 8,6 7,7 8, ,3 10,5 11,8 8,8-8,3 8, ,4 10,4 11,7 8,2 7,7 7,3 9, ,6 10,6 10,9 9,1 8,0 7,4 6, ,1 10,1 11,1 9,7 8,1 6,9 6, ,9 10,5 11,2 9,8 7,2 6,5 6, ,5 9,2 11,5 8,7 8,5 6,6 7, ,6 9,1 11,7 8,8 8,8 6,7 7, ,0 9,2 10,6 8,9 8,7 6,3 7,4 10 KOSTRA-tallene viser at Ski kommune ligger over landsgjennomsnittet i dekningsgrad av fysioterapiårsverk og middels i dekningsgrad i Follo. Høsten 2014 åpner nye Finstadtunet med et utvidet rehabiliteringstilbud. Denne utvidelsen vil gi kommunen flere gruppetilbud som er rettet inn mot forebyggende aktiviteter og trening, og diagnosegrupper som arbeider spesifikt inn mot helsemestring for syke. På det nåværende tidspunkt planlegges det en styrking av 3 fysioterapiårsverk på nye Finstadtunet. Med denne økningen vil dekningsgraden av fysioterapiårsverk i Ski kommune være 10,24 fra høsten Fysikalsk behandling har forskjellige drifts- og finansieringsformer. I KOSTRA-rapporteringen er det 2 driftsformer som inngår; Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd Kommunale fysioterapeuter Den tredje driftsformen er ren privat virksomhet. Kommunen har ingen oversikt over disse, og de inngår heller ikke i KOSTRA-tallene. Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd i Ski kommune Ski kommune har 18,1 hjemmel med kommunalt driftstilskudd. Driftstilskudd for en 100 % stilling er i dag kr ,- per hjemmel. Kommunen utbetaler per år ca. 6,8 mill. i driftstilskudd. Fysioterapeutene har ulik størrelse på sine driftstilskudd. Antall fysioterapeuter Mottar driftstilskudd Sum stillingshjemler % 12, % 3, % 0, % 1, % 0,2 Kommunen har nå 20 % driftstilskudd vakant. På grunn av bestemmelser i avtaleverket (ASA 4313) kan ikke et så lite tilskudd utlyses. Denne vakansen bør vurderes opp mot små driftstilskudd i dag og ASA Kommunen arbeider med denne saken.

14 11 Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd blir finansiert via 3 inntektskilder: Driftstilskudd fra kommune avhengig av tilskuddsprosent opp til kr ,-. Refusjon for pasientbehandlinger fra Helfo Egenbetaling fra pasienter, faste takster, opp til kr 270,- per behandling. Kommunale fysioterapeuter Ski kommune har 9,5 hjemler for kommunale fysioterapeuter hvorav 3 hjemler arbeider med barn og 6,5 hjemler med voksne. For hver 100 % hjemmel mottar kommunen fastlønnstilskudd med kr ,- per år fra staten. Kommunal fysioterapi er gratis for brukerne. Henvendelser mottas fra lege, hjemmetjenesten, helsestasjon, skoler, barnehager, institusjoner, personen selv, evt. andre samarbeidspartnere. Fysioterapeuter som jobber med barn: Individuell kartlegging, behandling, opptrening. Behandling i grupper (basseng). Gir blant annet tilbud til barn med motoriske utfordringer og multifunksjonshemmede barn. Jobber på helsestasjonene, skolene, barnehagene, i hjemmet, i egne behandlingslokaler. Samarbeider tett med foreldre, PPT, sykehus, skole, barnehage, helsestasjon Fysioterapeuter som jobber med aldersgruppen 18+: Vurdering av funksjon Individuell behandling hjemme og på institusjon Behandling i grupper (basseng og andre treningsgrupper) Mottaksavdelingen på LBS (60 %) Rehab. døgn på Finstadtun (100 %) Innsatsteam (100 %) Beboere på institusjon (korttid og langtid) Fastlegens rolle Fastlegene har en sentral rolle som henviser til fysikalsk behandling. Det er ingen faste samarbeidsmøter mellom fastleger og behandlende fysioterapeuter (private og kommunale). Det er et ønske fra kommunens side at fastleger i større utstrekning tar i bruk frisklivsresepter til frisklivssentralen. Frisklivssentralen gir helseoppfølging for mennesker som har eller står i fare for å utvikle livsstilssykdommer. Fri behandling og henvisning til fysikalsk behandling Det er svært mange sykdomsgrupper som gir rett til fri fysikalsk behandling (behandling uten egenandel). Eksempler på sykdomsgrupper er; Kroniske lungepasienter med nedsatt respirasjonskapasitet Nyrelidelser Hjertelidelser Lymfødem Etter skader (brudd) Nyopererte Alvorlig organisk sykdom Kreft Kronisk artritt Degenerative leddlidelser Leddplager i forbindelse med svangerskap

15 12 Enkelte sykdomsgrupper har begrenset fri behandlingstid vanligvis 6 måneder. Mange sykdomsgrupper har rett til fri fysikalsk behandling så lenge det vurderes som medisinsk nødvendig. Majoriteten av pasienter som behandles av private fysioterapeuter med kommunal driftstilskudd i Ski kommune tilhører gruppene som gis fri behandling. Det er ikke uvanlig at pasienter går til fysikalsk behandling i mange år i strekk. Dette er et tilbud for kronikere og det skal vurderes som medisinsk nødvendig. Det er store individuelle og helsemessige forskjeller blant pasienter i samme sykdomsgruppe. Kronikere kan i liten grad forvente å bli bra etter behandlinger, men behandlingen har som mål å bedre helsetilstanden og øke pasientens mestring av egne helseutfordringer. Lange individuelle behandlingsforløp for enkelte pasientgrupper kan med god effekt erstattes av behandling i grupper. Det etableres stadig nye gruppetilbud og diagnoseskoler for pasienter både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Alle gruppetilbud har som felles mål at pasienten skal lære å mestre egen helse bedre. Samtidig gir deltakelse i gruppetilbud mer aktivitet og en type tilhørighet sammen med andre mennesker med sykdommer og redusert helse. Lange behandlingsrelasjoner kan være vanskelig å avslutte og det er særlig to årsaker til det; Pasientene opplever at det er behandlingen som holder dem gående Fysioterapeuten synes det er vanskelig å avslutte et behandlingsforhold mot pasientens ønsker, selv om den faglige vurderingen tilsier at pasienten ikke «kan bli bedre». Ventelister, produksjonstall og prioriteringer Private fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd har selv rapportert følgende tall: Ventelistetall 2011 Ventelistetall Ventelistene er ikke samordnet. Det betyr at samme pasient kan stå på venteliste ved flere fysikalske institutt. Noen institutter i Ski kommune har 4-6 måneders venteliste. Noen institutter har ikke venteliste. Antall pasienter behandlet 2011 Antall pasienter behandlet Dette er en økning i på 111 pasienter. Gjennomsnittlig antall pasienter per 17,9 Gjennomsnittlig antall pasienter per 17,9 hjemmel hjemmel Det er betydelig variasjon i antallet pasienter som får behandling hos fysioterapeuter med driftstilskudd. Gjelder fysioterapeuter som mottar 100 % driftstilskudd Flest pasienter Færrest pasienter Flest pasienter Færrest 2012 pasienter Det skal presiseres at ingen av disse fysioterapeutene oppgir at de har utført behandling hjemme hos pasienter.

16 13 Fysioterapeuter med driftstilskudd prioriterer blant annet nyopererte, pasienter med akutte plager, pasienter som er sykemeldte, og pasienter som faller inn under den enkeltes spesialområde (for eksempel psykomotorisk fysioterapi, manuell terapi og lymfødem behandling). Flere fysikalske institutt har opprettet gruppetrening for å imøtekomme økende ventelister. Ca. 80 % av pasientene som behandles bor i Ski kommune. Samhandlingsreform Samhandlingsreformen innebærer mye nytt arbeid og tenkning for kommunene. Samhandlingsreformen pålegger kommunene bl.a. et mye større ansvar for forebyggende helsetilbud. Ski kommune satser på forebyggende tiltak og behandling i et bredt spekter. Det er mange tilbud som er etablert de siste årene og det planlegges flere tilbud i nærmeste framtid. Forebyggende behandling og tiltak er både å sørge for at færre innbyggere blir pasienter og at pasienter ikke forblir i en pasientrolle i årevis. Ski kommune satser bredt og har i dag følgende tilbud for ulike pasientgrupper: Frisklivsentral som tilbyr Aktiv på dagtid, Bra Mat, røykesluttkurs og helsesamtaler. Treningsgruppe for slagrammede i Kirkeveien 3. Treningsgruppe for relativt friske eldre på Finstadtunet. Oppfølgingsgruppe for pasienter som er utskrevet fra rehabiliteringsavdelingen på Finstadtunet. Åpen treningsgruppe i Kirkeveien 3. Forebyggende hjemmebesøk ved funksjonsfall. 9 svømmegrupper per uke for voksne på Dagbo (henvisninger fra lege). Bassenggrupper for barn. «Liv og røre» - prosjekt for overvektige barn oppstart 2014 i regi av Frisklivsentralen. Samarbeid mellom Ski kommune og privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd. Det foreligger en rammeavtale mellom KS og NFF (Norsk fysioterapeutforbund) som regulerer forholdet og samarbeidet mellom den enkelte kommune og privatpraktiserende fysioterapeuter. Ski kommune har inngått lokale avtaler om driftstilskudd med 21 privatpraktiserende fysioterapeuter. Det er etablert et samarbeidsutvalg (SU) mellom Ski kommune og tillitsvalgte / kontaktperson for privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale. SU er et rådgivende utvalg og har følgende representanter: 2 fra kommunen (avdelingsleder og tillitsvalgt for kommunale fysioterapeuter) og 2 fra de privatpraktiserende (kontaktperson for de privatpraktiserende og 1 fysioterapeut). Det avholdes 4 ordinære SU-møter per år. I tillegg er det et årlig fellesmøte med private- og kommunale fysioterapeuter. Avtaleverket (ASA 4313) gir begge parter et godt grunnlag for avklaringer, planlegging og utvikling av fysioterapitjenesten i tråd med lovverk og kommunale planer. SU-møtene diskuterer jevnlig utfordringer knyttet til ventelister og prioriteringer, og hvordan kommunale og private fysioterapeuter skal utfylle hverandre på best mulig måte. Samhandlingsreformen har påvirket Ski kommune i stor grad. Det skrives ut flere pasienter fra sykehus og det forventes at kommunen forebygger innleggelser i sykehus. Ski kommune har både vært frampå og planlagt godt i forhold til Samhandlingsreformen, men har også forbedringspotensial på andre områder der i blant tilgang på fysikalsk behandling for innbyggere i kommunen. Oversikten viser at ventelisten på fysikalsk behandling har økt fra 2011 til Ski kommune skal arbeide sammen med de private fysioterapeutene for å redusere ventelisten.

17 14 Vurdering: Ski kommune har ved innføringen av Samhandlingsreformen arbeidet målrettet med strategier og endringer av arbeidsformer som for eksempel; opprettelse av mottaksavdeling på LBS, utvidete åpningstider på dagsentre, opprettelse av innsatsteam som arbeider hjemme hos pasienter, utvidet dialogen med fastlegene og prioritert kontakt mellom kommunen og Ahus. Ski kommune ønsker å redusere ventelistene på fysikalsk behandling, sørge for bedre flyt i pasientbehandlingen, gjøre ulike gruppetilbud for pasienter bedre kjent for alle parter og fremfor alt bidra til å effektivisere organiseringen av helheten i fysioterapibehandling i samarbeid med de private fysioterapeutene. Samhandlingsreformen krever samarbeid og helhetlige løsningsmodeller. Folkehelse, både i et forebyggende og behandlende perspektiv, krever at tjenester og sektorer som tradisjonelt ikke har samarbeidet i det daglige, må finne sammen. Som følge av Samhandlingsreformen må Ski kommune vurdere bruken av de samlede fysioterapiressurser i kommunen i samarbeid med de private fysioterapeutene. Utfordringer bl.a. knyttet til ventelistene på fysikalsk behandling, må drøftes på bredt grunnlag sammen med de private fysioterapeutene før kommunen fremmer eventuelle konkrete forslag til forbedringer. Økonomiske konsekvenser: Ingen Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen Konklusjon: Saken tas til orientering. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) ASA 4313: Rammeavtale om drift av privat fysioterapivirksomhet. b) Kostra: Forklaring til indikator. c) Tidsserie, diagram fysioterapiårsverk pr innbyggere.

18

19

20

21 REV. DATO. KORREKSJON TEGN. KONTR. situasjon: prosjekt: SKI RÅDHUS SKI KOMMUNE GNR/BNR 134/173 fase: K V E R N A A S A R K I T E K T E R PROGRAMPROSJEKT A S UNDERETASJE U. etasje S E N T R U M S B Y G G E T POSTBOKS KOLBOTN TELEFON pro.nr: mål: print A1: print A3: 1:150 1: 300 dato: tegn: KK kontr: KK tegn.nr: A rev:

22 REV. DATO. KORREKSJON TEGN. KONTR. situasjon: prosjekt: SKI RÅDHUS SKI KOMMUNE GNR/BNR 134/ fase: K V E R N A A S A R K I T E K T E R PROGRAMPROSJEKT A S HOVEDPLAN 1. etasje S E N T R U M S B Y G G E T POSTBOKS KOLBOTN TELEFON pro.nr: mål: print A1: print A3: 1:150 1: 300 dato: tegn: KK kontr: KK tegn.nr: A rev:

23 REV. DATO. KORREKSJON TEGN. KONTR. situasjon: prosjekt: SKI RÅDHUS SKI KOMMUNE GNR/BNR 134/173 fase: PROGRAMPROSJEKT K V E R N A A S A R K I T E K T E R A S 2. etasje S E N T R U M S B Y G G E T POSTBOKS KOLBOTN TELEFON pro.nr: mål: print A1: print A3: 1:150 1: 300 dato: tegn: KK kontr: KK tegn.nr: A rev:

24 tegn: , TEKN. REGI 137, , TRAPPEROM (MESSANIN) 136,85 7, AKTIVITETSROM 5, SIDESCENE 167 TRAPPEROM SAL 135,50 3,80 134,30 134,30 2,60 U-95 SKUESPILLERINNGANG (GARDEROBER) 133,00 1,30 131,70 U-93 TRAPPEROM 0,00 0, REV. situasjon: DATO. KORREKSJON TEGN. KONTR prosjekt: SKI Ski RÅDHUS Rådhusteater; Sceneinngang TILTAKSHAVER ADRESSE ADRESSE fase: 134/173 PROGRAMPROSJEKT SKISSEPROSJEKT K V E R N A A S A R K I T E K T E R A S SNITT S E N T R U M S B Y G G E T POSTBOKS KOLBOTN TELEFON pro.nr: tegn.nr: mål: A A3: print A1: 1:1001:50 dato: rev: ML kontr: KK

25 tegn: , TEKN. REGI 137, , TRAPPEROM (MESSANIN) 136,85 7, AKTIVITETSROM 5, SIDESCENE 167 TRAPPEROM SAL 135,50 3,80 134,30 134,30 2,60 U-95 SKUESPILLERINNGANG (GARDEROBER) 133,00 1,30 131,70 U-93 TRAPPEROM 0,00 0, REV. situasjon: DATO. KORREKSJON TEGN. KONTR prosjekt: SKI Ski RÅDHUS Rådhusteater; Sceneinngang TILTAKSHAVER ADRESSE ADRESSE fase: 134/173 PROGRAMPROSJEKT SKISSEPROSJEKT K V E R N A A S A R K I T E K T E R A S SNITT S E N T R U M S B Y G G E T POSTBOKS KOLBOTN TELEFON pro.nr: tegn.nr: mål: A A3: print A1: 1:1001:50 dato: rev: ML kontr: KK

26 tegn: REV. situasjon: DATO. KORREKSJON TEGN. KONTR. prosjekt: SKI Ski RÅDHUS Rådhusteater; Sceneinngang TILTAKSHAVER ADRESSE ADRESSE fase: 134/173 PROGRAMPROSJEKT SKISSEPROSJEKT K V E R N A A S A R K I T E K T E R A S 3D SKISSE S E N T R U M S B Y G G E T POSTBOKS KOLBOTN TELEFON pro.nr: mål: dato: print IKKE A1: MÅLEST. 1:120,06 rev: ML kontr: KK tegn.nr: A20-300

27 tegn: REV. situasjon: DATO. KORREKSJON TEGN. KONTR. prosjekt: SKI Ski RÅDHUS Rådhusteater; Sceneinngang TILTAKSHAVER ADRESSE ADRESSE fase: 134/173 PROGRAMPROSJEKT SKISSEPROSJEKT K V E R N A A S A R K I T E K T E R A S 3D SKISSE S E N T R U M S B Y G G E T POSTBOKS KOLBOTN TELEFON pro.nr: mål: dato: print IKKE A1: MÅLEST. 1:120,06 rev: ML kontr: KK tegn.nr: A20-300

28 Vedlegg e) K I R K E V E I E N 3 S E N T R U M S K J Ø K K E N PROGRAM IDÉPROSJEKT 10/2013 VURDERTE KOSTNADER Med utgangspunkt i idéprosjektet for utvikling av rådhuskvartalet med Kirkeveien 3, vurderes investeringskostnadene for de programmerte tiltakene slik : Nytt areal tilbygg : samlet 560 m2 kr felleskjøkken - kantine/kafé - møterom/sal - transportkulvert mellom K3 og RT + innv. trafikkarealer - tilleggskostnad 2 mill kjøkken for innredning/utstyr inngår Ombygging av eksist. arealer : samlet 220 m2 kr transportkulvert gjennom kjeller RT - publikumsgarderobe i kjeller RT - pers.gard + HCWC Andre kostnadsbærere : = kr grunnarbeider med omlegging av drenering avsettes omlegging av nedkjøring og gårdsplass avsettes ny avfallsstasjon avsettes reetablering av nødstrømsaggregat avsettes tilpassing utomhusanlegg mellom RT og K3 avsettes lokale tiltak i K3 inkl. ny heisstol avsettes UU-oppgradering av inngangspartier m.m. avsettes Sum vurderte investeringskostnader = kr Sum inkludert mva. og prosjekteringskostnader = kr Andre del prosjekter : Inkl. mva: = kr oppgradering hoved arkiv avsettes flytting byggesaksarkiv - ombygging av rådhusteaterets sal avsettes ombygging trappeamfi nye stoler i amfi ombygging scenefront nye akustiske veggbrystninger Samlet vurderte kostnader = kr Kolbotn, KVERNAAS ARKITEKTER AS Kjell Kvernaas Ski kommune John Hoseth

29 Kirkev. 3 nye beregninger. (Vedlegg f) Anretningskjøkken: Kjøkkenet er nå gjennomgått på nytt og gjort om til et anretningskjøkken beregnet for tilførsel av mat fra et nytt sentrumskjøkken eller annet. Det er beregnet ny ventilasjons og overflater som tilfredsstiller nødvendige krav. Det er beregnet og bruke det eksisterende kjølerom og utstyr med supplering av noe nytt. Toaletter: Toalettene blir pusset opp totalt da disse utløser TEK 10 og blir tatt som et isolert område. Det er her tenkt på overflater som er lette og holde rene for og unngå lukt. Vegghengte toaletter på grunn av renhold. Her er ventilasjon ivaretatt med et lite eget aggregat i henhold til gjeldende krav. Overflater av resterende : Her er det beregnet og gjøre minst mulig men og ta gulvbelegg og male for og få lokalene lysest mulig. Det er sett opp en post til gardiner, inventar og utstyr. Det er tatt med ca 10 nye lamper til de mørkeste områdene ikke noe uten dette. EL - avvik: Her er det gått gjennom med vår Elkonsulent og estimert de avvik som er gjeldende for og lukke avvik. Brann avvik: Her må det sprinkles i U-1 og 2 etg. Det vil til gjengjeld lukke alle avvik. Ventilasjon: Her er det vår rammeavtaleleveradør som har gått gjennom det eksisterende og estimert dette. Ser det som hensiktsmessig og bruke dem da det også omfatter eksisterende gammel ventilasjon som må omreguleres i forhold til de nye. Sammendrag: Det er nå strippet ned til det mest nødvendige og estimatet er fortsatt for høyt. Det må gås en runde til om det skal enda lenger ned. Det er mulig men da blir det lite på generell oppussing. Brann og El avvik er sett som egen post om dette skal gå utenom prosjektet. Jeg ser det som sterkt kostnadsreduserende og dette slås sammen med prosjekt sentrumskjøkken. Det vil da kunne spares på prosjektkostnadene Lasse Bakke

30 Samling av prisestimater for Kirkev. 3 ( Vedlegg g.) Nr: Tekst: Rådgivende: Rammeavtale: Avvik: El-Brann Komentar: 1. Avvik El-rapporter utarbeidet av el-konsulent 5-årskontroller El -konsulent Avvik brann sprinkler u-1-og 2 etg Union Consult. 2. Ventilasjon toaletter KBS. 3. Ventilasjon kjøkken KBS 4. El-opplegg til nye ventilasjonsaggregater Stipulert. 6. Supplerende innredning og utstyr kjøkken Stipulert 7. Gardiner, inventar og utstyr resterende lokaler Stipulert 8. Kostnadsoverslag generell oppussing av overflater? Union Consult. 9. Kostnadsoverslag anretningskjøkken Union Consult. 10. Kostnadsoverslag toalettkjerne Union Consult Prosjekt Avvik El, Brann Totalsum Stipulert prosjekteringskostnad fra Union Consult resterende arbeider er på 1,2 1,6 million. ALLE PRISER ER INKL. MOMS

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Tom side

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.10.2013 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 86 33 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Møtetid:

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Eldrerådet 10.11.2014 Sakliste ELD-25/14 PRIORITERINGER INNEN OMSORGSTJENESTEN ELD-26/14 MIDDAGSLEVERING TIL HJEMMEBOENDE ELD-27/14 KOMMUNAL TRANSPORTORDNING TIL ARBEIDS- OG DAGTILBUD

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21.10.2013. Sakliste RFF-24/13 ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21.10.2013. Sakliste RFF-24/13 ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II Side Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21.10.2013 RFF-23/13 KIRKEVEIEN 3 - SENTRUMSKJØKKEN Sakliste RFF-24/13 ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II RFF-25/13

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 13.04.2015. Sakliste ELD-15/15 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU I EIKELIVEIEN - NYTT OFFENTLIG ETTERSYN

Møteprotokoll. Eldrerådet 13.04.2015. Sakliste ELD-15/15 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU I EIKELIVEIEN - NYTT OFFENTLIG ETTERSYN Side Møteprotokoll Eldrerådet 13.04.2015 Sakliste ELD-13/15 SKI KOMMUNES TILBUD TIL PASIENTER VED LIVETS SLUTT ELD-14/15 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN I SKI KOMMUNE 2014 ELD-15/15 REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4807-1 Arkiv: G27 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Sakstittel: OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådet for

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.09.2014 Sakliste KST-70/14 RÅDHUSKVARTALET RÅDHUSKVARTALET (KIRKEVEIEN 3, SKI RÅDHUS OG RÅDHUSTEATERET). KST-71/14 NY FORSKRIFT OM SKJENKETIDER I SKI KOMMUNE KST-72/14 SØKNAD

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 07.04.2014. Sakliste ELD-10/14 HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT OM EGENANDEL FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

Møteprotokoll. Eldrerådet 07.04.2014. Sakliste ELD-10/14 HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT OM EGENANDEL FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Side Møteprotokoll Eldrerådet 07.04.2014 Sakliste ELD-10/14 HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT OM EGENANDEL FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER ELD-11/14 DETALJREGULERING EIKJOLVEIEN 9 - SLUTTBEHANDLING

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.02.2014. Sakliste ELD-6/14 MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET - LANGHUS BO- OG SERVICESENTER 2013

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.02.2014. Sakliste ELD-6/14 MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET - LANGHUS BO- OG SERVICESENTER 2013 Side Møteprotokoll Eldrerådet 10.02.2014 ELD-3/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Sakliste ELD-4/14 FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER OG LEGEVAKT ELD-5/14 MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET - HJEMMETJENESTEN 2013 ELD-6/14

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 18.05.2015. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Eldrerådet 18.05.2015. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Eldrerådet 18.05.2015 ELD-18/15 HØRING - FORSLAG TIL NY TT-ORDNING Sakliste ELD-19/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG ELD-20/15 ÅRSBERETNING 2014 ELD-21/15 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør

Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør Kvalitetsarbeidet i pleie- og omsorgstjenesten Systemet Læringsprossessen Hva er et avvik? Manglende oppfyllelse

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2014 Møtetid: 11:00 Det vil

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon / Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN Kvalitet i pleie og omsorg Rissa kommune Forvaltningsrevisjon 2015 1 INNLEDNING - BAKGRUNN Kontrollutvalget i Rissa har satt forvaltningsrevisjon av kvalitet i

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2013/3367-36300/2013 Saksbehandler: Andrea Brøvig Dato: 11.11.2013 Saksframlegg Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 65/13

Detaljer

DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005. Bakgrunn:

DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005. Bakgrunn: DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005 Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i sak 66/2000 følgende: Punkt 1: Det bygges 65 heldøgnsplasser. Punkt 2: Plassene fordeler seg med 26 sykeheims-plasser og 39 omsorgsboliger

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2011 Møtetid: Kl. 18.00

Detaljer

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09 Helse- og velferdstjenesten Sykehjem Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger Moholt sykehjem Ajour pr 01.01.09 Hva er et sykehjem Sykehjem ulike funksjoner Sykehjem kan bestå av langtidsplasser

Detaljer

Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten KE Fysioterapitjenesten i Levanger - organisering, kapasitet og behov fremover o Fysioterapi o Oppbygging av fysioterapitilbudet i Norge o Organisering og kapasitet i Levanger o Behov fremover Fysioterapi

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Driftsavtaler fysioterapi lokalisert til Leklemsåsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2008/5616 - /G27 Saksordfører:

Detaljer

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Særlige utfordringer i et kommunalt perspektiv Direktør Gudrun H Grindaker Kvalitet og utfordringer Helse- og omsorgstjenester. Hva er sykehjem i 2012?

Detaljer

Vestby kommune Eldrerådet

Vestby kommune Eldrerådet Vestby kommune Eldrerådet Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Møterom 136, eiendomsavdelingen Møtedato: 30.01.2013 Tid: 18:30 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Vestby Arena NB!! Merk møtested og tid. Møtedato: 29.01.2013 Tid:

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Finstadtunet, Møterommet i 2. etg. Møtedato:

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Komiteen vedtar kommunedelplan Omsorg med følgende innspill fra høringen: - - -

Komiteen vedtar kommunedelplan Omsorg med følgende innspill fra høringen: - - - Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 19565/16 Ark.: 144 Saksbehandler: konst. virksomhetsleder Elin H Teslow Kommunedelplan Omsorg 2017 2020 Revisjon Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Komiteen vedtar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1 13.10.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 20. oktober kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: 24.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/bihiib,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s)

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 27.05.2014 kl. 18:00 Sted: "Kaspers mage" (kantinen) - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder),

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski skole Møtedato: 09.04.2014 Møtetid:

Detaljer

Høring fra Grimstad kommune Endringer i kommunehelsetjenesteloven et verdig tjenestetilbud. Forslag til ny forskrift om en verdig eldreomsorg. Verdighetsgarantien Grimstad kommune viser til brev datert

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/11 UTBYGGING HAVERSLIA BARNEHAGE 5/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober 2016. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Rådhuset, rådmannens møterom 2.etg. Ringeklokke i borggården. 15.02.2011 kl. 18.

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Rådhuset, rådmannens møterom 2.etg. Ringeklokke i borggården. 15.02.2011 kl. 18. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Rådhuset, rådmannens møterom 2.etg. Ringeklokke i borggården 15.02.2011 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 16.05.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder.

Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder. Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder. Fana bydelsstyre behandlet saken i møtet 131009 sak 98-09 og

Detaljer

Høringsnotat. Helse- o omsor sde artementet

Høringsnotat. Helse- o omsor sde artementet Helse- o omsor sde artementet Høringsnotat Forslag til endring av forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleieog omsorgstjenesten krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav Utsendt: 2. juli

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2009 Møtetid: Kl.

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 10.03.2014. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 10.03.2014. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 10.03.2014 Sakliste RFF-9/14 RFF-10/14 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLENE I SKI 2013-14 Protokoll Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 01.02.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 01.02.2010. Sakliste Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 01.02.2010 Sakliste RFF-1/10 KRÅKSTAD SAMFUNNSHUS - REHABILITERINGSTILTAK 2010 RFF-2/10 HANDLINGSPLAN 2010 - RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE

Detaljer

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 NB! Befaring til Follo barne- og ungdomsskole kl. 16.30 Oppmøtested: Utenfor inngangen til administrasjonen på Follo barne- og ungdomsskole,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 27.11.2013. Sakliste FSK-80/13 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 27.11.2013. Sakliste FSK-80/13 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Side Møteprotokoll Formannskapet 27.11.2013 FSK-73/13 VEDTAKSOPPFØLGNING 2-2013 FSK-74/13 KIRKEVEIEN 3 - SENTRUMSKJØKKEN Sakliste FSK-75/13 SAMARBEIDSAVTALE - SKIFORENINGEN 2014-2020 FSK-76/13 BEGEISTRINGSETATEN

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Driftsavtaler fysioterapi lokalisert til Leklemsåsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2008/5616 - /G27 Saksordfører:

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.09.2016 Møtetid: Kl. 17:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Gunnar Mikalsen Inger Lise Fløtnes Til stede Gunnar Mikalsen Hege Paulsen

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Gjennomgås i møtet: Vedlagt følger lokale arbeidstidsavtaler for undervisningspersonell i Rendalen kommune. Disse gjennomgås i møtet.

Gjennomgås i møtet: Vedlagt følger lokale arbeidstidsavtaler for undervisningspersonell i Rendalen kommune. Disse gjennomgås i møtet. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 03.02.2009 Tid: Kl. 10.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 5/09 EVENTUELL UTVIDELSE/OMBYGGING I BARNEHAGENE 6/09 ARBEIDSGIVERPOLITISKE

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.03.2014. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.03.2014. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Eldrerådet 10.03.2014 Sakliste ELD-9/14 DETALJREGULERING DEL AV KRÅKSTAD NORD Protokoll Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Edgar Berger Kråkstad Menighetspleie Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING.

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING. Møteprotokoll Tjenesteutvikling 04.03.2009 Sakliste TU-3/09 STRATEGIPLAN KOMMUNALOMRÅDE LEVEKÅR TU-4/09 EVALUERING AV ORDNINGEN MED PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND TU-5/09 VEVELSTADÅSEN SKOLE,

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 14/2615-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset : 13.05.2015 Tid: 11:30 (Frammøte for lunsj i Bodega) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

Sluttrapport. Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune

Sluttrapport. Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune Sluttrapport Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune Anbefalt: Elisabeth Fahsing Dato: 29.01.2010 Godkjent: Dato: Innhold 1. Bakgrunn for arbeidet 2. Mål

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 06.05.2013 fra kl. 16.00 til kl. 18.10 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 26.4.2013. Kunngjort i AA den 23.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER Dato: 10.11.2014 Sted: Quality Olavsgaard hotell, møterom Njord, Skjetten Tid: Kl. 1230-1600 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Nina Sandberg, ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Møteprotokoll Formannskapet 29.01.2014 FSK-1/14 EVALUERING FRISKLIVSSENTRALEN Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER FSK-3/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Administrasjonsutvalget Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 24.08.2016 kl. 16.30 Møtestedted: Ås kulturhus, Lille sal Administrasjonsutvalget Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg Medlemmer: Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem Olga Nybø Forfall: John Maaland Varamedlemmer:

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Rendalen kommune Samhandlingsreformen - Utfordringer og muligheter Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen så at Bakgrunn for reformen Kostnadene i helsevesenet økte særlig i sykehusene spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 10.00 Evaluering i bruk av analyseverktøy v/bht SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/11 BYGGING AV INTERKOMMUNALE

Detaljer

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Eldreomsorg Erfaringer og utfordringer Presentasjon og dialog Odd Arvid Ryan Pasient- og brukerombud i Troms 2024 En bølge av eldre skyller inn over landet Hva

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013 OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Sakliste OH-30/13 OPPFØLGING AV VERDIGHETSGARANTIEN OH-31/13 FYSIOTERAPIHJEMLER I SKI KOMMUNE OH-32/13

Detaljer

Sign. Støren, den

Sign. Støren, den Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer