Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: 18:30 Møtet starter med en felles orientering for utvalg for omsorg og helse og utvalg for teknikk og miljø om byggeprosjektene Follo omsorgsboliger 2 og Kirkeveien 3/rådhuset/sentrumskjøkken. Orienteringen vil foregå i kommunestyresalen. Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: TM-26/13 KIRKEVEIEN 3 - SENTRUMSKJØKKEN TM-27/13 ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II Ski, Kurt Soltveit Leder

2 Side Møteprotokoll Utvalg for teknikk og miljø Sakliste TM-24/13 RAPPORTERING STATUS PR FOR TILTAKSPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ TM-25/13 GJENNOMFØRING AV ANLEGGSARBEIDER VANN OG AVLØP I ET OMRÅDE PÅ NORDRE FINSTAD Protokoll Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kurt Soltveit KRF Nestleder Lars Christian Bilet FRP Medlem Dag Mork Ulnes H Medlem Lise Feren Rirsch H Medlem Kirsten Helene Torp H Medlem Karin Jensine Skage PP Medlem Helle Dorthea Gjetrang Forfall AP Medlem Eirik Borander Forfall Ingen vara innkalt AP Medlem Rolf Gjølstad AP Medlem Mina S. Mjærum Johansen SP Medlem Christian Pedersen Forfall V Varamedlem Thea Kristine Østby (SP) Helle Dorthea Gjetrang AP Varamedlem Marianne Jarlset (SP) Christian Pedersen V 10 av 11 representanter til stede i møtet. Protokollen fra møte ble godkjent i møtet.

3 TM-24/13 RAPPORTERING STATUS PR FOR TILTAKSPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Periodisering av tiltaksplan i forhold til neste års budsjett innarbeides i økonomiplan Utvalg for teknikk og miljøs behandling: Ingen andre forslag fremsatt Innstilling: Enstemmig innstilling Utvalg for teknikk og miljøs innstilling til kommunestyret: Saken tas til orientering. Periodisering av tiltaksplan i forhold til neste års budsjett innarbeides i økonomiplan TM-25/13 GJENNOMFØRING AV ANLEGGSARBEIDER VANN OG AVLØP I ET OMRÅDE PÅ NORDRE FINSTAD Forslag til vedtak: 1. Avtalen mellom Nordre Finstad Grendelag og Ski kommune, godkjennes. 2. Avtalen mellom hjemmelshaverne og Ski kommune, godkjennes. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å signere kontraktene med Nordre Finstad Grendelag og hjemmelshaverne i denne saken. 4. Det nye skillet mellom privat og kommunalt ledningsnett som vist i vedlagte kartskisse, godkjennes. Utvalg for teknikk og miljøs behandling: Ingen andre forslag fremsatt. Votering: Enstemmig uttalelse Utvalg for teknikk og miljøs uttalelse til formannskapet: 1. Avtalen mellom Nordre Finstad Grendelag og Ski kommune, godkjennes. 2. Avtalen mellom hjemmelshaverne og Ski kommune, godkjennes. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å signere kontraktene med Nordre Finstad Grendelag og hjemmelshaverne i denne saken. 4. Det nye skillet mellom privat og kommunalt ledningsnett som vist i vedlagte kartskisse, godkjennes. Side 2

4 ORIENTERING Jørn Stamm orienterte om utfordringene på hovedkloakkledning ved Busterud. Side 3

5 Saksbehandler: John Hoseth Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for omsorg og helse / Utvalg for teknikk og miljø 26/ Kommunestyret / KIRKEVEIEN 3 - SENTRUMSKJØKKEN Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret slutter seg til framlagt forslag om å utvikle rådhuskvartalet gjennom: Oppussing og oppgradering av Kirkeveien 3 med bl.a. tilrettelegging av anretningskjøkken innenfor en ramme på 6.1 mill kr Påbygg Rådhusteateret med tilrettelegging for artister og teknisk personale, som tidligere vedtatt Påbygg Rådhusteateret med etablering av kjøkken, kantine, møterom og gjennomgang til Kirkeveien 3 Tilrettelegging av garderober og toaletter for Rådhusteateret Tilrettelegging for heis og HC-toaletter for gamle Rådhuset og Rådhusteateret Etablering av avfallsstasjoner Plassering av nødstrømsagregat for Rådhuset Oppgradering av Rådhusteaterets sal og amfi Oppgradering av arkivfunksjonen 2. Det søkes innarbeidet kr i investeringsbudsjettet for 2014 og ytterligere kr i Ingress/hovedbudskap: I fbm. utredning av tiltak/kostnader knyttet til oppgradering av eksisterende kjøkken i Kirkeveien 3, ser rådmannen et behov for å sette prosjektet inn i en bredere sammenheng en konsekvensbetraktning av de betydelige investeringskostnader dette tiltaket vil kunne medføre. Samtidig arbeides det med andre tiltak innenfor den kommunale bygningsmassen i rådhuskvartalet. Dette har medført behovet for å etablere et beslutningsgrunnlag som definerer prosjektomfang, samt avdekke mulige synergier og positive bidrag både driftsmessig og økonomisk, ved samordning og samlokalisering. Saksopplysninger: Det ble bevilget 6.1 mill kroner for å pusse opp og oppgradere Kirkeveien 3. Behovet for oppgradering knytter seg særlig til kjøkkenet, mens det er et stort behov for å pusse opp alle fellesarealene og toalettene i 2. etasje. I forbindelse med gjennomgangen av hva som måtte til av tekniske tiltak for å oppfylle dagens krav, både teknisk og miljømessig, har konsulentene kommet frem til et totalt behov på 38.0 mill kr. Rådmannen mener at det er uforsvarlig å gå videre med dette prosjektet uten å se på andre mulige løsninger. Samtidig er kjøkkenfunksjonen i Kirkeveien 3 viktig og nesten avgjørende for at Kirkeveien 3 skal fungere for de brukerne som i dag benytter seg av tilbudene der. Side 2

6 3 Det foreligger ingen samlet utviklingsplan for rådhuskvartalet (Rådhuset, Rådhusteateret og Kirkeveien 3). Bebyggelsen fremstår som fysiske og selvstendige driftsenheter dog med en viss samordning av Rådhuset og Rådhusteateret bl.a. felles vannbårent varmeanlegg. Rådhuset og Rådhusteateret er samlet rundt et felles gårdsrom og har samordnede internforbindelser og nivåer Kirkeveien 3 fremstår som selvstendig som bygg, mens nivåene i kjeller/ underetasje og hovedplan er tilnærmet like nabobebyggelsen. Det foreligger ingen samlede utviklingsplaner eller visjon for rådhuskvartalet annet enn forprosjektet til Kulturhus i Ski som ble fremlagt i juni Kvartalets samlede utviklings- og arealressurser er begrenset. Ethvert tiltak bør derfor avstemmes mot fremtidige behov og krav. I mangel av en helhetlig utviklingsplan har dok. Kulturhus juni 2000 vist seg å være et tjenlig grunnlag for kartlegging av muligheter og konsekvenser. Grunnlaget gir trygghet for at de foreslåtte tiltak 1-8 (oppført nedenfor), snarere tilrettelegger for enn hindre eller skape konflikt i forhold til en fremtidig utvikling. Rådmannen vil i denne saken foreslå en løsning som ivatetar behovet for kjøkkenløsning i Kirkeveien 3 (anretningskjøkken), et nytt kjøkken som vil løse behovene for både Kirkevein 3, Rådhuset og Rådhusteateret, ny kantine til erstatning for kantinen i rådhusets 5. etasje, samt nytt stort møterom. I tillegg foreslås en oppgradering av Rådhusteateret, løsning av arkivbehov og etablering av avfallstasjon og plassering av nødstrømsagregat. Vurdering: Overordnet Bebyggelsen omfattes av reguleringsplan for kvartal 6 Ski sentrum og de programmerte tiltakene berøres, således at det kreves søknad om dispensasjon fra planen. Søknad må dermed fremmes for politisk behandling og evnt. dispensasjon vil kreve gjennomføring i hht. planens rekkefølgekrav. Program Det har vært overordnet for programarbeidet å sette programelementene inn i en vurdering av de konsekvenser tiltakene enkeltvis og samlet, får i forhold til helhet og fremtidige behov. Kirkeveien 3 betegnet som K3 Rådhusteateret betegnet som RT Rådhuset betegnet som RH Følgende programelementer inngår: 1. Etablering/lokasjon av nytt kjøkken for K3, evt. sambruk med RH og RT 2. Gjennomføring av den blå boks ny sidescene m.m. for RT (rammetillatelse) 3. Etablering av ny avfalls- miljøstasjon 4. Reetablering av nødstrømsaggregat 5. Oppgradering av teaterets sal/amfi bl.a. å øke publikumskapasitet og service 6. Universell utforming krav til tilgjengelighet 7. Oppgradering av hoved arkiv ved flytting av byggesaksarkivet 8. Ombygging av nedkjøring og oppgradering av gårdsplass Programarbeidet følger fire hovedaktiviteter konferer fargeindeks: Nytt tilbygg med felleskjøkken, kantine/kafe/vestibyle og møterom (rød) Ny sidescene med lager og vareinntak (blå) Oppgradering av rådhusteateret (grønn) Andre forhold (gul) Nytt tilbygg, p 1,5,6 U. etg. Nytt felleskjøkken får en sentral plassering med internforbindelser til alle servicesoner, via ny transport/atkomstkulvert mellom K3 RT/RH og ny + eksisterende heisanlegg. 1. etg. tilrettelegger for utvidet publikumsservice, tilgjengelighet (UU), sikkerhet (rømning) og fleksibilitet både for rådhusteateret, rådhuset og resten av områdets hovedplan. Det nye kantine/kafé-området tilrettelegger også for flytting av kantina i 5. etg. RH, som derved frigjør areal for nye kontorer/møterom.

7 2. etg. gir plass til møterom eller en mindre forsamlingssal. Tiltaket bidrar i betydelig grad til øket funksjonalitet og løser dagens krav til tilgjengelighet, miljøog personsikkerhet. Gjennom denne løsningen oppnår en også å få inn en heisløsning og tillrettelegging av HCtoaletter knyttet til den gamle rådhusfløyen. På den måten oppfylles også kravet om universell utforming-løsning. Dagens kantine i Rådhuset tilfredstiller heller ikke fremtidige krav til tekniske- og HMS-krav. Frigjøring av disse arealene vil kunne nyttes som kontorer eller møterom. Ny sidescene, p 2 (Tilbygg Rådhusteateret) Ny sidescene er behandlet tidligere som egen sak, men inngår i denne planen for å sikre at nye tiltak ikke kommer i konflikt med gjennomføringen av dette lokale tiltaket. 4 Oppgradering av rådhusteateret, p 5 og 6 Lokalisering og oppføring av tilbygg vil påvirke driften av rådhusteateret i hovedsak positivt, bl.a. ved bedring av tilgjengelighet og sikkerhet. Publikums- og utøverservice blir vesentlig bedret, noe som også i stor grad tilrettelegger for øket kapasitet og bedre fleksibilitet/drift. Andre forhold, p 3, 4, 7 og 8 Gjennomføringen av deler av eller hele tiltaksplanen, vil medføre ny eller endring av den lokale infrastruktur: 1. omlegging av drenering 2. justering av nedkjørings veg til gårdsplass i rådhusets bakgård 3. etablering av avfallsstasjon med fire sorteringscontainere 4. Permanent plassering av nødstrømsaggregat oppgradert hoved arkiv, bl.a. ved flytting av byggesaksarkivet Kirkeveien 3 2. etg Oppgradering av eksisterende lokaler i 2. etg i Kirkeveien 3, er behandlet i vedlegg f) og g) Økonomiske konsekvenser: Resurser De programmerte tiltakene vurderes som ressurs- og arealeffektive. Hvert tiltak løser flere forhold og utnytter således det etablerte. Det har også vært en forutsetning for utvikling av ideprosjektet at det knytter seg til/utnytter eksisterende anlegg slik at det ikke begrenser fremtidige planer. Ressursutnyttingen bidrar også positivt til reduserte drifts- og investeringskostnader. Oppgraderingen av Kirkeveien 3, ble kostnadsberegnet til 38 mill. kroner. Framlagte tiltak for rådhuskvartalet er kostnadsvurdert til 38 mill. kroner, men løser samtidig alle de ovennevte problemstillinger i tillegg. I kostnadsoverslaget er det også medtatt poster for oppgraderinger i salen i Rådhusteateret. Det er også avsatt midler til flytting av byggesaksarkivet, noe som løser pålegg etter tilsyn i arkivet. Det er medtatt kostnader for 10 mill. kroner i denne del av tiltaket Rådmannen tilrår at det bevilges 38. mill. kroner. Det bør vurderes å bevilge ytterligere 10 mill. kroner for å ivareta oppgradering av Rådhusteateret og flytting av byggeaksarkivet. Dette vil i såfall komme i tillegg til allerede bevilget 6.1 mill kr til Kirkeveien 3 og 12.5 mill kr til tillbygg på Rådhusteateret. Det vil være behov for å bevilge 15 mill i 2014 og 33 mill i 2015 for å gjennomføre de foreslåtte tiltakene. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Tiltaket løser de fleste utfordringer med hensyn på universell utforming og HC tilpassning i Rådhusteateret og gamle Rådhus

8 5 Konklusjon: Rådmannen anbefaler at de foreslåtte tiltakene gjennomføres. Dette er det nærmeste en i kommunal sammenheng kan kalle «et Colombi egg». Her løses flere utfordringer både i forhold til Kirkeveien 3, Rådhuset og Rådhusteateret med universell utforming og HC-tilpasning, samtidig som det er fremtidsrettet. Tiltaket vil også gi et vesentlig bidrag til forbedring av publikumsfasiliteter i Rådhusteateret. Dersom dette løses i et samlet byggeprosjekt vil en også spare betydelige beløp knyttet til prosjektering og riggkostnader. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Tiltaksplan med fargeindeks b) Ideskisser alle plan c) Snitt av nytt bygg i bakgården d) 3D skisse perspektiv e) Kostnadsvurdering f) Kirkeveien 3, 2. etg Nye beregninger g) Kirkeveien 3, 2. etg - Prisestimat Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen

9 Saksbehandler: Arild Olsen Mathisen Arkiv: L70 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Rådet for likestilling av funksjonshemmede / Utvalg for omsorg og helse / Utvalg for teknikk og miljø 27/ Kommunestyret / ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II Forslag til vedtak: 1. Redegjørelsen for status i byggeprosjekt Follo omsorgsboliger II tas til orientering. 2. Det søkes innarbeidet i budsjett- og handlingsplan , en rammeøkning for prosjektet tilsvarende 19 mill.kroner. Ingress/hovedbudskap: Kommunestyret har vedtatt at Follo omsorgsboliger II skal bygges. Det er bevilget 20 mill totalt til dette i investeringsbudsjettet, fordelt på årene 2013, 2014 og Boligene er ment for mennesker med utviklingshemming og/ eller innenfor autismespekteret med store bistandsbehov. Prosjekteringen av har avdekket et behov for betydelige økninger av den økonomiske rammen for prosjektet. Noe relateres til kostnadsdrivende løsninger som vil bli besparende på sikt for både eksisterende Follo omsorgsboliger og Dagbo. Andre forhold relateres til markedssituajonen i byggebransjen med økninger av byggekostnader. Saksopplysninger: Ski kommune har i dag 33 leiligheter for overnevnte gruppe. Driften er lagt under virksomhet botjenester. I boligene ytes det tjenester til mennesker med utviklingshemming med varierende bistandsbehov. Formålet er å gi utviklingshemmede opplæring og tilrettelegging i dagliglivets gjøremål. Tjenestene blir utført i beboernes leiligheter eller i fellesareal. Virksomheten har 5 avdelinger, beliggende på Langhus og i Ski. Det er behov for en betydelig økning i antallet leiligheter for brukergruppen. Det er 36 personer som står på venteliste med behov nå og noen år fram i tid. Derfor planlegges nå byggeprosjektet Follo omsorgsboliger II. Prosjektet vil også omfatte rehabilitering av Follo omsorgsboliger I. Bygget skal bygges i nærheten til Follo omsorgsboliger I, men skal ikke bygges sammen med eksisterende bygningsmasse. Det nye bygget skal utgjøre 8 beboerleiligheter, samt ha plass til virksomhetens og den nye avdelingens administrasjons- og fellesarealer. Bygningsmassen vil totalt bli på ca. 880 m2. Tidligere har kommunen valgt å bygge 10 leiligheter ved slike typer boliger. Årsaken til at kommunen ikke gjør det denne gangen, er at Helse- og omsorgsdepartementet har anbefalt at kommunene bygger maks 8 samlokaliserte enheter. Dette bl.a. på bakgrunn av rapporten Store bofellesskap for personer med utviklingshemming (Kittelsaa og Tøssebro 2011). På 20 års jubileet til ansvarsreformen uttalte daværende statsråd Lysbakken at de ville vurdere sanksjoner mot kommuner som bygde flere enn 8 samlokaliserte leiligheter i det enkelte boligkompleks. Side 6

10 Leilighetene er på 46,9 m2 hver, og består av gang, stue/ kjøkken, bad og soverom. Fellesareal for beboere og administrasjonslokalene blir på 425 m2. 4 av leilighetene er inne i hovedbygningen, og vil ha inngang via hovedinngangen. De siste 4 leilighetene er lagt utenfor hovedbygningen, og disse vil få egne innganger. 7 Årsaken til at 4 leiligheter er lagt utenfor bygningsmassen, er forhold rundt brukergruppen som skal inn der. For enkelte brukere er det nødvendig med minst mulig stimuli inn og ut av leiligheten. Brukerne som skal bo i hovedbygningen vil ha store behov for pleie. Kontorene til venstre i tegningen vil huse virksomhet Botjenesters ledelse og administrasjon. På grunn av ombygging av Follo omsorgsboliger I fra kontorer til en brukerleilighet ekstra, planlegges virksomhetens administrasjon i det nye bygget. Administrasjonen låner kontorer på Dagbo i dag. Kontorene/ fellesrom til høyre vil brukes av ansatte som skal drifte tjenestetilbudet til de 8 beboerne. Byggeprosjektet ble påbegynt i begynnelsen av Reguleringsplanen for Follo omsorgsboliger II skal behandles i plan- og byggesaksutvalget , og i kommunestyret i løpet av november. Tentativ fremdriftsplan: Reguleringsplan : Desember 2013 Kravspekk fra PG : Desember 2013 Rammetillatelse : Sendes desember 2013 Anbud ut : Januar 2014 Anbud inn : Mars 2014 Byggestart : August 2014 Ferdig : Juli 2015 Start innflytting : August 2015 Prosjektet vil få felles varmesentral med eksisterende bygg ved Dagbo, og bassenget vil bli oppvarmet via denne varmesentralen. Det er også muligheter for at Follo omsorgsboliger I også blir tilknyttet til denne sentralen i forhold til oppvarming. Vurdering: Det er ikke avgjort hvilke enkeltbrukere som skal få tilbud om plass i de nye boligene. Det som imidlertid er på det rene, er at alle disse 8 beboerne vil ha en tett bemanningsfaktor. Vi regner med at det blir minimum 1:1 bemanning pr. beboer. Prosjektet vil sannsyligvis føre til en energieffektiv løsning på sikt, da flere bygninger blir knyttet sammen i forhold til oppvarming. Planen er at selve byggingen begynner august Dersom prosjektet etter planen blir bygget ferdigstilt juli 2015, vil vi anta at innflytting starter ca. august Innflytningsstrategien vil bli en gradvis innflytting i samarbeid med beboere/ pårørende. Regner med at alle er innflyttet innen Ski kommune har et stort behov for boligtilbud for denne gruppen. Det er viktig å bygge ut med tanke på at kommunen vil måtte kjøpe private omsorgstilbud til markedspris. Disse ligger som regel mye høyere i pris enn det kommunen selv kan drifte dem for. Ved å ha egne plasser, vil man ha kontroll på kostnadene i mye større grad. Et eksempel i forhold til dette er at kommunen for noen år siden kjøpte en plass for over 4 mill i året for en bruker. Plassen ble sagt opp, og kommunen driftet tilbudet til denne brukeren for ca. 2,7 mill i en av de kommunale boligene.

11 8 Økonomiske konsekvenser: Pristimatet for hele prosjektet er 39 mill. Av dette settes det av 1,4 mill til rehabilitering av Follo omsorgsboliger I. I gjeldende budsjett er det avsatt 20 mill. Realisering av prosjektet vil medføre ytterligere 19 mill. Markedet gjør at byggekostnadene er høyere enn forutsatt, i tillegg til at bygget består av en rekke spesialtilpassede kontruksjoner som f.eks takheiser, lydisolering og forsterkning av vinduer. Så snart finansieringen er godkjent, legges prosjektet ut som en totalentreprise. Tallene vil etter dette bli mer ekstakt. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Konklusjon: Byggeprosjektet er i rute. Byggingen vil etter planen starte august 2014, og det nye bygget med 8 leiligheter forventes å stå ferdig juli For å realisere prosjektet må det foretas en tilleggsbevilgning. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther kommunalsjef Eli Thomassen kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Rapport fra arealfordeling Follo Omsorgsboliger b) Situasjonsplan

12

13

14

15 REV. DATO. KORREKSJON TEGN. KONTR. situasjon: prosjekt: SKI RÅDHUS SKI KOMMUNE GNR/BNR 134/173 fase: K V E R N A A S A R K I T E K T E R PROGRAMPROSJEKT A S UNDERETASJE U. etasje S E N T R U M S B Y G G E T POSTBOKS KOLBOTN TELEFON pro.nr: mål: print A1: print A3: 1:150 1: 300 dato: tegn: KK kontr: KK tegn.nr: A rev:

16 REV. DATO. KORREKSJON TEGN. KONTR. situasjon: prosjekt: SKI RÅDHUS SKI KOMMUNE GNR/BNR 134/ fase: K V E R N A A S A R K I T E K T E R PROGRAMPROSJEKT A S HOVEDPLAN 1. etasje S E N T R U M S B Y G G E T POSTBOKS KOLBOTN TELEFON pro.nr: mål: print A1: print A3: 1:150 1: 300 dato: tegn: KK kontr: KK tegn.nr: A rev:

17 REV. DATO. KORREKSJON TEGN. KONTR. situasjon: prosjekt: SKI RÅDHUS SKI KOMMUNE GNR/BNR 134/173 fase: PROGRAMPROSJEKT K V E R N A A S A R K I T E K T E R A S 2. etasje S E N T R U M S B Y G G E T POSTBOKS KOLBOTN TELEFON pro.nr: mål: print A1: print A3: 1:150 1: 300 dato: tegn: KK kontr: KK tegn.nr: A rev:

18 tegn: , TEKN. REGI 137, , TRAPPEROM (MESSANIN) 136,85 7, AKTIVITETSROM 5, SIDESCENE 167 TRAPPEROM SAL 135,50 3,80 134,30 134,30 2,60 U-95 SKUESPILLERINNGANG (GARDEROBER) 133,00 1,30 131,70 U-93 TRAPPEROM 0,00 0, REV. situasjon: DATO. KORREKSJON TEGN. KONTR prosjekt: SKI Ski RÅDHUS Rådhusteater; Sceneinngang TILTAKSHAVER ADRESSE ADRESSE fase: 134/173 PROGRAMPROSJEKT SKISSEPROSJEKT K V E R N A A S A R K I T E K T E R A S SNITT S E N T R U M S B Y G G E T POSTBOKS KOLBOTN TELEFON pro.nr: tegn.nr: mål: A A3: print A1: 1:1001:50 dato: rev: ML kontr: KK

19 tegn: , TEKN. REGI 137, , TRAPPEROM (MESSANIN) 136,85 7, AKTIVITETSROM 5, SIDESCENE 167 TRAPPEROM SAL 135,50 3,80 134,30 134,30 2,60 U-95 SKUESPILLERINNGANG (GARDEROBER) 133,00 1,30 131,70 U-93 TRAPPEROM 0,00 0, REV. situasjon: DATO. KORREKSJON TEGN. KONTR prosjekt: SKI Ski RÅDHUS Rådhusteater; Sceneinngang TILTAKSHAVER ADRESSE ADRESSE fase: 134/173 PROGRAMPROSJEKT SKISSEPROSJEKT K V E R N A A S A R K I T E K T E R A S SNITT S E N T R U M S B Y G G E T POSTBOKS KOLBOTN TELEFON pro.nr: tegn.nr: mål: A A3: print A1: 1:1001:50 dato: rev: ML kontr: KK

20 tegn: REV. situasjon: DATO. KORREKSJON TEGN. KONTR. prosjekt: SKI Ski RÅDHUS Rådhusteater; Sceneinngang TILTAKSHAVER ADRESSE ADRESSE fase: 134/173 PROGRAMPROSJEKT SKISSEPROSJEKT K V E R N A A S A R K I T E K T E R A S 3D SKISSE S E N T R U M S B Y G G E T POSTBOKS KOLBOTN TELEFON pro.nr: mål: dato: print IKKE A1: MÅLEST. 1:120,06 rev: ML kontr: KK tegn.nr: A20-300

21 tegn: REV. situasjon: DATO. KORREKSJON TEGN. KONTR. prosjekt: SKI Ski RÅDHUS Rådhusteater; Sceneinngang TILTAKSHAVER ADRESSE ADRESSE fase: 134/173 PROGRAMPROSJEKT SKISSEPROSJEKT K V E R N A A S A R K I T E K T E R A S 3D SKISSE S E N T R U M S B Y G G E T POSTBOKS KOLBOTN TELEFON pro.nr: mål: dato: print IKKE A1: MÅLEST. 1:120,06 rev: ML kontr: KK tegn.nr: A20-300

22 Vedlegg e) K I R K E V E I E N 3 S E N T R U M S K J Ø K K E N PROGRAM IDÉPROSJEKT 10/2013 VURDERTE KOSTNADER Med utgangspunkt i idéprosjektet for utvikling av rådhuskvartalet med Kirkeveien 3, vurderes investeringskostnadene for de programmerte tiltakene slik : Nytt areal tilbygg : samlet 560 m2 kr felleskjøkken - kantine/kafé - møterom/sal - transportkulvert mellom K3 og RT + innv. trafikkarealer - tilleggskostnad 2 mill kjøkken for innredning/utstyr inngår Ombygging av eksist. arealer : samlet 220 m2 kr transportkulvert gjennom kjeller RT - publikumsgarderobe i kjeller RT - pers.gard + HCWC Andre kostnadsbærere : = kr grunnarbeider med omlegging av drenering avsettes omlegging av nedkjøring og gårdsplass avsettes ny avfallsstasjon avsettes reetablering av nødstrømsaggregat avsettes tilpassing utomhusanlegg mellom RT og K3 avsettes lokale tiltak i K3 inkl. ny heisstol avsettes UU-oppgradering av inngangspartier m.m. avsettes Sum vurderte investeringskostnader = kr Sum inkludert mva. og prosjekteringskostnader = kr Andre del prosjekter : Inkl. mva: = kr oppgradering hoved arkiv avsettes flytting byggesaksarkiv - ombygging av rådhusteaterets sal avsettes ombygging trappeamfi nye stoler i amfi ombygging scenefront nye akustiske veggbrystninger Samlet vurderte kostnader = kr Kolbotn, KVERNAAS ARKITEKTER AS Kjell Kvernaas Ski kommune John Hoseth

23 Kirkev. 3 nye beregninger. (Vedlegg f) Anretningskjøkken: Kjøkkenet er nå gjennomgått på nytt og gjort om til et anretningskjøkken beregnet for tilførsel av mat fra et nytt sentrumskjøkken eller annet. Det er beregnet ny ventilasjons og overflater som tilfredsstiller nødvendige krav. Det er beregnet og bruke det eksisterende kjølerom og utstyr med supplering av noe nytt. Toaletter: Toalettene blir pusset opp totalt da disse utløser TEK 10 og blir tatt som et isolert område. Det er her tenkt på overflater som er lette og holde rene for og unngå lukt. Vegghengte toaletter på grunn av renhold. Her er ventilasjon ivaretatt med et lite eget aggregat i henhold til gjeldende krav. Overflater av resterende : Her er det beregnet og gjøre minst mulig men og ta gulvbelegg og male for og få lokalene lysest mulig. Det er sett opp en post til gardiner, inventar og utstyr. Det er tatt med ca 10 nye lamper til de mørkeste områdene ikke noe uten dette. EL - avvik: Her er det gått gjennom med vår Elkonsulent og estimert de avvik som er gjeldende for og lukke avvik. Brann avvik: Her må det sprinkles i U-1 og 2 etg. Det vil til gjengjeld lukke alle avvik. Ventilasjon: Her er det vår rammeavtaleleveradør som har gått gjennom det eksisterende og estimert dette. Ser det som hensiktsmessig og bruke dem da det også omfatter eksisterende gammel ventilasjon som må omreguleres i forhold til de nye. Sammendrag: Det er nå strippet ned til det mest nødvendige og estimatet er fortsatt for høyt. Det må gås en runde til om det skal enda lenger ned. Det er mulig men da blir det lite på generell oppussing. Brann og El avvik er sett som egen post om dette skal gå utenom prosjektet. Jeg ser det som sterkt kostnadsreduserende og dette slås sammen med prosjekt sentrumskjøkken. Det vil da kunne spares på prosjektkostnadene Lasse Bakke

24 Samling av prisestimater for Kirkev. 3 ( Vedlegg g.) Nr: Tekst: Rådgivende: Rammeavtale: Avvik: El-Brann Komentar: 1. Avvik El-rapporter utarbeidet av el-konsulent 5-årskontroller El -konsulent Avvik brann sprinkler u-1-og 2 etg Union Consult. 2. Ventilasjon toaletter KBS. 3. Ventilasjon kjøkken KBS 4. El-opplegg til nye ventilasjonsaggregater Stipulert. 6. Supplerende innredning og utstyr kjøkken Stipulert 7. Gardiner, inventar og utstyr resterende lokaler Stipulert 8. Kostnadsoverslag generell oppussing av overflater? Union Consult. 9. Kostnadsoverslag anretningskjøkken Union Consult. 10. Kostnadsoverslag toalettkjerne Union Consult Prosjekt Avvik El, Brann Totalsum Stipulert prosjekteringskostnad fra Union Consult resterende arbeider er på 1,2 1,6 million. ALLE PRISER ER INKL. MOMS

25 RAPPORT FRA AREALFORDELING FOLLO OMSORGSBOLIGER

26 AREALBEREGNING , FOLLO OMSORGSBOLIGER 2, FO2 Rak arkitektur as ved prosjektleder Gunn Schmitthenner har på oppdrag fra UnionConsult og Ski kommune foretatt arealberegning og fordeling av fellesarealer i FO2. Arealberegningen er basert på elektroniske tegninger. Arealberegningene er basert på Norsk Standard utgave og bruttoarealet (m 2 ) er beregnet. 1. Omfang Ved definisjon av arealmåling i denne standarden brukes begrepene innside vegg og utside utvendig kledning. Unntak fra denne hovedregelen gjelder måling av bruttoareal med to eller flere bruksenheter per etasje, som måles fra midten av veggen mellom bruksenheter. 5.1 Måleverdighet Arealer beregnes av måleverdige deler. Et areal er måleverdig når fri høyde er minst 1,90 m og bredden er på minst 0,60 m. Det har ingen betydning om bygningsvolumet er tilgjengelig eller ikke, om det mangler gulv, vinduer, varmeisolering mv Bruttoareal (BTA) Bruttoareal for en bygning er summen av bruttoarealene for alle plan. Planene kan være både helt eller delvis under terreng, plan over terreng, loft, terrasser, takterrasser eller tekniske plan. Bruttoareal for hvert plan beregnes utvendig av omsluttende bygningsdeler i gulvhøyde og inkluderer utside utvendig kledning. Innhuk og framspring av konstruksjonsmessig eller estetisk art medregnes ikke.

27 Rapporten er delt i følgende fire kapitler: 1. Arealkategorier og fordelingsprinsipper Her defineres de ulike arealbegrepene, samt hvordan felles hoveddeler og tilleggsdelene er fordelt på de enkelte leieforhold. Fordelingen av fellesarealer er gjort etter nærmere anvisning i denne delen av rapporten. 2. Areal Tabellen areal summert pr leietaker viser en oppstilling av de forskjellige leieforhold, hvor leiearealet fremkommer som leietakers private hoveddel + andeler av fellesarealer som brukes i forbindelse med andre bruksenheter eller til bygningenes forvaltning, drift og vedlikehold. Hoveddel (PH + FHE) + tilleggsdel(tdt). 3. Bruttoareal Tabellene i bruttoareal er en oppstilling over alle arealer i bygningen plassert i de forskjellige arealkategoriene, (se kapittel 2) I tabellen er hoveddelen for de enkelte leieforhold, samt fellesarealene beregnet hver for seg. 4. Tegninger Tegningene foreligger i pdf format.

28 1. AREALKATEGORIER OG FORDELINGSPRINSIPPER Arealene er fordelt i følgende kategorier: Privat hoveddel (PH) Leietakers eksklusive leieareal/bruksenhet uten påslag fra fellesarealer. Benyttes av en bruker og er ikke tilknyttet andre bruksenheter eller i forbindelse med bygningens drift og vedlikehold. Felles hoveddel i etasjen (FHE) Fellesarealer som fordeles på de brukende leieforhold i etasjen og tilknyttede fellesarealer. FHE kan være møterom, toalett, korridor, inngangsparti etc. Tillegsdel teknisk (TDT) Dette er fellesarealer som fordeles på de brukende leieforhold på eiendommen. TDT omfatter rom for bygningens drift og vedlikehold, for eksempel fyrrom, søppelrom, tekniske rom, sjakter etc. FORDELING FELLESAREALER, HOVEDDEL OG TILLEGGSDEL Felles hoveddel i etasjen (FHE) Plan 1. et FELLES GANG foran fellesrom administrasjon og personalavdeling utgjør 32 m2, dette fordeles på samtlige leietakere. WC/BK utgjør 15 m2, dette fordeles på samtlige leietakere. GANG LEIL 1-4 utgjør 68 m2 fordeles på leilighetene 1-4 FELLESROM BEBOERE utgjør 40 m2fordeles på leilighetene 1-8 Tilleggsdel teknisk (TDT) Tilleggsdel teknisk for FO2 utgjør 45 m 2. Dette fordeles på samtlige leietakere i bygningen.

29 2. AREAL SUMMERT PR LEIETAKER FOR HELE BYGNINGEN Tabell (m 2 BTA) PH FHE GANG FELLES FHE GANG LEIL1-4 FHE FELLES BEBOERE FHE WC/BK TDT TOTAL PH 1 Administrasjon PH 2 Personalarealer PH 3 Leilighet PH 4 Leilighet PH 5 Leilighet PH 6 Leilighet PH 7 Leilighet PH 8 Leilighet PH 9 Leilighet PH 10 Leilighet SUM

30 3. OPPMÅLING BRUTTOAREAL Tabell (m 2 BTA) BRUTTOAREAL FO PRIVAT HOVEDDEL AREAL TOT. PH 1 Administrasjon 138 PH 2 Personalarealer 89 PH 3 Leilighet PH 4 Leilighet PH 5 Leilighet PH 6 Leilighet PH 7 Leilighet PH 8 Leilighet PH 9 Leilighet PH 10 Leilighet FHE FELLESROM BEBOERE 40 FHE GANG LEIL FHE GANG FELLES 32 FHE WC/BK 15 TDT TEKN ROM / SJAKT 45 SUM FELLESAREALER 200 AREAL TOTALT TEGNINGER Vedlagte tegninger i A3 Situasjonsplan Utomhusplan Arealoversikt Plan administrasjon Plan leilighet teknisk Plan leilighet 5 8 Fasader Perspektiver

31 STUE/SOV 46,9 25,7 m2m 2 53,3 m2 STUE/SOV 46,9 25,7 m2m 2 53,3 m2 STUE/SOV 46,9 25,7 m2m 2 53,3 m2 STUE/SOV 46,9 25,7 m2m 2 53,3 m2 31,5 m2 GANG/KJØK 9,3 m 2 GANG/KJØK 9,3 m 2 GANG/KJØK 9,3 m 2 GANG/KJØK 9,3 m 2 721,5 m2 329,7 m2 640,6 m2 234,5 m2 BAD 10,4 m 2 BAD 10,4 m 2 BAD 10,4 m 2 BAD 10,4 m 2 339,3 m2 591,8 m2 207,1 m2 4,3 m2 4,3 m2 4,3 m2 5,7 m2 11,5 m2 GANG/BOD 5,3 m 2 BAD 5,0 m SOV 8,5 m 2 STUE/KJØK 28,6 m 2 LYDISOLERES OG HÆRVERKSIKRES 49,9 m2 59,3 m2 GANG/BOD 5,3 m 2 BAD 5,0 m 2 SOV 8,5 m 2 2,7 m2 2 29,7 m2 STUE/KJØK 28,6 m 2 LYDISOLERES OG HÆRVERKSIKRES 49,9 m2 58,0 m2 GANG/BOD 5,3 m 2 BAD 5,0 m 2 SOV 8,5 m 2 2,7 m2 58,0 m2 STUE/KJØK 28,6 m 2 49,9 m2 GANG/BOD 5,3 m 2 2,7 m2 BAD 5,0 m 2 SOV 8,5 m 2 STUE/KJØK 28,6 m 2 49,9 m2 59,4 m ,1 m2 TEGNINGSNR. MÅLESTOKK ETABLERT INDEX A3000 1: L 168 Snitt A 169 Snitt B BYA bygg1 BYA bygg2 BTA bygg 1 BTA bygg2 Snitt C Snitt C BRA bygg 1 BRA bygg2 Snitt F TAKHEIS: SKINNE INNFELT I HIMLING BOENHET TEKNISK BTA TEKN 38,2 m 2 hovedtavlerom 43,0 m 2 BRA BTA PERSONAL 12,9 9,4 m 22 DW F BOENHET BTA BOENHET DW F BOENHET BTA BOENHET DW F BOENHET DW F Snitt F 168 BTA BOENHET TAKHEIS: SKINNE INNFELT I HIMLING BOENHET BTA BOENHET DW F DW F 7,9 m 2 BOD 9,6 m 2 BOD BOD BTA BOENHET BOD BOENHET BTA BOENHET F TAKHEIS: SKINNE INNFELT I HIMLING BOENHET BTA FELLES GANG 67,5 m 2 BOD 168 Snitt A BTA BOENHET 55E DW F 9,6 m 2 BOD TAKHEIS: SKINNE INNFELT I HIMLING 55D BOENHET BTA BOENHET DW F 9,5 m ,2 m 2 55C KONTOR 20,9 m 2 Snitt D Snitt D WC BTA BRA FELLES 11,4 9,65,6 m2 2 m 2 HCWC DUSJ 3,7 m 2 BTA TEKN 1,9 m 2 2,9 m 2 21,8 m ,7 m 2 129/191 55B 6,9 m 2 KONTOR KONTOR 8,2 m 2 GANG 6,1 m 2 ARKIV 10,7 m TEKN BTA TEKN TEKN 3,9 3,9 m 2 5,1 m 2 m 2 FELLESROM BTA FELLES 34,4 BEBOERE m 2 40,4 m 2 Snitt E Snitt E 53D 53C 55A 4,3 m 2 BTA ADMINISTRASJON 137,6 m 2 KONTOR 12,5 m 2 ARBEIDSROM / MØTEROM Snitt B 33,1 m 2 17,3 m 2 ADM VRIMLE BTA FELLES GANG 32,3 m 2 B.K./LAGER BRA BTA FELLES 3,1 3,9 m BRA 2 ADM + FELLES + GANG ARBEIDSROM / MØTEROM GARD INNGANG Snitt C Snitt C PERSONALROM 4,3 m 2 3,5 m 2 BTA PERSONAL 76,37,9 m 2 m ARBEIDSROM/ RAPPORTROM TEKJØKKEN 19,7 m 2 7,8 m 2 SYKKELPARKERING VOGNPARKERING UTSTYR 18,6 m 2 VL350 OV 20,7 m ,1 m 2 14,2 m 2 L GS AREALER BEREGNE FORDELING GS K GS AREALER JUSTERINGER GS J GS AREALER JUSTERINGER GS I GS KONSTRUKSJON/BÆRELINJER GS H GS JUSTERINGER ETTER MØTET GS G GS HIMLINGER VEGGER FELLESROMGS F GS HIMLINGER VEGGER FELLESROMGS E GS UTOMHUS, DIV JUSTERINGER GS D GS JUSTERT LEILIGHETER GS C GS JUSTERT PLANLØSNING AREAL GS B GS JUSTERT PLANLØSNING GS A GS TEGNING OPPRETTET GS IND. DATO SIGN INNHOLD KTRL 53B ARKITEKT 53A SJAKT BOD GARD TEKJØKKEN GARD OMKLEDNING WC /DUSJ UTEBOD MED LADEPLASS KONTOR KONTOR EKSISTERENDE RAK arkitektur as 51D 51C 51B /944 14,2 m /942 Axel Flindervei OSLO T: ORGNR: TILTAKSHAVER Ski Kommune 51A 129/ EIENDOM G.NR. B.NR. Lysneveien Ski PROSJEKT 005 Follo omsorgsboliger A SP200 OV230 VL TEGNING Situasjonsplan FAG STATUS ARK Skisseprosjekt Alt 2 TEGNINGSNR. MÅLESTOKK ETABLERT INDEX A3000 1: L

32 Tom side

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 86 33 Møtested: Finstadtunet Inngang ved Delerudbakken - vareleveranse

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2015 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 Forslag til endringer i investeringsbudsjett vedtatt i Rammesaken for 2012 til 2015 Kommunestyret vedtok i K-sak 58/11 (Rammesaken) investeringsbudsjettet for perioden

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2010 Møtetid: Kl. 17.30

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 05.06.2013 kl. 18.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtebok Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 108/14-127/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 17:05 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt For

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 28.09.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 28.09.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 28.09.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 06.03.2014 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Finstadtunet, Møterommet i 2. etg. Møtedato:

Detaljer