Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: 18:30 Møtet starter med en felles orientering for utvalg for omsorg og helse og utvalg for teknikk og miljø om byggeprosjektene Follo omsorgsboliger 2 og Kirkeveien 3/rådhuset/sentrumskjøkken. Orienteringen vil foregå i kommunestyresalen. Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: TM-26/13 KIRKEVEIEN 3 - SENTRUMSKJØKKEN TM-27/13 ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II Ski, Kurt Soltveit Leder

2 Side Møteprotokoll Utvalg for teknikk og miljø Sakliste TM-24/13 RAPPORTERING STATUS PR FOR TILTAKSPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ TM-25/13 GJENNOMFØRING AV ANLEGGSARBEIDER VANN OG AVLØP I ET OMRÅDE PÅ NORDRE FINSTAD Protokoll Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kurt Soltveit KRF Nestleder Lars Christian Bilet FRP Medlem Dag Mork Ulnes H Medlem Lise Feren Rirsch H Medlem Kirsten Helene Torp H Medlem Karin Jensine Skage PP Medlem Helle Dorthea Gjetrang Forfall AP Medlem Eirik Borander Forfall Ingen vara innkalt AP Medlem Rolf Gjølstad AP Medlem Mina S. Mjærum Johansen SP Medlem Christian Pedersen Forfall V Varamedlem Thea Kristine Østby (SP) Helle Dorthea Gjetrang AP Varamedlem Marianne Jarlset (SP) Christian Pedersen V 10 av 11 representanter til stede i møtet. Protokollen fra møte ble godkjent i møtet.

3 TM-24/13 RAPPORTERING STATUS PR FOR TILTAKSPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Periodisering av tiltaksplan i forhold til neste års budsjett innarbeides i økonomiplan Utvalg for teknikk og miljøs behandling: Ingen andre forslag fremsatt Innstilling: Enstemmig innstilling Utvalg for teknikk og miljøs innstilling til kommunestyret: Saken tas til orientering. Periodisering av tiltaksplan i forhold til neste års budsjett innarbeides i økonomiplan TM-25/13 GJENNOMFØRING AV ANLEGGSARBEIDER VANN OG AVLØP I ET OMRÅDE PÅ NORDRE FINSTAD Forslag til vedtak: 1. Avtalen mellom Nordre Finstad Grendelag og Ski kommune, godkjennes. 2. Avtalen mellom hjemmelshaverne og Ski kommune, godkjennes. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å signere kontraktene med Nordre Finstad Grendelag og hjemmelshaverne i denne saken. 4. Det nye skillet mellom privat og kommunalt ledningsnett som vist i vedlagte kartskisse, godkjennes. Utvalg for teknikk og miljøs behandling: Ingen andre forslag fremsatt. Votering: Enstemmig uttalelse Utvalg for teknikk og miljøs uttalelse til formannskapet: 1. Avtalen mellom Nordre Finstad Grendelag og Ski kommune, godkjennes. 2. Avtalen mellom hjemmelshaverne og Ski kommune, godkjennes. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å signere kontraktene med Nordre Finstad Grendelag og hjemmelshaverne i denne saken. 4. Det nye skillet mellom privat og kommunalt ledningsnett som vist i vedlagte kartskisse, godkjennes. Side 2

4 ORIENTERING Jørn Stamm orienterte om utfordringene på hovedkloakkledning ved Busterud. Side 3

5 Saksbehandler: John Hoseth Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for omsorg og helse / Utvalg for teknikk og miljø 26/ Kommunestyret / KIRKEVEIEN 3 - SENTRUMSKJØKKEN Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret slutter seg til framlagt forslag om å utvikle rådhuskvartalet gjennom: Oppussing og oppgradering av Kirkeveien 3 med bl.a. tilrettelegging av anretningskjøkken innenfor en ramme på 6.1 mill kr Påbygg Rådhusteateret med tilrettelegging for artister og teknisk personale, som tidligere vedtatt Påbygg Rådhusteateret med etablering av kjøkken, kantine, møterom og gjennomgang til Kirkeveien 3 Tilrettelegging av garderober og toaletter for Rådhusteateret Tilrettelegging for heis og HC-toaletter for gamle Rådhuset og Rådhusteateret Etablering av avfallsstasjoner Plassering av nødstrømsagregat for Rådhuset Oppgradering av Rådhusteaterets sal og amfi Oppgradering av arkivfunksjonen 2. Det søkes innarbeidet kr i investeringsbudsjettet for 2014 og ytterligere kr i Ingress/hovedbudskap: I fbm. utredning av tiltak/kostnader knyttet til oppgradering av eksisterende kjøkken i Kirkeveien 3, ser rådmannen et behov for å sette prosjektet inn i en bredere sammenheng en konsekvensbetraktning av de betydelige investeringskostnader dette tiltaket vil kunne medføre. Samtidig arbeides det med andre tiltak innenfor den kommunale bygningsmassen i rådhuskvartalet. Dette har medført behovet for å etablere et beslutningsgrunnlag som definerer prosjektomfang, samt avdekke mulige synergier og positive bidrag både driftsmessig og økonomisk, ved samordning og samlokalisering. Saksopplysninger: Det ble bevilget 6.1 mill kroner for å pusse opp og oppgradere Kirkeveien 3. Behovet for oppgradering knytter seg særlig til kjøkkenet, mens det er et stort behov for å pusse opp alle fellesarealene og toalettene i 2. etasje. I forbindelse med gjennomgangen av hva som måtte til av tekniske tiltak for å oppfylle dagens krav, både teknisk og miljømessig, har konsulentene kommet frem til et totalt behov på 38.0 mill kr. Rådmannen mener at det er uforsvarlig å gå videre med dette prosjektet uten å se på andre mulige løsninger. Samtidig er kjøkkenfunksjonen i Kirkeveien 3 viktig og nesten avgjørende for at Kirkeveien 3 skal fungere for de brukerne som i dag benytter seg av tilbudene der. Side 2

6 3 Det foreligger ingen samlet utviklingsplan for rådhuskvartalet (Rådhuset, Rådhusteateret og Kirkeveien 3). Bebyggelsen fremstår som fysiske og selvstendige driftsenheter dog med en viss samordning av Rådhuset og Rådhusteateret bl.a. felles vannbårent varmeanlegg. Rådhuset og Rådhusteateret er samlet rundt et felles gårdsrom og har samordnede internforbindelser og nivåer Kirkeveien 3 fremstår som selvstendig som bygg, mens nivåene i kjeller/ underetasje og hovedplan er tilnærmet like nabobebyggelsen. Det foreligger ingen samlede utviklingsplaner eller visjon for rådhuskvartalet annet enn forprosjektet til Kulturhus i Ski som ble fremlagt i juni Kvartalets samlede utviklings- og arealressurser er begrenset. Ethvert tiltak bør derfor avstemmes mot fremtidige behov og krav. I mangel av en helhetlig utviklingsplan har dok. Kulturhus juni 2000 vist seg å være et tjenlig grunnlag for kartlegging av muligheter og konsekvenser. Grunnlaget gir trygghet for at de foreslåtte tiltak 1-8 (oppført nedenfor), snarere tilrettelegger for enn hindre eller skape konflikt i forhold til en fremtidig utvikling. Rådmannen vil i denne saken foreslå en løsning som ivatetar behovet for kjøkkenløsning i Kirkeveien 3 (anretningskjøkken), et nytt kjøkken som vil løse behovene for både Kirkevein 3, Rådhuset og Rådhusteateret, ny kantine til erstatning for kantinen i rådhusets 5. etasje, samt nytt stort møterom. I tillegg foreslås en oppgradering av Rådhusteateret, løsning av arkivbehov og etablering av avfallstasjon og plassering av nødstrømsagregat. Vurdering: Overordnet Bebyggelsen omfattes av reguleringsplan for kvartal 6 Ski sentrum og de programmerte tiltakene berøres, således at det kreves søknad om dispensasjon fra planen. Søknad må dermed fremmes for politisk behandling og evnt. dispensasjon vil kreve gjennomføring i hht. planens rekkefølgekrav. Program Det har vært overordnet for programarbeidet å sette programelementene inn i en vurdering av de konsekvenser tiltakene enkeltvis og samlet, får i forhold til helhet og fremtidige behov. Kirkeveien 3 betegnet som K3 Rådhusteateret betegnet som RT Rådhuset betegnet som RH Følgende programelementer inngår: 1. Etablering/lokasjon av nytt kjøkken for K3, evt. sambruk med RH og RT 2. Gjennomføring av den blå boks ny sidescene m.m. for RT (rammetillatelse) 3. Etablering av ny avfalls- miljøstasjon 4. Reetablering av nødstrømsaggregat 5. Oppgradering av teaterets sal/amfi bl.a. å øke publikumskapasitet og service 6. Universell utforming krav til tilgjengelighet 7. Oppgradering av hoved arkiv ved flytting av byggesaksarkivet 8. Ombygging av nedkjøring og oppgradering av gårdsplass Programarbeidet følger fire hovedaktiviteter konferer fargeindeks: Nytt tilbygg med felleskjøkken, kantine/kafe/vestibyle og møterom (rød) Ny sidescene med lager og vareinntak (blå) Oppgradering av rådhusteateret (grønn) Andre forhold (gul) Nytt tilbygg, p 1,5,6 U. etg. Nytt felleskjøkken får en sentral plassering med internforbindelser til alle servicesoner, via ny transport/atkomstkulvert mellom K3 RT/RH og ny + eksisterende heisanlegg. 1. etg. tilrettelegger for utvidet publikumsservice, tilgjengelighet (UU), sikkerhet (rømning) og fleksibilitet både for rådhusteateret, rådhuset og resten av områdets hovedplan. Det nye kantine/kafé-området tilrettelegger også for flytting av kantina i 5. etg. RH, som derved frigjør areal for nye kontorer/møterom.

7 2. etg. gir plass til møterom eller en mindre forsamlingssal. Tiltaket bidrar i betydelig grad til øket funksjonalitet og løser dagens krav til tilgjengelighet, miljøog personsikkerhet. Gjennom denne løsningen oppnår en også å få inn en heisløsning og tillrettelegging av HCtoaletter knyttet til den gamle rådhusfløyen. På den måten oppfylles også kravet om universell utforming-løsning. Dagens kantine i Rådhuset tilfredstiller heller ikke fremtidige krav til tekniske- og HMS-krav. Frigjøring av disse arealene vil kunne nyttes som kontorer eller møterom. Ny sidescene, p 2 (Tilbygg Rådhusteateret) Ny sidescene er behandlet tidligere som egen sak, men inngår i denne planen for å sikre at nye tiltak ikke kommer i konflikt med gjennomføringen av dette lokale tiltaket. 4 Oppgradering av rådhusteateret, p 5 og 6 Lokalisering og oppføring av tilbygg vil påvirke driften av rådhusteateret i hovedsak positivt, bl.a. ved bedring av tilgjengelighet og sikkerhet. Publikums- og utøverservice blir vesentlig bedret, noe som også i stor grad tilrettelegger for øket kapasitet og bedre fleksibilitet/drift. Andre forhold, p 3, 4, 7 og 8 Gjennomføringen av deler av eller hele tiltaksplanen, vil medføre ny eller endring av den lokale infrastruktur: 1. omlegging av drenering 2. justering av nedkjørings veg til gårdsplass i rådhusets bakgård 3. etablering av avfallsstasjon med fire sorteringscontainere 4. Permanent plassering av nødstrømsaggregat oppgradert hoved arkiv, bl.a. ved flytting av byggesaksarkivet Kirkeveien 3 2. etg Oppgradering av eksisterende lokaler i 2. etg i Kirkeveien 3, er behandlet i vedlegg f) og g) Økonomiske konsekvenser: Resurser De programmerte tiltakene vurderes som ressurs- og arealeffektive. Hvert tiltak løser flere forhold og utnytter således det etablerte. Det har også vært en forutsetning for utvikling av ideprosjektet at det knytter seg til/utnytter eksisterende anlegg slik at det ikke begrenser fremtidige planer. Ressursutnyttingen bidrar også positivt til reduserte drifts- og investeringskostnader. Oppgraderingen av Kirkeveien 3, ble kostnadsberegnet til 38 mill. kroner. Framlagte tiltak for rådhuskvartalet er kostnadsvurdert til 38 mill. kroner, men løser samtidig alle de ovennevte problemstillinger i tillegg. I kostnadsoverslaget er det også medtatt poster for oppgraderinger i salen i Rådhusteateret. Det er også avsatt midler til flytting av byggesaksarkivet, noe som løser pålegg etter tilsyn i arkivet. Det er medtatt kostnader for 10 mill. kroner i denne del av tiltaket Rådmannen tilrår at det bevilges 38. mill. kroner. Det bør vurderes å bevilge ytterligere 10 mill. kroner for å ivareta oppgradering av Rådhusteateret og flytting av byggeaksarkivet. Dette vil i såfall komme i tillegg til allerede bevilget 6.1 mill kr til Kirkeveien 3 og 12.5 mill kr til tillbygg på Rådhusteateret. Det vil være behov for å bevilge 15 mill i 2014 og 33 mill i 2015 for å gjennomføre de foreslåtte tiltakene. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Tiltaket løser de fleste utfordringer med hensyn på universell utforming og HC tilpassning i Rådhusteateret og gamle Rådhus

8 5 Konklusjon: Rådmannen anbefaler at de foreslåtte tiltakene gjennomføres. Dette er det nærmeste en i kommunal sammenheng kan kalle «et Colombi egg». Her løses flere utfordringer både i forhold til Kirkeveien 3, Rådhuset og Rådhusteateret med universell utforming og HC-tilpasning, samtidig som det er fremtidsrettet. Tiltaket vil også gi et vesentlig bidrag til forbedring av publikumsfasiliteter i Rådhusteateret. Dersom dette løses i et samlet byggeprosjekt vil en også spare betydelige beløp knyttet til prosjektering og riggkostnader. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Tiltaksplan med fargeindeks b) Ideskisser alle plan c) Snitt av nytt bygg i bakgården d) 3D skisse perspektiv e) Kostnadsvurdering f) Kirkeveien 3, 2. etg Nye beregninger g) Kirkeveien 3, 2. etg - Prisestimat Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen

9 Saksbehandler: Arild Olsen Mathisen Arkiv: L70 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Rådet for likestilling av funksjonshemmede / Utvalg for omsorg og helse / Utvalg for teknikk og miljø 27/ Kommunestyret / ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II Forslag til vedtak: 1. Redegjørelsen for status i byggeprosjekt Follo omsorgsboliger II tas til orientering. 2. Det søkes innarbeidet i budsjett- og handlingsplan , en rammeøkning for prosjektet tilsvarende 19 mill.kroner. Ingress/hovedbudskap: Kommunestyret har vedtatt at Follo omsorgsboliger II skal bygges. Det er bevilget 20 mill totalt til dette i investeringsbudsjettet, fordelt på årene 2013, 2014 og Boligene er ment for mennesker med utviklingshemming og/ eller innenfor autismespekteret med store bistandsbehov. Prosjekteringen av har avdekket et behov for betydelige økninger av den økonomiske rammen for prosjektet. Noe relateres til kostnadsdrivende løsninger som vil bli besparende på sikt for både eksisterende Follo omsorgsboliger og Dagbo. Andre forhold relateres til markedssituajonen i byggebransjen med økninger av byggekostnader. Saksopplysninger: Ski kommune har i dag 33 leiligheter for overnevnte gruppe. Driften er lagt under virksomhet botjenester. I boligene ytes det tjenester til mennesker med utviklingshemming med varierende bistandsbehov. Formålet er å gi utviklingshemmede opplæring og tilrettelegging i dagliglivets gjøremål. Tjenestene blir utført i beboernes leiligheter eller i fellesareal. Virksomheten har 5 avdelinger, beliggende på Langhus og i Ski. Det er behov for en betydelig økning i antallet leiligheter for brukergruppen. Det er 36 personer som står på venteliste med behov nå og noen år fram i tid. Derfor planlegges nå byggeprosjektet Follo omsorgsboliger II. Prosjektet vil også omfatte rehabilitering av Follo omsorgsboliger I. Bygget skal bygges i nærheten til Follo omsorgsboliger I, men skal ikke bygges sammen med eksisterende bygningsmasse. Det nye bygget skal utgjøre 8 beboerleiligheter, samt ha plass til virksomhetens og den nye avdelingens administrasjons- og fellesarealer. Bygningsmassen vil totalt bli på ca. 880 m2. Tidligere har kommunen valgt å bygge 10 leiligheter ved slike typer boliger. Årsaken til at kommunen ikke gjør det denne gangen, er at Helse- og omsorgsdepartementet har anbefalt at kommunene bygger maks 8 samlokaliserte enheter. Dette bl.a. på bakgrunn av rapporten Store bofellesskap for personer med utviklingshemming (Kittelsaa og Tøssebro 2011). På 20 års jubileet til ansvarsreformen uttalte daværende statsråd Lysbakken at de ville vurdere sanksjoner mot kommuner som bygde flere enn 8 samlokaliserte leiligheter i det enkelte boligkompleks. Side 6

10 Leilighetene er på 46,9 m2 hver, og består av gang, stue/ kjøkken, bad og soverom. Fellesareal for beboere og administrasjonslokalene blir på 425 m2. 4 av leilighetene er inne i hovedbygningen, og vil ha inngang via hovedinngangen. De siste 4 leilighetene er lagt utenfor hovedbygningen, og disse vil få egne innganger. 7 Årsaken til at 4 leiligheter er lagt utenfor bygningsmassen, er forhold rundt brukergruppen som skal inn der. For enkelte brukere er det nødvendig med minst mulig stimuli inn og ut av leiligheten. Brukerne som skal bo i hovedbygningen vil ha store behov for pleie. Kontorene til venstre i tegningen vil huse virksomhet Botjenesters ledelse og administrasjon. På grunn av ombygging av Follo omsorgsboliger I fra kontorer til en brukerleilighet ekstra, planlegges virksomhetens administrasjon i det nye bygget. Administrasjonen låner kontorer på Dagbo i dag. Kontorene/ fellesrom til høyre vil brukes av ansatte som skal drifte tjenestetilbudet til de 8 beboerne. Byggeprosjektet ble påbegynt i begynnelsen av Reguleringsplanen for Follo omsorgsboliger II skal behandles i plan- og byggesaksutvalget , og i kommunestyret i løpet av november. Tentativ fremdriftsplan: Reguleringsplan : Desember 2013 Kravspekk fra PG : Desember 2013 Rammetillatelse : Sendes desember 2013 Anbud ut : Januar 2014 Anbud inn : Mars 2014 Byggestart : August 2014 Ferdig : Juli 2015 Start innflytting : August 2015 Prosjektet vil få felles varmesentral med eksisterende bygg ved Dagbo, og bassenget vil bli oppvarmet via denne varmesentralen. Det er også muligheter for at Follo omsorgsboliger I også blir tilknyttet til denne sentralen i forhold til oppvarming. Vurdering: Det er ikke avgjort hvilke enkeltbrukere som skal få tilbud om plass i de nye boligene. Det som imidlertid er på det rene, er at alle disse 8 beboerne vil ha en tett bemanningsfaktor. Vi regner med at det blir minimum 1:1 bemanning pr. beboer. Prosjektet vil sannsyligvis føre til en energieffektiv løsning på sikt, da flere bygninger blir knyttet sammen i forhold til oppvarming. Planen er at selve byggingen begynner august Dersom prosjektet etter planen blir bygget ferdigstilt juli 2015, vil vi anta at innflytting starter ca. august Innflytningsstrategien vil bli en gradvis innflytting i samarbeid med beboere/ pårørende. Regner med at alle er innflyttet innen Ski kommune har et stort behov for boligtilbud for denne gruppen. Det er viktig å bygge ut med tanke på at kommunen vil måtte kjøpe private omsorgstilbud til markedspris. Disse ligger som regel mye høyere i pris enn det kommunen selv kan drifte dem for. Ved å ha egne plasser, vil man ha kontroll på kostnadene i mye større grad. Et eksempel i forhold til dette er at kommunen for noen år siden kjøpte en plass for over 4 mill i året for en bruker. Plassen ble sagt opp, og kommunen driftet tilbudet til denne brukeren for ca. 2,7 mill i en av de kommunale boligene.

11 8 Økonomiske konsekvenser: Pristimatet for hele prosjektet er 39 mill. Av dette settes det av 1,4 mill til rehabilitering av Follo omsorgsboliger I. I gjeldende budsjett er det avsatt 20 mill. Realisering av prosjektet vil medføre ytterligere 19 mill. Markedet gjør at byggekostnadene er høyere enn forutsatt, i tillegg til at bygget består av en rekke spesialtilpassede kontruksjoner som f.eks takheiser, lydisolering og forsterkning av vinduer. Så snart finansieringen er godkjent, legges prosjektet ut som en totalentreprise. Tallene vil etter dette bli mer ekstakt. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Konklusjon: Byggeprosjektet er i rute. Byggingen vil etter planen starte august 2014, og det nye bygget med 8 leiligheter forventes å stå ferdig juli For å realisere prosjektet må det foretas en tilleggsbevilgning. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther kommunalsjef Eli Thomassen kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Rapport fra arealfordeling Follo Omsorgsboliger b) Situasjonsplan

12

13

14

15 REV. DATO. KORREKSJON TEGN. KONTR. situasjon: prosjekt: SKI RÅDHUS SKI KOMMUNE GNR/BNR 134/173 fase: K V E R N A A S A R K I T E K T E R PROGRAMPROSJEKT A S UNDERETASJE U. etasje S E N T R U M S B Y G G E T POSTBOKS KOLBOTN TELEFON pro.nr: mål: print A1: print A3: 1:150 1: 300 dato: tegn: KK kontr: KK tegn.nr: A rev:

16 REV. DATO. KORREKSJON TEGN. KONTR. situasjon: prosjekt: SKI RÅDHUS SKI KOMMUNE GNR/BNR 134/ fase: K V E R N A A S A R K I T E K T E R PROGRAMPROSJEKT A S HOVEDPLAN 1. etasje S E N T R U M S B Y G G E T POSTBOKS KOLBOTN TELEFON pro.nr: mål: print A1: print A3: 1:150 1: 300 dato: tegn: KK kontr: KK tegn.nr: A rev:

17 REV. DATO. KORREKSJON TEGN. KONTR. situasjon: prosjekt: SKI RÅDHUS SKI KOMMUNE GNR/BNR 134/173 fase: PROGRAMPROSJEKT K V E R N A A S A R K I T E K T E R A S 2. etasje S E N T R U M S B Y G G E T POSTBOKS KOLBOTN TELEFON pro.nr: mål: print A1: print A3: 1:150 1: 300 dato: tegn: KK kontr: KK tegn.nr: A rev:

18 tegn: , TEKN. REGI 137, , TRAPPEROM (MESSANIN) 136,85 7, AKTIVITETSROM 5, SIDESCENE 167 TRAPPEROM SAL 135,50 3,80 134,30 134,30 2,60 U-95 SKUESPILLERINNGANG (GARDEROBER) 133,00 1,30 131,70 U-93 TRAPPEROM 0,00 0, REV. situasjon: DATO. KORREKSJON TEGN. KONTR prosjekt: SKI Ski RÅDHUS Rådhusteater; Sceneinngang TILTAKSHAVER ADRESSE ADRESSE fase: 134/173 PROGRAMPROSJEKT SKISSEPROSJEKT K V E R N A A S A R K I T E K T E R A S SNITT S E N T R U M S B Y G G E T POSTBOKS KOLBOTN TELEFON pro.nr: tegn.nr: mål: A A3: print A1: 1:1001:50 dato: rev: ML kontr: KK

19 tegn: , TEKN. REGI 137, , TRAPPEROM (MESSANIN) 136,85 7, AKTIVITETSROM 5, SIDESCENE 167 TRAPPEROM SAL 135,50 3,80 134,30 134,30 2,60 U-95 SKUESPILLERINNGANG (GARDEROBER) 133,00 1,30 131,70 U-93 TRAPPEROM 0,00 0, REV. situasjon: DATO. KORREKSJON TEGN. KONTR prosjekt: SKI Ski RÅDHUS Rådhusteater; Sceneinngang TILTAKSHAVER ADRESSE ADRESSE fase: 134/173 PROGRAMPROSJEKT SKISSEPROSJEKT K V E R N A A S A R K I T E K T E R A S SNITT S E N T R U M S B Y G G E T POSTBOKS KOLBOTN TELEFON pro.nr: tegn.nr: mål: A A3: print A1: 1:1001:50 dato: rev: ML kontr: KK

20 tegn: REV. situasjon: DATO. KORREKSJON TEGN. KONTR. prosjekt: SKI Ski RÅDHUS Rådhusteater; Sceneinngang TILTAKSHAVER ADRESSE ADRESSE fase: 134/173 PROGRAMPROSJEKT SKISSEPROSJEKT K V E R N A A S A R K I T E K T E R A S 3D SKISSE S E N T R U M S B Y G G E T POSTBOKS KOLBOTN TELEFON pro.nr: mål: dato: print IKKE A1: MÅLEST. 1:120,06 rev: ML kontr: KK tegn.nr: A20-300

21 tegn: REV. situasjon: DATO. KORREKSJON TEGN. KONTR. prosjekt: SKI Ski RÅDHUS Rådhusteater; Sceneinngang TILTAKSHAVER ADRESSE ADRESSE fase: 134/173 PROGRAMPROSJEKT SKISSEPROSJEKT K V E R N A A S A R K I T E K T E R A S 3D SKISSE S E N T R U M S B Y G G E T POSTBOKS KOLBOTN TELEFON pro.nr: mål: dato: print IKKE A1: MÅLEST. 1:120,06 rev: ML kontr: KK tegn.nr: A20-300

22 Vedlegg e) K I R K E V E I E N 3 S E N T R U M S K J Ø K K E N PROGRAM IDÉPROSJEKT 10/2013 VURDERTE KOSTNADER Med utgangspunkt i idéprosjektet for utvikling av rådhuskvartalet med Kirkeveien 3, vurderes investeringskostnadene for de programmerte tiltakene slik : Nytt areal tilbygg : samlet 560 m2 kr felleskjøkken - kantine/kafé - møterom/sal - transportkulvert mellom K3 og RT + innv. trafikkarealer - tilleggskostnad 2 mill kjøkken for innredning/utstyr inngår Ombygging av eksist. arealer : samlet 220 m2 kr transportkulvert gjennom kjeller RT - publikumsgarderobe i kjeller RT - pers.gard + HCWC Andre kostnadsbærere : = kr grunnarbeider med omlegging av drenering avsettes omlegging av nedkjøring og gårdsplass avsettes ny avfallsstasjon avsettes reetablering av nødstrømsaggregat avsettes tilpassing utomhusanlegg mellom RT og K3 avsettes lokale tiltak i K3 inkl. ny heisstol avsettes UU-oppgradering av inngangspartier m.m. avsettes Sum vurderte investeringskostnader = kr Sum inkludert mva. og prosjekteringskostnader = kr Andre del prosjekter : Inkl. mva: = kr oppgradering hoved arkiv avsettes flytting byggesaksarkiv - ombygging av rådhusteaterets sal avsettes ombygging trappeamfi nye stoler i amfi ombygging scenefront nye akustiske veggbrystninger Samlet vurderte kostnader = kr Kolbotn, KVERNAAS ARKITEKTER AS Kjell Kvernaas Ski kommune John Hoseth

23 Kirkev. 3 nye beregninger. (Vedlegg f) Anretningskjøkken: Kjøkkenet er nå gjennomgått på nytt og gjort om til et anretningskjøkken beregnet for tilførsel av mat fra et nytt sentrumskjøkken eller annet. Det er beregnet ny ventilasjons og overflater som tilfredsstiller nødvendige krav. Det er beregnet og bruke det eksisterende kjølerom og utstyr med supplering av noe nytt. Toaletter: Toalettene blir pusset opp totalt da disse utløser TEK 10 og blir tatt som et isolert område. Det er her tenkt på overflater som er lette og holde rene for og unngå lukt. Vegghengte toaletter på grunn av renhold. Her er ventilasjon ivaretatt med et lite eget aggregat i henhold til gjeldende krav. Overflater av resterende : Her er det beregnet og gjøre minst mulig men og ta gulvbelegg og male for og få lokalene lysest mulig. Det er sett opp en post til gardiner, inventar og utstyr. Det er tatt med ca 10 nye lamper til de mørkeste områdene ikke noe uten dette. EL - avvik: Her er det gått gjennom med vår Elkonsulent og estimert de avvik som er gjeldende for og lukke avvik. Brann avvik: Her må det sprinkles i U-1 og 2 etg. Det vil til gjengjeld lukke alle avvik. Ventilasjon: Her er det vår rammeavtaleleveradør som har gått gjennom det eksisterende og estimert dette. Ser det som hensiktsmessig og bruke dem da det også omfatter eksisterende gammel ventilasjon som må omreguleres i forhold til de nye. Sammendrag: Det er nå strippet ned til det mest nødvendige og estimatet er fortsatt for høyt. Det må gås en runde til om det skal enda lenger ned. Det er mulig men da blir det lite på generell oppussing. Brann og El avvik er sett som egen post om dette skal gå utenom prosjektet. Jeg ser det som sterkt kostnadsreduserende og dette slås sammen med prosjekt sentrumskjøkken. Det vil da kunne spares på prosjektkostnadene Lasse Bakke

24 Samling av prisestimater for Kirkev. 3 ( Vedlegg g.) Nr: Tekst: Rådgivende: Rammeavtale: Avvik: El-Brann Komentar: 1. Avvik El-rapporter utarbeidet av el-konsulent 5-årskontroller El -konsulent Avvik brann sprinkler u-1-og 2 etg Union Consult. 2. Ventilasjon toaletter KBS. 3. Ventilasjon kjøkken KBS 4. El-opplegg til nye ventilasjonsaggregater Stipulert. 6. Supplerende innredning og utstyr kjøkken Stipulert 7. Gardiner, inventar og utstyr resterende lokaler Stipulert 8. Kostnadsoverslag generell oppussing av overflater? Union Consult. 9. Kostnadsoverslag anretningskjøkken Union Consult. 10. Kostnadsoverslag toalettkjerne Union Consult Prosjekt Avvik El, Brann Totalsum Stipulert prosjekteringskostnad fra Union Consult resterende arbeider er på 1,2 1,6 million. ALLE PRISER ER INKL. MOMS

25 RAPPORT FRA AREALFORDELING FOLLO OMSORGSBOLIGER

26 AREALBEREGNING , FOLLO OMSORGSBOLIGER 2, FO2 Rak arkitektur as ved prosjektleder Gunn Schmitthenner har på oppdrag fra UnionConsult og Ski kommune foretatt arealberegning og fordeling av fellesarealer i FO2. Arealberegningen er basert på elektroniske tegninger. Arealberegningene er basert på Norsk Standard utgave og bruttoarealet (m 2 ) er beregnet. 1. Omfang Ved definisjon av arealmåling i denne standarden brukes begrepene innside vegg og utside utvendig kledning. Unntak fra denne hovedregelen gjelder måling av bruttoareal med to eller flere bruksenheter per etasje, som måles fra midten av veggen mellom bruksenheter. 5.1 Måleverdighet Arealer beregnes av måleverdige deler. Et areal er måleverdig når fri høyde er minst 1,90 m og bredden er på minst 0,60 m. Det har ingen betydning om bygningsvolumet er tilgjengelig eller ikke, om det mangler gulv, vinduer, varmeisolering mv Bruttoareal (BTA) Bruttoareal for en bygning er summen av bruttoarealene for alle plan. Planene kan være både helt eller delvis under terreng, plan over terreng, loft, terrasser, takterrasser eller tekniske plan. Bruttoareal for hvert plan beregnes utvendig av omsluttende bygningsdeler i gulvhøyde og inkluderer utside utvendig kledning. Innhuk og framspring av konstruksjonsmessig eller estetisk art medregnes ikke.

27 Rapporten er delt i følgende fire kapitler: 1. Arealkategorier og fordelingsprinsipper Her defineres de ulike arealbegrepene, samt hvordan felles hoveddeler og tilleggsdelene er fordelt på de enkelte leieforhold. Fordelingen av fellesarealer er gjort etter nærmere anvisning i denne delen av rapporten. 2. Areal Tabellen areal summert pr leietaker viser en oppstilling av de forskjellige leieforhold, hvor leiearealet fremkommer som leietakers private hoveddel + andeler av fellesarealer som brukes i forbindelse med andre bruksenheter eller til bygningenes forvaltning, drift og vedlikehold. Hoveddel (PH + FHE) + tilleggsdel(tdt). 3. Bruttoareal Tabellene i bruttoareal er en oppstilling over alle arealer i bygningen plassert i de forskjellige arealkategoriene, (se kapittel 2) I tabellen er hoveddelen for de enkelte leieforhold, samt fellesarealene beregnet hver for seg. 4. Tegninger Tegningene foreligger i pdf format.

28 1. AREALKATEGORIER OG FORDELINGSPRINSIPPER Arealene er fordelt i følgende kategorier: Privat hoveddel (PH) Leietakers eksklusive leieareal/bruksenhet uten påslag fra fellesarealer. Benyttes av en bruker og er ikke tilknyttet andre bruksenheter eller i forbindelse med bygningens drift og vedlikehold. Felles hoveddel i etasjen (FHE) Fellesarealer som fordeles på de brukende leieforhold i etasjen og tilknyttede fellesarealer. FHE kan være møterom, toalett, korridor, inngangsparti etc. Tillegsdel teknisk (TDT) Dette er fellesarealer som fordeles på de brukende leieforhold på eiendommen. TDT omfatter rom for bygningens drift og vedlikehold, for eksempel fyrrom, søppelrom, tekniske rom, sjakter etc. FORDELING FELLESAREALER, HOVEDDEL OG TILLEGGSDEL Felles hoveddel i etasjen (FHE) Plan 1. et FELLES GANG foran fellesrom administrasjon og personalavdeling utgjør 32 m2, dette fordeles på samtlige leietakere. WC/BK utgjør 15 m2, dette fordeles på samtlige leietakere. GANG LEIL 1-4 utgjør 68 m2 fordeles på leilighetene 1-4 FELLESROM BEBOERE utgjør 40 m2fordeles på leilighetene 1-8 Tilleggsdel teknisk (TDT) Tilleggsdel teknisk for FO2 utgjør 45 m 2. Dette fordeles på samtlige leietakere i bygningen.

29 2. AREAL SUMMERT PR LEIETAKER FOR HELE BYGNINGEN Tabell (m 2 BTA) PH FHE GANG FELLES FHE GANG LEIL1-4 FHE FELLES BEBOERE FHE WC/BK TDT TOTAL PH 1 Administrasjon PH 2 Personalarealer PH 3 Leilighet PH 4 Leilighet PH 5 Leilighet PH 6 Leilighet PH 7 Leilighet PH 8 Leilighet PH 9 Leilighet PH 10 Leilighet SUM

30 3. OPPMÅLING BRUTTOAREAL Tabell (m 2 BTA) BRUTTOAREAL FO PRIVAT HOVEDDEL AREAL TOT. PH 1 Administrasjon 138 PH 2 Personalarealer 89 PH 3 Leilighet PH 4 Leilighet PH 5 Leilighet PH 6 Leilighet PH 7 Leilighet PH 8 Leilighet PH 9 Leilighet PH 10 Leilighet FHE FELLESROM BEBOERE 40 FHE GANG LEIL FHE GANG FELLES 32 FHE WC/BK 15 TDT TEKN ROM / SJAKT 45 SUM FELLESAREALER 200 AREAL TOTALT TEGNINGER Vedlagte tegninger i A3 Situasjonsplan Utomhusplan Arealoversikt Plan administrasjon Plan leilighet teknisk Plan leilighet 5 8 Fasader Perspektiver

31 STUE/SOV 46,9 25,7 m2m 2 53,3 m2 STUE/SOV 46,9 25,7 m2m 2 53,3 m2 STUE/SOV 46,9 25,7 m2m 2 53,3 m2 STUE/SOV 46,9 25,7 m2m 2 53,3 m2 31,5 m2 GANG/KJØK 9,3 m 2 GANG/KJØK 9,3 m 2 GANG/KJØK 9,3 m 2 GANG/KJØK 9,3 m 2 721,5 m2 329,7 m2 640,6 m2 234,5 m2 BAD 10,4 m 2 BAD 10,4 m 2 BAD 10,4 m 2 BAD 10,4 m 2 339,3 m2 591,8 m2 207,1 m2 4,3 m2 4,3 m2 4,3 m2 5,7 m2 11,5 m2 GANG/BOD 5,3 m 2 BAD 5,0 m SOV 8,5 m 2 STUE/KJØK 28,6 m 2 LYDISOLERES OG HÆRVERKSIKRES 49,9 m2 59,3 m2 GANG/BOD 5,3 m 2 BAD 5,0 m 2 SOV 8,5 m 2 2,7 m2 2 29,7 m2 STUE/KJØK 28,6 m 2 LYDISOLERES OG HÆRVERKSIKRES 49,9 m2 58,0 m2 GANG/BOD 5,3 m 2 BAD 5,0 m 2 SOV 8,5 m 2 2,7 m2 58,0 m2 STUE/KJØK 28,6 m 2 49,9 m2 GANG/BOD 5,3 m 2 2,7 m2 BAD 5,0 m 2 SOV 8,5 m 2 STUE/KJØK 28,6 m 2 49,9 m2 59,4 m ,1 m2 TEGNINGSNR. MÅLESTOKK ETABLERT INDEX A3000 1: L 168 Snitt A 169 Snitt B BYA bygg1 BYA bygg2 BTA bygg 1 BTA bygg2 Snitt C Snitt C BRA bygg 1 BRA bygg2 Snitt F TAKHEIS: SKINNE INNFELT I HIMLING BOENHET TEKNISK BTA TEKN 38,2 m 2 hovedtavlerom 43,0 m 2 BRA BTA PERSONAL 12,9 9,4 m 22 DW F BOENHET BTA BOENHET DW F BOENHET BTA BOENHET DW F BOENHET DW F Snitt F 168 BTA BOENHET TAKHEIS: SKINNE INNFELT I HIMLING BOENHET BTA BOENHET DW F DW F 7,9 m 2 BOD 9,6 m 2 BOD BOD BTA BOENHET BOD BOENHET BTA BOENHET F TAKHEIS: SKINNE INNFELT I HIMLING BOENHET BTA FELLES GANG 67,5 m 2 BOD 168 Snitt A BTA BOENHET 55E DW F 9,6 m 2 BOD TAKHEIS: SKINNE INNFELT I HIMLING 55D BOENHET BTA BOENHET DW F 9,5 m ,2 m 2 55C KONTOR 20,9 m 2 Snitt D Snitt D WC BTA BRA FELLES 11,4 9,65,6 m2 2 m 2 HCWC DUSJ 3,7 m 2 BTA TEKN 1,9 m 2 2,9 m 2 21,8 m ,7 m 2 129/191 55B 6,9 m 2 KONTOR KONTOR 8,2 m 2 GANG 6,1 m 2 ARKIV 10,7 m TEKN BTA TEKN TEKN 3,9 3,9 m 2 5,1 m 2 m 2 FELLESROM BTA FELLES 34,4 BEBOERE m 2 40,4 m 2 Snitt E Snitt E 53D 53C 55A 4,3 m 2 BTA ADMINISTRASJON 137,6 m 2 KONTOR 12,5 m 2 ARBEIDSROM / MØTEROM Snitt B 33,1 m 2 17,3 m 2 ADM VRIMLE BTA FELLES GANG 32,3 m 2 B.K./LAGER BRA BTA FELLES 3,1 3,9 m BRA 2 ADM + FELLES + GANG ARBEIDSROM / MØTEROM GARD INNGANG Snitt C Snitt C PERSONALROM 4,3 m 2 3,5 m 2 BTA PERSONAL 76,37,9 m 2 m ARBEIDSROM/ RAPPORTROM TEKJØKKEN 19,7 m 2 7,8 m 2 SYKKELPARKERING VOGNPARKERING UTSTYR 18,6 m 2 VL350 OV 20,7 m ,1 m 2 14,2 m 2 L GS AREALER BEREGNE FORDELING GS K GS AREALER JUSTERINGER GS J GS AREALER JUSTERINGER GS I GS KONSTRUKSJON/BÆRELINJER GS H GS JUSTERINGER ETTER MØTET GS G GS HIMLINGER VEGGER FELLESROMGS F GS HIMLINGER VEGGER FELLESROMGS E GS UTOMHUS, DIV JUSTERINGER GS D GS JUSTERT LEILIGHETER GS C GS JUSTERT PLANLØSNING AREAL GS B GS JUSTERT PLANLØSNING GS A GS TEGNING OPPRETTET GS IND. DATO SIGN INNHOLD KTRL 53B ARKITEKT 53A SJAKT BOD GARD TEKJØKKEN GARD OMKLEDNING WC /DUSJ UTEBOD MED LADEPLASS KONTOR KONTOR EKSISTERENDE RAK arkitektur as 51D 51C 51B /944 14,2 m /942 Axel Flindervei OSLO T: ORGNR: TILTAKSHAVER Ski Kommune 51A 129/ EIENDOM G.NR. B.NR. Lysneveien Ski PROSJEKT 005 Follo omsorgsboliger A SP200 OV230 VL TEGNING Situasjonsplan FAG STATUS ARK Skisseprosjekt Alt 2 TEGNINGSNR. MÅLESTOKK ETABLERT INDEX A3000 1: L

32 Tom side

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21.10.2013. Sakliste RFF-24/13 ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21.10.2013. Sakliste RFF-24/13 ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II Side Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21.10.2013 RFF-23/13 KIRKEVEIEN 3 - SENTRUMSKJØKKEN Sakliste RFF-24/13 ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II RFF-25/13

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Møterom 1, 1. etasje i Ski Rådhus Møtedato: 21.10.2013 Møtetid:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.09.2014 Sakliste KST-70/14 RÅDHUSKVARTALET RÅDHUSKVARTALET (KIRKEVEIEN 3, SKI RÅDHUS OG RÅDHUSTEATERET). KST-71/14 NY FORSKRIFT OM SKJENKETIDER I SKI KOMMUNE KST-72/14 SØKNAD

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Side Møteprotokoll Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014 TM-25/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV TM-27/14

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg KLÆBUVEIEN 209 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/28709 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret godkjenner prosjektkostnadene for nybygging av

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014 Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 NB! Befaring til Follo barne- og ungdomsskole kl. 16.30 Oppmøtested: Utenfor inngangen til administrasjonen på Follo barne- og ungdomsskole,

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.10.2013 Møtetid:

Detaljer

Rapport. Fra Leietakerberegning Over xxxxxxxxxxx

Rapport. Fra Leietakerberegning Over xxxxxxxxxxx Rapport Fra Leietakerberegning Over xxxxxxxxxxx 20.April.2010 1000000 XXXXXXXXXXX Arealberegning Rev 2 12.12.12 Byggteknisk TegneSenter AS, heretter kalt BTS AS har på oppdrag fra xxxxxxxx, foretatt oppmåling,

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21

BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21 Arkivsak-dok. 80-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21 Saken gjelder: I Bystyrets

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 01.02.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 01.02.2010. Sakliste Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 01.02.2010 Sakliste RFF-1/10 KRÅKSTAD SAMFUNNSHUS - REHABILITERINGSTILTAK 2010 RFF-2/10 HANDLINGSPLAN 2010 - RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

PARKERING LEILIGHETER OPPBEVARING SOVEROM BOD/ KJØKKEN PEIS ENTRÉ SPRANG HIMLING INNGANGSPARTI OVERDEKT GANG- OG SYKKELVEG BAD LEILIGHET 2 KONTOR

PARKERING LEILIGHETER OPPBEVARING SOVEROM BOD/ KJØKKEN PEIS ENTRÉ SPRANG HIMLING INNGANGSPARTI OVERDEKT GANG- OG SYKKELVEG BAD LEILIGHET 2 KONTOR BUSSHOLDEPLASS Notater: MØTEPLASS SOGNEFJORDVEGEN GANG OG SYKKELVEG SOVEROM 13.0 M2 OVERDEKT INNGANGSPARTI 4.4 M2 OPPBEVARING GANG SOVEROM 13.0 M2 / KJØKKEN 11.5 M2 BAD 4.5 M2 6.7 M2 4.4 M2 OPPBEVARING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Møteprotokoll Formannskapet 29.01.2014 FSK-1/14 EVALUERING FRISKLIVSSENTRALEN Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER FSK-3/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR)

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) Side Møteprotokoll Formannskapet 25.09.2013 Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) FSK-53/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE

Detaljer

AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008. ing Vidar Aarnes

AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008. ing Vidar Aarnes AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008 3 sentrale dokumenter ved arealmåling NS 3940:2007 Retningslinjer ved arealmåling av bolig Veileder til NS 3940:2007 Ved byggesøknad: Grad av utnytting Grad av utnytting

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 16.09.2013. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 16.09.2013. Sakliste. Protokoll Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 16.09.2013 Sakliste RFF-21/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE SELGES TIL UTVIKLINGSHEMMEDE RFF-22/13 VIDEREFØRE DRIFT AV

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg for helse og omsorg Møtested: Møterom i 2. etg., Ignagard Dato: 21.04.2010 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Elisabeth Wold Leder

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet HITRA KOMMUNE Fillan den: 03.09.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: (12:00 - Se nedenfor!) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

RiksGAB Registreringsinstruks Revisjonsdato: 28.06.2004. _ Nytt-søk beliggenhet Retur hjelp TILLEGGSOPPLYSNINGER

RiksGAB Registreringsinstruks Revisjonsdato: 28.06.2004. _ Nytt-søk beliggenhet Retur hjelp TILLEGGSOPPLYSNINGER 4.6.2 Registrering av tilleggsdata Bildet kan benyttes til registrering av tilleggsopplysninger til bygg Det kreves ikke at kommunen registrerer disse opplysningene. Det er også opp til hver kommune hva

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

02.05.2016 Målestokk 1:1000

02.05.2016 Målestokk 1:1000 02.05.2016 Målestokk 0 Blekkan Loft KrÂkhaugen G/S FV8 B7 B8 Friluftsområde de L Felt G Felt F B10 B9 18 (19) N 6 (7) V6 C5 C6 C4 Små rekkehus C3 C1 Grønn strek / veg er fra opprinnelig reguleringsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 06.04.2017 kl. 15:30 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen Saksframlegg Arkivnr. 614 Saksnr. 2012/408-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet 20.02.2012 Eldres råd Kommunestyret Saksbehandler: Bernt Midthjell Bygging av 12 boenheter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2011 Møtetid: Kl. 18.00

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

Klage på avslag - etablering av leilighet i kjeller, Sverre Granlunds vei 7

Klage på avslag - etablering av leilighet i kjeller, Sverre Granlunds vei 7 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.02.2009 12306/2009 2008/1839 138/975 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/43 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - etablering av leilighet i

Detaljer

Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte. Vel møtt! Kjell Hugo Dybwik Leder

Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte. Vel møtt! Kjell Hugo Dybwik Leder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom Rotunden 2.etg, Levanger Rådhus Dato: 02.09.2013 Tid: 08:00 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.07.2013 Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Innledning Dette kapitlet omfatter beregnings- og måleregler. Kapitlet

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010. Sakliste SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010. Sakliste SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010 Sakliste SAM-51/10 NY RENOVASJONSLØSNING OG NY RENOVASJONSFORSKRIFT FOR FOLLO SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG

Detaljer

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING.

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING. Møteprotokoll Tjenesteutvikling 04.03.2009 Sakliste TU-3/09 STRATEGIPLAN KOMMUNALOMRÅDE LEVEKÅR TU-4/09 EVALUERING AV ORDNINGEN MED PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND TU-5/09 VEVELSTADÅSEN SKOLE,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009 FRA SAKSNR: 27/09 FRA KL: 1800 TIL SAKSNR: 31/09 TIL KL: 21:00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 28.09.2016 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret.

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret. FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00 herredshus Tilleggssaker til Kommunestyret. Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 62/13 10/1112

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015 Sakliste OK-15/15 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIATTEST I BARNEHAGER OK-16/15 BARNEHAGEKAPASITET I SKI KOMMUNE OK-17/15 SKOLEKAPASITET

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert

Detaljer

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 05.06.2012 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: kl: 09:00 12.30 Faste medlemmer: KRF: Ragnar Skau-Nilsen, H: Bente Jørgensen,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.9.2013 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. 6/13 13/1686 STATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s)

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 10.00 Evaluering i bruk av analyseverktøy v/bht SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/11 BYGGING AV INTERKOMMUNALE

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Eldrerådet 10.11.2014 Sakliste ELD-25/14 PRIORITERINGER INNEN OMSORGSTJENESTEN ELD-26/14 MIDDAGSLEVERING TIL HJEMMEBOENDE ELD-27/14 KOMMUNAL TRANSPORTORDNING TIL ARBEIDS- OG DAGTILBUD

Detaljer

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/850-21 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/13 11/1017 ISTANDSETTING AV LOKALER PÅ THORESTRØA

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 27.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:30-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Møtet startet med befaring kl. 15.30. Oppmøte på eiendommen (Pionerveien

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 01.07.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 17.09.2009 1.etg, møterom 1-3 FRA SAKSNR: 82/09 FRA KL: 18:00 TIL SAKSNR: 85/09 TIL KL: 21:50 Av

Detaljer

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016.

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016. Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.4.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for oppvekst Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler:

Detaljer

AREALMÅLING VED TAKSERING ING VIDAR AARNES TAKSTINGENIØR

AREALMÅLING VED TAKSERING ING VIDAR AARNES TAKSTINGENIØR AREALMÅLING VED TAKSERING AV ING VIDAR AARNES TAKSTINGENIØR HISTORIKK NORSKE STANDARDER NS 848 utgave 1954 NS 3940 utgave1979 NS 3940 utgave 1986 - Versjon 2 NS 3940:2007 - Versjon 3» Veileder til NS 3940:2007

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

AREALMÅLING VED TAKSERING

AREALMÅLING VED TAKSERING AREALMÅLING VED TAKSERING 3 sentrale dokumenter ved arealmåling NS 3940:2007 Retningslinjer ved arealmåling 2009 Veileder til NS 3940:2007 Historikk NS 848 utg. 1954 NS 3940 utg.1979 Versjon 2 NS 3940

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Ljungbyveien 17 - Godkjenning av forprosjekt Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00208-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato: Plan- og byggekomiteen Formannskap 24.08.2016 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009 SAM-41/09 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2010-2013 SAM-42/09 VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG Sakliste SAM-43/09 NAVNESAK - FORSLAG TIL NYTT VEINAVN PÅ KRÅKSTAD

Detaljer

Klage på deler av vedtak avslått bruksendring av kjeller til boligformål/2 hybler, Reinslettveien 48

Klage på deler av vedtak avslått bruksendring av kjeller til boligformål/2 hybler, Reinslettveien 48 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2010 14855/2010 2010/180 31/574 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/30 Planutvalget 13.04.2010 Klage på deler av vedtak avslått bruksendring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

BYA Bygning (inkl overdekte arealer) 1 097,2 m 2 BYA Carporter 152,3 m 2 BYA Totalt: 1250 m 2. Boenheter. Bemanningsenhet. Hage Boenheter.

BYA Bygning (inkl overdekte arealer) 1 097,2 m 2 BYA Carporter 152,3 m 2 BYA Totalt: 1250 m 2. Boenheter. Bemanningsenhet. Hage Boenheter. BYA Bygning (inkl overdekte arealer) 1 097,2 m 2 BYA Carporter 152,3 m 2 BYA Totalt: 1250 m 2 61/146 19 200 61/248 Boenheter 61/134 Elveveien 61/195 Bemanningsenhet 5 700 19 200 61/133 Hage Boenheter Fellesrom

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 23.08.2017 OMSORGSBOLIGER PÅ FLADSTAD GÅRD - MELDING Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hans Karlsen Medlem LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hans Karlsen Medlem LYFRP I Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg Rådhuset, Lyngseidet Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 09:30 09:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

AREALMÅLING VED TAKSERING

AREALMÅLING VED TAKSERING AREALMÅLING VED TAKSERING NS 848 utgave 1954 NS 3940 utgave1979 Versjon 2 NS 3940 utgave 1986 Versjon 3 NS 3940:2007» Veileder til NS 3940:2007 » Takstbransjens retningslinjer for bolig - 2008» Takstbransjens

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 22.01.2007 kl. 09.00 Sted: Rådhuset Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 22.01.2007 Saksnummer

Detaljer

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Saksbehandler: avdelingsleder Geir Sterten Kapasitetsutvidelse Harestua skole Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det bevilges kr 5 000 000 til brannforebyggende

Detaljer

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2 DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 INNHOLD 1 ORIENTERING... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Dagens situasjon... 2 1.3 Regulering... 3 1.4 Bruk av boligene... 4 1.5 Utforming/ arkitektur... 4 1.6 Interiør

Detaljer

FINANSIERING - VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING AV VEFSN SYKEHJEM

FINANSIERING - VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING AV VEFSN SYKEHJEM VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: 202 H12 Arkivsaksnr.: 08/775-1 FINANSIERING - VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING AV VEFSN SYKEHJEM Rådmannens forslag til vedtak: 1. Vefsn kommunestyre

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste Side Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 11.11.2014 Sakliste PBU-46/14 REGULERINGSPLAN FOR E18 I SKI, FORSLAG TIL UTVIDET PLANGRENSE PBU-47/14 REGULERINGSPLAN TURSTI SKI - HAUGBRO - 1.GANGSBEHANDLING

Detaljer

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2263-4 Arkivnr.: GNR 98/9 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2016 Tid: 10:15 12.12 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Møterom 8 etasje. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Møterom 8 etasje. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 21.03.2011 kl. 08.30 Sted: Møterom 8 etasje Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 21.03.2011 Saksnummer

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/02310-5 Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 GNR. 6, BNR. 230, KOLDALSVEGEN 2. DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 10.03.2014. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 10.03.2014. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 10.03.2014 Sakliste RFF-9/14 RFF-10/14 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLENE I SKI 2013-14 Protokoll Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Utleie av forretnings- og kontorlokaler Meget sentral beliggenhet Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet Hyggelig leietakermiljø Postkontor i 1. etasje 2 GYLDENLØVESGATE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Dato: 05.10.2016 kl. 19.00 Sted: Rådhuset, møterom 2. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer