MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 08.30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 08.30"

Transkript

1 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde i Service-ekspedisjonen og i biblioteket. SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 143/10 10/758 Kommunale avgifter /10 10/388 Budsjett 2011 og økonomiplan /10 10/657 Lokal forskrift om bandtvang for hundar 146/10 10/736 Endringar i vedtektene for skulefritidsordninga 147/10 10/679 Leikangerprisen /10 10/751 Namn på plassen framføre Saftenbygget 149/10 10/759 Orienteringar

2 Kommunale avgifter 2011 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Sakshandsamar: Odd Arve Rakstad Arkiv: 231 Arkivsak nr.: 10/758 Sak nr.: Utval Møtedato 143/10 Formannskapet / Kommunestyret Formannskapet sitt FRAMLEGG TIL VEDTAK, samr.: Kommunestyret vedtek regulering av kommunale avgifter for 2011 i samsvar med hefte Betalingssatsar Leikanger kommune 2011 TILRÅDING: Kommunestyret vedtek regulering av kommunale avgifter for 2011 i samsvar med hefte Betalingssatsar Leikanger kommune 2011 Hefte Betalingssatsar Leikanger kommune 2011) vedlagt Rådmannen syner til vedlagte hefte Betalingssatsar Leikanger kommune 2011 Av hefte framgår grunnlaget for dei ulike avgiftene og betalingssatsane for varer og tenester samt framlegg til regulering med verknad frå Side 2 av 31

3 BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2011 Rådmannen sitt framlegg til formannskapet 24.nov 2010 Felles/Økonomikontor/Budsjett 2011 og Økonomiplan /Betalingssatsar 2011/Betalingssatsar Leikanger kommune 2011 Samla.doc Side 3 av 31

4 Kulturskulen Gjeldande betalingssatsar for Kulturskulen i Sogn har elevar frå kommunane Leikanger, Sogndal og Luster. Det er opp til kvar enkelt kommune å bestemme kva tilbodet skal koste for sine innbyggjarar, jfr samarbeidsavtalen om interkommunal kulturskule. For 2010 gjeld fylgjande betalingssatsar: Kulturskulen i Sogn sine elevar i Leikanger betaler kr ,- pr. semester for individuell undervisning i Gruppeundervisning kostar kr. 930,- pr. semester. Tilbodet har 25% søskenmoderasjon. Frivillige lag og organisasjonar betaler 80% av dei faktiske kostnadene ved kjøp av tenester i For kommunane Leikanger og Sogndal vert det for 2011 gjort framlegg om å auka betalingssatsane med 3 % Tilråding: For Kulturskulen i Sogn sine elevar i Leikanger gjeld fylgjande satsar: Per elev per år Prisgruppe A : kr ,- per semester kr ,- Prisgruppe A m/moderasjon: kr ,- per semester kr 2.472,- Prisgruppe B: kr. 958,- per semester kr 1.916,- Prisgruppe B m/moderasjon: kr. 718,- per semester kr 1.436,- A: Individuell undervisning, eller særskilt ressurskrevjande undervisning som til dømes biletkunst eller grupper med fleire instruktørar. B: Enkel gruppeundervisning med ein instruktør. Økonomiavdelinga krev inn elevpengane 1. mars og 1.oktober. Frivillige lag og organisasjonar betaler 80% av dei faktiske kostnadene ved kjøp av tenester i Side 4 av 31

5 Foreldrebetaling i barnehagane Forskrift om foreldrebetaling Gjeldande satsar for foreldrebetaling for 2010 For 2010 gjeld fylgjande satsar for foreldrebetaling i barnehagane i Leikanger kommune: 1. Satsane skal vera inntektsavhengige, der grensa mellom låg og høg sats for 2010 er sett til kr ,- med utgangspunkt i brutto skattbar inntekt ved siste skattelikning hausten Satsar for foreldrebetaling frå Høg sats Låg sats 100% plass % plass % plass Betalingsfristen er den 15. i månaden, juli er betalingsfri. 3. Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 eller fleire. 4. Betaling for kjøp av einskilddagar vert sett til kr. 250,- per dag. 5. Betaling for mat i dei kommunale barnehagane vert fastsett til kr. 300,- per månad for 100% plass og elles justert prosentvis etter opphaldstid. Regjeringa har i framlegget til statsbudsjett for 2011 gjort framlegg om at maksimalprisen for barnehageplass vert uendra frå 2010, kr ,- per månad for full plass. Rådmann gjer framlegg om at betaling for kjøp av einskilddagar og mat i dei kommunale barnehagane vert auka med 2,8% og fastsett til: Kjøp av einskilddagar: kr. 257,- Betaling for mat: kr. 308,- Rådmann gjer vidare framlegg om at betalingssatsane for redusert plass vert uendra frå 2010 til 2011 og at inntaksgrensa mellom høg og låg sats vert auka med 2,8% og fastsett til kr ,- I fylgje samarbeidsavtalen mellom Askedalen barnehage og Leikanger kommune skal den private barnehagen ha dei same betalingssatsane for opphald i barnehagen som det kommunestyret fastset for dei kommunale barnehagane. Tilråding: For 2011 gjeld fylgjande satsar for foreldrebetaling i barnehagane i Leikanger kommune: Side 5 av 31

6 1. Satsane skal vera inntektsavhengige, der grensa mellom låg og høg sats for 2011 er sett til kr ,- med utgangspunkt i brutto skattbar inntekt ved siste skattelikning hausten Satsar for foreldrebetaling frå Høg sats Låg sats 100% plass % plass % plass Betalingsfristen er den 15. i månaden, juli er betalingsfri. 3. Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 eller fleire. 4. Betaling for kjøp av einskilddagar vert sett til kr. 257,- per dag 5. Betaling for mat i dei kommunale barnehagane vert fastsett til kr. 308,- per månad for 100% plass og elles justert prosentvis etter opphaldstid. Foreldrebetaling i skulefritidsordninga Gjeldande tilbod og betalingssatsar for I 2010 har skulefritidsordninga desse opningstidene: SFO morgon Timar SFO etter skuletid Timar Sum timar Sum timar SFO vil vera open per veke Innanfor opningstida for SFO er det tilbod om leksehjelp. Hausten 2010 er status slik: Klasse Tidsrom for leksehjelp Timar per Elevar med leksehjelp Elevar i SFO Elevar i SFO m/leksehjelp Elevar per klasse veke 1. Måndag , Torsdag Måndag , Tysdag Torsdag Måndag , Tysdag Fredag Måndag , Tysdag Fredag Side 6 av 31

7 For 2010 er foreldrebetalinga i skulefritidsordninga slik: Alternativ Innhald Pris 1 5 dagar per veke før og etter skuletid inkl. haustferie, vinterferie Kr ,- og enkle fridagar i skuleruta. 2 Kjøp av enkeltveker i skulen sin sommarferie minus 4 veker i juli Kr ,- som SFO er stengd. SFO er stengd i juleferien, (veslejulafta, julafta og dagane mellom jul og nyttår), påskeferien (måndag, tysdag og onsdag i påskeveka) og 4 veker i juli månad For alternativ 1 gjeld betalinga per månad i 11 månader. Juli er betalingsfri månad. For alternativ 2 gjeld betalinga per veke. Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon for 2. barn og 50% moderasjon for 3. eller fleire barn, dette gjeld og for alternativ 2. Vurdering: Tilbod om leksehjelp skal vera gratis. For dei som berre nyttar seg av leksehjelpstilbodet, er dette gratis i Leikanger. For hausten 2010 er det ikkje differensiert betaling mellom elevar som går i SFO utan å nytta seg av leksehjelp, og elevar som går i SFO og samtidig nyttar seg av leksehjelpstilbodet. Rådmannen meiner dette er ei ordning som kan vidareførast ut frå at timetalet i leksehjelpsordninga utgjer ein svært liten del av SFO-tilbodet. Rådmannen vil tilrå at satsane for SFO vert auka med 2,8% til: Alternativ 1: kr ,- Alternativ 2: kr ,- Dersom ein likevel skulle velja differensiert betaling utan at dette skal føra til reduserte samla inntekter for kommunen, kan ein evt. velja å auka prisen for SFO utan leksehjelp med kr. 100,- og redusere prisen for SFO med leksehjelp med kr. 100,- Tilråding: For 2011 gjeld fylgjande betalingssatsar for foreldrebetaling i skulefritidsordninga: Alternativ Innhald Pris 1 5 dagar per veke før og etter skuletid inkl. haustferie, Kr ,- vinterferie og enkle fridagar i skuleruta. 2 Kjøp av enkeltveker i skulen sin sommarferie minus 4 veker Kr ,- i juli som SFO er stengd. SFO er stengd i juleferien, (veslejulafta, julafta og dagane mellom jul og nyttår), påskeferien (måndag, tysdag og onsdag i påskeveka) og 4 veker i juli månad For alternativ 1 gjeld betalinga per månad i 11 månader. Juli er betalingsfri månad. For alternativ 2 gjeld betalinga per veke. Side 7 av 31

8 Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon for 2. barn og 50% moderasjon for 3. eller fleire barn, dette gjeld og for alternativ 2. Det vert ikkje differensiert betaling mellom dei som berre er i SFO og dei som er i SFO og samtidig nyttar seg av leksehjelpsordninga. For dei som berre nyttar seg av leksehjelpsordninga er tilbodet gratis. Eigenbetaling i pleie og omsorg Gjeldande satsar for kurdøgnspris ved sjukeheimen. I samband med fastsetjing av betalingssatsar for pleie- og omsorgstenesta skal kommunen kvart år i samband med budsjettvedtaket fastsetja kurdøgnprisen på sjukeheimen. Krav om eigenbetaling kan aldri overstiga denne satsen. Kurdøgnprisen vert utrekna ved å dividera netto driftsutgifter på tal godkjende plassar i institusjonen. Inntekter frå eigenbetaling vert halde utanfor. Med utgangspunkt i budsjettframlegget for 2011 og med 29 plassar, vert kurdøgnsprisen i samsvar med retningslinene fastsett til kr ,- 2. Vederlag for opphald på Leikanger sjukeheim. Korttidsopphald og dag/natt- opphald Maksimalsatsar for betaling for korttidsopphald og dag/nattopphald blir fastsett og regulert i tråd med forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v. frå Helsedepartementet. For 2010 er satsane inntil kr 125,- pr. døgn for korttidsopphald og inntil kr 66,- pr. dag/natt opphald. Kommunen har tidlegare vedteke å nytta seg av dei til ei kvar tid gjeldande maksimalsatsane. Rådmannen gjer framlegg om at kommunen også for 2011 fylgjer desse betalingssatsane. Langtidsopphald: Betaling for langtidsopphald blir fastsett og regulert i tråd med forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v. frå Helsedepartementet. Ved utrekning av eigenbetaling for langtidsopphald skal ikkje vederlaget overstige dei reelle opphaldsutgiftene. I følgje forskrifta kan det krevjast 75% av inntekter svarande til grunnbeløpet i folketrygda fråtrekt eit fribeløp, som blir fastsett av Kongen. Betalinga skal avgrensast slik at den einskilde bebuar har att minst 25% av grunnbeløpet i folketrygda i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover grunnbeløpet i folketrygda kan det krevjast inntil 85%. Leikanger sjukeheim fastset eigenbetaling for langtidsopphald etter denne forskrifta. Ved fastsetjing av vederlag vert sambuande handsama på lik line med ektefeller. Det kan søkast om frådrag for dokumenterte utgifter knytt til bustaden dei 6 første månadane etter ein har flytta inn på sjukeheimen med inntil kr ,- Dersom opphaldet varer lengre, og det er grunn til å rekna med at vedk. skal flytta tilbake til heimen, kan frådraget etter skriftleg søknad forlengast. Side 8 av 31

9 3. Regulering av husleige i trygde- og omsorgsbustader. Husleigene vart auka med 3% ved siste årsskiftet og er for 2010 slik: Månadsleiga for 5 bustader i Lundene, 3 store bustader i Leitevegen og 4 omsorgsbustader vert kr ,-. Månadsleiga for 3 små bustader i Leitevegen vert kr ,- Rådmann gjer framlegg om at husleigene for 2011 vert auka med 2,8% Månadsleiga for 5 bustader i Lundene, 3 store bustader i Leitevegen og 4 omsorgsbustader vert kr ,- Månadsleiga for 3 små bustader i Leitevegen vert kr ,- 4. Regulering av leige av tryggleiksalarmar. Når det gjeld ordninga med tryggleiksalarmar er Leikanger kommune knytt opp mot Alarmsentralen Sogn og Fjordane, som kommunen er deleigar av gjennom ein eigen selskapsavtale. Det er pr. dato utplassert over 50 tryggleiksalarmar. Leikanger kommune v/ pleie og omsorgsavdelinga leiger inn tryggleiksalarmar for igjen å leige desse ut til heimebuande brukarar. Leigeprisen i 2010 er kr. 193,- per månad. Rådmann gjer framlegg om at satsane for leige av tryggleiksalarmar for 2011 vert auka med 2,8% til kr. 198,- per månad. 5. Regulering av matprisar/matombringing. Kjøkkenet på sjukeheimen gir tilbod til heimebuande eldre om kjøp av måltid på sjukeheimen eller bringing av middag heim. Det vert levert middag til om lag 30 heimebuande personar. Prisen er den same for dei som får middagen bringa heim som for dei som kjem til sjukeheimen for å eta. For 2010 er satsane kr. 75,- for middag og kr. 32,- for frukost/kvelds Rådmann gjer framlegg om at satsane for 2011 vert auka med 2,8% til kr. 77,- for middag og kr. 33 for frukost/kvelds. 6. Regulering av satsane i heimebasert omsorg. Kommunen kan etter nærare reglar krevja vederlag for tenester etter Lov om sosiale tenester 4-2 bokstav a. Rådmann tilrår framhald av ordninga med å nytte abonnementsprinsippet der ein graderer eigenbetalinga etter inntekt. Etter gjeldande forskrift kan kommunen sjølv fastsetja storleiken på eigenbetalinga. Det er likevel slik at satsane ikkje må overstige kommunen sine eigne utgifter med ordninga. Det er vidare fastsett i forskrifta at brukarar av desse tenestene med inntekter inntil 2G ikkje skal betale meir enn kr.160,- per månad. 2G utgjer etter kr ,- Vederlag for heimebaserte tenester som kjem inn under Lov om sosiale tenester 4-2a vart for 2010 fastsett til: Inntil 2G Kr 155,- i abonnement kr 38,- pr. time t.o.m. 4t/mnd. 2G-3G Kr 720,- kr 80,- 9 t / mnd. Side 9 av 31

10 3G-4G Kr 1.233,- kr 137,- 4G-5G Kr 1.638,- kr 182-5G-6G Kr 1.845,- kr 205,- Over 6G Kr 2.052,- kr 228,- For vaktmeistertenester som ikkje vert omfatta av forskrifta om eigenbetaling aukar vederlaget frå kr 104,- pr. time til kr. 120,- Rådmannen gjer framlegg om at kommunen nyttar seg av høvet til å nytta maksimalsatsen på kr. 160,- per månad for dei med inntekt inntil 2G, og at satsane elles vert heva med 2,8%. Satsane for vederlag for heimebaserte tenester som kjem inn under Lov om sosiale tenester 4-2a vert etter dette slik: Inntil 2G Kr 160,- i abonnement kr 40,- pr. time t.o.m. 4t/mnd. 2G-3G Kr 738,- kr 82,- 9 t / mnd. 3G-4G Kr 1.269,- kr 141,- 4G-5G Kr 1.683,- kr 187-5G-6G Kr 1.899,- kr 211,- Over 6G Kr 2.106,- kr 234,- For vaktmeistertenester som ikkje vert omfatta av forskrifta om eigenbetaling aukar vederlaget frå kr 120,- per. time til kr. 123,- Tilråding: 1. Fastsetjing av kurdøgnspris Kurdøgnsprisen ved Leikanger sjukeheim vert for 2011 fastsett til kr ,- 2. Vederlag for opphald på Leikanger sjukeheim Korttidsopphald og dag/nattopphald: Betaling for korttidsopphald og dag/nattopphald blir fastsett og regulert i tråd med forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v. frå Helsedepartementet. Desse satsane er per dato inntil kr. 125,- per døgn for korttidsopphald og inntil kr. 66,- per dag/nattopphald. Kommunen nyttar seg av maksimalprisane fastsett i forskrifta. Langtidsopphald: Betaling for langtidsopphald vert fastsett og regulert i tråd med forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v. fastsett av Helsedepartementet. Ved fastsetjing av vederlag vert sambuande handsama på lik line med ektefeller. Det kan søkast om frådrag for dokumenterte utgifter knytt til bustaden dei 6 første månadane etter ein har flytta inn på sjukeheimen med inntil kr ,- Dersom opphaldet varer lengre, og det er grunn til å rekna med at vedk. skal flytta tilbake til heimen, kan frådraget etter skriftleg søknad forlengast. 3. Husleige i trygde- og omsorgsbustader: Husleiga vert auka med 2,8%: Dei nye satsane vert: Månadsleiga for 5 bustader i Lundene, 3 store bustader Side 10 av 31

11 i Leitevegen og 4 omsorgsbustader kr ,-. Månadsleiga for 3 små bustader i Leitevegen kr ,- Kommunale årsgebyr kjem i tillegg. 4. Leige av tryggleiksalarm: Månadsleiga vert auka med 2,8% og fastsett til kr. 198,- 5. Satsar for kjøp av mat / matombringing frå sjukeheimen: Satsane vert auka med 2,8% og fastsett til: Kjøp av middag: kr. 77,- Kjøp av frukost/kvelds: kr. 33,- 6. Regulering av satsar for heimebasert omsorg: For brukarar med inntekt inntil 2G vert timeprisen auka til kr. 40,- og abonnement til kr. 160,- per månad. Satsane elles vert auka med 2,8% og fastsett til: Inntil 2G Kr 160,- i abonnement kr 40,- pr. time t.o.m. 4t/mnd. 2G-3G Kr 738,- kr 82,- 9 t / mnd. 3G-4G Kr 1.269,- kr 141,- 4G-5G Kr 1.683,- kr 187-5G-6G Kr 1.899,- kr 211,- Over 6G Kr 2.106,- kr 234,- For vaktmeistertenester som ikkje vert omfatta av forskrifta om eigenbetaling vert satsen fastsett til kr. 123,- per time. Handsaming av private reguleringsplanar og dispensasjonar Gjeldande satsar for 2010 Leikanger kommunestyre vedtok nye satsar for handsaming av private reguleringsplanar og dispensasjonar gjeldande frå 1.mars Ved endringa av Plan- og bygningslova frå 1.juli 2009 vart krava dei tekniske krava til plandokumenta presisert og auka. Tilråding: Satsane for handsaming av private reguleringsplanar og dispensasjonar vert auka med 2,8 %. Dei nye satsane vert: Handsamingsgebyr kr 4.626,- Arealgebyr - minimum kr ,- Arealgebyr maksimum kr ,- Dispensasjonar kr ,- Side 11 av 31

12 Handsaming av byggesaker Gjeldande satsar for 2010 Leikanger kommunestyre vedtok nye gebyr for byggesakshandsaming gjeldande frå 1.mars Kommunestyret vedtok i budsjettet 2010/økonomiplanen at inntektene for byggesakshandsaminga skulle aukast. Framlegget la ei tilpassing til satsane i nabokommunane til grunn. Tilråding: Satsane for handsaming av byggesaker vert auka med 2,8 %. Dei nye satsane vert: Basisgebyr for: Kr. Tiltaksklasse 1 - rammeløyve 6.168,- Tiltaksklasse 1 - igangsettingsløyve 4.112,- Tiltaksklasse 2 - rammeløyve ,- Tiltaksklasse 2 - igangsettingsløyve 6.168,- Tiltaksklasse 3 - rammeløyve ,- Tiltaksklasse 3 - igangsettingsløyve 7.196,- Delsøknader ut over to trinn skal betalast med kr ,- pr. gang. Tiltaksklasse 1 - eitt trinns handsaming 8.224,- Tiltaksklasse 2 - eitt trinns handsaming ,- Tiltaksklasse 3 - eitt trinns handsaming ,- Andre søknadspliktige tiltak som fasadeendring, støttemurar, støyskjermar, graving/fylling, antenner, skilt, balkongar skal betala 874,- Separate søknader som godkjenning av tekniske installasjonar, heisanlegg, tankar, avløpsanlegg og konstruksjonar som ikkje gjev BRA 1.542,- Tiltakssaker etter Pbl 20-2 som medfører endring av BYA/ BRA 1.336,- Andre tiltakssaker 1.028,- Avvik frå høgde/avstand etter Pbl 29-4 skal betala 1.542,- Godkjenning av ansvarsrett: Første gang ved lokal godkjenning 1.542,- Seinare godkjenning med same funksjon 360,- Seinare godkjenning med nye funksjonar 720,- Med sentral godkjenning 308,- Sjølvbyggar 720,- Årsgebyret for vatn Side 12 av 31

13 Gjeldande satsar for 2010 Årsgebyret for vatn vart auka med 15 % frå Abonnementsgebyret for normal sats vart kr ,-. Forbruksgebyret vart kr. 12,40 pr. m3. Adminstrasjonsgebyret for vassmålarar vart auka frå kr.40,- til kr.75,-. Mva. kjem i tillegg. Inntektene til vassforsyninga er tilknytingsgebyr og årsgebyr. Tilknytingsgebyra kjem i hovudsak i samband med nybygg og utgjer berre 1-2 % av dei årlege inntektene. Dei samla inntektene skal dekke 100 % av utgiftene. Årsgebyret for vatn er samansett av to deler: Abonnentsgebyr og forbruksgebyr. Abonnementsgebyret er den faste delen, medan forbruksgebyret er den variable delen. Forbruket vert for næringsbygg målt ved vassmålar, medan det for mest alle bustadhus vert fasett ut i frå areal. Bustadhus kan òg ha vassmålar. For eit bustadhus med bruksareal mellom 100 og 250m2 er årsgebyret for vatn i 2010 kr.3.980,-, eks.mva. I 2008 hadde ansvarsområdet vassforsyning eit underskot på kr ,-. Dette skal inndekkast i løpet av 3 år. Den eine delen av gebyrauken er løns- og prisauke og auka driftsutgifter for reinseanlegget. Den andre delen er auka avskrivingar på grunn av investeringane i oppgradering av reinseanlegget og tiltaka for å redusera lekkasjane. I tillegg kjem investeringane knytt til leidningsanlegg. Tilråding: Satsane for årsgebyret for vatn vert auka med 2,8 %. Dei nye satsane vert: Abonnementsgebyr - normalsats kr 1.542,- Pris pr.m3 kr.12,75. Vassmålargebyr kr.77,-. Bustader, bruksareal inntil 100 m2-100 m3 (1.542, ,-) kr ,- Bustader, bruksareal 100 til 250 m2-200 m3 (1.542, ,-) kr ,- Bustader, bruksareal over 250 m2 280 m3 (1.542, ,-) kr ,- 25% mva. kjem i tillegg. Årsgebyret for avløp Gjeldande satsar for 2010 Årsgebyret for avløp vart sist auka i Inntektene til avløpstenesta er tilknytingsgebyr og årsgebyr. Tilknytingsgebyra kjem i hovudsak i samband med nybygg og utgjer berre 1-2 % av dei årlege inntektene. Dei samla inntektene skal dekke 100 % av utgiftene. Side 13 av 31

14 Årsgebyret for avløp er samansett av to deler: Abonnentsgebyr og forbruksgebyr. For eit bustadhus med bruksareal mellom 100 og 250 m2 er årgebyret for 2010 kr.3.008,- eks.mva. Fondsmidlane var kr pr Tilråding: Satsane for årsgebyret for avløp vert auka med 2,8 %. Dei nye satsane vert: Abonnementsgebyr - normalsats kr 1.182,- Pris pr.m3 kr.9,55. Bustader, bruksareal inntil 100 m2-100 m3 (1.182, ,-) kr ,- Bustader, bruksareal 100 til 250 m2-200 m3 (1.182, ,-) kr ,- Bustader, bruksareal over 250 m2 280 m3 (1.182, ,-) kr ,- 25% mva. kjem i tillegg. Årsgebyret for renovasjon Gjeldande satsar for 2010 Representantskapen i SIMAS har i budsjettframlegget for 2011 vedteke ein auke i årsgebyret for renovasjon på 4%. SIMAS sitt standardabonnement (140 l dunk for våtorganisk, papir og restavfall) vil då auka med 98 kr. frå kr.2.458,- til 2.556,- + mva. I tillegg til kjøp av tenestene frå SIMAS har Leikanger kommune ein årleg tilleggskostnad på kr til prøvetaking, avskrivingar og kalkulatoriske renter knytt til tidlegare investeringar avfallsplassen på Kvålen. Dette gjer at abonnentane i Leikanger har høgare gebyr enn det SIMAS fastset. Tilråding: Satsane for årsgebyret for renovasjon vert auka med 10,5%: Dei nye satsane vert: Abonnementsgebyr standard kr ,- Abonnementsgebyr minimum kr ,- Hyttegebyr levert i felles container kr ,- 25% mva. kjem i tillegg. Side 14 av 31

15 Husleigene i kommunale bustader Gjeldande satsar for 2010 Husleigene i dei kommunale bustadene vart auka med 10% i Auken hadde si årsak i den generelle lønns- og prisstigninga og ein tilpassing til prisnivået i den private utleigemarknaden. Kap.4 i Husleigelova om leigeprisvern fastset korleis husleigeauke kan skje. Vanleg indeksregulering kan skje kvart år med ein månads varsel. Tilpassing til gjengs leige kan skje etter at eit leigeforhold har vart i minst to og eit halvt år og etter 6 månaders varsel. Noverande månadsleiger er: Gjertrudbakken 2 kr ,- Hovdavegen 7,9,11 kr ,- Hovdavegen 13,15,19,21 kr ,- Hovdavegen 17,23,25,27 kr ,-. Kommunale årsgebyr kjem i tillegg. Tilråding: Husleiga vert auka med 2,8%: Dei nye satsane vert: Gjertrudbakken 2 kr ,- Hovdavegen 7,9,11 kr ,- Hovdavegen 13,15,19,21 kr ,- Hovdavegen 17,23,25,27 kr ,-. Kommunale årsgebyr kjem i tillegg. Årsgebyret for feiing og tilsyn Gjeldande satsar for 2010 Årsgebyret for feiing og tilsyn vart auka med 22% frå 2010 til kr.235,- + mva. Dette dekkar feiing av 1 pipe kvart 2.år og tilsyn med piper og fyringsanlegg kvart 4.år. Brannvernlova pålegg kommunane å halde register over og syta for feiing og tilsyn i alle bygg som vert nytta til heilårsbustad. Leikanger kommune kjøper desse tenestene frå Luster kommune. Frå 2011 vil desse tenestene gå inn i ansvarsområdet til Sogn Brann og Redning. I 2008 hadde ansvarsområdet eit underskot på kr Dette skal dekkast inn i løpet av tre år. Side 15 av 31

16 Tilråding: Satsane for årsgebyret for feiing og tilsyn vert auka med 2,8%: Dei nye satsane vert: Grunnavgift kr. 242,- Tillegg pr.ekstra pipe på same bygning kr. 128,-. 25% mva. kjem i tillegg. Leigesatsar for utleige i kommunale bygg Gjeldande satsar for 2010 Leigesatsane vart fyrste gong vedtekne for Dei skal korrigerast kvart år ved handsaminga av budsjettet. Erfaringa så langt syner at satsen for ferdig rigga scene i kultusalen er for liten. Denne vert auka frå kr.350,- til kr.1.000,- pr bruk. I 2010 mangla satsar for langtidsleige av gymnastikksal og mediatek. Satsane for leige av musikkbingen er nye i år. Gjeldande satsar i 2010 er auka med prisindeksen på 2,8%. Tilråding: Leikanger hallen: Idrettslaget SYRIL Heile hallen (1+2+3) Hall 1, 2 eller 3 Hall 1, 2 eller 3 for personar under 16 år Klatrevegg Undervisnings-/møterom Kultursal Ferdig rigga scene i tillegg Leigesats for driftsleiar til rigging etc. Ungdomsskulen: Gymnastikksal Gymsal m/kjøken/festgarderobe Langtidsleige gymsal Leikanger barneskule: Mediateket i barneskulen Langtidsleige mediateket kr pr. år kr. 415 pr. time kr. 155 pr. time kr. 130 pr. time kr. 155 pr. time kr. 130 pr. time kr. 310 pr. time kr pr. bruk kr. 250 pr. time. kr. 155 pr. time kr. 515 pr. bruk kr pr halvår kr. 310 pr. bruk kr pr halvår Leikanger folkebiblioteket: Side 16 av 31

17 Biblioteket Leikanger Musikkbinge Musikkbingen Musikkbingen Leikanger alders og sjukeheim: Torget på sjukeheimen Leikanger Tinghus: Kantina i Tinghus I Nybø barnehage: Barnehage Henjahaugane barnehage: Barnehage kr. 310 pr. bruk kr. 200 pr. mnd kr. 50 pr. bruk kr. 515 pr. bruk kr pr. bruk kr. 515 pr. bruk kr. 515 pr. bruk Side 17 av 31

18 Sak 144/10 Budsjett 2011 og økonomiplan LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Sakshandsamar: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 151 Arkivsak nr.: 10/388 Sak nr.: Utval Møtedato 144/10 Formannskapet / Kommunestyret Formannskapet sitt FRAMLEGG TIL VEDTAK, samr.: Kommunestyret vedtek Budsjett 2011 og Økonomiplan for Leikanger kommune i samsvar med rådmann sitt budsjettgrunnlag med desse endringane for 2011: Tilskot til Syril til garasjebygg på Kleppa kr Ramma til kontrollutvalet vert redusert med kr. Investeringar: Omsorgsbustader planlegging vert flytta frå 2012 til Inntil 5 mill. av finansieringa av helsesenteret vert dekka av kraftfondet. Skatt til kommunen blir fastsett i samsvar med høgste lovlege sats. Budsjett 2011 vert vedteke på netto rammer med ei saldering mot disposisjonsfondet på kr ,-. Balanse i blir dekka ved bruk av disposisjonsfondet med til saman kr ,-. Eigedomsskatt: Med heimel i Eigedomsskattelova 2 og 3 vert det skrive ut eigedomsskatt i Leikanger kommune. I medhald av Eigedomsskattelova 3 og 4 vidarefører kommunen utskriving av eigedomsskatt i område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang. Eigedomsskatt på verk og bruk vert vidareført for heile kommunen. Leikanger kommune vedtek å vidareføre eigedomsskatt i området Sogndal grense i aust til krysset rv.55/valbrekkevegen i vest. Grensa mot sør fylgjer kommunegrensa i sjøen og i nord yttergrensa for fast busetnad. Side 18 av 31

19 Sak 144/10 I medhald av Lov om eigedomsskatt 3, vert eigedomsskatt for verk og bruk vidareført for heile kommunen. I samsvar med 11 vert eigedomsskatten fastsett til 7,0 promille. I medhald av 12 a, vert det fastsett ulik promille for bustaddelen i eigedommar med sjølvstendige bustaddeler. Denne satsen vert sett til 2,5 promille for Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidligare vedtekne skattevedtekter. HANDSAMING: Framlegg frå ordførar Olav Lunden: Kommunestyret vedtek Budsjett 2011 og Økonomiplan for Leikanger kommune i samsvar med rådmann sitt budsjettgrunnlag med desse endringane for 2011: Tilskot til Syril til garasjebygg på Kleppa kr Ramma til kontrollutvalet vert redusert med kr. Investeringar: Omsorgsbustader planlegging vert flytta frå 2012 til Inntil 5 mill. av finansieringa av helsesenteret vert dekka av kraftfondet. Skatt til kommunen blir fastsett i samsvar med høgste lovlege sats. Budsjett 2011 vert vedteke på netto rammer med ei saldering mot disposisjonsfondet på kr ,-. Balanse i blir dekka ved bruk av disposisjonsfondet med til saman kr ,-. Eigedomsskatt: Med heimel i Eigedomsskattelova 2 og 3 vert det skrive ut eigedomsskatt i Leikanger kommune. I medhald av Eigedomsskattelova 3 og 4 vidarefører kommunen utskriving av eigedomsskatt i område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang. Eigedomsskatt på verk og bruk vert vidareført for heile kommunen. Leikanger kommune vedtek å vidareføre eigedomsskatt i området Sogndal grense i aust til krysset rv.55/valbrekkevegen i vest. Grensa mot sør fylgjer kommunegrensa i sjøen og i nord yttergrensa for fast busetnad. I medhald av Lov om eigedomsskatt 3, vert eigedomsskatt for verk og bruk vidareført for heile kommunen. Side 19 av 31

20 Sak 144/10 I samsvar med 11 vert eigedomsskatten fastsett til 7,0 promille. I medhald av 12 a, vert det fastsett ulik promille for bustaddelen i eigedommar med sjølvstendige bustaddeler. Denne satsen vert sett til 2,5 promille for Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidligare vedtekne skattevedtekter. TILRÅDING: Saka vert lagt fram utan tilråding. Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2011 (Grønt hefte, ikkje vedlagt). Innkomne søknader. Vedlagt. Økonomiplan og budsjett Rådmann sitt budsjettgrunnlag. Vedlagt Oversikt som viser kvart enkelt ansvar, gruppert etter rammeområde. Vedlagt. OM INNTEKTSSYTEMET Frie inntekter i kommunane består av skatt og rammetilskot. For 2011 er kommunesktoren sine frie inntekter berekna til om lag 265,2 mrd kroner. Frie inntekter utgjer ca. 76% av kommunesektoren sine totale inntekter. Inkludert mva, ca. 80%. Dette er inntekter kommunane kan rå fritt over, utan andre føringar før staten enn gjeldande lover og reglar. For 2011 er det lagt opp til ein nominell vekst på 3,6%. Prisstigning, deflator er anslått til 2,8%. For å få eit meir rettferdig system for fordeling av inntekter mellom kommunane, vart det i kommuneproposisjonen for 2011 fremja forslag om nytt inntektssystem Regjeringa har i statsbudsjettet for 2011 bygt vidare på dette forslaget og det er utarbeida nye kostnadsnøklar for kommunane. Fom 2011 er øyremerka tilskot til mellom anna barnehagane innlemma i rammetilskotet. Innlemming av øyremerka tilskot 2011: Tilskot til barnehagar (Drifts- og skjønnstilskot). Tilskot til krisesenter Kvalifiseringsprogrammet Andre endringar: Skatteutjamning trappa opp frå 59% i 2010 til 60% i Reduksjon av andel frie inntekter som kjem frå skatt, frå 45% til 40% (Vert lagt til innbyggjar tilskotet). Side 20 av 31

21 Sak 144/10 BUDSJETT STATUS PR Med dei føresetnader som vert skissert under, er det for 2011 lagt fram eit budsjettforlag med kr ,- i underdekning, dette vert å finansiere med bruk av fond.. Dvs. for å få budsjettet i balanse, må inntektene aukast eller ein må saldere mot bruk av disposisjonsfond. Status på aktuelle fond: Avsett overskot 2009 kr , Kursreguleringsfond kr (Avsett for å nyttast ved eventuelle kurstap) Sal av aksjar Sognekraft kr (Del av grunnfondet) Som alt nemnt, er det fleire endringar i inntektssytmet som gjer at det er vanskeleg å samanlikne inntektene i budsjett 2010 mot budsjett Barnehagane må nemnast spesielt, då alle tilskot til denne sektoren vert gitt i rammetilskotet. Pga denne omlegginga, er det heller ikkje så lett å sjå kor stor reell auke kommunen har i frie inntektene. Tek ein omsyn til prisvekst, har Leikanger kommune ein vekst i dei frie inntektene for 1,1 %. (Nominell vekst 3,9 %). I kroner er oppgåvekorrigert vekst oppgitt til 3,8 mill kroner. ANDRE FØRESETNADER FOR BUDSJETT Pris og kostnadvekst: I forslag til statsbudsjett for 2011 er det lagt til grunn ein prisvekst på 2,8 % på kommunal tenesteyting. Deflator 2010: 3,1 %. Av dette utgjer 3,25 % lønn og 2,9 % varekjøp. Pris og kostnadsvekst for 2010 er seinare oppjustert til 3,25 %, noko som tilseier ein lønsvekst i 2010 på 3,45 %. Deflator for 2011 vert gitt i statsbudsjettet for 2011, lønn med 3,25 % og prisvekst med 2 %. År 2010 År 2010 År 2011 Vekt lønn 3,25 3,25 0,635 Varekjøp 2,9 2 0,365 Deflator 3,1 3,25 2,8 1 Lønnsreserve 2011 Lønsvekst 2010 (årsbasis) Nytt grunnlag ( IB 2011 på lønn) Lønsreserve 2011 (3,25 %) Lønsreserve 2011 (3,25+ 0,5 % -p) (mai-des 2011) (lagt inn sikkerh.margin) Avrundar til KLP: 12,9 % SPK: 10,5 % Side 21 av 31

22 Sak 144/10 Arbeidsgivaravgift:10,6 % Premiavvik/amortisert premiavvik: Premieavviket er skilnaden mellom innbetalt pensjon og utrekna kostnad. Sidan ein for 2011 har rekna pensjon med ein vesentleg lågare prosentsats enn tidlegare, må ein ta høgde for at innbetalt pensjon kan bli lågare enn kostnaden. Rentekomp: Flytande rente i Husbanken; 2,8 %. (dagens rente) (Skulebygg, sjukeheimen) Berekna avkastning: Beholdning Pareto: Ca. kr Aksjebeholdning ca. 26 mill., avkastning kr ,-. Har vore forsiktig med å budsjettere for høg avkasting pga vanskeleg å anslå korleis børsindeksen vil utvikle seg i 2011.Hovedindeksen er pr på 414,3 poeng, og er då den høgaste noteringa sidan august Rentepapir 3 %: kr mill. Avrundar til 2 mill. Snittrente for 2010 var pr ,84 %. Må ta høgde for at fleire av verdipapira har kort løpetid og vil gå ut i løpet av Bankrente på folio er p.t. 2,44 %. Rammer : Kommunestyret handsama budsjettrammer for 2011 og grunnlag for økonomiplan for i møte , K-0051/10. Ramma ligg i å vidareføre budsjett Lønsauke vil kome i tillegg til gitt ramme. Søknader om tilskot Søknad får Syril om tilskot til oppføring av garasje for trakkemaskin på Kleppa, kr (Totalkostnad kr ,-). Er ikkje lagt inn i ramma. Søknad frå Sogndal og Leikanger Kyrkjelege Fellesråd vedrørande diakonstilling. Er ikkje lagt inn i ramma. Søknad om driftstilskot frå Norsk Landbruksrådgiving, kr ,-.. Lagt inn i ramma. Side 22 av 31

23 Sak 145/10 Lokal forskrift om bandtvang for hundar LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Sakshandsamar: Eva Nilsen Huke Arkivsak nr.: 10/657 Arkiv: K44 Sak nr.: Utval Møtedato 145/10 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: Leikanger formannskap legg framlegg til lokal forskrift om bandtvang for hundar ut på høyring. TILRÅDING: Leikanger formannskap legg framlegg til lokal forskrift om bandtvang for hundar ut på høyring. Søknad av frå Leikanger Sau og Geit om utvida bandtvang for hundar Leikanger kommune har motteke søknad frå Leikanger Sau og Ggeit om å innføre nye reglar for bandtvang i Leikanger. Leikanger Sau og Geit ynskjer bandtvang i kommunen så lenge bufe beitar. Dei viser til utvida bandtvang i Sogndal. Kommunane kring Leikanger: Vik, Balestrand, Sogndal og Luster har utvida bandtvang til 1. nov. Det er elles ulike forskrifter som og tek føre seg andre sidar av hundehaldet. I Leikanger er det viktig å ta omsyn til landbruket sine beiteinteresser, der det til vanleg er beiting på innmark og utmark frå slutten av april til utgangen av oktober. Det er òg ynskjeleg å ta omsyn til lovlig jakt slik at det vert høve til jakt med hund og i samband med rovviltjakt. I området Hermansverk er det viktig å gje regulering av hundehald i samband med sosiale samlingar, turgåing, vegar, skiløyper m.m. For ålmenta er det òg ynskjeleg at forskrift om bandtvang (hundehald) er nokså lik tilgrensande kommunar. Regelverk: Lov om hundehald kom i Det heiter i 1 at: Side 23 av 31

24 Sak 145/10 Det sivile samfunn, både enkeltpersoner og oranisasjoner, har ansvaret for innenfor lovgivningens ramme å utøve og legge til rette for et positivt og samfunnsgagnlig hundehold, til glede for den enkelte hundeholder. Loven har til formål å bidra til å fremme et hundehold som varetar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden. Den gir regler for hvordan hundeholdet skal utøves av den enkelte for å vareta slike hensyn. Videre gir loven regler for hvordan enkeltpersoner og det offentlige kan forholde seg til hundehold som ikke gir tilstrekkelig sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden. For hundeholdet gjelder også bestemmelser i annen lovgivning, bl.a. de alminnelige reglene i lov om dyrevern og lov om dyrehelse(husdyrloven) og i granneloven, og dessuten særskilte regler om hundehold for eksempel i husleieloven. I 3 heiter det : En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr,eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikkje er til uriemlig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeholderen søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre. Den som er berørt, kan kreve overfor hundeholderne at en varig tilstand eller varige forhold som ikkje gir tilstrekkelig sikkerhet, eller som volder urimelig ulempe, blir rettet. I 6 Sikring av hund ved båndtvang m.m. I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet a) i og i tilknytning til boligområder og handleområder, b) i parker, på kirkegårder, grav og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, c) på og ved bestemt/angitte turstier, merkede skiløyper, leir og rasteplasser, d) i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er allment benyttet som tur og rekreasjonsområder, e) i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute, eller f) under ekstarordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet. Båndtvang etter bokstav c og d kan ikkje fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning. Ved fastsettelse av båndtvang etter bokstav e og f kan båndtvang bare innføres i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, eller hvor vilt man ønsker å beskytte har sitt leveområde. Bandtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det. Der beite, natur- og rekreasjonsområder berører flere kommuner, bør disse samordne sine forskrifter. Kommunens innføring av båndtvang etter bokstav f kan påklages til fylkesmannen. Kommunen kan gi forskrift om at hunder ikkje har adgang til barnehager, skolegårder, kirkegårder eller grav og urnelunder. I 9 unntak fra sikringsreglene heiter det at: Båndtvang fastsett i eller i medhold av 4,6 og 7 gjelder ikkje for a) hund når den brukes i reindrift, Side 24 av 31

25 Sak 145/10 b) dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit, c) hund i aktiv politi-.toll-,militær og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste, d) hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt, e) særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen bl.a. legge ut et område som dressurområde for hunder, dersom samtykke som nevnt i 8 første ledd foreligger, f) hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av 6 annet ledd bokstavene c,d og e. Hund som nevnt i første ledd bokstav a til d eller i bestemmelse som gjelder særlige bruksformål etter bokstav e, kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet. En hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller prøving for dette, kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når dette ikkje er i strid med viltloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av ettersøkshunder. Kapittel 9 Ikraftsetting. I 32 Eldre forskrifter, 2. ledd heiter det at : Forskrifter om hundehold gitt med hjemmel i andre bestemmelser som blir opphevet eller endret ved 31, gjelder til og med 31. desember Bestemmelser i slike forskrifter bortfaller tidligere dersom a) loven her ikkje gir noen instans hjemmel til å gi en bestemmelse med det akteulle innhold, b) det blir fastsatt en bestemmelse med hjemmel i loven her som strider mot den eldre bestemmelsen, eller c) bestemmelsen blir opphevet av det organ som har vedtatt den. Forvaltningslova. I kapittel VIII Om forskrifter heiter det: Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Vidare: Uttalelser skal gis skriftlig. XXXXXXXXXXXXXXXXX Framlegg til Forskrift om bandtvang for hundar, Leikanger kommune, Sogn og Fjordane. Fastsett av Leikanger kommunestyre den 2011 med heimel i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (Hundelova) 6 andre ledd. 1. Eigar eller innehavar av hund i Leikanger kommune skal halda hunden i band eller forsvarleg innestengd i heile beiteperioden for bufe frå 1.april til 1. november. 2. Bandtvang gjeld ikkje for: a) dresserte gjetarhundar i arbeid b) tenestehund i arbeid, under lovleg trening eller prøving c) hund nytta i ettersøk etter såra eller sjukt vilt d) jakthundar som vert nytta under lovleg jakt, under lovleg trening eller prøving og Side 25 av 31

26 Sak 145/10 som blir følgt av eigar eller innehavar e) hund som vert nytta til lovleg uttak av rovvilt f) organisert trening av brukshundar 3. I Leikanger kommune har ikkje hundar tilgang til barnehagebygningar, skular og kyrkjer. Hundar har heller ikkje tilgang til kyrkjegardar. Det er unnatak for førarhund og tenestehundar i arbeid eller trening. 4. Eigar eller den som har ansvaret for hund pliktar å fjerna ekskrement som hunden etterlet seg i bustadområde, gangveg, idrettsanlegg og friområde tilrettelagt for ålmenta. 5. Mynde til å utforma hasteforskrift for innføring av ekstraordinær bandtvang er delegert til rådmannen. Når ekstraordinær bandtvang vert innført, er det ikkje høve til unnatak frå sikringsregelen, jakthundtrening og jaktprøver. 6. Brot på denne forskrifta er straffbart 7. Forskrifta trer i kraft straks. Side 26 av 31

27 Sak 146/10 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Endringar i vedtektene for skulefritidsordninga Sakshandsamar: Jorunn Nyttingnes Arkiv: A22 &00 Arkivsak nr.: 10/736 Sak nr.: Utval Møtedato 146/10 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: Vedtektene for Skulefritidsordninga vert vedtekne i samsvar med framlegget. TILRÅDING: Vedtektene for Skulefritidsordninga vert vedtekne i samsvar med framlegget. Gjeldande vedtekter Vedtektene for Skulefritidsordninga vart sist endra i 2008.Frå sist haust vart leksehjelp lagt inn i SFO.Det er forholdsvis mange barn på desse ordningane. Skulen/Sfo har difor eit behov for å kunne få skikkeleg oversikt over bruk av rom, personale og økonomi før sommarferien. Dei ønskjer difor å innføre ei ordning med 2 søknadsfristar hovudopptak og suppleringsopptak - slik som i barnehagane. Det vil som før vere to månaders oppseiingstid, men likevel slik at siste oppseiingsfrist før sommaren vert sett til 1. mai. Det vil i praksis sei at dei som ikkje har sagt opp innan 1. mai ikkje kan seie opp før 1.august, og må betale for 2 månader på hausten. På same måte vil dei som ikkje har søkt innan 1. mai ikkje få plass før etter nyttår. Nyinnflyttarar til kommunen kan søkje utanom fristane. Det vil verte lagt inn elektronisk søknadsskjema slik som til barnehagane. Her skal det kunne søkjast SFO og leksehjelp på same skjema, og med same fristar. Side 27 av 31

28 Sak 147/10 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Leikangerprisen 2010 Sakshandsamar: Ole Opheim Røthe Arkivsak nr.: 10/679 Arkiv: 076 C00 Sak nr.: Utval Møtedato 147/10 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: Leikangerprisen 2010 vert tildelt Per Steinar Melås. TILRÅDING: Leikangerprisen 2010 vert tildelt... Liste over framlegg i Sendt faste medlemer Oversikt over tidlegare prisvinnarar. Vedlagt Vedtektene for prisen. Vedlagt Kommunestyret vedtok i 2005 å oppretta Leikangerprisen : Leikanger kommune innfører ein ny kommunal pris, kalla Leikangerprisen. Prisen skal utdelast fyrste gong i Prisen er på kr Det følgjer diplom med prisen. Kommunestyret godkjenner vedlagte vedtekter for prisen. Leikangerprisen erstattar Kulturprisen og Miljøtiltaksprisen. Vedlagt følgjer oversikt over framlegg i 2010 med grunngjevinga, oversikt over kven som har fått prisen tidlegare og vedtektene for prisen. Vedtektene fastset at formannskapet avgjer kven som skal få prisen og at prisen kan delast ut årleg. Vedtektene ligg vedlagt. Side 28 av 31

29 Sak 147/10 Prisen for 2010 vart kunngjort i Sogn Avis og på kommunen si heimeside. Då fristen for å kome med framlegg gjekk ut var det kome 3 framlegg. Formannskapet må på møtet 24. november gjere følgjande: 1. Velje mellom framlegga i 2010, framlegg frå tidlegare år eller eigne framlegg. 2. Velje om Leikangerprisen skal utdelast i 2010, jf vedtektene. Prisen skal delast ut på kommunestyremøtet 16. desember. Side 29 av 31

30 Sak 148/10 Namn på plassen framføre Saftenbygget LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Sakshandsamar: Ole Opheim Røthe Arkivsak nr.: 10/751 Arkiv: D30 Sak nr.: Utval Møtedato 148/10 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: TILRÅDING: Formannskapet fastset namnet til Borggarden. Saka vert lagt fram utan tilråding Innkomne framlegg. Oversikt over innkomne framlegg. Vedlagt Kommunen ønskjer namn på den ferdige plassen framføre Saftenbygget. Gjennom oppslag i Sogn Avis 6. nov inviterte kommunen v/ ordføraren om innsending av framlegg til namn. Fristen for å kome med framlegg vart sett til 13. nov Det har kome inn i alt 61 framlegg til namn innan fristen, jf oversikt.. Kommunen har ikkje lagt noko direkte føringar på denne namnetevlinga. Som framlegga syner er det framlegg på tradisjonsnamn og namn frå notid, fantasinamn og namn med meir røyndom i. Namnet må helst vere eit som folk vil komme til å nytte om plassen, kunne forklarast/grunngjevast og ikkje mistolkast på nokon måte. Plassen skal opnast laurdag 27. nov og namnet på plassen skal kunngjerast då. Det har kome eit framlegg etter fristen. Side 30 av 31

31 Sak 149/10 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Orienteringar Sakshandsamar: Odd Arve Rakstad Arkivsak nr.: 10/759 Arkiv: Sak nr.: Utval Møtedato 149/10 Formannskapet TEMA: 1. Sal av gamle sjukeheimen. Ordførar og rådmann orienterte. Adv. Jan Tollefsen og adv.fullm. Arvid Mellingen frå adv.fa.tollefsen orienterte om deira gjennomgang av saka så langt. Formannskapet engasjerer adv.fa.tollefsen til tingingar med partane i saka. 2. Søknad om løyve til endring av fasade Coop Prix. Formannskapet ber om få framlagd fleire alternativ. Side 31 av 31

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 Budsjett 2012. Økonomiplan 2012-2015 TILRÅDING: DOKUMENT: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012 (Grønt hefte,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

MØTEprotokoll. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn

MØTEprotokoll. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn Sak 1/09 Møtestad: Tingsalen Møtedato: 05.02.2009 Tid: 13.00 MØTEprotokoll Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/09 07/567 Reguleringsplan for Sanden i Husabø - Godkjenning 2/09 08/787

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012 Leikanger kommune Årsrapport og rekneskap 2012 Innhald Rådmannen sin kommentar...1 Hovudtal frå rekneskapen...3 Interkommunalt samarbeid...6 Kommunen som verksemd...9 Driftsresultat i høve rammene... 13

Detaljer

GULEN KOMMUNE BUDSJETT FOR 2009. Vedteke av Gulen kommunestyre i K.sak 74/08, datert 11.12.08

GULEN KOMMUNE BUDSJETT FOR 2009. Vedteke av Gulen kommunestyre i K.sak 74/08, datert 11.12.08 GULEN KOMMUNE BUDSJETT FOR 2009 OG ØKONOMIPLAN FOR 2009-2012 Vedteke av Gulen kommunestyre i K.sak 74/08, datert 11.12.08 INNHALD INNLEIING... 1 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 2 INNTEKTSFØRESETNADER... 3 Dei

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011

ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 SOGNDAL KOMMUNE Framlegg frå formannskapet 25 november 2011 Økonomiplan 2011 2014 Årsbudsjett 2011 side: 1 INNHALD 1. Innleiing og samandrag... 2 2. Samfunnsutvikling

Detaljer

Masfjorden kommune. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s.

Masfjorden kommune. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. Masfjorden kommune Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. 1 Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. 2 Innholdsfortegnelse 1. INVESTERINGBUDSJETT 2015... 5

Detaljer

Gebyr- og betalingssatsar 2015

Gebyr- og betalingssatsar 2015 Gebyr- og betalingssatsar 2015 Innhald 1. Oppvekst 1.1 Skulefritidsordning (SFO) 1.2 Barnehage 1.3 Kulturskule 2. Pleie- og omsorgstenester 2.1 Heimebaserte tenester, praktisk bistand og rettleiing 2.2

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE Vedtatt av Gulen kommunestyre, K-sak 71/14, datert 11.12.14 INNHALD INNLEIING... 3 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 4 INNTEKTSFØRESETNADER... 5 Dei frie

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR Innhald 1 Vedlegg 1... 2 1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar... 2 1.1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar Brannvern... 2 1.1.2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.12.2014 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 Bygland kommune

Gebyrregulativ 2015 Bygland kommune regulativ 2015 Bygland kommune Vedteke i kommunestyret 10.12.14 PS 93/14 Innhald Innhaldsfortegnelse INNHALD... 1 TENESTEYTING ØKONOMI, TENESTETORG OG KULTUR:... 2 EIGEDOMSSKATT... 2 KOPIERINGSGEBYR...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2009 Tid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: Kl. 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR

HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR Innhald 1 vedlegg 1 Betalingssatsar... 2 1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar... 2 1.1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar Brannvern...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 16/07 06/125 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER 2006 133

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 16/07 06/125 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER 2006 133 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 16/07 06/125 PORTEFØLJESTATUS PR

Detaljer