FRAMLEGG TIL BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRAMLEGG TIL BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2014"

Transkript

1 FRAMLEGG TIL BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2014 Formannskapet sitt framlegg , sak 111

2 Innhold Betalingssatsar i kulturskulen... 3 Foreldrebetaling i barnehagane... 3 Foreldrebetaling i skulefritidsordninga... 5 Regulering av satsar for eigenbetaling i pleie og omsorg... 6 Handsaming av private reguleringsplanar og dispensasjonar Handsaming av byggesaker Årsgebyret for vatn Årsgebyret for avløp Årsgebyret for renovasjon og slamtømming Husleigene i kommunale bustader Leigesatsar for utleige av kommunale bygg

3 Betalingssatsar i kulturskulen Gjeldande betalingssatsar for 2013 Sogn kulturskule har elevar frå Luster, Sogndal og Leikanger kommunar. Det er opp til den enkelte kommune å bestemma kva tilbodet skal kosta jf. samarbeidsavtalen om interkommunal kulturskule. I 2013 har kulturskulen desse satsane i Leikanger: Individuell undervisning kr ,- pr. semester Gruppeundervisning kr ,- pr. semester Det vert gitt 25% søskenmoderasjon. Rådmann vil tilrå at takstane for 2014 vert auka med 3,00% For kulturskulen sine elevar i Leikanger gjeld følgjande satsar i 2014: Individuell undervisning (Prisgruppe A) Gruppeundervisning (Prisgruppe B) kr ,- pr. semester kr ,- pr. semester Det vert gitt 25% søskenmoderasjon. Økonomiavdelinga krev inn elevpengane 1. mars og 1. oktober. Frivillige lag og organisasjonar betalar 80% av dei faktiske kostnadene ved kjøp av tenester i Foreldrebetaling i barnehagane Forskrift om foreldrebetaling Gjeldande satsar for foreldrebetaling for 2013 For 2013 gjeld fylgjande satsar for foreldrebetaling i barnehagane i Leikanger kommune: 3

4 Satsar for foreldrebetaling frå Høg sats Låg sats 100% plass % plass % plass Satsane skal vera inntektsavhengige, der grensa mellom låg og høg sats for 2013 er sett til kr ,- med utgangspunkt i brutto skattbar inntekt ved siste skattelikning hausten Betalingsfristen er den 15. i månaden, juli er betalingsfri. 3. Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 eller fleire. 4. Betaling for kjøp av einskilddagar vert sett til kr. 273,- per dag 5. Betaling for mat i dei kommunale barnehagane vert fastsett til kr. 318,- per månad for 100% plass og elles justert prosentvis etter opphaldstid. Rådmannen si vurdering: I framlegget til statsbudsjett for 2014 er maksimalprisen for ein barnehageplass auka frå kr ,- til kr.2.405,- per månad. Dette tilsvarar ein auke på 3,2% Rådmannen gjer framlegg om at kommunen nyttar seg av den maksimalprisen som endeleg vert fastsett, og legg i denne omgang til grunn ein sats på kr ,-. Rådmann gjer vidare framlegg om at betalingssatsane for redusert plass og låg sats vert auka tilsvarande som for heil plass og at inntaksgrensa mellom høg og låg sats vert auka med 3,0% og fastsett til kr ,-. Rådmann gjer framlegg om at betaling for kjøp av einskilddagar vert auka med 3,0% og fastsett til kr. 281,- Betaling for kjøp av mat i dei kommunale barnehagane vert auka med 3,0% frå kr. 318 til kr. 328,- per månad. I fylgje samarbeidsavtalen mellom Askedalen barnehage og Leikanger kommune skal den private barnehagen ha dei same betalingssatsane for opphald i barnehagen som det kommunestyret fastset for dei kommunale barnehagane. Barnehagane tilbyr 100 og 60% plass. For 2014 gjeld fylgjande satsar for foreldrebetaling i barnehagane i Leikanger kommune: 1. Satsane skal vera inntektsavhengige, der grensa mellom låg og høg sats for 2014 er sett til kr ,- med utgangspunkt i brutto skattbar inntekt ved siste skattelikning hausten Satsar for foreldrebetaling frå Høg sats Låg sats 100% plass % plass

5 2. Betalingsfristen er den 15. i månaden, juli er betalingsfri. 3. Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 eller fleire. 4. Betaling for kjøp av einskilddagar vert sett til kr. 281,- per dag 5. Betaling for mat i dei kommunale barnehagane vert fastsett til kr. 328,- per månad for 100% plass og elles justert prosentvis etter opphaldstid. Foreldrebetaling i skulefritidsordninga Gjeldande tilbod og betalingssatsar for Skulefritidsordninga har desse opningstidene: SFO morgon Timar SFO etter skuletid Timar Sum timar Sum timar SFO vil vera open per veke Innanfor opningstida for SFO er det tilbod om leksehjelp. Hausten 2013 er status slik: Klasse Tidsrom for leksehjelp Timar per veke Elevar med leksehjelp Elevar i SFO Elevar i SFO m/leksehjelp Elevar per klasse 1. Måndag ,00 2 (0) 20 (25) 1 (0) 28 (31) Torsdag Måndag ,00 1 (12) 20 (29) 2 (11) 31 (35) Tysdag Torsdag Måndag ,00 17 (13) 26 (15) 13 (6) 35 (27) Tysdag Fredag Måndag ,00 15 (12) 5 (14) 2 (4) 30 (27) Tysdag Fredag (37) 71 (83) 18 (21) 124 (120) Tala i parentes var status hausten 2012 For 2013 er det vedteke slik foreldrebetaling i skulefritidsordninga: Alternativ Innhald Pris 1 5 dagar per veke før og etter skuletid inkl. haustferie, vinterferie og enkle Kr fridagar i skuleruta. 2 For dei som nyttar leksehjelp som ein del av SFO-tilbodet leksehjelp Kr ,- 3 Kjøp av enkeltveker i skulen sin sommarferie minus 4 veker i juli som SFO er stengd. Kr ,- 5

6 SFO er stengd i juleferien, (veslejulafta, julafta og dagane mellom jul og nyttår), påskeferien (måndag, tysdag og onsdag i påskeveka) og 4 veker i juli månad For alternativ 1 gjeld betalinga per månad i 11 månader. Juli er betalingsfri månad. For alternativ 2 gjeld betalinga per veke. Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon for 2. barn og 50% moderasjon for 3. eller fleire barn, dette gjeld og for alternativ 2. Satsen for matpengar kjem i tillegg til foreldrebetalinga. For 2013 utgjer dette kr. 52,- per. månad. Rådmannen si vurdering: Tilbod om leksehjelp er gratis og ein del av tilbodet i SFO. Rådmannen vil tilrå at foreldrebetalinga for SFO vert auka med 3,00% og at dei som nyttar skulefritidsordninga som ein del av SFO, får redusert sats med kr. 100,- per månad. Satsen for matpengar vert auka med 3% og avrunda til kr. 54,- per månad. For 2014 gjeld fylgjande betalingssatsar for foreldrebetaling i skulefritidsordninga: Alternativ Innhald Pris 1 5 dagar per veke før og etter skuletid inkl. haustferie, Kr ,- vinterferie og enkle fridagar i skuleruta. 2 For dei som nyttar leksehjelp som ein del av SFO-tilbodet Kr ,- leksehjelp 3 Kjøp av enkeltveker i skulen sin sommarferie minus 4 veker Kr ,- i juli som SFO er stengd. SFO er stengd i juleferien, (veslejulafta, julafta og dagane mellom jul og nyttår), påskeferien (måndag, tysdag og onsdag i påskeveka) og 4 veker i juli månad For alternativ 1 gjeld betalinga per månad i 11 månader. Juli er betalingsfri månad. For alternativ 3 gjeld betalinga per veke. Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon for 2. barn og 50% moderasjon for 3. eller fleire barn, dette gjeld og for alternativ 2. Satsen for matpengar er kr. 54,- per månad. Regulering av satsar for eigenbetaling i pleie og omsorg Gjeldande satsar for Kurdøgnpris ved sjukeheimen I samband med fastsetjing av betalingssatsar for pleie- og omsorgstenesta skal kommunen kvart år i samband med budsjettvedtaket fastsetja kurdøgnprisen på sjukeheimen. Krav om eigenbetaling kan aldri overstiga denne satsen. 6

7 Kurdøgnprisen vert utrekna ved å dividera netto driftsutgifter på tal godkjende plassar i institusjonen. Inntekter frå eigenbetaling vert halde utanfor. Med utgangspunkt i budsjettframlegget for 2014 og med 29 plassar, vert kurdøgnprisen i samsvar med retningslinene fastsett til kr ,- 2. Vederlag for opphald på Leikanger sjukeheim Korttidsopphald og dag/natt- opphald Maksimalsatsar for betaling for korttidsopphald og dag/nattopphald blir fastsett og regulert i tråd med forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v. frå Helse- og omsorgsdepartementet. For 2013 er satsane inntil kr 137,- pr. døgn for korttidsopphald og inntil kr 72,- pr. dag/natt opphald. Kommunen har tidlegare vedteke å nytta seg av dei til ei kvar tid gjeldande maksimalsatsane. Rådmannen gjer framlegg om at kommunen også for 2014 fylgjer desse betalingssatsane. Langtidsopphald: Betaling for langtidsopphald blir fastsett og regulert i tråd med forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v. frå Helse- og omsorgsdepartementet. Ved utrekning av eigenbetaling for langtidsopphald skal ikkje vederlaget overstige dei reelle opphaldsutgiftene. I følgje forskrifta kan det krevjast 75% av inntekter svarande til grunnbeløpet i folketrygda fråtrekt eit fribeløp, som blir fastsett av Kongen. Betalinga skal avgrensast slik at den einskilde bebuar har att minst 25% av grunnbeløpet i folketrygda i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover grunnbeløpet i folketrygda kan det krevjast inntil 85%. Leikanger sjukeheim fastset eigenbetaling for langtidsopphald etter denne forskrifta. Ved fastsetjing av vederlag vert sambuande handsama på lik line med ektefeller. Det vert gjeve frådrag for dokumenterte utgifter knytt til bustaden dei 6 første månadane etter ein har flytta inn på sjukeheimen med inntil kr ,- Dersom opphaldet varer lengre, og det er grunn til å rekna med at vedkommande skal flytta tilbake til heimen, kan frådraget etter skriftleg søknad forlengast. 3. Regulering av leige av tryggleiksalarmar. Når det gjeld ordninga med tryggleiksalarmar er Leikanger kommune knytt opp mot Alarmsentralen Sogn og Fjordane, som kommunen er deleigar av gjennom ein eigen selskapsavtale. Det er pr. dato utplassert over 50 tryggleiksalarmar. Leikanger kommune v/ pleie og omsorgsavdelinga leiger inn tryggleiksalarmar for igjen å leige desse ut til heimebuande brukarar. Leigeprisen i 2013 er kr. 210,- per månad. Rådmann gjer framlegg om at satsane for leige av tryggleiksalarmar for 2014 vert auka med 3,0% til kr. 216,- per månad. 4. Regulering av matprisar/matombringing. Kjøkkenet på sjukeheimen gir tilbod til heimebuande eldre om kjøp av måltid på sjukeheimen eller bringing av middag heim. Det vert levert middag til om lag heimebuande personar til ei kvar tid. Prisen er den same for dei som får middagen bringa heim som for dei som kjem til sjukeheimen for å eta. For 2013 er satsane kr. 81,- for middag og kr. 35,- for frukost/kvelds Rådmann gjer framlegg om at satsane for 2014 vert auka med om lag 3,0% til kr. 83,- for middag og kr. 36 for frukost/kvelds. 7

8 5. Regulering av satsane i heimebasert omsorg. Kommunen kan etter nærare reglar krevja vederlag for tenester i samsvar med Forskrift om eigendel for kommunale helse- og omsorgstenester. Vederlag for heimebaserte tenester i pleie og omsorg vart for 2013 fastsett til: Inntil 2G Kr 170,- i abonnement kr 42,50,- pr. time t.o.m. 4t/mnd. 2G-3G Kr 792,- kr 88,- 9 t / mnd. 3G-4G Kr 1.359,- kr 151,- 4G-5G Kr 1.791,- kr 199-5G-6G Kr 2.025,- kr 225,- Over 6G Kr 2.250,- kr 250,- For vaktmeistertenester som ikkje vert omfatta av forskrifta om eigenbetaling vert satsen fastsett til 131,- pr. time. Rådmann tilrår framhald av ordninga med å nytte abonnementsprinsippet der ein graderer eigenbetalinga etter inntekt. Etter gjeldande forskrift kan kommunen sjølv fastsetja storleiken på eigenbetalinga. Det er likevel slik at satsane ikkje må overstige kommunen sine eigne utgifter med ordninga. Det er vidare fastsett i gjeldande forskrift at brukarar av desse tenestene med inntekter inntil 2G ikkje skal betale meir enn kr.175,- per månad. 2G utgjer etter kr ,- Rådmannen gjer framlegg om at kommunen nyttar seg av høvet til å bruka maksimalsatsen som per dato utgjer kr. 175,- per månad for dei med inntekt inntil 2G, og at satsane elles vert heva med 3,0%. Satsane for vederlag for heimebaserte tenester som kjem inn under Lov om kommunale helseog omsorgstjernester 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, vert etter dette slik: Inntil 2G Kr 175,- i abonnement kr 44,- pr. time t.o.m. 4t/mnd. 2G-3G Kr 819,- kr 91,- 9 t / mnd. 3G-4G Kr 1.404,- kr 156,- 4G-5G Kr 1.845,- kr 205-5G-6G Kr 2.088,- kr 232,- Over 6G Kr 2.313,- kr 257,- For vaktmeistertenester som ikkje vert omfatta av forskrifta om eigenbetaling aukar vederlaget frå kr 131,- per. time til kr. 135,- 1. Fastsetjing av kurdøgnspris Kurdøgnprisen ved Leikanger sjukeheim vert for 2014 fastsett til kr ,-. 2. Vederlag for opphald på Leikanger sjukeheim Korttidsopphald og dag/nattopphald: Betaling for korttidsopphald og dag/nattopphald blir fastsett og regulert i tråd med forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v. frå Helse- og omsorgsdepartementet. 8

9 Desse satsane er per dato inntil kr. 137,- per døgn for korttidsopphald og inntil kr. 72,- per dag/nattopphald. Kommunen nyttar seg av maksimalprisane fastsett i forskrifta. Langtidsopphald: Betaling for langtidsopphald vert fastsett og regulert i tråd med forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v. fastsett av Helse- og omsorgsdepartementet. Ved fastsetjing av vederlag vert sambuande handsama på lik line med ektefeller. Det kan søkast om frådrag for dokumenterte utgifter knytt til bustaden dei 6 første månadane etter ein har flytta inn på sjukeheimen med inntil kr ,- Dersom opphaldet varer lengre, og det er grunn til å rekna med at vedkommande skal flytta tilbake til heimen, kan frådraget etter skriftleg søknad forlengast. 3. Leige av tryggleiksalarm: Månadsleiga vert auka med 3% og fastsett til kr. 216,- 4. Satsar for kjøp av mat / matombringing frå sjukeheimen: Satsane vert auka med 3% og fastsett til: Kjøp av middag: kr. 83,- Kjøp av frukost/kvelds: kr. 36,- 5. Regulering av satsar for heimebasert omsorg: For brukarar med inntekt inntil 2G vert timeprisen auka til kr. 44,- og abonnement til kr. 175,- per månad. Satsane elles vert auka med 3% og fastsett til: Inntil 2G Kr 175,- i abonnement kr 44,- pr. time t.o.m. 4t/mnd. 2G-3G Kr 810,- kr 91,- 9 t / mnd. 3G-4G Kr 1.404,- kr 156,- 4G-5G Kr 1.845,- kr 205-5G-6G Kr 2.088,- kr 232,- Over 6G Kr 2.313,- kr 257,- For vaktmeistertenester som ikkje vert omfatta av forskrifta om eigenbetaling vert satsen fastsett til kr. 135,- per time. 9

10 Handsaming av private reguleringsplanar og dispensasjonar Gjeldande satsar for 2013 Leikanger kommunestyre vedtok nytt gebyrregulativ for handsaming av private reguleringsplanar og dispensasjonar gjeldande frå 1.mars Ved endringa av plan- og bygningslova frå 1.juli 2009 vart dei tekniske krava til plandokumenta presiserte og auka. Satsane for handsaming av private reguleringsplanar og dispensasjonar vert auka med 3,0 %. Dei nye satsane vert: Handsamingsgebyr kr 5.078,- Arealgebyr - minimum kr ,- Arealgebyr maksimum kr ,- Dispensasjonar kr ,- Mva. kjem i tillegg. Handsaming av byggesaker Gjeldande satsar frå Leikanger kommunestyre vedtok nytt gebyrregulativ for byggesakshandsaming gjeldande frå 1.oktober 2012 som fylgje av etablering av det interkommunale byggetilsynet gjennom Sogn brann og redning. Satsane for handsaming av byggesaker vert auka med 3,0 %. Satsane er: Basisgebyr for: Kr. Tiltaksklasse 1 - rammeløyve 9.641,- Tiltaksklasse 1 - igangsettingsløyve 6.429,- Tiltaksklasse 2 - rammeløyve ,- Tiltaksklasse 2 - igangsettingsløyve 9.641,- Tiltaksklasse 3 - rammeløyve ,- Tiltaksklasse 3 - igangsettingsløyve ,- Delsøknader ut over to trinn skal betalast med kr ,- pr. gang. Tiltaksklasse 1 - eitt trinns handsaming ,- Tiltaksklasse 2 - eitt trinns handsaming ,- Tiltaksklasse 3 - eitt trinns handsaming ,- Andre søknadspliktige tiltak som fasadeendring, støttemurar, støyskjermar, graving/fylling, antenner, skilt, balkongar skal betala 1.366,- 10

11 Separate søknader som godkjenning av tekniske installasjonar, heisanlegg, tankar, avløpsanlegg og konstruksjonar som ikkje gjev BRA 2.410,- Tiltakssaker etter Pbl 20-2 som medfører endring av BYA/ BRA 2.088,- Andre tiltakssaker 1.591,- Avvik frå høgde/avstand etter Pbl 29-4 skal betala 2.410,- Godkjenning av ansvarsrett: Første gang ved lokal godkjenning 2.410,- Seinare godkjenning med same funksjon 563,- Seinare godkjenning med nye funksjonar 1.125,- Med sentral godkjenning 481,- Sjølvbyggar 1.125,- Separate søknader for tekniske installasjonar 2.335,- Meldesaker etter Pbl 20-3 og ,- Andre meldepliktige tiltak 1.556,- Mva. kjem i tillegg. Årsgebyret for vatn Gjeldande satsar for 2013 Årsgebyret for vatn er samansett av to deler: Abonnentsgebyr og forbruksgebyr. Abonnementsgebyret er den faste delen, medan forbruksgebyret er den variable delen. Forbruket vert for næringsbygg målt ved vassmålar, medan det for mest alle bustadhus vert fastsett ut i frå bruksareal. Eigarar av bustadhus kan velja om dei vil ha vassmålar. For eit bustadhus med bruksareal mellom 100 og 250m2 er årsgebyret for vatn i 2013 kr Årsgebyret for vatn vart auka med 7,5 % frå 2012 til Abonnementsgebyret for normal sats vart kr ,-. Forbruksgebyret vart kr. 14,15 pr. m3. Administrasjonsgebyret for vassmålarar er kr.86,-. Inntektene til vassforsyninga er tilknytingsgebyr og årsgebyr. Tilknytingsgebyra kjem i hovudsak i samband med nybygg og utgjer ein svært liten del av dei årlege inntektene. Dei samla inntektene skal dekke 100 % av utgiftene. Fondsmidlar: Kr ,61 pr Satsane for årsgebyret for vatn vert auka med 3,0 %. Dei nye satsane vert: Abonnementsgebyr - normalsats kr 1.762,- Pris pr.m3 kr.14,58. Vassmålargebyr kr.89,-. Bustader, bruksareal inntil 100 m2-100 m3 (1.762, ,-) kr ,- 11

12 Bustader, bruksareal 100 til 250 m2-200 m3 (1.762, ,-) kr ,- Bustader, bruksareal over 250 m2 280 m3 (1.762, ,-) kr ,- Mva. kjem i tillegg. Årsgebyret for avløp Gjeldande satsar for 2013 Årsgebyret for avløp er samansett av to deler: Abonnentsgebyr og forbruksgebyr. Årsgebyret for avløp vart sist auka i Inntektene til avløpstenesta er tilknytingsgebyr og årsgebyr. Tilknytingsgebyra kjem i hovudsak i samband med nybygg og utgjer berre ein svært liten av dei årlege inntektene. Dei samla inntektene skal dekke 100 % av utgiftene. For eit bustadhus med bruksareal mellom 100 og 250 m2 er årsgebyret for 2013 kr.3.092,- eks. mva. Fondsmidlar: Kr ,98 pr Satsane for årsgebyret for avløp vert ikkje endra frå Satsane er: Abonnementsgebyr - normalsats kr 1.182,- Pris pr.m3 kr.9,55. Bustader, bruksareal inntil 100 m2-100 m3 (1.182, ,-) kr ,- Bustader, bruksareal 100 til 250 m2-200 m3 (1.182, ,-) kr ,- Bustader, bruksareal over 250 m2 280 m3 (1.182, ,-) kr ,- Mva. kjem i tillegg. Årsgebyret for renovasjon og slamtømming Gjeldande satsar for 2013 Representantskapet i SIMAS har i budsjettframlegget for 2014 vedteke ein auke i årsgebyret for renovasjon på 2,0 %. SIMAS sitt standardabonnement (140 l dunk for våtorganisk, papir og restavfall) vil då auka med 54 kr. frå kr.2.711,- til 2.765,-. Årsgebyret for slamtømming er kr.806,- med tømming annakvart år. Representantskapet i SIMAS har vedteke at gebyret vert uendra i

13 Fondsmidlar: Kr.3.780,91 pr Satsane for årsgebyret for renovasjon vert auka med 2,0 %: Dei nye satsane vert: Abonnementsgebyr standard kr ,- Abonnementsgebyr minimum kr ,- Hyttegebyr levert i felles container kr ,- Satsane for årsgebyret for slamtømming vert uendra. Satsen er kr.806,- for tømming annakvart år. Mva. kjem i tillegg. Husleigene i kommunale bustader Gjeldande satsar for 2013 Trygde- og omsorgsbustader Husleigene for 2013 er fastsett slik: Månadsleiga for 5 bustader i Lundene, 3 store bustader i Leitevegen og 4 omsorgsbustader i Hatlebakkane kr ,-, 3 små bustader i Leitevegen kr ,- Dei 6 nye omsorgsbustadane ved Helsesenteret på Ohnstadhaugen er det fastsett slik månadsleige husleige for 2013: 2 store kr ,- og 4 små leilegheiter kr ,- Utleigebustader: Gjertrudbakken pr. husvære kr ,- Hovdavegen 7,9,11 kr ,- Hovdavegen 13,19,21 kr ,- Hovdavegen 15,17,23,25,27 kr ,-. Rådmann gjer framlegg om at husleigene for 2014 vert auka med 3,0 % Husleigene vert auka med 3,0 %: Dei nye satsane vert: Trygde- og omsorgsbustader: Månadsleiga for 5 bustader i Lundene, 3 store bustader i Leitevegen og 4 omsorgsbustader i Hatlebakkane vert kr ,- Månadsleiga for 3 små bustader i Leitevegen vert kr ,- Månadsleige for 2 store bustader ved Helsesentret på Ohnstadhaugen vert fastsett til kr ,- og for 4 små kr ,- Utleigebustader: 13

14 Gjertrudbakken pr. husvære kr ,- Hovdavegen 7,9,11 kr ,- Hovdavegen 13,19,21 kr ,- Hovdavegen 15,17,23,25,27 kr ,-. Kommunale årsgebyr kjem i tillegg. Årsgebyret for feiing og bustadtilsyn Gjeldande satsar for 2013 Desse tenestene går no inn i ansvarsområdet til Sogn brann og redning IKS. Sogn brann og redning IKS tilrår 5,0 % auke i satsane for feie- og tilsynsgebyr for 2014 (eks. mva. Satsane for årsgebyret for feiing og bustadtilsyn vert auka med 5,0 % og vert frå endra til: a. Feiing kvart år kr 420,- og bustadtilsyn kvart 4. år kr 105,- = kr 525,- b. Feiing kvart 2. år kr 210,- og bustadtilsyn kvart 4. år kr 105,- = kr 315,- c. Feiing kvart 4. år kr 105,- og bustadtilsyn kvart 4. år kr 105,- = kr 210,- Mva. kjem i tillegg. Leigesatsar for utleige av kommunale bygg Gjeldande satsar for 2013 Leigesatsane vart fyrste gong vedtekne for Dei skal korrigerast kvart år ved handsaminga av budsjettet. Gjeldande satsar for 2013 er auka med 3,0 %. Leikanger hallen: Idrettslaget SYRIL Heile hallen (1+2+3) Heile hallen (1+2+3), 1.og 2.døgnet Heile hallen (1+2+3), ut over 2 døgn Hall 1, 2 eller 3 Hall 1, 2 eller 3 for personar under 16 år kr pr. år kr. 458 pr. time kr pr. døgn kr pr. døgn kr. 170 pr. time kr. 144 pr. time 14

15 Klatrevegg Undervisnings-/møterom Kultursal Ferdig rigga scene i tillegg Leigesats for rigging etc. Ungdomsskulen: Gymnastikksal Gymsal m/kjøken/festgarderobe Langtidsleige gymsal Skulekjøken Barneskulen: Mediateket Skulekjøken Mediateket m/skulekjøken Langtidsleige mediateket kr. 170 pr. time kr. 144 pr. time kr. 350 pr. time kr pr. bruk kr. 278 pr. time. kr. 170 pr. time kr. 561 pr. bruk kr pr. halvår kr. 340 pr. bruk kr. 340 pr. bruk kr. 340 pr. bruk kr. 561 pr. bruk kr pr. halvår Kor og korps i Leikanger som kjøper dirigenttenester frå kulturskulen skal ikkje betala husleige til øvingslokale. Garderobe/dusjanlegget ved barneskulen: Idrettslaget SYRIL Bblioteket: Biblioteket Musikkbingen: Musikkbingen Musikkbingen Helsesenteret: Torget på sjukeheimen Tinghus 1: Kantina Barnehagane: Barnehage kr pr. år kr. 340 pr. bruk kr. 216 pr. mnd. kr. 54 pr. bruk kr. 546 pr. bruk kr pr. bruk kr. 561 pr. bruk 15

Framlegg til BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2016

Framlegg til BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2016 Framlegg til BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2016 Vedtekne av Leikanger kommunestyre i møte 10.12.2015, sak /15 Innhold Betalingssatsar i kulturskulen 2016... 3 Foreldrebetaling i barnehagane for 2016...

Detaljer

BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2012

BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2012 BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2012 Vedtekne av Leikanger kommunestyre i sak /11 i møte 15.12.11 Felles/Økonomikontor/Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015/Betalingssatsar 2012/Betalingssatsar Leikanger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE Vedtekne av Leikanger kommunestyre i møte , sak 48/14

BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE Vedtekne av Leikanger kommunestyre i møte , sak 48/14 BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2015 Vedtekne av Leikanger kommunestyre i møte 11.12.2014, sak 48/14 Innhold Betalingssatsar i kulturskulen... 3 Foreldrebetaling i barnehagane... 4 Foreldrebetaling i

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014 Satsane gjeld frå 01.01.2014 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 4. desember 2013 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013 Satsane gjeld frå 01.01.2013 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 5. desember 2012 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

Satsar i seksjon kultur

Satsar i seksjon kultur Saksprotokoll i Levekårsutvalet - 18.11.2015 TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: TILRÅDING TIL VEDTAK: Formannskapet rår kommunestyret til å godkjenne slike betalingssatsar for tenester i Ørsta kommune i : i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 119/08 08/705 Regulering av satsar for eigenbetaling i pleie og omsorg for 2009.

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 119/08 08/705 Regulering av satsar for eigenbetaling i pleie og omsorg for 2009. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 25.11.2008 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester, gjeldande frå 01.02.2013

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester, gjeldande frå 01.02.2013 Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 231 2006/3933 Terje Sætre 19.10.2012 Utvalssak nr. Utval Møtedato 148/12 Formannskapet 15.11.2012 139/12 Kommunestyret 13.12.2012 Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Ny lokal forskrift for VA-gebyr vart vedteken i Luster kommunestyre den 23.10.2008 sak 81/08. Forskrifta medfører, som det framkom av saksutgreiinga

Detaljer

Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2015

Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2015 Arkivsak: 14/1277 Løpenummer: 14/8873 Arkivkode: FE-231, FA- Saksbehandlar: Reidun K. Halland Saksnummer Utval Møtedato Kommunestyret 064/14 Formannskapet 14.11.2014 Forskrift om gebyr, avgifter, husleige

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm Barnehagetilbod

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm Barnehagetilbod

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Innhald betalingsregulativ Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Aurland kommune. Prisar og gebyr 2014. Vedteke i kommunestyret 19.12.13. Sak KS 080/13. (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen)

Aurland kommune. Prisar og gebyr 2014. Vedteke i kommunestyret 19.12.13. Sak KS 080/13. (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen) Aurland kommune Prisar og gebyr 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.13 Sak KS 080/13 (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen) Innhaldsliste: Oppvekst og kultur s. 3-4 Pleie og omsorg s. 5 Kart, oppmåling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 31.10.13 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 1 Utval : OPPVEKST/OMSORG Møtestad : Rådhuset Møtedato : 20.11.2012 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 38/12 12/1374 SFO TILBODET I TYSNES KOMMUNE PS 39/12 12/1385 TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016

OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016 OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016 Kommunale barnehagar 100% Heil dag 2580* 2655* Delt plass %-vis av heil %-vis av heil Kjøp av einskilddag 150 155 Gebyr for sein henting 140 144 Søskenmoderasjon,

Detaljer

Vedlegg 3. Betalingssatsar 2018

Vedlegg 3. Betalingssatsar 2018 Vedlegg 3. Betalingssatsar 2018 Det er ei generell prisauke på 5% Vass- og avlaupsgebyr Abonnementsgebyr Abonnements kategori Vatn Pris/abonnent Avlaup Pris/abonnent Bustad Frittståande bueiningar < 60

Detaljer

Gebyr og avgifter Valle kommune 2015

Gebyr og avgifter Valle kommune 2015 Gebyr og avgifter Valle kommune 2015 Gjeldane frå 1.1.2015 Revidert 4.3.2015 1 1 Administrativ styring og fellesutgifter...3 1.1 Husleige...3 2 Merkantile tenester...3 3 Barnehage (avgiftsfritt)...4 3.1

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm Barnehagetilbod

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

Skulefritidsordninga i Kvinnherad gjev følgjande tilbod:

Skulefritidsordninga i Kvinnherad gjev følgjande tilbod: Vedtekter for SFO Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova 13-7. Vedtektene vart vart av Komitè for oppvekst, kultur og idrett i november 2010. Revidert mars 2014 1. Om skulefritidsordninga: - Skulefritidsordninga,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2016

Gebyr og betalingssatsar 2016 Gebyr og betalingssatsar 2016 Vedteke av kommunestyret 16.12.15, sak 120/15 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.16 1.0 Barnehage heildagstilbod (50% søskenmoderasjon) 1 dag pr veke betalingssats

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR Satsane gjeld frå

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR Satsane gjeld frå AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2017 Satsane gjeld frå 01.01.2017 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 15.12.2016 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift Barnehagane

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630

Detaljer

Behandling i Formannskapet den

Behandling i Formannskapet den Behandling i Formannskapet den 02.12.2010 Elisabeth Eide Tharaldsen (Frp) sette fram følgjande forslag til innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene, driftsutgiftene og rammene i budsjettet

Detaljer

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm Barnehagetilbod

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 25.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:30 Saksnr til og frå: 057/09-059/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

Eigenandel for tenester - helse- og omsorgstenester, gjeldande frå

Eigenandel for tenester - helse- og omsorgstenester, gjeldande frå Sandøy kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.09.2013 2013/415-0 / 231 Saksbeh.: Ann Kristin Røyset Utvalssaksnr Utval Møtedato 13/64 Formannskapet 25.11.2013 Kommunestyret Eigenandel for tenester - helse-

Detaljer

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER MODALEN KOMMUNE BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2015 Vedteke av Kommunestyret i sak 046/2014 den 11.12.2014 Satsane gjeld frå 01.01.2015 Barnehage... 3 Skulefritidsordning... 4 Kantinetilbod Mo skule...

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar:

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: KS-064/13 Vedtak: 1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 Rammetilskot reduksjon

Detaljer

Betalingssatsar pr Barnehagen:

Betalingssatsar pr Barnehagen: Betalingssatsar pr 01.01.16 Barnehagen: 5 d/v 4 d/v 3 d/v 2 d/v Under kr 500,- 400,- 300,- 200,- 405.000 Kr 405.000 1.500,- 1 200,- 900,- 600,- kr 475.000 Over kr 475.000 2 580,- 2 064,- 1 548,- 1 032,-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE Heimel: Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova i 13-7, 9a-8, og 10-9, og i Forskrift til opplæringslova i 12-1e og 15 Vedteke i Førde bystyre

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Protokoll Tysnes kommune

Protokoll Tysnes kommune Utval : OPPVEKST/OMSORG Møtedato : 22.11.2011 SAKLISTE Protokoll Tysnes kommune Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 51/11 11/909 INFORMASJON OM STODA INNAN PSYKISK HELSE PS 52/11 11/700 UNGE OG RUS I KOMMUNEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005. 1 EIGARTILHØVE. Sandøy kommune eig og driv barnehagen

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 58/09 Formannskapet 26.11.2009 Kommunestyret FORSKRIFT OM GEBYR, AVGIFTER, HUSLEIGE OSB.

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 58/09 Formannskapet 26.11.2009 Kommunestyret FORSKRIFT OM GEBYR, AVGIFTER, HUSLEIGE OSB. Saknummer: 09/1053 Løpenummer: Arkivkode: 231 Saksbehandlar: Harald Haugejorden MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 58/09 Formannskapet 26.11.2009 Kommunestyret FORSKRIFT OM GEBYR, AVGIFTER,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALING

Detaljer

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: 1.1. Første år i Økonomiplanen gjeld som årsbudsjett for 2014. 1.2. Ørsta kommune si netto driftsramme i 2014(fordeling drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A 1.3.

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Bjørn Wang MEDL V

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Bjørn Wang MEDL V Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 28.10.2013 Tid: 14:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Sakspapir

BREMANGER KOMMUNE Sakspapir BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Behandlingsdato Saksnr. Sakshands. Formannskapet 19.11.2015 113/15 RY Kommunestyret 17.12.2015 056/15 RY Avgjerd av: Saksansv.: Randi Ytrehus Arkiv: K1-231

Detaljer

Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018. «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre»

Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018. «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre» Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018 «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre» SULDALSSTANDARD SKULEFRITIDSORDNINGA (SFO) KVA ER SFO? SFO er eit friviljug opphalds- og aktivitetstilbod på skulen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 68/12 12/875 Protokoll: Deltaking i nytt reisemålsselskap i Sogn; aksjekjøp og 3-årige marknadsbidrag

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 68/12 12/875 Protokoll: Deltaking i nytt reisemålsselskap i Sogn; aksjekjøp og 3-årige marknadsbidrag MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 66/12 12/898 Protokoll: Møteplan

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SØKNAD OM PLASS I SKULEFRITIDSORDNING (SFO)

STRANDA KOMMUNE SØKNAD OM PLASS I SKULEFRITIDSORDNING (SFO) STRANDA KOMMUNE SØKNAD OM PLASS I SKULEFRITIDSORDNING (SFO) 2016/2017 Det må søkjast ny plass for kvart skuleår. Søknadsfrist 1.mars NB! Søknaden skal sendast til den aktuelle skulen. Opptaksnemnda ved

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

MØTEBOK. Styret innstiller overfor kommunane å vedta framlegg til gebyrforskrift for 2015 med ein auke på 3%, slik forskrifta går fram av denne saka.

MØTEBOK. Styret innstiller overfor kommunane å vedta framlegg til gebyrforskrift for 2015 med ein auke på 3%, slik forskrifta går fram av denne saka. RENOVASJONSGEBYR FOR 2015 Gebyrforskrifta for 2015 er ei vidareføring av gebyrforskrifta for 2014, men med tillegg i gebyrsatsane på 3 %. (Det var ingen endring i gebyra frå 2013 til 2014). Styret vedtek

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.11.2013 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Robin Mikal Sørlie NESTL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Robin Mikal Sørlie NESTL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Midsund kommunehus Dato: 03.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Robin Mikal Sørlie

Detaljer

Protokoll Tysnes kommune

Protokoll Tysnes kommune Utval : OPPVEKST/OMSORG Møtedato : 19.10.2010 SAKLISTE Protokoll Tysnes kommune Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 46/10 10/845 RAPPORT FRÅ KULTURSKULEUTVALET PS 47/10 10/846 VURDERING AV OPPVEKSTOMRÅDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:15 Saksnr til og frå: 051/09-056/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 67/08 08/1806 NAV-KONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - SAMARBEIDSAVTALE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 67/08 08/1806 NAV-KONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - SAMARBEIDSAVTALE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 66/08 08/1822 MØTEPLAN FOR

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 04.03.2008 Møtetid: Kl. 13:00 14.00 Møtestad: Livsmeistringssenteret Skei Saksnr.: 001/08-005/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP. Oddny Lisbeth Midtbø Rød

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP. Oddny Lisbeth Midtbø Rød Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 01.11.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP Oddny Lisbeth Midtbø Rød

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON- OG SLAMGEBYR ETTER UREININGSLOVA 26 OG 34

FORSKRIFT OM RENOVASJON- OG SLAMGEBYR ETTER UREININGSLOVA 26 OG 34 FORSKRIFT OM RENOVASJON- OG SLAMGEBYR ETTER UREININGSLOVA 26 OG 34 Kommunalt gebyrregulativ for kommunane Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal og Vik. Forskrifta vert gjort

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Sakspapir

BREMANGER KOMMUNE Sakspapir BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Behandlingsdato Saksnr. Sakshands. Formannskapet 19.11.2015 109/15 MM Avgjerd av: Saksansv.: Magnhild Myklebust Arkiv: K1-614, K3-&52 Arkivsaknr.: 15/2815

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Høyanger kommune Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Denne forskrifta er vedteken av Høyanger kommunestyre den 22.11.2011 i sak 085/11 med heimel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE

REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE ÅR 2015 vedtatt i kommunestyret den 16.12.2014 med iverksetting frå 01.01.2015. Rammer for utrekning av gebyr Gebyra skal ikkje overstige kommunen sine

Detaljer

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Saksnr. Løpenr. Sakshandsamar Dato 2013/721 6579/2015 HO 10.06.2015 FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i Ulstein kommunestyre K-sak 0095/03 - den 18.12.2003 i medhald av lov om kommunale vass- og

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12. Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval...

Detaljer

12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter Sjølvkostprinsippet skal gjelde for prisar på kopieringstenester, laminering osb.

12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter Sjølvkostprinsippet skal gjelde for prisar på kopieringstenester, laminering osb. Gulen kommune Rådmannsavdelinga Sakshandsamar Reidun K. Halland Arkivsak - Journalpost 17/1284-17/9171 Arkivkode FE - 231 Dato 02.11.2017 Saksdokument Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2018 Saksnr.

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for utvikling 18.11.2015 068/15 SM Kommunestyret 10.12.2015 100/15 SM Saksansvarleg: Ståle Hatlelid Arkiv:

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Handboka 06.09 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert vidare til

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar KOMITE FOR HELSE OG 26.11.2015 025/15 KS SOSIAL FORMANNSKAPET 03.12.2015 108/15 KS KOMMUNESTYRET 17.12.2015 077/15 KS Saksansv.:

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 66/08 08/1822 MØTEPLAN FOR

Detaljer

Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning

Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning Aukra kommune Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning Aukra kommune ephorte: 2012/67-54 Vedteke i kommunestyret den 06.09.16, sak 70/16 Gjeldande frå skoleåret 2017-2018 ephorte

Detaljer

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN BEHANDLINGSGEBYR PLAN OG BYGG 2009 Vedteke i kommunestyret 20.11.2008, sak 109/2008. Gjeldande frå 01.01.2009 Type gebyr Pris Behandlingsgebyr - seksjonering av

Detaljer

Grete S. Lundekvam møtte frå administrasjonen. Eldgrim Springgard og Hilde Løkensgard Bjørnsvik

Grete S. Lundekvam møtte frå administrasjonen. Eldgrim Springgard og Hilde Løkensgard Bjørnsvik MØTEPROTOKOLL Sektorutval for kultur og oppvekst Dato: 17.12.2013 kl. 9:00-13.00 Stad: Sando barnehage Arkivsak: 13/00009 Tilstades: Birger Jorde (Krf), Ellen Oppsato Mikkelrud (V), Bjørg Torsteinsrud

Detaljer