MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama 45/13-60/13 Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun Siv M. Lidal Kjellaug Brekkhus, rådmann Arne Abrahamsen, kommunalsjef tenester Kari Rønnestad, kommunalsjef oppvekst Svein Feidje, økonomisjef Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Balestrand,

2 2 av 18 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/13 13/509 Budsjett 2014, økonomiplan /13 13/688 Vurdering av utvida grense for eigedomsskatt 47/13 13/737 Eigenbetaling for hjelp i heimen /13 13/735 Betaling for vaktmeisterteneste, matombringing og tryggleiksalarmar 49/13 13/728 BETALINGSSATSAR FOR BARNEHAGANE FOR /13 13/729 BETALINGSSATSAR FOR SFO I /13 13/730 BETALINGSSATSAR FOR KULTURSKULEN /13 13/717 GEBYRREGULATIV TIL PLAN OG BYGNINGSLOVA /13 13/715 GEBYR VATN, AVLØP OG FEIING/TILSYN 54/13 13/716 GEBYR SIMAS 55/13 13/719 REGULATIV FOR BRUK AV KOMMUNAL KAI /13 13/722 LEIGESATSAR I BELEHALLI /13 13/314 Søknad om dispensasjon frå kommuneplan arealdelen Frådeling av areal i LNFområde 58/13 09/1171 Unntatt offentlig Ofl 23, 1. ledd NAUSTRETTAR I VETLEFJORDEN - godkjenning av avtalar 59/13 13/740 Unntatt offentlig Ofl 13, fvl 13 Avtale med utbyggjar - Holmamyrane 60/13 13/726 Unntatt offentlig Ofl 13, fvl 13 Søknad om skulegang i anna kommune

3 3 av 18 Orienteringar og drøftingar: Status Ambulansetenesta Det vart orientert om saka. Folkevalddagen Denne vert gjennomført våren Tema vert retta mot utvikling. Breiband i Balestrand kommune Det vart orientert om status. Balestrand har fått bra dekning dei siste åra, men det er framleis utfordringar på området. Administrasjonen kallar inn breibandsgruppa for å jobbe vidare med strategi og nye tiltak. Kulturminneregistrering Holmamyrane Det vart orienter om gjennomført registrering. Signal er at det ikkje er gjort funn i området. Kommunen vil motta endeleg Rapport i slutten av november Politikarløysing for elektroniske møtesaker Det vart orientert om at løysing for fylkeskommunen truleg vert vald frå desember Status utlån næringsfond Det vart orientert om saka. Jubileumsgåve Balestrand Sokneråd Det vert løyvd kr som jubileumsgåve til Balestrand sokneråd i høve Tjugum kyrkje sitt 150-års jubileum. Politianalysen Orientering om saka. Vurdering av utvalsstuktur Frode Bøthun kallar inn gruppeleiarane og førebur sak til møtet Administrasjonen er sekretariat.

4 4 av 18 45/13 Budsjett 2014, økonomiplan Formannskapet la til grunn vedtaket i finansutvalet , og kom samla fram til følgjande: Vedtak: Formannskapet sitt høyringsutkast til Budsjett og økonomiplan vert som rådmannen sitt arbeidsgrunnlag med endringar i endringsliste (vedlegg) og investeringsprogram (vedlegg). Administrasjonen oppdaterer og redigerer budsjettdokumenta i samsvar med dette før dei vert lagt ut til høyring/off. ettersyn, jf. Kommunelova Budsjett utkastet vert lagt ut til offentleg ettersyn frå , og uttaler må vere kommunen i hende innan Framlegget skal leggjast ut på følgjande stader: Balestrand Rådhus Balestrand folkebibliotek Nessane sambrukshus Fjordtun oppvekstsenter Heimesida til Balestrand kommune Framlegget vert sendt særskild fylgjande organ til uttale: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Balestrand ungdomsråd Balestrand sokneråd 46/13 Vurdering av utvida grense for eigedomsskatt

5 5 av 18 Rådmannen finn at det bør vera grunnlag for å innføre eigedomsskatt i heile kommune. Dette arbeidet vil vera omfattande og ein vurderar at ein ikkje klarer å gjennomføra den nødvendige prosessen som må til for å innføre denne endringa for skatteåret Med bakgrunn i dei uavklara momenta som er til alternativ taksering i høve nytt takseringsalternativ etter eskl. 8c-1 og manglande praksis, finn rådmannen det rett at ein utset avgjersle om å ta stilling til kva takseringsalternativ ein skal nytta, ordinær taksering eller taksering etter formuesgrunnlag til ein får betre kjennskap til konsekvensane av dette alternativet. Det bør vera mogeleg å innhenta desse opplysningane frå skattekontoret når desse føreligg og ein får då ei betre sikkerheit for takstgrunnlaget. Frode Bøthun gjorde framlegg om å utsetje saka. Råmund Nyhammer gjorde følgjande framlegg: Det vert innført eigedomsskatt i heile kommunen med verknad frå og med skatteåret Med bakgrunn i dei uavklara momenta som er til alternativ taksering i høve nytt takseringsalternativ etter eskl. 8c-1 og manglande praksis, finn rådmannen det rett at ein utset avgjersle om å ta stilling til kva takseringsalternativ ein skal nytta, ordinær taksering eller taksering etter formuesgrunnlag til ein får betre kjennskap til konsekvensane av dette alternativet. Det bør vera mogeleg å innhenta desse opplysningane frå skattekontoret når desse føreligg og ein får då ei betre sikkerheit for takstgrunnlaget. Det vart først røysta over utsetjingsframlegget. Dette vart ikkje vedteke med 2 mot 3 røyster. Det vart detter røysta over framlegget til Råmund Nyhammer: Det vert innført eigedomsskatt i heile kommunen med verknad frå og med skatteåret Med bakgrunn i dei uavklara momenta som er til alternativ taksering i høve nytt takseringsalternativ etter eskl. 8c-1 og manglande praksis, finn rådmannen det rett at ein utset avgjersle om å ta stilling til kva takseringsalternativ ein skal nytta, ordinær taksering eller taksering etter formuesgrunnlag til ein får betre kjennskap til konsekvensane av dette alternativet. Det bør vera mogeleg å innhenta desse opplysningane frå skattekontoret når desse føreligg og ein får då ei betre sikkerheit for takstgrunnlaget Vedteke (3 mot 2) 47/13 Eigenbetaling for hjelp i heimen 2014

6 6 av 18 Eigenbetalinga for hjelp i heimen vert auka med.4.. %. Dette fører til slike betalingssatsar for 2014: Skattbar netto inntekt Timesats inntil Ab. for 8 t/besøk 7 t/besøk pr mnd eller meir pr mnd Inntil 2 G G-3G G-4G G-5G over 5 G Dei som mottek hjelp i heimen med 7 besøk/time eller mindre pr. mnd. betalar ein pris pr. besøk/time i samsvar med tabellen over. 2. Dei som mottek hjelp i heimen med 8 besøk/timar eller meir pr. mnd. betalar eit fast abonnement. Det faste abonnementskravet vert berre stansa ved avvikling av tilbodet, eller ved samanhengande avbrot på minimum ein månad. 3. Rådmannen kan i særskilde høve fråvika reglane for eigenbetaling. 4. Sporadiske besøk til heimar som elles ikkje mottek regelmessig heimesjukepleie/heimehjelp fører ikkje til krav om eigenbetaling. 5. Elles gjeld rundskriv I-46/97: "Endring av forskrift om vederlag for sosiale tenester, heimesjukepleie, og for opphald i institusjon m.v. inntil dette vert avløyst av nye reglar. 6. Dei nye betalingssatsane gjeld frå Formannskapet røysta over tilråding frå utval for oppvekst og omsorg. Eigenbetalinga for hjelp i heimen vert auka med.4.. %. Dette fører til slike betalingssatsar for 2014: Skattbar netto inntekt Timesats inntil Ab. for 8 t/besøk 7 t/besøk pr mnd eller meir pr mnd Inntil 2 G

7 7 av 18 2G-3G G-4G G-5G over 5 G Dei som mottek hjelp i heimen med 7 besøk/time eller mindre pr. mnd. betalar ein pris pr. besøk/time i samsvar med tabellen over. 2. Dei som mottek hjelp i heimen med 8 besøk/timar eller meir pr. mnd. betalar eit fast abonnement. Det faste abonnementskravet vert berre stansa ved avvikling av tilbodet, eller ved samanhengande avbrot på minimum ein månad. 3. Rådmannen kan i særskilde høve fråvika reglane for eigenbetaling. 4. Sporadiske besøk til heimar som elles ikkje mottek regelmessig heimesjukepleie/heimehjelp fører ikkje til krav om eigenbetaling. 5. Elles gjeld rundskriv I-46/97: "Endring av forskrift om vederlag for sosiale tenester, heimesjukepleie, og for opphald i institusjon m.v. inntil dette vert avløyst av nye reglar. 6. Dei nye betalingssatsane gjeld frå /13 Betaling for vaktmeisterteneste, matombringing og tryggleiksalarmar Det vert fastsett slike betalingssatsar for 2013: Vaktmeistartenester: kr. 132,- pr. time Matombringing: kr. 90,- pr. middag fritt tilkøyrt Formannskapet røysta over tilråding frå utval for oppvekst og omsorg. Det vert fastsett slike betalingssatsar for 2013: Vaktmeistartenester: kr. 132,- pr. time Matombringing: kr. 90,- pr. middag fritt tilkøyrt

8 8 av 18 49/13 BETALINGSSATSAR FOR BARNEHAGANE FOR Betalingssatsane i barnehagane skal vere i tråd med sentralt fastsett maksimalpris. Ein har lagt på dei andre satsane med 4 % i høve prisane i Dette fører til slike satsar i 2014: Dagar / timer pr. veke Sats kr. 2 dagar, 16 t dagar 18 t 945 2,5 dagar 22,5 t dagar 24 t dagar, 27 t dagar, 36 t dagar, 45 t Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr.2 og 50 % for barn nr For dagbarn inntil 6 timar pr. dag vert betalinga kr. 129 pr. dag. For lengre opphald vert det betalt eit tillegg på kr. 22 pr. påbegynt time. 4. Det skal vere same foreldrebetalinga for barn over og under 3 år. 5. Ved for sein henting av barn vert det å betale ein sum, kr 177 for kvar påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV. 7. Foreldrebetalinga forfell den 20. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. Formannskapet røysta over tilråding frå utval for oppvekst og omsorg, med desse rettingane: Dagar / timer pr. veke Sats kr. 2 dagar 945 2,5 dagar dagar dagar dagar 2.360

9 9 av Betalingssatsane i barnehagane skal vere i tråd med sentralt fastsett maksimalpris. Ein har lagt på dei andre satsane med 4 % i høve prisane i Dette fører til slike satsar i 2014: Dagar / timer pr. veke Sats kr. 2 dagar 945 2,5 dagar dagar dagar dagar Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr.2 og 50 % for barn nr For dagbarn inntil 6 timar pr. dag vert betalinga kr. 129 pr. dag. For lengre opphald vert det betalt eit tillegg på kr. 22 pr. påbegynt time. 4. Det skal vere same foreldrebetalinga for barn over og under 3 år. 5. Ved for sein henting av barn vert det å betale ein sum, kr 177 for kvar påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV. 7. Foreldrebetalinga forfell den 20. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. 50/13 BETALINGSSATSAR FOR SFO I Betalingssatsen for skulefritidsordninga vert auke med 20.. %. Dette fører til slik betalingssats pr time i 2014: Kr.29.. pr. time. 2. Ved endring i opningstid kan rådmannen endre satsane i høve prinsippet om lik sats pr. time. 3. Det vert betalt for heile og halve timar

10 10 av Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr. 2 og 50 % reduksjon for barn nr For dagbarn vert det betalt kr29. pr. påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV 7. Foreldrebetalinga forfell den 20. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. Formannskapet røysta over tilråding frå utval for oppvekst og omsorg. 1. Betalingssatsen for skulefritidsordninga vert auke med 20.. %. Dette fører til slik betalingssats pr time i 2014: Kr.29.. pr. time. 2. Ved endring i opningstid kan rådmannen endre satsane i høve prinsippet om lik sats pr. time. 3. Det vert betalt for heile og halve timar 4. Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr. 2 og 50 % reduksjon for barn nr For dagbarn vert det betalt kr29. pr. påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV 7. Foreldrebetalinga forfell den 20. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. 51/13 BETALINGSSATSAR FOR KULTURSKULEN Betalingssatsane for kulturskulen vert auka med.4. %. Dette fører til slike satsar for 2014: Instrumentalopplæring/einskildelev 20 min, 2 elevar 30 min kr Instrumentalopplæring gruppe (3-6 elevar) 45 min kr. 1270,- 3. Gruppe 6 elevar eller meir, min kr. 1120,- 4. Kurs born 15 t a` 45 min kr. 940,- 5. Kurs / vaksne 15 t a`60 min kr. 1560,- 6 Syskenmoderasjon etter reglane: Søsken nr. 1: 15%, søsken nr. 2 eller fleire : 25 % 7. Det er same betalingssatsane for barn, ungdom og vaksne

11 11 av 18 Formannskapet røysta over tilråding frå utval for oppvekst og omsorg. 1. Betalingssatsane for kulturskulen vert auka med.4. %. Dette fører til slike satsar for 2014: Instrumentalopplæring/einskildelev 20 min, 2 elevar 30 min kr Instrumentalopplæring gruppe (3-6 elevar) 45 min kr. 1270,- 3. Gruppe 6 elevar eller meir, min kr. 1120,- 4. Kurs born 15 t a` 45 min kr. 940,- 5. Kurs / vaksne 15 t a`60 min kr. 1560,- 6 Syskenmoderasjon etter reglane: Søsken nr. 1: 15%, søsken nr. 2 eller fleire : 25 % 7. Det er same betalingssatsane for barn, ungdom og vaksne 52/13 GEBYRREGULATIV TIL PLAN OG BYGNINGSLOVA 2014 Satsane i gebyrregulativet til Plan og bygningslova vert auka med 4 % frå 2013 til Formannskapet røysta over tilråding frå utval for plan og utvikling. Satsane i gebyrregulativet til Plan og bygningslova vert auka med 4 % frå 2013 til 2014.

12 12 av 18 53/13 GEBYR VATN, AVLØP OG FEIING/TILSYN VATN: Gebyrsatsane vert sett ned med 5% frå 2013 til Tilknytingsgebyret vert uendra. AVLØP: Gebyrsatsane vert sett ned med 10% frå 2013 til Tilknytingsgebyret vert uendra. FEIING / TILSYN: Årleg gebyr for feiing/tilsyn for 2013 vert sett til: 525,- + mva for feiing kvart år 315,- + mva for feiing anna kvart år 210,- + mva for feiing fjerde kvart år Formannskapet røysta over tilråding frå utval for plan og utvikling. VATN: Gebyrsatsane vert sett ned med 5% frå 2013 til Tilknytingsgebyret vert uendra. AVLØP: Gebyrsatsane vert sett ned med 10% frå 2013 til Tilknytingsgebyret vert uendra. FEIING / TILSYN: Årleg gebyr for feiing/tilsyn for 2013 vert sett til: 525,- + mva for feiing kvart år 315,- + mva for feiing anna kvart år 210,- + mva for feiing fjerde kvart år 54/13 GEBYR SIMAS Satsane for renovasjon i Kapittel 6 i "Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 - renovasjon og kloakkslam" vert auka med 2 % frå 2013 til Kommunalt tillegg for Balestrand utgjer 250,- inkl. mva.

13 13 av 18 Satsane for slamgebyr Kapittel 7 i "Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 - renovasjon og kloakkslam" vert uendra frå 2013 til Formannskapet røysta over tilråding frå utval for plan og utvikling. Satsane for renovasjon i Kapittel 6 i "Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 - renovasjon og kloakkslam" vert auka med 2 % frå 2013 til Kommunalt tillegg for Balestrand utgjer 250,- inkl. mva. Satsane for slamgebyr Kapittel 7 i "Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 - renovasjon og kloakkslam" vert uendra frå 2013 til /13 REGULATIV FOR BRUK AV KOMMUNAL KAI 2014 Balestrand kommune fastset betalingssatsane bruk av kommunal kai for 2014 i samsvar med vedlagd «Regulativ for kaileige for 2014». Formannskapet røysta over tilråding frå utval for plan og utvikling. Balestrand kommune fastset betalingssatsane bruk av kommunal kai for 2014 i samsvar med vedlagd «Regulativ for kaileige for 2014». 56/13 LEIGESATSAR I BELEHALLI 2014

14 14 av 18 Balestrand kommune aukar leigesatsane for Belehalli med 4% frå 2013 til 2014 i samsvar med «Leigeprisar i Belehalli for 2014» (vedlegg). Formannskapet røysta over tilråding frå utval for plan og utvikling. Balestrand kommune aukar leigesatsane for Belehalli med 4% frå 2013 til 2014 i samsvar med «Leigeprisar i Belehalli for 2014» (vedlegg). 57/13 Søknad om dispensasjon frå kommuneplan arealdelen Frådeling av areal i LNF-område Balestrand kommune gjev etter Plan og bygningsloven 19-2 dispensasjon frå Kommuneplan, arealdelen til frådeling av ei mindre tomt frå eigedom gbnr 9/1 på ca. 450 m2 på Kvamsøya i Balestrand kommune. Føremålet til den frådelte parsellen vert «Bygningar og anlegg, offentleg og privat tenesteyting, kyrkje/anna religionsutøving» (kode 1164). Det vert sett følgjande vilkår for frådelinga: Eigedomen skal ikkje inngjerdast eller at det på annan måte vert gjort tiltak som hindrar naturleg ferdsel knytt til strandsone. Terreng og naturlandskap skal takast vare på, og terrenginngrep skal gjerast så skånsomt som råd. Etter tiltak/bygging skal terrenget setjast i stand slik at dette vert ein naturleg del av området elles. Det kan byggast eitt bygg på eigedomen til mellom anna plassering av eit såkalla børtre. Skisser som er vedlagt frådelingsøknaden skal vere retningsgjevande når det gjeld omfang og storleik på bygget. Detaljert utforming kan justerast. Bygget skal tilpassast dei naturlege omgjevnadane i materialbruk og farge og underordne seg kyrkja på Kvamsøya. Eksakt plassering skal avklarast i situasjonsplan som skal følgje byggesøknaden. Innanfor slike rammer kan byggesøknad handsamast på ordinær måte som administrativt vedtak. Gravminne i nordaustleg del av tomta skal bli teke vare på som eit kulturminne, og skal bli teke omsyn til ved plassering av bygg på tomta. Vedtaket er grunngjeve med at fordelane med tiltaket er positive sett ut frå eit samfunnsmessig perspektiv, samstundes med at tiltaket ikkje fører med seg ulemper for annan bruk/ interesser eller forringer bygnings-, kultur- eller naturmiljøet på staden.

15 15 av 18 Formannskapet røysta over tilråding frå rådmannen. Vedtak: Balestrand kommune gjev etter Plan og bygningsloven 19-2 dispensasjon frå Kommuneplan, arealdelen til frådeling av ei mindre tomt frå eigedom gbnr 9/1 på ca. 450 m2 på Kvamsøya i Balestrand kommune. Føremålet til den frådelte parsellen vert «Bygningar og anlegg, offentleg og privat tenesteyting, kyrkje/anna religionsutøving» (kode 1164). Det vert sett følgjande vilkår for frådelinga: Eigedomen skal ikkje inngjerdast eller at det på annan måte vert gjort tiltak som hindrar naturleg ferdsel knytt til strandsone. Terreng og naturlandskap skal takast vare på, og terrenginngrep skal gjerast så skånsomt som råd. Etter tiltak/bygging skal terrenget setjast i stand slik at dette vert ein naturleg del av området elles. Det kan byggast eitt bygg på eigedomen til mellom anna plassering av eit såkalla børtre. Skisser som er vedlagt frådelingsøknaden skal vere retningsgjevande når det gjeld omfang og storleik på bygget. Detaljert utforming kan justerast. Bygget skal tilpassast dei naturlege omgjevnadane i materialbruk og farge og underordne seg kyrkja på Kvamsøya. Eksakt plassering skal avklarast i situasjonsplan som skal følgje byggesøknaden. Innanfor slike rammer kan byggesøknad handsamast på ordinær måte som administrativt vedtak. Gravminne i nordaustleg del av tomta skal bli teke vare på som eit kulturminne, og skal bli teke omsyn til ved plassering av bygg på tomta. Vedtaket er grunngjeve med at fordelane med tiltaket er positive sett ut frå eit samfunnsmessig perspektiv, samstundes med at tiltaket ikkje fører med seg ulemper for annan bruk/ interesser eller forringer bygnings-, kultur- eller naturmiljøet på staden. 58/13 Unntatt offentlig Ofl 23, 1. ledd NAUSTRETTAR I VETLEFJORDEN - godkjenning av avtalar

16 16 av 18

17 59/13 Unntatt offentlig Ofl 13, fvl 13 Avtale med utbyggjar - Holmamyrane 17 av 18

18 60/13 Unntatt offentlig Ofl 13, fvl 13 Søknad om skulegang i anna kommune 18 av 18

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Kl: 10.30 14.00 Medlemmer: Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun Forfall: Varamedlemmer: Frå adm.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 12 Møtedato: 04.12.2013 Møtetid: Kl. 18:00 2100 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 122/13-144/13 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy (Ap) Hardy Pedersen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

Masfjorden kommune. Møteprotokoll for Kommunestyret. Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00-15:30

Masfjorden kommune. Møteprotokoll for Kommunestyret. Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00-15:30 Masfjorden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00-15:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Medlem Frode Langhelle H

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 Bygland kommune

Gebyrregulativ 2015 Bygland kommune regulativ 2015 Bygland kommune Vedteke i kommunestyret 10.12.14 PS 93/14 Innhald Innhaldsfortegnelse INNHALD... 1 TENESTEYTING ØKONOMI, TENESTETORG OG KULTUR:... 2 EIGEDOMSSKATT... 2 KOPIERINGSGEBYR...

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2009 Tid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR

HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR Innhald 1 vedlegg 1 Betalingssatsar... 2 1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar... 2 1.1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar Brannvern...

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Sak 6/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Framlegg til tilråding:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207 Arkiv: B12 Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter Vedlegg: Uttale til endring av skulestruktur høyring - Frå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer