MØTEINNKALLING SAKLISTE 67/08 08/1806 NAV-KONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - SAMARBEIDSAVTALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE 67/08 08/1806 NAV-KONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - SAMARBEIDSAVTALE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 66/08 08/1822 MØTEPLAN FOR 1. HALVÅR /08 08/1806 NAV-KONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - SAMARBEIDSAVTALE 68/08 08/1734 DELTAKING I INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID I SUNNFJORD OG YTRE SOGN 69/08 08/1816 BETALINGSSATSAR I BARNEHAGANE /08 08/1817 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA /08 08/1819 BETALINGSSATSAR I KULTURSKULEN /08 08/1820 EIGENBETALING FOR HJELP I HEIMEN /08 08/1821 BETALING FOR VAKTMEISTERTENESTER, MATOMBRINGING OG TRYGGLEIKSALARM /08 08/1795 LEIGESATSAR I BELEHALLI /08 08/1796 REGULATIV FOR BRUK AV KOMMUNAL KAI /08 08/1800 GEBYR 2009 VATN, AVLØP OG FEIING/TILSYN 77/08 08/1805 GEBYR 2009 RENOVASJON OG SLAMTØMMING

2 78/08 08/1807 GEBYRREGULATIV TIL PLAN OG BYGNINGSLOVA /08 08/945 BUDSJETT ØKONOMIPLAN YMSE Balestrand Einar Målsnes ordførar

3 Sak 66/08 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 66/08 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 080 Arkivsaknr.: 08/1822 MØTEPLAN FOR 1. HALVÅR 2009 Vedlegg: Utkast til møteplan for 1. halvår 2009, Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR I samråd med ordførar er det utarbeidd eit førebels utkast til møteplan for 1. halvår Det er forsøkt teke omsyn til samlingar og møte i KS-samanheng, og andre møte/arrangement som det kan vere aktuelt for folkevalde i aktuelle politiske organ eller den administrative leiinga å delta på. Ein har ikkje hatt kjennskap til fylkeskommunen sin møteplan ved utarbeiding av utkastet. Møteplanen er forsøkt tilpassa til prosessane i høve til rekneskap/årsmelding og tertialrapport. Det ligg førebels ikkje føre opplysningar om møteplan for kontrollutvalet. VURDERING Rådmannen si tilråding:

4 Sak 68/08 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 43/08 Utval for oppvekst og omsorg /08 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaknr.: 08/1806 Arkiv: F00 NAV-KONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - SAMARBEIDSAVTALE Vedlegg: Utkast til samarbeidsavtale mellom Balestrand kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Sogn og Fjordane med vedlegg Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst og omsorg Sak 82/07 i kommunestyret Husleigekontrakt av Lovheimel: Lov om arbeids- og velferdsforvaltninga av Forskrift om rammer for delegering mellom stat og kommune om oppgaveutføringa i dei felles lokale kontora i arbeids- og velferdsforvaltninga av SAKSOPPLYSNINGAR Innan utgangen av 2009 skal det vere eit NAV-kontor i kvar kommune. Føremålet med NAV-reforma er - Å få fleire i arbeid og aktivitet, færre på stønad - Det skal vere enklare for brukarane og tilpassa til deira behov - Det skal vere ei heilskapleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning I reforma ligg det m.a. at ein skal kunne gå inn ei dør og få tilgang til m.a. alle dei brukaretta tenestene som tidlegare har lege til trygdeetaten, Aetat og kommunen si sosialteneste. Det er tidlegare gjort politiske vedtak om organisering av arbeidet med etablering av eit NAVkontor i Balestrand og kva kommunale tenester dette kontoret skal ha ansvar for. Det er gjort tilsetjing av felles leiar for NAV-kontoret, og ho tok til i stillinga i juni Politiske organ er haldne orientert om vurderingar i høve til lokalisering av NAV-kontoret. Resultatet av ein anbodsprosess tidlegare i år har vorte at det er inngått avtale om leige av lokale i Balestrand rådhus. Framdriftsplanen inneber at NAV-kontoret skal vere klart den , og at offisiell opning vert den

5 Sak 68/08 Det er lagt opp til at NAV-kontoret i Balestrand skal ha tre årsverk, dvs to heile stillingar utanom leiaren. Finansieringsfordelinga som er skissert i utkastet til avtale inneber at kommunen kjem ut med noko høgare ressursinnsats i høve til sosiale tenester enn det ein har hatt tidlegare. Dette gjeld både når det gjeld finansiering av årsverk og utgifter til lokale. I tillegg er det føresett eingongsutgifter for kommunen i høve til inventar og utstyr til lokala med kr i Dei økonomiske konsekvensane av avtaleutkastet samsvarer med kommunen sitt budsjettutkast. Det må takast atterhald om at framlegget ikkje er endeleg handsama i partnarskapsmøte. Det kan såleis kome endringar i utkastet fram mot den politiske handsaminga i utvalet og formannskapet. Dokument i høve til pkt 13 i avtalen som gjeld personvern/informasjonstryggleik/beredskap vert utarbeidd seinare. VURDERING Det er rådmannen si vurdering at Balestrand kommune med det skisserte opplegget vil få eit NAV-kontor med god kompetanse i tenlege lokale. Måla som er sett opp for NAV-kontoret lokalt er meiningsfulle, og tenesteinnhaldet i kontoret er fornuftig. NAV-kontoret vil vere ei verdifull vidareutvikling av dei offentlege tenestene i kommunen, og ein viss auke i ressursinnsatsen frå kommunen si side vil kunne vise seg som ei god investering. Når det gjeld utgiftene i samband med inventar og utstyr og andre utgifter ein har hatt og vil ha i etableringsfasen, skal desse i alle fall delvis vere dekka gjennom auka løyving i rammetilskotet gjennom åra Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune inngår samarbeidsavtale med NAV Sogn og Fjordane i samsvar med utkast av Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg : Det vart røysta over tilrådinga frå rådmannen. Tilråding Balestrand kommune inngår samarbeidsavtale med NAV Sogn og Fjordane i samsvar med utkast av Samrøystes MØTEBOK

6 Sak 68/08 Sak nr.: Utval Møtedato 44/08 Utval for oppvekst og omsorg /08 Formannskapet /08 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaknr.: 08/1734 Arkiv: G21 DELTAKING I INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID I SUNNFJORD OG YTRE SOGN Vedlegg: Grunnlagsdokument frå arbeidsgruppe, Notat om kostnadsmessig tilpassing over tre år. Referat frå drøftingsmøte Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR I kommunane i indre Sunnfjord har det i fleire år vore drøftingar om eit mogeleg interkommunalt legevaktsamarbeid, utan at drøftingane hittil har ført til konkrete resultat. Etter at kommunane i 2007/2008 fekk prosjektstøtte frå fylkesmannen/fylkeskommunen og Helsedirektoratet, har det vore grunnlag for å utføre eit grundigare utgreiingsarbeid. Ei arbeidsgruppe har sidan våren 2008 arbeidd med eit grunnlagsdokument eller ein forprosjektrapport. Rapporten frå arbeidsgruppa gir eit godt grunnlag for den politiske handsaminga i kommunane. Arbeidsgruppa har under arbeidet hatt informasjons-/drøftingsmøte i dei kommunane som har vist interesse for å vurdere deltaking i samarbeidet. På grunnlag av dei signala arbeidsgruppa har fått undervegs, har gruppa lagt fram ei tilråding om å etablere interkommunal legevaktordning for kommunane Askvoll, Balestrand, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Hyllestad, Høyanger, Jølster, Naustdal. Med bakgrunn i signala frå kommunane har arbeidsgruppa i grunnlagsdokumentet lagt til grunn at alle desse kommunane vil vurdere å delta i legevaktsamarbeidet Balestrand, Flora og Høyanger på natt, og dei andre kommunane med full deltaking. Arbeidsgruppa har utarbeidd eit oversyn over kostnadene, med atterhald om at endringar i den kommunale deltakinga også vil få verknad på kostnadsfordelinga. Under arbeidet har det vorte avklara at to av kommunane Førde og Naustdal vil få ein relativt stor meirkostnad i høve til den ordninga dei har i dag. Sjølv om den nye ordninga medfører ei viss standardheving, legg desse to kommunane vekt på at noverande ordning fungerer godt med ein rimeleg kostnad. Arbeidsgruppa har fylgt opp eit ynskje frå Førde og Naustdal og tilrår ei gradvis opptrapping av kostnadsauken, fordelt over tre år. Arbeidsgruppa legg til grunn at ingen av dei andre kommunane skal få meirkostnader som følgje av dette. For

7 Sak 68/08 dei andre kommunane vil dette føre til at den forventa kostnadsreduksjonen vert lågare dei fyrste to åra enn det utrekningane elles viser. Også Flora vil få ein kostnadsauke i høve til noverande ordning, p.g.a. at dei vil oppretthalde lokal vakt på kveld i veka og på dag og kveld i helgane. Dette er kostnader som kommunen må dekke sjølv, utan å leggje inn i den samla kostnadsfordelinga. Det same gjeld for andre kommunar som eventuelt vil ha eigne særordningar, som t.d. eiga bakvaktordning. Tilrådinga frå arbeidsgruppa med kostnadsutrekningar byggjer på at alle kommunane vert med i det omfanget som er skissert i utgreiinga. Det er ikkje vurdert konkret kva som skjer dersom ein eller fleire kommunar ikkje ynskjer å vere med, eller om andre kommunar (enn dei som er spesielt omtalt i utgreiinga) ynskjer å vere med på ein mindre omfattande del. Det oppstår i så fall ein ny situasjon som kommunane må vere førebudde på å drøfte og avklare raskt. Arbeidsgruppa si tilråding vart presentert på eit møte med representantar frå kommunane den I dette møtet vart det gitt uttrykk for eit ynskje om å innarbeide reglar for oppseiing, med eitt års oppseiingstid for dei kommunane som sluttar seg til det interkommunale legevaktsamarbeidet. I utgreiinga er det i kap. 5.3 lagt inn ei bindingstid for deltaking på 1 år, og ein frist på 3 månader for evt endring i modell. Dette punktet dekker ikkje evt. oppseiing av deltaking i samarbeidet, og for å unngå mistydingar og framtidige diskusjonar, bør det difor vere eit eige punkt om oppseiingstid. Dette kan avklarast som eige punkt i tilrådinga til vedtak. Det er understreka at dei kommunane som gjer vedtak om å gå inn i ordninga bør gjere mest mogleg likelydande vedtak. Avvik vil kunne føre til at heile prosessen stoppar opp eller i beste fall vert forseinka. Det vert utover dette vist til vedlagde utgreiingar. VURDERING Kommunane i fylket vil stå overfor store utfordringar når det gjeld rekruttering av legar i åra framover. Den viktigaste grunnen til å etablere eit så omfattande interkommunalt samarbeid om legevakt som det her er tale om, er behovet for å sikre den framtidige legedekninga. Ei vesentleg lågare vaktbelastning vil vere viktig i den samanhengen. Det er høvesvis få tilfelle av akutte situasjonar på kveld/natt i Balestrand. Hendingar som kjem i kategorien raud respons vil uansett medføre transport til sjukehus, og ivaretakinga av dette vil vere uavhengig av legevaktordning. Hendingar i kategorien grøn respons vil ikkje vere av akutt art, og kan stort sett vente til neste dag. Hendingar vurdert til gul respons vil for ein stor del krevje sjukehusbesøk/-innlegging. Ei god ambulansetenesta vil vere viktig. Telemedisinske løysingar kan elles bidra til å redusere ulempene med store avstandar. Likevel vil det vere ein del ulemper med at pasientar/pårørande vert utrygge, og nokre får belastninga med å reise langt. Kommunelegen i Balestrand vurderer det slik at deltaking i det nye legevaktsamarbeidet bør avgrensast til natt for Balestrand sitt vedkomande, dvs frå kl 22 til kl 08. Dette fordi det vert store reiseavstandar for folk i Balestrand. Likevel vil Balestrand vere avhengig av å fylgje avgjerda til Høyanger kommune. Å basere seg på ei eiga legevaktordning i Balestrand

8 Sak 68/08 kommune synest ikkje realistisk på nokon måte. Dette vil medføre 1-2-delt vakt, og ingen legar vil i dag akseptere slike vilkår. Rådmannen sluttar seg til kommunelegen sine vurderingar. Kommunelegen peiker på at det kan være ein del faglege føremoner med å få gjort medisinske vurderingar i Førde, men at det og finst føremoner ved å få gjort vurderingar lokalt der ein m.a.. har tilgang til pasientjournal, medisinbruk og ulik historikk. Beredskapen vil vere styrka med ei lokal passiv bakvakt på natt - særleg ved samtidskonfliktar for ambulanse/luftambulanse. Folk vil oppleve servicen som vesentleg betre med ei lokal vakt fram til kl Det kan nok og oppstå kapasitetsproblem på drosjesida ved å sentralisere all vakt. Det må utarbeidast ei eiga ordning for sjukeheimane dersom all vakt vert sentralisert. Dette vil og koste noko. Tronvik vert pr i dag også dekka somatisk ved den ordinære legevakta. I rådmannen si tilråding er det lagt til grunn at Høyanger og Balestrand einast om å gå inn i det interkommunale legevaktsamarbeidet kun på natt. Rådmannen si tilråding: 1. Balestrand kommunestyre sluttar seg til at Sunnfjord og ytre Sogn legevaktsentral vert oppretta med grunnlag i dei faglege tilrådingane i Grunnlagsdokument frå arbeidsgruppa for etablering av samarbeidet, utsendt til kommunane Etableringa skjer eller så nær opp til denne datoen som det er praktisk og formelt mogeleg å få til. 2. Med grunnlag i utgreiinga og vurdering av eigne behov, vil Balestrand kommune delta i legevaktsamarbeidet på natt i tidsrommet alle dagar. Dagens vaktsamarbeid med Høyanger vert oppretthalde som no, men på natt går vakthavende lege over i bakvakt med aktivering ved rød respons. Denne dekker også sjukeheimane som no. 3. Balestrand kommune sluttar seg til den organiseringa som er skissert i grunnlagsdokumentet (jf. kap. 9, pkt. 3 i tilrådinga frå arbeidsgruppa). 4. Balestrand kommune sluttar seg til den tilrådde strukturen for leiing av legevaktsamarbeidet. Eventuelle justeringar av stillingar må skje utan at kostnadsramma vert auka. 5. Balestrand kommune sluttar seg til den tilrådde fordelingsnøkkelen, med 50 % etter folketal (justert årleg) og 50 % likt mellom kommunane, der Førde og Naustdal får ein opptrappingsperiode på meirkostnader på 3 år. 6. Kommunar som evt ynskjer bakvakt, dekker sjølve kostnadene med dette. 7. Ved å gå inn i dette samarbeidet forpliktar Balestrand kommune seg til å delta i vaktsamarbeidet tilsvarande det det folketalet kommunen har. Ved sjukdom, ferie eller anna fråver, pliktar kommunen å stille med vikarar (jf. også kap. 9, pkt. 6 i tilrådinga frå arbeidsgruppa). 8. Balestrand kommune vil utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse og medvirke til utarbeiding av kvalitetssystem i samsvar med tilrådinga frå arbeidsgruppa (kap. 9, pkt. 7).

9 Sak 68/08 9. Samarbeidsavtalen har ei bindingstid på eitt år frå oppstart. Dersom ein kommune ynskjer å trekke seg ut av samarbeidet eller gjere vesentlege endringar som påvirker organisering og økonomi, gjeld ei oppseiingstid på eitt år med verknad 1. januar slik at evt. oppseiing må varslast seinast innan utgangen av desember 12 månader før oppseiinga vert iverksett. Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg : Det vart informert om den politiske handsaminga av saka så langt i Høyanger kommune. Utvalet kom samla fram til slikt vedtak: Tilråding 1. Balestrand kommunestyre sluttar seg til at Sunnfjord og ytre Sogn legevaktsentral vert oppretta med grunnlag i dei faglege tilrådingane i Grunnlagsdokument frå arbeidsgruppa for etablering av samarbeidet, utsendt til kommunane Etableringa skjer eller så nær opp til denne datoen som det er praktisk og formelt mogeleg å få til. 2. Med grunnlag i utgreiinga og vurdering av eigne behov, vil Balestrand kommune delta i legevaktsamarbeidet på natt i tidsrommet alle dagar. Dagens vaktsamarbeid med Høyanger vert oppretthalde som no, men på natt går vakthavende lege over i bakvakt med aktivering ved rød respons. Denne dekker også sjukeheimane som no. 3. Balestrand kommune sluttar seg til den organiseringa som er skissert i grunnlagsdokumentet (jf. kap. 9, pkt. 3 i tilrådinga frå arbeidsgruppa). 4. Balestrand kommune sluttar seg til den tilrådde strukturen for leiing av legevaktsamarbeidet. Eventuelle justeringar av stillingar må skje utan at kostnadsramma vert auka. 5. Balestrand kommune sluttar seg til den tilrådde fordelingsnøkkelen, med 50 % etter folketal (justert årleg) og 50 % likt mellom kommunane, der Førde og Naustdal får ein opptrappingsperiode på meirkostnader på 3 år. 6. Kommunar som evt ynskjer bakvakt, dekker sjølve kostnadene med dette. 7. Ved å gå inn i dette samarbeidet forpliktar Balestrand kommune seg til å delta i vaktsamarbeidet tilsvarande det det folketalet kommunen har. Ved sjukdom, ferie eller anna fråver, pliktar kommunen å stille med vikarar (jf. også kap. 9, pkt. 6 i tilrådinga frå arbeidsgruppa). 8. Balestrand kommune vil utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse og medvirke til utarbeiding av kvalitetssystem i samsvar med tilrådinga frå arbeidsgruppa (kap. 9, pkt. 7).

10 Sak 68/08 9. Samarbeidsavtalen har ei bindingstid på eitt år frå oppstart. Dersom ein kommune ynskjer å trekke seg ut av samarbeidet eller gjere vesentlege endringar som påvirker organisering og økonomi, gjeld ei oppseiingstid på eitt år med verknad 1. januar slik at evt. oppseiing må varslast seinast innan utgangen av desember 12 månader før oppseiinga vert iverksett. 10. Ein tek kontakt med Høyanger kommune med sikte på eit samlande vedtak. Samrøystes

11 Sak 69/08 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 45/08 Utval for oppvekst og omsorg /08 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 08/1816 BETALINGSSATSAR I BARNEHAGANE 2009 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Det skal i samband med budsjettet for 2009 takast stilling til kva satsar som skal nyttast i høve til plass i barnehage. Frå er den sentralt fastsette maksimalprisen for heil plass i barnehage kr pr mnd (som for 2008). Frå har Balestrand kommune hatt foreldrebetaling i barnehage tilsvarande denne maksimalprisen for heil plass. Dersom kommunen vel å framleis nytte maksimalprisen vert resultatet slik: Dagar/timar tilbod pr veke Sats 2008 Sats dagar, 16 t K dagar, 18 t ,5 dagar 22,5 t dagar, 24 t K dagar, 27 t dagar, 36 t dagar, 45 t K: Tilbod til dei med kontantstøtte. Satsane for syskjenmoderasjon må i høve til sentrale føresegner oppretthaldast som før, d.v.s. 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr.3. For dagbarn er betalinga i dag kr.120 pr. dag inntil 6 timar. For lengre opphald vert det betalt eit tillegg på kr 20 pr påbegynt time. Ved for sein henting av barn må føresette betale kr 165 for kvar påbegynt time.

12 Sak 69/08 VURDERING Rådmannen legg til grunn at ein nyttar maksimalprisen som vert fastsett av Stortinget, og har ut frå dette tilrådd dei satsane som pr i dag fylgjer av statsbudsjettet. Rådmannen si tilråding: 1. Betalingssatsane i barnehagane skal vere i tråd med sentralt fastsett maksimalpris. Dette fører til slike satsar i 2009: Dagar / timer pr. veke Sats 2 dagar, 16 t K dagar, 18 t 930 2,5 dagar 22,5 t dagar, 24 t K dagar, 27 t dagar, 36 t dagar, 45 t Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr.2 og 50 % for barn nr For dagbarn inntil 6 timar pr. dag vert betalinga kr 124 pr. dag. For lengre opphald vert det betalt eit tillegg på kr 21 pr. påbegynt time. 4. Det skal vere same foreldrebetalinga for barn over og under 3 år. 5. Ved for sein henting av barn vert det å betale ein sum, kr 170 for kvar påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende sosialkontoret. 7. Foreldrebetalinga forfell den 12. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg : Det vart røysta over tilrådinga frå rådmannen. Tilråding 1. Betalingssatsane i barnehagane skal vere i tråd med sentralt fastsett maksimalpris. Dette fører til slike satsar i 2009:

13 Sak 69/08 Dagar / timer pr. veke Sats 2 dagar, 16 t K dagar, 18 t 930 2,5 dagar 22,5 t dagar, 24 t K dagar, 27 t dagar, 36 t dagar, 45 t Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr.2 og 50 % for barn nr For dagbarn inntil 6 timar pr. dag vert betalinga kr 124 pr. dag. For lengre opphald vert det betalt eit tillegg på kr 21 pr. påbegynt time. 4. Det skal vere same foreldrebetalinga for barn over og under 3 år. 5. Ved for sein henting av barn vert det å betale ein sum, kr 170 for kvar påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende sosialkontoret. 7. Foreldrebetalinga forfell den 12. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. Samrøystes

14 Sak 71/08 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 46/08 Utval for oppvekst og omsorg /08 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 08/1817 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2009 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Det skal i samband med budsjett for 2009 takast stilling til kva satsar som skal nyttast i høve til plass i skulefritidsordninga. I sak 08/355 i kommunestyret den vart det gjort slikt vedtak: Skulefritidsordningane i Balestrand kommune vert endra slik: Frå og med skuleåret 2008/2009 vil tilbodet fylgje skuleruta. Det betyr at tilbodet vert gjeve berre dei dagane elevane går på skulen. Tilbodet vert prisa til kr.21,- pr time. Dei som har tilbod over 20 t pr veke betalar kr: 1760,- Brukarbetalinga vert betalt inn i 10 periodar og med dei søskenmoderasjonane som er bestemt. Oppvekstsentra gjeve tilbod om SFO på dei elevfrie dagane når barnehagen er open. SFO vedtektene vert reviderte i tråd med ny ordning. Administrasjonen vert bedne om å setje ned ei arbeidsgruppe for å vurdere mogelege løysingar fram mot neste budsjettprosess. Satsane for 2008 har altså vore sett til kr 21 pr time. Av tabellen nedanfor går det fram kva satsane vert med ein auke på 5%, 10 % og 20 %. I dag 5 % 10 % 20 % Det vert tilrådd at ein held fast ved å nytte ein avrunda sats pr time som grunnlag for betalinga i SFO. For dagbarn har det vore ei betaling på kr 31 pr time. Dersom denne skal auke tilsvarande, vert satsane høvesvis kr 33, kr 34 og kr 37.

15 Sak 71/08 VURDERING Rådmannen si tilråding: 1. Betalingssatsen for skulefritidsordninga vert auke med.. %. Dette fører til slik betalingssats pr time i 2009: Kr... pr. time. 2. Ved endring i opningstid kan rådmannen endre satsane i høve prinsippet om lik sats pr. time. 3. Det vert betalt for heile og halve timar. 4. Syskenmoderasjon vert gjeve med 30% reduksjon for barn nr. 2 og 50% reduksjon for barn nr For dagbarn vert det betalt kr... pr. påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende sosialkontoret. 7. Foreldrebetalinga forfell den 12. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg : Utvalet kom samla fram til slikt vedtak: Tilråding 1. Betalingssatsen for skulefritidsordninga halden uendra i høve til Dette inneber slik betalingssats pr time i 2009: Kr. 21 pr. time. 2. Ved endring i opningstid kan rådmannen endre satsane i høve prinsippet om lik sats pr. time. 3. Det vert betalt for heile og halve timar. 4. Syskenmoderasjon vert gjeve med 30% reduksjon for barn nr. 2 og 50% reduksjon for barn nr For dagbarn vert det betalt kr. 31 pr. påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende sosialkontoret. 7. Foreldrebetalinga forfell den 12. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. Samrøystes MØTEBOK

16 Sak 71/08 Sak nr.: Utval Møtedato 47/08 Utval for oppvekst og omsorg /08 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 08/1819 BETALINGSSATSAR I KULTURSKULEN 2009 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Tilbod og betalingssatsar for kulturskulen 2009, og eventuell endring ved auke med 3 8 %. Satsar pr. halvår I dag 3 % 5 % 8 % 1. Instrumentalopplæring/ einskildelev 20 min, 2 elevar 30 min Instrumentalopplæring/ gruppe (3-6 elevar) 45 min Kortare kurs 1 t/v, 8-10 veker Gruppe Kortare kurs - 6 elevar 1 t/v, eller 8-10 meir veker * min VURDERING Rådmannen si tilråding: 1. Betalingssatsane for kulturskulen vert auka med.. %. Dette fører til slike satsar for 2009: Instrumentalopplæring/einskildelev 20 min, 2 elevar 30 min Instrumentalopplæring gruppe (3-6 elevar) 45 min Kortare kurs 1 t/v, 8-10 veker

17 Sak 71/08 Gruppe 6 elevar eller meir min. 2. Syskenmoderasjon etter reglane: Søsken nr. 1: 15 %, søsken nr. 2 eller fleire: 25% 3. Det er same betalingssats for barn, ungdom og vaksne Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg : Anne Margrethe Kråvik (KrF) gjorde framlegg om ein auke i satsane på 5 %. Det vart røysta over framlegget frå Kråvik. Tilråding 1. Betalingssatsane for kulturskulen vert auka med 5 %. Dette fører til slike satsar for 2009: Instrumentalopplæring/einskildelev 20 min, 2 elevar 30 min kr Instrumentalopplæring gruppe (3-6 elevar) 45 min kr Kortare kurs 1 t/v, 8-10 veker kr 670 Gruppe 6 elevar eller meir min. kr Syskenmoderasjon etter reglane: Søsken nr. 1: 15 %, søsken nr. 2 eller fleire: 25% 3. Det er same betalingssats for barn, ungdom og vaksne Samrøystes

18 Sak 72/08 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 48/08 Utval for oppvekst og omsorg /08 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 08/1820 EIGENBETALING FOR HJELP I HEIMEN 2009 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Lov om sosiale tenester 11-2 Lov om helsetenesta i kommunane 2-3 Forskrift til lov om sosiale tenester m.v. - kap. 8 SAKSOPPLYSNINGAR I forskrift til lov om sosiale tenester m.v. er det regulert kva eigenbetaling som kan krevjast i høve til sosiale tenester, heimesjukepleie og opphald i institusjon. Det er ikkje høve til å krevja eigenbetaling for hjelp til å stå opp og legge seg, kle av og på seg, personleg hygiene, toalettbesøk, hjelp til å ete, naudsynt tilsyn og tilsvarande grunnleggjande trong. Dei tenestene det er høve til å krevja eigenbetaling for i denne samanheng er då: - Anna praktisk hjelp og opplæring til eldre, funksjonshemma eller andre med særleg trong for hjelp i heimen. Dette omfattar heimehjelp, husmorvikar og tenester i verna bustad. Også hjelp til daglege gjeremål, herunder også hjelp til snømåking, vedhogging m.v. Forskrifta omfattar ikkje ordinær vaktmeisterteneste, matombringing eller tryggleiksalarm. For desse tenestene kan det fastsetjast eigne betalingsreglar. Det er ikkje høve til å krevja eigenbetaling for: - Støttekontakt etter Lov om sosiale tenester 4-2, bokstav c - Avlasting etter Lov om sosiale tenester 4-2, bokstav b - Omsorgsløn etter Lov om sosiale tenester 4-2, bokstav e. Kommunen kan innanfor gjeldande lover og forskrifter fastsetja reglane for eigenbetaling sjølv. Ein må likevel følgja prinsippet om at eigenbetalinga ikkje kan overstige kommunen sine eigne utgifter (sjølvkost) og elles ikkje vedta høgare eigenbetaling enn at brukarar av tenestene har nok igjen til å oppretthalda ein forsvarleg levestandard, jf. lov om sosiale tenester 11-2.

19 Sak 72/08 Satsane for eigenbetaling vart sist auka med 5 % med verknad frå Reglane har ein profil som inneber at storforbrukarar av denne tenestene vert skjerma ved ei abonnementsordning, og det er høve til å fråvika reglane for eigenbetaling i særskilde høve. Med alternative auker på 3, 5 og 8 % vil dei ulike satsane for brukarane av tenestene verte: Skattbar netto inntekt Timesats inntil 7 timar/besøk pr. mnd Ab. for 8 timar/besøk eller meir pr.mnd i dag 3 % 5 % 8 % i dag 3 % 5 % 8 % Inntil 2 G G - 3G G - 4G G - 5G over 5G Dei som mottek hjelp i heimen med 7 besøk/time eller mindre pr. mnd. betalar ein pris pr. besøk/time. Dei som mottek hjelp i heimen med 8 besøk/timar eller meir pr. mnd. betalar eit fast abonnement pr. mnd. Det faste abonnementskravet vert berre stansa ved avvikling av tilbodet, eller ved samanhengande avbrot på minimum ein månad. Det har tidlegare vore fastsett at rådmannen i særskilde høve kan fråvika reglane for eigenbetaling. Sporadiske besøk til heimar som elles ikkje mottek regelmessig heimesjukepleie/heimehjelp fører ikkje til krav om eigenbetaling. Elles gjeld rundskriv I-46/97: "Endring av forskrift om vederlag for sosiale tenester, heimesjukepleie, og for opphald i institusjon m.v. inntil dette vert avløyst av nye reglar. VURDERING Rådmannen si tilråding: Eigenbetalinga for hjelp i heimen vert auka med... %. Dette fører til slike betalingssatsar for 2009: Skattbar netto inntekt Timesats inntil Ab. for 8 t/besøk 7 t/besøk pr mnd eller meir pr mnd Inntil 2 G 2G-3G 3G-4G 4G-5G over 5 G 1. Dei som mottek hjelp i heimen med 7 besøk/time eller mindre pr. mnd. betalar ein pris pr. besøk/time i samsvar med tabellen over. 2. Dei som mottek hjelp i heimen med 8 besøk/timar eller meir pr. mnd. betalar eit fast abonnement pr. mnd. i samsvar med tabellen over.

20 Sak 72/08 3. Det faste abonnementskravet vert berre stansa ved avvikling av tilbodet, eller ved samanhengande avbrot på minimum ein månad. 4. Rådmannen kan i særskilde høve fråvika reglane for eigenbetaling. 5. Sporadiske besøk til heimar som elles ikkje mottek regelmessig heimesjukepleie/heimehjelp fører ikkje til krav om eigenbetaling. 6. Elles gjeld rundskriv I-46/97: "Endring av forskrift om vederlag for sosiale tenester, heimesjukepleie, og for opphald i institusjon m.v. inntil dette vert avløyst av nye reglar. 7. Dei nye betalingssatsane gjeld frå Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg : Anne Margrethe Kråvik (KrF) gjorde framlegg om ein auke i satsane på 5 %. Det vart røysta over framlegget frå Kråvik. Tilråding Eigenbetalinga for hjelp i heimen vert auka med... %. Dette fører til slike betalingssatsar for 2009: Skattbar netto inntekt Timesats inntil Ab. for 8 t/besøk 7 t/besøk pr mnd eller meir pr mnd Inntil 2 G G-3G G-4G G-5G over 5 G Dei som mottek hjelp i heimen med 7 besøk/time eller mindre pr. mnd. betalar ein pris pr. besøk/time i samsvar med tabellen over. 9. Dei som mottek hjelp i heimen med 8 besøk/timar eller meir pr. mnd. betalar eit fast abonnement pr. mnd. i samsvar med tabellen over. 10. Det faste abonnementskravet vert berre stansa ved avvikling av tilbodet, eller ved samanhengande avbrot på minimum ein månad. 11. Rådmannen kan i særskilde høve fråvika reglane for eigenbetaling. 12. Sporadiske besøk til heimar som elles ikkje mottek regelmessig heimesjukepleie/heimehjelp fører ikkje til krav om eigenbetaling. 13. Elles gjeld rundskriv I-46/97: "Endring av forskrift om vederlag for sosiale tenester, heimesjukepleie, og for opphald i institusjon m.v. inntil dette vert avløyst av nye reglar.

21 Sak 72/ Dei nye betalingssatsane gjeld frå Samrøystes

22 Sak 73/08 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 49/08 Utval for oppvekst og omsorg /08 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 08/1821 BETALING FOR VAKTMEISTERTENESTER, MATOMBRINGING OG TRYGGLEIKSALARM 2009 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Lov om sosiale tenester 11-2 Rundskriv I-46/ SAKSOPPLYSNINGAR Ambulerande vaktmeistar utfører ulike oppgåver for eldre og uføre: Montering/registrering av tryggleiksalarmar Oppsetting av hjelpemiddel Matombringing Snømåking/vedhogging/strøing Utsetting av søppeldunkar Henting av dagpasientar Avlesing av straum Småreparasjonar/utbetring i heimar, t.d.: Oppsetting av klesnorer, opphenging av lamper og dusjforheng, utbetring av lekkasjer, vask av vindauge ved vanskeleg tilkomst, klipping av hekk osv. Ein del av oppgåvene som vert utført vert det ikkje krevd eigenbetaling for. Dette er tenestetilbod som kommunen skal ha. For oppgåver som vedhogging og snømåking vert det kravd eigenbetaling med heimel i lov om sosiale tenester Ein må ved fastsetjing av timesats ta omsyn til I rundskriv nr.46 / : Eigenbetaling må ikkje overskride kommunens selvkost og tenestemottakeren må selv beholde tilstrekkelig av sin inntekt til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Desse tenestene som fell utanfor ordninga med eigenbetaling for hjelp i heimen er i 2008 prisa til kr 103 per time. Det vil innanfor regelverket vere høve til å auke satsen ein del. Dette er

23 Sak 73/08 oppgåver som ikkje er lovpålagde og det er heller ikkje alle kommunar som har tilbod om desse tenestene. Helsetunet - korttidsopphald Eigenbetaling etter til ei kvar tid gjeldande forskrifter. Helsetunet - dag/nattopphald Eigenbetaling etter til ei kvar tid gjeldande forskrifter. Matombringing Det vert i dag gjeve tilbod om matombringing etter søknad. Dette vert sett på som eit godt tilbod for dei eldre og gjer at ein sikrar fleire heimebuande variert og næringsrik mat. Det er samstundes enklare for eldre som av ymse årsaker har vanskar med matlaging å bu heime. Tenesta er ikkje vurdert til å kome inn under lov om sosiale tenester i kap. 4. Tenesta kan derfor bli heilt eller delvis stoppa om det er vanskeleg å yte hjelp til alle, t.d. i høgtider, feriar og ved sjukdom. Prisen vart pr auka frå kr 67 til kr 70 inkludert tilkøyring. Auke i betalingssatsane vil med utgangspunkt i ovannemnde føre til slik endring ved auke på 3 %, 5 % eller 8 %. + 3 % = kr 72 pr middag + 5 % = kr 74 pr middag + 8 % = kr 76 pr middag Tryggleiksalarm Balestrand kommune har avtale om leige av alarmtelefonar. Desse vert formidla av heimetenestene. Tryggleiksalarm kan vere eit tilbod til eldre og/eller funksjonshemma som ved litt hjelp framleis kan bu heime. Med tryggleikstelefonen og den berbare alarmknappen, kan brukaren og pårørande føle større tryggleik når brukaren vel å bu i eigen heim. Om uhellet er ute, trykkjer ein på alarmknappen. Denne sender eit signal til tryggleikstelefonen som automatisk ringjer etter hjelp. Uansett kor ein befinn seg i bustaden, kan ein snakke med den som blir ringt opp og meddele kva som er skjedd. Kan ein ikkje få sagt noko, vil tryggleikstelefonen "fortelje" kven ein er og ein får hjelp i alle tilfelle. For 2008 vart leigeprisen for naudtelefon i utgangspunktet fastsett til kr 150 pr månad. Kommunen har avtale med Alarmsentralen for Sogn og Fjordane. Dette dekka den kostnaden kommunen hadde ved leige. Det var då ikkje teke høgd for kommune sine kostnader til administrasjon og fakturering. Denne er for 2008 sett til kr 25 pr månad pr telefon. Oversikt over satsar for 2008: Vaktmeistartenester: kr. 103 pr. time Matombringing: kr. 70 pr. middag fritt tilkøyrt Tryggleiksalarm: kr. 150 pr. mnd eks. administrasjonskostnader VURDERING

24 Sak 73/08 Rådmannen si tilråding: Vaktmeistartenester: kr... pr. time Matombringing: kr... pr. middag fritt tilkøyrt Tryggleiksalarm: Kommunen sin leigekostnad, p.t kr 150 pr mnd. eks administrasjonsgebyr. Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg : Anne Margrethe Kråvik (KrF) gjorde framlegg om ein auke i satsane på 5 % og at administrasjonsgebyret på kr 25 vert teke med i vedtaket. Det vart røysta over framlegget frå Kråvik. Tilråding Vaktmeistartenester: kr. 108 pr. time Matombringing: kr. 74 pr. middag fritt tilkøyrt Tryggleiksalarm: Kommunen sin leigekostnad, p.t kr 150 pr mnd. med tillegg av administrasjonsgebyr kr 25. Samrøystes

25 Sak 76/08 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 57/08 Utval for plan og utvikling /08 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 08/1795 Arkiv: 231 D11 LEIGESATSAR I BELEHALLI 2009 Vedlegg: Framlegg til leigesatsar for 2009 Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Leigesatsane for Belehalli for tilfeldig utleige vert godkjent av kommunestyret i samband med budsjettet kvart år. Det har vore vanleg å regulere leigeprisane i takt med løns- og prisstigning. Kommunen sine kostnader med drift av Belehalli er i stor grad relatert til løn, energi og nokre vedlikehaldskostnader. Desse kostnadene aukar jamt og det er ut i frå dette naturleg å auke leigeprisane tilsvarande. VURDERING Leigeprisane for 2009 er i framlegg til leigesatsar for 2009 sett opp med 5% stigning. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune aukar leigesatsane for Belehalli med 5% frå 2008 til Handsaming: Utval for plan og utvikling : Utvalet røysta over rådmannen si tilråding. Tilråding: Balestrand kommune aukar leigesatsane for Belehalli med 5% frå 2008 til Samrøystes

26 Sak 76/08 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 58/08 Utval for plan og utvikling /08 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 08/1796 Arkiv: 231 P24 REGULATIV FOR BRUK AV KOMMUNAL KAI 2009 Vedlegg: Framlegg til regulativ for bruk av kommunal kai for 2009 Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Kommunen fastset betalingssatsane for bruk av kommunal kai i samband med budsjettet kvart år. I vedlagd framlegg til satsar er 5% prisauke nytta. For nokre punkt er satsane avrunda. VURDERING Den innlagde auken følgjer i hovudsak kommunen sine generelt auka kostnader til løn, utstyr, materiell og andre driftsmiddel. Det er sjølvsagt mogeleg å fastsetje andre prisar og også prosentvis ulike prisendringar frå sats til sats. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune fastset betalingssatsane bruk av kommunal kai for 2009 i samsvar med vedlagd regulativ for kaileige Handsaming: Utval for plan og utvikling : Utvalet røysta over rådmannen si tilråding. Tilråding Balestrand kommune fastset betalingssatsane bruk av kommunal kai for 2009 i samsvar med vedlagd regulativ for kaileige MØTEBOK Samrøystes

27 Sak 76/08 Sak nr.: Utval Møtedato 59/08 Utval for plan og utvikling /08 Formannskapet Sakshandsamar: Åge Skrede Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 08/1800 GEBYR 2009 VATN, AVLØP OG FEIING/TILSYN Vedlegg: Forslag til gebyrsatsar Utrekning av Årskostnad og gebyrsatsar Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Gebyra for vatn, avløp og feiing/tilsyn skal dekke dei faktiske kostnadane kommunene har for å utføre desse tenestene. VURDERING Når det gjeld vassverket har ein på bakgrunn av kostnadene med den pågåande utbygginga berekna kostnadane i åra fram til Som det går fram av utrekninga er det ikkje trong for auke i gebyrsatsane ut over generell prisstigning dei første åra. På bakgrunn av dette vil ein tilrå ein auke på 5 % for For avløp har ein ikkje føreslege auke då gebyret dekker dei faktiske kostnadane. Rådmannen si tilråding: Satsane for kommunale gebyr for: Vatn: Vert auka med 5 % frå 2008 til Tilknyttingsgebyret vert uendra. Avløp: Vert ikkje auka frå 2008 til Tilknyttingsgebyret vert uendra. Feiing/tilsyn: Vert auka med 5 % frå 2008 til Handsaming: Utval for plan og utvikling : Utvalet røysta over rådmannen si tilråding.

28 Sak 76/08 Tilråding Satsane for kommunale gebyr for: Vatn: Vert auka med 5 % frå 2008 til Tilknyttingsgebyret vert uendra. Avløp: Vert ikkje auka frå 2008 til Tilknyttingsgebyret vert uendra. Feiing/tilsyn: Vert auka med 5 % frå 2008 til Samrøystes

29 Sak 77/08 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 60/08 Utval for plan og utvikling /08 Formannskapet Sakshandsamar: Åge Skrede Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 08/1805 GEBYR 2009 RENOVASJON OG SLAMTØMMING Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Styret i SIMAS har vedteke å tilrå 15 % auke i renovasjonsgebyret og 8 % auke i slamgebyret for Bakgrunnen for auken i renovasjonsgebyret er forbodet mot deponering av organisk avfall som trer i kraft Dette medfører auka kostnad i handsaminga av restavfallet. Enten må den organiske delen sorterast ut, eller restavfallet sendast til brenning. Begge deler medfører auka kostnad. Balestrand har i dei fem siste åra hatt eit høgare renovasjonsgebyr enn SIMAS for å dekke inn eit negativt fond. Dette fondet var ved utgangen av 2007 på Kor mykje ein vil få dekka inn av dette i år er enno usikkert, men ein må rekne med at ein ikkje får dekka inn alt. Dette betyr at ein også i 2009 må ha eit høgare gebyr for å dekke inn det gamle underskotet. VURDERING For 2008 ligg gebyret i Balestrand 93 kr høgare enn eit standard SIMAS-gebyr. Skal gebyret for 2009 for Balestrand ligge 93 kr over SIMAS vil det stige frå til 2 456, dvs ca. 14,3 %. For fortsatt å kunne dekke inn det tidlegare underskotet ser ein ikkje nokon grunn til at gebyret for Balestrand heller ikkje skal aukast med 15%. Rådmannen si tilråding: Satsane i Kapittel 6 i "Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 - renovasjon og kloakkslam" vert auka med 15 % frå 2008 til Satsane i Kapittel 7 i "Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 - renovasjon og kloakkslam" vert auka med 8 % frå 2008 til 2009.

30 Sak 77/08 Handsaming: Utval for plan og utvikling : Utvalet røysta over rådmannen si tilråding. Tilråding Satsane i Kapittel 6 i "Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 - renovasjon og kloakkslam" vert auka med 15 % frå 2008 til Satsane i Kapittel 7 i "Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 - renovasjon og kloakkslam" vert auka med 8 % frå 2008 til Samrøystes

31 Sak 79/08 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 61/08 Utval for plan og utvikling /08 Formannskapet Sakshandsamar: Åge Skrede Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 08/1807 GEBYRREGULATIV TIL PLAN OG BYGNINGSLOVA 2009 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Plan og bygningslova 109 SAKSOPPLYSNINGAR Det er lagt opp til 5 % auke i gebyrsatsane. Dette fører til følgjande gebyr i vanlege byggesaker: Type sak Bustadhus Tilbygg under 30 m Tilbygg over 30 m Garasje Fritidshus VURDERING Rådmannen si tilråding: Satsane i gybyrregulativet til Plan og bygningslova vert auka med 5 % frå 2008 til 2009 Handsaming: Utval for plan og utvikling : Utvalet røysta over rådmannen si tilråding. Tilråding Satsane i gybyrregulativet til Plan og bygningslova vert auka med 5 % frå 2008 til 2009 MØTEBOK Samrøystes

32 Sak 79/08 Sak nr.: Utval Møtedato 53/08 Formannskapet /08 Utval for oppvekst og omsorg /08 Utval for plan og utvikling /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 151 Arkivsaknr.: 08/945 BUDSJETT ØKONOMIPLAN Vedlegg: Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag, Bakgrunn: Lovheimel: Kommunelova 44 og 45 SAKSOPPLYSNINGAR Med dette vert arbeidsgrunnlaget for budsjett for 2009 og økonomiplan for perioden lagt fram. Arbeidsgrunnlaget er i samsvar med fastsette rutinar utarbeidd i eit samarbeid der alle budsjettansvarlege har delteke, men dei oppsummeringane og samanfatningane som er gjort er det rådmannen som står ansvarleg for. I arbeidsgrunnlaget er hovudfokus så langt sett på neste års budsjett. Endringar er omtalt i den utstrekning ein kjenner til forhold som tilseier vesentlege endringar i høve til utgifter og inntekter i Det vert utarbeidd eit eige økonomiplanoversyn. Formannskapet har denne gongen føresett at rådmannen legg fram eit arbeidsgrunnlag i balanse. Dette inneber at ein har gjort nokre val i utgangspunktet som skal vere gjenstand for politisk vurdering vidare i prosessen. Av eige samandrag og av arbeidsgrunnlaget går det fram kva føresetnader som er lagt inn i budsjettet frå adminsitrasjonen si side. Det er vidare utarbeidd grenselister med oversyn over kva tiltak som eventuelt kan vurderast teke inn ved auka budsjettramme og tiltak som kan vurderast for å oppnå auka inntekter/reduserte utgifter for å oppnå balanse i budsjettet. Når det gjeld fastsetjing av konkrete og målbare mål for den kommunale verksemda, har det så langt ikkje vore arbeidd mykje med denne delen frå administrasjonen si side. Statsbudsjettet vert lagt fram Erfaringsmessig vil det ta noko tid før ein får klarlagt alle konsekvensane for kommunen.

33 Sak 79/08 Det er fastsett slik plan for det vidare arbeidet med saka: Formannskapet Starter handsaminga av budsjett og økonomiplan, og legg ut eit fyrste framlegg til ettersyn/høyring. Gjev evt. føringar for utvala si handsaming Framlegg til budsjett/økonomiplan vert lagt ut til ettersyn/høyring Ettersyn/høyring Kommunestyret Temadag om økonomi i kommunestyret Utvala Gir uttale til framlegget Formannskapet Handsamar saka vidare Formannskapet Handsamar saka vidare Formannskapet Utarbeider endeleg framlegg til budsjett 2009 og økonomiplan Offentleg ettersyn i samsvar med kommunelova Kommunestyret Gjer vedtak om budsjett 2009 og økonomiplan VURDERING Det er viktig å ikkje leggje meir i arbeidsgrunnlaget enn det det er, nemleg eit utgangspunkt for å arbeide vidare med budsjettet for 2009 og økonomiplanen. Administrasjonen har med dette på ingen måte gjort seg ferdig med sine vurderingar i høve til kva som er realistiske overslag over inntekter og utgifter for neste år og åra vidare framover eller kva tiltak som det kan vere mogeleg å gjennomføre. Ein må pårekne behov for vidare utgreiingar og at det kan kome mange nye opplysningar undervegs i budsjettprosessen. Arbeidet med grunnlag for budsjett og handlingsprogram for åra framover har vist at den stramme styringa av den kommunale verksemda må halde fram. Det er all grunn til å oppretthalde ei nøktern haldning til nye tiltak som auker utgiftene. Kommunen vil ha utfordringar framover som tilseier at det er naudsynt med eit godt og konstruktivt samarbeid i heile kommuneorganisasjonen kring vidare omstilling av verksemda. Samstundes må tilrettelegging for å oppnå auka aktivitet i Balestrand-samfunnet og auka inntekter for kommunen ha prioritet. Rådmannen si tilråding: 1. Formannskapet vedtek som eit fyrste høyringsutkast til budsjett 2009 og økonomiplan arbeidsgrunnlag av frå rådmannen med fylgjande endringar:.

34 Sak 79/08 2. Formannskapet ber utvala vurdere mål, planar og budsjettrammer for 2009 og resten av økonomiplanperioden og prioritere tiltak innanfor sine ansvarsområde. 3. Balestrand kommune legg "høyringsutkast til budsjett 2009 og økonomiplan " ut på høyring i tidsrommet på fylgjande stader: Balestrand rådhus Balestrand folkebibliotek Nessane sambrukshus Farnesbui Framlegget vert sendt fylgjande organ til uttale: Utval for oppvekst og omsorg Utval for plan og utvikling Balestrand eldreråd Balestrand ungdomsråd Balestrand sokneråd Handsaming: Formannskapet : Formannskapet gjekk gjennom rådmannen sitt arbeidsgrunnlag for budsjett 2009 og økonomiplan Formannskapet kom samla fram til slikt vedtak: Vedtak 1. Formannskapet godkjenner rådmannen sitt arbeidsgrunnlagav som eit fyrste høyringsutkast til budsjett 2009 og økonomiplan Formannskapet ber utvala vurdere mål, planar og budsjettrammer for 2009 og resten av økonomiplanperioden og prioritere tiltak innanfor sine ansvarsområde. 3. Balestrand kommune legg "høyringsutkast til budsjett 2009 og økonomiplan " ut på høyring i tidsrommet på fylgjande stader: Balestrand rådhus Balestrand folkebibliotek Nessane sambrukshus Farnesbui Kommunen si heimeside Framlegget vert sendt fylgjande organ til uttale: Utval for oppvekst og omsorg Utval for plan og utvikling Balestrand eldreråd Balestrand ungdomsråd Balestrand sokneråd Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg : Samrøystes

35 Sak 79/08 Utvalet gjekk gjennom og tok opp spørsmål i høve til arbeidsgrunnlaget for sitt ansvarsområde. Kari Tordis Aarskog (V) la fram slikt framlegg: Ansvarsområde 212 Nesse oppvekstsenter: Budsjett for Nesse oppvekstsenter vert auka med kr Midlane vert overført frå disposisjonsfond, kto Anne Margrethe Kråvik (KrF) la fram slikt framlegg: Budsjettet for helsetunet vert auka for å gje rom for ei ny 50 % stilling som sjukepleiar. Dette vert finansiert ved å redusere administrative ressursar i heimetenestene tilsvarande. Oppretting av ei 100 % stilling som fast vikar for skulane bør utgreiast. Gunnvor Linde (Sp) la fram slikt framlegg: Ansvarsområde 212 Nesse oppvekstsenter: Dagens bemanning ved Nesse oppvekstenter vert oppretthalde. Dette vert finansiert ved overføring frå disposisjonsfond, kto eller ved bruk av skjønstilskot. Det vart røysta over framlegget frå Kari Tordis Aarskog. Dette fekk 2 røyster og fall. Det vart røysta over framlegget frå Anne Margrethe Kråvik. Dette vart samrøystes vedteke. Det vart røysta over framlegget frå Gunnvor Linde. Dette fekk 2 røyster og fall. Utvalet kom samla fram til fylgjande tillegg til uttalen: Det må vurderast å etablere eit rekrutteringsprosjekt for sjukepleiarar frå utlandet, t.d. Island, i samarbeid med næringssjefen og evt. i samarbeid med nabokommunar. Vedtak Utval for oppvekst og omsorg vil gje slik uttale i samband med budsjett 2009 og økonomiplan : Budsjettet for helsetunet vert auka for å gje rom for ei ny 50 % stilling som sjukepleiar. Dette vert finansiert ved å redusere administrative ressursar i heimetenestene tilsvarande. Oppretting av ei 100 % stilling som fast vikar for skulane bør utgreiast. Det må vurderast å etablere eit rekrutteringsprosjekt for sjukepleiarar frå utlandet, t.d. Island, i samarbeid med næringssjefen og evt. i samarbeid med nabokommunar.

36 Sak 79/08 Samrøystes Handsaming: Utval for plan og utvikling : Utvalet kom samla fram til følgjande vedtak: Vedtak Utvalet har gått gjennom høyringsutkast til budsjett 2009 og økonomiplan og slutter deg til dette med følgjande merknad. - Utvalet er uroa over det låge nivået på drift av kommunale vegar, og vil med bakgrunn i dette føreslå å nytte kr frå disposisjonsfond til vegvedlikehald. Handsaming: Formannskapet : Samrøystes Til møtet låg budsjettnotat nr 1 med innkomne uttalar/innspel frå Balestrand sokneråd, Balestrand ungdomsråd og FAU ved Nesse oppvekstsenter føre. Uttalane frå utval for oppvekst og omsorg og utval for plan og utvikling vart utdelt. Formannskapet tok opp spørsmål og drøfta ulike prioriteringar. Formannskapet vil handsame saka vidare i møte den 19. november og 3. desember. Vedtak Saka vert utsett. Samrøystes Handsaming: Formannskapet : Formannskapet fekk innleiingvis ei nærare orientering om situasjonen ved Sagatun skule. I denne sekvensen var møtet lukka i medhald av kommunelova 31.3 ut frå omsynet til personvern. Budsjettnotat nr 2, 3 og 4 låg føre. Rådmannen la fram nokre nye opplysningar med utgangspunkt i budsjettnotat nr 4. Formannskapet drøfta prioriteringar i budsjettet. Vedtak Formannskapet :

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 66/08 08/1822 MØTEPLAN FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 02.12.2008 Møtetid: Kl. 13:00 16:07 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 055/08-064/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 31.10.13 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 68/12 12/875 Protokoll: Deltaking i nytt reisemålsselskap i Sogn; aksjekjøp og 3-årige marknadsbidrag

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 68/12 12/875 Protokoll: Deltaking i nytt reisemålsselskap i Sogn; aksjekjøp og 3-årige marknadsbidrag MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 66/12 12/898 Protokoll: Møteplan

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 66/08 08/1822 MØTEPLAN FOR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Kl: 12.30 14.30

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Kl: 12.30 14.30 MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Kl: 12.30 14.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Knut Thue, leiar Kjetil Nesse Råmund Nyhamar

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALING

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 53/11 11/826 Protokoll: EIGENBETALING FOR HJELP I HEIMEN 2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 53/11 11/826 Protokoll: EIGENBETALING FOR HJELP I HEIMEN 2012 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16.30 17.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 52/11 11/711 Protokoll:

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 25.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:30 Saksnr til og frå: 057/09-059/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Pedagogisk rådgjevar

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014 Satsane gjeld frå 01.01.2014 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 4. desember 2013 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013 Satsane gjeld frå 01.01.2013 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 5. desember 2012 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Protokoll Tysnes kommune

Protokoll Tysnes kommune Utval : OPPVEKST/OMSORG Møtedato : 19.10.2010 SAKLISTE Protokoll Tysnes kommune Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 46/10 10/845 RAPPORT FRÅ KULTURSKULEUTVALET PS 47/10 10/846 VURDERING AV OPPVEKSTOMRÅDE

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Midsund kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 30.11.2010 Tid: 09:00

Midsund kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 30.11.2010 Tid: 09:00 Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 30.11.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL 2009/323-18 SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i Surnadal kommunestyre 10.02.2011 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i kommunestyret 10.02.2011 1.

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809 Arkiv: F31 MOTTAK OG BUSETTING AV FLYKTNINGAR Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Behovet for busetting av flyktningar i Norge Det

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12. Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Handboka 06.09 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert vidare til

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 04.03.2008 Møtetid: Kl. 13:00 14.00 Møtestad: Livsmeistringssenteret Skei Saksnr.: 001/08-005/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Saksansvarleg: Kari Voldum Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 13/154-16 K1-143, K2-F00 Ingunn Bårtvedt Skjerdal,

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 14.03.08 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Protokoll Tysnes kommune

Protokoll Tysnes kommune Utval : OPPVEKST/OMSORG Møtedato : 22.11.2011 SAKLISTE Protokoll Tysnes kommune Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 51/11 11/909 INFORMASJON OM STODA INNAN PSYKISK HELSE PS 52/11 11/700 UNGE OG RUS I KOMMUNEN

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Sakspapir

BREMANGER KOMMUNE Sakspapir BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Behandlingsdato Saksnr. Sakshands. Formannskapet 19.11.2015 113/15 RY Kommunestyret 17.12.2015 056/15 RY Avgjerd av: Saksansv.: Randi Ytrehus Arkiv: K1-231

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar:

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: KS-064/13 Vedtak: 1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 Rammetilskot reduksjon

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon Rapport Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon 25.03.2015 1 1. Innleiing Rapporten omhandlar arbeidet i arbeidsgruppa Sparepakke 3 Administrasjon som har vurdert mulige innsparingar i administrasjonen,

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer