MØTEINNKALLING SAKLISTE. 53/11 11/826 Protokoll: EIGENBETALING FOR HJELP I HEIMEN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. 53/11 11/826 Protokoll: EIGENBETALING FOR HJELP I HEIMEN 2012"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 52/11 11/711 Protokoll: KRAV OM ETTERLØN FOR ORDFØRAR 53/11 11/826 Protokoll: EIGENBETALING FOR HJELP I HEIMEN /11 11/745 Protokoll: VAL AV KOMMUNAL REPRESENTANT I OPPNEMNINGSUTVAL FOR KONFLIKTRÅD /11 11/827 Protokoll: BETALING FOR VAKTMEISTARTENESTE, MATOMBRINGING OG TRYGGLEIKSALARMAR /11 11/828 Protokoll: OPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDARE UTLÅN 57/11 11/832 Protokoll: GEBYRREGUATIV TIL PLAN OG BYGNINGSLOVA /11 11/833 Protokoll: GEBYRREGULATIV RENOVASJON OG SLAMTØMMING /11 11/834 Protokoll: BETALINGSSATSAR I BARNEHAGANE /11 11/835 Protokoll: BETALINGSSATSAR I SFO /11 11/836

2 Protokoll: BETALINGSSATSAR I KULTURSKULEN /11 11/838 Protokoll: LEIGESATSAR I BELEHALLI /11 11/842 Protokoll: REGULATIV FOR BRUK AV KOMMUNAL KAI /11 11/843 Protokoll: GEBYR VATN, AVLØP, FEIING/TILSYN 65/11 11/848 Protokoll: VAL AV HEIMEVERNSNEMND /11 11/854 Protokoll: VAL AV MEDLEM OG VARAMEDLEM I BALESTRAND SOKNERÅD /11 11/855 Protokoll: VAL AV TAKSTNEMND FOR EIGEDOMSSKATT /11 11/856 Protokoll: VAL AV OVERTAKSTNEMND FOR EIGEDOMSSKATT /11 11/873 Protokoll: VAL AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLINGA I SOGNEKRAFT AS /11 11/874 Protokoll: VAL AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT I GENERALFORSAMLINGA I SOGNEPRODUKTER AS 71/11 11/875 Protokoll: VAL AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLINGA I BALESTRAND RÅDHUS AS /11 11/876 Protokoll: VAL AV MEDLEMAR TIL RÅD FOR ELDRE OG MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE /11 11/755 Protokoll: BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2012 Balestrand Harald N. Offerdal Ordførar

3 Sak 52/11 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 41/11 Formannskapet /11 Kommunestyret eldste først. Sakshandsamar: Alf M. Høyrem Arkiv: 520 Arkivsaknr.: 11/711 Protokoll: KRAV OM ETTERLØN FOR ORDFØRAR Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Søknad av 18. september 2011 frå ordførar, Einar Målsnes Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Vei leder frå KS om økonomiske vilkår og plikter for folkevalgte SAKSOPPLYSNINGAR I brev av 18. september 2011 ber ordførar Einar Målsnes om etterløn i tre månadar etter slutt i verv som ordførar. Når det gjeld grunngjeving, viser eg til vedlagde søknad. I gjeldande reglement for Balestrand kommune pkt. 2.2 står det: «Det kan gjevast etterløn for ordførar i inntil 3 månadar.» VURDERING Som ordførar er det ikkje uvanleg at det dei fleste i vanlege arbeidsforhold forbinder med arbeidstid og fritid, blir skiller som viskast ut. Ordførar er på jobb heile tida gjennom heile året. Rådmannen ser det som naturleg at ein då har trong for ein «timeout» for å kunne ta seg inn att etter at ein valperiode på 4 år er over. Som ordførar mottek ein godtgjersle. Det betyr at ein ikkje opparbeider seg feriepengar som i eit arbeidsforhold. Målsnes har såleis ikkje opparbeidd feriepengar for I følgje KS er det i dag mange kommunar som har innført ordninga med etterløn for folkevalde. Ved ei undersøking gjort av KS i 2009 svarte 57,5% at dei hadde etterlønn, medan 34,8% svarte nei. Som ein lekk i arbeidet med å styrke dei folkevalde sine arbeidsvilkår, har KS rådd kommunar og fylkeskommunar at folkevalde i verv på halv tid eller meir får ei ettergodtgjersle ved utløpet av valperioden:

4 Sak 52/11 I 1 ½ månad dersom vedkomande har ein jobb å gå tilbake til etter endt teneste I 3 månadar dersom vedkomande ikkje har ein jobb å vende tilbake til Nokre kommunestyre har også vedteke ordningar ut over dette, litt avhengig av alderen til den avtroppande ordførar Etter det rådmannen kjenner til, har Målsnes stilling å vende tilbake til. Rådmannen rår likevel til at ordførar Målsnes beheld noverande godtgjersle som ordførar fram til Rådmannen si tilråding: Ordførar Einar Målsnes beheld noverande godtgjersle som ordførar fram til Formannskapet: Einar Målsnes reiste spørsmål om han var inhabil. Han forlet møtet medan formannskaet røysta over dette. Einar Målsnes er ugild. (4 av 4) Kjetil Nesse trådte inn som vararepresentant for Einar Målsnes. Kjetil Nesse fremma følgjande framlegg til vedtak: Ordførar Einar Målsnes beheld noverande godtgjersle som ordførar som etterløn i 3 månader. Formannskapet røysta over framlegget frå Kjetil Nesse.. Formannskapet: Ordførar Einar Målsnes beheld noverande godtgjersle som ordførar som etterløn i 3 månader.

5 Sak 52/11 Arbeiderpartiet ved Kari Maria Fjærestad la fram forslag om at Einar Målsnes får behalda si ordførarløn i 1,5 månad som etterløn. Lars Trygve Sæle la fram forslag som formannskapet si tilråding. Kommunestyret røysta over forslaga. Framlegget til Arbeiderpartiet fekk 7 røyster og fall. Vedtak: Ordførar Einar Målsnes beheld noverande godtgjersle som ordførar som etterløn i 3 månader. Vedteke (10 mot 7 røyster)

6 Sak 53/11 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 17/11 Utval for oppvekst og omsorg /11 Formannskapet /11 Kommunestyret eldste først. Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 11/826 Protokoll: EIGENBETALING FOR HJELP I HEIMEN 2012 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Lov om sosiale tenester 11-2 Lov om helsetenesta i kommunane 2-3 Forskrift til lov om sosiale tenester m.v. kap. 8 SAKSOPPLYSNINGAR I forskrift til lov om sosiale tenester m.v. er det regulert kva eigenbetaling som kan krevjast i høve til sosiale tenester, heimesjukepleie og opphald i institusjon. Det er ikkje høve til å krevja eigenbetaling for hjelp til å stå opp og legge seg, kle av og på seg, personleg hygiene, toalettbesøk, hjelp til å ete, naudsynt tilsyn og tilsvarande grunnleggjande trong. Dei tenestene det er høve til å krevja eigenbetaling for i denne samanheng er då: - Anna praktisk hjelp og opplæring til eldre, funksjonshemma eller andre med særleg trong for hjelp i heimen. Dette omfattar heimehjelp, husmorvikar og tenester i verna bustad. Også hjelp til daglege gjeremål, herunder også hjelp til snømåking, vedhogging m.v. Forskrifta omfattar ikkje ordinær vaktmeisterteneste, matombringing eller tryggleiksalarm. For desse tenestene kan det fastsetjast eigne betalingsreglar. Det er ikkje høve til å krevja eigenbetaling for: - Støttekontakt etter Lov om sosiale tenester 4-2, bokstav c - Avlasting etter Lov om sosiale tenester 4-2, bokstav b

7 Sak 53/11 - Omsorgsløn etter Lov om sosiale tenester 4-2, bokstav e. Kommunen kan innanfor gjeldande lover og forskrifter fastsetja reglane for eigenbetaling sjølv. Ein må likevel følgja prinsippet om at eigenbetalinga ikkje kan overstige kommunen sine eigne utgifter (sjølvkost) og elles ikkje vedta høgare eigenbetaling enn at brukarar av tenestene har nok igjen til å oppretthalda ein forsvarleg levestandard, jf. lov om sosiale tenester Satsane for eigenbetaling vart sist auka med 3 % med verknad frå Reglane har ein profil som inneber at storforbrukarar av denne tenesta vert skjerma ved ei abonnementsordning, og det er høve til å fråvika reglane for eigenbetaling i særskilde høve. Med alternative auker på 3, 5 og 8 % vil dei ulike satsane for brukarane av tenestene verte: Skattbar netto inntekt Timesats inntil 7 timar/besøk pr. mnd Ab. for 8 tim./besøk eller meir pr.mnd i dag 3 % 5 % 8 % i dag 3 % 5 % 8 % Inntil 2 G G - 3G G - 4G G - 5G over 5G Dei som mottek hjelp i heimen med 7 besøk/time eller mindre pr. mnd. betalar ein pris pr. besøk/time. Dei som mottek hjelp i heimen med 8 besøk/timar eller meir pr. mnd. betalar eit fast abonnement pr. mnd. Det faste abonnementskravet vert berre stansa ved avvikling av tilbodet, eller ved samanhengande avbrot på minimum ein månad. Det har tidlegare vore fastsett at rådmannen i særskilde høve kan fråvika reglane for eigenbetaling. Sporadiske besøk til heimar som elles ikkje mottek regelmessig heimesjukepleie/heimehjelp fører ikkje til krav om eigenbetaling. Elles gjeld rundskriv I-46/97: "Endring av forskrift om vederlag for sosiale tenester, heimesjukepleie, og for opphald i institusjon m.v. inntil dette vert avløyst av nye reglar. VURDERING Rådmannen si tilråding: Eigenbetalinga for hjelp i heimen vert auka med... %. Dette fører til slike betalingssatsar for 2012:

8 Sak 53/11 Skattbar netto inntekt Timesats inntil Ab. for 8 t/besøk 7 t/besøk pr mnd eller meir pr mnd Inntil 2 G 2G-3G 3G-4G 4G-5G over 5 G 1. Dei som mottek hjelp i heimen med 7 besøk/time eller mindre pr. mnd. betalar ein pris pr. besøk/time i samsvar med tabellen over. 2. Dei som mottek hjelp i heimen med 8 besøk/timar eller meir pr. mnd. betalar eit fast abonnement pr. mnd. i samsvar med tabellen over. 3. Det faste abonnementskravet vert berre stansa ved avvikling av tilbodet, eller ved samanhengande avbrot på minimum ein månad. 4. Rådmannen kan i særskilde høve fråvika reglane for eigenbetaling. 5. Sporadiske besøk til heimar som elles ikkje mottek regelmessig heimesjukepleie/heimehjelp fører ikkje til krav om eigenbetaling. 6. Elles gjeld rundskriv I-46/97: "Endring av forskrift om vederlag for sosiale tenester, heimesjukepleie, og for opphald i institusjon m.v. inntil dette vert avløyst av nye reglar. 7. Dei nye betalingssatsane gjeld frå Utval for oppvekst og omsorg: Leiaren gjorde framlegg om 4 % auke i eigenbetalinga for hjelp i heimen Utval for oppvekst og omsorg: Eigenbetalinga for hjelp i heimen vert auka med 4 %. Dette fører til slike betalingssatsar for 2012: Skattbar netto inntekt Timesats inntil Ab. for 8 t/besøk 7 t/besøk pr mnd eller meir pr mnd

9 Sak 53/11 Inntil 2 G 2G-3G 3G-4G 4G-5G over 5 G 8. Dei som mottek hjelp i heimen med 7 besøk/time eller mindre pr. mnd. betalar ein pris pr. besøk/time i samsvar med tabellen over. 9. Dei som mottek hjelp i heimen med 8 besøk/timar eller meir pr. mnd. betalar eit fast abonnement pr. mnd. i samsvar med tabellen over. 10. Det faste abonnementskravet vert berre stansa ved avvikling av tilbodet, eller ved samanhengande avbrot på minimum ein månad. 11. Rådmannen kan i særskilde høve fråvika reglane for eigenbetaling. 12. Sporadiske besøk til heimar som elles ikkje mottek regelmessig heimesjukepleie/heimehjelp fører ikkje til krav om eigenbetaling. 13. Elles gjeld rundskriv I-46/97: "Endring av forskrift om vederlag for sosiale tenester, heimesjukepleie, og for opphald i institusjon m.v. inntil dette vert avløyst av nye reglar. 14. Dei nye betalingssatsane gjeld frå Formannskapet: Formannskapet røysta over tilrådinga. Formannskapet: Eigenbetalinga for hjelp i heimen vert auka med 4 %. Dette fører til slike betalingssatsar for 2012: Skattbar netto inntekt Timesats inntil Ab. for 8 t/besøk 7 t/besøk pr mnd eller meir pr mnd Inntil 2 G G-3G

10 Sak 53/11 3G-4G G-5G over 5 G Dei som mottek hjelp i heimen med 7 besøk/time eller mindre pr. mnd. betalar ein pris pr. besøk/time i samsvar med tabellen over. 16. Dei som mottek hjelp i heimen med 8 besøk/timar eller meir pr. mnd. betalar eit fast abonnement pr. mnd. i samsvar med tabellen over. 17. Det faste abonnementskravet vert berre stansa ved avvikling av tilbodet, eller ved samanhengande avbrot på minimum ein månad. 18. Rådmannen kan i særskilde høve fråvika reglane for eigenbetaling. 19. Sporadiske besøk til heimar som elles ikkje mottek regelmessig heimesjukepleie/heimehjelp fører ikkje til krav om eigenbetaling. 20. Elles gjeld rundskriv I-46/97: "Endring av forskrift om vederlag for sosiale tenester, heimesjukepleie, og for opphald i institusjon m.v. inntil dette vert avløyst av nye reglar. 21. Dei nye betalingssatsane gjeld frå Kommunestyret røysta over tilrådinga. Vedtak: Eigenbetalinga for hjelp i heimen vert auka med 4 %. Dette fører til slike betalingssatsar for 2012: Skattbar netto inntekt Timesats inntil Ab. for 8 t/besøk 7 t/besøk pr mnd eller meir pr mnd Inntil 2 G G-3G G-4G G-5G

11 Sak 53/11 over 5 G Dei som mottek hjelp i heimen med 7 besøk/time eller mindre pr. mnd. betalar ein pris pr. besøk/time i samsvar med tabellen over. 23. Dei som mottek hjelp i heimen med 8 besøk/timar eller meir pr. mnd. betalar eit fast abonnement pr. mnd. i samsvar med tabellen over. 24. Det faste abonnementskravet vert berre stansa ved avvikling av tilbodet, eller ved samanhengande avbrot på minimum ein månad. 25. Rådmannen kan i særskilde høve fråvika reglane for eigenbetaling. 26. Sporadiske besøk til heimar som elles ikkje mottek regelmessig heimesjukepleie/heimehjelp fører ikkje til krav om eigenbetaling. 27. Elles gjeld rundskriv I-46/97: "Endring av forskrift om vederlag for sosiale tenester, heimesjukepleie, og for opphald i institusjon m.v. inntil dette vert avløyst av nye reglar. 28. Dei nye betalingssatsane gjeld frå

12 Sak 54/11 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 16/11 Valnemnd /11 Kommunestyret eldste først. Sakshandsamar: Ken Heine Bakke Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 11/745 Protokoll: VAL AV KOMMUNAL REPRESENTANT I OPPNEMNINGSUTVAL FOR KONFLIKTRÅD Vedlegg: Protokoll frå kommunestyret i sak 56/07 Notat av Brev frå konflikrådet i Sogn og Fjordane av 20. september 2011 Bakgrunn: Lovheimel: Lov om mekling i konfliktråd SAKSOPPLYSNINGAR Balestrand kommune skal ha ein representant i oppnemningsutvalet for konfliktrådet. Oppgåva til utvalet er å ta stilling til oppnemning av konfliktrådsmeklarar. Balestrand kommune sin representant har i den siste perioden vore Else Lunde VURDERING Rådmannen si tilråding: Valnemnd:

13 Sak 54/11 Rådmann får fullmakt til å peike ut representant. Valnemnd: Rådmann får fullmakt til å peike ut representant. Kommunestyret røysta over tilrådinga. Vedtak: Rådmann får fullmakt til å peike ut representant.

14 Sak 55/11 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 20/11 Utval for oppvekst og omsorg /11 Formannskapet /11 Kommunestyret eldste først. Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 11/827 Protokoll: BETALING FOR VAKTMEISTARTENESTE, MATOMBRINGING OG TRYGGLEIKSALARMAR 2012 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Lov om sosiale tenester 11-2 Rundskriv I-46/ SAKSOPPLYSNINGAR Ambulerande vaktmeistar utfører ulike oppgåver for eldre og uføre: Montering/registrering av tryggleiksalarmar Oppsetting av hjelpemiddel Matombringing Snømåking/vedhogging/strøing Utsetting av søppeldunkar Henting av dagpasientar Avlesing av straum Småreparasjonar/utbetring i heimar, t.d.: Oppsetting av klesnorer, opphenging av lamper og dusjforheng, utbetring av lekkasjer, vask av vindauge ved vanskeleg tilkomst, klipping av hekk osv. Ein del av oppgåvene som vert utført vert det ikkje krevd eigenbetaling for. Dette er tenestetilbod som kommunen skal ha. For oppgåver som vedhogging og snømåking vert det kravd eigenbetaling med heimel i lov om sosiale tenester Ein må ved fastsetjing av timesats ta omsyn til I rundskriv nr.46 / :

15 Sak 55/11 Eigenbetaling må ikkje overskride kommunens selvkost og tenestemottakeren må selv beholde tilstrekkelig av sin inntekt til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Desse tenestene som fell utanfor ordninga med eigenbetaling for hjelp i heimen er i 2011 prisa til kr 116 per time. Det vil innanfor regelverket vere høve til å auke satsen ein del. Dette er oppgåver som ikkje er lovpålagde og det er heller ikkje alle kommunar som har tilbod om desse tenestene. Helsetunet - korttidsopphald Eigenbetaling etter til ei kvar tid gjeldande forskrifter. Helsetunet - dag/nattopphald Eigenbetaling etter til ei kvar tid gjeldande forskrifter. Matombringing Det vert i dag gjeve tilbod om matombringing etter søknad. Dette vert sett på som eit godt tilbod for dei eldre og gjer at ein sikrar fleire heimebuande variert og næringsrik mat. Det er samstundes enklare for eldre som av ymse årsaker har vanskar med matlaging å bu heime. Tenesta er ikkje vurdert til å kome inn under lov om sosiale tenester i kap. 4. Tenesta kan derfor bli heilt eller delvis stoppa om det er vanskeleg å yte hjelp til alle, t.d. i høgtider, feriar og ved sjukdom. Prisen vart pr auka frå kr 78 til kr 80 inkludert tilkøyring. Auke i betalingssatsane vil med utgangspunkt i ovannemnde føre til slik endring ved auke på 3 %, 5 % eller 8 %. + 3 % = kr 82 pr middag + 5 % = kr 84 pr middag + 8 % = kr 86 pr middag Tryggleiksalarm Balestrand kommune har avtale om leige av alarmtelefonar. Desse vert formidla av heimetenestene. Tryggleiksalarm kan vere eit tilbod til eldre og/eller funksjonshemma som ved litt hjelp framleis kan bu heime. Med tryggleikstelefonen og den berbare alarmknappen, kan brukaren og pårørande føle større tryggleik når brukaren vel å bu i eigen heim. Om uhellet er ute, trykkjer ein på alarmknappen. Denne sender eit signal til tryggleikstelefonen som automatisk ringjer etter hjelp. Uansett kor ein befinn seg i bustaden, kan ein snakke med den som blir ringt opp og meddele kva som er skjedd. Kan ein ikkje få sagt noko, vil tryggleikstelefonen "fortelje" kven ein er og ein får hjelp i alle tilfelle. For 2011 vart leigeprisen for naudtelefon fastsett til kr 150 pr månad. Kommunen har avtale med Alarmsentralen for Sogn og Fjordane IKS. Dette dekka den kostnaden kommunen har ved leige. Det var då ikkje teke høgd for kommune sine kostnader til administrasjon og fakturering. Denne er for 2011 sett til kr 25 pr månad pr telefon. Oversikt over satsar for 2011: Vaktmeistartenester: kr 116 pr. time

16 Sak 55/11 Matombringing: Tryggleiksalarm: kr. 80. pr. middag fritt tilkøyrt Kommunen sin leigekostnad, p.t kr 150 pr mnd. med tillegg av administrasjonsgebyr kr 25. VURDERING Rådmannen si tilråding: Det vert fastsett slike betalingssatsar for 2012: Vaktmeistartenester: kr. pr. time Matombringing: kr... pr. middag fritt tilkøyrt Tryggleiksalarm: Kommunen sin leigekostnad vert sett til sjølvkost som p.t er kr 150 pr mnd. med tillegg av administrasjonsgebyr kr 25. Utval for oppvekst og omsorg: Leiaren kom med framlegg om 4 % auke i betalingssatsane for Utval for oppvekst og omsorg: Det vert fastsett slike betalingssatsar for 2012: Vaktmeistartenester: kr. 121 pr. time Matombringing: kr. 83 pr. middag fritt tilkøyrt Tryggleiksalarm: Kommunen sin leigekostnad vert sett til sjølvkost som p.t er kr 150 pr mnd. med tillegg av administrasjonsgebyr kr 25.

17 Sak 55/11 Formannskapet: Formannskapet røysta over tilrådinga. Formannskapet: Det vert fastsett slike betalingssatsar for 2012: Vaktmeistartenester: kr. 121 pr. time Matombringing: kr. 83 pr. middag fritt tilkøyrt Tryggleiksalarm: Kommunen sin leigekostnad vert sett til sjølvkost som p.t er kr 150 pr mnd. med tillegg av administrasjonsgebyr kr 25. Kommunestyret røysta over tilrådinga. Vedtak: Det vert fastsett slike betalingssatsar for 2012: Vaktmeistartenester: kr. 121 pr. time Matombringing: kr. 83 pr. middag fritt tilkøyrt Tryggleiksalarm: Kommunen sin leigekostnad vert sett til sjølvkost som p.t er kr 150 pr mnd. med tillegg av administrasjonsgebyr kr 25.

18 Sak 56/11 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 58/11 Formannskapet /11 Kommunestyret eldste først. Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 025 Arkivsaknr.: 11/828 Protokoll: OPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDARE UTLÅN Vedlegg: Tilsagn om startlån av Bakgrunn: Lovheimel: Lov om kommunar og fylkeskommunar 50 nr. 6 SAKSOPPLYSNINGAR Kommunen kan ta opp startlån i Husbanken til vidare utlån til privatpersonar. Startlån er behovsprøvd og kan omfatta blant anna unge i etableringsfssen, flykninar, personar med opphaldstilatelsepå humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskelegstilte husstandar. Føremålet er å bidra til å skaffa og sikra eigne bustader for unge og vanskelegstilte. Ved tap på utlån har kommune risiko for dei første 25% av startlånet si restgjeld på tapstidspunktet. Staten har tapsrisko for dei siste 75%. Grunnlaget er heile restgjelda før oppgjer for sal er mottken. Balestrand kommune har tidlegare i år teke opp lån på kr 1,0 mill til vidare utlån. Med bakgrunn i at dette lånet er vidareutlånt og at det er fleire som har rett på startlån, har ein søkt Husbanken om ytterligare låneopptak på kr 0,5 mill som ein har fått tilsagn om. VURDERING Startlån kan vera ei gunstig finansieringshjelp for nokre. Ved at ein får startlån vil private finansinstitusjonar få betre tryggleik for sine lån og kunne tilby betre lånevilår, slik at den samla finasieringspakken for søkkjar kan bli betre. Ein kommune som er i ein fråflyttingssituasjon og som treng vertøy for å stimulera til ny aktivitet og busetjng kan nytta startlån aktivt som ein del av sitt arbeid. Det vert utfrå dette, og ei vurderig av aktuelt behov, tilrådd at kommunen tek opp startlån i Husbanken på kr 0,5 mill i samsvar med tilsagn frå Husbanken av

19 Sak 56/11 Rådmannen si tilråding: Det vert teke opp startlån i Husbanken på inntil 0,5 mill kr til vidareutlån til aktuelle søkjarar. Rådmann får fullmakt til å gjennomføre låneopptak og underskrive låneavtale og gjeldsbrev på vegne av kommune. Formannskapet: Formannskapet røysta over tilrådinga. Formannskapet: Det vert teke opp startlån i Husbanken på inntil 0,5 mill kr til vidareutlån til aktuelle søkjarar. Rådmann får fullmakt til å gjennomføre låneopptak og underskrive låneavtale og gjeldsbrev på vegne av kommune. Kommunestyret røysta over tilrådinga. Vedtak: Det vert teke opp startlån i Husbanken på inntil 0,5 mill kr til vidareutlån til aktuelle søkjarar. Rådmann får fullmakt til å gjennomføre låneopptak og underskrive låneavtale og gjeldsbrev på vegne av kommune.

20 Sak 57/11 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 30/11 Utval for plan og utvikling /11 Formannskapet /11 Kommunestyret eldste først. Sakshandsamar: Åge Skrede Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 11/832 Protokoll: GEBYRREGUATIV TIL PLAN OG BYGNINGSLOVA 2012 Vedlegg: Gebyrregulativ til plan og bygningslova for 2012 Bakgrunn: Lovheimel: Plan og bygningslova 33-1 SAKSOPPLYSNINGAR Frå og med 2012 har kommunen inngått avtale om interkommunalt byggetilsyn med Sogn Brann og Redning IKS, kommunestyresak 21/11. Det er føresett at kostnaden med dette skal skje gjennom auka byggesaksgebyr. VURDERING Kostnaden med byggetilsyn er for Balestrand sin del budsjettert med Sidan gebyrinntektene dei siste åra har vore mellom og må ein auke inntektene vesentleg. For ikkje å ta alt på eit år legg ein opp til 50% auke frå Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune vedtek Gebyrregulativ til plan og bygningslova for 2012 i samsvar med vedlagt gebyrregulativ. Utval for plan og utvikling: Utvalet røysta over rådmannen si tilråding.

21 Sak 57/11 Utval for plan og utvikling: Balestrand kommune vedtek Gebyrregulativ til plan og bygningslova for 2012 i samsvar med vedlagt gebyrregulativ. Formannskapet: Formannskapet røysta over tilrådinga. Formannskapet: Balestrand kommune vedtek Gebyrregulativ til plan og bygningslova for 2012 i samsvar med vedlagt gebyrregulativ. Kommunestyret røysta over tilrådinga. Vedtak: Balestrand kommune vedtek Gebyrregulativ til plan og bygningslova for 2012 i samsvar med vedlagt gebyrregulativ.

22 Sak 58/11 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 29/11 Utval for plan og utvikling /11 Formannskapet /11 Kommunestyret eldste først. Sakshandsamar: Åge Skrede Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 11/833 Protokoll: GEBYRREGULATIV RENOVASJON OG SLAMTØMMING 2012 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Representantskapet i SIMAS har vedteke å auke renovasjonsgebyret med 4 % og ha slamgebyret uendra for Balestrand har i dei fem siste åra hatt eit høgare renovasjonsgebyr enn SIMAS for å dekke inn eit negativt fond. Dette fondet var ved utgangen av 2009 på og ved utgangen av 2010 på Årsaka til at fondet aukar trass i høgare renovasjonsgebyr er at drifta av miljøstasjonen går i minus. Dette vil vere diskusjonstema når det skal forhandlast med SIMAS om ny driftsavtale no i november. VURDERING Balestrand kommune må framleis ha eit noko høgre gebyr for å oppnå balanse i renovasjonsfondet. Ein vi ut i frå dette tilrå same prosentvise auke som for SIMAS generelt. Eit standardabonnement vil med 4% auke stige frå 2 671,- + mva til 2 778,- + mva. Rådmannen si tilråding: Satsane i Kapittel 6 i "Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 - renovasjon og kloakkslam" vert auka med 4 % frå 2011 til Satsane i Kapittel 7 i "Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 - renovasjon og kloakkslam" vert uendra frå 2011 til 2012.

23 Sak 58/11 Utval for plan og utvikling: Utvalet røysta over rådmannen si tilråding. Utval for plan og utvikling: Satsane i Kapittel 6 i "Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 - renovasjon og kloakkslam" vert auka med 4 % frå 2011 til Satsane i Kapittel 7 i "Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 - renovasjon og kloakkslam" vert uendra frå 2011 til Formannskapet: Formannskapet røysta over tilrådinga. Formannskapet: Satsane i Kapittel 6 i "Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 - renovasjon og kloakkslam" vert auka med 4 % frå 2011 til Satsane i Kapittel 7 i "Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 - renovasjon og kloakkslam" vert uendra frå 2011 til Kommunestyret røysta over tilrådinga. Vedtak: Vedtak: Satsane i Kapittel 6 i "Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 - renovasjon og kloakkslam" vert auka med 4 % frå 2011 til Satsane i Kapittel 7 i "Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 - renovasjon og kloakkslam" vert uendra frå 2011 til 2012.

24 Sak 59/11 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 18/11 Utval for oppvekst og omsorg /11 Formannskapet /11 Kommunestyret eldste først. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 11/834 Protokoll: BETALINGSSATSAR I BARNEHAGANE 2012 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Det skal i samband med budsjettet for 2012 takast stilling til kva satsar som skal nyttast i høve til plass i barnehage. Frå er den sentralt fastsette maksimalprisen for heil plass i barnehage kr pr. mnd (som for 2011). Frå har Balestrand kommune hatt foreldrebetaling i barnehage tilsvarande denne maksimalprisen for heil plass. Dersom kommunen vel å framleis nytte maksimalprisen vert resultatet slik: Dagar/timar tilbod pr veke Sats 2009 Sats 2010 Sats 2011 Sats dagar, 16 t K dagar, 18 t ,5 dagar 22,5 t dagar, 24 t K dagar, 27 t dagar, 36 t dagar, 45 t K: Tilbod til dei med kontantstøtte. Satsane for syskjenmoderasjon må i høve til sentrale føresegner oppretthaldast som før, d.v.s. 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr.3.

25 Sak 59/11 For dagbarn er betalinga i dag kr.124 pr. dag inntil 6 timar. For lengre opphald vert det betalt eit tillegg på kr 21 pr. påbegynt time. Ved for sein henting av barn må føresette betale kr. 170 for kvar påbegynt time. VURDERING Rådmannen legg til grunn at ein nyttar maksimalprisen som vert fastsett av Stortinget, og har ut frå dette tilrådd dei satsane som pr i dag fylgjer av statsbudsjettet. Rådmannen si tilråding: 1. Betalingssatsane i barnehagane skal vere i tråd med sentralt fastsett maksimalpris. Dette fører til slike satsar i 2012: Dagar / timer pr. veke Sats 2 dagar, 18 t 930 2,5 dagar 22,5 t dagar, 27 t dagar, 36 t dagar, 45 t Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr.2 og 50 % for barn nr For dagbarn inntil 6 timar pr. dag vert betalinga kr 124 pr. dag. For lengre opphald vert det betalt eit tillegg på kr 21 pr. påbegynt time. 4. Det skal vere same foreldrebetalinga for barn over og under 3 år. 5. Ved for sein henting av barn vert det å betale ein sum, kr 170 for kvar påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV. 7. Foreldrebetalinga forfell den 12. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år.

26 Sak 59/11 Utval for oppvekst og omsorg: Utvalet støtta administrasjonen si tilråding. Utval for oppvekst og omsorg: 1. Betalingssatsane i barnehagane skal vere i tråd med sentralt fastsett maksimalpris. Dette fører til slike satsar i 2012: Dagar / timer pr. veke Sats 2 dagar, 18 t 930 2,5 dagar 22,5 t dagar, 27 t dagar, 36 t dagar, 45 t Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr.2 og 50 % for barn nr For dagbarn inntil 6 timar pr. dag vert betalinga kr 124 pr. dag. For lengre opphald vert det betalt eit tillegg på kr 21 pr. påbegynt time. 4. Det skal vere same foreldrebetalinga for barn over og under 3 år. 5. Ved for sein henting av barn vert det å betale ein sum, kr 170 for kvar påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV. 7. Foreldrebetalinga forfell den 12. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. Formannskapet: Formannskapet røysta over tilrådinga. Formannskapet: 1. Betalingssatsane i barnehagane skal vere i tråd med sentralt fastsett maksimalpris. Dette fører til slike satsar i 2012:

27 Sak 59/11 Dagar / timer pr. veke Sats 2 dagar, 18 t 930 2,5 dagar 22,5 t dagar, 27 t dagar, 36 t dagar, 45 t Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr.2 og 50 % for barn nr For dagbarn inntil 6 timar pr. dag vert betalinga kr 124 pr. dag. For lengre opphald vert det betalt eit tillegg på kr 21 pr. påbegynt time. 4. Det skal vere same foreldrebetalinga for barn over og under 3 år. 5. Ved for sein henting av barn vert det å betale ein sum, kr 170 for kvar påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV. 7. Foreldrebetalinga forfell den 12. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. Kommunestyret røysta over tilrådinga. Vedtak: 1. Betalingssatsane i barnehagane skal vere i tråd med sentralt fastsett maksimalpris. Dette fører til slike satsar i 2012: Dagar / timer pr. veke Sats 2 dagar, 18 t 930 2,5 dagar 22,5 t dagar, 27 t dagar, 36 t dagar, 45 t Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr.2 og 50 % for barn nr For dagbarn inntil 6 timar pr. dag vert betalinga kr 124 pr. dag. For lengre opphald

28 Sak 59/11 vert det betalt eit tillegg på kr 21 pr. påbegynt time. 4. Det skal vere same foreldrebetalinga for barn over og under 3 år. 5. Ved for sein henting av barn vert det å betale ein sum, kr 170 for kvar påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV. 7. Foreldrebetalinga forfell den 12. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år.

29 Sak 60/11 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 21/11 Utval for oppvekst og omsorg /11 Formannskapet /11 Kommunestyret eldste først. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 11/835 Protokoll: BETALINGSSATSAR I SFO 2012 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Det skal i samband med budsjett for 2012 takast stilling til kva satsar som skal nyttast i høve til plass i skulefritidsordninga. Satsane for 2011 har vore sett til kr. 22 pr. time og vart ikkje auka frå Av tabellen nedanfor går det fram kva satsane vert med ein auke på 5 %, 10 % og 20 %. I dag 5 % 10 % 20 % Det vert tilrådd at ein held fast ved å nytte ein avrunda sats pr time som grunnlag for betalinga i SFO. For dagbarn har det vore ei betaling på kr. 33 pr time. Dersom denne skal auke tilsvarande, vert satsane høvesvis kr 35, kr 36 og kr 40. VURDERING Rådmannen si tilråding: 1. Betalingssatsen for skulefritidsordninga vert auke med.. %. Dette fører til

30 Sak 60/11 slik betalingssats pr time i 2012: Kr... pr. time. 2. Ved endring i opningstid kan rådmannen endre satsane i høve prinsippet om lik sats pr. time. 3. Det vert betalt for heile og halve timar. 4. Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr. 2 og 50 % reduksjon for barn nr For dagbarn vert det betalt kr.. pr. påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV 7. Foreldrebetalinga forfell den 12. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. Utval for oppvekst og omsorg: Leiaren gjorde framlegg om 4 % auke i betalingssatsane for SFO Utval for oppvekst og omsorg: 1. Betalingssatsen for skulefritidsordninga vert auke med 4 %. Dette fører til slik betalingssats pr time i 2012: Kr... pr. time. 2. Ved endring i opningstid kan rådmannen endre satsane i høve prinsippet om lik sats pr. time. 3. Det vert betalt for heile timar. 4. Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr. 2 og 50 % reduksjon for barn nr For dagbarn vert det betalt kr.. pr. påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV 7. Foreldrebetalinga forfell den 12. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. Formannskapet: Formannskapet røysta over tilrådinga.

31 Sak 60/11 Formannskapet: 1. Betalingssatsen for skulefritidsordninga vert auke med 4 %. Dette fører til slik betalingssats pr time i 2012: Kr. 23 pr. time. 2. Ved endring i opningstid kan rådmannen endre satsane i høve prinsippet om lik sats pr. time. 3. Det vert betalt for heile timar. 4. Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr. 2 og 50 % reduksjon for barn nr For dagbarn vert det betalt kr. 34 pr. påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV 7. Foreldrebetalinga forfell den 12. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. Kommunestyret røysta over tilrådinga. Vedtak: 1. Betalingssatsen for skulefritidsordninga vert auke med 4 %. Dette fører til slik betalingssats pr time i 2012: Kr. 23 pr. time. 2. Ved endring i opningstid kan rådmannen endre satsane i høve prinsippet om lik sats pr. time. 3. Det vert betalt for heile timar. 4. Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr. 2 og 50 % reduksjon for barn nr For dagbarn vert det betalt kr. 34 pr. påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV 7. Foreldrebetalinga forfell den 12. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år.

32 Sak 61/11 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 19/11 Utval for oppvekst og omsorg /11 Formannskapet /11 Kommunestyret eldste først. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 11/836 Protokoll: BETALINGSSATSAR I KULTURSKULEN 2012 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Tabellen nedanfor viser kva tilbod og betalingssatsar ein har hatt for kulturskulen i 2011, og kva eventuell endring i betaling vil bli ved auke med 3 8 %. Satsar pr. halvår I dag 3 % 5 % 8 % 1. Instrumentalopplæring/ einskildelev 20 min, 2 elevar 30 min Instrumentalopplæring/ gruppe (3-6 elevar) 45 min Kortare kurs 1 t/v, 8-10 veker Kortare Gruppe kurs - 6 elevar 1 t/v, eller 8-10 meir veker * min Syskenmoderasjon etter reglane: Søsken nr. 1: 15 %, søsken nr. 2 eller fleire: 25% 3. Det er same betalingssats for barn, ungdom og vaksne VURDERING Rådmannen si tilråding:

33 Sak 61/11 1. Betalingssatsane for kulturskulen vert auka med.. %. Dette fører til slike satsar for 2012: Instrumentalopplæring/einskildelev 20 min, 2 elevar 30 min Instrumentalopplæring gruppe (3-6 elevar) 45 min Gruppe 6 elevar eller meir min. Kortare kurs 1 t/v, 8-10 veker 2. Syskenmoderasjon etter reglane: Søsken nr. 1: 15 %, søsken nr. 2 eller fleire: 25% 3. Det er same betalingssats for barn, ungdom og vaksne Utval for oppvekst og omsorg: Leiaren gjorde framlegg om 4 % auke i betalingssatsane for kulturskulen. Utval for oppvekst og omsorg: 1. Betalingssatsane for kulturskulen vert auka med 4 %. Dette fører til slike satsar for 2012: Instrumentalopplæring/einskildelev 20 min, elevar 30 min Instrumentalopplæring gruppe (3-6 elevar) 45 min 1217 Gruppe 6 elevar eller meir min Kortare kurs 1 t/v, 8-10 veker Syskenmoderasjon etter reglane: Søsken nr. 1: 15 %, søsken nr. 2 eller fleire: 25% 3. Det er same betalingssats for barn, ungdom og vaksne Formannskapet: Formannskapet røysta over tilrådinga.

34 Sak 61/11 Formannskapet: 1. Betalingssatsane for kulturskulen vert auka med 4 %. Dette fører til slike satsar for 2012: Instrumentalopplæring/einskildelev 20 min, elevar 30 min Instrumentalopplæring gruppe (3-6 elevar) 45 min 1217 Gruppe 6 elevar eller meir min Kortare kurs 1 t/v, 8-10 veker Syskenmoderasjon etter reglane: Søsken nr. 1: 15 %, søsken nr. 2 eller fleire: 25% 3. Det er same betalingssats for barn, ungdom og vaksne Kommunestyret røysta over tilrådinga. Vedtak: 1. Betalingssatsane for kulturskulen vert auka med 4 %. Dette fører til slike satsar for 2012: Instrumentalopplæring/einskildelev 20 min, elevar 30 min Instrumentalopplæring gruppe (3-6 elevar) 45 min 1217 Gruppe 6 elevar eller meir min Kortare kurs 1 t/v, 8-10 veker Syskenmoderasjon etter reglane: Søsken nr. 1: 15 %, søsken nr. 2 eller fleire: 25% 3. Det er same betalingssats for barn, ungdom og vaksne

35 Sak 62/11 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 27/11 Utval for plan og utvikling /11 Formannskapet /11 Kommunestyret eldste først. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 11/838 Arkiv: 231 D11 Protokoll: LEIGESATSAR I BELEHALLI 2012 Vedlegg: Framlegg til leigesatsar for 2012 Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Leigesatsane for Belehalli for tilfeldig utleige vert godkjent av kommunestyret i samband med budsjettet kvart år. Det har vore vanleg å regulere leigeprisane i takt med løns- og prisstigning. Kommunen sine kostnader med drift av Belehalli er i stor grad relatert til løn, energi og vedlikehaldskostnader. Desse kostnadene aukar jamt, og det er ut i frå dette naturleg å auke leigeprisane tilsvarande. VURDERING Leigeprisane for 2012 er i framlegg til leigesatsar sett opp med 5% stigning Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune aukar leigesatsane for Belehalli med 5% frå 2011 til 2012 i tråd med vedlagt oppsett over leigesatsar for Belehalli. Utval for plan og utvikling: Utvalet røysta over rådmannen si tilråding

36 Sak 62/11 Utval for plan og utvikling: Balestrand kommune aukar leigesatsane for Belehalli med 5 % frå 2011 til 2012 i tråd med vedlagt oppsett over leigesatsar for Belehalli. Formannskapet: Formannskapet røysta over tilrådinga. Formannskapet: Balestrand kommune aukar leigesatsane for Belehalli med 5 % frå 2011 til 2012 i tråd med vedlagt oppsett over leigesatsar for Belehalli. Kommunestyret røysta over tilrådinga. Vedtak: Balestrand kommune aukar leigesatsane for Belehalli med 5 % frå 2011 til 2012 i tråd med vedlagt oppsett over leigesatsar for Belehalli.

37 Sak 63/11 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 31/11 Utval for plan og utvikling /11 Formannskapet /11 Kommunestyret eldste først. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 11/842 Arkiv: 231 P24 Protokoll: REGULATIV FOR BRUK AV KOMMUNAL KAI 2012 Vedlegg: Framlegg til regulativ for bruk av kommunal kai for 2012 Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Kommunen fastset betalingssatsane for bruk av kommunal kai i samband med budsjettet kvart år. I vedlagd framlegg til satsar er ca 5% prisauke nytta. For nokre punkt er satsane avrunda og dels sett opp mot auken året før. VURDERING Den innlagde auken følgjer i hovudsak kommunen sine generelt auka kostnader til løn, utstyr, materiell og andre driftsmiddel. Det er sjølvsagt mogeleg å fastsetje andre prisar og også prosentvis ulike prisendringar frå sats til sats. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune fastset betalingssatsane bruk av kommunal kai for 2012 i samsvar med vedlagd regulativ for kaileige 2012.

38 Sak 63/11 Utval for plan og utvikling: Utvalet røysta over rådmannen si tilråding. Utval for plan og utvikling: Balestrand kommune fastset betalingssatsane for bruk av kommunal kai for 2012 i samsvar med vedlagt regulativ for kaileige Formannskapet: Formannskapet røysta over tilrådinga. Formannskapet: Balestrand kommune fastset betalingssatsane for bruk av kommunal kai for 2012 i samsvar med vedlagt regulativ for kaileige Kommunestyret røysta over tilrådinga. Vedtak: Balestrand kommune fastset betalingssatsane for bruk av kommunal kai for 2012 i samsvar med vedlagt regulativ for kaileige 2012.

39 Sak 64/11 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 28/11 Utval for plan og utvikling /11 Formannskapet /11 Kommunestyret eldste først. Sakshandsamar: Åge Skrede Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 11/843 Protokoll: GEBYR VATN, AVLØP, FEIING/TILSYN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Forslag til gebyr for 2012, vatn, avløp og feiing/tilsyn SAKSOPPLYSNINGAR Gebyra for vatn, avløp og feiing/tilsyn skal dekke dei faktiske kostnadane kommunane har for å utføre desse tenestene. VURDERING Når vassverket no er ferdig vil kapitalkostnadene gjere til at kostnadsgrunnlaget, som er utgangspunktet for gebyrsatsane, vil auke. På den andre sida vil avsette midlar til fond gjere til at kostnadsgrunnlaget vil kunne reduserast slik gebyrsatsane kan haldast jamne i tida framover. Det vert jobba med ein gjennomgang av det samla grunnlaget for sjølvkostberekningar. Dette er eit omfattande arbeid då vi samstundes må kvalitetssikre avskrivingar og avsetningar som er gjort tidlegare år. For å få oversyn over driftskostnadane må ein og ha regnskapstalla for 2011 som er det første heile året med full drift. Inntil dette arbeidet er ferdigstilt vert det lagt opp til ei prisstigning på årsgebyret på vatn på 4% i samsvar med den generell prisstigninga medan tilknytingsgebyret vert uendra. For avløp har kostnadsnivå stort sett vore i balanse med inntektene og det er av den grunn føreslege at det heller ikkje for neste år vert auke av gebyrsatsane. Sogn Brann og Redning IKS jobbar med framlegg til eit felles feie/tilsynsgebyr for regionen. Inntil dette ligg føre er det lagt opp til 30% auke for ikkje å kome skeivt ut. Ei evt. justering vil ein måtte komme tilbake til.

40 Sak 64/11 Rådmannen si tilråding: VATN: Gebyret vert auka med 4 % frå 2011 til Tilknyttingsgebyret vert uendra. AVLØP: Gebyret vert ikkje auka frå 2011 til Tilknyttingsgebyret vert uendra. FEIING / TILSYN: Gebyret vert auka med 30 % frå 2011 til Utval for plan og utvikling: Utvalet røysta over rådmannen si tilråding. Utval for plan og utvikling: VATN: Gebyret vert auka med 4 % frå 2011 til Tilknytingsgebyret vert uendra. AVLØP: Gebyret vert ikkje auka frå 2011 til Tilknytingsgebyret vert uendra. FEIING / TILSYN: Gebyret vert auka med 30 % frå 2011 til Formannskapet: Formannskapet røysta over tilrådinga. Formannskapet: VATN: Gebyret vert auka med 4 % frå 2011 til Tilknytingsgebyret vert uendra. AVLØP: Gebyret vert ikkje auka frå 2011 til Tilknytingsgebyret vert uendra. FEIING / TILSYN: Gebyret vert auka med 30 % frå 2011 til 2012.

41 Sak 64/11 Kommunestyret røysta over tilrådinga. Vedtak: VATN: Gebyret vert auka med 4 % frå 2011 til Tilknytingsgebyret vert uendra. AVLØP: Gebyret vert ikkje auka frå 2011 til Tilknytingsgebyret vert uendra. FEIING / TILSYN: Gebyret vert auka med 30 % frå 2011 til 2012.

42 Sak 65/11 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 15/11 Valnemnd /11 Kommunestyret eldste først. Sakshandsamar: Ken Heine Bakke Arkivsaknr.: 11/848 Arkiv: 033 X12 Protokoll: VAL AV HEIMEVERNSNEMND Vedlegg: Protokoll frå sak 55/07 i kommunestyret Bakgrunn: Lovheimel: Forskrifter til lov om heimevernet SAKSOPPLYSNINGAR I forskrifter i medhald av heimevernslova er det bestemt at det i kvar kommune skal vere ei kommunal heimevernsnemnd med rådgjevande mynde. Nemnda skal ha to medlemar som er valde av kommunestyret og ein medlem frå den lokale politistyresmakta. Nemnda vel sjølv leiar og sekretær blant medlemane i nemnda. Det er ikkje krav om at medlemmane skal vere kommunestyrerepresentantar. Nemnda skal tre i funksjon og ha ei funksjonstid på 4 år. Nemnda skal m.a. vurdere personell som søkjer seg til eller vert overført til heimevernet. Ein grunn til slik vurdering er at personellet skal oppbevare sitt utstyr, våpen og ammunisjon heime. Medan politiet sin representant i nemnda vil ha tilgang til informasjon om strafferettslege forhold, vert det forventa at dei kommunale medlemane har god kjennskap til sosiale forhold i kommunen. Eksisterande heimevernsnemnd har desse medlemane vald av kommunen: Sølvi Sæle Tor Sværen

43 Sak 65/11 VURDERING Rådmannen si tilråding: Valnemnd: Det kom framlegg frå Senterpartiet om Hanna Menes og Olav Kåre Rendedal. Valnemnd: Hanna Menes og Olav Kåre Rendedal. Kommunestyret røysta over tilrådinga. Vedtak: Hanna Menes og Olav Kåre Rendedal.

44 Sak 66/11 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 17/11 Valnemnd /11 Kommunestyret eldste først. Sakshandsamar: Ken Heine Bakke Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 11/ Vedlegg: Protokoll frå sak 58/07 i kommunestyre Protokoll frå sak 41/09 i kommunestyret Bakgrunn: Lovheimel: Kyrkjelova kap. 2, kyrkjemøtevedtak 18b/96. SAKSOPPLYSNINGAR Balestrand kommune skal velja ein medlem og ein varamedlem til Balestrand sokneråd. Medlem i siste periode har vore Einar Målsnes og varamedlem har vore Kari Maria Rutle Fjærestad.. VURDERING Rådmannen si tilråding: Valnemnd: Forslag om å utsetje saka og leggje fram innstilling direkte i kommunestyret. Valnemnd:

45 Sak 66/11 Saka vert utsatt og innstilling lagt fram direkte i kommunestyret. Arbeiderpartiet la fram fylgjande forslag: Sigrun Marit Dale som medlem Og Jon Asbjørn Målsnes som varamedlem. Vedtak: Sigrun Marit Dale vart vald som medlem og Jon Asbjørn Målsnes vart vald som varamedlem.

46 Sak 67/11 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 18/11 Valnemnd /11 Kommunestyret eldste først. Sakshandsamar: Ken Heine Bakke Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 11/855 Protokoll: VAL AV TAKSTNEMND FOR EIGEDOMSSKATT Vedlegg: Protokoll frå sak 59/07 i kommunestyre Bakgrunn: Lovheimel: Byskattelova SAKSOPPLYSNINGAR Etter byskattelova 4 skal det i kommunar som har eigedomsskatt vera oppnemnt takstmenn eller ei takstnemnd for eigedomsskatt. Eksisterande takstnemnd har desse medlemane med personlege varamedlemar: Medlem: Inge Menes Tage Sandvold Siv Midtbø Lidal Personleg varamedlem: Tore Brudvik Atle J. Dale Aud Laila Heier Som leiar vart vald Tage Sandvold. VURDERING Rådmannen si tilråding:

47 Sak 67/11 Valnemnd: Det kom framlegg til fylgjande innstilling: Medlemmar Inge Menes Atle J. Dale Siv Midtbø Lidal Varamedlemmar Tore Brudvik Tage J. Sandvoll Aud Laila Heier Høgre la fram forslag om Siv Midtbø Lidal som leiar. Valnemnd: Fylgjande vart valde med personlege vara: Medlemmar Inge Menes Atle J. Dale Siv Midtbø Lidal Varamedlemmar Tore Brudvik Tage J. Sandvoll Aud Laila Heier Som leiar vart valt Siv Midtbø Lidal. Kristeleg folkeparti la fram forslag om Gabriel Slørdal som vara i staden for Tore Brudvik. Kommunestyret røysta. Vedtak: Fylgjande vart valde med personlege vara: Medlemmar Inge Menes Atle J. Dale Siv Midtbø Lidal Varamedlemmar Gabriel Slørdal Tage J. Sandvoll Aud Laila Heier Som leiar vart valt Siv Midtbø Lidal.

48 Sak 68/11 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 19/11 Valnemnd /11 Kommunestyret eldste først. Sakshandsamar: Ken Heine Bakke Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 11/856 Protokoll: VAL AV OVERTAKSTNEMND FOR EIGEDOMSSKATT Vedlegg: Protokoll frå sak 60/07 i kommunestyremøte Bakgrunn: Lovheimel: Eigedomsskattelova 33 med henvising til byskattelova 4. SAKSOPPLYSNINGAR Etter byskattelova 4 skal det i kommunar der det er innført eigedomsskatt vere ei overtakstnemnd som skal ha dobbelt så mange medlemar som takstnemnda for eigedomsskatt. Overtakstnemnda handsamar klager på fastsett eiegdomskattetakst. Medlemar og varamedlemar i eksisterande overtakstnemnd er: Medlem: Berit Flatheim (leiar) Terje Midttun (nestleiar) Anne Buene Torbjørn Brosvik Kari Maria Rutle Fjærestad Tore Målsnes Varamedlem: 1. Ingrid Slinde Sunde 2. Jan Inge Høydal 3. Lars Søreide VURDERING Rådmannen si tilråding: Valnemnd: Det kom forslag om at kvart parti skulle ha eitt medlem.

49 Sak 68/11 Valnemnd: Som medlemmar vart valt: 1. Terje Midttun Høgre 2. Torbjørn Brosvik Kristeleg folkeparti 3. Kari Maria Rutle Fjærestad Arbeiderpartiet 4. Jarle Geithus Venstre 5. Aud Kari Isane Sosialistisk Venstre 6. Ingrid Slinde Sunde Senterpartiet Varamedlemmar 1. Berit Flatheim 2. Anne Buene 3. Jan Inge Høydahl Terje Midttun vart vald som leiar. Torbjørn Brosvik vart vald som nestleiar. Sosialistisk Venstreparti la fram forslag om Torill Einarsen i staden for Aud Kari Isane. Kommunestyret røysta. Vedtak: Som medlemmar vart valt: 7. Terje Midttun Høgre 8. Torbjørn Brosvik Kristeleg folkeparti 9. Kari Maria Rutle Fjærestad Arbeiderpartiet 10. Jarle Geithus Venstre 11. Torill Einarsen Sosialistisk Venstreparti 12. Ingrid Slinde Sunde Senterpartiet Varamedlemmar 4. Berit Flatheim 5. Anne Buene 6. Jan Inge Høydahl Terje Midttun vart vald som leiar. Torbjørn Brosvik vart vald som nestleiar.

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 31.10.13 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 68/12 12/875 Protokoll: Deltaking i nytt reisemålsselskap i Sogn; aksjekjøp og 3-årige marknadsbidrag

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 68/12 12/875 Protokoll: Deltaking i nytt reisemålsselskap i Sogn; aksjekjøp og 3-årige marknadsbidrag MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 66/12 12/898 Protokoll: Møteplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 67/08 08/1806 NAV-KONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - SAMARBEIDSAVTALE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 67/08 08/1806 NAV-KONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - SAMARBEIDSAVTALE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 66/08 08/1822 MØTEPLAN FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 66/08 08/1822 MØTEPLAN FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 20.09.2012 Tid: 16.30 Det blir ei orientering om SIMAS frå 16:30 17:30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 48/11 11/831 Protokoll: SØKNAD OM FRITAK FRÅ FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 48/11 11/831 Protokoll: SØKNAD OM FRITAK FRÅ FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 31.10.2011 Tid: 20:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 48/11 11/831 Protokoll: SØKNAD

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Kl: 12.30 14.30

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Kl: 12.30 14.30 MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Kl: 12.30 14.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Knut Thue, leiar Kjetil Nesse Råmund Nyhamar

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014 Satsane gjeld frå 01.01.2014 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 4. desember 2013 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013 Satsane gjeld frå 01.01.2013 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 5. desember 2012 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 16/15 15/744 Val av representantar til arbeidsmiljøutval

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 16/15 15/744 Val av representantar til arbeidsmiljøutval MØTEINNKALLING Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 15.30-00.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/744 Val av representantar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset : 27.10.2011 Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 11/794 VAL AV ADMINISTRASJONSUTVAL 2011-2015 2/11 11/795

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP. Oddny Lisbeth Midtbø Rød

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP. Oddny Lisbeth Midtbø Rød Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 01.11.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP Oddny Lisbeth Midtbø Rød

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.04.2015 Tid: 10.00. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.04.2015 Tid: 10.00. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset : 30.04.2015 Tid: 10.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Styringsgruppa for kommunereforma skal ha møte kl. 09.00 10.00 Formannskapsmøtet

Detaljer

FRAMLEGG TIL BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2014

FRAMLEGG TIL BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2014 FRAMLEGG TIL BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2014 Formannskapet sitt framlegg 28.11.2013, sak 111 Innhold Betalingssatsar i kulturskulen... 3 Foreldrebetaling i barnehagane... 3 Foreldrebetaling i skulefritidsordninga...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 66/08 08/1822 MØTEPLAN FOR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Vidar Roseth Sekretær Marit Steinset Erland Fagermoen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Vidar Roseth Sekretær Marit Steinset Erland Fagermoen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.10.2007 Kl: 16.30-19.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Alle faste Dato for innkalling: 09.10.07 Merknader: Rådmann

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.04.2012 Kl: 12.30 14.20 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester, gjeldande frå 01.02.2013

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester, gjeldande frå 01.02.2013 Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 231 2006/3933 Terje Sætre 19.10.2012 Utvalssak nr. Utval Møtedato 148/12 Formannskapet 15.11.2012 139/12 Kommunestyret 13.12.2012 Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester,

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 01.10.2015 Tid: 16:30-00:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/15 15/739 Kommunestyre- og

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 7.2.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/895 Protokoll:

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/11 11/339

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 19.11.2015 Kl: 16:30-19:00 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal FO Espen Lennie Bøe Kari Maria Rutle Fjærestad Antonella Patricia

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/137 Teknisk utval 10.11.2016 Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR VATN

Detaljer

Satsar i seksjon kultur

Satsar i seksjon kultur Saksprotokoll i Levekårsutvalet - 18.11.2015 TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: TILRÅDING TIL VEDTAK: Formannskapet rår kommunestyret til å godkjenne slike betalingssatsar for tenester i Ørsta kommune i : i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet Kommunestyret. Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet Kommunestyret. Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet 14.11.2017 Kommunestyret Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 17/750-8 Budsjett 2018 Kort samandrag: Rådmannen sitt

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Pedagogisk rådgjevar

Detaljer

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ.

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ. ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE I LÆRDAL KOMMUNE 1 Folkevald opplæring/ informasjon Tidleg i kvar valperiode skal det haldast kurs for medlemmer av kommunestyre ("folkevald opplæring") i dei grunnleggande

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR SUND KOMMUNE Dok.dato: 03.06.2013 Vår Ref: 2011002433-3 Arkiv: N-028 REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR Vedteke av kommunestyret 07. nov. 2006 sak K-104/06 gjeldande frå 01.01.2007 Oppdatert etter

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2011 Tid: etter adm.utv. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/699 PROTOKOLL: SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN HOLMAMYRANE

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Aukra kommune Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Gjeldande i perioden 2016-2019 Vedteke i K-sak 74/15, 17.09.2015 ephortenr.: 15/560-6 kdfdksf Innhald 1 Møtegodtgjersle... 3

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 1/12 11/895 Val av representantar til samarbeidsutval for skular og barnehagar

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 1/12 11/895 Val av representantar til samarbeidsutval for skular og barnehagar MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.02.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Møtet vil starte med synfaring på Helsetunet. SAKLISTE

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Folkevalde sine arbeidsvilkår

Folkevalde sine arbeidsvilkår Folkevalde sine arbeidsvilkår 1. POLITISK ORGANISERING 1.1 Kommunestyret Kommunestyret har 21 medlemmer med varamedlemmer valde av dei røysteføre innbyggarane i kommunen etter reglar fastsett i vallova.

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Balestrand kommune Møtedato: 23.11.2015 Møtetid: Kl. 10.00 13.30 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 19/15 22/15 Møtebok Følgjande medlem møtte Tore Feten Sigrun Marit Dale Jarle Geithus Parti

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 25.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:30 Saksnr til og frå: 057/09-059/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 15.01.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Eigenandel for tenester - helse- og omsorgstenester, gjeldande frå

Eigenandel for tenester - helse- og omsorgstenester, gjeldande frå Sandøy kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.09.2013 2013/415-0 / 231 Saksbeh.: Ann Kristin Røyset Utvalssaksnr Utval Møtedato 13/64 Formannskapet 25.11.2013 Kommunestyret Eigenandel for tenester - helse-

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 37/11 11/699 PROTOKOLL: SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRPÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 37/11 11/699 PROTOKOLL: SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRPÅDE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.10.2011 Tid: etter adm.utv. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 37/11 11/699 PROTOKOLL:

Detaljer

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: 1.1. Første år i Økonomiplanen gjeld som årsbudsjett for 2014. 1.2. Ørsta kommune si netto driftsramme i 2014(fordeling drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A 1.3.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.09.2016 Kl: 13:00-15:450 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Medlem Nestleder Arnstein Menes Lars Trygve

Detaljer