MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN 1. HALVÅR /09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 42/09 09/992 BETALINGSSATSAR I BARNEHAGANE /09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA /09 09/994 BETALINGSSATSAR I KULTURSKULEN /09 09/979 EIGENBETALING FOR HJELP I HEIMEN /09 09/991 BETALING FOR VAKTMEISTERTENESTER, MATOMBRINGING OG TRYGGLEIKSALARMAR /09 09/984 LEIGESATSAR I BELEHALLI /09 09/982 GEBYRREGULATIV TIL PLAN OG BYGNINGSLOVA 2010

2 49/09 09/1089 GEBYRREGULATIV OG GEBYRSATSAR - MATRIKKELLOVA 50/09 09/985 REGULATIV FOR BRUK AV KOMMUNAL KAI /09 09/983 GEBYR VATN, AVLØP, FEIING/TILSYN 52/09 09/986 GEBYR 2010 RENOVASJON OG SLAMTØMMING 53/09 09/642 BUDSJETT ØKONOMIPLAN YMSE Balestrand Etter møtet vert det juletallerken og litt underhaldning. Einar Målsnes ordførar

3 Sak 40/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 75/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 080 Arkivsaknr.: 09/1094 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2010 Vedlegg: Utkast til møteplan for 1. halvår 2010, Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR I samråd med ordførar er det utarbeidd eit førebels utkast til møteplan for 1. halvår Det er forsøkt teke omsyn til samlingar og andre møte/arrangement som det kan vere aktuelt for folkevalde i aktuelle politiske organ eller den administrative leiinga å delta på. Møteplanen er førebels ikkje vurdert i høve til fylkeskommunen eller KS sin møteplan, men ein føreset at dette vert gjennomgått i møtet i formannskapet. Møteplanen er forsøkt tilpassa til prosessane i høve til rekneskap/årsmelding og tertialrapport. Det ligg førebels ikkje føre opplysningar om møteplan for kontrollutvalet. VURDERING Rådmannen si tilråding: Møteplan for 1. halvår 2010 vert fastsett i samsvar med utkast av , men med desse endringane: Formannskapet : Formannskapet kom samla fram til slikt vedtak. Møteplan for 1. halvår 2010 vert fastsett i samsvar med utkast av

4 Sak 41/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 6/09 Valnemnd /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Lars Søreide er valt som kommunal representant i Balestrand sokneråd for inneverande periode. Kari Maria Rutle Fjærestad er varamedlem. Lars Søreide har søkt om fritak frå vervet av helsemessige årsaker. Under føresetnad av at fritak vert innvilga, må det veljast ny representant. VURDERING Rådmannen si tilråding: Valnemnd : Frode Bøthun (KrF) la fram slikt framlegg til vedtak: Frode Bøthun vert valt til ny representant frå Balestrand kommune i Balestrand sokneråd (fellesrådet). Det vart røysta over framlegget frå Bøthun.

5 Sak 41/09 : Frode Bøthun vert valt til ny representant frå Balestrand kommune i Balestrand sokneråd (fellesrådet). Kommunestyret : Ordføraren orienterte om reglane for val til soknerådet, som inneber at representanten valt av kommunen skal kome i tillegg til dei direkte folkevalde soknerådsmedlemane. Det vart halde gruppemøte. Ordføraren gjorde framlegg om at saka vert utsett. Vedtak Saka vert utsett

6 Sak 42/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 21/09 Utval for oppvekst og omsorg /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 09/992 BETALINGSSATSAR I BARNEHAGANE 2010 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Det skal i samband med budsjettet for 2010 takast stilling til kva satsar som skal nyttast i høve til plass i barnehage. Frå er den sentralt fastsette maksimalprisen for heil plass i barnehage kr pr mnd (som for 2009). Frå har Balestrand kommune hatt foreldrebetaling i barnehage tilsvarande denne maksimalprisen for heil plass. Dersom kommunen vel å framleis nytte maksimalprisen vert resultatet slik: Dagar/timar tilbod pr veke Sats 2009 Sats dagar, 16 t K dagar, 18 t ,5 dagar 22,5 t dagar, 24 t K dagar, 27 t dagar, 36 t dagar, 45 t K: Tilbod til dei med kontantstøtte. Satsane for syskjenmoderasjon må i høve til sentrale føresegner oppretthaldast som før, d.v.s. 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr.3.

7 Sak 42/09 For dagbarn er betalinga i dag kr.120 pr. dag inntil 6 timar. For lengre opphald vert det betalt eit tillegg på kr 20 pr påbegynt time. Ved for sein henting av barn må føresette betale kr 165 for kvar påbegynt time. VURDERING Rådmannen legg til grunn at ein nyttar maksimalprisen som vert fastsett av Stortinget, og har ut frå dette tilrådd dei satsane som pr i dag fylgjer av statsbudsjettet. Rådmannen si tilråding: 1. Betalingssatsane i barnehagane skal vere i tråd med sentralt fastsett maksimalpris. Dette fører til slike satsar i 2010: Dagar / timer pr. veke Sats 2 dagar, 16 t K dagar, 18 t 930 2,5 dagar 22,5 t dagar, 24 t K dagar, 27 t dagar, 36 t dagar, 45 t Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr.2 og 50 % for barn nr For dagbarn inntil 6 timar pr. dag vert betalinga kr 124 pr. dag. For lengre opphald vert det betalt eit tillegg på kr 21 pr. påbegynt time. 4. Det skal vere same foreldrebetalinga for barn over og under 3 år. 5. Ved for sein henting av barn vert det å betale ein sum, kr 170 for kvar påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende sosialkontoret. 7. Foreldrebetalinga forfell den 12. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. Utval for oppvekst og omsorg : Det vart røysta over tilrådinga frå rådmannen.

8 Sak 42/09 : 1. Betalingssatsane i barnehagane skal vere i tråd med sentralt fastsett maksimalpris. Dette fører til slike satsar i 2010: Dagar / timer pr. veke Sats 2 dagar, 16 t K dagar, 18 t 930 2,5 dagar 22,5 t dagar, 24 t K dagar, 27 t dagar, 36 t dagar, 45 t Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr.2 og 50 % for barn nr For dagbarn inntil 6 timar pr. dag vert betalinga kr 124 pr. dag. For lengre opphald vert det betalt eit tillegg på kr 21 pr. påbegynt time. 4. Det skal vere same foreldrebetalinga for barn over og under 3 år. 5. Ved for sein henting av barn vert det å betale ein sum, kr 170 for kvar påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende sosialkontoret. 7. Foreldrebetalinga forfell den 12. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. Formannskapet : Det vart røysta over tilrådinga frå utvalet. : 1. Betalingssatsane i barnehagane skal vere i tråd med sentralt fastsett maksimalpris. Dette fører til slike satsar i 2010: Dagar / timer pr. veke Sats 2 dagar, 16 t K dagar, 18 t 930 2,5 dagar 22,5 t dagar, 24 t K dagar, 27 t dagar, 36 t dagar, 45 t 2.330

9 Sak 42/09 2. Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr.2 og 50 % for barn nr For dagbarn inntil 6 timar pr. dag vert betalinga kr 124 pr. dag. For lengre opphald vert det betalt eit tillegg på kr 21 pr. påbegynt time. 4. Det skal vere same foreldrebetalinga for barn over og under 3 år. 5. Ved for sein henting av barn vert det å betale ein sum, kr 170 for kvar påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende sosialkontoret. 7. Foreldrebetalinga forfell den 12. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år.

10 Sak 43/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 22/09 Utval for oppvekst og omsorg /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Det skal i samband med budsjett for 2010 takast stilling til kva satsar som skal nyttast i høve til plass i skulefritidsordninga. Satsane for 2009 har vore sett til kr 21 pr time. Av tabellen nedanfor går det fram kva satsane vert med ein auke på 5%, 10 % og 20 %. I dag 5 % 10 % 20 % Det vert tilrådd at ein held fast ved å nytte ein avrunda sats pr time som grunnlag for betalinga i SFO. For dagbarn har det vore ei betaling på kr 31 pr time. Dersom denne skal auke tilsvarande, vert satsane høvesvis kr 33, kr 34 og kr 37. VURDERING

11 Sak 43/09 Rådmannen si tilråding: 1. Betalingssatsen for skulefritidsordninga vert auke med.. %. Dette fører til slik betalingssats pr time i 2010: Kr... pr. time. 2. Ved endring i opningstid kan rådmannen endre satsane i høve prinsippet om lik sats pr. time. 3. Det vert betalt for heile og halve timar. 4. Syskenmoderasjon vert gjeve med 30% reduksjon for barn nr. 2 og 50% reduksjon for barn nr For dagbarn vert det betalt kr... pr. påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende sosialkontoret. 7. Foreldrebetalinga forfell den 12. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. Utval for oppvekst og omsorg : Utvalet kom samla fram til slik 1. Betalingssatsen for skulefritidsordninga vert auke med 5 %. Dette fører til slik betalingssats pr time i 2010: Kr. 22 pr. time. 2. Ved endring i opningstid kan rådmannen endre satsane i høve prinsippet om lik sats pr. time. 3. Det vert betalt for heile og halve timar. 4. Syskenmoderasjon vert gjeve med 30% reduksjon for barn nr. 2 og 50% reduksjon for barn nr For dagbarn vert det betalt kr. 33 pr. påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende sosialkontoret. 7. Foreldrebetalinga forfell den 12. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. Formannskapet : Det vart røysta over tilrådinga frå utvalet.

12 Sak 43/09 1. Betalingssatsen for skulefritidsordninga vert auke med 5 %. Dette fører til slik betalingssats pr time i 2010: Kr. 22 pr. time. 2. Ved endring i opningstid kan rådmannen endre satsane i høve prinsippet om lik sats pr. time. 3. Det vert betalt for heile og halve timar. 4. Syskenmoderasjon vert gjeve med 30% reduksjon for barn nr. 2 og 50% reduksjon for barn nr For dagbarn vert det betalt kr. 33 pr. påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende sosialkontoret. 7. Foreldrebetalinga forfell den 12. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år.

13 Sak 45/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 23/09 Utval for oppvekst og omsorg /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 09/994 BETALINGSSATSAR I KULTURSKULEN 2010 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Tilbod og betalingssatsar for kulturskulen 2010, og eventuell endring ved auke med 3 8 %. Satsar pr. halvår I dag 3 % 5 % 8 % 1. Instrumentalopplæring/ einskildelev 20 min, 2 elevar 30 min Instrumentalopplæring/ gruppe (3-6 elevar) 45 min Kortare kurs 1 t/v, 8-10 veker Kortare Gruppe kurs - 6 elevar 1 t/v, eller 8-10 meir veker * min VURDERING Rådmannen si tilråding: 1. Betalingssatsane for kulturskulen vert auka med.. %. Dette fører til slike satsar for 2010: Instrumentalopplæring/einskildelev 20 min, 2 elevar 30 min Instrumentalopplæring gruppe (3-6 elevar) 45 min Gruppe 6 elevar eller meir min. Kortare kurs 1 t/v, 8-10 veker

14 Sak 45/09 2. Syskenmoderasjon etter reglane: Søsken nr. 1: 15 %, søsken nr. 2 eller fleire: 25% 3. Det er same betalingssats for barn, ungdom og vaksne Utval for oppvekst og omsorg : Utvalet kom samla fram til slik 1. Betalingssatsane for kulturskulen vert auka med 5 %. Dette fører til slike satsar for 2010: Instrumentalopplæring/einskildelev 20 min, kr elevar 30 min Instrumentalopplæring gruppe (3-6 elevar) 45 min kr Gruppe 6 elevar eller meir min. kr Kortare kurs 1 t/v, 8-10 veker kr Syskenmoderasjon etter reglane: Søsken nr. 1: 15 %, søsken nr. 2 eller fleire: 25% 3. Det er same betalingssats for barn, ungdom og vaksne Formannskapet : Det vart røysta over tilrådinga frå utvalet. 1. Betalingssatsane for kulturskulen vert auka med 5 %. Dette fører til slike satsar for 2010: Instrumentalopplæring/einskildelev 20 min, kr elevar 30 min Instrumentalopplæring gruppe (3-6 elevar) 45 min kr Gruppe 6 elevar eller meir min. kr Kortare kurs 1 t/v, 8-10 veker kr Syskenmoderasjon etter reglane: Søsken nr. 1: 15 %, søsken nr. 2 eller fleire: 25% 3. Det er same betalingssats for barn, ungdom og vaksne

15 Sak 45/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 24/09 Utval for oppvekst og omsorg /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 09/979 EIGENBETALING FOR HJELP I HEIMEN 2010 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Lov om sosiale tenester 11-2 Lov om helsetenesta i kommunane 2-3 Forskrift til lov om sosiale tenester m.v. - kap. 8 SAKSOPPLYSNINGAR I forskrift til lov om sosiale tenester m.v. er det regulert kva eigenbetaling som kan krevjast i høve til sosiale tenester, heimesjukepleie og opphald i institusjon. Det er ikkje høve til å krevja eigenbetaling for hjelp til å stå opp og legge seg, kle av og på seg, personleg hygiene, toalettbesøk, hjelp til å ete, naudsynt tilsyn og tilsvarande grunnleggjande trong. Dei tenestene det er høve til å krevja eigenbetaling for i denne samanheng er då: - Anna praktisk hjelp og opplæring til eldre, funksjonshemma eller andre med særleg trong for hjelp i heimen. Dette omfattar heimehjelp, husmorvikar og tenester i verna bustad. Også hjelp til daglege gjeremål, herunder også hjelp til snømåking, vedhogging m.v. Forskrifta omfattar ikkje ordinær vaktmeisterteneste, matombringing eller tryggleiksalarm. For desse tenestene kan det fastsetjast eigne betalingsreglar. Det er ikkje høve til å krevja eigenbetaling for: - Støttekontakt etter Lov om sosiale tenester 4-2, bokstav c - Avlasting etter Lov om sosiale tenester 4-2, bokstav b - Omsorgsløn etter Lov om sosiale tenester 4-2, bokstav e.

16 Sak 45/09 Kommunen kan innanfor gjeldande lover og forskrifter fastsetja reglane for eigenbetaling sjølv. Ein må likevel følgja prinsippet om at eigenbetalinga ikkje kan overstige kommunen sine eigne utgifter (sjølvkost) og elles ikkje vedta høgare eigenbetaling enn at brukarar av tenestene har nok igjen til å oppretthalda ein forsvarleg levestandard, jf. lov om sosiale tenester Satsane for eigenbetaling vart sist auka med 5 % med verknad frå Reglane har ein profil som inneber at storforbrukarar av denne tenestene vert skjerma ved ei abonnementsordning, og det er høve til å fråvika reglane for eigenbetaling i særskilde høve. Med alternative auker på 3, 5 og 8 % vil dei ulike satsane for brukarane av tenestene verte: netto inntekt Timesats inntil 7 timar/besøk pr. mnd Ab. for 8 timar/besøk eller meir pr.mnd i dag 3 % 5 % 8 % i dag 3 % 5 % 8 % Inntil 2 G G - 3G G - 4G G - 5G over 5G Dei som mottek hjelp i heimen med 7 besøk/time eller mindre pr. mnd. betalar ein pris pr. besøk/time. Dei som mottek hjelp i heimen med 8 besøk/timar eller meir pr. mnd. betalar eit fast abonnement pr. mnd. Det faste abonnementskravet vert berre stansa ved avvikling av tilbodet, eller ved samanhengande avbrot på minimum ein månad. Det har tidlegare vore fastsett at rådmannen i særskilde høve kan fråvika reglane for eigenbetaling. Sporadiske besøk til heimar som elles ikkje mottek regelmessig heimesjukepleie/heimehjelp fører ikkje til krav om eigenbetaling. Elles gjeld rundskriv I-46/97: "Endring av forskrift om vederlag for sosiale tenester, heimesjukepleie, og for opphald i institusjon m.v. inntil dette vert avløyst av nye reglar. VURDERING

17 Sak 45/09 Rådmannen si tilråding: Eigenbetalinga for hjelp i heimen vert auka med... %. Dette fører til slike betalingssatsar for 2010: Skattbar netto inntekt Timesats inntil Ab. for 8 t/besøk 7 t/besøk pr mnd eller meir pr mnd Inntil 2 G 2G-3G 3G-4G 4G-5G over 5 G 1. Dei som mottek hjelp i heimen med 7 besøk/time eller mindre pr. mnd. betalar ein pris pr. besøk/time i samsvar med tabellen over. 2. Dei som mottek hjelp i heimen med 8 besøk/timar eller meir pr. mnd. betalar eit fast abonnement pr. mnd. i samsvar med tabellen over. 3. Det faste abonnementskravet vert berre stansa ved avvikling av tilbodet, eller ved samanhengande avbrot på minimum ein månad. 4. Rådmannen kan i særskilde høve fråvika reglane for eigenbetaling. 5. Sporadiske besøk til heimar som elles ikkje mottek regelmessig heimesjukepleie/heimehjelp fører ikkje til krav om eigenbetaling. 6. Elles gjeld rundskriv I-46/97: "Endring av forskrift om vederlag for sosiale tenester, heimesjukepleie, og for opphald i institusjon m.v. inntil dette vert avløyst av nye reglar. 7. Dei nye betalingssatsane gjeld frå Utval for oppvekst og omsorg : Utvalet kom samla fram til slik Eigenbetalinga for hjelp i heimen vert auka med 5 %. Dette fører til slike betalingssatsar for 2010: Skattbar netto inntekt Timesats inntil Ab. for 8 t/besøk 7 t/besøk pr mnd eller meir pr mnd Inntil 2 G kr. 34 kr G-3G kr. 80 kr. 681

18 Sak 45/09 3G-4G kr. 137 kr G-5G kr. 188 kr over 5 G kr. 210 kr Dei som mottek hjelp i heimen med 7 besøk/time eller mindre pr. mnd. betalar ein pris pr. besøk/time i samsvar med tabellen over. 2. Dei som mottek hjelp i heimen med 8 besøk/timar eller meir pr. mnd. betalar eit fast abonnement pr. mnd. i samsvar med tabellen over. 3. Det faste abonnementskravet vert berre stansa ved avvikling av tilbodet, eller ved samanhengande avbrot på minimum ein månad. 4. Rådmannen kan i særskilde høve fråvika reglane for eigenbetaling. 5. Sporadiske besøk til heimar som elles ikkje mottek regelmessig heimesjukepleie/heimehjelp fører ikkje til krav om eigenbetaling. 6. Elles gjeld rundskriv I-46/97: "Endring av forskrift om vederlag for sosiale tenester, heimesjukepleie, og for opphald i institusjon m.v. inntil dette vert avløyst av nye reglar. 7. Dei nye betalingssatsane gjeld frå Formannskapet : Det vart røysta over tilrådinga frå utvalet. Eigenbetalinga for hjelp i heimen vert auka med 5 %. Dette fører til slike betalingssatsar for 2010: Skattbar netto inntekt Timesats inntil Ab. for 8 t/besøk 7 t/besøk pr mnd eller meir pr mnd Inntil 2 G kr. 34 kr G-3G kr. 80 kr G-4G kr. 137 kr G-5G kr. 188 kr over 5 G kr. 210 kr Dei som mottek hjelp i heimen med 7 besøk/time eller mindre pr. mnd. betalar ein pris pr. besøk/time i samsvar med tabellen over.

19 Sak 45/09 2. Dei som mottek hjelp i heimen med 8 besøk/timar eller meir pr. mnd. betalar eit fast abonnement pr. mnd. i samsvar med tabellen over. 3. Det faste abonnementskravet vert berre stansa ved avvikling av tilbodet, eller ved samanhengande avbrot på minimum ein månad. 4. Rådmannen kan i særskilde høve fråvika reglane for eigenbetaling. 5. Sporadiske besøk til heimar som elles ikkje mottek regelmessig heimesjukepleie/heimehjelp fører ikkje til krav om eigenbetaling. 6. Elles gjeld rundskriv I-46/97: "Endring av forskrift om vederlag for sosiale tenester, heimesjukepleie, og for opphald i institusjon m.v. inntil dette vert avløyst av nye reglar. 7. Dei nye betalingssatsane gjeld frå

20 Sak 47/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 25/09 Utval for oppvekst og omsorg /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 09/991 BETALING FOR VAKTMEISTERTENESTER, MATOMBRINGING OG TRYGGLEIKSALARMAR 2010 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Lov om sosiale tenester 11-2 Rundskriv I-46/ SAKSOPPLYSNINGAR Ambulerande vaktmeistar utfører ulike oppgåver for eldre og uføre: Montering/registrering av tryggleiksalarmar Oppsetting av hjelpemiddel Matombringing Snømåking/vedhogging/strøing Utsetting av søppeldunkar Henting av dagpasientar Avlesing av straum Småreparasjonar/utbetring i heimar, t.d.: Oppsetting av klesnorer, opphenging av lamper og dusjforheng, utbetring av lekkasjer, vask av vindauge ved vanskeleg tilkomst, klipping av hekk osv. Ein del av oppgåvene som vert utført vert det ikkje krevd eigenbetaling for. Dette er tenestetilbod som kommunen skal ha. For oppgåver som vedhogging og snømåking vert det kravd eigenbetaling med heimel i lov om sosiale tenester Ein må ved fastsetjing av timesats ta omsyn til I rundskriv nr.46 / : Eigenbetaling må ikkje overskride kommunens selvkost og tenestemottakeren må selv beholde tilstrekkelig av sin inntekt til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger.

21 Sak 47/09 Desse tenestene som fell utanfor ordninga med eigenbetaling for hjelp i heimen er i 2008 prisa til kr 108 per time. Det vil innanfor regelverket vere høve til å auke satsen ein del. Dette er oppgåver som ikkje er lovpålagde og det er heller ikkje alle kommunar som har tilbod om desse tenestene. Helsetunet - korttidsopphald Eigenbetaling etter til ei kvar tid gjeldande forskrifter. Helsetunet - dag/nattopphald Eigenbetaling etter til ei kvar tid gjeldande forskrifter. Matombringing Det vert i dag gjeve tilbod om matombringing etter søknad. Dette vert sett på som eit godt tilbod for dei eldre og gjer at ein sikrar fleire heimebuande variert og næringsrik mat. Det er samstundes enklare for eldre som av ymse årsaker har vanskar med matlaging å bu heime. Tenesta er ikkje vurdert til å kome inn under lov om sosiale tenester i kap. 4. Tenesta kan derfor bli heilt eller delvis stoppa om det er vanskeleg å yte hjelp til alle, t.d. i høgtider, feriar og ved sjukdom. Prisen vart pr auka frå kr 70 til kr 74 inkludert tilkøyring. Auke i betalingssatsane vil med utgangspunkt i ovannemnde føre til slik endring ved auke på 3 %, 5 % eller 8 %. + 3 % = kr 76 pr middag + 5 % = kr 78 pr middag + 8 % = kr 80 pr middag Tryggleiksalarm Balestrand kommune har avtale om leige av alarmtelefonar. Desse vert formidla av heimetenestene. Tryggleiksalarm kan vere eit tilbod til eldre og/eller funksjonshemma som ved litt hjelp framleis kan bu heime. Med tryggleikstelefonen og den berbare alarmknappen, kan brukaren og pårørande føle større tryggleik når brukaren vel å bu i eigen heim. Om uhellet er ute, trykkjer ein på alarmknappen. Denne sender eit signal til tryggleikstelefonen som automatisk ringjer etter hjelp. Uansett kor ein befinn seg i bustaden, kan ein snakke med den som blir ringt opp og meddele kva som er skjedd. Kan ein ikkje få sagt noko, vil tryggleikstelefonen "fortelje" kven ein er og ein får hjelp i alle tilfelle. For 2009 vart leigeprisen for naudtelefon i utgangspunktet fastsett til kr 150 pr månad. Kommunen har avtale med Alarmsentralen for Sogn og Fjordane. Dette dekka den kostnaden kommunen hadde ved leige. Det var då ikkje teke høgd for kommune sine kostnader til administrasjon og fakturering. Denne er for 2009 sett til kr 25 pr månad pr telefon. Oversikt over satsar for 2009: Vaktmeistartenester: kr. 108 pr. time Matombringing: Tryggleiksalarm: kr. 74 pr. middag fritt tilkøyrt Kommunen sin leigekostnad, p.t kr 150 pr mnd. med tillegg av administrasjonsgebyr kr 25.

22 Sak 47/09 VURDERING Rådmannen si tilråding: Det vert fastsett slike betalingssatsar for 2010: Vaktmeistartenester: kr pr. time Matombringing: Tryggleiksalarm: kr pr. middag fritt tilkøyrt Kommunen sin leigekostnad, p.t kr 150 pr mnd. med tillegg av administrasjonsgebyr kr 25. Utval for oppvekst og omsorg : Utvalet kom samla fram til slikt vedtak: : Det vert fastsett slike betalingssatsar for 2010: Vaktmeistartenester: kr 113 pr. time Matombringing: Tryggleiksalarm: kr. 78 pr. middag fritt tilkøyrt Kommunen sin leigekostnad, p.t kr 150 pr mnd. med tillegg av administrasjonsgebyr kr 25. Formannskapet : Det vart røysta over tilrådinga frå utvalet. Det vert fastsett slike betalingssatsar for 2010: Vaktmeistartenester: kr 113 pr. time Matombringing: Tryggleiksalarm: kr. 78 pr. middag fritt tilkøyrt Kommunen sin leigekostnad, p.t kr 150 pr mnd. med tillegg av administrasjonsgebyr kr 25.

23 Sak 47/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 52/09 Utval for plan og utvikling /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 09/984 Arkiv: 231 D11 LEIGESATSAR I BELEHALLI 2010 Vedlegg: Framlegg til leigesatsar for 2010 Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Leigesatsane for Belehalli for tilfeldig utleige vert godkjent av kommunestyret i samband med budsjettet kvart år. Det har vore vanleg å regulere leigeprisane i takt med løns- og prisstigning. Kommunen sine kostnader med drift av Belehalli er i stor grad relatert til løn, energi og nokre vedlikehaldskostnader. Desse kostnadene aukar jamt og det er ut i frå dette naturleg å auke leigeprisane tilsvarande. VURDERING Leigeprisane for 2010 er i framlegg til leigesatsar for 2010 sett opp med 5% stigning. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune aukar leigesatsane for Belehalli med 5% frå 2009 til 2010 i tråd med vedlagt oppsett over leigesatsar for Belehalli. Utval for plan og utvikling : Utvalet røysta over rådmannen si tilråding.

24 Sak 47/09 Balestrand kommune aukar leigesatsane for Belehalli med 5% frå 2009 til 2010 i tråd med vedlagt oppsett over leigesatsar for Belehalli. Formannskapet : Det vart røysta over tilrådinga frå utvalet. Balestrand kommune aukar leigesatsane for Belehalli med 5% frå 2009 til 2010 i tråd med vedlagt oppsett over leigesatsar for Belehalli.

25 Sak 48/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 50/09 Utval for plan og utvikling /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Åge Skrede Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 09/982 GEBYRREGULATIV TIL PLAN OG BYGNINGSLOVA 2010 Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Plan og bygningslova 109 SAKSOPPLYSNINGAR Det er lagt opp til 5 % auke i gebyrsatsane. Dette fører til følgjande gebyr i vanlege byggesaker: Type sak Bustadhus Tilbygg under 30 m Tilbygg over 30 m Garasje Fritidshus VURDERING Rådmannen si tilråding: Satsane i gybyrregulativet til Plan og bygningslova vert auka med 5 % frå 2009 til 2010 Utval for plan og utvikling :

26 Sak 48/09 Utvalet røysta over rådmannen si tilråding. Satsane i gybyrregulativet til Plan og bygningslova vert auka med 5 % frå 2009 til 2010 Formannskapet : Det vart røysta over tilrådinga frå utvalet. Satsane i gybyrregulativet til Plan og bygningslova vert auka med 5 % frå 2009 til 2010

27 Sak 50/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 56/09 Utval for plan og utvikling /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 09/1089 GEBYRREGULATIV OG GEBYRSATSAR - MATRIKKELLOVA Vedlegg: Forslag til gebyr etter matrikkellova for Balestrand kommune 2010 Bakgrunn: Lovheimel: Matrikkellova 32, forskrift 16 SAKSOPPLYSNINGAR Frå vert delingslova erstatta med matrikkellova. Det nye regelverket stiller nye krav til sakshandsaming og føring av matrikkelen. Det vert mellom anna sett strengare krav til tidsfristar for fullføring av rekvirerte oppmålingsforretningar, og strengare krav til dokumentasjon som skal leggast til grunn for føring i matrikkelen. Etter den nye lova vert det no lagt til grunn at rekvirerte kart- og delingsforretningar skal vere avslutta innan 16 veker etter at alle løyve er gitt. Om denne fristen ikkje vert helde skal gebyret bli redusert med ein tredjedel. I forskrift til matrikkellova er det lagt opp til at kommune kan vedta eigen forskrift som opphever denne fristen i vinterhalvåret. Dette vert lagt fram som eiga sak om dette på eit seinare tidspunkt. For saker som er rekvirert etter at den nye matrikkellova vert sett i verk , kan ikkje dagens gebyrregulativ etter delingslova nyttast. Balestrand kommune må difor vedta nytt gebyrregulativ for å kunne ta lovleg gebyr etter det nye lovverket. Det vert vist til vedlagt framlegg til gebyrregulativ med gebyrsatsar for 2010.

28 Sak 50/09 VURDERING Forslag til gebyr etter matrikkellova byggjer på Geoforum sin mal. Denne malen vert truleg nytta av dei fleste kommunane i landet. Geoforum har laga malen etter bestilling frå Statens kartverk. I premissene for matrikkellova er det lagt opp til at kommunen gjennom gebyr skal få dekka sine kostnader med arbeid etter lova. Det nye regulativet er forenkla ved at ein ikkje har så mange arealklasseinndelingar som tidlegare. Satsane i den nye regulativet er basert på det gamle regulativet. Ein har valt og ikkje auke gebyra som følgje av den nye lova. Dette er gjort med bakgrunn i at auka tidsbruk som følgje av strengare krav til dokumentasjon vert kompensert av at ein i dag har meir effektivt utstyr til å utføre det oppmålingstekniske arbeidet (satellittbasert utstyr kontra teodolitt). Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune vedtek Gebyrregulativ for arbeid etter Matrikkellova for Balestrand kommune med gebyrsatsar for 2010 i samsvar med vedlagt forslag slikt gebyrregulativ. Utval for plan og utvikling : Utvalet røysta over rådmannen si tilråding. Balestrand kommune vedtek Gebyrregulativ for arbeid etter Matrikkellova for Balestrand kommune med gebyrsatsar for 2010 i samsvar med vedlagt forslag slikt gebyrregulativ. Formannskapet : Det vart røysta over tilrådinga frå utval for plan og utvikling. Balestrand kommune vedtek gebyrregulativ for arbeid etter matrikkellova for Balestrand kommune med gebyrsatsar for 2010 i samsvar med vedlagt forslag til slikt gebyrregulativ.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer