MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Harald N. Offerdal AP Sigrun Marit Dale AP Gudvin Steinar Haraldsson AP Aud Kari Isane SV Arnstein Menes SP Gunnvor Linde SP Gunnar Vervik SP Frode Bøthun KRF Anne Margrethe Kråvik KRF Råmund Nyhammer V Kari Bolstad V Lars Trygve Sæle H Einar Inge Målsnes H Siren Ese H Siv Midtbø Lidal H Kjetil Nesse H Kari Maria R. Fjærestad AP Knut U. Thue AP Kjellaug Brekkhus, rådmann Arne Abrahamsen, kommunalsjef for tekniske tenester Kari Rønnestad, kommunalsjef for oppvekst Margrethe Vie Myren, kommunalsjef for helse og omsorg Svein Feidje, økonomisjef Dato for innkalling: Merknader: Ekstrasak om kulturmidlar vert handsama som sak 73/14. Saker som vart handsama 54/14 73/14 Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Balestrand, Side 1 av 25

2 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 54/14 14/950 Møteplan for 1. halvår /14 14/850 Høyring - framlegg om å oppheve konsesjonslova og buplikta 56/14 14/216 Forslag til ny felles forskrift om open brenning i kommunane i kommunane Sogndal, Leikanger, Luster, Balestrand og Vik 57/14 13/140 Trafikktryggleiks- og gatebruksplan 58/14 12/807 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - rullering av handlingsprogram 59/14 13/691 Reguleringsplan for Holmamyrane bustadområde - endeleg vedtak 60/14 14/882 BETALINGSSATSAR FOR BARNEHAGANE FOR /14 14/883 BETALINGSSATSAR FOR SFO /14 14/884 BETALINGSSATSAR FOR KULTURSKULEN /14 14/942 Betaling for vaktmeisterteneste, matombringing og tryggleiksalarmar 64/14 14/947 Eigenbetaling for hjelp i heimen /14 14/867 Gebyrregulativ til Plan og bygningslova /14 14/875 GEBYR VATN, AVLØP OG FEIING/TILSYN 67/14 14/925 GEBYR SIMAS Side 2 av 25

3 68/14 14/938 LEIGESATSAR I BELEHALLI /14 14/939 REGULATIV FOR BRUK AV KOMMUNAL KAI /14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan /14 14/949 BUDSJETTENDRINGAR - BUDSJETT /14 13/688 Utvida grense for eigedomsskatt Val av takseringsprinsipp 73/14 14/955 Søknad om kulturmidlar 2014 Side 3 av 25

4 Orienteringar og drøftingar: Arbeid med rehabilitering av Høyangertunnelen på FV 55 Orientering frå dialogmøte med Statens vegvesen Skissert oppfølging frå kommunen si side med fokus på ambulanseberedskap og situasjonen for næringslivet, då i første rekke for Nesseplast AS og Sæle sag. Beredskap båtrute Orientering om møte båtberedskap i Midtre Sogn. Eriksdalen kraftverk Orientering om konsesjonskraft for Balestrand kommune frå Ikkje offentleg sak Orientering Side 4 av 25

5 54/14 Møteplan for 1. halvår 2015 Vedlagde møteplan blir vedteken slik den ligg føre. Vedlagde møteplan blir vedteken slik den ligg føre. 55/14 Høyring - framlegg om å oppheve konsesjonslova og buplikta Balestrand kommune går i mot å oppheve konsesjonslova og reglane om buplikt slik Landbruks- og matdepartementet legg opp til i framlegget som er sendt på høyring. Kommunen ser det som svært viktig at ein oppretteheld konsesjonslova og reglane om buplikt slik at ein kan ta i vare samfunnet sine langsiktige behov med omsyn til matproduksjon, til miljøet, busetjing, almenne naturverninteresser, utbyggjing og framtidige generasjonar. Balestrand kommune går i mot å oppheve konsesjonslova og reglane om buplikt slik Landbruks- og matdepartementet legg opp til i framlegget som er sendt på høyring. Kommunen ser det som svært viktig at ein oppretteheld konsesjonslova og reglane om buplikt slik at ein kan ta i vare samfunnet sine langsiktige behov med omsyn til matproduksjon, til miljøet, busetjing, almenne naturverninteresser, utbyggjing og framtidige generasjonar. Side 5 av 25

6 56/14 Forslag til ny felles forskrift om open brenning i kommunane i kommunane Sogndal, Leikanger, Luster, Balestrand og Vik Forslag til ny felles føresegn om open brenning i kommunane Sogndal, Leikanger, Luster, Balestrand og Vik vert vedteken slik den ligg føre Tilrådd (4 mot 1). Representanten Lars Trygve Sæle la fram framlegg til justert forskrift (vedlegg). Kommunestyret røysta alternativt over tilrådingane. Framlegget til Lars Trygve Sæle vart vedteken med 14 mot 3 røyster. Forslag til ny felles føresegn for Balestrand kommune vert vedteken i samsvar med framlagt forskrift. Vedteke (14 mot 3). 57/14 Trafikktryggleiks- og gatebruksplan Balestrand kommune vedtek Trafikktryggleiks- og gatebruksplan for Balestrand kommune i samsvar med vedlagt planframlegg sept. 2014, og med følgjande endringar som vert teke inn i plandokument og plankart skilt og merkeplan: 5.1 Skilting 30 km/t skilt i Sjøtunvegen vert teke vekk då det er soneskilting i sentrumsområdet. Blindvegskilt vert flytta lengre opp i Sjøtunvegen. Det vert skilta for snuplass i enden av Sjøtunvegen. Det vert skilta med tidsavgrensing for parkering på 4 timar i sentrum, samt skilta med soneskilt på fylkesvegen ned mot sentrum (Kaivegen) frå området etter avkjøringa til Kong Beles veg. Oppheving av sone vert ved krysset ved Nilsens plass. For følgjande parkeringsplassar vert skilta 2 timersparkering i tidsrommet 22:00-06:00; Lunde friområde, Sagatun skule, og Hittunsfjøra friområde. Det vert skilta for ny fotgjengarovergang ved Kong Beles veg ved Lærargata. Det vert skilta for einvegskjøring og innkjøring forbode for gateløpet ved Norsk Reiselivsmuseum. Side 6 av 25

7 5.3 Fartsreduserande tiltak Det vert lagt inn 3 ekstra fartshumpar i Fjærestadvegen/Skåsheimsvegen. 5.4 Merking av fotgjengarovergangar Fotgjengarovergangar med skilting i over Kong Beles veg ved Lærargata på sida mot Bøyum pensjonat, og ved overgang mot Gamle Essoen vert teikna inn på plankart skilt og merkeplan Gatelys Det vert skifta lysarmatur i eksisterande stoplar ved parkeringsplassen til Sagatun barnehage. Dersom dette ikkje gjev tilstrekkeleg lys vert det sett opp ekstra lysstolpe ved inngangsporten.. Handlingsprogrammet vert vedteke i samsvar med vedlagt HP, Det vert retningsgjevande for gjennomføring for åra Følgjande prosjekt vert teke høgde å jobbe vidare med, i samspel med aktuelle instansar, med tanke på å innarbeide dei i planen ved kommande rulleringar av planen: Sykkelparkering Konkret lokalisering og utforming. Kunstprosjekt vegvisarar som fargespor. Utforming av Nilsens plass. Representanten Knut U. Thue gjorde følgjande framlegg til tilleggspunkt under pkt 5.11: Det vert sett opp spegel i krysset Granliavegen, Skåsheimsvegen og Fjærestadvegen. Representanten Einar Målsnes gjorde følgjande framlegg til tilleggspunkt under pkt 5.1: Det vert sett opp skilt for parkering på området ved Bensen. Området blir også oppmerkt for parkering. Representanten Einar Målsnes gjorde følgjande framlegg til tilleggspunkt under pkt 5.1: Gatelys der straumframføring er kabla i bakken skal innarbeidast med kostnad i planen. Kommunestyret røysta over tilråding frå formannskapet med tilleggspunkta. Side 7 av 25

8 Balestrand kommune vedtek Trafikktryggleiks- og gatebruksplan for Balestrand kommune i samsvar med vedlagt planframlegg sept. 2014, og med følgjande endringar som vert teke inn i plandokument og plankart skilt og merkeplan: 5.1 Skilting 30 km/t skilt i Sjøtunvegen vert teke vekk då det er soneskilting i sentrumsområdet. Blindvegskilt vert flytta lengre opp i Sjøtunvegen. Det vert skilta for snuplass i enden av Sjøtunvegen. Det vert skilta med tidsavgrensing for parkering på 4 timar i sentrum, samt skilta med soneskilt på fylkesvegen ned mot sentrum (Kaivegen) frå området etter avkjøringa til Kong Beles veg. Oppheving av sone vert ved krysset ved Nilsens plass. For følgjande parkeringsplassar vert skilta 2 timersparkering i tidsrommet 22:00-06:00; Lunde friområde, Sagatun skule, og Hittunsfjøra friområde. Det vert skilta for ny fotgjengarovergang ved Kong Beles veg ved Lærargata. Det vert skilta for einvegskjøring og innkjøring forbode for gateløpet ved Norsk Reiselivsmuseum. Det vert sett opp skilt for parkering på området ved Bensen. Området blir også oppmerkt for parkering 5.3 Fartsreduserande tiltak Det vert lagt inn 3 ekstra fartshumpar i Fjærestadvegen/Skåsheimsvegen. 5.4 Merking av fotgjengarovergangar Fotgjengarovergangar med skilting i over Kong Beles veg ved Lærargata på sida mot Bøyum pensjonat, og ved overgang mot Gamle Essoen vert teikna inn på plankart skilt og merkeplan Gatelys Det vert skifta lysarmatur i eksisterande stoplar ved parkeringsplassen til Sagatun barnehage. Dersom dette ikkje gjev tilstrekkeleg lys vert det sett opp ekstra lysstolpe ved inngangsporten. Gatelys der straumframføring er kabla i bakken skal innarbeidast med kostnad i planen Andre tiltak Det vert sett opp spegel i krysset Granliavegen, Skåsheimsvegen og Fjærestadvegen.. Handlingsprogrammet vert vedteke i samsvar med vedlagt HP, Det vert retningsgjevande for gjennomføring for åra Følgjande prosjekt vert teke høgde å jobbe vidare med, i samspel med aktuelle instansar, med tanke på å innarbeide dei i planen ved kommande rulleringar av planen: Sykkelparkering Konkret lokalisering og utforming. Kunstprosjekt vegvisarar som fargespor. Utforming av Nilsens plass. Side 8 av 25

9 58/14 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - rullering av handlingsprogram Balestrand kommune vedtek i medhald av Plan og bygningslova 11-2 revisjon av handlingsprogram til Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i samsvar med vedlagt framlegg til handlingsprogram Balestrand kommune vedtek i medhald av Plan og bygningslova 11-2 revisjon av handlingsprogram til Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i samsvar med vedlagt framlegg til handlingsprogram /14 Reguleringsplan for Holmamyrane bustadområde - endeleg vedtak Balestrand kommune vedtek med heimel i Plan- og bygningslova Reguleringsplan for Holmamyrane bustadområde med følgjande endringar: Det vert teke inn i føresegnene som nytt 2.10 punkt under 2: Det skal bli tilrettelagt leikeområde for barn inne på kvart tun. Dette skal bli vist i situasjonsplan for tunet som skal følgje byggesøknadene. Side 9 av 25

10 Balestrand kommune vedtek med heimel i Plan- og bygningslova Reguleringsplan for Holmamyrane bustadområde med følgjande endringar: Det vert teke inn i føresegnene som nytt 2.10 punkt under 2: Det skal bli tilrettelagt leikeområde for barn inne på kvart tun. Dette skal bli vist i situasjonsplan for tunet som skal følgje byggesøknadene. 60/14 BETALINGSSATSAR FOR BARNEHAGANE FOR Betalingssatsane i barnehagane skal vere i tråd med sentralt fastsett maksimalpris. Dette fører til slike satsar i 2015: Dagar Sats kr. 2 dagar ,5 dagar dagar dagar dagar Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr.2 og 50 % for barn nr For dagbarn inntil 6 timar pr. dag vert betalinga kr pr. dag. For lengre opphald vert det betalt eit tillegg på kr. 23 pr. påbegynt time. 4. Det skal vere same foreldrebetalinga for barn over og under 3 år. 5. Ved for sein henting av barn vert det å betale ein sum, kr 185 for kvar påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV. 7. Foreldrebetalinga forfell den 20. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. Side 10 av 25

11 1. Betalingssatsane i barnehagane skal vere i tråd med sentralt fastsett maksimalpris. Dette fører til slike satsar i 2015: Dagar Sats kr. 2 dagar ,5 dagar dagar dagar dagar Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr.2 og 50 % for barn nr For dagbarn inntil 6 timar pr. dag vert betalinga kr pr. dag. For lengre opphald vert det betalt eit tillegg på kr. 23 pr. påbegynt time. 4. Det skal vere same foreldrebetalinga for barn over og under 3 år. 5. Ved for sein henting av barn vert det å betale ein sum, kr 185 for kvar påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV. 7. Foreldrebetalinga forfell den 20. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. 61/14 BETALINGSSATSAR FOR SFO Betalingssatsen for skulefritidsordninga vert auke med 4 %. Dette fører til slik betalingssats pr time i 2014: Kr. 30 pr. time. 2. Ved endring i opningstid kan rådmannen endre satsane i høve prinsippet om lik sats pr. time. 3. Det vert betalt for heile og halve timar Side 11 av 25

12 4. Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr. 2 og 50 % reduksjon for barn nr For dagbarn vert det betalt kr 43 pr. påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV 7. Foreldrebetalinga forfell den 20. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. 1. Betalingssatsen for skulefritidsordninga vert auke med 4 %. Dette fører til slik betalingssats pr time i 2014: Kr. 30 pr. time. 2. Ved endring i opningstid kan rådmannen endre satsane i høve prinsippet om lik sats pr. time. 3. Det vert betalt for heile og halve timar 4. Syskenmoderasjon vert gjeve med 30 % reduksjon for barn nr. 2 og 50 % reduksjon for barn nr For dagbarn vert det betalt kr 43 pr. påbegynt time. 6. Søknad om heil/delvis friplass vert å sende NAV 7. Foreldrebetalinga forfell den 20. i kvar månad. 8. Betalinga frå heimane kan regulerast i samband med utarbeiding av budsjett for komande år. 62/14 BETALINGSSATSAR FOR KULTURSKULEN 2015 Betalingssatsane for kulturskulen vert auka med 4 %, men ikkje for tilbod nr. 5. Dette fører til slike satsar for dei andre tilboda i 2015: 1. Instrumentalopplæring/einskildelev 20 min, 2 elevar 30 min, kr Instrumentalopplæring gruppe (3-6 elevar) 45 min. kr Gruppe 6 elevar eller meir, min kr Kurs born 15 t a` 45 min. kr Side 12 av 25

13 5. Kurs / vaksne 15 t a`60 min kr Syskenmoderasjon etter reglane: Søsken nr. 1: 15%, søsken nr. 2 eller fleire : 25 % 7. Det er same betalingssatsane for barn, ungdom og vaksne. Betalingssatsane for kulturskulen vert auka med 4 %, men ikkje for tilbod nr. 5. Dette fører til slike satsar for dei andre tilboda i 2015: 1. Instrumentalopplæring/einskildelev 20 min, 2 elevar 30 min, kr Instrumentalopplæring gruppe (3-6 elevar) 45 min. kr Gruppe 6 elevar eller meir, min kr Kurs born 15 t a` 45 min. kr Kurs / vaksne 15 t a`60 min kr Syskenmoderasjon etter reglane: Søsken nr. 1: 15%, søsken nr. 2 eller fleire : 25 % 7. Det er same betalingssatsane for barn, ungdom og vaksne. 63/14 Betaling for vaktmeisterteneste, matombringing og tryggleiksalarmar Det vert fastsett slike betalingssatsar for 2015: Vaktmeistartenester: kr. 137,- pr. time Matombringing: kr. 93,- pr. middag fritt tilkøyrt Side 13 av 25

14 Det vert fastsett slike betalingssatsar for 2015: Vaktmeistartenester: kr. 137,- pr. time Matombringing: kr. 93,- pr. middag fritt tilkøyrt 64/14 Eigenbetaling for hjelp i heimen 2015 Eigenbetalinga for hjelp i heimen vert auka med.4.. %. Dette fører til slike betalingssatsar for 2015: Timesats inntil Ab. for 8 t/besøk Skattbar netto inntekt 7 t/besøk pr mnd eller meir pr mnd Inntil 2 G G-3G G-4G G-5G over 5 G Dei som mottek hjelp i heimen med 7 besøk/time eller mindre pr. mnd. betalar ein pris pr. besøk/time i samsvar med tabellen over. 2. Dei som mottek hjelp i heimen med 8 besøk/timar eller meir pr. mnd. betalar eit fast abonnement. Det faste abonnementskravet vert berre stansa ved avvikling av tilbodet, eller ved samanhengande avbrot på minimum ein månad. 3. Rådmannen kan i særskilde høve fråvika reglane for eigenbetaling. 4. Sporadiske besøk til heimar som elles ikkje mottek regelmessig heimesjukepleie/heimehjelp fører ikkje til krav om eigenbetaling. 6. Dei nye betalingssatsane gjeld frå Samrøystes Side 14 av 25

15 Eigenbetalinga for hjelp i heimen vert auka med.4.. %. Dette fører til slike betalingssatsar for 2015: Timesats inntil Ab. for 8 t/besøk Skattbar netto inntekt 7 t/besøk pr mnd eller meir pr mnd Inntil 2 G G-3G G-4G G-5G over 5 G Dei som mottek hjelp i heimen med 7 besøk/time eller mindre pr. mnd. betalar ein pris pr. besøk/time i samsvar med tabellen over. 2. Dei som mottek hjelp i heimen med 8 besøk/timar eller meir pr. mnd. betalar eit fast abonnement. Det faste abonnementskravet vert berre stansa ved avvikling av tilbodet, eller ved samanhengande avbrot på minimum ein månad. 3. Rådmannen kan i særskilde høve fråvika reglane for eigenbetaling. 4. Sporadiske besøk til heimar som elles ikkje mottek regelmessig heimesjukepleie/heimehjelp fører ikkje til krav om eigenbetaling. 6. Dei nye betalingssatsane gjeld frå Samrøystes 65/14 Gebyrregulativ til Plan og bygningslova 2015 Forslag til gebyrregulativ til Plan og bygningslova for 2015 vert vedteke. Forslag til gebyrregulativ til Plan og bygningslova for 2015 vert vedteke. Side 15 av 25

16 66/14 GEBYR VATN, AVLØP OG FEIING/TILSYN VATN: AVLØP: FEIING / TILSYN: Fastleddet i 2015 vert sett til kr 771,- eks. mva Pris pr. m 3 i 2015 vert sett til 9,00 eks. mva Tilknytingsgebyret vert uendra. Fastleddet i 2015 vert sett til 300,- eks. mva Pris pr. m 3 i 2015 vert sett til 3,50 eks. mva Tilknytingsgebyret vert uendra. Årleg gebyr for feiing/tilsyn for 2015 vert sett til: 578,- + mva for feiing kvart år 347,- + mva for feiing anna kvart år 231,- + mva for feiing fjerde kvart år VATN: AVLØP: FEIING / TILSYN: Fastleddet i 2015 vert sett til kr 771,- eks. mva Pris pr. m 3 i 2015 vert sett til 9,00 eks. mva Tilknytingsgebyret vert uendra. Fastleddet i 2015 vert sett til 300,- eks. mva Pris pr. m 3 i 2015 vert sett til 3,50 eks. mva Tilknytingsgebyret vert uendra. Årleg gebyr for feiing/tilsyn for 2015 vert sett til: 578,- + mva for feiing kvart år 347,- + mva for feiing anna kvart år 231,- + mva for feiing fjerde kvart år Side 16 av 25

17 67/14 GEBYR SIMAS Satsane for renovasjon i Kapittel 6 i «Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 renovasjon og kloakkslam vert auka med 2,5 % frå 2014 til Satsane for renovasjon i Kapittel 7 i «Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 renovasjon og kloakkslam vert uendra frå 2014 til Satsane for renovasjon i Kapittel 6 i «Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 renovasjon og kloakkslam vert auka med 2,5 % frå 2014 til Satsane for renovasjon i Kapittel 7 i «Betalingsregulativ for gebyr etter ureiningslova 26 og 34 renovasjon og kloakkslam vert uendra frå 2014 til /14 LEIGESATSAR I BELEHALLI 2015 Balestrand kommune aukar leigesatsane for Belehalli med 4% frå 2014 til 2015 i tråd med vedlagt oppsett over leigesatsar for Belehalli. Balestrand kommune aukar leigesatsane for Belehalli med 4% frå 2014 til 2015 i tråd med vedlagt oppsett over leigesatsar for Belehalli. Side 17 av 25

18 69/14 REGULATIV FOR BRUK AV KOMMUNAL KAI 2015 Balestrand kommune fastset betalingssatsane bruk av kommunal kai for 2015 i samsvar med vedlagd «Regulativ for kaileige for 2015». Balestrand kommune fastset betalingssatsane bruk av kommunal kai for 2015 i samsvar med vedlagd «Regulativ for kaileige for 2015». 70/14 Budsjett 2015, økonomiplan Årsbudsjett 2015, økonomiplan for Balestrand kommune drift vert vedteke i samsvar med rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av (vedlegg) Tabell 1A og 1B (s. 5 og 6) samt dei endringane som fylgjer av «budsjettnotat 1, » (vedlegg), og med slik endring: 2. Årsbudsjett 2015, økonomiplan for Balestrand kommune investering vert vedteke i samsvar med rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av (vedlegg), tabell s. 66 og 67. Låneramma for 2015 vert ut frå dette sett til kr Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre låneopptak. 3. Ved utrekning av forskot på skatt av inntekt og skatt av formue skal ein nytta høgaste lovlege skatteprosent. 4. For eigedomsskatt 2015 blir det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk og fast eigedom i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygd på byvis, jf. Eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav e. Kva som blir rekna som «klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygd på byvis» er definert i kommunestyrevedtak , jf. Sak 1/06. Eigedomsskatt vert rekna etter 7 promille. Alle sjølvstendige bustaddeler skal ha eit botnfrådrag på 90% som blir trekt ifrå takstgrunnlaget, jf. Eigedomsskattelova 11 andre ledd. Kommunen gjev fritak for eigedomsskatt i samsvar med 5 og 7 jf. liste av Eigedomsskatt og kommunale avgifter blir å skriva ut i 2 terminar med forfall 20. april og 20. oktober. Side 18 av 25

19 5. For år 2015 skal det nyttast marginavsetjing på 9% på forskotsskatt og forskotstrekk. 6. Administrasjonen får på bakgrunn av dette ansvar for å retta opp tekstdokument, og utarbeide budsjett- og økonomiplandokument som tilfredsstiller forskriftsmessige krav. Budsjettet blir vedteke som netto utgifts- og inntektsramme for det einskilde budsjettansvarsområde. Tilrådd 3 mot 2 røyster. Arnstein Menes gjorde følgjande framlegg: Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt Oppretthalde Fjordtun oppvekstsenter Oppretthalde Nesse oppvekstsenter Reduksjon 50% stilling Reduksjon 50% stilling, andre funksjonar sentral.adm. Opplæringstiltak alle einingar Kjøyregodtgjering opplæring Tilskot Balejazz Kulturskulen Stillingar pleie og omsorg Tilleggsløyving Sagatun skule Reduksjon administrative tenester Næringssjef 50%, oppseiing 1.april Bokbåten Tilskot norskopplæring EØS-borgarar Utsett innføring av eigedomsskatt Nytt punkt 6. Følgjande moment skal vere førande for arbeid med skulebruksplanen. - Skulestrukturen ligg fast for skuleåra 2015/16 og 2016/17. - Innan mars 2016 skal det utarbeidast ein skulebruksplan for Balestrand kommune der ein skal: o Skape ei føreseieleg framtid for skuleborna i Balestrand kommune. o Sjå på oppretting av oppvekstsenter i sentrum, med samlokalisering av skule og barnehage ved Sagatun skule. o Vurdere ulike modellar for leiing på tvers av dei 3 oppvekstsentra. - Arbeidet skal organiserast i eit prosjekt med dei tre rektorane, kommunalsjef for oppvekst, tillitsvalde og foreldrerepresentantar. - Endringane som kjem fram av dette arbeidet skal vedtakast i god tid før ein handsamar budsjett for Side 19 av 25

20 Frode Bøthun gjorde følgjande framlegg: Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt Fjordtun ut skuleåret 14/ Nesse ut skuleåret 14/ Redusert kutt Sagatun Utsett innføring av eigedomsskatt Redusert overføring rådmann/fellesstenestene Reduksjon overføring Balejazz Sigrunn Dale gjorde følgjande framlegg: Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt Fjordtun ut skuleåret 14/ Nesse ut skuleåret 14/ Red. kostnader med taksering - eigedomsskatt Nytt punkt 6: Det skal umiddelbart setjast i gang arbeid med skulebruksplan. Nytt punkt 7: Rådmannen får i oppdrag å utarbeide plan for ytterlegare varige resultatbetringar på minst 4 millionar kroner. Planen skal leggast fram til handsaming i kommunestyret på møtet i juni Nytt punkt 8: Kommunestyret ber om ei utgreiing til kommunestyret som dokumenterer både konsekvensane av budsjettreduksjonane ved Sagatun skule og eventuelle behov for styrkingstiltak. Aud Kari Isane gjorde følgjande framlegg til nytt punkt 6 om skulebruksplanen fremma av Sigrun Dale: Tillegg til nytt punkt 6 Inn i skulebruksplanen skal ein jobbe med å søke støtte til å opprette ein pilot for oppretting av eit småbarnpedagogisk utviklingssenter der og 7. åringane inngår saman med barnehagealderen. Det vart helde gruppemøte. Lars Trygve Sæle gjorde følgjande framlegg til nytt punkt: Nytt punkt 9: Kommunestyret ber om ei utgreiing til formannskapet som dokumenterer dei økonomiske konsekvensane og eventuelle styrkingstiltak som må gjerast på Sagatun ved flytting av grendaskulane Side 20 av 25

21 Saka vart deretter teke opp til røysting: Kommunestyret røysta først over punkt 1 og framlegga til dette punktet. Det vart først røysta over framlegget frå Arnstein Menes. Dette vart ikkje vedteke med 5 mot 12 røyster. Det vart deretter røysta over framlegget frå Frode Bøthun. Dette vart ikkje vedteke med 2 mot 15 røyster. Det vart deretter røysta over framlegget frå Sigrun Dale. Dette vart vedteke med 10 mot 7 røyster. Det var deretter røysta samla over punkta 2 til 5 som framlagt frå formannskapet. Desse punkta vart vedteke samrøystes. Det vart deretter røysta alternativt over nytt punkt 6 fremma av Sigrun Dale og Arnstein Menes. Framlegget frå Sigrun Dale vart vedteke med 12 mot 5 røyster. Det vart deretter røysta over tillegg til nytt punkt 6 fremma av Aud Kari Isane. Dette vart samrøystes vedteke. Det vart deretter røysta over nytt punkt 7 fremma av Sigrun Dale. Dette vart samrøystes vedteke. Det vart deretter røysta over nytt punkt 8 fremma av Sigrun Dale. Dette vart samrøystes vedteke. Det vart deretter røysta over nytt punkt 9 fremma av Lars Trygve Sæle. Dette vart samrøystes vedteke. Det var deretter røysta over punkt 10 som framlagt frå formannskapet. Dette vart samrøystes vedteke. Det vart til slutt røysta over budsjettet samla med desse vedtekne endringane. Det vart då vedteke med 12 mot 5 røyster. Representanten Arnstein Menes varsla at det ville bli fremma lovlegkontroll på vedtaket. Dette vil bli fremma skriftleg innan fristen på 3 veker. 1. Årsbudsjett 2015, økonomiplan for Balestrand kommune drift vert vedteke i samsvar med rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av (vedlegg) Tabell 1A og 1B (s. 5 og 6) samt dei endringane som fylgjer av «budsjettnotat 1, » (vedlegg), og med slik endring: Side 21 av 25

22 Fjordtun ut skuleåret 14/ Nesse ut skuleåret 14/ Red. kostnader med taksering - eigedomsskatt Årsbudsjett 2015, økonomiplan for Balestrand kommune investering vert vedteke i samsvar med rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av (vedlegg), tabell s. 66 og 67. Låneramma for 2015 vert ut frå dette sett til kr Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre låneopptak. 3. Ved utrekning av forskot på skatt av inntekt og skatt av formue skal ein nytta høgaste lovlege skatteprosent. 4. For eigedomsskatt 2015 blir det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk og fast eigedom i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygd på byvis, jf. Eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav e. Kva som blir rekna som «klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygd på byvis» er definert i kommunestyrevedtak , jf. Sak 1/06. Eigedomsskatt vert rekna etter 7 promille. Alle sjølvstendige bustaddeler skal ha eit botnfrådrag på 90% som blir trekt ifrå takstgrunnlaget, jf. Eigedomsskattelova 11 andre ledd. Kommunen gjev fritak for eigedomsskatt i samsvar med 5 og 7 jf. liste av Eigedomsskatt og kommunale avgifter blir å skriva ut i 2 terminar med forfall 20. april og 20. oktober. 5. For år 2015 skal det nyttast marginavsetjing på 9% på forskotsskatt og forskotstrekk. 6. Det skal umiddelbart setjast i gang arbeid med skulebruksplan. Inn i skulebruksplanen skal ein jobbe med å søke støtte til å opprette ein pilot for oppretting av eit småbarnpedagogisk utviklingssenter der og 7. åringane inngår saman med barnehagealderen. 7. Rådmannen får i oppdrag å utarbeide plan for ytterlegare varige resultatbetringar på minst 4 millionar kroner. Planen skal leggast fram til handsaming i kommunestyret på møtet i juni Kommunestyret ber om ei utgreiing til kommunestyret som dokumenterer både konsekvensane av budsjettreduksjonane ved Sagatun skule og eventuelle behov for styrkingstiltak. 9. Kommunestyret ber om ei utgreiing til formannskapet som dokumenterer dei økonomiske konsekvensane og eventuelle styrkingstiltak som må gjerast på Sagatun ved flytting av grendaskulane Administrasjonen får på bakgrunn av dette ansvar for å retta opp tekstdokument, og utarbeide budsjett- og økonomiplandokument som tilfredsstiller forskriftsmessige krav. Budsjettet blir vedteke som netto utgifts- og inntektsramme for det einskilde budsjettansvarsområde. Vedteke 12 mot 5 røyster. Side 22 av 25

23 71/14 BUDSJETTENDRINGAR - BUDSJETT Budsjettendring driftsbudsjettet 2014: Ansvar Tekst Beløp 300 Redusert utgift kommunedelplan Esefjorden kr Redusert bruk av disposisjonsfond kr Budsjettendring investeringsbudsjettet 2014: Prosjektnr. Tekst Beløp 713 Omsorgsbustader Bale redusert investering kr Omsorgsbustader Bale redusert tilskot kr Omsorgsbustader Bale redusert MVA kompensasjon kr Omsorgsbustader Bale redusert låneopptak kr Klatrepart - auka utgift kr Klatrepart - tilsagn spelemidlar kr Klatrepart - tilsagn tilskot sparebakstiftinga kr Mottatt avdrag på utlån frå Kraftfond 2 kr Avdrag avsett til Kraftfond 2 kr Formidlingslån kr Bruk av lån Husbanken kr Mottatt avdrag på formidlingslån kr Betalt avdrag til Husbanken kr Kontrollsum kr - Side 23 av 25

24 1. Budsjettendring driftsbudsjettet 2014: Ansvar Tekst Beløp 300 Redusert utgift kommunedelplan Esefjorden kr Redusert bruk av disposisjonsfond kr Budsjettendring investeringsbudsjettet 2014: Prosjektnr. Tekst Beløp 713 Omsorgsbustader Bale redusert investering kr Omsorgsbustader Bale redusert tilskot kr Omsorgsbustader Bale redusert MVA kompensasjon kr Omsorgsbustader Bale redusert låneopptak kr Klatrepart - auka utgift kr Klatrepart - tilsagn spelemidlar kr Klatrepart - tilsagn tilskot sparebakstiftinga kr Mottatt avdrag på utlån frå Kraftfond 2 kr Avdrag avsett til Kraftfond 2 kr Formidlingslån kr Bruk av lån Husbanken kr Mottatt avdrag på formidlingslån kr Betalt avdrag til Husbanken kr Kontrollsum kr - 72/14 Utvida grense for eigedomsskatt Val av takseringsprinsipp Ved utlikning av eigedomsskatt vel Balestrand kommune å bruke ordinær taksering på alle eigedommar Tilrådd 4 mot 1 røyst. Sigrun Dale fremma rådmannen sin opprinnelege tilråding. Kommunestyret røysta alternativt over tilråding frå formannskapet og framlagd tilråding frå Sigrun Dale. Tilrådinga frå Sigrun Dale vart vedteken 12 mot 5 røyster. Side 24 av 25

25 Ved utlikning av eigedomsskatt vel Balestrand kommune å bruke skatteetaten sitt formuegrunnlag som grunnlag for eigedomsskatt på bustader. I samband med innføring av eigedomsskatt i heile kommune skal det gjennomførast ny allmenn taksering på alle eigedommar. Vedteke med 12 mot 5 røyster. 73/14 Søknad om kulturmidlar 2014 Balestrand kommune gjev Styret til Bygdahuset kr i tilskot til å gjennomføre naudsynleg omstilling av drift og vedlikehald av huset. Summen, kr vert overført til bankkontonr Kommunestyret røysta over framlagd tilråding Balestrand kommune gjev Styret til Bygdahuset kr i tilskot til å gjennomføre naudsynleg omstilling av drift og vedlikehald av huset. Summen, kr vert overført til bankkontonr Side 25 av 25

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1.

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 04.12.2014 Sak: 70/14 Resultat: Arkivsak: 14/479 Tittel: Protokoll: Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018 Handsaming: Arnstein Menes gjorde følgjande framlegg:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 31.10.13 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Kl: 16.30 17.50 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Harald N. Offerdal Sigrun Marit Dale Kari Maria R.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 29.01.2015 Kl: 16.30 20.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 21.01.15 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011.

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2007 Sak: 95/07 Resultat: Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Handsaming: Det vart vist til innkomne dokument i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Kl: 12.30 14.30

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Kl: 12.30 14.30 MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Kl: 12.30 14.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Knut Thue, leiar Kjetil Nesse Råmund Nyhamar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 03.12.2015 Kl: 16:30 20:30 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Espen Lennie Bøe Medlem Kari Maria Rutle Fjærestad FO

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 19.11.2015 Kl: 16:30-19:00 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal FO Espen Lennie Bøe Kari Maria Rutle Fjærestad Antonella Patricia

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 13.12.2018 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 43/18 18/1239 2. gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.05.2015 Kl: 16.30 18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 13.05.15 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2015 Kl: 09:00-15:00 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Medlem Nestleder Medlem Arnstein Menes Lars Trygve Sæle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Pedagogisk rådgjevar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 53/11 11/826 Protokoll: EIGENBETALING FOR HJELP I HEIMEN 2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 53/11 11/826 Protokoll: EIGENBETALING FOR HJELP I HEIMEN 2012 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16.30 17.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 52/11 11/711 Protokoll:

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.09.2016 Kl: 13:00-15:450 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Medlem Nestleder Arnstein Menes Lars Trygve

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Kl: 16.30 20.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 29.11.13 Merknader: Saker som

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: FORMANNSKAPSSALEN 28. NOVEMBER 2013 08.30 13.30 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Forfall FO FO FO

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Forfall FO FO FO MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 01.10.2015 Kl: 16:30-18:30 Funksjon Leiar Vara Vara Vara Namn Harald N. Offerdal Arnstein Menes Frode Bøthun Anne Margrethe Kråvik Frode Kleppe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/140. Trafikktryggleiks- og gatebruksplan

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/140. Trafikktryggleiks- og gatebruksplan SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaksnr.: 13/140 Arkiv: 144 Q14 Trafikktryggleiks- og gatebruksplan Vedlegg: Trafikktryggleiks og gatebruksplan, sept. 2014 Handlingsprogram, 18.11.14 Uttaler

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL 1 av 6 OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2018 Kl: 12:20-14:50 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald Norvald Offerdal Medlem Arnstein Menes Medlem Lars Trygve

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 68/12 12/875 Protokoll: Deltaking i nytt reisemålsselskap i Sogn; aksjekjøp og 3-årige marknadsbidrag

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 68/12 12/875 Protokoll: Deltaking i nytt reisemålsselskap i Sogn; aksjekjøp og 3-årige marknadsbidrag MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 66/12 12/898 Protokoll: Møteplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 19.06.2014 Kl: 16.30 19.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 12.06.14 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: 12.30

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: 12.30 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 06.12.2011 Kl: 12.30 Medlemmer: Forfall: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Kari Bolstad Gudvin Haraldsson Ann Margrethe Kråvik

Detaljer

Saksframlegg Valle kommune

Saksframlegg Valle kommune Saksmappenr: 2017/575-1 Arkiv: 145 Sakshandsamar: Laila Rysstad Saksframlegg Valle kommune Saksnummer Utval Møtedato 11/17 Eldrerådet 04.12.2017 27/17 Arbeidsmiljøutvalet 05.12.2017 20/17 Administrasjonsutvalet

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2011 Tid: etter adm.utv. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/699 PROTOKOLL: SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN HOLMAMYRANE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Kl: 16.30 20.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Kl: 16.30 20.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Kl: 16.30 20.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.10.14 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: Rådhuset Møtedato: 06.12.2011 Kl: 12.30 16.30 Medlemmer: Sigrunn Dale, leiar Renate Rendedal Hanna Menes Siv Midtbø Lidal Siren Ese Forfall: Hanna Menes

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: 1.1. Første år i Økonomiplanen gjeld som årsbudsjett for 2014. 1.2. Ørsta kommune si netto driftsramme i 2014(fordeling drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A 1.3.

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret Arkiv: K1-151 JournalpostID: 17/9988 Sakshandsamar: Haugstad, Nina Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2014 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.04.2012 Kl: 12.30 14.20 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Råmund Nyhammer FO Medlem Siv Midtbø Lidal FO Varamedlem Kari Bolstad Råmund Nyhammer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Råmund Nyhammer FO Medlem Siv Midtbø Lidal FO Varamedlem Kari Bolstad Råmund Nyhammer MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.08.2015 Kl: 09:00-11:30 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Nestleder Medlem Arnstein Menes Frode Bøthun Medlem Råmund Nyhammer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 22.05.2017 Kl: 16:30 18:30 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Espen Lennie Bøe Kari Maria Rutle Fjærestad Antonella Patricia

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Aud Kari Isane FO Varamedlem Hanna Menes Aud Kari Isane Varamedlem Øivind Sjøtun Fagermoen Lars Trygve Sæle

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Aud Kari Isane FO Varamedlem Hanna Menes Aud Kari Isane Varamedlem Øivind Sjøtun Fagermoen Lars Trygve Sæle MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Kl: 10:30-14:00 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Arnstein Menes Medlem Lars Trygve Sæle FO Nestleder Frode

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet. MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 02.10.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Kommunelege Gunnar Engan

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/ Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/2401-42 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 * Tilråding: Samrøystes: Tilråding med 8 røystes (4 Ap, 2 Sp, Krf, V): Samrøystes:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 44/11 11/630 Protokoll: RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 44/11 11/630 Protokoll: RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.11.2011 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 44/11 11/630 Protokoll: RULLERING

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 04.11.2015 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 48/11 11/831 Protokoll: SØKNAD OM FRITAK FRÅ FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 48/11 11/831 Protokoll: SØKNAD OM FRITAK FRÅ FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 31.10.2011 Tid: 20:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 48/11 11/831 Protokoll: SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 09.03.2010 Kl: 12.30 13.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 02.03.10 Merknader: Saker

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet Kommunestyret. Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet Kommunestyret. Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet 14.11.2017 Kommunestyret Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 17/750-8 Budsjett 2018 Kort samandrag: Rådmannen sitt

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Behandling i Formannskapet den

Behandling i Formannskapet den Behandling i Formannskapet den 02.12.2010 Elisabeth Eide Tharaldsen (Frp) sette fram følgjande forslag til innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene, driftsutgiftene og rammene i budsjettet

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.12.2016 Kl: 16:30 21:15 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Nestleder Espen Lennie Bøe Kari Maria Rutle Fjærestad Antonella

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014 Satsane gjeld frå 01.01.2014 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 4. desember 2013 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 55/14 14/850 Høyring - framlegg om å oppheve konsesjonslova og buplikta

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 55/14 14/850 Høyring - framlegg om å oppheve konsesjonslova og buplikta MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/14 14/950 Møteplan for 1. halvår

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013 Satsane gjeld frå 01.01.2013 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 5. desember 2012 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 040/18 Rådet for eldre og menneske med nedsett

Saksnr. utval Utval Møtedato 040/18 Rådet for eldre og menneske med nedsett GAULAR KOMMUNE Arkiv: FE - 231 Saksmappe: 18/1839 JournalpostID: 18/12117 Sakshandsamar: Gro Bjørvik Dato: 06.11.2018 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 040/18 Rådet for eldre og menneske med nedsett

Detaljer

Saksprotokoll. Sak: 84/18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Sak: 84/18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utval: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2018 Arkivsak: 18/1743 Sak: 84/18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 TILRÅDING frå formannskapet til kommunestyret: 1. A. Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 66/08 08/1822 MØTEPLAN FOR

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 15.01.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 10.03.2009 Kl: 12.30 14.30 Medlemar: Forfall: Varamedlema: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Alle Rådmann Vidar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00-1330 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Bjørn Wang MEDL V

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Bjørn Wang MEDL V Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 28.10.2013 Tid: 14:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Budsjett 2019 og økonomiplan

Budsjett 2019 og økonomiplan Ål kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 18/02736-3 Saksbehandler Erika Maria Braaten Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 12.11.2018 67/18 2 Formannskapet 3 Kommunestyret

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresal Møtedato: 23.04.2015 Møtetid: 12:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet

Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet Selje kommune Arkiv: FE - 150 JournalpostID: 17/6052 Saksbehandlar: Ole Starheim Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet 23.11.2017 Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet 23.11.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 68/12 12/875 Deltaking i nytt reisemålsselskap i Sogn; aksjekjøp og 3-årige marknadsbidrag

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 68/12 12/875 Deltaking i nytt reisemålsselskap i Sogn; aksjekjøp og 3-årige marknadsbidrag MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 66/12 12/898 Møteplan 1. halvår 2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Knut U. Thue, leiar Kjetil Nesse Råmund Nyhamar Gabriel Slørdal Britt Kvam

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Knut U. Thue, leiar Kjetil Nesse Råmund Nyhamar Gabriel Slørdal Britt Kvam MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Kl: 12.30 13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Knut U. Thue, leiar Kjetil Nesse Råmund Nyhamar

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 112/18 Formannskapet Kommunestyret. Vedlegg i saka: Prisbok

Saksnr. utval Utval Møtedato 112/18 Formannskapet Kommunestyret. Vedlegg i saka: Prisbok FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-231 JournalpostID: 18/11141 Sakshandsamar: Myklebust, Annikken Dato: 15.11.2018 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 112/18 Formannskapet 26.11.2018 Kommunestyret Prisbok

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:15 Saksnr til og frå: 051/09-056/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 030 &02 Arkivsaksnr.: 14/1032. Lovlegkontroll av vedtak i kommunestyret i Balestrand kommune

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 030 &02 Arkivsaksnr.: 14/1032. Lovlegkontroll av vedtak i kommunestyret i Balestrand kommune SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 030 &02 Arkivsaksnr.: 14/1032 Lovlegkontroll av vedtak i kommunestyret i Balestrand kommune Vedlegg: Krav om lovlegkontroll av vedtak i Balestrand kommune

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.11.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2 Handsaming: Rådmannen viste til det utdelte notatet av 02.12.14 vedk. tilskot ikkje-kommunale barnehagar og rådde til at pkt. 14 vart endra til å lyde: Satsane for driftstilskot til ikkje-kommunale barnehagar

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Magny Lundeberg Medlem AP Bjørn Håvard Olsen Leiar AP Tone Gulliksen Øy Medlem SP

Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Magny Lundeberg Medlem AP Bjørn Håvard Olsen Leiar AP Tone Gulliksen Øy Medlem SP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 22.11.2018 Tidspunkt: 09:00 14:00 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar

Detaljer