Framlegg til BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framlegg til BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2016"

Transkript

1 Framlegg til BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2016 Vedtekne av Leikanger kommunestyre i møte , sak /15

2 Innhold Betalingssatsar i kulturskulen Foreldrebetaling i barnehagane for Foreldrebetaling i skulefritidsordninga for Regulering av satsar for eigenbetaling i pleie og omsorg for Handsaming av private reguleringsplanar og dispensasjonar Gebyr etter Matrikkellova Handsaming av byggesaker Årsgebyret for vatn Årsgebyret for avløp Årsgebyret for renovasjon og slamtømming Årsgebyret for feiing og bustadtilsyn Husleiger i kommunale bustader Utleige av kommunale bygg

3 Betalingssatsar i kulturskulen 2016 Gjeldande betalingssatsar for 2015 SAKSUTGREIING Sogn kulturskule har elevar frå Luster, Sogndal og Leikanger kommunar. Det er opp til den enkelte kommune å bestemma kva tilbodet skal kosta jf. samarbeidsavtalen om interkommunal kulturskule. I 2015 har kulturskulen desse satsane i Leikanger: Tilbod Pris Instrumentleige Gruppeundervisning (40 min pr veke) Individuell undervisning (20 min pr veke) Individuell dobbelttime (40 min pr veke) Kr 330,- pr. semester Kr 1.095,- pr. semester Kr ,- pr. semester Kr ,- pr. semester Det vert gitt 25% syskenmoderasjon på rimelegaste tilbod. Elevpengane vert betalt 1. mars og 1. oktober. Frivillige lag og organisasjonar betalar 80% av dei faktiske kostnadane ved kjøp av tenester i Rådmannen vil tilrå at satsane for 2016 vert auka med 10% avrunda opp til næraste heile fem kroner. Bakgrunnen for denne auken er å unngå for store kutt i tilboda. For kulturskulen sine elevar i Leikanger gjeld følgjande satsar i 2016: Tilbod Pris Instrumentleige Gruppeundervisning (40 min pr veke) Individuell undervisning (20 min pr veke) Individuell dobbelttime (40 min pr veke) Kr 365,- pr. semester Kr 1.205,- pr. semester Kr ,- pr. semester Kr ,- pr. semester Det vert gitt 25% syskenmoderasjon på rimeligaste tilbod. Elevpengane vert betalt 1. mars og 1. oktober. Frivillige lag og organisasjonar betalar 80% av dei faktiske kostnadane ved kjøp av tenester i

4 Foreldrebetaling i barnehagane for 2016 Forskrift om foreldrebetaling Gjeldande satsar for foreldrebetaling for 2015 Satsane for foreldrebetaling for 2015 vart sist regulert og er som fylgjer: 1. Satsane skal vera inntektsavhengige, der grensa mellom låg og høg sats for 2015 er sett til kr ,- med utgangspunkt i brutto skattbar inntekt ved siste skattelikning hausten Satsar for foreldrebetaling frå Høg sats Låg sats 100% plass % plass Dei kommunale barnehagane er stengde julafta, nyttårsafta og 4 veker i juli månad. 2. Betalingsfristen er den 15. i månaden, juli er betalingsfri. 3. Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 eller fleire. 4. Betaling for kjøp av einskilddagar vert sett til kr. 301,- per dag 5. Betaling for mat i dei kommunale barnehagane vert fastsett til kr. 328,- per månad for 100% plass og elles justert prosentvis etter opphaldstid. Stortinget har i løpet av 2015 innført to ordningar for redusert foreldrebetaling. Frå 1. mai 2015 vart det innført redusert foreldrebetaling på grunn av låg inntekt. Ingen skal betale meir enn 6% av brutto inntekt. Frå 1. august 2015 vart det innført gratis kjernetid med 20 timar per veke for 4 og 5 åringar for familiar med inntekt under kr ,- I framlegget til statsbudsjett er denne inntektsgrensa auka til kr ,- frå Desse 2 ordningane kan kombinerast. Vurdering: Som fylgje av at Stortinget i løpet av 2015 vedtok å innføra nasjonale ordningar for redusert foreldrebetaling for familiar med låg inntekt, meiner rådmannen det no er naturleg at kommunen tek bort den ordninga ein lokalt har hatt med høg og låg sats. I framlegget til statsbudsjett er det gjort framlegg om at maksprisen for 100% plass vert auka til 2.655,- per månad frå Rådmannen tilrår at ein nyttar denne betalingssatsen. Rådmann gjer vidare framlegg om at betaling for kjøp av mat i dei kommunale barnehagane vert uendra kr. 328,- per månad, men at satsen for kjøp av einskilddagar vert auka med 3% til kr. 310,- per dag. 4

5 I fylgje samarbeidsavtalen mellom Askedalen barnehage og Leikanger kommune skal den private barnehagen ha dei same betalingssatsane for opphald i barnehagen som det kommunestyret fastset for dei kommunale barnehagane. Barnehagane tilbyr 100 og 60% plass. Frå gjeld fylgjande satsar for foreldrebetaling i barnehagane i Leikanger kommune: % plass: kr ,- per månad 60% plass: kr ,- per månad 2. Betalinga gjeld for 11 månader i året, juli er betalingsfri. 3. Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 eller fleire. 4. Betaling for kjøp av einskilddagar vert sett til kr. 310,- per dag 5. Betaling for mat i dei kommunale barnehagane vert fastsett til kr. 328,- per månad for 100% plass og elles justert prosentvis etter opphaldstid. 6. I tillegg gjeld reglar fastsett av Stortinget om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling for familiar med låg inntekt. Dei kommunale barnehagane er stengde julafta, nyttårsafta og 4 veker i juli månad. Foreldrebetaling i skulefritidsordninga for 2015 Gjeldande tilbod og betalingssatsar for Skulefritidsordninga har desse opningstidene: SFO morgon Timar SFO etter skuletid Timar Sum timar Sum timar SFO vil vera open per veke

6 Innanfor opningstida for SFO er det tilbod om leksehjelp for 4. klasse. Hausten 2015 er status slik: Klasse Tidsrom for leksehjelp Timar per veke Elevar med leksehjelp Elevar i SFO Elevar i SFO m/leksehjelp Elevar per klasse (4) 23 (18) 0 (2) 34 (24) (7) 19 (21) 0 (4) 25 (27) (9) 19 (16) 0 (9) 27 (30) 4. Måndag ,00 11 (21) 12 (5) 8 (9) 31 (36) Fredag Tala i parentes var status hausten (41) 73 (60) 8 (24) 117 (117) For 2015 er det vedteke slik foreldrebetaling i skulefritidsordninga: Alternativ Innhald Pris 1 5 dagar per veke før og etter skuletid inkl. haustferie, vinterferie Kr og enkle fridagar i skuleruta. 2 For dei som nyttar leksehjelp som ein del av SFO-tilbodet Kr ,- leksehjelp 3 Kjøp av enkeltveker i skulen sin sommarferie minus 4 veker i juli Kr ,- som SFO er stengd. SFO er stengd i juleferien, (veslejulafta, julafta og dagane mellom jul og nyttår), påskeferien (måndag, tysdag og onsdag i påskeveka) og 4 veker i juli månad For alternativ 1 gjeld betalinga per månad i 11 månader. Juli er betalingsfri månad. For alternativ 2 gjeld betalinga per veke. Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon for 2. barn og 50% moderasjon for 3. eller fleire barn, dette gjeld og for alternativ 2. Satsen for matpengar kjem i tillegg til foreldrebetalinga. For 2015 utgjer dette kr. 56,- per. månad. Betaling for kjøp av enkeltdagar utgjer kr. 267,- per. dag. Vurdering: Tilbod om leksehjelp er gratis og ein del av tilbodet i SFO. Rådmannen vil tilrå at foreldrebetalinga for SFO vert auka med 3,0 % og at dei som nyttar skulefritidsordninga som ein del av SFO, får redusert sats med kr. 100,- per månad. Satsen for matpengar og kjøp av enkeltdagar vert auka med 3% 6

7 For gjeld fylgjande betalingssatsar for foreldrebetaling i skulefritidsordninga: Alternativ Innhald Pris 1 5 dagar per veke før og etter skuletid inkl. haustferie, Kr ,- vinterferie og enkle fridagar i skuleruta. 2 For dei som nyttar leksehjelp som ein del av SFO-tilbodet Kr ,- leksehjelp 3 Kjøp av enkeltveker i skulen sin sommarferie minus 4 veker Kr ,- i juli som SFO er stengd. SFO er stengd i juleferien, (veslejulafta, julafta og dagane mellom jul og nyttår), påskeferien (måndag, tysdag og onsdag i påskeveka) og 4 veker i juli månad For alternativ 1 gjeld betalinga per månad i 11 månader. Juli er betalingsfri månad. For alternativ 3 gjeld betalinga per veke. Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon for 2. barn og 50% moderasjon for 3. eller fleire barn, dette gjeld og for alternativ 2. Satsen for matpengar vert sett til kr. 58,- per månad. Betaling for kjøp av einskilddagar vert sett til kr. 275,- per dag Regulering av satsar for eigenbetaling i pleie og omsorg for Gjeldande satsar for Kurdøgnpris ved sjukeheimen I samband med fastsetjing av betalingssatsar for pleie- og omsorgstenesta skal kommunen kvart år i samband med budsjettvedtaket fastsetja kurdøgnprisen på sjukeheimen. Krav om eigenbetaling kan aldri overstiga denne satsen. Kurdøgnprisen vert utrekna ved å dividera netto driftsutgifter på tal godkjende plassar i institusjonen. Inntekter frå eigenbetaling vert halde utanfor. Med utgangspunkt i budsjettframlegget for 2016 og med 31 plassar, vert kurdøgnprisen i samsvar med retningslinene fastsett til kr ,- 2. Vederlag for opphald på Leikanger sjukeheim Korttidsopphald og dag/natt- opphald Maksimalsatsar for betaling for korttidsopphald og dag/nattopphald blir fastsett og regulert i tråd med forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v. frå Helse- og omsorgsdepartementet. For 2015 er satsane inntil kr 147,- pr. døgn for korttidsopphald og inntil kr 77,- pr. dag/natt-opphald. For opphald ved dagsenter for demente gjeld også summen kr. 77,- per dag. I framlegget til statsbudsjett er satsane auka til kr. 150,- per døgn for korttidsopphald og og kr. 80,- per dag/natt. Kommunen har tidlegare vedteke å nytta seg av dei til ei kvar tid gjeldande maksimalsatsane. Rådmannen gjer framlegg om at kommunen også for 2016 fylgjer desse betalingssatsane. 7

8 Langtidsopphald: Betaling for langtidsopphald blir fastsett og regulert i tråd med forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v. frå Helse- og omsorgsdepartementet. Ved utrekning av eigenbetaling for langtidsopphald skal ikkje vederlaget overstige dei reelle opphaldsutgiftene. I følgje forskrifta kan det krevjast 75% av inntekter svarande til grunnbeløpet i folketrygda fråtrekt eit fribeløp, som blir fastsett av Kongen. Betalinga skal avgrensast slik at den einskilde bebuar har att minst 25% av grunnbeløpet i folketrygda i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover grunnbeløpet i folketrygda kan det krevjast inntil 85%. Leikanger sjukeheim fastset eigenbetaling for langtidsopphald etter denne forskrifta. Bebuarar som, utan sjølv ynskjer det, vert lagt på dobbeltrom skal ved utrekning av betalinga få eit fribeløp på kr ,- per år (2015). I framlegget til statsbudsjett er fribeløpet auka til kr ,- Ved fastsetjing av vederlag vert sambuande handsama på lik line med ektefeller. Det vert gjeve frådrag for dokumenterte utgifter knytt til bustaden dei 6 første månadane etter ein har flytta inn på sjukeheimen med inntil kr ,- Dersom opphaldet varer lengre, og det er grunn til å rekna med at vedk. skal flytta tilbake til heimen, kan frådraget etter skriftleg søknad forlengast. 3. Regulering av leige av tryggleiksalarmar Når det gjeld ordninga med tryggleiksalarmar er Leikanger kommune knytt opp mot Alarmsentralen Sogn og Fjordane, som kommunen er deleigar av gjennom ein eigen selskapsavtale. Leikanger kommune leiger inn og disponerer 52 tryggleiksalarmar. Frå 2016 vert det overgang til digitale tryggleiksalarmar, noko som inneber ein ekstra abonnementskostad per apparat på kr. 19,- per månad. Det er ikkje varsla auke i sjølve leigeprisen kommunen har ved å leiga inn apparata. For at kommunen skal dekka inn sine kostnader med denne ordninga må ein auka prisen til brukar tilsvarande, frå kr. 222 til kr. 241,- per månad. Rådmannen tilrår at prisen brukarane må betala for tryggleiksalarm for 2016 vert sett til kr. 241,- per månad. 4. Regulering av matprisar/matombringing Kjøkenet på sjukeheimen gir tilbod til heimebuande eldre om kjøp av måltid på sjukeheimen eller bringing av middag heim. Prisen er den same for dei som får middagen bringa heim som for dei som kjem til sjukeheimen for å eta. For 2015 er satsane kr. 83,- for middag og kr. 36,- for frukost/kvelds. Prisen var uendra frå 2014 til Etterspurnaden etter matombringing har auka sidan Det er no ca 27 kundar + levering til tiltaka i Lundheim. Rådmannen vil tilrå at ein aukar prisane med 3% i 2016 til kr. 85 for middag og kr. 37 for frukost/kveldsmat. 5. Regulering av satsane i heimebasert omsorg Kommunen kan etter nærare reglar krevja vederlag for tenester i samsvar med Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 8

9 Vederlag for heimebaserte tenester i pleie og omsorg vart for 2015 fastsett til: Inntil 2G Kr 180,- i abonnement kr 45,- pr. time t.o.m. 4t/mnd. 2G-3G Kr 846,- kr 94,- 9 t / mnd. 3G-4G Kr 1.449,- kr 161,- 4G-5G Kr 1.899,- kr 211-5G-6G Kr 2.151,- kr 239,- Over 6G Kr 2.385,- kr 265,- For vaktmeistertenester som ikkje vert omfatta av forskrifta om eigenbetaling vert satsen fastsett til 139,- pr. time. Rådmann tilrår framhald av ordninga med å nytte abonnementsprinsippet der ein graderer eigenbetalinga etter inntekt. Etter gjeldande forskrift kan kommunen sjølv fastsetja storleiken på eigenbetalinga. Det er likevel slik at satsane ikkje må overstige kommunen sine eigne utgifter med ordninga. Det er vidare fastsett i gjeldande forskrift at brukarar av desse tenestene med inntekter inntil 2G ikkje skal betale meir enn kr.186,- per månad (2015). 2G utgjer per kr ,- I framlegget til statsbudsjett vert satsen auka til kr. 190,- per månad Rådmannen gjer framlegg om at ein nyttar høvet til å bruka maksimalprisen for dei med inntekter inntil 2G og at satsane elles vert auka med 3% Satsane for vederlag for heimebaserte tenester som kjem inn under Lov om kommunale helseog omsorgstjernester 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, vert etter dette slik: Inntil 2G Kr 190,- i abonnement kr 48,- pr. time t.o.m. 4t/mnd. 2G-3G Kr 873,- kr 97,- 9 t / mnd. 3G-4G Kr 1.494,- kr 166,- 4G-5G Kr 1.953,- kr 217-5G-6G Kr 2.214,- kr 246,- Over 6G Kr 2.457,- kr 273,- For vaktmeistertenester som ikkje vert omfatta av forskrifta om eigenbetaling aukar vederlaget frå kr 139,- per. time til kr. 143,- 1. Fastsetjing av kurdøgnspris Kurdøgnsprisen ved Leikanger sjukeheim vert for 2016 fastsett til kr ,- 2. Vederlag for opphald på Leikanger sjukeheim Korttidsopphald og dag/nattopphald Betaling for korttidsopphald og dag/nattopphald blir fastsett og regulert i tråd med forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v. frå Helse- og omsorgsdepartementet. Kommunen nyttar seg av maksimalprisane fastsett i forskrift. For 2016 vert dette kr. 150,- per døgn for korttidsopphald og inntil kr. 80,- per dag/nattopphald. For opphald ved dagsenter for demente gjeld også summen kr. 80,- per dag. 9

10 Langtidsopphald Betaling for langtidsopphald vert fastsett og regulert i tråd med forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v. fastsett av Helse- og omsorgsdepartementet. Ved fastsetjing av vederlag vert sambuande handsama på lik line med ektefeller. Det kan søkast om frådrag for dokumenterte utgifter knytt til bustaden dei 6 første månadane etter ein har flytta inn på sjukeheimen med inntil kr ,- Dersom opphaldet varer lengre, og det er grunn til å rekna med at vedk. skal flytta tilbake til heimen, kan frådraget etter skriftleg søknad forlengast. 3. Leige av tryggleiksalarm Månadsleiga vert fastsett til kr. 241,- 4. Satsar for kjøp av mat / matombringing frå sjukeheimen Satsane vert auka med 3% frå 2015 til Kjøp av middag: kr. 85,- Kjøp av frukost/kvelds: kr. 37,- 5. Regulering av satsar for heimebasert omsorg For brukarar med inntekt inntil 2G vert timeprisen auka til kr. 48,- og abonnement til kr. 190,- per månad. Satsane elles vert auka med 3% og fastsett til: Inntil 2G Kr 190,- i abonnement kr 48,- pr. time t.o.m. 4t/mnd. 2G-3G Kr 873,- kr 97,- 9 t / mnd. 3G-4G Kr 1.494,- kr 166,- 4G-5G Kr 1.953,- kr 217,- 5G-6G Kr 2.214,- kr 246,- Over 6G Kr 2.457,- kr 273,- For vaktmeistertenester som ikkje vert omfatta av forskrifta om eigenbetaling vert satsen fastsett til kr. 143,- per time. Handsaming av private reguleringsplanar og dispensasjonar Gjeldande satsar for 2015 Leikanger kommunestyre vedtok nytt gebyrregulativ for handsaming av private reguleringsplanar og dispensasjonar gjeldande frå 1.mars Ved endringa av plan- og bygningslova frå 1.juli 2009 vart dei tekniske krava til plandokumenta presiserte og auka. Satsane for handsaming av private reguleringsplanar og dispensasjonar vert auka med 3,0 %. 10

11 Dei nye satsane vert: Handsamingsgebyr kr 5.392,- Arealgebyr - minimum kr ,- Arealgebyr maksimum kr ,- Dispensasjonar kr ,- Mva. kjem i tillegg. Gebyr etter Matrikkellova Gjeldande satsar for 2015 Matrikkellova frå erstatta Delingslova som lovgrunnlag for kommunen sitt arbeid knytt til oppmåling og matrikkelføring. Matrikkellova 32 Offentlege gebyr og betaling for matrikkelopplysningar stadfester at kommunen kan ta gebyr for oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferdig av matrikkelbrev og anna arbeid etter lova etter regulativ fastsatt av kommunen sjølv. Gebyra skal etter ML 32 i sum ikkje vere høgare enn dei nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid, prisane skal fastsetjast etter sjølvkostprinsippet. Matrikkellova har medført auka arbeidsmengd for kommunane og auka krav til førebuing og sakshandsamingsrutinar knytt til oppmåling og matrikkelføring. Fleire av arbeidsoppgåvene etter matrikkellova krev særskilt kompetanse, noko som medfører auka utgifter for kurs og opplæring. Dei siste åra har kommunen sett at det med gjeldande satsar har vore uråd å dekke dei utgiftene kommunen har knytt til oppmåling og matrikkelføring. Gebyra for oppmålingsarbeid i Leikanger kommune har lege under gebyra for liknande arbeid i andre kommunar i området. Grunna både eventuelle sesongvariasjonar i mengd og typer saker og at arbeidsmengda kan variere frå sak til sak, er det i praksis uråd å gjere eksakte utrekningar på ein generell nøyaktig pris for tenester og pliktoppgåver etter Matrikkellova. Ein fordel med at regulativet har faste prisar for arbeidet er at dei som nytter seg av tenestene har god oversikt over utgiftene. Statens kartverk sin «Indeks for kart- og oppmålingsarbeid/ngo 1982 har auka med 3,63 % frå januar 2015 til desember Gebyra vert å auka tilsvarande. Gebyr 2016 for arbeid etter matrikkellova. Gebyra er vedteke med heimel i Matrikkellova 32, Matrikkelforskrifta Oppretting av Matrikkeleining Oppretting av grunneigedom og festegrunn Areal frå 0-500m 2 Kr Areal frå m 2 Kr Areal frå 2001m 2 - auke per starta da. Kr Matrikkulering av eksisterande umatrikkulert grunn Areal frå 0-500m 2 Kr Areal frå m 2 Kr Areal frå 2001m 2 - auke per begynna da. Kr

12 1.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal per eigarseksjon Areal frå 0-500m 2 Kr Areal frå m 2 Kr Areal frå 2001m 2 - auke per starta da. Kr Arealoverføring Arealoverføring 0-500m 2 Kr Handsaming av byggesaker Gjeldande satsar frå Leikanger kommunestyre vedtok nytt gebyrregulativ for byggesakshandsaming gjeldande frå 1.oktober 2012 som fylgje av etablering av det interkommunale byggetilsynet gjennom Sogn brann og redning. Satsane for handsaming av byggesaker vert auka med 3,0 %. Satsane er: Basisgebyr for: Kr. Tiltaksklasse 1 - rammeløyve ,- Tiltaksklasse 1 - igangsettingsløyve 6.827,- Tiltaksklasse 2 - rammeløyve ,- Tiltaksklasse 2 - igangsettingsløyve ,- Tiltaksklasse 3 - rammeløyve ,- Tiltaksklasse 3 - igangsettingsløyve ,- Delsøknader ut over to trinn skal betalast med kr ,- pr. gang. Tiltaksklasse 1 - eitt trinns handsaming ,- Tiltaksklasse 2 - eitt trinns handsaming ,- Tiltaksklasse 3 - eitt trinns handsaming ,- Andre søknadspliktige tiltak som fasadeendring, støttemurar, støyskjermar, graving/fylling, antenner, skilt, balkongar skal betala 1.450,- Separate søknader som godkjenning av tekniske installasjonar, heisanlegg, tankar, avløpsanlegg og konstruksjonar som ikkje gjev BRA 2.560,- Tiltakssaker etter Pbl 20-2 som medfører endring av BYA/ BRA 2.218,- Andre tiltakssaker 1.689,- Avvik frå høgde/avstand etter Pbl 29-4 skal betala 2.560,- Godkjenning av ansvarsrett: Første gang ved lokal godkjenning 2.560,- Seinare godkjenning med same funksjon 597,- Seinare godkjenning med nye funksjonar 1.195,- 12

13 Med sentral godkjenning 511,- Sjølvbyggar 1.195,- Separate søknader for tekniske installasjonar 2.479,- Meldesaker etter Pbl 20-3 og ,- Andre meldepliktige tiltak 1.652,- Mva. kjem i tillegg. Årsgebyret for vatn Gjeldande satsar for 2015 Årsgebyret for vatn er samansett av to deler: Abonnentsgebyr og forbruksgebyr. Abonnementsgebyret er den faste delen og forbruksgebyret er den variable delen. Forbruket vert for næringsbygg målt ved vassmålar, medan forbruket for mest alle bustadhusa vert fastsett ut i frå bruksarealet. Eigarar av bustadhus kan velja om dei vil ha vassmålar. Årsgebyret for vatn vart auka med 3,1 % frå 2014 til Inntektene til vassforsyninga er tilknytingsgebyr og årsgebyr. Tilknytingsgebyra kjem i hovudsak i samband med nybygg og utgjer ein svært liten del av dei årlege inntektene. Dei samla inntektene skal dekke 100 % av utgiftene. Fondsmidlane er kr per Sjølv om det er store fondsmidlar, står vassverket føre store utlegg i åra framover, mellom anna med ny leidning i gangvegen til Kløvi. Dette gjer at rådmannen vil tilrå at årsgebyret vert auka med den forventa prisstigninga. Satsane for årsgebyret for vatn vert auka med 3,0 % frå Dei nye satsane vert: Abonnementsgebyr - normalsats kr 1.872,- Pris pr.m3 kr.15,48. Vassmålargebyr kr.95,-. Bustader, bruksareal inntil 100 m2-100 m3 (1.872, ,-) kr ,- Bustader, bruksareal 100 til 250 m2-200 m3 (1.872, ,-) kr ,- Bustader, bruksareal over 250 m2 280 m3 (1.872, ,-) kr ,- Mva. kjem i tillegg. 13

14 Årsgebyret for avløp Gjeldande satsar for 2014 Årsgebyret for avløp er samansett av to deler: Abonnentsgebyr og forbruksgebyr. Årsgebyret for avløp vart sist auka i Inntektene til avløpstenesta er tilknytingsgebyr og årsgebyr. Tilknytingsgebyra kjem i hovudsak i samband med nybygg og utgjer berre ein svært liten av dei årlege inntektene. Dei samla inntektene skal dekke 100 % av utgiftene. Fondsmidlane er kr per Sjølv om det er store fondsmidlar, står kommunen føre store utlegg i åra framover, mellom anna med ny leidning i gangvegen til Kløvi med to pumpestasjonar. Dette gjer at rådmannen vil tilrå at årsgebyret vert auka med den forventa prisstigninga. Satsane for årsgebyret for avløp vert auka med 3,0% frå Satsane er: Abonnementsgebyr - normalsats kr 1.256,- Pris pr.m3 kr.10,15. Bustader, bruksareal inntil 100 m2-100 m3 (1.256, ,-) kr ,- Bustader, bruksareal 100 til 250 m2-200 m3 (1.256, ,-) kr ,- Bustader, bruksareal over 250 m2 280 m3 (1.256, ,-) kr ,- Mva. kjem i tillegg. Årsgebyret for renovasjon og slamtømming Gjeldande satsar for 2015 SIMAS har i budsjettframlegget for 2016 vedteke ein auke i årsgebyret for renovasjon på 2,5 %. SIMAS sitt standardabonnement (140 l dunkar for våtorganisk, papir og restavfall) aukar med kr.71,- frå kr.2.835,- til 2.906,-. Tenesteområdet har eit opparbeidd underskot på kr ,46 som må inndekkast. 14

15 Kommunestyret vedtok eit påslag på kr.100,- (3,5 %) på standardabonnementet og tilsvarande for dei andre abonnentane for åra 2015, 2016 og 2017 for å dekka inn tidlegare underskot. I 2017 er investeringane som er høyrer til tidlegare avfallsplass på Kvålen avskrivne. Årsgebyret for slamtømming er kr.806,- med tømming annakvart år. Representantskapet i SIMAS har vedteke at dette gebyret vert uendra i Satsane for årsgebyret for renovasjon vert auka med 2,5 % frå Dei nye satsane er: SIMAS + påslag = samla Abonnementsgebyr standard Abonnementsgebyr minimum Hyttegebyr levert i felles container kr ,- + kr.100,- = kr.3.006,- kr ,- + kr.100,- = kr.1.989,- kr ,- + kr.100,- = kr.1.262,- Satsane for årsgebyret for slamtømming vert uendra. Satsen er kr.806,- for tømming annakvart år. Mva. kjem i tillegg. Årsgebyret for feiing og bustadtilsyn Gjeldande satsar for 2015 Desse tenestene går inn i ansvarsområdet til Sogn brann og redning IKS. Satsane vart auka med 10 % i Fondsmidlane er kr per Sogn brann og redning IKS tilrår 3,0 % auke i satsane for feie- og tilsynsgebyr for Satsane for årsgebyret for feiing og bustadtilsyn vert auka med 3,0 % frå til: a. Feiing kvart år, kr 476,- og bustadtilsyn kvart 4. år kr 119,- = kr. 595,- b. Feiing kvart 2. år, kr 238,- og bustadtilsyn kvart 4. år kr 119,- = kr. 357,- c. Feiing kvart 4. år, kr 118,- og bustadtilsyn kvart 4. år kr 119,- = kr. 237,- Mva. kjem i tillegg. 15

16 Husleiger i kommunale bustader Gjeldande satsar for 2015 Utleigepris per bustad per månad: 4 bustader i Gjertrudbakken kr ,- Hovdavegen 7,9,11 kr ,- Hovdavegen 13,19,21 kr ,- Hovdavegen 15,23,25,27 kr ,- Njøsavegen 35 hovudetasje kr.5.000,- Njøsavegen 35 underetasje kr.3.500,- 2 bustader i Lundheim kr ,- 3 små bustader i Leitevegen kr ,- 3 store bustader i Leitevegen kr ,- 4 bustader i Hatlebakkane kr ,- 2 store på Ohnstadhaugen kr ,- 4 små på Ohnstadhaugen kr ,- 1 bustad i Reinevegen 3 kr ,- (+ kr.2.000,- i fellesutgifter) Berlehagen 23 kr ,- Berlehagen 15 og 19 kr.6.500,- Berlehagen 17 og 21 kr.7.000,-. Kommunestyret har i samband med rammesaka i juni lagt til grunn at husleigene for 2016 vert auka med 6,0 %. Hovdavegen 17 er seld i Njøsavegen 35, Reinevegen 3 Berlehagen er nye bustader i Husleigene vert auka med 6,0 % frå : Dei nye månadsleigene vert per månad: 4 bustader i Gjertrudbakken kr ,- Hovdavegen 7,9,11 kr ,- Hovdavegen 13,19,21 kr ,- Hovdavegen 15,23,25,27 kr ,- Njøsavegen 35 hovudetasje kr.5.465,- Njøsavegen 35 underetasje kr.3.710,- 2 bustader i Lundheim kr ,- 3 små bustader i Leitevegen kr ,- 3 store bustader i Leitevegen kr ,- 4 bustader i Hatlebakkane kr ,- 2 store på Ohnstadhaugen kr ,- 4 små på Ohnstadhaugen kr ,- 1 bustad i Reinevegen 3 kr ,- (+ kr.2.000,- i fellesutgifter) Berlehagen 23 kr ,- 16

17 Berlehagen 15 og 19 Berlehagen 17 og 21 kr.6.500,- kr.7.000,-. Kommunale årsgebyr kjem i tillegg. Utleige av kommunale bygg Gjeldande satsar for 2015 Leigesatsane vart fyrste gong vedtekne for Dei skal justerast kvart år ved handsaminga av budsjettet. Satsane for 2015 vart auka med 3,1 % frå Rådmann gjer framlegg om at utleigesatsane for 2015 vert auka med 3,0 % Utleigesatsane vert auka med 3,0 % frå til: Leikanger hallen: Idrettslaget SYRIL kr pr. år Leikanger mannskor Palmerevyen kr pr. år Heile hallen (1+2+3) kr. 486 pr. time Heile hallen (1+2+3), 1.og 2.døgnet kr pr. døgn Heile hallen (1+2+3), ut over 2 døgn kr pr. døgn Hall 1, 2 eller 3 kr. 180 pr. time Hall 1, 2 eller 3 for personar under 16 år kr. 152 pr. time Klatrevegg kr. 180 pr. time Undervisnings-/møterom kr. 152 pr. time Kultursal kr. 371 pr. time Ferdig rigga scene i tillegg kr pr. bruk Leigesats for rigging etc. kr. 296 pr. time. I dei tilfelle det vert stilt krav om dekking av ekstra reinhald skal dette vera klarlagt i forkant av leigeavtalen. Ungdomsskulen: Gymnastikksal Gymnastikksal m/festgarderobe Langtidsleige gymnastikksal (1 time per veke) Skulekjøken Badstove kr. 180 pr. time kr. 595 pr. bruk kr pr. halvår kr. 360 pr. bruk kr. 180 pr. bruk 17

18 Barneskulen: Mediateket Skulekjøken Mediateket m/skulekjøken Langtidsleige mediateket kr. 360 pr. bruk kr. 360 pr. bruk kr. 578 pr. bruk kr pr. halvår Kor og korps i Leikanger som kjøper dirigenttenester frå kulturskulen skal ikkje betala husleige til øvingslokale. Garderobe/dusjanlegget ved barneskulen: Idrettslaget Syril sin bruk vert avrekna mot kommunen sin bruk av Syril sitt idrettsanlegget. Biblioteket: Biblioteket kr. 360 pr. bruk Musikkbingen: Musikkbingen kr. 230 pr. mnd. Musikkbingen kr. 58 pr. bruk Helsesenteret: Torget på sjukeheimen kr. 580 pr. bruk Tinghus 1: Kantina kr pr. bruk Barnehagane: Barnehage kr. 594 pr. bruk 18

FRAMLEGG TIL BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2014

FRAMLEGG TIL BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2014 FRAMLEGG TIL BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2014 Formannskapet sitt framlegg 28.11.2013, sak 111 Innhold Betalingssatsar i kulturskulen... 3 Foreldrebetaling i barnehagane... 3 Foreldrebetaling i skulefritidsordninga...

Detaljer

BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2012

BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2012 BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2012 Vedtekne av Leikanger kommunestyre i sak /11 i møte 15.12.11 Felles/Økonomikontor/Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015/Betalingssatsar 2012/Betalingssatsar Leikanger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE Vedtekne av Leikanger kommunestyre i møte , sak 48/14

BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE Vedtekne av Leikanger kommunestyre i møte , sak 48/14 BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2015 Vedtekne av Leikanger kommunestyre i møte 11.12.2014, sak 48/14 Innhold Betalingssatsar i kulturskulen... 3 Foreldrebetaling i barnehagane... 4 Foreldrebetaling i

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014 Satsane gjeld frå 01.01.2014 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 4. desember 2013 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013 Satsane gjeld frå 01.01.2013 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 5. desember 2012 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Ny lokal forskrift for VA-gebyr vart vedteken i Luster kommunestyre den 23.10.2008 sak 81/08. Forskrifta medfører, som det framkom av saksutgreiinga

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Satsar i seksjon kultur

Satsar i seksjon kultur Saksprotokoll i Levekårsutvalet - 18.11.2015 TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: TILRÅDING TIL VEDTAK: Formannskapet rår kommunestyret til å godkjenne slike betalingssatsar for tenester i Ørsta kommune i : i

Detaljer

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester, gjeldande frå 01.02.2013

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester, gjeldande frå 01.02.2013 Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 231 2006/3933 Terje Sætre 19.10.2012 Utvalssak nr. Utval Møtedato 148/12 Formannskapet 15.11.2012 139/12 Kommunestyret 13.12.2012 Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester,

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2016

Gebyr og betalingssatsar 2016 Gebyr og betalingssatsar 2016 Vedteke av kommunestyret 16.12.15, sak 120/15 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.16 1.0 Barnehage heildagstilbod (50% søskenmoderasjon) 1 dag pr veke betalingssats

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 119/08 08/705 Regulering av satsar for eigenbetaling i pleie og omsorg for 2009.

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 119/08 08/705 Regulering av satsar for eigenbetaling i pleie og omsorg for 2009. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 25.11.2008 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Aurland kommune. Prisar og gebyr 2014. Vedteke i kommunestyret 19.12.13. Sak KS 080/13. (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen)

Aurland kommune. Prisar og gebyr 2014. Vedteke i kommunestyret 19.12.13. Sak KS 080/13. (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen) Aurland kommune Prisar og gebyr 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.13 Sak KS 080/13 (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen) Innhaldsliste: Oppvekst og kultur s. 3-4 Pleie og omsorg s. 5 Kart, oppmåling

Detaljer

OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016

OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016 OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016 Kommunale barnehagar 100% Heil dag 2580* 2655* Delt plass %-vis av heil %-vis av heil Kjøp av einskilddag 150 155 Gebyr for sein henting 140 144 Søskenmoderasjon,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm Barnehagetilbod

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2015

Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2015 Arkivsak: 14/1277 Løpenummer: 14/8873 Arkivkode: FE-231, FA- Saksbehandlar: Reidun K. Halland Saksnummer Utval Møtedato Kommunestyret 064/14 Formannskapet 14.11.2014 Forskrift om gebyr, avgifter, husleige

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Innhald betalingsregulativ Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm Barnehagetilbod

Detaljer

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER MODALEN KOMMUNE BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2015 Vedteke av Kommunestyret i sak 046/2014 den 11.12.2014 Satsane gjeld frå 01.01.2015 Barnehage... 3 Skulefritidsordning... 4 Kantinetilbod Mo skule...

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm Barnehagetilbod

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Betalingssatsar pr Barnehagen:

Betalingssatsar pr Barnehagen: Betalingssatsar pr 01.01.16 Barnehagen: 5 d/v 4 d/v 3 d/v 2 d/v Under kr 500,- 400,- 300,- 200,- 405.000 Kr 405.000 1.500,- 1 200,- 900,- 600,- kr 475.000 Over kr 475.000 2 580,- 2 064,- 1 548,- 1 032,-

Detaljer

Vedlegg 3. Betalingssatsar 2018

Vedlegg 3. Betalingssatsar 2018 Vedlegg 3. Betalingssatsar 2018 Det er ei generell prisauke på 5% Vass- og avlaupsgebyr Abonnementsgebyr Abonnements kategori Vatn Pris/abonnent Avlaup Pris/abonnent Bustad Frittståande bueiningar < 60

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

Gebyr og avgifter Valle kommune 2015

Gebyr og avgifter Valle kommune 2015 Gebyr og avgifter Valle kommune 2015 Gjeldane frå 1.1.2015 Revidert 4.3.2015 1 1 Administrativ styring og fellesutgifter...3 1.1 Husleige...3 2 Merkantile tenester...3 3 Barnehage (avgiftsfritt)...4 3.1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.11.2013 Kl: 13.30 15.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 31.10.13 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

Vedlegg til årsbudsjett 2017

Vedlegg til årsbudsjett 2017 Betalingssatsar Vedlegg til årsbudsjett 2017 Granvin herad 2017 Betalingssatsar BETALINGSSATSAR OG GEBYR. GJELD FRÅ 1.1.2017 Betalingssatsar og gebyr: Kalkulerte satsar 2016-2,7% prisauke 2015 2016 2017

Detaljer

MODALEN KOMMUNE. Framlegg til BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2016

MODALEN KOMMUNE. Framlegg til BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2016 MODALEN KOMMUNE Framlegg til BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2016 Vedteke av Kommunestyret i sak 055/2015 den 10.12.2015 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Barnehage... 3 Skulefritidsordning... 4 Kantinetilbod

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm Barnehagetilbod

Detaljer

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 1 Utval : OPPVEKST/OMSORG Møtestad : Rådhuset Møtedato : 20.11.2012 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 38/12 12/1374 SFO TILBODET I TYSNES KOMMUNE PS 39/12 12/1385 TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2017

Gebyr og betalingssatsar 2017 Gebyr og betalingssatsar 2017 Formannskapet si tilråding 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.17 For barnehage gjeld statleg maksimalpris. Andre betalingssatsar er foreslått auka med 5%.

Detaljer

Skulefritidsordninga i Kvinnherad gjev følgjande tilbod:

Skulefritidsordninga i Kvinnherad gjev følgjande tilbod: Vedtekter for SFO Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova 13-7. Vedtektene vart vart av Komitè for oppvekst, kultur og idrett i november 2010. Revidert mars 2014 1. Om skulefritidsordninga: - Skulefritidsordninga,

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 58/09 Formannskapet 26.11.2009 Kommunestyret FORSKRIFT OM GEBYR, AVGIFTER, HUSLEIGE OSB.

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 58/09 Formannskapet 26.11.2009 Kommunestyret FORSKRIFT OM GEBYR, AVGIFTER, HUSLEIGE OSB. Saknummer: 09/1053 Løpenummer: Arkivkode: 231 Saksbehandlar: Harald Haugejorden MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 58/09 Formannskapet 26.11.2009 Kommunestyret FORSKRIFT OM GEBYR, AVGIFTER,

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR Satsane gjeld frå

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR Satsane gjeld frå AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2017 Satsane gjeld frå 01.01.2017 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 15.12.2016 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift Barnehagane

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Behandling i Formannskapet den

Behandling i Formannskapet den Behandling i Formannskapet den 02.12.2010 Elisabeth Eide Tharaldsen (Frp) sette fram følgjande forslag til innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene, driftsutgiftene og rammene i budsjettet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630

Detaljer

Eigenandel for tenester - helse- og omsorgstenester, gjeldande frå

Eigenandel for tenester - helse- og omsorgstenester, gjeldande frå Sandøy kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.09.2013 2013/415-0 / 231 Saksbeh.: Ann Kristin Røyset Utvalssaksnr Utval Møtedato 13/64 Formannskapet 25.11.2013 Kommunestyret Eigenandel for tenester - helse-

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2018

Gebyr og betalingssatsar 2018 Gebyr og betalingssatsar 2018 Vedteke av kommunestyret 13.12.13, sak 69/17 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.18 1.0 Barnehage heildagstilbod (40% søskenmoderasjon for barn nr 2 50% søskenmoderasjon

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE VOLDA KOMMUNE Utvikling FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE ETTER LOV: 2005-06-17 nr 101 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN BEHANDLINGSGEBYR PLAN OG BYGG 2009 Vedteke i kommunestyret 20.11.2008, sak 109/2008. Gjeldande frå 01.01.2009 Type gebyr Pris Behandlingsgebyr - seksjonering av

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA Gjeldande frå 01.01.13 1.0 Hytter 1.1 Pbl 20-1 enkle tiltak 15 450,00 1.2 To-trinns handsaming 17.270,00 1.3 Endring av løyver gitt etter pbl85

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar:

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: KS-064/13 Vedtak: 1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 Rammetilskot reduksjon

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER ETTER LOV: 2005-06-17 nr 101 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) Datert: 05.03.2010

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 22.06.2017 nr. 1295 Forskrift

Detaljer

GEBYRREGULATIV. for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova. i Valle Kommune. Regulativet avløyser tidlegare gjeldande regulativ.

GEBYRREGULATIV. for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova. i Valle Kommune. Regulativet avløyser tidlegare gjeldande regulativ. GEBYRREGULATIV for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova i Valle Kommune 2016 Gebyret er vedteke av kommunestyret: 27.02.2013, sak 3/13, og er gjeldande frå 01.03.2013 Regulativet avløyser tidlegare

Detaljer

MØTEBOK. Styret innstiller overfor kommunane å vedta framlegg til gebyrforskrift for 2015 med ein auke på 3%, slik forskrifta går fram av denne saka.

MØTEBOK. Styret innstiller overfor kommunane å vedta framlegg til gebyrforskrift for 2015 med ein auke på 3%, slik forskrifta går fram av denne saka. RENOVASJONSGEBYR FOR 2015 Gebyrforskrifta for 2015 er ei vidareføring av gebyrforskrifta for 2014, men med tillegg i gebyrsatsane på 3 %. (Det var ingen endring i gebyra frå 2013 til 2014). Styret vedtek

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALING

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 25.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:30 Saksnr til og frå: 057/09-059/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE

REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE ÅR 2015 vedtatt i kommunestyret den 16.12.2014 med iverksetting frå 01.01.2015. Rammer for utrekning av gebyr Gebyra skal ikkje overstige kommunen sine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR Innhald 1 Vedlegg 1... 2 1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar... 2 1.1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar Brannvern... 2 1.1.2

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Bjørn Wang MEDL V

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Bjørn Wang MEDL V Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 28.10.2013 Tid: 14:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE Heimel: Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova i 13-7, 9a-8, og 10-9, og i Forskrift til opplæringslova i 12-1e og 15 Vedteke i Førde bystyre

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Saksnr. Løpenr. Sakshandsamar Dato 2013/721 6579/2015 HO 10.06.2015 FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i Ulstein kommunestyre K-sak 0095/03 - den 18.12.2003 i medhald av lov om kommunale vass- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE Vedteke i Leikanger kommunestyre den 18.desember 2003 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass- og avlaupsgebyr

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning

Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning Aukra kommune Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning Aukra kommune ephorte: 2012/67-54 Vedteke i kommunestyret den 06.09.16, sak 70/16 Gjeldande frå skoleåret 2017-2018 ephorte

Detaljer

Prishefte. Ansvar Gebyr og betalingssatsar 2012.

Prishefte. Ansvar Gebyr og betalingssatsar 2012. 1100 ABONNEMENT PÅ SAKLISTER/DOKUMENT Årsabonnement på kommunestyredokumenter 400,- Årsabonnement på formannskapsdokumenter 600,- Årsabonnement på OPK-dokumenter 400,- Årsabonnement på NPM-dokumenter 400,-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for utvikling 18.11.2015 068/15 SM Kommunestyret 10.12.2015 100/15 SM Saksansvarleg: Ståle Hatlelid Arkiv:

Detaljer

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: 1.1. Første år i Økonomiplanen gjeld som årsbudsjett for 2014. 1.2. Ørsta kommune si netto driftsramme i 2014(fordeling drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A 1.3.

Detaljer

Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018. «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre»

Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018. «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre» Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018 «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre» SULDALSSTANDARD SKULEFRITIDSORDNINGA (SFO) KVA ER SFO? SFO er eit friviljug opphalds- og aktivitetstilbod på skulen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2015

Gebyr og betalingssatsar 2015 Gebyr og betalingssatsar 2015 Vedteke av kommunestyret 10.12.14, sak 092/14 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.15 Pkt 1.0 nedafor gjeld frå 01.15.15. Satsar for 2014 gjeld til 30.04.15

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 68/12 12/875 Protokoll: Deltaking i nytt reisemålsselskap i Sogn; aksjekjøp og 3-årige marknadsbidrag

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 68/12 12/875 Protokoll: Deltaking i nytt reisemålsselskap i Sogn; aksjekjøp og 3-årige marknadsbidrag MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 66/12 12/898 Protokoll: Møteplan

Detaljer

Prisliste for kommunale tenester i Gaular kommune 2016. Vedteken av kommunestyret 17.12.2015 i sak 60/15.

Prisliste for kommunale tenester i Gaular kommune 2016. Vedteken av kommunestyret 17.12.2015 i sak 60/15. Prisliste for kommunale tenester i Gaular kommune 2016 Vedteken av kommunestyret 17.12.2015 i sak 60/15. Innhald 1. Innleiing... 4 1.1. Betalingsterminar... 4 1.2. Meirverdiavgift... 4 2. Vatn... 4 2.1.

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005. 1 EIGARTILHØVE. Sandøy kommune eig og driv barnehagen

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter Sjølvkostprinsippet skal gjelde for prisar på kopieringstenester, laminering osb.

12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter Sjølvkostprinsippet skal gjelde for prisar på kopieringstenester, laminering osb. Gulen kommune Rådmannsavdelinga Sakshandsamar Reidun K. Halland Arkivsak - Journalpost 17/1284-17/9171 Arkivkode FE - 231 Dato 02.11.2017 Saksdokument Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2018 Saksnr.

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON- OG SLAMGEBYR ETTER UREININGSLOVA 26 OG 34

FORSKRIFT OM RENOVASJON- OG SLAMGEBYR ETTER UREININGSLOVA 26 OG 34 FORSKRIFT OM RENOVASJON- OG SLAMGEBYR ETTER UREININGSLOVA 26 OG 34 Kommunalt gebyrregulativ for kommunane Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal og Vik. Forskrifta vert gjort

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Høyanger kommune Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Denne forskrifta er vedteken av Høyanger kommunestyre den 22.11.2011 i sak 085/11 med heimel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad, i Fitjar kommune.

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad, i Fitjar kommune. Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad, i Fitjar kommune. Heimel: Vedteken i Fitjar kommune ved kommunestyret [21. juni 2017] med heimel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.11.2013 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 67/08 08/1806 NAV-KONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - SAMARBEIDSAVTALE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 67/08 08/1806 NAV-KONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - SAMARBEIDSAVTALE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 66/08 08/1822 MØTEPLAN FOR

Detaljer