RTåINdmNanKnOMMUNE ( /6GL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RTåINdmNanKnOMMUNE ( /6GL"

Transkript

1 121 RTåINdmNanKnOMMUNE ( /6GL TINN HAst KOMMUNE Telemark Fylkeskommune Postboks SKIEN Att.: Evy-Anny Evensen Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013:566-5 Cdertrud Nysæter Lien. tlf MO Høringsuttalelse fra Tinn kommune om Tilbudsstruktur i videregående opplæring - Skoletilbud 2020 Tinn kommunc har i sak 13/13 Formannskap vedtatt følgende høringsuttalelse: Ved foreslått flytting av EL og PB til Notodden, vil elevtallet ved Rjukan videregående skole gå ned fra 195 (tabell side 6) til 157 elever. For en liten skole som Rjukan vil det si en reduksjon 20 %. Det er en drastisk reduksjon som gjør miljøet ved skolen mindre robust. Jf Telemarks fylkeskommunes målsetting om "Sterkere fagmiljøer, godclæremidler, gode og hensiktsmessige skoleanlegg og god ledelse fremmer Telemarks fylkeskommunes mål for videregående opplæring." For å få til robuste fagmiljøer ser Tinn kommune det som helt sentralt at dagens tilbud beholdes og utvikles videre. Utdanningsprogrammet elektro ved Rjukan videregående skole har opparbeidet seg solid fagkompetanse og nært samarbeid med bransjen i Tinn og omegn. Elektro har vært en av grunnpilarene ved skolen. Da det for noen år siden var dårlig søkning til utdanningen, engasjerte bransjen seg for å gjøre tilbudet mer attraktivt. Bransjen og skolen samarbeider godt, blant annet om praksisplasser og forpliktende avtale om lærlingplasser. Det er nå bra søkermasse som igjen gir et godt faglig miljø som igjen gjør det attraktivt å søke til utdanningen. Tinn kommune har mange arbeidsplasser som er knyttet til elektro. Det er viktig at tilbudet består for at disse bedriftene skal kunne rekruttere. Framtidig satsing på datalagring og lignende "industri" tilsier at det er behov for utvikling av eksisterende fagmiljø og at flere ungdommer tar utdanning innen faget. Det er i rapporten lagt opp til å samle Påbygging (PB) ved to skoler i hvert opptaksområde. Det er foreslått kun ved Notodden vgs for opptaksområde B. Rjukan vgs har dette tilbudet i dag. Tinn kommune foreslår av den grunn at PB bevares. Tinn har behov for ingeniører, sykepleiere o.l. Det er derfor viktig at terskelen for å velge denne veien ikke er for høy. I Tinn er det kultur for å velge yrkesfaglige studieprogrammer for så å ta PB. Postadresse: Postboks 14, 3661 Rjukan Teletbn: Org.m: E-post: Postmottak(aTinn.kommune.no Telefaks: Bankgiro skatt: ljemmeside: www linn.komrnune.no

2 Tinn kommune Rjukan vgs har søkt om å få landslinje for natur og miljøfag (studieforberedendc). Det er da viktig at skolen har et robust fagmiljø. Hvis fagmiljøet blir for lite, kan dette ra utslag i forhold til rekruttering både av elever og lærere. Tinn kommune ønsker å legge til rette for gode boforhold for elever som må bo på hybel på Rjukan. Det planlegges for tiden å etablere internat med tilsynsordning for tilreisende elever. Kommunen og næringslivet ønsker at tilbudet på Rjukan vgs skal gjøres attraktivt slik at det kan utvides. For at Rjukan vgs skal ha et robust fagmiljø, er det viktig at skolen få beholde Elektro og Påbygging. Tinn kommune ønsker også at tilbudet utvides i forhold til dagens nivå. Elevtallsutviklingen: Prognosen (SSB) for Tinn viser relativt stabile tall for perioden fram til 2020.(jf tabell under). Tinn kommunc mcner det er et viktig moment for opprettholde dagens elevtall. Skolebarn , ' ,, e / ). 218 s I9.; ? [IF2l1012fl J , 1201 I 2213 I 220 t ' år [ r r Vedlagt ligger også høringsuttalelse fra Tinn ungdomsråd og Sluttrapport fra prosjekt nr om Rekruttering til elektrobransjen. Det foreligger også et høringsnotat fra Bransjerådet for elektro i Tinn. Med hilsen Gjertrud Nysæter Lien kommunalsjef - 2 -

3 Nedleggelseav elektrofag og påbygning til generell studiekompetanse Vi i Tinn Ungdomsråd mener at det er viktig å ta vare på de skoletilbudene vi har ved Rjukan Videregående skole. Dette inkluderer de foreslåtte nedlagte linjene elektrofag og påbygg_ Ungdomsrådet ser ingen grunn til at alt skal sentraliseres rundt de større byene i fylket. Det er viktig for målretta ungdom å slippe og pendle eller flytte for seg selv i en alder av Det er viktig å holde på de desentraliserte tilbudene som finnes i fylket vårt, da dette er med på å opprettholde både levestandarden og folketallet. Tinn kommune er en kraft kommune, som produserer hele 3-4 % av all strømproduksjon i Norge. En kommune som står for en så stor andel av strømproduksjonen, kan ikke være bekjent av og ikke ha et opplæringstilbud for elektrofag! Elektrofag er i år den yrkesfaglinja ved skolen som har flest søkere. Det er faktisk så mange søkere at ikke alle kommer inn på denne linja. Inntaket baseres på at de aller fleste skal ha mulighet til å skaffe seg en lærlingeplass når de er ferdig med 2 år ved skolen. Ved å ha et utdannings tilbud i elektrofag i nærheten, er det mindre sjans for at ungdom flytter ut. Ikke minst fordi man kan få både lærlingplass og tilbud om jobb etter endt utdanning. Kraftproduserende bedrifter i Tinn behøver stadig tilførsel av ny arbeidskraft Om fler ungdommer flytter ut, vil kanskje tilbudet for annen ungdom minke, da det blir færre til å benytte seg av eksisterende tilbud. Dermed kan helhetsinntrykket av Tinn kommune som en kommune å flytte tilbake til, svekkes blant avgangselevene. Skolen har i dag ressursene som kreves for å drive en elektrolinje. Det er gode og lange tradisjoner for denne utdanningen i Tinn, og et godt samarbeid med lokale bedrifter_ Det har de siste årene vært høye søkertall til elektrolinja. Ungdomsrådet ser ikke noe grunn til å flytte dette utdanningsvalget ut av Tinn! Påbygging til generell studiekompetanse et godt tilskudd til en skole med mange yrkesfaglinjer. Mange trenger noen år med praktisk retta skole før de begir seg ut på en studiekompetanse. Mange med bakgrunn fra yrkeslinjene ønsker å ta en relevant utdanning ved en høgskole/fagskole/universitet, men har ikke muligheten til å komme inn uten å ha en studiekompetanse i bakhånd. Å kunne ta studiekompetanse lokalt, kan være med å hindre «dropout». Har man kommet halvveis i et utdanningsprogram, men finner ut at dette ikke er noe, kan det være enklere og fortsette den påbegynte utdanningen, for så å ta en generell studiekompetanse og åpne flere dører. Tinn kommune mangler personer med høyere utdanning. Å ha mulighet for påbygg lokalt, kan få flere til å komme tilbake med en høy utdanning, som kan benyttes i lokalområdet. Rjukan og Tinn har gode ressurser, og trenger gode ressurser i fremtiden også. Ungdomsrådet vil ha en skole med et bredt fagmiljø for å opprettholde et attraktivt tilbud både for elever og lærere. Blir fagmiljøet for lite, blir skoletilbudet mindre attraktivt for alle. Alle aldersgrupper er viktige i en fremtidsretta kommune. Både småbarnsfarnilier, familier med ungdom, familiene til lærere, den voksne befolkningen og de eldre med livserfaring og kunnskap er med på å bygge et samfunn. Om det videregående skoletilbudet blir dårligere, og ungdom flytter ut og forblir boende utenfor kommunen, mister vi en viktig ressurs.

4 Ungdomsrådet vil opprettholde det videregående skoletilbudet. Vi vil opprettholde det gode sosiale forholdet som er mellom ungdom i Tinn. Vi vil være mange, så vi kan tilby ungdom et så godt tilbud og læringsmiljet som mulig.

5 SLUTTRAPPORT - Rekrutteringsbehov elektrobransjen prosjekt nr: i perioden Side1 av6

6 1. Bakgrunn Elektrobransjen representert ved NELFO/ESUT- Telemark representerer I dag 60 bedrifter og 1300 ansatte, herav 160 løpende kontrakter innen elektrofag i fylket. Ett av bransjens mål er å bidra til å ha en skolestruktur i fylket som skal dekke bransjens behov for kompetanse på fagarbeider-/ - tekniker og ingentørnivå. For å få et best mulig grunnlag for dimensjonering av skoletilbudet er ett av flere tiltak å kartlegge alderssammensetmingen hos bransjen ITelemark i ett 10 års perspektiv. Som pilotregion ble Øst- og Vest Telemark valgt på grunn av trussel om nedlegging av elektrolinja ved Rjukan videregående skole. Målsetning Prosjektetskal bidra til å øke efektrobedriftenei øvre Telemarkstilgangpå kvalifisert arbeidskroftog kompetonsevedå opprettholdeelektrotfibudetvedrjukanvideregående skole. Delmål 1 Kartlegge rekrutteringsbehovet for elektrobransjen i Øst og Vest Telemark fram til 2020 Delmål 2 Lage en metode for kartlegging av rekrutteringsbehov som kan brukes for alle bransjer. Prosjektet har hatt følgende medlemmer i styringsgruppa: NELFO/ESUT- Gunnar Steen Larsen Rjukan Næringsutvikling - Audun Mogen, prosjektansvarlig Telemark fylkeskomrnune - Hans jacob Edvardsen Rjukan videregående skole - Olav Tov Røysland Grenland Group - Frode Heimark Tinn tverrfaglige opplæringskontor - Ida Marie Ørnes, prosjektleder Strategi for arbeidet. Det er utarbeidet skjema for kartleggingen som har blitt fulgt opp med møter. 2. fij.?_nnoinførilig i forhold prosjeklplan Gjennomføringen er gjort i henhold tilprosjektplanen. Side 2 av 6

7 3. Måloppnåelse Delmål 1 For å kartlegge rekrutteringsbehovet ble det utarbeidet et spørreskjema som ble sendt ut til elektrobedrifter i Øst og Vest Telemark for kardegging av alderssammensetning og kompetansebehov. Tilbakemeldingene fra bedriftene ga et godt grunnlag for å få god oversikt over alder og rekrutteringsbehov. Se tabell 1 og 2. Prosjektleder og Gunnar Steen Larsen fra styringsgruppa har fulgt opp med bedriftsbesøk for å motivere og også få informasjon som ikke går fram av spørreskjemaet. Tilbakemeldingene avklarer at bedriftene i området ser store utfordringer dersom elektrolinja ved Rjukan videregående skole blir lagt ned. De uttykte bekymring for at interessen blant ungdom i regionen ville falle dersom Rjukan ikke lenger har tilbudet. Konsekvensen kan bli at det blir vanskeligere å få tak i lærlinger. Dette begrunnet flere med at elevene er unge når de starter på videregående utdanning, og ikke ønsker å flytte på hybel for å gå på skole i ung alder. Bedriftene ønsker å ha et bredt utvalg av elever, da kvaliteten og interessen er veldig varierende. Den mest stabile arbeidskraften er den som kommer fra området og har lokal tilknytning. Det vil derfor være meget uheldig å miste utdanningstilbudet. En fremtidig utfordring for mange av bedriftene er at dagens gjennomsnittakler de spurte bedriftene er relativt høyt. Det vil i et 10 års perspektiv bety at behovet for rekruttering vil øke i forhold til dagens situasjon. Når vi da vet at det tar 5-7 år og utdanne en god fagarbeider vil det være svært uheldig å legge ned et tilbud bransjen har behov for i åra som kommer. Tabell 1 I_18-30år år I år j år 39 stk 106 stk 45 stk 10 stk Behovet for videre rekruttering til bedriftene slik det går fram av tilbakemeldingene er 75 nyansatte i løpet av en 10 års perlode. Fordelingen på fagområder ser slik ut: Tabell 2 [- E1enersifaget38 stk Energimontørfaset 1-26 stk Rørleggerfaget 3 stk Side 3 av 6

8 Telekommunikasjonsfaget 2 stk Produksjonsteknikerdaget 2 stk Automatikerfaget 3 stk Kuldeogvarmepumpefaget 1stk Delmål 1 slik det ble formulert er oppnådd med en svarprosent på 74. Totalt ble det sendt ut 25 skjema hvor 17 ble besvart; en av bedriftene hadde gått konkurs og en svarte at de ikke lenger drev med installasjon. Så alt i alt, 17 av 23 skjemaer ble fylt ut. De 17 bedriftene har 322 årsverk inkl adm/saksbehandlere. Konklusjon: Kartleggingenviser at behovetfor fagarbeidere regionener tilstrekkeligtil å opprettholde elektrotilbudetvedrjukan videregåendeskole. Delmål 2 Prosjektet har utviklet metode for kartlegging, registrering og oppfølging som kan brukes i andre regioner og bransjer. Det forutsetter at det avsettes tid og ressurser til å gjøre arbeidet. Det kan være bransjen selv som tar tak i det, slik som elektrobransjen har gjort, eller at opplæringskontorer I samarbeid med en aktuell skole gjennomfører en tilsvarende kartlegging for å få forutsigbarhet i et lengre perspektiv. Konklusjon: Metoden er overførbardl andre bransjerog regioner 4. Anbefalin videre arbeftlfiremdrift Tilbakemeldinger fra elever i ungdomsskolen For å få en oversikt over hvordan elever i grunnskolen oppfatter informasjonen om elektrotilbudet ved Rjukan vftleregående skole, ble det laget et spørreskjema som ble sendt ut til elevene ved ungdomskolene i Tinn. Tilbakemeldingene fra elevene viste at ingen synes inforrnasjonen om tilbudet var godt. Undersøkelsen viste at de har liten kjennskap til hva elektrofaget er, og de mulighetene som utdanningen gir i et videre arbeids- eller skoleløp. Eksempelvis var det svært få som visste hva Y-veien er. Ti1tak 1 - Markedsføring av tilbudet Fra 1.august 2010 bfir det ansatt en person i 20 % stilling ved Rjukan videregående skole som vil ha som hovedoppgave å arbeide med markedsføring av skolen, Konkret skal skolen ha fokus på at kommunikasjon og samarbeid mellom ungdomskolene, den videregående skole og bedriftene skal bll bedre. Eksempelvis kan nevnes at det skal lages en reklamefilm som skal vise Rjukan videregående skole, og hva den kan tilby elevene i og utenom skoletid, Filmen vil bli vist på ungdomskoler, kinoer, lagt ut på Facebook, YouTube og flere kommunikasjonskanaler. Anbefalingene er å bruke sosiale medier i markedsføring av skolens tilbud hvor også bedriftene kan få profilere seg. Side 4 av 6

9 Tiltak 2 - Prosjekt til fordypning (PTF) PTF vil planlegges og tilrettelegges på en måte som gjør utplasseringen av elever mer planmessig. Dette vil gjøre at elevene blir kjent med bedriftene og bedriftene med elevene på en bedre måte. Tiltak 3 - Samarbeid Rjukan videregående og andre fra offentlig sektor Skolen ønsker å være en aktiv regional utviklingsaktør, arbeidet vil kreve et mer konstruktivt og regelmessig samarbeid med Tinn Kommune spesielt, men også andre kommuner i øvre Telemark, samt NAV regionalt. Resultatet av arbeidet i prosjektperioden har avklart viktigheten av å opprettholde et bredt videregående utdanningstilbud på Rjukan, samt mulighetene som ligger i et utvidet bruk av Tinn Ressurssenter. Andre elementer som må prioriteres er bussforbindelsevestover tilpasset dagpendling, gode og Irygge boforhold for elever, idrettsatsningenog felles markedsføring av skole og samarbeidsaktører i regionen. Rjukan videregående skole tar initiativ til samarbeidet som beskrevet slik at en så snart som mulig kan iverksette konkrete tiltak av felles interesse. Veien videre - anbefalinger Det nedsettes ei gruppe bestående av prosjektleder Ida Ørnes, jan Bjerke fra BIS Productionpartner og Stein Øyvind Bystrøm fra Tinn Energi til å følge opp tiltakene som er skissert i tiltakene 1, 2 og 3. Sammen skal disse jobbe fram en strategi for markedsføring av clektrolinja med fokus på ungdomskolene. Resten av den lokale elektrobransjen trekkes med i planleggingen og gjennomføringen ved å invitere til dialogmøter. Det forventes at Rjukan videregående skole er proaktiv i dette arbeidet ikke bare I egen kommune, men også mot nabokommunene Vinje og Notodden. Den årlige yrkesmessen på Rjukan vil være en fin anledning for skolen i samarbeid med bransjen å profilere seg for ungdomsskoleelever i Øst- og Vest Telemark Det blir viktig å ha en god dialog og kontakt med rådgiverne i regionen, slik at de er oppdatert og kan gi relevante råd til elevene. Side 5 av 6

10 5. Økonomi Aktivitetene har vært lagt opp i forhold til vedtatt ramme for prosjektet. 5.1 Budsjett --- Kostnader: Prosjektledelse Kr r-ivi øte o: reisekostnader Kr Sum kostnader: Kr Finansiering: E:eninnsats i ros'ektdeltagerne Kr Telemark Fylkeskommune Kr Sum finansiering Kr Regnskap rprosjektledelse Møte-, reisekostnader Kr L_Sum IKr. Kr G. Vedlegg / dokumentasjon - Skjema som ble sendt ut til bedriftene, vedlegg 1. - Avisomtaler fra Rjukan arbeiderblad, vedlegg 2. Side 6 av 6

11 Dato: d47~ Gunnar Steen Larsen L6,:)!(--V Audun Mogen Hans Ja ob Edvardaen Olav Tav Reyslancl Frode Heimark Ida ørnes

12 Bekymret elektrobransje i Tinn!! En bredt sammensatt arbeidsgruppe iffikeskommunen har utredet konsehmnsene av synkende elevtall, og vurdert alternativ organisering av skoletilbudet iifiket, med vekt på jaglig robusthet ved den enkelte skole. Arheidsgruppen har også gjort grundige analyser av elevtallsutvikling, arealutnyttelse og skyss, Strukturelle grep iforhold til skolestrukturen inngår i vurderingen. Dette er hva arbeidsgruppen selv sier om sin utredning om fremtidig videregående skoletilbud i Telemark. De fieste prosesser knyttet til endringer i skolestruktur medfører uro hos foresatte og ansatte i skolen. Denne gangen skaper fremlagt forslag til ny struktur for videregående skoler i Telemark uro i hele lokalsamfunn og regioner. Hvorfor? Jo, fordi den videregående skolcn representerer første spesialisering innenfor de grunnfag som skal sikre balansert og rett kompetanse i alle små og store lokalsamfunn. Lokal rekruttering til fag som snekker, hjelpepleier, mekanikker, elektriker mfl., er et undervurdert bidrag til en balansert samfunnsutvikling. I Tinn har elektrobransjen lenge sett viktigheten av å ha elektrolinjen ved Rjukan videregående skole. Dette har bl.a. ført til et tett samarbeid mellom bransje, elever og skole, synliggjort gjennom aktiv deltagelse i etablering av et tverrfaglig opplæringskontor, tiltakspakker til elever, utplasseringsplasser hos bedrifter, flere lærlingeplasser og ctablering av et bransjeråd som en møteplass mellom skole, opplæringskontor og elektrobedrifter i Tinn. Konkrete resultater av dette aktive samarbeidet er god søkermasse til clektrolinja ved skolen, gode og motiverte lærlinger og ingen lokale rekrutteringsproblemer til bransjen. Med andre ord har samarbeidet skapt en robust clektrobransje til nytte for næringsliv og lokal utvikling. Nettopp "robuste fagmiljoer" er et standard-argumentet når små skoler står for fall. I skolesammenheng cr imidlertid robusthet synonymt med størrelse og størrelse synonymt med lavest mulig kostnad pr, elev. Sammenhengen mellom skoletilbud og samfurmsutvikling blir undervurdert i utredninger og politiske debatter. Man har lett for å glemme at "Kunskapsløftet" definerer at "grunnopplæringens virksomhet skal hygge på ettfelles verdiog kulturgrunnlag og prinsipper som bidrar til åfremme sosial og kulturell kompetanse hos elevene, motivasjon for læring, elevmedvirkming, tilpasset opplæring og like muligheter, samarbeid med hjemmene og samarbeid med lokalsantfunnet." Elektrobransjen i Tinn har vist at robuste fagmiljøer skapes gjennom samarbeid og vi er direkte bekymret for utviklingen om avstanden mellom elev, skole og lokalt næringsliv vanskeliggjøres gjennom sentralisering. God videregående opplæring i visshet om at næringsliv og samfunn har bruk for skolens leveranser, gir det beste grunnlaget for verdiskapning og levende lokalsamfunn. Bransjerådet i Tinn ber beslutningstakerne til fremtidens skolestruktur i Telemark, ta inn over seg at videregående skole er den største leverandøren av samfunnets grunnfag og at lokal rekruttering er av avgjørende betydning for utvikling av robuste fagmiljøer. Bransjerådet for elektro i Tinn.

13 TFK Post Fra: Sendt: 14. mars :05 Til: TFK Post Kopi: Gjertrud Nysæter lien Emne: Høring - Tilbudsstruktur i videregående opplæring - Skoletilbud 2020 Vedlegg: Høringsuttalelse fra Tinn kommune om Tilbudsstruktur i videregående opplæring - Skoletilbud 2020.DOC; Høringsbrev fra Ungdomsrådet, Sluttrapport eletro og bransjerådets uttalelse.pdf Vedlagt følger høringsuttalelse fra Tinn kommune vedrørende Tilbudsstruktur for videregående opplæring Med hilsen Gjertrud Nysæter Lien

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/16-8 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 29.07.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 07/15 Regionrådet 28.08.2015 Høring - Plan for videregående

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK?

HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK? HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK? Et kartleggings- og rekrutteringsprosjekt 01.06.11 30.06.12 Prosjektrapport Innhold: Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Styringsgruppe... 4 Prosjektmedarbeidere

Detaljer

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Høringsdokument pr 25.1.2013 Korrigert pr 6.2.2013 Foto: colourbox.com www.telemark.no

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030.

Saksframlegg. Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Søgne kommune Arkiv: 024 Saksmappe: 2014/22-29003/2014 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 15.09.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Utv.saksnr

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

1 og figur 2 fra deres sdsted?

1 og figur 2 fra deres sdsted? Vlr saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng vlrdato: 15.05.2012 vjrreferanse 2012/248 Deres dato: Deres referanse: Res a aolt- og matf g Kunnskapsdepartementet Rådets Innspill til kommende stortingsmelding

Detaljer

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.03.2014 14982/2014 2014/1562 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/7 Komitè for levekår 06.03.2014 Høring vedr. skolestrukturplan for videregående

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE. Dato: 19.06.2015 kl. 9-14 Lunner rådhus

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE. Dato: 19.06.2015 kl. 9-14 Lunner rådhus MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 19.06.2015 kl. 9-14 Sted: Lunner rådhus Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Næringsutvikling CMidtTelemark

Næringsutvikling CMidtTelemark Næringsutvikling CMidtTelemark Postboks 4 N-3833 BØ I TELEMARK Bø, 12 mars 2013 Telemark fylkeskommune v/ fylkesrådmann Evy-Anni Evensen Postboks 2844 N-3702 SKIEN "Skoletilbud 2020" - Høringsuttalelse

Detaljer

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring Finnmark fylkeskommune Struktur for læring Del 1. Status for videregående opplæring i Finnmark 2011 1 Finnmark fylkeskommune Innhold SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 2. STYRINGSDOKUMENTER OG ØKONOMI...

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001)

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) ALLE SKAL HA RETT OG MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE DEN UTDANNINGEN DE SELV ØNSKER. 2 INNLEDNING Hvorfor satse på utdanning? EL & IT Forbundet har i dag et

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Utskrift: 22.05.2007 09:10:00 Fil: c:\data\skoleplan\plan01.doc INNHOLD SAMMENDRAG AV PLANENS HOVEDPROBLEMSTILLING... 3 1. INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING...

Detaljer

Innst. 192 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. 192 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. 192 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 44 (2008 2009) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om utdanningslinja

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møtested Hvam vgs., Hvamsalléen 30, 2165 Hvam Møtedato 09.09.2014 Tid 15:00 Program på Hvam vgs 11:30-12:00 lunsj og

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

Et felles løft for å møte framtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Fokusområdene Tiltaksplan 2012-2015 11.09.

Et felles løft for å møte framtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Fokusområdene Tiltaksplan 2012-2015 11.09. Et felles løft for å møte framtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Fokusområdene Tiltaksplan 2012-2015 11.09.13 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning

Detaljer

Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen

Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen ØF-notat 07/2012 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen En kartlegging av Per Kristian Alnes Tina Mathisen Østlandsforskning Østlandsforskning ble etablert

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Karrieresentre Rapport 2011-10 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Karrieresentre som er gjennomført

Detaljer

Søknad om forsøk Utprøving av nytt utdanningsprogram IKT v/ Udir Rådgiving og karriereveiledning v/ Kari Hoff Okstad SRY

Søknad om forsøk Utprøving av nytt utdanningsprogram IKT v/ Udir Rådgiving og karriereveiledning v/ Kari Hoff Okstad SRY o o o o Utkast til saksliste for SRY- møte 5 10. september 2014 Sted: Tromsø Møteramme: kl.11:00 16:00. (Lunsj 12.00 13.00) 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra SRY møtet 18.6.2014

Detaljer