RTåINdmNanKnOMMUNE ( /6GL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RTåINdmNanKnOMMUNE ( /6GL"

Transkript

1 121 RTåINdmNanKnOMMUNE ( /6GL TINN HAst KOMMUNE Telemark Fylkeskommune Postboks SKIEN Att.: Evy-Anny Evensen Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013:566-5 Cdertrud Nysæter Lien. tlf MO Høringsuttalelse fra Tinn kommune om Tilbudsstruktur i videregående opplæring - Skoletilbud 2020 Tinn kommunc har i sak 13/13 Formannskap vedtatt følgende høringsuttalelse: Ved foreslått flytting av EL og PB til Notodden, vil elevtallet ved Rjukan videregående skole gå ned fra 195 (tabell side 6) til 157 elever. For en liten skole som Rjukan vil det si en reduksjon 20 %. Det er en drastisk reduksjon som gjør miljøet ved skolen mindre robust. Jf Telemarks fylkeskommunes målsetting om "Sterkere fagmiljøer, godclæremidler, gode og hensiktsmessige skoleanlegg og god ledelse fremmer Telemarks fylkeskommunes mål for videregående opplæring." For å få til robuste fagmiljøer ser Tinn kommune det som helt sentralt at dagens tilbud beholdes og utvikles videre. Utdanningsprogrammet elektro ved Rjukan videregående skole har opparbeidet seg solid fagkompetanse og nært samarbeid med bransjen i Tinn og omegn. Elektro har vært en av grunnpilarene ved skolen. Da det for noen år siden var dårlig søkning til utdanningen, engasjerte bransjen seg for å gjøre tilbudet mer attraktivt. Bransjen og skolen samarbeider godt, blant annet om praksisplasser og forpliktende avtale om lærlingplasser. Det er nå bra søkermasse som igjen gir et godt faglig miljø som igjen gjør det attraktivt å søke til utdanningen. Tinn kommune har mange arbeidsplasser som er knyttet til elektro. Det er viktig at tilbudet består for at disse bedriftene skal kunne rekruttere. Framtidig satsing på datalagring og lignende "industri" tilsier at det er behov for utvikling av eksisterende fagmiljø og at flere ungdommer tar utdanning innen faget. Det er i rapporten lagt opp til å samle Påbygging (PB) ved to skoler i hvert opptaksområde. Det er foreslått kun ved Notodden vgs for opptaksområde B. Rjukan vgs har dette tilbudet i dag. Tinn kommune foreslår av den grunn at PB bevares. Tinn har behov for ingeniører, sykepleiere o.l. Det er derfor viktig at terskelen for å velge denne veien ikke er for høy. I Tinn er det kultur for å velge yrkesfaglige studieprogrammer for så å ta PB. Postadresse: Postboks 14, 3661 Rjukan Teletbn: Org.m: E-post: Postmottak(aTinn.kommune.no Telefaks: Bankgiro skatt: ljemmeside: www linn.komrnune.no

2 Tinn kommune Rjukan vgs har søkt om å få landslinje for natur og miljøfag (studieforberedendc). Det er da viktig at skolen har et robust fagmiljø. Hvis fagmiljøet blir for lite, kan dette ra utslag i forhold til rekruttering både av elever og lærere. Tinn kommune ønsker å legge til rette for gode boforhold for elever som må bo på hybel på Rjukan. Det planlegges for tiden å etablere internat med tilsynsordning for tilreisende elever. Kommunen og næringslivet ønsker at tilbudet på Rjukan vgs skal gjøres attraktivt slik at det kan utvides. For at Rjukan vgs skal ha et robust fagmiljø, er det viktig at skolen få beholde Elektro og Påbygging. Tinn kommune ønsker også at tilbudet utvides i forhold til dagens nivå. Elevtallsutviklingen: Prognosen (SSB) for Tinn viser relativt stabile tall for perioden fram til 2020.(jf tabell under). Tinn kommunc mcner det er et viktig moment for opprettholde dagens elevtall. Skolebarn , ' ,, e / ). 218 s I9.; ? [IF2l1012fl J , 1201 I 2213 I 220 t ' år [ r r Vedlagt ligger også høringsuttalelse fra Tinn ungdomsråd og Sluttrapport fra prosjekt nr om Rekruttering til elektrobransjen. Det foreligger også et høringsnotat fra Bransjerådet for elektro i Tinn. Med hilsen Gjertrud Nysæter Lien kommunalsjef - 2 -

3 Nedleggelseav elektrofag og påbygning til generell studiekompetanse Vi i Tinn Ungdomsråd mener at det er viktig å ta vare på de skoletilbudene vi har ved Rjukan Videregående skole. Dette inkluderer de foreslåtte nedlagte linjene elektrofag og påbygg_ Ungdomsrådet ser ingen grunn til at alt skal sentraliseres rundt de større byene i fylket. Det er viktig for målretta ungdom å slippe og pendle eller flytte for seg selv i en alder av Det er viktig å holde på de desentraliserte tilbudene som finnes i fylket vårt, da dette er med på å opprettholde både levestandarden og folketallet. Tinn kommune er en kraft kommune, som produserer hele 3-4 % av all strømproduksjon i Norge. En kommune som står for en så stor andel av strømproduksjonen, kan ikke være bekjent av og ikke ha et opplæringstilbud for elektrofag! Elektrofag er i år den yrkesfaglinja ved skolen som har flest søkere. Det er faktisk så mange søkere at ikke alle kommer inn på denne linja. Inntaket baseres på at de aller fleste skal ha mulighet til å skaffe seg en lærlingeplass når de er ferdig med 2 år ved skolen. Ved å ha et utdannings tilbud i elektrofag i nærheten, er det mindre sjans for at ungdom flytter ut. Ikke minst fordi man kan få både lærlingplass og tilbud om jobb etter endt utdanning. Kraftproduserende bedrifter i Tinn behøver stadig tilførsel av ny arbeidskraft Om fler ungdommer flytter ut, vil kanskje tilbudet for annen ungdom minke, da det blir færre til å benytte seg av eksisterende tilbud. Dermed kan helhetsinntrykket av Tinn kommune som en kommune å flytte tilbake til, svekkes blant avgangselevene. Skolen har i dag ressursene som kreves for å drive en elektrolinje. Det er gode og lange tradisjoner for denne utdanningen i Tinn, og et godt samarbeid med lokale bedrifter_ Det har de siste årene vært høye søkertall til elektrolinja. Ungdomsrådet ser ikke noe grunn til å flytte dette utdanningsvalget ut av Tinn! Påbygging til generell studiekompetanse et godt tilskudd til en skole med mange yrkesfaglinjer. Mange trenger noen år med praktisk retta skole før de begir seg ut på en studiekompetanse. Mange med bakgrunn fra yrkeslinjene ønsker å ta en relevant utdanning ved en høgskole/fagskole/universitet, men har ikke muligheten til å komme inn uten å ha en studiekompetanse i bakhånd. Å kunne ta studiekompetanse lokalt, kan være med å hindre «dropout». Har man kommet halvveis i et utdanningsprogram, men finner ut at dette ikke er noe, kan det være enklere og fortsette den påbegynte utdanningen, for så å ta en generell studiekompetanse og åpne flere dører. Tinn kommune mangler personer med høyere utdanning. Å ha mulighet for påbygg lokalt, kan få flere til å komme tilbake med en høy utdanning, som kan benyttes i lokalområdet. Rjukan og Tinn har gode ressurser, og trenger gode ressurser i fremtiden også. Ungdomsrådet vil ha en skole med et bredt fagmiljø for å opprettholde et attraktivt tilbud både for elever og lærere. Blir fagmiljøet for lite, blir skoletilbudet mindre attraktivt for alle. Alle aldersgrupper er viktige i en fremtidsretta kommune. Både småbarnsfarnilier, familier med ungdom, familiene til lærere, den voksne befolkningen og de eldre med livserfaring og kunnskap er med på å bygge et samfunn. Om det videregående skoletilbudet blir dårligere, og ungdom flytter ut og forblir boende utenfor kommunen, mister vi en viktig ressurs.

4 Ungdomsrådet vil opprettholde det videregående skoletilbudet. Vi vil opprettholde det gode sosiale forholdet som er mellom ungdom i Tinn. Vi vil være mange, så vi kan tilby ungdom et så godt tilbud og læringsmiljet som mulig.

5 SLUTTRAPPORT - Rekrutteringsbehov elektrobransjen prosjekt nr: i perioden Side1 av6

6 1. Bakgrunn Elektrobransjen representert ved NELFO/ESUT- Telemark representerer I dag 60 bedrifter og 1300 ansatte, herav 160 løpende kontrakter innen elektrofag i fylket. Ett av bransjens mål er å bidra til å ha en skolestruktur i fylket som skal dekke bransjens behov for kompetanse på fagarbeider-/ - tekniker og ingentørnivå. For å få et best mulig grunnlag for dimensjonering av skoletilbudet er ett av flere tiltak å kartlegge alderssammensetmingen hos bransjen ITelemark i ett 10 års perspektiv. Som pilotregion ble Øst- og Vest Telemark valgt på grunn av trussel om nedlegging av elektrolinja ved Rjukan videregående skole. Målsetning Prosjektetskal bidra til å øke efektrobedriftenei øvre Telemarkstilgangpå kvalifisert arbeidskroftog kompetonsevedå opprettholdeelektrotfibudetvedrjukanvideregående skole. Delmål 1 Kartlegge rekrutteringsbehovet for elektrobransjen i Øst og Vest Telemark fram til 2020 Delmål 2 Lage en metode for kartlegging av rekrutteringsbehov som kan brukes for alle bransjer. Prosjektet har hatt følgende medlemmer i styringsgruppa: NELFO/ESUT- Gunnar Steen Larsen Rjukan Næringsutvikling - Audun Mogen, prosjektansvarlig Telemark fylkeskomrnune - Hans jacob Edvardsen Rjukan videregående skole - Olav Tov Røysland Grenland Group - Frode Heimark Tinn tverrfaglige opplæringskontor - Ida Marie Ørnes, prosjektleder Strategi for arbeidet. Det er utarbeidet skjema for kartleggingen som har blitt fulgt opp med møter. 2. fij.?_nnoinførilig i forhold prosjeklplan Gjennomføringen er gjort i henhold tilprosjektplanen. Side 2 av 6

7 3. Måloppnåelse Delmål 1 For å kartlegge rekrutteringsbehovet ble det utarbeidet et spørreskjema som ble sendt ut til elektrobedrifter i Øst og Vest Telemark for kardegging av alderssammensetning og kompetansebehov. Tilbakemeldingene fra bedriftene ga et godt grunnlag for å få god oversikt over alder og rekrutteringsbehov. Se tabell 1 og 2. Prosjektleder og Gunnar Steen Larsen fra styringsgruppa har fulgt opp med bedriftsbesøk for å motivere og også få informasjon som ikke går fram av spørreskjemaet. Tilbakemeldingene avklarer at bedriftene i området ser store utfordringer dersom elektrolinja ved Rjukan videregående skole blir lagt ned. De uttykte bekymring for at interessen blant ungdom i regionen ville falle dersom Rjukan ikke lenger har tilbudet. Konsekvensen kan bli at det blir vanskeligere å få tak i lærlinger. Dette begrunnet flere med at elevene er unge når de starter på videregående utdanning, og ikke ønsker å flytte på hybel for å gå på skole i ung alder. Bedriftene ønsker å ha et bredt utvalg av elever, da kvaliteten og interessen er veldig varierende. Den mest stabile arbeidskraften er den som kommer fra området og har lokal tilknytning. Det vil derfor være meget uheldig å miste utdanningstilbudet. En fremtidig utfordring for mange av bedriftene er at dagens gjennomsnittakler de spurte bedriftene er relativt høyt. Det vil i et 10 års perspektiv bety at behovet for rekruttering vil øke i forhold til dagens situasjon. Når vi da vet at det tar 5-7 år og utdanne en god fagarbeider vil det være svært uheldig å legge ned et tilbud bransjen har behov for i åra som kommer. Tabell 1 I_18-30år år I år j år 39 stk 106 stk 45 stk 10 stk Behovet for videre rekruttering til bedriftene slik det går fram av tilbakemeldingene er 75 nyansatte i løpet av en 10 års perlode. Fordelingen på fagområder ser slik ut: Tabell 2 [- E1enersifaget38 stk Energimontørfaset 1-26 stk Rørleggerfaget 3 stk Side 3 av 6

8 Telekommunikasjonsfaget 2 stk Produksjonsteknikerdaget 2 stk Automatikerfaget 3 stk Kuldeogvarmepumpefaget 1stk Delmål 1 slik det ble formulert er oppnådd med en svarprosent på 74. Totalt ble det sendt ut 25 skjema hvor 17 ble besvart; en av bedriftene hadde gått konkurs og en svarte at de ikke lenger drev med installasjon. Så alt i alt, 17 av 23 skjemaer ble fylt ut. De 17 bedriftene har 322 årsverk inkl adm/saksbehandlere. Konklusjon: Kartleggingenviser at behovetfor fagarbeidere regionener tilstrekkeligtil å opprettholde elektrotilbudetvedrjukan videregåendeskole. Delmål 2 Prosjektet har utviklet metode for kartlegging, registrering og oppfølging som kan brukes i andre regioner og bransjer. Det forutsetter at det avsettes tid og ressurser til å gjøre arbeidet. Det kan være bransjen selv som tar tak i det, slik som elektrobransjen har gjort, eller at opplæringskontorer I samarbeid med en aktuell skole gjennomfører en tilsvarende kartlegging for å få forutsigbarhet i et lengre perspektiv. Konklusjon: Metoden er overførbardl andre bransjerog regioner 4. Anbefalin videre arbeftlfiremdrift Tilbakemeldinger fra elever i ungdomsskolen For å få en oversikt over hvordan elever i grunnskolen oppfatter informasjonen om elektrotilbudet ved Rjukan vftleregående skole, ble det laget et spørreskjema som ble sendt ut til elevene ved ungdomskolene i Tinn. Tilbakemeldingene fra elevene viste at ingen synes inforrnasjonen om tilbudet var godt. Undersøkelsen viste at de har liten kjennskap til hva elektrofaget er, og de mulighetene som utdanningen gir i et videre arbeids- eller skoleløp. Eksempelvis var det svært få som visste hva Y-veien er. Ti1tak 1 - Markedsføring av tilbudet Fra 1.august 2010 bfir det ansatt en person i 20 % stilling ved Rjukan videregående skole som vil ha som hovedoppgave å arbeide med markedsføring av skolen, Konkret skal skolen ha fokus på at kommunikasjon og samarbeid mellom ungdomskolene, den videregående skole og bedriftene skal bll bedre. Eksempelvis kan nevnes at det skal lages en reklamefilm som skal vise Rjukan videregående skole, og hva den kan tilby elevene i og utenom skoletid, Filmen vil bli vist på ungdomskoler, kinoer, lagt ut på Facebook, YouTube og flere kommunikasjonskanaler. Anbefalingene er å bruke sosiale medier i markedsføring av skolens tilbud hvor også bedriftene kan få profilere seg. Side 4 av 6

9 Tiltak 2 - Prosjekt til fordypning (PTF) PTF vil planlegges og tilrettelegges på en måte som gjør utplasseringen av elever mer planmessig. Dette vil gjøre at elevene blir kjent med bedriftene og bedriftene med elevene på en bedre måte. Tiltak 3 - Samarbeid Rjukan videregående og andre fra offentlig sektor Skolen ønsker å være en aktiv regional utviklingsaktør, arbeidet vil kreve et mer konstruktivt og regelmessig samarbeid med Tinn Kommune spesielt, men også andre kommuner i øvre Telemark, samt NAV regionalt. Resultatet av arbeidet i prosjektperioden har avklart viktigheten av å opprettholde et bredt videregående utdanningstilbud på Rjukan, samt mulighetene som ligger i et utvidet bruk av Tinn Ressurssenter. Andre elementer som må prioriteres er bussforbindelsevestover tilpasset dagpendling, gode og Irygge boforhold for elever, idrettsatsningenog felles markedsføring av skole og samarbeidsaktører i regionen. Rjukan videregående skole tar initiativ til samarbeidet som beskrevet slik at en så snart som mulig kan iverksette konkrete tiltak av felles interesse. Veien videre - anbefalinger Det nedsettes ei gruppe bestående av prosjektleder Ida Ørnes, jan Bjerke fra BIS Productionpartner og Stein Øyvind Bystrøm fra Tinn Energi til å følge opp tiltakene som er skissert i tiltakene 1, 2 og 3. Sammen skal disse jobbe fram en strategi for markedsføring av clektrolinja med fokus på ungdomskolene. Resten av den lokale elektrobransjen trekkes med i planleggingen og gjennomføringen ved å invitere til dialogmøter. Det forventes at Rjukan videregående skole er proaktiv i dette arbeidet ikke bare I egen kommune, men også mot nabokommunene Vinje og Notodden. Den årlige yrkesmessen på Rjukan vil være en fin anledning for skolen i samarbeid med bransjen å profilere seg for ungdomsskoleelever i Øst- og Vest Telemark Det blir viktig å ha en god dialog og kontakt med rådgiverne i regionen, slik at de er oppdatert og kan gi relevante råd til elevene. Side 5 av 6

10 5. Økonomi Aktivitetene har vært lagt opp i forhold til vedtatt ramme for prosjektet. 5.1 Budsjett --- Kostnader: Prosjektledelse Kr r-ivi øte o: reisekostnader Kr Sum kostnader: Kr Finansiering: E:eninnsats i ros'ektdeltagerne Kr Telemark Fylkeskommune Kr Sum finansiering Kr Regnskap rprosjektledelse Møte-, reisekostnader Kr L_Sum IKr. Kr G. Vedlegg / dokumentasjon - Skjema som ble sendt ut til bedriftene, vedlegg 1. - Avisomtaler fra Rjukan arbeiderblad, vedlegg 2. Side 6 av 6

11 Dato: d47~ Gunnar Steen Larsen L6,:)!(--V Audun Mogen Hans Ja ob Edvardaen Olav Tav Reyslancl Frode Heimark Ida ørnes

12 Bekymret elektrobransje i Tinn!! En bredt sammensatt arbeidsgruppe iffikeskommunen har utredet konsehmnsene av synkende elevtall, og vurdert alternativ organisering av skoletilbudet iifiket, med vekt på jaglig robusthet ved den enkelte skole. Arheidsgruppen har også gjort grundige analyser av elevtallsutvikling, arealutnyttelse og skyss, Strukturelle grep iforhold til skolestrukturen inngår i vurderingen. Dette er hva arbeidsgruppen selv sier om sin utredning om fremtidig videregående skoletilbud i Telemark. De fieste prosesser knyttet til endringer i skolestruktur medfører uro hos foresatte og ansatte i skolen. Denne gangen skaper fremlagt forslag til ny struktur for videregående skoler i Telemark uro i hele lokalsamfunn og regioner. Hvorfor? Jo, fordi den videregående skolcn representerer første spesialisering innenfor de grunnfag som skal sikre balansert og rett kompetanse i alle små og store lokalsamfunn. Lokal rekruttering til fag som snekker, hjelpepleier, mekanikker, elektriker mfl., er et undervurdert bidrag til en balansert samfunnsutvikling. I Tinn har elektrobransjen lenge sett viktigheten av å ha elektrolinjen ved Rjukan videregående skole. Dette har bl.a. ført til et tett samarbeid mellom bransje, elever og skole, synliggjort gjennom aktiv deltagelse i etablering av et tverrfaglig opplæringskontor, tiltakspakker til elever, utplasseringsplasser hos bedrifter, flere lærlingeplasser og ctablering av et bransjeråd som en møteplass mellom skole, opplæringskontor og elektrobedrifter i Tinn. Konkrete resultater av dette aktive samarbeidet er god søkermasse til clektrolinja ved skolen, gode og motiverte lærlinger og ingen lokale rekrutteringsproblemer til bransjen. Med andre ord har samarbeidet skapt en robust clektrobransje til nytte for næringsliv og lokal utvikling. Nettopp "robuste fagmiljoer" er et standard-argumentet når små skoler står for fall. I skolesammenheng cr imidlertid robusthet synonymt med størrelse og størrelse synonymt med lavest mulig kostnad pr, elev. Sammenhengen mellom skoletilbud og samfurmsutvikling blir undervurdert i utredninger og politiske debatter. Man har lett for å glemme at "Kunskapsløftet" definerer at "grunnopplæringens virksomhet skal hygge på ettfelles verdiog kulturgrunnlag og prinsipper som bidrar til åfremme sosial og kulturell kompetanse hos elevene, motivasjon for læring, elevmedvirkming, tilpasset opplæring og like muligheter, samarbeid med hjemmene og samarbeid med lokalsantfunnet." Elektrobransjen i Tinn har vist at robuste fagmiljøer skapes gjennom samarbeid og vi er direkte bekymret for utviklingen om avstanden mellom elev, skole og lokalt næringsliv vanskeliggjøres gjennom sentralisering. God videregående opplæring i visshet om at næringsliv og samfunn har bruk for skolens leveranser, gir det beste grunnlaget for verdiskapning og levende lokalsamfunn. Bransjerådet i Tinn ber beslutningstakerne til fremtidens skolestruktur i Telemark, ta inn over seg at videregående skole er den største leverandøren av samfunnets grunnfag og at lokal rekruttering er av avgjørende betydning for utvikling av robuste fagmiljøer. Bransjerådet for elektro i Tinn.

13 TFK Post Fra: Sendt: 14. mars :05 Til: TFK Post Kopi: Gjertrud Nysæter lien Emne: Høring - Tilbudsstruktur i videregående opplæring - Skoletilbud 2020 Vedlegg: Høringsuttalelse fra Tinn kommune om Tilbudsstruktur i videregående opplæring - Skoletilbud 2020.DOC; Høringsbrev fra Ungdomsrådet, Sluttrapport eletro og bransjerådets uttalelse.pdf Vedlagt følger høringsuttalelse fra Tinn kommune vedrørende Tilbudsstruktur for videregående opplæring Med hilsen Gjertrud Nysæter Lien

Dimensjonering skoletilbud 2011-2016. Kompetansekartlegging elektrofagene 2011-2016 Nelfo - Telemark

Dimensjonering skoletilbud 2011-2016. Kompetansekartlegging elektrofagene 2011-2016 Nelfo - Telemark Dimensjonering skoletilbud 2011-2016 Kompetansekartlegging elektrofagene 2011-2016 Nelfo - Telemark Innspill NELFO ( elektrofag) Til teamleder Helga Haave Innledningsvis er det gledelig å registrere at

Detaljer

Næringsutvikling CMidtTelemark

Næringsutvikling CMidtTelemark Næringsutvikling CMidtTelemark Postboks 4 N-3833 BØ I TELEMARK Bø, 12 mars 2013 Telemark fylkeskommune v/ fylkesrådmann Evy-Anni Evensen Postboks 2844 N-3702 SKIEN "Skoletilbud 2020" - Høringsuttalelse

Detaljer

Høringssvar "Skolestruktur 2020"

Høringssvar Skolestruktur 2020 E RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Sf< t\) r,2 Høringssvar "Skolestruktur 2020" Innledning og premiss Rjukan vg. skole er en avgjørende samarbeidspartner for næringsutvikling i Tinn. Det er skolens intensjon

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen. Høringsuttalelse - tilbudsstruktur og skoletilbud i videregående opplæring i Telemark

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen. Høringsuttalelse - tilbudsstruktur og skoletilbud i videregående opplæring i Telemark AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN TELEMARK FYLKEStik,iH.,'UNE ADMINISTRASJONEN SAKNPL DOK.NR.'ARKIVKODE TS)60(0 S121~.5.(c)Fei6 KASS.!U.OFf. O 19-LI

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/ Kim Atle Kvalvåg

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/ Kim Atle Kvalvåg Fræna kommune Rådmann Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 MOLDE Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/3539-6 Kim Atle

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE- TILBUDSSTRUKTUR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I TELEMARK - "SKOLETILBUD 2020"

HØRINGSUTTALELSE- TILBUDSSTRUKTUR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I TELEMARK - SKOLETILBUD 2020 't~ Kragerø kommune Enhet for Stab og støtte Administrasjonsavdelingen Telemark fylkeskommune post@t-fk.no _cp E ARt (s,fy! HEelk 'NE Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/489-5/TURI 18.03.2013 HØRINGSUTTALELSE-

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Vedlagt oversendes høringsuttalelse fra Kragerø kommune til sak Tilbudsstruktur videregående opplæring - lnnspill om framtidige behov.

Vedlagt oversendes høringsuttalelse fra Kragerø kommune til sak Tilbudsstruktur videregående opplæring - lnnspill om framtidige behov. Ra nhild Nordnes W9S- 4ql Fra: Hallvard Kristian Ripegutu 1 7-fi-- r t'it-- Sendt: 12. september 2011 10:09,-) T Til: TFK-Post arkiv 1 /q ir i Emne: VS: Høringsuttalelse - Tilbudsst e-opptæring'------

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Terje Næss Arkiv: 15/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Terje Næss Arkiv: 15/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Terje Næss Arkiv: 15/4541-1 Dato: 06.08.2015 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Utrykt vedlegg: Høring. Plan for videregående opplæring i Oppland

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Hva skal vi leve av i Telemark? Hvilken kompetanse trenger vi? Hvordan innretter fylkeskommunen tilbudet innen videregående opplæring? Prosjektstatus

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Skoletilbud 2020 Svar på ofte stilte spørsmål

Skoletilbud 2020 Svar på ofte stilte spørsmål Skoletilbud 2020 Svar på ofte stilte spørsmål Etter høringskonferansen på Bø hotell 25. januar 2013 om Skoletilbud 2020, har fylkesadministrasjonen mottatt henvendelser om ulike forhold knyttet til arbeidsgruppas

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret

Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret Saknr. 16/11610-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret 2016-17 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar at Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Skoletilbudet 2020. Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport

Skoletilbudet 2020. Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport Skoletilbudet 2020 Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport Fylkestinget har sagt at vi skal bruke ressursane i heile fylket. Forholdet mellom inntaksområde A og B skal være uendra: Stemmer ikkje

Detaljer

Skoletilbudet Sammendrag av høringsdokument Korrigert pr

Skoletilbudet Sammendrag av høringsdokument Korrigert pr Skoletilbudet 2020 Sammendrag av høringsdokument 25.1.2013 Korrigert pr 6.2.2013 Analyser og forslag til ny organisering og tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Telemark fram mot 2020 For mer

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 3 områder til evaluering Det er valgt ut 3 områder som skal evalueres i Kunnskapsløftet. Disse områdene har blitt grundig belyst av forskningsinstitusjoner

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Skolens vurdering av faglig tilnærming og helhetsbildet i modellene.

Skolens vurdering av faglig tilnærming og helhetsbildet i modellene. LUNDE VIDAREGÅANDE SKULE TFLFMARK FYLKESKOMMUNE ADMINISTRASJONEN 13/bc6 r mcsion L*CD16 ii10111 DOK.NR. ARKNKODE l 0,3) SAKSDEN. JjpyiU /9-q l ARKIVDEL DilaCk( I, Ref. Telemark fylkeskommune Vår ref 12/3736-10

Detaljer

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 20 000 medlemsbedrifter med 500 000 årsverk photo:

Detaljer

TINN KOMMUNE Økonomienheten

TINN KOMMUNE Økonomienheten TINN KOMMUNE Økonomienheten Finansdepartamentet Departementenes servicesenter, Postboks 8129 Dep, 0032 OSLO Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/5250-4 Sigvald Olesrud, tlf.35 08 25 87 203

Detaljer

Høring privatskoleloven, svar fra Telemark fylkeskommune

Høring privatskoleloven, svar fra Telemark fylkeskommune 1 av 2 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Seksjon for drift Vår dato Vår referanse 11.12.2014 14/00508-3 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jan Gullik Sørbø, tlf. Det kongelige kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Uttale fra VOFO Østfold til Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 del 2. Østfold fylkeskommune har utarbeidet forslag til plan for den videregående skolen i Østfold for perioden 2015 2026.

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot 2030.

Saksframlegg. Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot 2030. Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2015/678-6095/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 16.02.2015 Saksframlegg Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram

Detaljer

Svar Organisering av faglige råd i perioden

Svar Organisering av faglige råd i perioden Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 1.2.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/192 Deres referanse: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Utdanningsforbundets høringsuttalelse til endring på opplæringsloven Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskolering m.m.

Utdanningsforbundets høringsuttalelse til endring på opplæringsloven Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskolering m.m. Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 18.12.2015 15/01724-23 Liv Ingebjørg Guneriussen Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142219 forskning Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 16.11.2015 Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 Gjennomgangen av tilbudsstrukturen er hovedtemaet for utviklingsredegjørelsen 2015-2016. Utdanningsdirektoratet har bedt de faglige rådene om å levere

Detaljer

Vedlegg: Forslag til endring i friskoleloven_ Aust-Agder fylkeskommune.doc Forslag til endring av friskoleloven - Aust-Agder fylkeskommune

Vedlegg: Forslag til endring i friskoleloven_ Aust-Agder fylkeskommune.doc Forslag til endring av friskoleloven - Aust-Agder fylkeskommune file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200605083_AAfk.htm Fra: Berg, Halvard [Halvard.Berg@aa-f.kommune.no] Sendt: 21. desember 2006 14:58 Til: Postmottak KD Kopi: Kristiansen, Stein Emne: Forslag til endring

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Helhetlig oppfølging av ungdom og voksne i Hedmark Rådgiversamling 7. desember 2016 Forankring i overordnede strategier og planer i NAV og Hedmark

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Storhamar videregående skole - henv. resepsjonen Adresse: Mabel Sandbergsv. 25 2315 Hamar Dato: 07.09.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling NHOs arbeid med Samfunnskontrakten Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 21 500 medlemsbedrifter med 528 800 årsverk photo: Olav Heggø

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Storhamar videregående skole Dato: 07.09.2012 Kl 0900-1400 Medlemmer: Arild Sørum Stana Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Observatører:

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Mandat: Med bakgrunn i drøfting av status og dagens kompetansetilbud i regionen og sett i forhold til forventet utvikling i regionens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR. YRKESFAG nye veier, flere muligheter

VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR. YRKESFAG nye veier, flere muligheter VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR YRKESFAG nye veier, flere muligheter YRKESFAG nye veier, flere muligheter! Økt rekruttering til yrkesfagene gjennom "dobbeltkompetanser" Hvordan løser skolen samfunnsoppdraget?

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 30.08.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 30.08.2016 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Situasjonsbeskrivelse og enkelte utfordringer knyttet til fag- og yrkesopplæringen

Situasjonsbeskrivelse og enkelte utfordringer knyttet til fag- og yrkesopplæringen Situasjonsbeskrivelse og enkelte utfordringer knyttet til fag- og yrkesopplæringen 1. Innledning Samfunnet har gitt grunnopplæringen et omfattende mandat som konkretiseres i formålsparagrafen for grunnopplæringen,

Detaljer

Høring Kompetanse 2010, utkast til strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Høring Kompetanse 2010, utkast til strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen 1 av 5 Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 Oslo Vår saksbehandler 2004/00187/027 Solveig Skogs 2006-02-27 Arkiv: -L22 Tlf. 22 05 45 58 Deres dato Deres referanse 2006-01-10 Høring Kompetanse

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Styret i Berg montessoriforening. 9385 Skaland 13.01.2015 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Berg montessoriforening eier skolebygget til Berg montessoriskole

Detaljer

Det er noen viktige fylkestingsvedtak som vi må forholde oss til, og se i sammenheng med de nye økonomiske rammebetingelser.

Det er noen viktige fylkestingsvedtak som vi må forholde oss til, og se i sammenheng med de nye økonomiske rammebetingelser. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg Rektorsamling Bodø, 02.desember 2015 Kjære rektorer En ting er sikkert: Vi ledere må hele tiden jobbe med omstilling og

Detaljer

UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER

UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER 1 Bakgrunn 1) Det store antall unge som ikke gjennomfører videregående opplæring 2) Fafo rapport 2010 Gull av gråstein Tiltak for å redusere frafall i videregående

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole Møte i Skoleutvalget for Orkdal vgs og Meldal vgs mandag 21.06. 2010 kl 8:30 Møtested: Meldal videregående skole Til behandling

Detaljer

Kulturskolen I Måsøy.

Kulturskolen I Måsøy. HØRINGSUTTALELSE FRA MÅSØY KOMMUNE: I Kulturløftet II som er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk heter det bl.a.: 2. Kulturskole for alle barn som ønsker det Det skal gjennomføres

Detaljer

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Energi Norge juni 2010 Kilder SSB - rapport 2010/30: Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel Sekretær: Knut Maarud + 47 23 30 13 19 / 96 23 24 68 kma@utdanningsdirektoratet.no Møte 06.08 Referat oppdatert: 22.12.2008 Til Kunnskapsdepartementet Ref nr 2008/06239 Karlsenutvalget - høringsuttatelse

Detaljer

Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift

Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift Roger Taaje HR-sjef Moelven Industrier Telefon: +47 920 25 899 E-post: roger.taaje@moelven.com LinkedIn: no.linkedin.com/in/taaje - linkedin.com/company/moelven

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole VESTFOLD Ny skole i 2014 sentralt i Tønsberg http://ferdervgs.vfk.no/ Studieforberedende utdanningsprogram Studieforberedende Formgiving Påbygg 3 (etter 2 år yrkesfag) Påbygg 4 (etter fagbrev) TAF (Studieforberedende

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Kompetansebehov i Nord-Gudbrandsdal 2015-2024 Regionalt kompetanseforum Ole Aasaaren, regionsjef (leder) Unnvald Bakke,

Detaljer

TALENTER FOR FRAMTIDA

TALENTER FOR FRAMTIDA TALENTER FOR FRAMTIDA - samarbeid om barn og unge i Grenlandsregionen Arne Malme ass. fylkesmann i Telemark Felles innsats i Telemark Talenter for framtida Satsingsområde i Telemark i 4 år (+2) Bakgrunnen

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

Næringsutvikling på Notodden

Næringsutvikling på Notodden Næringsutvikling på Notodden Åsmund Groven Notodden Utvikling AS Disposisjon 1. Mål for utviklingen 2. Organisering av næringsutviklingsarbeidet 3. Kompetansebehov 4. Tilrettelegging 5. Forventinger til

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt)

Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt) Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt) Anbefaling fra faglig råd (mai 2016) Anbefaling fra Udir (sept. 2016) Høringsforslag

Detaljer

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Sture Berg Helgesen, avdelingsdirektør i Opplæringsavdelingen Bodø, 24. januar 2017 Diagnosen fra Meld.

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 24 OKT Saksbeh.: SAKSBEHAND R: Marit Auset

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 24 OKT Saksbeh.: SAKSBEHAND R: Marit Auset Sirdal kommune Sirdal kommune Vest-Agder Fylkeskommune Postboks 517 4605 KRISTIANSAND S VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Saksnr.: I Emnekode: Kopi: Mettatt: Dukar.: 24 OKT 2014 Saksbeh.: (A.kode: 1/1 elding om

Detaljer

Arkivsak: 15/5591-3 Tittel: HØRING - ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - FRIERE SKOLEVALG, MULIGHET TIL Å TILBY MER GRUNNSKOLEOPPLÆRING M.M.

Arkivsak: 15/5591-3 Tittel: HØRING - ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - FRIERE SKOLEVALG, MULIGHET TIL Å TILBY MER GRUNNSKOLEOPPLÆRING M.M. SAKSPROTOKOLL Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: 07.12.2015 Utvalgssak: 244/15 Resultat: Arkivsak: 15/5591-3 Tittel: HØRING - ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - FRIERE SKOLEVALG, MULIGHET TIL Å TILBY MER GRUNNSKOLEOPPLÆRING

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^    ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^ HORDALAND J TI.KESKOMMUN} : Adressater ifølgevedlagt liste Saknr.^lD

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19

S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19 S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 Vedrørende: STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til foreslått strategi for rekruttering av studenter

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring. Rektorsamling 13.12.2013

Strategiplan for videregående opplæring. Rektorsamling 13.12.2013 Strategiplan for videregående opplæring Rektorsamling 13.12.2013 Mandat Komité for opplæring og kompetanse skal utarbeide en helhetlig strategiplan for videregående opplæring. Mål og strategier for videregående

Detaljer

NAV og Prosjektet "Stå på!" - 23.02.11

NAV og Prosjektet Stå på! - 23.02.11 Behov for en sterkere fylkeskommunal forpliktelse ovenfor aldersgruppen 16-21 år Behov for åetablere et forpliktende samarbeid mellom Fylkeskommunen, Verdal kommune, NAV og næringslivet for åløse en økende

Detaljer

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV - brobygger mellom skole og arbeidsliv Tore August Bauer-Nilsen 2013 HVEM ER HSA? Et interkommunalt samarbeid om utviklingsarbeid i skolen mellom syv kommuner. Bokn, Haugesund,

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana Søknad Søknadsnr. 2013-0120 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tana som vekstkommune Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å

Detaljer

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve Gruppeoppgaver fagprøve Oppsummering Hensikten med å drøfte temaet fagprøve var å sette i gang prosesser rundt om i selskapene og prøvenemndene for å få fokus på at fagprøvene etter kunnskapsløftet i forhold

Detaljer