Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 03.12.2013"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møtested Follo Museum, Belsjøveien 17, Drøbak Møtedato Tid 15:00 Program Kl Kl Kl Kl Kl Kl Ca. kl Felles transport fra Galleriet. Oppmøte nederst ved trappene ved hovedinngangen til Galleriet Lunsj på Follo Museum Omvisning på museet og presentasjon av prosjektet riktig restaurering Gruppemøter Hovedutvalgsmøte Middag i Korsegaarden Retur Galleriet med fellestransport Vennligst gi beskjed til innen , om du vil benytte deg av felles transport og om du blir med på middagen kl Side1

2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 53/13 Utvikling og drift av Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn og opplevelsesarena 54/13 Samarbeidsavtale Akershus fylkeskommune og Ungdommens kulturmønstring Norge /13 Den kulturelle skolesekken status 56/13 Innspill til arbeidet med planforslaget til regional plan for areal og transport 57/13 Ny internasjonal strategi Eventuelt Presentasjon av kunstregistreringsprosjekt. Side2

3 Sakertilbehandling Side3

4 Sakertilbehandling Side4

5 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting /13 Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 29/13 Eldrerådet Utvikling og drift av Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn og opplevelsesarena Innstilling - Akershus fylkeskommune inngår partnerskap med Eidsvoll kommune og Mathiesen Eidsvold Værk ANS for å igangsette et 4-årig prosjekt med formål å utvikle Eidsvoll Verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn. Prosjektet evalueres etter 4 år med den hensikt å avklare hvorvidt prosjektet har de forutsetninger som er nødvendige for å videreføre en permanent drift. - Det bevilges kr årlig i perioden Bevilgningen finansieres gjennom tidligere vedtatte fondsavsetninger til formålet. Avsetningen er vedtatt i ØP hvor 4,4 mill. kr som tidligere var avsatt til innkjøp av Ekeland-kunst, ble stilt til disposisjon for satsing på kulturelle fyrtårn. - Fylkesrådmannen gis fullmakt til å fremforhandle den endelige partnerskapsavtalen og inngå nødvendige avtaler innenfor den ramme som nå foreligger. Sammendrag Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn og opplevelsesarena gis en internasjonal dimensjon ved å sette kunst og kultur inn i en kontekst med fokus på menneskerettigheter, demokrati og kultur. Det legges opp til aktiviteter gjennom hele året hvor sommeraktivitetene har fokus på aktuelle hendelser og situasjoner i verden og vinteren benyttes til aktiviteter rettet spesielt mot skoler, grupper og åpne arrangement rettet mot kulturlivet i regionen. Det etableres prosjektbasert drift, som skal ha som ansvar å videreutvikle Eidsvoll Verk til et kulturelt fyrtårn og et viktig besøksmål på Østlandet. Prosjektet etableres som et tidsavgrenset prosjekt over 4 år som evalueres og deretter kan videreføres som aksjeselskap eller stiftelse. Reiselivsbransjen mener det er en mulighet for et besøk på til besøkende pr år. Side5

6 Utviklingen av Eidsvoll verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn vil kunne ha stor betydning for kulturlivet og næringslivet lokalt. Videre vil det kunne bli en attraktiv kulturmagnet nasjonalt. SAKSUTREDNING Bakgrunn og saksopplysninger Hovedutvalget for kultur frivillighet og folkehelse fattet følgende vedtak i møte , sak 5/13 «Når finansiell medvirkning fra Eidsvoll kommune er avklart og utkast til partnerskapsavtale er utarbeidet mellom partene bes fylkesrådmannen legge fram ny sak til politisk behandling». Eidsvoll kommune fattet et tilnærmet likt vedtak i møte , sak 13/30: Det foreligger nå en virksomhetsbeskrivelse for prosjektet som omhandler oppstart og utvikling av prosjektet, samt utkast til partnerskapsavtale. Saken fremmes med dette til behandling. Saksutredning Eidsvoll kommune har, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, engasjert kulturutreder Nils Gunnerud til å utarbeide en virksomhetsbeskrivelse for Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn. Her pekes det på forhold som omhandler innhold, drift, driftsform, økonomi, oppstart og videre fremdrift for Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn. Arbeidet baserer seg på de kommunale og fylkeskommunale føringer som ligger til grunn for prosjektet, samt tilbud gitt av Mago B AS. Videre bygger innholdet i Mago B/Traktorstallen på Stortingsmelding nr. 19 som omhandler regjeringens internasjonale kulturinnsats. Her fremheves også FNs Charter og menneskerettserklæring. FN slår fast at demokrati er basert på folks uttrykte vilje til å bestemme sitt eget politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle system. Kultur ses som en viktig del av regjeringens menneskerettighetsfremmende tiltak hvor demokrati og menneskerettigheter er uatskillelige og hvor en av frihetene er retten til fritt å mene, uttrykke og tenke i en hver sammenheng. Innholdet bygger også på notatet Kunst & Kraft, og på stortingsmelding nr. 23 om visuell kunst der noen av hovedtiltakene i meldingen er å styrke formidling av visuell kunst i regionene ved blant annet å øke støtten til museer, kunsthaller, kunstforeninger og kunstnersentra. Aktører fra kulturliv, organisasjonsliv og næringsliv på Eidsvoll har bidratt i arbeidet gjennom å være et diskusjonsforum og gi innspill underveis i prosessen. Prosjektgruppen ble nedsatt som følge av en avholdt idédugnad på Eidsvoll Verk den og hvor ca. 35 personer fra kulturog næringslivet deltok. Problemstillinger og alternativer HOVEDPUNKTER I VIRKSOMHETSBESKRIVELSEN: Idé/visjon Virksomheten i Mago B/Traktorstallen gis en internasjonal dimensjon ved å sette kunst og kultur inn i en kontekst med fokus på menneskerettigheter, demokrati og kultur. En vil her vise eksempler på hvordan menneskerettighetene gir rett til fritt å mene, uttrykke og tenke i en hver 2 Side6

7 sammenheng. Ideen for Mago B/Traktorstallen blir en videreføring av Stortingets visjon for grunnlovsjubileet 2014, der det heter at «Vi skal skape en engasjerende grunnlovsfeiring som gir økt forståelse for folkestyrets utvikling gjennom 200 år, Grunnlovens betydning i dag og demokratiets framtidige utfordringer. Økt kunnskap skal styrke grunnlaget for deltagelse i demokratiske prosesser». Aktiviteter Det legges opp til aktiviteter gjennom hele året hvor sommeraktivitetene har fokus på aktuelle hendelser og situasjoner i verden, og vinteren benyttes til aktiviteter rettet spesielt mot skoler, grupper og åpne arrangement rettet mot kulturlivet i regionen. Turbinrommet i Mago B er et godt egnet sted for utstilling og formidling av Eidsvolls industrihistorie. Det foreligger allerede et godt kildemateriale i kommunens eget historiske fotoarkiv. Driftsselskap og organisering Det etableres et driftsselskap som skal ha som ansvar å videreutvikle Eidsvoll Verk til et kulturelt fyrtårn og et viktig besøksmål på Østlandet. Driftsselskapet etableres som et tidsavgrenset prosjekt over 4 år som evalueres og deretter kan videreføres som aksjeselskap eller stiftelse. Driftsselskapet skal ha tre oppgaver: - Etablere og drive Mago B og Traktorstallen som kulturarena med et innhold som henvender seg til et stort og bredt publikum - Utvikle Eidsvoll Verk til en reiselivsdestinasjon og et kulturelt fyrtårn i Akershus, bygget på kultur- og naturbaserte opplevelser - Koordinering og samordning av tilbudene på Eidsvoll Verk. Prosjektet «eies» av Akershus fylkeskommune, Eidsvoll kommune og Mathiesen Eidsvold Værk ANS. Det nedsettes et prosjektstyre med 2 representanter fra fylkeskommunen, 2 fra kommunen og 1 fra Mathiesen Eidsvold Værk ANS. Styret suppleres av 2 representanter fra lokalt kultur- og næringsliv. Styret rapporterer tertialvis til prosjekteierne. Økonomi Årlige kostnader samlet: Mago B uten Mago B med Traktorstallen tilskudd investering tilskudd investering* Innhold 2,45 mill kr 2,45 mill kr 0,65 mill kr Bygg 2,30 mill kr 2,05 mill kr 0,60 mill kr Årskostnad 4,75 mill kr 4,45 mill kr 1,25 mill kr *Tilskudd fra eksterne aktører og tilskuddsordninger Kostnadsfordeling med 60 % for Akershus fylkeskommune og 40 % for Eidsvoll kommune: Mago B uten Mago B med Traktorstallen tilskudd investering tilskudd investering Årlig kostnad 4,75 mill kr 4,45 mill kr 1,25 mill kr Akershus 2,85 mill kr 2,67 mill kr 0,75 mill kr fylkeskommun e 60% Eidsvoll kommune 40% 1,90 mill kr 1,78 mill kr 0,50 mill kr Det er i virksomhetsbeskrivelsen skissert kostnader for oppstart, innredning og utstyr: Mago B Traktorstallen Kulturfaglig utstyr 4,70 mill kr 0,25 mill kr Innredning, møbler med mer 1,00 mill kr 0,25 mill kr Markedsmateriell, nettside m.v 0,30 mill kr 0,30 mill kr Sum 6,00 mill kr 0,80 mill kr 3 Side7

8 Kostnadene som gjelder byggene baserer seg på tilbud fra Mago B AS vedrørende Mago B og Traktorstallen. Når det gjelder Traktorstallen har Mago B AS tilbudt en leie på kr ,- eksklusiv mva. Leien gjelder for bygget i sin helhet. Tabellen ovenfor viser en kostnad for bygget på kr. 0,6 mill., i denne summen er det lagt inn 0,1 mill. til FDV kostnader, oppvarming, vaktmester, rengjøring med videre og kr. 0,15 mill. til oppussing hva gjelder innvendig behov. Utvendig er Traktorstallen totalrenovert. Leiekostnadene for byggene er her vist eksklusiv mva., da investering og leie av bygg vil kunne gi mva.-kompensasjon. Driftskostnadene er vist inklusive merverdiavgift da dette ikke gir mva.-kompensasjon uavhengig av driftsform. Kostnadene som gjelder innhold omfatter utgifter til prosjektleder, markedsføring, aktiviteter, innleid pedagogisk personell og sommerutstilling. Videre omfatter det inntekter fra billettsalg, utleie, eksterne tilskudd og sponsorer. Per i dag leier Eidsvoll 1814 deler av Traktorstallen, denne avtalen gjelder til og med 1. november 2014 og med opsjon på ytterligere 2 års leie. Dersom Eidsvoll kommune inngår partnerskapsavtale med Akershus fylkeskommune og Mathiesen Eidsvold Værk, samt leieavtale med Mago B AS om Traktorstallen, vil det være det fireårige prosjektet som overtar inngått leieforhold med Eidsvoll Eidsvoll 1814 leier deler av Traktorstallen for kr ,- per i dag. Prosjektet overtar også det fremtidige inntektspotensialet for bygget. Videre skal prosjektet koordinere og samordne tilbudene på Eidsvoll Verk. I 2014 er det lagt opp til betydelig aktivitet i området grunnet grunnlovsjubileet. Vedlagt denne saken følger et notat fra Mathiesen Eidsvold Værk ans og som synliggjør det bidraget MEV ans yter i tilknytning til jubileet og aktiviteter i 2014, samt det de har lagt inn av ytelser knyttet opp mot perioden Marked og besøk Eidsvoll Verk som kultur- og naturbasert opplevelse henvender seg til dagsturismemarkedet i tillegg til skoleverket. Dette markedet avgrenses innenfor en reiseavstand på rundt en og en halv time til Eidsvoll Verk og vil være et aktuelt reisemål for 2 millioner mennesker. Reiselivsbransjen regner at ca. 1/3 av befolkningen ønsker å besøke en kulturbasert opplevelsesattraksjon, det gir et potensial for besøkende pr. år. Det er ingen uttrykt ambisjon å trekke så mye folk til stedet årlig, men dersom dette markedet over tid finner gode grunner til å avlegge et besøk, har en mulighet for et besøk på rundt til besøkende pr år. Videre fremdrift Følgende elementer må på plass i den videre prosessen: - Partnerskapsavtale mellom Akershus fylkeskommune, Mathiesen Eidsvold Værk ANS og Eidsvoll kommune med beskrivelse av mål og gjensidige forpliktelser - Igangsetting av et fireårig prosjekt. Dersom en etter 4 år vurderer å videreføre satsingen må det etableres et driftsselskap. - Inngå leiekontrakt med de bygg som er aktuelle. Dersom en ikke inngår leieavtale på alle aktuelle bygg anbefales det å få en opsjon på fremtidig leie av disse. - Legge en årlig økonomisk bevilgning i bunnen for prosjektet som sikrer engasjement av prosjektleder og leie av anlegg. - Regulere området for formålet i forbindelse med neste rullering av kommuneplanen. 4 Side8

9 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Mago B A/S, Akershus fylkeskommune og Eidsvoll kommune som beskriver den videre prosessen i rehabiliteringen av Mago B. Mago B A/S har fremlagt et skisseprosjekt som følge av avtalen. Saksframlegget, samt selve skisseprosjektet er vedlagt denne saken. En kulturbasert næring slik Eidsvoll Verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn, har forankring i vedtatte Kunstpolitisk plan og her beskrives potensialet i området: - Historien om det som skjedde på Eidsvoll i 1814 har en sentral plass i norsk bevissthet. Eidsvoll Verk, der Eidsvollsbygningen ligger har en sentral plass i den kulturelle historien, også fordi Arne Ekland hentet mange av sine motiver herfra. - Eidsvoll Verk kan bli en sentral opplevelsesarena for kunst og kultur ikke bare for Eidsvoll og Romerike, men hele Norge. Med sin beliggenhet langs Andelva og relasjonen tilhørende bygg kan dette bli et sentralt sted for formidling av historie, kunst og kultur. Her er det anlagt en kultursti fra Eidsvollsbygningen og ned til Bønsdalen som i stor grad synliggjør industrihistorien fra området. - Restaurering av Mago B og traktorstallen kan gjøre dem til viktige arenaer for visning av kunst, samt være en plass for møter og konferanser. - Innholdet er Kulturproduksjon, utstillinger, industrihistorie ved Eidsvoll Verk som en arena for et mangfold av kulturuttrykk og utvikling av Eidsvoll Verk som reiselivsattraksjon. Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen har tidligere pekt på behovet for å avklare de driftsmessige og økonomiske ansvarsforhold mellom de involverte parter. Den utredningen som nå foreligger svarer på dette. At prosjektet organiseres med en tidsbegrensing på fire år, muliggjør en prosess der en kan få avklart forutsetninger som eksterne tilskudd og hvilke muligheter som er realiserbare knyttet til oppbygging av aktiviteter og utstillinger. Prosjektperioden vil på denne måten vise om Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn og opplevelsesarena er levedyktig på permanent basis. Om så er tilfelle, vil en ved kunne knytte til seg samarbeidspartnere i forhold til både innhold og økonomi og som kan føre til en permanent etablering. Utviklingen av Eidsvoll verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn vil kunne ha stor betydning for kulturlivet og næringslivet lokalt, og det er allerede kommet til uttrykk en interesse og et engasjement for bruk av bygningene Traktorstallen og Mago B. Videre vil det kunne bli en attraktiv kulturmagnet nasjonalt. For Fylkesrådmannen er det viktig at prosjektet er forankret opp mot stortingsmelding nr. 19, FNs menneskerettighetserklæring og FNs Charter og dermed gitt en internasjonal dimensjon. Demokrati og ytringsfrihet er verdier som må vernes om og stadig settes på dagsorden, verdier som også står svært sentralt i grunnlovsjubileet. Det å legge til rette for en realisering av Eidsvoll Verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn, gjennom blant annet å sette fokus på fremtidige utfordringer for demokratiet, vil være en unik mulighet for Eidsvoll verk til å bli en sentral arena både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fylkesrådmannen slutter seg til den prosentvise fordelingen av kostnadene mellom Akershus fylkeskommune og Eidsvoll kommune slik det her legges opp til i fireårsperioden. Dette innebærer en gjensidig forpliktelse for begge parter og gir forutsigbarhet for den videre fremdriften. I tillegg til et økonomisk tilskudd fra Akershus fylkeskommune og Eidsvoll kommune er Mathiesen Eidsvold Værk ANS en betydelig bidragsyter i partnerskapet. 5 Side9

10 Det økonomiske tilskuddet som ligger til grunn for partnerskapet må først og fremst dekke engasjement av prosjektleder og leie av anlegg. Fylkesrådmannen anser et engasjement av en prosjektleder i full stilling som avgjørende for at arbeidet med innhold og økonomiske forutsetninger for drift skal kunne avklares og realiseres. Dette gjelder spesielt tilleggsfinansiering fra tilskuddsordninger, ideelle stiftelser eller sponsorer, som kan bidra til å redusere årlige driftskostnader for kommune og fylkeskommune ved en eventuell videreføring etter endt prosjektperiode. Et fireårig prosjekt vil kunne bidra til å vise det eventuelle potensialet Eidsvoll Verk har som en opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn for Akershus. På bakgrunn av de forhold som er beskrevet ovenfor tilrår fylkesrådmannen at Akershus fylkeskommune bidrar økonomisk for å igangsette prosjektet, samt legger til rette for det videre arbeidet slik virksomhetsbeskrivelsen skisserer. Fylkesrådmannen anbefaler det bevilges kr for årene 2014 til Bevilgningen dekkes gjennom tidligere vedtatte fondsavsetninger til formålet. Avsetningen er vedtatt i ØP hvor 4,4 mill. kr som tidligere var avsatt til innkjøp av Ekeland-kunst, ble stilt til disposisjon for satsing på kulturelle fyrtårn. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Øivind Nordal Vedlegg 1 Virksomhetsbesrivelse for Eidsvoll Verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn 2 Notat fra MEV Utkast til partnerskapsavtale 6 Side10

11 Eidsvoll kommune Kulturavdelingen Eidsvoll Verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn. Oppstart og utvikling Nils Gunnerud Nedre Johnsrud 2074 Eidsvoll Verk Side11

12 2 Innhold Innledning s 3 Sammendrag s 4 DEL 1 Virksomhet s 6 Avgrensning av området s 7 Ide for virksomheten s 9 Aktiviteter s 11 Driftsselskap s 15 Tidsavgrenset prosjekt s 17 Marked og besøk s 18 DEL 2 Bygningene s 20 Mago B s 21 Traktorstallen s 22 DEL 3 Økonomi s 23 Forutsetninger s 24 Merverdiavgift s 24 Drift innholdskostnader s 24 Investering innhold, utstyr og innredning s 25 Årskostnader innhold s 26 Årskostnader bygg s 27 Årskostnader samlet s 27 DEL 4 Videre arbeid s 28 Videre arbeid s 29 Vedlegg POLITISKE FØRINGER IDENOTAT "KUNST OG KRAFT" FNs VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHETER STORTINGETS VISJON OG MÅL FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 VEDTEKTER FOR NORDLANDSAKADEMIET Side12

13 3 Innledning Utredningens mandat Akershus fylkeskommune og Eidsvoll kommune har arbeidet i lang tid med å etablere Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn i Akershus. Den tidligere kraftstasjonen og tresliperiet Mago B er den bygning som best kan videreføre opplevelsesdestinasjonen Eidsvoll Verk. Akershus fylkeskommune og Eidsvoll kommune har våren 2013 mottatt et tilbud fra Mago B AS der eierne påtar seg å sette anlegget i stand, basert på vernemessige hensyn og hensynet til innhold. Tilbudet fra huseier har en vedståelsesfrist til Akershus fylkeskommune og Eidsvoll kommune behandlet tilbudet våren 2013, og gjorde følgende vedtak: 1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen (Kommunestyret ber rådmannen) ta initiativ til å avklare om det er grunnlag for å etablere et formalisert samarbeid om drift og utvikling av Mago B og Eidsvoll Verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn mellom Eidsvoll kommune, Eidsvoll 1814, Akershus kunstsenter, Mathisen Eidsvoll Verk A/S, og Akershus fylkeskommune. Det må utarbeides utkast til en partnerskapsavtale som regulerer fordeling av faglig, økonomisk og administrativt ansvar i dette samarbeidet. 2. Når finansiell medvirkning fra Akershus fylkeskommune (Eidsvoll kommune) er avklart og utkast til partnerskapsavtale er utarbeidet mellom partene bes fylkesrådmannen (rådmannen) legge frem ny sak til politisk behandling. Prosjektgruppe I arbeidet med virksomhetsbeskrivelsen har en sett det som viktig å ha god dialog med lokale krefter i Eidsvoll. I tråd med dette ble det avholdt et halvdags idedugnad den i Wergelands hus. Her deltok rundt 35 personer fra kulturliv, organisasjonsliv og næringsliv vesentlig fra Eidsvoll men også noen fra regionalt nivå. På bakgrunn av innspillene på idedugnaden ble det nedsatt en prosjektgruppe til å følge arbeidet. Gruppas mandat har vært å å trekke linjer fra idédugnaden være et diskusjonsforum og gi innspill i det pågående arbeidet Gruppa har bestått av: Jan Platander Kunstner Ola Skjenneberg Kunstner Brit, Bunæs Kulturlivet og tidl ungdomsskolerektor Steinar Lægland Næringslivet Jan Anders Aalborg Næringslivet John - Erik Vika Amatørteateret Sonja I. Sjøli Kulturlivet og tidl Stortingsrepresentant I gruppa har også Øivind Nordal, Akershus fylkeskommune og Siv Krogh Østerholm, Eidsvoll kommune deltatt. Eidsvoll kommune har engasjert Nils Gunnerud som utreder. Side13

14 4 Sammendrag Ide for virksomheten Ideen med virksomheten i Mago B / Traktorstallen er å sette kunst og kultur inn i en kontekst med fokus på menneskerettigheter, demokrati og kultur. Dette er en videreføring Stortingets visjon for Grunnlovsjubileet 2014, der det heter: Vi skal skape en engasjerende grunnlovsfeiring som gir økt forståelse for folkestyrets utvikling gjennom 200 år, Grunnlovens betydning i dag og demokratiets framtidige utfordringer. Økt kunnskap skal styrke grunnlaget for deltagelse i demokratiske prosesser. Ideen er å knytte Norges lange historie innenfor demokrati sammen med FNs "Verdenserklæring om menneskerettighetene". Menneskerettighetene gir mennesker retten til fritt å mene, uttrykke og tenke i en hver sammenheng. Driftsselskap Det bør etableres et driftsselskap som skal ha som ansvar å utvikle Eidsvoll Verk til et kulturelt fyrtårn og et viktig besøksmål på Østlandet. Driftsselskapet skal ha tre oppgaver: Etablere og drive Mago B som kulturarena med et innhold som henvender seg til et stort og bredt publikum Utvikle Eidsvoll Verk til en reiselivsdestinasjon og et kulturelt fyrtårn i Akershus, bygget på kultur- og naturbaserte opplevelser Koordinering og samordning av tilbudene på verket Driftsselskapet etableres i som et tidsavgrenset prosjekt over 4 år som evalueres og deretter kan videreføres som aksjeselskap eller stiftelse. Avgrensning av området Det området som kan innbefattes i samarbeidsområdet mellom Eidsvoll kommune, Akershus fylkeskommune og Mathiesen Eidsvold Værk ANS er: Fra nord mot syd: Dorotheabuskjordet, elvekanten ved Andelva ned til Festiviteten, under broene, østsiden fra broene og ned til "Siktemelsfossen med Mago A, videre begge sider av Andelva ned til Wengerfossen. Bygningene Det er tilbud på leie av Mago B med m 2 og Traktorstallen med 520 m 2. Mago B vil være fullrestaurert for formålet inne og ute. Traktorstallen er restaurert ute men trenger oppussing inne. Noe midler er avsatt i budsjett. Aktivitet Aktiviteten vil skifte gjennom året. Sommer med åpne tilbud for publikum med utstilling og utendørsarr. Vinter - tilbud til grupper, utleie, arrangementer o.a. Merverdiavgift Kulturaktiviteter er pålagt 25% mva. Det vil si at dersom Eidsvoll kommune eller Akershus fylkeskommune leier arealer i Mago B / Traktorstallen vil virksomheten i byggene kunne bli definert som fylkeskommunal / kommunal virksomhet og vil gi mva kompensasjon. Drift vil betale mva. I budsjett er derfor bygg vist eks mva mens innhold vist er inkl mva. Igangsetting av prosjektet Kostnader til oppstart vil være Mago B Traktorstallen 6,00 mill kr 0,80 mill kr Side14

15 5 Årskostnader samlet Mago B uten tilskudd investering Mago B med tilskudd investering Traktorstallen Innhold 2,45 mill kr 2,45 mill kr 0,65 mill kr Bygg 2,30 mill kr 2,05 mill kr 0,60 mill kr Årskostnad 4,75 mill kr 4,45 mill kr 1,25 mill kr Fordeling mellom Eidsvoll kommune og Akershus fylkeskommune Årskostnad 4,75 mill kr 4,45 mill kr 1,25 mill kr Akershus 2,85 mill kr 2,67 mill kr 0,75 mill kr fylkeskommune 60% Eidsvoll kommune 40% 1,90 mill kr 1,78 mill kr 0,50 mill kr Det er lagt til grunn en kostnadsfordeling med 60% Akershus fylkeskommune og 40 % Eidsvoll kommune. Videre arbeid For å komme videre i prosessen "fra ide til aktivitet" må følgende elementer på plass: 1. Partnerskapsavtale Det første som må på plass er partnerskapsavtalen mellom Akershus fylkeskommune, Eidsvoll kommune og Matheisen Eidsvold Værk ANS som må være langsiktig (f eks 20 år), der en er omforent om mål og gjensidige forpliktelser. 2. Driftsselskap Det må igangsettes et prosjekt over 4 år, som deretter, dersom en vil videreføre satsingen, kan etableres som aksjeselskap eller stiftelse. Prosjektet skal o Etablere en driftsorganisasjon i Mago B / Traktorstallen som kulturarena med et innhold som henvender seg til et stort og bredt publikum o Utvikle en plan for utvikling av Eidsvoll Verk til en reiselivsdestinasjon og et kulturelt fyrtårn i Akershus, bygget på kultur- og naturbaserte opplevelser o Koordinere og samordne tilbudene på Eidsvoll Verk 3. Leiekontrakt Mago B / Traktorstallen Uten anlegg kan det ikke bygges opp et tilbud, derfor anbefales det at Eidsvoll kommune / Akershus fylkeskommune inngår en leiekontrakt med Mago B AS om leie av bygningen / bygningene Mago B og Traktorstallen. De arealer en ikke straks inngår leieavtale på anbefales det Eidsvoll kommune / Akershus fylkeskommune å få en opsjon på framtidig leie. 4. Økonomi For å sikre kontinuitet i arbeidet må det legges en årlig økonomisk bevilgning i bunnen for prosjektet som sikrer engasjement av prosjektleder og leie av anlegg. Om nødvendig kan aktiviteter og tilbud finansieres eksternt, f eks søke ulike tilskuddskilder, sponsorer osv. 5. Regulere området I forbindelse med neste rullering av kommuneplanen må området reguleres for det aktuelle formålet. Side15

16 6 DEL 1 Virksomhet Side16

17 7 Avgrensning av området Det området som skal utvikles til et besøksområde er innenfor følgende: Det området som kan innbefattes i samarbeidsområdet mellom Eidsvoll kommune, Akershus fylkeskommune og Mathiesen Eidsvold Værk ANS er: Fra nord mot syd: Dorotheabuskjordet, elvekanten ved Andelva ned til Festiviteten, under broene, østsiden fra broene og ned til "Siktemelsfossen med Mago A, videre begge sider av Andelva ned til Wengerfossen (der Kulturstien i dag avsluttes). Nordvestsiden av Andelva der det lille tettstedet Eidsvoll Verk er, inkludert Nebbenes kafé kan også være en del av et framtidig område som inkluderes i besøksmålet når forholdene ligger tilrette for det. Dette er et område med flere private grunneiere og det er ikke innledet dialog med dem i dette utredningsarbeidet. Området mangler i dag en regulering for det aktuelle formålet og ved neste kommuneplanrullering bør det arbeides fram en regulering som passer med ønsket bruk. Blant annet Andelva fredet i deler av året og det kan også være andre forhold som må trekkes inn i vurderingen når forholdene skal tilrettelegges for bedre tilgjengelighet og økt bruk. Side17

18 8 Side18

19 9 Ide for virksomheten Virksomheten i Mago B / Traktorstallen skal bygge videre på Stortingets visjon for Grunnlovsjubileet I denne visjonen heter det: Vi skal skape en engasjerende grunnlovsfeiring som gir økt forståelse for folkestyrets utvikling gjennom 200 år, Grunnlovens betydning i dag og demokratiets framtidige utfordringer. Økt kunnskap skal styrke grunnlaget for deltagelse i demokratiske prosesser. Når jubileumsåret er gjennomført er det viktig at denne visjonen fortsatt holdes i folks bevissthet. Samtidig må det være rom for å ha et utvidet blikk for betydningen av demokrati og menneskerettigheter i verden. Ideen er å knytte Norges lange historie innenfor demokrati sammen med FNs "Verdenserklæring om menneskerettighetene" vedtatt i FNs generalforsamling i Erklæringen består av 30 artikler, hvor de to første beskriver hva erklæringen handler om: Artikkel 1. Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. Artikkel 2. Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til. Norge er aktiv på den utenrikspolitiske arena, og her sees menneskerettigheter, demokrati og kultur som sammenknyttede elementer. Dette kommer også fram i Stortingsmelding nr. 19 ( ) "Regjeringens internasjonale kulturinnsats" der det vektlegges at kultursatsing er en viktig del av den norske stats menneskerettighetsfremmende tiltak i utviklingsland. Stortingsmeldingen fremhever både FNs menneskerettighetserklæring og FNs charter. FN slår dermed fast at demokrati er basert på folks uttrykte vilje til å bestemme sitt eget politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle system. Det er dermed en internasjonal enighet om at demokrati, utvikling og respekt for menneskerettighetene er gjensidig forsterkende og at de er uadskillige. Det er på dette grunnlag at virksomheten i Mago B / Traktorstallen skal utvikles. Virksomhetens ide er å sette kunst og kultur inn i en dagsaktuell kontekst, og å vise eksempler på hvordan menneskerettighetene gir mennesker retten til fritt å mene, uttrykke og tenke i en hver sammenheng. Side19

20 10 FN organiserer en rekke fredsprosesser i konfliktområder, Norge har en sentral rolle i flere av dem. Her bilder fra Sudan og Nepal. Side20

21 11 Aktiviteter Nedenfor er det vist noen eksempler på aktiviteter som kan foregå i anlegget, dette er ikke ment som en uttømmende liste kun ideer som peker ut en retning for aktiviteten i Mago B / Traktorstallen. NB! Dette er kun ideer til aktiviteter og ikke ment som en fullstendig liste. Permanent industrihistorisk utstilling I Mago B er det bevart den gamle kraftturbinen som i sin tid leverte El kraft. Turbinen med installasjoner forteller en historie om hvordan kraftproduksjonen i sin tid foregikk. Denne sammen med foto og annet forteller deler av industrihistorien rundt Andelva. Permanent ustilling hele året Illustrasjon som viser mulig bruk av rommet der den gamle turbinen er bevart. Skiftende aktiviteter gjennom året Aktivitetsåret har en hovedoppdeling med Vår - sommeraktivitetene fra 1. mai til 31. august. 16 uker kunstutstilling og aktiviteter i Mago B. Anlegget vil være åpent alle ukens dager fra kl Noe lenger åpningstid ved spesielle arrangementer. Aktiviteten kan være: Kunst og kraft Temautstillinger og aktiviteter med utgangspunkt i "Kunst som former politikk og samfunn og politikk som preger kunsten." Basis er utstillinger som suppleres med aktivitetstilbud som f eks: Kunstner for en dag. - Publikumsatelier der de besøkende kan få anledning til å uttrykke seg gjennom farger og motiver. Malekurs, studiekurs f eks Hva ser du i bildet osv. Side21

22 12 Menneskerett - demokrati og kultur Kunstnere og intellektuelle tar ofte standpunkt mot makthaverne i land med diktatur og eller andre former for autoritære styringsformer. De utsetter ofte seg selv, familie og omgangskrets for livsfare for å gjøre omverdenen oppmerksom på situasjonen. Norge spiller en aktiv rolle i mange slike land, for å forhandle og konflikter, ta del i demokratiprosesser, gi ledere og andre kunnskap om demokratiske organisasjoner, osv. Dette er en viktig del av Norsk utenrikspolitikk. Hva skjer i disse landene når de får i gang prosesser med demokratisering, frie valg osv. Hvilken rolle spiller da kunsten og de tidligere opposisjonelle? Sommerens hovedutstilling og medhørende aktiviteter skal sette fokus på aktuelle hendelser og situasjoner i verden. Se "ide for virksomheten" side 9. Utendørsarrangementer Plassen mellom Mago B og Traktorstallen inviterer til aktivitet. Her kan det i den varme årstiden være utendørsarrangementer i form av konserter, utendørs teater, lokalspill osv. Side22

23 13 Høst - vinteraktivitetene fra 1. september til 30. april. 25 uker med tilpassede tilbud rettet mot skoleverk, grupper og åpne arrangementer. I tillegg vil senteret være åpent i helgene og i forbindelse med arrangementer. Helgetilbud I helgene vil det være familieaktiviteter som f eks fortellerstund for barn med tilhørende kreative aktiviteter. Ukedager På ukedager vil det være tilbud til grupper f eks barn og unge til å delta i kreative forløp knyttet til aktuelle samfunnsspørsmål uttrykket gjennom kunst, drama og kultur. Et eksempel: Møt en... Mye av bakgrunnen for at folk har negative holdninger til andre mennesker med annen bakgrunn er mangel på kjennskap. I arrangementsserien "Møt en..." vil publikum få møte mennesker med en eller annen "annerledes bakgrunn" enn "folk flest". Det kan være mennesker med en annen tro, kanskje en prest, imam eller guru, det kan være mennesker med en annen seksuell legning osv. Arrangementene kan henvende seg til ulike målgrupper eller være åpne for alle. Side23

24 14 Konserter og arrangementer På kvelder vil det være ulike arrangementer for publikum så som konserter, foredrag, diskusjonskvelder osv Det lokale kulturliv Det lokale kulturlivet vil være velkommen til å benytte lokalene på lik linje med andre. Det vil være gode forhold for kreative verksteder og konsertlokale. Side24

25 15 Driftsselskap Det bør etableres et driftsselskap som skal ha som ansvar å utvikle Eidsvoll Verk til et kulturelt fyrtårn og et viktig besøksmål på Østlandet. Driftsselskapet skal ha tre oppgaver: Etablere og drive Mago B som kulturarena med et innhold som henvender seg til et stort og bredt publikum Utvikle Eidsvoll Verk til en reiselivsdestinasjon og et kulturelt fyrtårn i Akershus, bygget på kultur- og naturbaserte opplevelser Koordinering og samordning av tilbudene på verket Driftsselskapet etableres i første omgang som et tidsavgrenset prosjekt over 4 år. Når prosjektperioden er over evalueres aktiviteten og dersom arbeidet kan vise til ønskede resultater etableres et permanent selskap. Dette kan være aksjeselskap eller stiftelse. I dag er det Eidsvoll 1814 og Galleri Festiviteten og Stallgården som utgjør det vesentlige tilbudet. Med en etablering av Mago B / Traktorstallen som arena vil tilbudet utvides vesentlig. Med en gradvis opparbeidelse av naturområdene langs Andelva vil området forsterkes betydelig som besøksmål og attraksjon. Etter hvert som dette tilbudet utvikles er det et potensiale for at grunneierne i det gamle tettstedet på andre siden av elva på eget initiativ kan etablere små butikker, servering og andre tilbud knyttet til et besøk "på Værket". Selskapet skal også ha ansvar for koordinering og samordning av eksisterende og nye tilbud. Det er ikke naturlig å legge denne oppgaven til de allerede etablerte virksomhetene. De virksomhetene som i dag er på Verket, og Akershus kunstsenter som vil bidra til sommerutstillingene, har hver for seg andre oppgaver knyttet til egne mål. De vil bidra positivt til tilbudet på Verket gjennom å være leietakere, samordning av arrangementer, felles markedsføring av tilbud osv. Men de vil ikke ha ressurser til å ha overordnet koordinering eller ansvar for tilbud eller drift av andre aktiviteter på Eidsvoll Verk Organisering Det er ikke en spesiell organisasjonsform som utmerker seg som bedre eller mer egnet enn andre når virksomheten skal organiseres. Her forutsettes det at Mathiesen Eidsvold Værk ANS vil eie det meste av grunnen og bygningene på området som skal utvikles. Strukturen i driftsselskapet gjenspeiler hvilke parter som er med i arbeidet, hvem som bidrar med midler og hvem som er ansvarlig for leieforholdet (forholdene). Det vil være naturlig å invitere følgende aktører med i driverselskapet: Akershus fylkeskommune Eidsvoll kommune Mathiesen Eidsvold Værk ANS. Av hensyn til lokal forankring vil det være gunstig å avsette styreplasser til noen representanter for lokalt kultur- og næringsliv. Selskapsformen er også utgangspunkt for å få til en effektiv og rasjonell driftsorganisasjon. De selskapsformene som er mest aktuelle er: Side25

26 16 Aksjeselskap Stiftelse Disse selskapsformene har fordeler og ulemper avhengig av hvilke interesser eierne ønsker å sikre. Kort skissert kan dette listes opp slik: Aksjeselskap Muliggjør involvering av mange mulige aktører, både offentlige og private. Vanligvis en kommersiell form, men det er mulig å vedtektsfeste annet formål enn kommersielle. Stiftelse Stiftelsene reguleres i lov av 23.mai 1980 nr 11 om stiftelser mm. I 2 er stiftelse definert slik: "En stiftelse dannes ved at en formuesverdi ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig blir stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. Som stiftelser regnes også selvstendige legater, institusjoner og fond som private har opprettet. En selskapsform som ofte oppfattes som mer ideell enn aksjeselskap Side26

27 17 Tidsavgrenset prosjekt Oppstart av selskapet som skal bygge opp Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn og virksomheten i Mago B / Traktorstallen organiseres de første fire årene som et prosjekt. Prosjektet"eies" av Akershus fylkeskommune, Eidsvoll kommune og Mathiesen Eidsvold Værk ANS. De tre partene setter sammen et prosjektstyre, supplert av representanter for lokalt kultur- og næringsliv. Prosjektstyret engasjerer prosjektleder og annet personell. Styret rapporterer tertialsvis til "prosjekteierne". Organisasjonsmodell: Akersh f. kommune Eidsvoll kommune MEV ANS Kultur- og næringsliv Prosjektstyre Prosjektstyret består av 2 representanter fra Eidsvoll kommune 2 representanter fra Akershus fylkeskommune 1 representant MEV ANS, 3 representanter fra kultur og næringsliv i Eidsvoll Til sammen 8 personer. Side27

28 18 Marked og besøk Eidsvoll Verk som kultur og naturbasert opplevelse henvender seg til dagsturismemarkedet i tillegg til skoleverket. Dette markedet kan vi avgrense innenfor en reiseavstand på rundt en og en halv time. Det vil si at markedet strekker seg fra Halden, Tønsberg, Lillehammer, Elverum og Fagernes. I dette sentrale Østlandsområdet er det befolkning på over 2 millioner mennesker. For å bygge opp området som et attraktivt sted for dagsturisme er det viktig å ha et sterkt profilert tilbud som suppleres av mindre attraksjoner, gjerne med vidt forskjellig innhold. Eidsvoll 1814 er det naturlige lokomotivet for andre destinasjonsbedrifter på Verket. Når en lykkes i å få folk til området, er det igjen to utfordringer; å sette sammen flere av tilbudene slik at folk blir lenger i området å utvikle et skiftende tilbud slik at det er høy grad av gjenbesøk Høyt besøk er en suksessfaktor, som igjen er avhengig av: Stedets miljø, kvaliteter, tilbud og tilrettelegging Marked med fokus på gjenbesøk Bedriftenes evne til å samarbeide om felles mål Drift er også en viktig faktor. Det å finne rette personer til å utvikle helheten er helt vesentlig for stedets suksess. Vi befinner oss i et krysningsområde mellom det faglige ønske om fordypning og et markedsmessig ønske om å nå flest mulig. Det er over 2 millioner mennesker i området, og reiselivsbransjen regner ofte at ca 1/3 av denne befolkningen ønsker å besøke en kulturbasert opplevelsesattraksjon. Det gir et potensiale for dagsturister på rundt pr år. Det er ingen ambisjon å trekke så mye folk til stedet årlig, men dersom dette markedet over tid finner nye grunner til å avlegge nye besøk har en mulighet for holde et jevnt besøk på rundt pr år. Besøket kan inndeles i et mulig besøkstall (besøkende pr år) slik: Besøkstall i 2010 (Siste år før Eidsvollsbygningen ble stengt for oppussing) Eidsvoll 1814, Wergelands Hus, Festiviteten, Stallgården og arrangementer Mulige besøkstall når alt er på plass Lavt besøk Godt besøk Høyt besøk Nyåpnet Eidsvollsbygning, ny utstilling i Wergelands Hus og Traktorstallen Mago B Park vandringer og Historisk vandring ved Andelva Galleri Festiviteten og Stallgården MEV SUM TOTALT Lavt besøk, tilsvarer noe mer enn besøket på Eidsvoll Verk før Eidsvollsbygningen stengte for oppussing Side28

29 19 Godt besøk er et nøkternt besøksmål når ting er kommet på plass i jubileumsåret. Høyt besøk tilsvarer en ambisjon å strekke seg etter, men forutsatt innenfor det som er realistisk. Besøk i Mago B / Traktorstallen Vi forutsetter en deling av året i vår - sommer og høst - vinter med de aktiviteter som er illustrert på side Besøket er illustrert med tre mulige nivåer, lavt, god og høyt besøk. Dette er en illustrasjon for potensialet, skal en lykkes i å trekke mange mennesker må tilbudet være godt og det må arbeides aktivt med markedsføring for å gjøre tilbudet kjent. Matrisen nedenfor må sees som en illustrasjon for hva som er potensialet. Besøk i Mago B / Traktorstallen Sommerutstilling 1.mai til 31.aug Høst og vinter 1. sept til 30. april Arrangementer fordelt hele året Lavt besøk Godt besøk Høyt besøk 50 personer x 100 personer x 200 personer 120 dager 120 dager x 120 dager = = = personer x 200 dager = personer x 200 dager = personer x 200 dager = arr x 50 arr x 50 arr x 50 = = = Sommerutstillingen forutsettes å være åpen fra mai til august 120 dager. Høst og vinteraktiviteten starter i september og avsluttes i april. ca 200 dager. De øvrige dagene vil gå med til omrigging, jul og andre høytidsdager osv. Side29

30 20 DEL 2 Bygningene Side30

31 21 Bygningene Mago B Illustrasjon som viser Mago B istandsatt for å ta imot besøkende til ulike kulturaktiviteter. Mago B rommet i sin tid et tresliperi og kraftstasjon, i seinere år er bygget brukt til verksted. Arealet er på rundt 1 315m 2, fordelt på to etasjer. Mago B er den bygning som best kan videreføre opplevelsesdestinasjonen Eidsvoll Verk. Akershus fylkeskommune og Eidsvoll kommune har våren 2013 mottatt et tilbud fra Mago B AS der eierne påtar seg å sette anlegget i stand, basert på vernemessige hensyn og hensynet til innhold. Tilbudet fra huseier har en vedståelsesfrist til De store rommene i Mago B vil bli tilrettelagt for høy grad av flerbruk. De tekniske installasjonene vil først og fremst legge til rette for visning av kunst, men i dag åpner kunsten for bruk av en rekke uttrykk og høy grad av teknikk. Dette gjør at utstillingsrommene innredes som Nøytrale rom dvs enkle saler som på en diskret måte fremhever den gamle bygningen, uten å ta vekk oppmerksomheten fra det som skal vises. Side31

32 22 Traktorstallen Original fasadetegning av Traktorstallen. Bygget har i løpet av sommeren 2013 blitt istandsatt utvendig med nytt tak, nye beslag og teglveggene er rehabilitert. Traktorstallen på rundt 520m 2 fordelt på to etasjer, har fått navnet sitt fra bruksområdet i seinere år. Bygget var tidligere et verkstedbygg. For å ha et alternativ for oppstart av aktivitetene har eierne av Mago B AS tilbudt Eidsvoll kommune og Akershus fylkeskommune deler av Traktorstallen til formålet. Det vil være et mindre areal enn Mago B, en del aktiviteter må foregå i innleide lokaler for eksempel sommerutstilling i Mago A. Traktorstallen har sommeren 2013 vært igjennom en omfattende rehabilitering utvendig med skifte av tak og beslag, fuging og utskiftninger i teglveggene osv. Innendørs er bygningen rengjort men ikke pusset opp eller innredet. Første etasje Første etasje vil disponeres til publikumsarealer, dvs utstilling og formidling og aktiviteter. Andre etasje Andre etasje i Traktorstallen kan benyttes til aktivitetsverksteder og mindre grupper. Side32

33 23 DEL 3 Økonomi Side33

34 24 Forutsetninger Økonomien baserer seg på to tilbud 1. Tilbud fra Mago B AS, datert Bygningen Mago B vil ha 1 315m 2 brutto areal innredet etter kravspesifikasjon fra Eidsvoll kommune og Akershus fylkeskommune. Jfr tilbud av Kostnadsrammen for istandsetting er beregnet til 28,1 mill kr inkl MVA, dvs 23,98 mill kr eks mva Med i tilbudet hører også opparbeidelse av utearealer, 15 opparbeidede parkeringsplasser ved Stallgården og 4 HC parkeringsplasser ved Mago B. 2. Tilbud fra Mago B AS, datert Bygningen Traktorstallen vil ha 520m 2 fordelt på to etasjer. Bygget har sommeren 2013 blitt renovert og istandsatt utvendig. Innendørs er bygningen rengjort men ikke pusset opp eller innredet. Deler av arealet er utleid til Eidsvoll Merverdiavgift Lov om merverdiavgift er et komplisert lovverk og kulturaktiviteter er pålagt 25% mva. Unntaket for dette er investering i bygg og leie av bygg. Det vil si at dersom Eidsvoll kommune eller Akershus fylkeskommune leier arealer i Mago B / Traktorstallen vil virksomheten i byggene kunne bli definert som fylkeskommunal / kommunal virksomhet og som vil gi mva kompensasjon. Deretter kan driften settes ut til en ekstern driver som drifter på vegne av fylkeskommune / kommune. Rent formelt er vel dette et spørsmål som må avklares med Skatt øst: Her kan man få en forhåndsuttalelse. De vil basere sin vurdering på en driftsplan. I en slik driftsplan må det beskrives faktisk bruk, hva slags arealer som benyttes, hva slags aktiviteter som planlegges i anlegget, hvilke målgrupper, forventede inntekter osv. Driften av aktivitetene vil måtte betale mva uavhengig av organisasjonsform. Av den grunn er leiekostnadene i økonomien vist eks mva, mens driftskostnadene er inkl mva. Dette for at prosjektets netto kostnader skal vises så riktig som mulig. Drift / innholdskostnader Det forutsettes et aktivitetsår delt i to, med sommerutstilling i perioden mai til august. En vintersesong med gruppeomvisning og aktiviteter, kurs, events og arrangementer i perioden september til april. Det forutsettes at sommerutstillingen produseres og kurateres av Akershus Kunstsenter på nivå med utstillingen i Aktiviteten på høst og vinter vil ha i gjennomsnitt 3 aktivitetsdager / kvelder pr uke. Side34

35 25 Investering innhold, utstyr og innredning Igangsetting av prosjektet Det knytter seg kostnader til igangsetting, innredning og utstyr i Mago B / Traktorstallen. Dette vil være følgende Mago B Traktorstallen 1 "Kulturfaglig utstyr" 4,70 mill kr 0,25 mill kr 2 Innredning, møbler med mer 1,00 mill kr 0.25 mill kr 3 Markedsmateriell, nettside med mer 0,30 mill kr 0,30 mill kr 6,00 mill kr 0,80 mill kr 1 Kulturfaglig utstyr er utstillingsmateriell, sceneteknisk utstyr og annet som er nødvendig for aktivitene. 2 Innredning og møbler er stoler og bord, kontorutstyr osv. 3 Markedsmateriell er brosjyrer, annonser, nettside osv som må på plass for å gjøre tilbudet kjent. Budsjett for innhold i Mago B og Traktorstallen blir dermed: Kostnader innhold, utstyr og innredning Mago B Traktorstallen 1 Daglig drift, adm osv 1,75 mill kr 0,70 mill kr 2 Markedsføring 0,20 mill kr 0,20 mill kr 3 Aktiviteter / arrangementer 0,95 mill kr 0,40 mill kr 4 Pedagogisk personell (innleid) 0,50 mill kr 0,25 mill kr 5 Sommerutstilling 1,00 mill kr 1,00 mill kr Uforutsette kostnad 10% 0,50 mill kr 0,25 mill kr Sum kostnader 4,90 mill kr 2,80 mill kr 1 Daglig drift er kostnader til kontor personell osv. Dette er beregnet til å være høyere i Mago B fordi detet anlegget krever mer ressurser enn Traktorstallen. Mago B vil ha behov for 2-3 årsverk fast personell. Traktorstallen vil ha behov for 1 årsverk fast. 2 Markedsføringskostnadene vil være de samme for begge alternativene. 3 Aktiviteten vil være større i Mago B enn i Traktorstallen, av den grunn er kostnaden budsjettert høyere. 4 Når aktiviteten er høyere vil også behovet for omvisere og pedagoger ligge høyere i Mago B enn i Traktorstallen. 5 Sommerutstillingen er forutsatt å være på samme nivå som i 2014, og at Akershus Kunstsenter er kurator for utstillingen. Inntekter innhold, utstyr og innredning Mago B Traktorstallen 1 Billettinntekter 0,30 mill kr 0,10 mill kr 2 Grupper 0,15 mill kr 0,10 mill kr 3 Sponsorer, medlemmer med mer 0,20 mill kr 0,25 mill kr 4 Utleie 0,40 mill kr 0,30 mill kr 5 Eksterne tilskudd 1,40 mill kr 1,40 mill kr Sum inntekter 2,45 mill kr 2,15 mill kr Side35

36 26 1 Bilettinntektene er stipulert relativt lavt. Et sted mellom 25 og 50 kr i gjennomsnitt pr besøkende. Av dette vil mye av besøket være barn og unge. 2 Grupper innbefatter skolen gjennom DKS og andre spesielle grupper. Både lokalt og fra de omkringliggende kommunene. 3 Det må arbeides aktivt for å få inn sponsorinntekter knyttet til aktivitetene. Det kan være ren reklame inntekt eller samarbeidsprosjekter. 4 Lokalen vil kunne leies ut til events, møter, kurs osv. 5 Alle store aktiviteter må baseres på eksterne tilskudd fra ulike kilder. Årskostnad innhold Utgifter 4,90 mill kr 2,80 mill kr Inntekter 2,45 mill kr 2,15 mill kr Årskostnad innhold 2,45 mill kr 0,65 mill kr Side36

37 27 Årskostnader bygg Eierne tilbyr bygningene til følgende kostnader: 1. Mago B Leiepris avhengig av investeringstilskudd, forrentning kun av investering. De bygningsmessige kostnader inkl FDV kostnader gir med dette følgende årlige kostnader eks MVA 2. Traktorstallen Leiepris basert på slik bygningen framstår i dag. Istandsatt utvendig og delvis istandsatt innvendig. Mago B uten tilskudd Mago B med 6 mill kr i spillemiddel tilskudd Traktorstallen 1 Leie 1,80 mill kr 1,55 mill kr 0,50 mill kr 2 FDV kostnader 0,50 mill kr 0,50 mill kr 1 315m 2 x 400 kr 3 FDV kostnader 520 m 2 x 200 kr SUM byggkostnader 0,10 mill kr 2,30 mill kr 2,05 mill kr 0,60 mill kr 1 Leiekostnadene knytter seg til konkrete tilbud fra Mago B AS. Traktorstallen må igjennom noe oppussing innendørs og det er avsatt noe midler under denne posten til å møte en leiekostnad som muliggjør dette. 2 I tillegg til leiekostnadene vil det være FDV kostnader som oppvarming, vaktmester, rengjøring osv. Mago B er et stort anlegg med flere store saler som skal varmes opp og rengjøres. FDV kostnad er hentet fra tilsvarende anlegg. 3 Traktorstallen har et mindre areal, mindre volum og vil ha noe lavere aktivitet. Ut fra dette er FDV kostnadene stipulert lavere enn Mago B bygningen. Årskostnader samlet Samlet årskostnad Innhold Mago B Mago B Traktorstallen uten tilskudd med tilskudd Innhold 2,45 mill kr 2,45 mill kr 0,65 mill kr Bygg 2,30 mill kr 2,05 mill kr 0,60 mill kr Årskostnad 4,75 mill kr 4,45 mill kr 1,25 mill kr Fordeling mellom Eidsvoll kommune og Akershus fylkeskommune Årskostnad 4,75 mill kr 4,45 mill kr 1,25 mill kr Akershus 2,85 mill kr 2,67 mill kr 0,75 mill kr fylkeskommune 60% Eidsvoll kommune 40% 1,90 mill kr 1,78 mill kr 0,50 mill kr For å få fram størrelsen på tilskudd fra Akershus fylkeskommune og Eidsvoll kommune er det lagt til grunn en prosentvis fordeling av tilskuddet. Akershus fylkeskommune med 60% og Eidsvoll kommune med 40%. Side37

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

RIDDERGÅRDEN, UTREDNING.

RIDDERGÅRDEN, UTREDNING. RIDDERGÅRDEN, UTREDNING. BAKGRUNN. Arbeidsgruppen skal vurdere mulige konsepter, muligheter og begrensninger for eiendommen inklusive nødvendig vedlikeholds- og oppgraderingsbehov, samt behov for faste

Detaljer

SAMARBEID OM VIDEREUTVIKLING AV VITENSENTERET SØRLANDET - ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING. BEVILGNING TIL VITENSENTERET SØRLANDET 2016

SAMARBEID OM VIDEREUTVIKLING AV VITENSENTERET SØRLANDET - ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING. BEVILGNING TIL VITENSENTERET SØRLANDET 2016 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.05.2016 2010/1385-16406/2016 / U02 Saksbehandler: Torleiv Olavson Momrak Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets utdanningskomité Fylkestinget SAMARBEID OM VIDEREUTVIKLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN

STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN Går til Styrets medlemmer Styremøte 31. august 2017 Saksbehandler Gro Eikeland Vedlegg 1. Mail fra daglig leder Eivind Løvdal i Geitmyra

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2011/1229 35338/2014 Jan Ove Teksum Forprosjektrapport pr mai 2014 Låven på Huseby gård Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 18.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 18.10.2017 Tid: 09:00 Saksliste Saksnr PS 20/17 Orientering:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

Eidsvoll kommune Kultur

Eidsvoll kommune Kultur Eidsvoll kommune Kultur Arkivsak: 2012/1392-14 Arkiv: Saksbehandler: Siv Krogh Österholm Dato: 20.02.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Formannskapet 05.05.2015

Detaljer

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS 47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS Går til Styrets medlemmer Styremøte 10. desember 2012 Saksbehandler Klaus Olesen, John Olsen Saksfremlegg DS Hestmanden var en del av Vest-Agder-museet

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.2013 Tid 09:00 Saksliste Notat Tittel Notater 12/13 Orientering

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg

Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg Arkivsak 200903555 Arkivnr. Saksbehandler Per Christian Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 15.10.2009 83/09 Fylkestinget 20.10.2009 69/09 Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg Fylkesrådmannens

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for kultur, frivillighet og 27.01.2015

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for kultur, frivillighet og 27.01.2015 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 15.10.2014 2014/22998-1 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for kultur, frivillighet og 27.01.2015 folkehelse Oppsummering av Grunnlovsjubileet 2014 Innstilling Informasjon

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM Måløy - utvikling av bysentrum PROSJEKT: Videreutvikling og konkretisering av arbeid med områdeplan for Måløy Sentrum. Prosjektleder: Arne Åsebø, Vågsøy

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 05.03.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 05.03.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 05.03.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: 05.03.2013 Tid: 15:00 18:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

BARNAS INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL STOPPESTED VERDEN

BARNAS INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL STOPPESTED VERDEN Saknr. 11/59-35 Ark.nr. 243 C00 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet støtter det flerkulturelle arbeidet i Hedmark

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Ungdomsrådet Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Formannskapssalen - Heggin 1 Møtetid: 15:30 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.05.2015. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: 1.etasje Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3 27.10.2010 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 15.03.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter økonomiutvalgsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13.

Detaljer

Aktivitetslåven på Huseby gård

Aktivitetslåven på Huseby gård Aktivitetslåven på Huseby gård Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset og kan bli en unik arena som ivaretar både stedets historie og behovet for

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.11.2016 Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: 07.11.2016 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 21.11.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 21.11.16 Tid 10:00 1 Saksliste

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 11.

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 11. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.03.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 04.03.2013 Tid: 10:15 11.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 27.11.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tilleggssak - SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.03.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 13.03.2017 Tid: 13:00 1 Saksliste Saksnr PS 2/17

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/10 10/326 FELLESMØTE KOMMUNESTYRET/STYRET IBESTAD EIENDOM

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/10 10/326 FELLESMØTE KOMMUNESTYRET/STYRET IBESTAD EIENDOM Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 31.05.2010 Tid: Kl 17.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Vedlegg: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård AVTALE. Mellom. SKEDSMO KOMMUNE (SK) org. nr.

Vedlegg: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård AVTALE. Mellom. SKEDSMO KOMMUNE (SK) org. nr. Vedlegg: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård Det er i dag inngått følgende avtale: 1. FORMÅL MED AVTALEN AVTALE Mellom SKEDSMO KOMMUNE (SK) org. nr. 938 275 130 og SKEDSMO

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2011/1229 83308/2014 Jan Ove Teksum Husebylåven - en orientering om innhold, tjenestebehov og økonomi. Videre arbeid. Saksgang Utvalgssaksnr

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK Gran kommune mars 2013 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK NB: Høringsfrist: 15. mai 2013 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER: Denne saken har sin bakgrunn i kommunestyrets sak 59/11, som ble behandlet i møte

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/ Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-17 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN - NY VURDERING AV FORESPØRSEL OM FORHÅNDSUTTALELSE Vedlegg: Rapport fra Arbeidsgruppe

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 11120/2015 2014/1109 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/19 Formannskapet 04.03.2015 15/22 Bystyret 26.03.2015 Adelsteen Normann Stiftelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Møtetid: 24.02.2014 kl. 15:45 Møtested: Fraunar, rådhuset MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Reisemål med Olavsarven som plattform

Reisemål med Olavsarven som plattform Reisemål med Olavsarven som plattform Bakgrunn Frostating har på bakgrunn av tidligere behandlinger gjort en henvendelse til SNK om å utarbeide et forslag til reiselivssatsing med Olavsarven som plattform.

Detaljer

Saksframlegg. Opprettelse av aksjeselskap - Sagtomta Utvikling Mysen AS - avtaleinngåelse Partene ROM Eiendom, Eidsberg Sparebank og Eidsberg kommmune

Saksframlegg. Opprettelse av aksjeselskap - Sagtomta Utvikling Mysen AS - avtaleinngåelse Partene ROM Eiendom, Eidsberg Sparebank og Eidsberg kommmune EIDSBERG KOMMUNE Saksframlegg Opprettelse av aksjeselskap - Sagtomta Utvikling Mysen AS - avtaleinngåelse Partene ROM Eiendom, Eidsberg Sparebank og Eidsberg kommmune Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Knut

Detaljer

ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING

ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OM UTREDNINGEN Formålet med utredningen var: å avdekke hvilke forhold som fremmer

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.03.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.03.2007 kl. 16.30 MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 07.03.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene ligger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»?

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Til rådmennene i Midt-Buskerud Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Notat fra møte torsdag 15/1-2015 Tilstede: Per Aimar Carlsen, Modum kommune Hilde Teksle Gundersen, Sigdal kommune

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn Dette planprogrammet for Strategisk kommuneplan m/planstrategi er kun en idéskisse til Tana kommune som et del II i prosjektet «Fra plan til handling» hvor Tana kommune er pilotkommune. Skal denne idéskissen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Kl. 18.00: Felles informasjon med hovedutval for helse og velferd

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Ekstra Møteinnkalling

Ekstra Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.07.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet.

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet. Felles saksfremlegg om offentlig høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 og varsling av oppstart av planarbeidet. Saksutredning for høring av planprogram for

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 1/09 Møtedato: 08.01.2009 Tid: 13.00 Møtested: Madlagården 3 etg, Madlamarkveien 2A, 4041 Hafrsfjord Omvisning på Madla

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Ignagard 2. etg. Dato: 01.09.2009 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE

Detaljer