Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 03.12.2013"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møtested Follo Museum, Belsjøveien 17, Drøbak Møtedato Tid 15:00 Program Kl Kl Kl Kl Kl Kl Ca. kl Felles transport fra Galleriet. Oppmøte nederst ved trappene ved hovedinngangen til Galleriet Lunsj på Follo Museum Omvisning på museet og presentasjon av prosjektet riktig restaurering Gruppemøter Hovedutvalgsmøte Middag i Korsegaarden Retur Galleriet med fellestransport Vennligst gi beskjed til innen , om du vil benytte deg av felles transport og om du blir med på middagen kl Side1

2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 53/13 Utvikling og drift av Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn og opplevelsesarena 54/13 Samarbeidsavtale Akershus fylkeskommune og Ungdommens kulturmønstring Norge /13 Den kulturelle skolesekken status 56/13 Innspill til arbeidet med planforslaget til regional plan for areal og transport 57/13 Ny internasjonal strategi Eventuelt Presentasjon av kunstregistreringsprosjekt. Side2

3 Sakertilbehandling Side3

4 Sakertilbehandling Side4

5 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting /13 Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 29/13 Eldrerådet Utvikling og drift av Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn og opplevelsesarena Innstilling - Akershus fylkeskommune inngår partnerskap med Eidsvoll kommune og Mathiesen Eidsvold Værk ANS for å igangsette et 4-årig prosjekt med formål å utvikle Eidsvoll Verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn. Prosjektet evalueres etter 4 år med den hensikt å avklare hvorvidt prosjektet har de forutsetninger som er nødvendige for å videreføre en permanent drift. - Det bevilges kr årlig i perioden Bevilgningen finansieres gjennom tidligere vedtatte fondsavsetninger til formålet. Avsetningen er vedtatt i ØP hvor 4,4 mill. kr som tidligere var avsatt til innkjøp av Ekeland-kunst, ble stilt til disposisjon for satsing på kulturelle fyrtårn. - Fylkesrådmannen gis fullmakt til å fremforhandle den endelige partnerskapsavtalen og inngå nødvendige avtaler innenfor den ramme som nå foreligger. Sammendrag Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn og opplevelsesarena gis en internasjonal dimensjon ved å sette kunst og kultur inn i en kontekst med fokus på menneskerettigheter, demokrati og kultur. Det legges opp til aktiviteter gjennom hele året hvor sommeraktivitetene har fokus på aktuelle hendelser og situasjoner i verden og vinteren benyttes til aktiviteter rettet spesielt mot skoler, grupper og åpne arrangement rettet mot kulturlivet i regionen. Det etableres prosjektbasert drift, som skal ha som ansvar å videreutvikle Eidsvoll Verk til et kulturelt fyrtårn og et viktig besøksmål på Østlandet. Prosjektet etableres som et tidsavgrenset prosjekt over 4 år som evalueres og deretter kan videreføres som aksjeselskap eller stiftelse. Reiselivsbransjen mener det er en mulighet for et besøk på til besøkende pr år. Side5

6 Utviklingen av Eidsvoll verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn vil kunne ha stor betydning for kulturlivet og næringslivet lokalt. Videre vil det kunne bli en attraktiv kulturmagnet nasjonalt. SAKSUTREDNING Bakgrunn og saksopplysninger Hovedutvalget for kultur frivillighet og folkehelse fattet følgende vedtak i møte , sak 5/13 «Når finansiell medvirkning fra Eidsvoll kommune er avklart og utkast til partnerskapsavtale er utarbeidet mellom partene bes fylkesrådmannen legge fram ny sak til politisk behandling». Eidsvoll kommune fattet et tilnærmet likt vedtak i møte , sak 13/30: Det foreligger nå en virksomhetsbeskrivelse for prosjektet som omhandler oppstart og utvikling av prosjektet, samt utkast til partnerskapsavtale. Saken fremmes med dette til behandling. Saksutredning Eidsvoll kommune har, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, engasjert kulturutreder Nils Gunnerud til å utarbeide en virksomhetsbeskrivelse for Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn. Her pekes det på forhold som omhandler innhold, drift, driftsform, økonomi, oppstart og videre fremdrift for Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn. Arbeidet baserer seg på de kommunale og fylkeskommunale føringer som ligger til grunn for prosjektet, samt tilbud gitt av Mago B AS. Videre bygger innholdet i Mago B/Traktorstallen på Stortingsmelding nr. 19 som omhandler regjeringens internasjonale kulturinnsats. Her fremheves også FNs Charter og menneskerettserklæring. FN slår fast at demokrati er basert på folks uttrykte vilje til å bestemme sitt eget politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle system. Kultur ses som en viktig del av regjeringens menneskerettighetsfremmende tiltak hvor demokrati og menneskerettigheter er uatskillelige og hvor en av frihetene er retten til fritt å mene, uttrykke og tenke i en hver sammenheng. Innholdet bygger også på notatet Kunst & Kraft, og på stortingsmelding nr. 23 om visuell kunst der noen av hovedtiltakene i meldingen er å styrke formidling av visuell kunst i regionene ved blant annet å øke støtten til museer, kunsthaller, kunstforeninger og kunstnersentra. Aktører fra kulturliv, organisasjonsliv og næringsliv på Eidsvoll har bidratt i arbeidet gjennom å være et diskusjonsforum og gi innspill underveis i prosessen. Prosjektgruppen ble nedsatt som følge av en avholdt idédugnad på Eidsvoll Verk den og hvor ca. 35 personer fra kulturog næringslivet deltok. Problemstillinger og alternativer HOVEDPUNKTER I VIRKSOMHETSBESKRIVELSEN: Idé/visjon Virksomheten i Mago B/Traktorstallen gis en internasjonal dimensjon ved å sette kunst og kultur inn i en kontekst med fokus på menneskerettigheter, demokrati og kultur. En vil her vise eksempler på hvordan menneskerettighetene gir rett til fritt å mene, uttrykke og tenke i en hver 2 Side6

7 sammenheng. Ideen for Mago B/Traktorstallen blir en videreføring av Stortingets visjon for grunnlovsjubileet 2014, der det heter at «Vi skal skape en engasjerende grunnlovsfeiring som gir økt forståelse for folkestyrets utvikling gjennom 200 år, Grunnlovens betydning i dag og demokratiets framtidige utfordringer. Økt kunnskap skal styrke grunnlaget for deltagelse i demokratiske prosesser». Aktiviteter Det legges opp til aktiviteter gjennom hele året hvor sommeraktivitetene har fokus på aktuelle hendelser og situasjoner i verden, og vinteren benyttes til aktiviteter rettet spesielt mot skoler, grupper og åpne arrangement rettet mot kulturlivet i regionen. Turbinrommet i Mago B er et godt egnet sted for utstilling og formidling av Eidsvolls industrihistorie. Det foreligger allerede et godt kildemateriale i kommunens eget historiske fotoarkiv. Driftsselskap og organisering Det etableres et driftsselskap som skal ha som ansvar å videreutvikle Eidsvoll Verk til et kulturelt fyrtårn og et viktig besøksmål på Østlandet. Driftsselskapet etableres som et tidsavgrenset prosjekt over 4 år som evalueres og deretter kan videreføres som aksjeselskap eller stiftelse. Driftsselskapet skal ha tre oppgaver: - Etablere og drive Mago B og Traktorstallen som kulturarena med et innhold som henvender seg til et stort og bredt publikum - Utvikle Eidsvoll Verk til en reiselivsdestinasjon og et kulturelt fyrtårn i Akershus, bygget på kultur- og naturbaserte opplevelser - Koordinering og samordning av tilbudene på Eidsvoll Verk. Prosjektet «eies» av Akershus fylkeskommune, Eidsvoll kommune og Mathiesen Eidsvold Værk ANS. Det nedsettes et prosjektstyre med 2 representanter fra fylkeskommunen, 2 fra kommunen og 1 fra Mathiesen Eidsvold Værk ANS. Styret suppleres av 2 representanter fra lokalt kultur- og næringsliv. Styret rapporterer tertialvis til prosjekteierne. Økonomi Årlige kostnader samlet: Mago B uten Mago B med Traktorstallen tilskudd investering tilskudd investering* Innhold 2,45 mill kr 2,45 mill kr 0,65 mill kr Bygg 2,30 mill kr 2,05 mill kr 0,60 mill kr Årskostnad 4,75 mill kr 4,45 mill kr 1,25 mill kr *Tilskudd fra eksterne aktører og tilskuddsordninger Kostnadsfordeling med 60 % for Akershus fylkeskommune og 40 % for Eidsvoll kommune: Mago B uten Mago B med Traktorstallen tilskudd investering tilskudd investering Årlig kostnad 4,75 mill kr 4,45 mill kr 1,25 mill kr Akershus 2,85 mill kr 2,67 mill kr 0,75 mill kr fylkeskommun e 60% Eidsvoll kommune 40% 1,90 mill kr 1,78 mill kr 0,50 mill kr Det er i virksomhetsbeskrivelsen skissert kostnader for oppstart, innredning og utstyr: Mago B Traktorstallen Kulturfaglig utstyr 4,70 mill kr 0,25 mill kr Innredning, møbler med mer 1,00 mill kr 0,25 mill kr Markedsmateriell, nettside m.v 0,30 mill kr 0,30 mill kr Sum 6,00 mill kr 0,80 mill kr 3 Side7

8 Kostnadene som gjelder byggene baserer seg på tilbud fra Mago B AS vedrørende Mago B og Traktorstallen. Når det gjelder Traktorstallen har Mago B AS tilbudt en leie på kr ,- eksklusiv mva. Leien gjelder for bygget i sin helhet. Tabellen ovenfor viser en kostnad for bygget på kr. 0,6 mill., i denne summen er det lagt inn 0,1 mill. til FDV kostnader, oppvarming, vaktmester, rengjøring med videre og kr. 0,15 mill. til oppussing hva gjelder innvendig behov. Utvendig er Traktorstallen totalrenovert. Leiekostnadene for byggene er her vist eksklusiv mva., da investering og leie av bygg vil kunne gi mva.-kompensasjon. Driftskostnadene er vist inklusive merverdiavgift da dette ikke gir mva.-kompensasjon uavhengig av driftsform. Kostnadene som gjelder innhold omfatter utgifter til prosjektleder, markedsføring, aktiviteter, innleid pedagogisk personell og sommerutstilling. Videre omfatter det inntekter fra billettsalg, utleie, eksterne tilskudd og sponsorer. Per i dag leier Eidsvoll 1814 deler av Traktorstallen, denne avtalen gjelder til og med 1. november 2014 og med opsjon på ytterligere 2 års leie. Dersom Eidsvoll kommune inngår partnerskapsavtale med Akershus fylkeskommune og Mathiesen Eidsvold Værk, samt leieavtale med Mago B AS om Traktorstallen, vil det være det fireårige prosjektet som overtar inngått leieforhold med Eidsvoll Eidsvoll 1814 leier deler av Traktorstallen for kr ,- per i dag. Prosjektet overtar også det fremtidige inntektspotensialet for bygget. Videre skal prosjektet koordinere og samordne tilbudene på Eidsvoll Verk. I 2014 er det lagt opp til betydelig aktivitet i området grunnet grunnlovsjubileet. Vedlagt denne saken følger et notat fra Mathiesen Eidsvold Værk ans og som synliggjør det bidraget MEV ans yter i tilknytning til jubileet og aktiviteter i 2014, samt det de har lagt inn av ytelser knyttet opp mot perioden Marked og besøk Eidsvoll Verk som kultur- og naturbasert opplevelse henvender seg til dagsturismemarkedet i tillegg til skoleverket. Dette markedet avgrenses innenfor en reiseavstand på rundt en og en halv time til Eidsvoll Verk og vil være et aktuelt reisemål for 2 millioner mennesker. Reiselivsbransjen regner at ca. 1/3 av befolkningen ønsker å besøke en kulturbasert opplevelsesattraksjon, det gir et potensial for besøkende pr. år. Det er ingen uttrykt ambisjon å trekke så mye folk til stedet årlig, men dersom dette markedet over tid finner gode grunner til å avlegge et besøk, har en mulighet for et besøk på rundt til besøkende pr år. Videre fremdrift Følgende elementer må på plass i den videre prosessen: - Partnerskapsavtale mellom Akershus fylkeskommune, Mathiesen Eidsvold Værk ANS og Eidsvoll kommune med beskrivelse av mål og gjensidige forpliktelser - Igangsetting av et fireårig prosjekt. Dersom en etter 4 år vurderer å videreføre satsingen må det etableres et driftsselskap. - Inngå leiekontrakt med de bygg som er aktuelle. Dersom en ikke inngår leieavtale på alle aktuelle bygg anbefales det å få en opsjon på fremtidig leie av disse. - Legge en årlig økonomisk bevilgning i bunnen for prosjektet som sikrer engasjement av prosjektleder og leie av anlegg. - Regulere området for formålet i forbindelse med neste rullering av kommuneplanen. 4 Side8

9 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Mago B A/S, Akershus fylkeskommune og Eidsvoll kommune som beskriver den videre prosessen i rehabiliteringen av Mago B. Mago B A/S har fremlagt et skisseprosjekt som følge av avtalen. Saksframlegget, samt selve skisseprosjektet er vedlagt denne saken. En kulturbasert næring slik Eidsvoll Verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn, har forankring i vedtatte Kunstpolitisk plan og her beskrives potensialet i området: - Historien om det som skjedde på Eidsvoll i 1814 har en sentral plass i norsk bevissthet. Eidsvoll Verk, der Eidsvollsbygningen ligger har en sentral plass i den kulturelle historien, også fordi Arne Ekland hentet mange av sine motiver herfra. - Eidsvoll Verk kan bli en sentral opplevelsesarena for kunst og kultur ikke bare for Eidsvoll og Romerike, men hele Norge. Med sin beliggenhet langs Andelva og relasjonen tilhørende bygg kan dette bli et sentralt sted for formidling av historie, kunst og kultur. Her er det anlagt en kultursti fra Eidsvollsbygningen og ned til Bønsdalen som i stor grad synliggjør industrihistorien fra området. - Restaurering av Mago B og traktorstallen kan gjøre dem til viktige arenaer for visning av kunst, samt være en plass for møter og konferanser. - Innholdet er Kulturproduksjon, utstillinger, industrihistorie ved Eidsvoll Verk som en arena for et mangfold av kulturuttrykk og utvikling av Eidsvoll Verk som reiselivsattraksjon. Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen har tidligere pekt på behovet for å avklare de driftsmessige og økonomiske ansvarsforhold mellom de involverte parter. Den utredningen som nå foreligger svarer på dette. At prosjektet organiseres med en tidsbegrensing på fire år, muliggjør en prosess der en kan få avklart forutsetninger som eksterne tilskudd og hvilke muligheter som er realiserbare knyttet til oppbygging av aktiviteter og utstillinger. Prosjektperioden vil på denne måten vise om Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn og opplevelsesarena er levedyktig på permanent basis. Om så er tilfelle, vil en ved kunne knytte til seg samarbeidspartnere i forhold til både innhold og økonomi og som kan føre til en permanent etablering. Utviklingen av Eidsvoll verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn vil kunne ha stor betydning for kulturlivet og næringslivet lokalt, og det er allerede kommet til uttrykk en interesse og et engasjement for bruk av bygningene Traktorstallen og Mago B. Videre vil det kunne bli en attraktiv kulturmagnet nasjonalt. For Fylkesrådmannen er det viktig at prosjektet er forankret opp mot stortingsmelding nr. 19, FNs menneskerettighetserklæring og FNs Charter og dermed gitt en internasjonal dimensjon. Demokrati og ytringsfrihet er verdier som må vernes om og stadig settes på dagsorden, verdier som også står svært sentralt i grunnlovsjubileet. Det å legge til rette for en realisering av Eidsvoll Verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn, gjennom blant annet å sette fokus på fremtidige utfordringer for demokratiet, vil være en unik mulighet for Eidsvoll verk til å bli en sentral arena både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fylkesrådmannen slutter seg til den prosentvise fordelingen av kostnadene mellom Akershus fylkeskommune og Eidsvoll kommune slik det her legges opp til i fireårsperioden. Dette innebærer en gjensidig forpliktelse for begge parter og gir forutsigbarhet for den videre fremdriften. I tillegg til et økonomisk tilskudd fra Akershus fylkeskommune og Eidsvoll kommune er Mathiesen Eidsvold Værk ANS en betydelig bidragsyter i partnerskapet. 5 Side9

10 Det økonomiske tilskuddet som ligger til grunn for partnerskapet må først og fremst dekke engasjement av prosjektleder og leie av anlegg. Fylkesrådmannen anser et engasjement av en prosjektleder i full stilling som avgjørende for at arbeidet med innhold og økonomiske forutsetninger for drift skal kunne avklares og realiseres. Dette gjelder spesielt tilleggsfinansiering fra tilskuddsordninger, ideelle stiftelser eller sponsorer, som kan bidra til å redusere årlige driftskostnader for kommune og fylkeskommune ved en eventuell videreføring etter endt prosjektperiode. Et fireårig prosjekt vil kunne bidra til å vise det eventuelle potensialet Eidsvoll Verk har som en opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn for Akershus. På bakgrunn av de forhold som er beskrevet ovenfor tilrår fylkesrådmannen at Akershus fylkeskommune bidrar økonomisk for å igangsette prosjektet, samt legger til rette for det videre arbeidet slik virksomhetsbeskrivelsen skisserer. Fylkesrådmannen anbefaler det bevilges kr for årene 2014 til Bevilgningen dekkes gjennom tidligere vedtatte fondsavsetninger til formålet. Avsetningen er vedtatt i ØP hvor 4,4 mill. kr som tidligere var avsatt til innkjøp av Ekeland-kunst, ble stilt til disposisjon for satsing på kulturelle fyrtårn. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Øivind Nordal Vedlegg 1 Virksomhetsbesrivelse for Eidsvoll Verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn 2 Notat fra MEV Utkast til partnerskapsavtale 6 Side10

11 Eidsvoll kommune Kulturavdelingen Eidsvoll Verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn. Oppstart og utvikling Nils Gunnerud Nedre Johnsrud 2074 Eidsvoll Verk Side11

12 2 Innhold Innledning s 3 Sammendrag s 4 DEL 1 Virksomhet s 6 Avgrensning av området s 7 Ide for virksomheten s 9 Aktiviteter s 11 Driftsselskap s 15 Tidsavgrenset prosjekt s 17 Marked og besøk s 18 DEL 2 Bygningene s 20 Mago B s 21 Traktorstallen s 22 DEL 3 Økonomi s 23 Forutsetninger s 24 Merverdiavgift s 24 Drift innholdskostnader s 24 Investering innhold, utstyr og innredning s 25 Årskostnader innhold s 26 Årskostnader bygg s 27 Årskostnader samlet s 27 DEL 4 Videre arbeid s 28 Videre arbeid s 29 Vedlegg POLITISKE FØRINGER IDENOTAT "KUNST OG KRAFT" FNs VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHETER STORTINGETS VISJON OG MÅL FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 VEDTEKTER FOR NORDLANDSAKADEMIET Side12

13 3 Innledning Utredningens mandat Akershus fylkeskommune og Eidsvoll kommune har arbeidet i lang tid med å etablere Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn i Akershus. Den tidligere kraftstasjonen og tresliperiet Mago B er den bygning som best kan videreføre opplevelsesdestinasjonen Eidsvoll Verk. Akershus fylkeskommune og Eidsvoll kommune har våren 2013 mottatt et tilbud fra Mago B AS der eierne påtar seg å sette anlegget i stand, basert på vernemessige hensyn og hensynet til innhold. Tilbudet fra huseier har en vedståelsesfrist til Akershus fylkeskommune og Eidsvoll kommune behandlet tilbudet våren 2013, og gjorde følgende vedtak: 1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen (Kommunestyret ber rådmannen) ta initiativ til å avklare om det er grunnlag for å etablere et formalisert samarbeid om drift og utvikling av Mago B og Eidsvoll Verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn mellom Eidsvoll kommune, Eidsvoll 1814, Akershus kunstsenter, Mathisen Eidsvoll Verk A/S, og Akershus fylkeskommune. Det må utarbeides utkast til en partnerskapsavtale som regulerer fordeling av faglig, økonomisk og administrativt ansvar i dette samarbeidet. 2. Når finansiell medvirkning fra Akershus fylkeskommune (Eidsvoll kommune) er avklart og utkast til partnerskapsavtale er utarbeidet mellom partene bes fylkesrådmannen (rådmannen) legge frem ny sak til politisk behandling. Prosjektgruppe I arbeidet med virksomhetsbeskrivelsen har en sett det som viktig å ha god dialog med lokale krefter i Eidsvoll. I tråd med dette ble det avholdt et halvdags idedugnad den i Wergelands hus. Her deltok rundt 35 personer fra kulturliv, organisasjonsliv og næringsliv vesentlig fra Eidsvoll men også noen fra regionalt nivå. På bakgrunn av innspillene på idedugnaden ble det nedsatt en prosjektgruppe til å følge arbeidet. Gruppas mandat har vært å å trekke linjer fra idédugnaden være et diskusjonsforum og gi innspill i det pågående arbeidet Gruppa har bestått av: Jan Platander Kunstner Ola Skjenneberg Kunstner Brit, Bunæs Kulturlivet og tidl ungdomsskolerektor Steinar Lægland Næringslivet Jan Anders Aalborg Næringslivet John - Erik Vika Amatørteateret Sonja I. Sjøli Kulturlivet og tidl Stortingsrepresentant I gruppa har også Øivind Nordal, Akershus fylkeskommune og Siv Krogh Østerholm, Eidsvoll kommune deltatt. Eidsvoll kommune har engasjert Nils Gunnerud som utreder. Side13

14 4 Sammendrag Ide for virksomheten Ideen med virksomheten i Mago B / Traktorstallen er å sette kunst og kultur inn i en kontekst med fokus på menneskerettigheter, demokrati og kultur. Dette er en videreføring Stortingets visjon for Grunnlovsjubileet 2014, der det heter: Vi skal skape en engasjerende grunnlovsfeiring som gir økt forståelse for folkestyrets utvikling gjennom 200 år, Grunnlovens betydning i dag og demokratiets framtidige utfordringer. Økt kunnskap skal styrke grunnlaget for deltagelse i demokratiske prosesser. Ideen er å knytte Norges lange historie innenfor demokrati sammen med FNs "Verdenserklæring om menneskerettighetene". Menneskerettighetene gir mennesker retten til fritt å mene, uttrykke og tenke i en hver sammenheng. Driftsselskap Det bør etableres et driftsselskap som skal ha som ansvar å utvikle Eidsvoll Verk til et kulturelt fyrtårn og et viktig besøksmål på Østlandet. Driftsselskapet skal ha tre oppgaver: Etablere og drive Mago B som kulturarena med et innhold som henvender seg til et stort og bredt publikum Utvikle Eidsvoll Verk til en reiselivsdestinasjon og et kulturelt fyrtårn i Akershus, bygget på kultur- og naturbaserte opplevelser Koordinering og samordning av tilbudene på verket Driftsselskapet etableres i som et tidsavgrenset prosjekt over 4 år som evalueres og deretter kan videreføres som aksjeselskap eller stiftelse. Avgrensning av området Det området som kan innbefattes i samarbeidsområdet mellom Eidsvoll kommune, Akershus fylkeskommune og Mathiesen Eidsvold Værk ANS er: Fra nord mot syd: Dorotheabuskjordet, elvekanten ved Andelva ned til Festiviteten, under broene, østsiden fra broene og ned til "Siktemelsfossen med Mago A, videre begge sider av Andelva ned til Wengerfossen. Bygningene Det er tilbud på leie av Mago B med m 2 og Traktorstallen med 520 m 2. Mago B vil være fullrestaurert for formålet inne og ute. Traktorstallen er restaurert ute men trenger oppussing inne. Noe midler er avsatt i budsjett. Aktivitet Aktiviteten vil skifte gjennom året. Sommer med åpne tilbud for publikum med utstilling og utendørsarr. Vinter - tilbud til grupper, utleie, arrangementer o.a. Merverdiavgift Kulturaktiviteter er pålagt 25% mva. Det vil si at dersom Eidsvoll kommune eller Akershus fylkeskommune leier arealer i Mago B / Traktorstallen vil virksomheten i byggene kunne bli definert som fylkeskommunal / kommunal virksomhet og vil gi mva kompensasjon. Drift vil betale mva. I budsjett er derfor bygg vist eks mva mens innhold vist er inkl mva. Igangsetting av prosjektet Kostnader til oppstart vil være Mago B Traktorstallen 6,00 mill kr 0,80 mill kr Side14

15 5 Årskostnader samlet Mago B uten tilskudd investering Mago B med tilskudd investering Traktorstallen Innhold 2,45 mill kr 2,45 mill kr 0,65 mill kr Bygg 2,30 mill kr 2,05 mill kr 0,60 mill kr Årskostnad 4,75 mill kr 4,45 mill kr 1,25 mill kr Fordeling mellom Eidsvoll kommune og Akershus fylkeskommune Årskostnad 4,75 mill kr 4,45 mill kr 1,25 mill kr Akershus 2,85 mill kr 2,67 mill kr 0,75 mill kr fylkeskommune 60% Eidsvoll kommune 40% 1,90 mill kr 1,78 mill kr 0,50 mill kr Det er lagt til grunn en kostnadsfordeling med 60% Akershus fylkeskommune og 40 % Eidsvoll kommune. Videre arbeid For å komme videre i prosessen "fra ide til aktivitet" må følgende elementer på plass: 1. Partnerskapsavtale Det første som må på plass er partnerskapsavtalen mellom Akershus fylkeskommune, Eidsvoll kommune og Matheisen Eidsvold Værk ANS som må være langsiktig (f eks 20 år), der en er omforent om mål og gjensidige forpliktelser. 2. Driftsselskap Det må igangsettes et prosjekt over 4 år, som deretter, dersom en vil videreføre satsingen, kan etableres som aksjeselskap eller stiftelse. Prosjektet skal o Etablere en driftsorganisasjon i Mago B / Traktorstallen som kulturarena med et innhold som henvender seg til et stort og bredt publikum o Utvikle en plan for utvikling av Eidsvoll Verk til en reiselivsdestinasjon og et kulturelt fyrtårn i Akershus, bygget på kultur- og naturbaserte opplevelser o Koordinere og samordne tilbudene på Eidsvoll Verk 3. Leiekontrakt Mago B / Traktorstallen Uten anlegg kan det ikke bygges opp et tilbud, derfor anbefales det at Eidsvoll kommune / Akershus fylkeskommune inngår en leiekontrakt med Mago B AS om leie av bygningen / bygningene Mago B og Traktorstallen. De arealer en ikke straks inngår leieavtale på anbefales det Eidsvoll kommune / Akershus fylkeskommune å få en opsjon på framtidig leie. 4. Økonomi For å sikre kontinuitet i arbeidet må det legges en årlig økonomisk bevilgning i bunnen for prosjektet som sikrer engasjement av prosjektleder og leie av anlegg. Om nødvendig kan aktiviteter og tilbud finansieres eksternt, f eks søke ulike tilskuddskilder, sponsorer osv. 5. Regulere området I forbindelse med neste rullering av kommuneplanen må området reguleres for det aktuelle formålet. Side15

16 6 DEL 1 Virksomhet Side16

17 7 Avgrensning av området Det området som skal utvikles til et besøksområde er innenfor følgende: Det området som kan innbefattes i samarbeidsområdet mellom Eidsvoll kommune, Akershus fylkeskommune og Mathiesen Eidsvold Værk ANS er: Fra nord mot syd: Dorotheabuskjordet, elvekanten ved Andelva ned til Festiviteten, under broene, østsiden fra broene og ned til "Siktemelsfossen med Mago A, videre begge sider av Andelva ned til Wengerfossen (der Kulturstien i dag avsluttes). Nordvestsiden av Andelva der det lille tettstedet Eidsvoll Verk er, inkludert Nebbenes kafé kan også være en del av et framtidig område som inkluderes i besøksmålet når forholdene ligger tilrette for det. Dette er et område med flere private grunneiere og det er ikke innledet dialog med dem i dette utredningsarbeidet. Området mangler i dag en regulering for det aktuelle formålet og ved neste kommuneplanrullering bør det arbeides fram en regulering som passer med ønsket bruk. Blant annet Andelva fredet i deler av året og det kan også være andre forhold som må trekkes inn i vurderingen når forholdene skal tilrettelegges for bedre tilgjengelighet og økt bruk. Side17

18 8 Side18

19 9 Ide for virksomheten Virksomheten i Mago B / Traktorstallen skal bygge videre på Stortingets visjon for Grunnlovsjubileet I denne visjonen heter det: Vi skal skape en engasjerende grunnlovsfeiring som gir økt forståelse for folkestyrets utvikling gjennom 200 år, Grunnlovens betydning i dag og demokratiets framtidige utfordringer. Økt kunnskap skal styrke grunnlaget for deltagelse i demokratiske prosesser. Når jubileumsåret er gjennomført er det viktig at denne visjonen fortsatt holdes i folks bevissthet. Samtidig må det være rom for å ha et utvidet blikk for betydningen av demokrati og menneskerettigheter i verden. Ideen er å knytte Norges lange historie innenfor demokrati sammen med FNs "Verdenserklæring om menneskerettighetene" vedtatt i FNs generalforsamling i Erklæringen består av 30 artikler, hvor de to første beskriver hva erklæringen handler om: Artikkel 1. Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. Artikkel 2. Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til. Norge er aktiv på den utenrikspolitiske arena, og her sees menneskerettigheter, demokrati og kultur som sammenknyttede elementer. Dette kommer også fram i Stortingsmelding nr. 19 ( ) "Regjeringens internasjonale kulturinnsats" der det vektlegges at kultursatsing er en viktig del av den norske stats menneskerettighetsfremmende tiltak i utviklingsland. Stortingsmeldingen fremhever både FNs menneskerettighetserklæring og FNs charter. FN slår dermed fast at demokrati er basert på folks uttrykte vilje til å bestemme sitt eget politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle system. Det er dermed en internasjonal enighet om at demokrati, utvikling og respekt for menneskerettighetene er gjensidig forsterkende og at de er uadskillige. Det er på dette grunnlag at virksomheten i Mago B / Traktorstallen skal utvikles. Virksomhetens ide er å sette kunst og kultur inn i en dagsaktuell kontekst, og å vise eksempler på hvordan menneskerettighetene gir mennesker retten til fritt å mene, uttrykke og tenke i en hver sammenheng. Side19

20 10 FN organiserer en rekke fredsprosesser i konfliktområder, Norge har en sentral rolle i flere av dem. Her bilder fra Sudan og Nepal. Side20

21 11 Aktiviteter Nedenfor er det vist noen eksempler på aktiviteter som kan foregå i anlegget, dette er ikke ment som en uttømmende liste kun ideer som peker ut en retning for aktiviteten i Mago B / Traktorstallen. NB! Dette er kun ideer til aktiviteter og ikke ment som en fullstendig liste. Permanent industrihistorisk utstilling I Mago B er det bevart den gamle kraftturbinen som i sin tid leverte El kraft. Turbinen med installasjoner forteller en historie om hvordan kraftproduksjonen i sin tid foregikk. Denne sammen med foto og annet forteller deler av industrihistorien rundt Andelva. Permanent ustilling hele året Illustrasjon som viser mulig bruk av rommet der den gamle turbinen er bevart. Skiftende aktiviteter gjennom året Aktivitetsåret har en hovedoppdeling med Vår - sommeraktivitetene fra 1. mai til 31. august. 16 uker kunstutstilling og aktiviteter i Mago B. Anlegget vil være åpent alle ukens dager fra kl Noe lenger åpningstid ved spesielle arrangementer. Aktiviteten kan være: Kunst og kraft Temautstillinger og aktiviteter med utgangspunkt i "Kunst som former politikk og samfunn og politikk som preger kunsten." Basis er utstillinger som suppleres med aktivitetstilbud som f eks: Kunstner for en dag. - Publikumsatelier der de besøkende kan få anledning til å uttrykke seg gjennom farger og motiver. Malekurs, studiekurs f eks Hva ser du i bildet osv. Side21

22 12 Menneskerett - demokrati og kultur Kunstnere og intellektuelle tar ofte standpunkt mot makthaverne i land med diktatur og eller andre former for autoritære styringsformer. De utsetter ofte seg selv, familie og omgangskrets for livsfare for å gjøre omverdenen oppmerksom på situasjonen. Norge spiller en aktiv rolle i mange slike land, for å forhandle og konflikter, ta del i demokratiprosesser, gi ledere og andre kunnskap om demokratiske organisasjoner, osv. Dette er en viktig del av Norsk utenrikspolitikk. Hva skjer i disse landene når de får i gang prosesser med demokratisering, frie valg osv. Hvilken rolle spiller da kunsten og de tidligere opposisjonelle? Sommerens hovedutstilling og medhørende aktiviteter skal sette fokus på aktuelle hendelser og situasjoner i verden. Se "ide for virksomheten" side 9. Utendørsarrangementer Plassen mellom Mago B og Traktorstallen inviterer til aktivitet. Her kan det i den varme årstiden være utendørsarrangementer i form av konserter, utendørs teater, lokalspill osv. Side22

23 13 Høst - vinteraktivitetene fra 1. september til 30. april. 25 uker med tilpassede tilbud rettet mot skoleverk, grupper og åpne arrangementer. I tillegg vil senteret være åpent i helgene og i forbindelse med arrangementer. Helgetilbud I helgene vil det være familieaktiviteter som f eks fortellerstund for barn med tilhørende kreative aktiviteter. Ukedager På ukedager vil det være tilbud til grupper f eks barn og unge til å delta i kreative forløp knyttet til aktuelle samfunnsspørsmål uttrykket gjennom kunst, drama og kultur. Et eksempel: Møt en... Mye av bakgrunnen for at folk har negative holdninger til andre mennesker med annen bakgrunn er mangel på kjennskap. I arrangementsserien "Møt en..." vil publikum få møte mennesker med en eller annen "annerledes bakgrunn" enn "folk flest". Det kan være mennesker med en annen tro, kanskje en prest, imam eller guru, det kan være mennesker med en annen seksuell legning osv. Arrangementene kan henvende seg til ulike målgrupper eller være åpne for alle. Side23

24 14 Konserter og arrangementer På kvelder vil det være ulike arrangementer for publikum så som konserter, foredrag, diskusjonskvelder osv Det lokale kulturliv Det lokale kulturlivet vil være velkommen til å benytte lokalene på lik linje med andre. Det vil være gode forhold for kreative verksteder og konsertlokale. Side24

25 15 Driftsselskap Det bør etableres et driftsselskap som skal ha som ansvar å utvikle Eidsvoll Verk til et kulturelt fyrtårn og et viktig besøksmål på Østlandet. Driftsselskapet skal ha tre oppgaver: Etablere og drive Mago B som kulturarena med et innhold som henvender seg til et stort og bredt publikum Utvikle Eidsvoll Verk til en reiselivsdestinasjon og et kulturelt fyrtårn i Akershus, bygget på kultur- og naturbaserte opplevelser Koordinering og samordning av tilbudene på verket Driftsselskapet etableres i første omgang som et tidsavgrenset prosjekt over 4 år. Når prosjektperioden er over evalueres aktiviteten og dersom arbeidet kan vise til ønskede resultater etableres et permanent selskap. Dette kan være aksjeselskap eller stiftelse. I dag er det Eidsvoll 1814 og Galleri Festiviteten og Stallgården som utgjør det vesentlige tilbudet. Med en etablering av Mago B / Traktorstallen som arena vil tilbudet utvides vesentlig. Med en gradvis opparbeidelse av naturområdene langs Andelva vil området forsterkes betydelig som besøksmål og attraksjon. Etter hvert som dette tilbudet utvikles er det et potensiale for at grunneierne i det gamle tettstedet på andre siden av elva på eget initiativ kan etablere små butikker, servering og andre tilbud knyttet til et besøk "på Værket". Selskapet skal også ha ansvar for koordinering og samordning av eksisterende og nye tilbud. Det er ikke naturlig å legge denne oppgaven til de allerede etablerte virksomhetene. De virksomhetene som i dag er på Verket, og Akershus kunstsenter som vil bidra til sommerutstillingene, har hver for seg andre oppgaver knyttet til egne mål. De vil bidra positivt til tilbudet på Verket gjennom å være leietakere, samordning av arrangementer, felles markedsføring av tilbud osv. Men de vil ikke ha ressurser til å ha overordnet koordinering eller ansvar for tilbud eller drift av andre aktiviteter på Eidsvoll Verk Organisering Det er ikke en spesiell organisasjonsform som utmerker seg som bedre eller mer egnet enn andre når virksomheten skal organiseres. Her forutsettes det at Mathiesen Eidsvold Værk ANS vil eie det meste av grunnen og bygningene på området som skal utvikles. Strukturen i driftsselskapet gjenspeiler hvilke parter som er med i arbeidet, hvem som bidrar med midler og hvem som er ansvarlig for leieforholdet (forholdene). Det vil være naturlig å invitere følgende aktører med i driverselskapet: Akershus fylkeskommune Eidsvoll kommune Mathiesen Eidsvold Værk ANS. Av hensyn til lokal forankring vil det være gunstig å avsette styreplasser til noen representanter for lokalt kultur- og næringsliv. Selskapsformen er også utgangspunkt for å få til en effektiv og rasjonell driftsorganisasjon. De selskapsformene som er mest aktuelle er: Side25

26 16 Aksjeselskap Stiftelse Disse selskapsformene har fordeler og ulemper avhengig av hvilke interesser eierne ønsker å sikre. Kort skissert kan dette listes opp slik: Aksjeselskap Muliggjør involvering av mange mulige aktører, både offentlige og private. Vanligvis en kommersiell form, men det er mulig å vedtektsfeste annet formål enn kommersielle. Stiftelse Stiftelsene reguleres i lov av 23.mai 1980 nr 11 om stiftelser mm. I 2 er stiftelse definert slik: "En stiftelse dannes ved at en formuesverdi ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig blir stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. Som stiftelser regnes også selvstendige legater, institusjoner og fond som private har opprettet. En selskapsform som ofte oppfattes som mer ideell enn aksjeselskap Side26

27 17 Tidsavgrenset prosjekt Oppstart av selskapet som skal bygge opp Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn og virksomheten i Mago B / Traktorstallen organiseres de første fire årene som et prosjekt. Prosjektet"eies" av Akershus fylkeskommune, Eidsvoll kommune og Mathiesen Eidsvold Værk ANS. De tre partene setter sammen et prosjektstyre, supplert av representanter for lokalt kultur- og næringsliv. Prosjektstyret engasjerer prosjektleder og annet personell. Styret rapporterer tertialsvis til "prosjekteierne". Organisasjonsmodell: Akersh f. kommune Eidsvoll kommune MEV ANS Kultur- og næringsliv Prosjektstyre Prosjektstyret består av 2 representanter fra Eidsvoll kommune 2 representanter fra Akershus fylkeskommune 1 representant MEV ANS, 3 representanter fra kultur og næringsliv i Eidsvoll Til sammen 8 personer. Side27

28 18 Marked og besøk Eidsvoll Verk som kultur og naturbasert opplevelse henvender seg til dagsturismemarkedet i tillegg til skoleverket. Dette markedet kan vi avgrense innenfor en reiseavstand på rundt en og en halv time. Det vil si at markedet strekker seg fra Halden, Tønsberg, Lillehammer, Elverum og Fagernes. I dette sentrale Østlandsområdet er det befolkning på over 2 millioner mennesker. For å bygge opp området som et attraktivt sted for dagsturisme er det viktig å ha et sterkt profilert tilbud som suppleres av mindre attraksjoner, gjerne med vidt forskjellig innhold. Eidsvoll 1814 er det naturlige lokomotivet for andre destinasjonsbedrifter på Verket. Når en lykkes i å få folk til området, er det igjen to utfordringer; å sette sammen flere av tilbudene slik at folk blir lenger i området å utvikle et skiftende tilbud slik at det er høy grad av gjenbesøk Høyt besøk er en suksessfaktor, som igjen er avhengig av: Stedets miljø, kvaliteter, tilbud og tilrettelegging Marked med fokus på gjenbesøk Bedriftenes evne til å samarbeide om felles mål Drift er også en viktig faktor. Det å finne rette personer til å utvikle helheten er helt vesentlig for stedets suksess. Vi befinner oss i et krysningsområde mellom det faglige ønske om fordypning og et markedsmessig ønske om å nå flest mulig. Det er over 2 millioner mennesker i området, og reiselivsbransjen regner ofte at ca 1/3 av denne befolkningen ønsker å besøke en kulturbasert opplevelsesattraksjon. Det gir et potensiale for dagsturister på rundt pr år. Det er ingen ambisjon å trekke så mye folk til stedet årlig, men dersom dette markedet over tid finner nye grunner til å avlegge nye besøk har en mulighet for holde et jevnt besøk på rundt pr år. Besøket kan inndeles i et mulig besøkstall (besøkende pr år) slik: Besøkstall i 2010 (Siste år før Eidsvollsbygningen ble stengt for oppussing) Eidsvoll 1814, Wergelands Hus, Festiviteten, Stallgården og arrangementer Mulige besøkstall når alt er på plass Lavt besøk Godt besøk Høyt besøk Nyåpnet Eidsvollsbygning, ny utstilling i Wergelands Hus og Traktorstallen Mago B Park vandringer og Historisk vandring ved Andelva Galleri Festiviteten og Stallgården MEV SUM TOTALT Lavt besøk, tilsvarer noe mer enn besøket på Eidsvoll Verk før Eidsvollsbygningen stengte for oppussing Side28

29 19 Godt besøk er et nøkternt besøksmål når ting er kommet på plass i jubileumsåret. Høyt besøk tilsvarer en ambisjon å strekke seg etter, men forutsatt innenfor det som er realistisk. Besøk i Mago B / Traktorstallen Vi forutsetter en deling av året i vår - sommer og høst - vinter med de aktiviteter som er illustrert på side Besøket er illustrert med tre mulige nivåer, lavt, god og høyt besøk. Dette er en illustrasjon for potensialet, skal en lykkes i å trekke mange mennesker må tilbudet være godt og det må arbeides aktivt med markedsføring for å gjøre tilbudet kjent. Matrisen nedenfor må sees som en illustrasjon for hva som er potensialet. Besøk i Mago B / Traktorstallen Sommerutstilling 1.mai til 31.aug Høst og vinter 1. sept til 30. april Arrangementer fordelt hele året Lavt besøk Godt besøk Høyt besøk 50 personer x 100 personer x 200 personer 120 dager 120 dager x 120 dager = = = personer x 200 dager = personer x 200 dager = personer x 200 dager = arr x 50 arr x 50 arr x 50 = = = Sommerutstillingen forutsettes å være åpen fra mai til august 120 dager. Høst og vinteraktiviteten starter i september og avsluttes i april. ca 200 dager. De øvrige dagene vil gå med til omrigging, jul og andre høytidsdager osv. Side29

30 20 DEL 2 Bygningene Side30

31 21 Bygningene Mago B Illustrasjon som viser Mago B istandsatt for å ta imot besøkende til ulike kulturaktiviteter. Mago B rommet i sin tid et tresliperi og kraftstasjon, i seinere år er bygget brukt til verksted. Arealet er på rundt 1 315m 2, fordelt på to etasjer. Mago B er den bygning som best kan videreføre opplevelsesdestinasjonen Eidsvoll Verk. Akershus fylkeskommune og Eidsvoll kommune har våren 2013 mottatt et tilbud fra Mago B AS der eierne påtar seg å sette anlegget i stand, basert på vernemessige hensyn og hensynet til innhold. Tilbudet fra huseier har en vedståelsesfrist til De store rommene i Mago B vil bli tilrettelagt for høy grad av flerbruk. De tekniske installasjonene vil først og fremst legge til rette for visning av kunst, men i dag åpner kunsten for bruk av en rekke uttrykk og høy grad av teknikk. Dette gjør at utstillingsrommene innredes som Nøytrale rom dvs enkle saler som på en diskret måte fremhever den gamle bygningen, uten å ta vekk oppmerksomheten fra det som skal vises. Side31

32 22 Traktorstallen Original fasadetegning av Traktorstallen. Bygget har i løpet av sommeren 2013 blitt istandsatt utvendig med nytt tak, nye beslag og teglveggene er rehabilitert. Traktorstallen på rundt 520m 2 fordelt på to etasjer, har fått navnet sitt fra bruksområdet i seinere år. Bygget var tidligere et verkstedbygg. For å ha et alternativ for oppstart av aktivitetene har eierne av Mago B AS tilbudt Eidsvoll kommune og Akershus fylkeskommune deler av Traktorstallen til formålet. Det vil være et mindre areal enn Mago B, en del aktiviteter må foregå i innleide lokaler for eksempel sommerutstilling i Mago A. Traktorstallen har sommeren 2013 vært igjennom en omfattende rehabilitering utvendig med skifte av tak og beslag, fuging og utskiftninger i teglveggene osv. Innendørs er bygningen rengjort men ikke pusset opp eller innredet. Første etasje Første etasje vil disponeres til publikumsarealer, dvs utstilling og formidling og aktiviteter. Andre etasje Andre etasje i Traktorstallen kan benyttes til aktivitetsverksteder og mindre grupper. Side32

33 23 DEL 3 Økonomi Side33

34 24 Forutsetninger Økonomien baserer seg på to tilbud 1. Tilbud fra Mago B AS, datert Bygningen Mago B vil ha 1 315m 2 brutto areal innredet etter kravspesifikasjon fra Eidsvoll kommune og Akershus fylkeskommune. Jfr tilbud av Kostnadsrammen for istandsetting er beregnet til 28,1 mill kr inkl MVA, dvs 23,98 mill kr eks mva Med i tilbudet hører også opparbeidelse av utearealer, 15 opparbeidede parkeringsplasser ved Stallgården og 4 HC parkeringsplasser ved Mago B. 2. Tilbud fra Mago B AS, datert Bygningen Traktorstallen vil ha 520m 2 fordelt på to etasjer. Bygget har sommeren 2013 blitt renovert og istandsatt utvendig. Innendørs er bygningen rengjort men ikke pusset opp eller innredet. Deler av arealet er utleid til Eidsvoll Merverdiavgift Lov om merverdiavgift er et komplisert lovverk og kulturaktiviteter er pålagt 25% mva. Unntaket for dette er investering i bygg og leie av bygg. Det vil si at dersom Eidsvoll kommune eller Akershus fylkeskommune leier arealer i Mago B / Traktorstallen vil virksomheten i byggene kunne bli definert som fylkeskommunal / kommunal virksomhet og som vil gi mva kompensasjon. Deretter kan driften settes ut til en ekstern driver som drifter på vegne av fylkeskommune / kommune. Rent formelt er vel dette et spørsmål som må avklares med Skatt øst: Her kan man få en forhåndsuttalelse. De vil basere sin vurdering på en driftsplan. I en slik driftsplan må det beskrives faktisk bruk, hva slags arealer som benyttes, hva slags aktiviteter som planlegges i anlegget, hvilke målgrupper, forventede inntekter osv. Driften av aktivitetene vil måtte betale mva uavhengig av organisasjonsform. Av den grunn er leiekostnadene i økonomien vist eks mva, mens driftskostnadene er inkl mva. Dette for at prosjektets netto kostnader skal vises så riktig som mulig. Drift / innholdskostnader Det forutsettes et aktivitetsår delt i to, med sommerutstilling i perioden mai til august. En vintersesong med gruppeomvisning og aktiviteter, kurs, events og arrangementer i perioden september til april. Det forutsettes at sommerutstillingen produseres og kurateres av Akershus Kunstsenter på nivå med utstillingen i Aktiviteten på høst og vinter vil ha i gjennomsnitt 3 aktivitetsdager / kvelder pr uke. Side34

35 25 Investering innhold, utstyr og innredning Igangsetting av prosjektet Det knytter seg kostnader til igangsetting, innredning og utstyr i Mago B / Traktorstallen. Dette vil være følgende Mago B Traktorstallen 1 "Kulturfaglig utstyr" 4,70 mill kr 0,25 mill kr 2 Innredning, møbler med mer 1,00 mill kr 0.25 mill kr 3 Markedsmateriell, nettside med mer 0,30 mill kr 0,30 mill kr 6,00 mill kr 0,80 mill kr 1 Kulturfaglig utstyr er utstillingsmateriell, sceneteknisk utstyr og annet som er nødvendig for aktivitene. 2 Innredning og møbler er stoler og bord, kontorutstyr osv. 3 Markedsmateriell er brosjyrer, annonser, nettside osv som må på plass for å gjøre tilbudet kjent. Budsjett for innhold i Mago B og Traktorstallen blir dermed: Kostnader innhold, utstyr og innredning Mago B Traktorstallen 1 Daglig drift, adm osv 1,75 mill kr 0,70 mill kr 2 Markedsføring 0,20 mill kr 0,20 mill kr 3 Aktiviteter / arrangementer 0,95 mill kr 0,40 mill kr 4 Pedagogisk personell (innleid) 0,50 mill kr 0,25 mill kr 5 Sommerutstilling 1,00 mill kr 1,00 mill kr Uforutsette kostnad 10% 0,50 mill kr 0,25 mill kr Sum kostnader 4,90 mill kr 2,80 mill kr 1 Daglig drift er kostnader til kontor personell osv. Dette er beregnet til å være høyere i Mago B fordi detet anlegget krever mer ressurser enn Traktorstallen. Mago B vil ha behov for 2-3 årsverk fast personell. Traktorstallen vil ha behov for 1 årsverk fast. 2 Markedsføringskostnadene vil være de samme for begge alternativene. 3 Aktiviteten vil være større i Mago B enn i Traktorstallen, av den grunn er kostnaden budsjettert høyere. 4 Når aktiviteten er høyere vil også behovet for omvisere og pedagoger ligge høyere i Mago B enn i Traktorstallen. 5 Sommerutstillingen er forutsatt å være på samme nivå som i 2014, og at Akershus Kunstsenter er kurator for utstillingen. Inntekter innhold, utstyr og innredning Mago B Traktorstallen 1 Billettinntekter 0,30 mill kr 0,10 mill kr 2 Grupper 0,15 mill kr 0,10 mill kr 3 Sponsorer, medlemmer med mer 0,20 mill kr 0,25 mill kr 4 Utleie 0,40 mill kr 0,30 mill kr 5 Eksterne tilskudd 1,40 mill kr 1,40 mill kr Sum inntekter 2,45 mill kr 2,15 mill kr Side35

36 26 1 Bilettinntektene er stipulert relativt lavt. Et sted mellom 25 og 50 kr i gjennomsnitt pr besøkende. Av dette vil mye av besøket være barn og unge. 2 Grupper innbefatter skolen gjennom DKS og andre spesielle grupper. Både lokalt og fra de omkringliggende kommunene. 3 Det må arbeides aktivt for å få inn sponsorinntekter knyttet til aktivitetene. Det kan være ren reklame inntekt eller samarbeidsprosjekter. 4 Lokalen vil kunne leies ut til events, møter, kurs osv. 5 Alle store aktiviteter må baseres på eksterne tilskudd fra ulike kilder. Årskostnad innhold Utgifter 4,90 mill kr 2,80 mill kr Inntekter 2,45 mill kr 2,15 mill kr Årskostnad innhold 2,45 mill kr 0,65 mill kr Side36

37 27 Årskostnader bygg Eierne tilbyr bygningene til følgende kostnader: 1. Mago B Leiepris avhengig av investeringstilskudd, forrentning kun av investering. De bygningsmessige kostnader inkl FDV kostnader gir med dette følgende årlige kostnader eks MVA 2. Traktorstallen Leiepris basert på slik bygningen framstår i dag. Istandsatt utvendig og delvis istandsatt innvendig. Mago B uten tilskudd Mago B med 6 mill kr i spillemiddel tilskudd Traktorstallen 1 Leie 1,80 mill kr 1,55 mill kr 0,50 mill kr 2 FDV kostnader 0,50 mill kr 0,50 mill kr 1 315m 2 x 400 kr 3 FDV kostnader 520 m 2 x 200 kr SUM byggkostnader 0,10 mill kr 2,30 mill kr 2,05 mill kr 0,60 mill kr 1 Leiekostnadene knytter seg til konkrete tilbud fra Mago B AS. Traktorstallen må igjennom noe oppussing innendørs og det er avsatt noe midler under denne posten til å møte en leiekostnad som muliggjør dette. 2 I tillegg til leiekostnadene vil det være FDV kostnader som oppvarming, vaktmester, rengjøring osv. Mago B er et stort anlegg med flere store saler som skal varmes opp og rengjøres. FDV kostnad er hentet fra tilsvarende anlegg. 3 Traktorstallen har et mindre areal, mindre volum og vil ha noe lavere aktivitet. Ut fra dette er FDV kostnadene stipulert lavere enn Mago B bygningen. Årskostnader samlet Samlet årskostnad Innhold Mago B Mago B Traktorstallen uten tilskudd med tilskudd Innhold 2,45 mill kr 2,45 mill kr 0,65 mill kr Bygg 2,30 mill kr 2,05 mill kr 0,60 mill kr Årskostnad 4,75 mill kr 4,45 mill kr 1,25 mill kr Fordeling mellom Eidsvoll kommune og Akershus fylkeskommune Årskostnad 4,75 mill kr 4,45 mill kr 1,25 mill kr Akershus 2,85 mill kr 2,67 mill kr 0,75 mill kr fylkeskommune 60% Eidsvoll kommune 40% 1,90 mill kr 1,78 mill kr 0,50 mill kr For å få fram størrelsen på tilskudd fra Akershus fylkeskommune og Eidsvoll kommune er det lagt til grunn en prosentvis fordeling av tilskuddet. Akershus fylkeskommune med 60% og Eidsvoll kommune med 40%. Side37

Eidsvoll kommune Kultur

Eidsvoll kommune Kultur Eidsvoll kommune Kultur Arkivsak: 2012/1392-14 Arkiv: Saksbehandler: Siv Krogh Österholm Dato: 20.02.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Formannskapet 05.05.2015

Detaljer

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste 201000036-27 Fylkestinget - innkalling til møte Dato: 26. oktober 2010 kl. 09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter starter kl. 0800 Vedlagt oversendes: FTsakene nr 61/10-72/10 Møteprotokoll

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015 Møtested Henie Onstad Kunstsenter Sophie Henies vei 31, 1311 Høvik Møtedato 10.03.2015 Tid 15:00 Program

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 14.02.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 14.02.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 14.02.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Realisering av Åsane Kulturhus

Realisering av Åsane Kulturhus Realisering av Åsane Kulturhus i perioden 2012 2016 Endrede behov 2007 2011 Alternativ med ideelt eierselskap Mål for finansiering Driftsmodell og driftskonsekvenser Fremdriftsplan for byggstart 2014 Åsane

Detaljer

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune 1 Høringsutkast Kulturplan 2016-2026 Asker kommune 26. mars 2015 2 Innhold INNHOLD FORORD BAKGRUNN SAMMENDRAG..side 6 DEL 1 OVERORDNEDE FØRINGER side 9 Kommuneplan for Asker 2014 2026 Visjon og mål Befolkningsutvikling

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget Møtedato: 11.02.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 15:00 (etter Kommuneplanutvalgets møte som begynner kl. 12:00) Representantene innkalles

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Bergen kommunes Plan for frivillighet

Bergen kommunes Plan for frivillighet Bergen kommunes Plan for frivillighet DEL 1: 1. Innledning Mandat og føringer for planen Definisjoner og avgrensning mot andre planer Hva er frivillighet? Verdigrunnlag Nasjonale føringer for lokal frivillighet

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Sarpsborg kulturhus - der alt er mulig 29. Januar 2009

Sarpsborg kulturhus - der alt er mulig 29. Januar 2009 09012900 SARPSBORG KULTURRÅD Sarpsborg kulturhus - der alt er mulig 29. Januar 2009 Lars Otto Ullereng Nils Gunnerud 2 INNHOLD Innhold s 2 Forord s 2 Sammendrag s 3 Innledning s 4 Behovsoversikt s 5 Hva

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/13434-3 81043/15 31.08.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/13434-3 81043/15 31.08.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/13434-3 81043/15 31.08.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 22.04.2009 kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/6530 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 116684/2009 Klassering: 123 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/6530 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 116684/2009 Klassering: 123 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/6530 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 116684/2009 Klassering: 123 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.09 218/09

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer