Eidsvoll kommune Kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsvoll kommune Kultur"

Transkript

1 Eidsvoll kommune Kultur Arkivsak: 2012/ Arkiv: Saksbehandler: Siv Krogh Österholm Dato: Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Formannskapet Kommunestyret MAGO - ny organisering som muliggjør ekstern finansiering Rådmannens innstilling MAGO etableres som et ideelt aksjeselskap eid med 50 % av Eidsvoll kommune og 50 % av Akershus fylkeskommune. Rådmannen utarbeider, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, nye avtaler som kreves for etablering av et ideelt as, samt avtaler som regulerer forholdet mellom MAGO og eiendomsselskapet Mago B AS. Kostnader som påløper som følge av etableringen tas fra allerede bevilgede midler til prosjektet. SAKSUTREDNING 1. Saksopplysninger Bakgrunn Fremdriften i prosjektet med å knytte samarbeidsrelasjoner til aktuelle instanser og aktører, samt potensielle finansieringsordninger, har gått langt raskere enn først antatt. Prosjektet har allerede kommet inn i en fase hvor ekstern finansiering sees som en reell mulighet. Ekstern finansiering forutsetter en annen og mer hensiktsmessig organisering med større grad av langsiktighet enn det som foreligger med dagens avtaler. Gjeldende forhold til tidligere vedtak Kommunestyret fattet følgende vedtak i møte , sak 13/102: Eidsvoll kommune inngår partnerskap med Akershus fylkeskommune og Mathiesen Eidsvold Værk for å igangsette et 4-årig prosjekt med formål å utvikle Eidsvoll Verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn. Prosjektet evalueres etter 4 år med den hensikt å avklare hvorvidt prosjektet har de forutsetninger som er nødvendige for å videreføre en permanent drift. Det bevilges kr ,- for Videre bevilges det kr ,- årlig i perioden Bevilgningen finansieres gjennom midler fra Mjøsreguleringsfondet.

2 Eidsvoll kommune inngår leiekontrakt med Mago B AS om leie av Traktorstallen og med opsjon på fremtidig leie av Mago B. Eidsvoll kommune avslår tilbudet fra Mago B AS om leie av Mago B datert Rådmann gis fullmakt til å fremforhandle den endelige partnerskapsavtalen og inngå nødvendige avtaler innenfor den intensjon som nå foreligger. Avtalen legges frem for kommunestyret for godkjenning før den signeres. Akershus fylkeskommune har hatt tilnærmet likt vedtak som Eidsvoll kommunestyre. Partnerskapsavtalen ble godkjent i Eidsvoll kommunestyre , sak 14/15. Ambisjonene for MAGO jf. partnerskapsavtalens punkt 1 er at man skal: Etablere og drive Traktorstallen som kulturarena med et innhold som henvender seg til et stort og bredt publikum, og med en ambisjon om å utvikle Mago B til kulturell flerbrukshall som en direkte forlengelse av oppstarten i Traktorstallen. Utvikle Eidsvoll Verk til et kulturelt fyrtårn og reiselivsdestinasjon i Akershus, bygget på kultur- og naturbaserte opplevelser. Koordinering og samordning av tilbudene på Eidsvoll Verk. Videre står det i punkt 4: I avtaleperioden organiseres arbeidet som et prosjekt med ambisjon om å etablere en permanent organisasjon i form av et selskap som kan videreføres i et langsiktig perspektiv I samsvar med punkt 6 ble det nedsatt et prosjektstyre som består av følgende: Tone Østerdal Øivind Nordal Tron Erik Hovind Olaf Dønnum Sonja Sjøli Marte Hoel Siv Krogh Österholm seksjonsleder Kultur Akershus fylkeskommune spesialrådgiver Akershus fylkeskommune daglig leder MEV kultur- og næringsliv Eidsvoll kultur- og næringsliv Eidsvoll, styreleder assisterende rådmann Eidsvoll kommune kultursjef Eidsvoll kommune Prosjektleder Maria Veie Sandvik ble ansatt Nedenfor redegjøres det for det arbeidet som er gjort per februar 2015, samt hva som skal til for at prosjektet organiserer seg på en best mulig måte for å innhente ekstern finansiering. For ordens skyld påpekes at prosjektet om det kulturelle fyrtårnet, i regi av Akershus fylkeskommune og Eidsvoll kommune, i den videre utredning benevnes som MAGO. Navnet MAGO fikk sitt vedtak i styremøte MAGO står for driften og aktiviteten i bygningene, mens det er eiendomsselskapet Mago B AS som eier Traktorstallen og Mago B. Status per februar 2015 Ut over de planlagte samarbeidene og aktivitetene, har prosjektleder og styreleder hatt møter og dialog med flere aktuelle bidragsytere. Styreleder for Bergesenstiftelsen var høsten 2014 på befaring i Mago og gav uttrykk for at området bør utvikles. Dette medførte et påfølgende møte med daglig leder i Bergesenstiftelsen og hvor MAGO prosjektet ble oppfordret til å søke om midler fra stiftelsen, i tillegg til å søke samarbeid med flere instanser. Prosjektleder og styreleder har som følge av dette også hatt møte med direktør i Sparebankstiftelsen og Norsk Kulturråd. Videre fikk prosjektledelsen anledning til å avholde et møte med kulturministeren februar inneværende år. Kulturministeren mente MAGO er et godt prosjekt og imøteser en invitasjon til befaring i området. I møtet tok kulturministeren opp muligheten for å søke om midler gjennom gaveforsterkningsordningen til kulturhistoriske bygg. Gjennomførte aktiviteter: Fotoverksted Eidsvollkids #1. 13/9-14 2

3 «Roma midt imot. Åpning av prosjektrom. 14/9-14 Musikalsk Allmøte Informasjonsmøte 5/11-14 Det siste mennesket performance/lydinstallasjon av Liv Kristin Holmberg 13/12-14 Filmopptak/dansevideo i Mago B oktober/november 2014 Rumi Songs konsert. 29/1-15 Bli med og bry deg om Eidsvoll. 27/1-15 i regi av Kariline Gustad-Sanner Følgende har vært på befaring/besøk: Bergesenstiftelsen, styreleder Jan Fredrik Wilhelmsen Dagens Næringsliv Eidsvoll Ullensaker Blad Romerikes Blad Trønder-avisa Vårt Land Hurdal Næringslivsforum Kultursjefsamling Romerike Akershus Fylkeskommune, kulturavdelingen Coffee Too, lokale gründere Inngåtte intensjonsavtaler: HIAP Helsinki (nordisk råd) The Icelandic Chamber Music Festival/Cycle Curated Place (EU) Manchester Konsulatet i New York: Utstilling med utgpkt. i The Peace Clock Lina Viste Grønlies utsmykning av Trygve Lie Plaza i NYC German-Norwegian Network 2015 United Nations Revisited 2016 Divine Transport 2017 EU-prosjekt Storbritannia, Tyskland og Norge CoffeeToo, sosialt entreprenørskap på Eidsvoll Det kan også nevnes at MAGO har et godt og tett samarbeid med blant annet Eidsvoll 1814 for å sikre en helhetlig tenkning omkring utviklingen av området som helhet. For å finansiere og realisere det planlagte programmet for 2015 har prosjektleder fokusert på en rekke EU-prosjekter i samarbeid med aktører i andre europeiske land, blant annet Island. Den islandske kammermusikkfestivalen Cycle har behov for et residence-sted i Norge. Planen er at ensemblet Adapter skal utvikle en ny komposisjon ifm. et residency på Mago som deretter presenteres både på Island og Eidsvoll Verk i august. For å realisere prosjektet søkes finansiering gjennom kulturrådets ordning Arenautvikling. Divine Transport er et annet EU-prosjekt hvor den britiske organisasjonen Art and Sacred Places har invitert MAGO som partner. Prosjektleder har i den forbindelse hatt møter med den tyske teologen Hannes Langbein og vært på befaring i kirkene Råholt og Eidsvoll med avisen Vårt Land, kunstneren og organisten Liv Kristin Holmberg, samt prest i Eidsvoll Terje Kjølsvik. Planen er å søke EUs Creative Europe om et tysk-britisknorsk prosjekt. Det planlegges et samarbeid med de lokale sosiale entreprenørene i Coffee Too om felles næringsutvikling i Traktorstallen. Det vil være aktuelt å søke Innovasjon Norge om etableringsstipend og på sikt kommer prosjektet også til å søke om tilskudd til stipender (master og Phd) til Ekelandforskning. Søknader om eksterne midler Istandsetting av Mago B, slik en av intensjonene med prosjektet er, kan realiseres gjennom midler fra flere hold. Som nevnt i innledningen kreves en annen organisering av prosjektet da nåværende organisering utelukker støtte til drift og investering. Dette er presisert også av de aktuelle instansene MAGO har vært i dialog med. En reell behandling av søknadene forutsetter 3

4 en organisasjonsform hvor utbytte ikke kan hentes ut, og hvor man har lagt til rette for muligheten til en mer langsiktig drift. Som en følge av dialogen med svært positive sponsorer og samarbeidspartnere har prosjektledelsen/styret sendt søknader om omhandler opprustning av Mago B. Aktuelle tilskuddsinstanser er informert om at MAGO er i gang med en prosess om ny organisasjonsform og er bedt om å gi tilbakemelding om den videre avklaringen på dette. Følgende søknader er sendt: Sparebankstiftelsen (søkt 8 mill ) Bergesenstiftelsen (søker 4,5 mill ) Videre er følgende søknader under utarbeidelse/planlegging: Norsk Kulturråds treårige driftsstøtte til kulturarenaer (Søker 2,5 mill ) Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning EUs Creative Europe Program Fritt Ord Norsk Kulturråd, rom for kunst Innovasjon Norge Søknaden til Norsk Kulturråd om driftsstøtte til kulturarenaer, og søknad gjennom gaveforsterkningsordningen, omhandler også opprustning av Mago B. De øvrige søknadene gjelder driftstøtte til aktiviteter og arrangement. Utfordringer med nåværende organisasjonsform Utfordringen med dagens organisasjonsform er blant annet bruken av Eidsvoll kommunes organisasjonsnummer. Eidsvoll kommune har i dag det formelle arbeidsgiveransvaret for prosjektleder. Selv om partnerskapet er i regi av tre samarbeidende parter, MEV, fylkeskommunen og kommunen, så vil søknader om eksternt tilskudd måtte stå med den ene partens organisasjonsnummer. Innvilgelse av tilskudd vil i enkelte tilfeller være begrenset eller også utelukket dersom avsender for en søknad er kommunalt/fylkeskommunalt/privat eid. Videre er det i eksisterende partnerskapsavtale ikke regulert hvordan forpliktelsene mellom de samarbeidende partene skal forholde seg i forhold til eventuelle rettsfølger ved bruk av den ene partens organisasjonsnummer. I og med at prosjektet ikke er et eget rettssubjekt må avtaler enten inngås av samtlige partnere i fellesskap eller av en av partnerne på vegne av, og med fullmakt fra, de to andre. Dette vil kreve en endring av partnerskapsavtalen slik at man sikrer solidarisk, eller også proratarisk ansvarlighet for inngåtte økonomiske forpliktelser. I partnerskapsavtalen fremgår det at Eidsvoll kommune bidrar med 40 % av årlig tilskudd og fylkeskommunen med 60 %. Dersom enten kommunen eller fylkeskommunen får fullmakt til å opptre på vegne av partnerskapet og pådra denne gjeldsforpliktelse, må det i avtalen presiseres at dette ikke skal påføre kommunen eller fylkeskommunen større utgifter enn de avtalte prosentene av årlig tilskudd. Med bruk av Eidsvoll kommunes organisasjonsnummer vil imidlertid Eidsvoll kommune være ansvarlig for den økonomiske forpliktelsen i henhold til inngått avtale. Dersom denne overstiger 40 % av årlig tilskudd, må Eidsvoll kommune kompenseres for dette av fylkeskommunen. En partnerskapsavtale må således inneholde en klausul om at samtlige disposisjoner som Eidsvoll kommune foretar i henhold til den ovenfor nevnte fullmakten skal forelegges prosjektstyret i etterkant, og eventuelt at viktige disposisjoner som for eksempel større beløp, skal forelegges styret for godkjennelse i forkant. Ved søknader om ekstern støtte vil det fra tilskuddsyter kunne forventes at eier av prosjektet, som i dag er fylkeskommunalt/kommunalt, bidrar med ytterligere tilskudd som egenandel i en søknad ut over det som allerede er vedtatt bevilget. Muligheten for større investeringer som krever en langsiktig finansiering og drift vil være svært begrenset og tilnærmet utelukket når prosjektet er kommunalt og fylkeskommunalt organisert som et 4-årig prosjekt. Et eget rettssubjekt med eget organisasjonsnummer vil kunne øke troverdigheten som et langsiktig prosjekt og prosjektet vil være en selvstendig enhet med egen økonomi. Ideelt AS som ny organisasjonsform som muliggjør ekstern finansiering Et ideelt aksjeselskap er en selskapsform som vil imøtekomme behovet for å organisere driften på en slik måte at MAGO blir et selvstendig rettssubjekt og hvor utbyttet av eventuelt 4

5 overskudd ikke kan tas ut av aksjonærer, men føres tilbake til driften. Et ideelt AS er underlagt aksjeloven, men med en egen ideell formålsparagraf. Dette vil si at det vanlige målet om avkastning i ordinære aksjeselskap er satt til side for å ivareta et bestemt formål og eventuell avkastning vil således gå tilbake til virksomheten for å kunne styrke ytterlige drift og aktivitet og fremme det ideelle formålet. En slik ideell formålsparagraf skal komme til uttrykk i vedtektene. Dette gjøres ved å vedtektsfeste at virksomheten skal drives på ideell basis, at selskapet ikke vil ha kommersielt erverv til formål og at utbytte ikke skal utbetales, eller på annen måte overføres, til selskapets aksjonærer. Stiftelse av aksjeselskap må gjøres i samsvar med aksjeloven og aksjekapitalen skal være på minimum kr ,-. Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet, og hvor aksjonærene har stemmerett vektet etter andelen av aksjene de eier. Aksjeselskapet må ha et styre, som skal lede forvaltningen av selskapet og sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal også føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Daglig leder tilsettes av styret hvis ikke det er bestemt i vedtektene at dette skal gjøres av generalforsamlingen. Eierne har ikke et personlig ansvar for selskapets gjeld ut over den aksjekapital som eierne har skutt inn. En forutsetning for å motta investeringsstøtte til bygget er at også eiendomsselskapet Mago B AS, som eier Mago B og Traktorstallen, får en ideell formålsparagraf på lik linje med driftsselskapet MAGO. Prosjektledelsen i MAGO har hatt kontinuerlig dialog med eiendomsselskapet i denne prosessen og i ekstraordinært møte i generalforsamlingen i Mago B AS, ble forslag til ny 3 enstemmig vedtatt: Selskapets virksomhet er: Eiendomsutvikling/drift og eie av fast eiendom samt hva hermed står i forbindelse. Bygninger eid av selskapet som direkte eller indirekte har mottatt midler til oppgradering av private stiftelser, skal nyttes til allmennyttige formål. Eiendomsselskapet Mago B AS har med dette vedtatt at det ikke kan hentes ut utbytte til aksjonærene og samtidig lagt til rette for en langsiktighet ved en eventuell opprustning av Mago B. I ekstraordinært styremøte for MAGO ble følgende vedtak fattet: Styret for det kulturelle fyrtårnet MAGO på Eidsvoll Verk innstiller på følgende: Mago etableres som et ideelt AS eid av Eidsvoll kommune og Akershus fylkeskommune. Det nye selskapet fremforhandler en 10-årig leieavtale med opsjon på 10 nye år med eiendomsselskapet MAGO B AS. Administrasjonen i Akershus fylkeskommune og Eidsvoll kommune vil foreslå å forsere den opprinnelige framdriftsplanen for det fireårige prosjektet, og legge fram sak om deler av organiseringen til politisk behandling i løpet av mars Økonomiske forutsetninger Vedtatt finansiering til prosjektet er som følger: Akershus fylkeskommune Eidsvoll kommune , , , , , , , ,- Tilskuddet til MAGO prosjektet er for Eidsvoll kommune sitt vedkommende vedtatt finansiert gjennom Mjøsreguleringsfondet. Dette fondet skal anvendes til næringsformål- og utvikling, herunder for eksempel tilrettelegging for næringsutvikling, stedsutvikling og også eventuelt investeringer i varige driftsmidler. Midler fra fondet kan ikke benyttes til kommunens ordinære 5

6 drift. Videre står det i standardvedtektene for kraftfond at midlene ikke bør nyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes kommunale aksjer, kan ikke dette utgjøre mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke utviklingsselskap, utleiebygg og lignende som kommunen etablerer i samarbeid med private interessenter. Bevilgningen til MAGO vil derfor ikke være i strid med vedtektene selv om MAGO etableres som et ideelt AS. 2. Vurdering En hensiktsmessig organisasjonsform er viktig for å kunne legge til rette for at MAGO blir en levedyktig kulturarena gjennom ekstern finansiering. Selv om prosjektet opprinnelig var tenkt evaluert etter 4 år, er det mye som tyder på at prosessen bør fremskyndes for å sikre grunnlaget for en god fremdrift også i den videre perioden, og også sikre de muligheter prosjektet nå kan se ut til å stå ovenfor. Det anses viktig og nødvendig at Eidsvoll kommune og Akershus fylkeskommune allerede nå tar de nødvendige grepene som skal til og med dette være en pådriver for å realisere de tidligere vedtatte ambisjoner for området. De gjennomførte aktivitetene og skisserte planene fremover viser at MAGO har et potensiale både som lokal, regional og nasjonal aktør. En slik bredde i satsningen vil også kunne øke muligheten for et bærekraftig prosjekt på sikt med fokus på både kultur og næringsbasert virksomhet. Det er rådmannens vurdering at et ideelt AS vil være den organisasjonsformen som i størst mulig grad bidrar til å realisere muligheten for at MAGO blir det kulturelle fyrtårnet det er tenkt å være. Etablering av et ideelt AS vil ikke medføre ytterligere utgifter for kommunen ut over det som i dag allerede er bevilget. Eidsvoll kommune og Akershus fylkeskommune vil være eiere av et ideelt AS og selv om virksomheten fristilles fra kommunal virksomhet vil man likevel ikke unnta seg muligheten til involvering og styring, men dette vil skje i en noe annerledes form. Videre er det viktig å understreke at en fristilling av virksomheten gjør at man kommunalt og fylkeskommunalt i større grad unntas fra økonomisk ansvar og risiko, da et ideelt AS er en egen juridisk enhet med eget organisasjonsnummer. Med sikte på at MAGO etableres som et ideelt AS, eid av Eidsvoll kommune og Akershus fylkeskommune, må det arbeides videre med nødvendige avklaringer, dokumenter og avtaler. Det er flere forhold som skal søkes en løsning på. Det videre arbeidet vil bestå i avklaring av eierandeler i et AS, utarbeidelse av vedtekter, samt hvordan samspillet og grenseoppgangene mellom MAGO og eiendomsselskapet Mago B AS skal fungere. Det er viktig at forholdet mellom de sistnevnte reguleres gjennom en avtale. Dersom det blir aktuelt med en ekstern finansiering av opprustning av Mago B, må dette gjøres i samarbeid mellom MAGO og Mago B AS. Det er avgjørende ved en eventuell investering av det blant annet foreligger en langsiktig husleieavtale som sikrer at bruken av bygget går til det formålet som er satt. Det må fremforhandles en leieavtale som regulerer forholdet mellom driftsselskapet og eiendomsselskapet, herunder også hvordan verdiøkningen av investeringen skal håndteres. En langsiktig husleie og avtale mellom partene er også avgjørende i forhold til aktuelle tilskuddsytere hvor kriteriet er at utbetalte midler må tilbakebetales dersom bygget skal benyttes til andre formål. Videre bør det vurderes om det er hensiktsmessig med en aksjonæravtale mellom de samarbeidende partene. Det vil være nødvendig å regulere aksjonærenes berettigelse og myndighet over et aksjeselskap og aksjene i selskapet. En aksjonæravtale kan inngås mellom alle eller noen av aksjonærene, og mellom aksjonærer og andre som eventuelt kan ha rettigheter i forbindelse med selskapet, slik som fremtidige eiere eller långivere. Videre bør en utøvelse av aksjonærrettigheter reguleres, dette kan blant annet være forkjøpsrett til aksjer og stemmerett i generalforsamlingen. Med dette som bakgrunn tilrås det at MAGO etableres som et ideelt AS og at aksjekapitalen på kr ,- tas fra allerede bevilgede midler til prosjektet. Det vedtatte tilskuddet fra Eidsvoll kommune vil årlig overføres selskapet når dette er etablert. Partnerskapsavtalen i sin nåværende form vil opphøre ved opprettelsen av selskapet. For å skape en langsiktighet i den videre driften tilrås det videre at det fremforhandles en husleiekontrakt med Mago B AS på 10 år, med opsjon på 10 nye år. 6

7 3. Alternativer Prosjektet forsetter i 4 år, i henhold til tidligere vedtatte partnerskapsavtale. 4. Konklusjon Fremdriften i prosjektet har gått raskere enn forventet og for å sikre mulighet for ekstern finansiering, anses det som hensiktsmessig at kommunen og fylkeskommunen etablerer et ideelt AS med en eierandel på 50 % hver. Etablering av et ideelt AS vil ta noe tid, da det vil være nødvendig å sikre alle juridiske forhold knyttet til avtaler. Overfor aktuelle samarbeidsparter, stiftelser og aktører er det viktig at kommunen signaliserer at prosessen er under fremdrift for å kunne få muligheten til en reell behandling av eksisterende og fremtidige søknader om støtte. Som det er beskrevet i saken vil en omgjøring av organisasjonsformen ikke medføre ytterligere utgifter ut over det som allerede er bevilget og etableringen vil medføre at risikoen for kommunen og fylkeskommunen ved investeringer, reduseres. Rådmann tilrår at prosessen med etableringen av MAGO som et ideelt AS igangsettes. Vedlegg som følger saken: 1 Partnerskapsavtale - vedtatt i KS Årsmelding MAGO Prokotoll ekstraordinær generalforsamling Mago B as 4 Reviderte vedtekter Mago B as Utskrift av behandlet sak sendes til Akershus fylkeskommune Mago B AS Aktuelle tilskuddsinstanser det søkes om støtte fra 7

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eirik Rudi Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/3536

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eirik Rudi Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/3536 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirik Rudi Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/3536 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet 16.05.2012 Kongsberg kommunestyre 13.06.2012 KUNNSKAPS- OG KULTURPARK

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Rapport fra selskapskontroll MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Eierskapsmelding 2012

Eierskapsmelding 2012 Hol kommune Eierskapsmelding 2012 Vedtak i Hol kommunestyre 13.12.2012 sak nr. 101/12 1. Hol kommunestyre tar eierskapsmelding 2012 til orientering. 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE KS Nord-Trøndelag, 07.09.2005 Innhold: A Krav til framtidig eierskap... 3 1. Fylkestingets forutsetninger og krav til ny framtidig

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn: Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg.

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Kongsberg 21/8 2014 Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Bakgrunn: KKPE AS er et aksjeselskap der Bolten Eiendom (BE) ved inngåelsen eier 60 % og

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune Lunner kommune Eierskapspolitikk for Lunner kommune 23.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Politikk for selskapsdannelse og selskapsform.... 4 3 Politikk for eierutøvelse...5 4 Politikk for

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

ÅRSMØTE ALTA IF FOTBALL

ÅRSMØTE ALTA IF FOTBALL ÅRSMØTE ALTA IF FOTBALL «INNKOMNE SAKER» THON HOTEL VICA 20. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 INNKOMNE SAKER Forslag fra styret i Alta IF Fotball SAK 1 - Allianseidrettslag Allianseidrettlagsmodellen har i vært

Detaljer

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune Eierskapsmelding 2015 Rollag kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Mål med eierskapsmeldingen...3 Oppbygging av eierskapsmeldingen...4 DEL 1 EIERSTYRING... 5 Kommunens forretningsdrift...5 Motivasjon

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer