Handlingsplan for internasjonalisering i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for internasjonalisering i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane"

Transkript

1

2 Handlingsplan for internasjonalisering i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Vedteken i Hovudutval for opplæring Innhald Føringar Hovudmålsetjing Internasjonalisering av vidaregåande opplæring omfattar Sentrale utfordringar Naudsynte tiltak for å møte utfordringane Fylkesnivået Skulane Opplæring i bedrift Iverksetjing av tiltaka Oversikt over vedlegg Side

3 I det legg vi utvikling av: - kunnskapar, ferdigheiter og haldningar som set dei involverte i stand til å fungere i eit fleirkulturelt norsk samfunn og i eit internasjonalisert verdssamfunn - allmennkunnskapar i historie, geografi, religion - arbeidslivskunnskapar om organisering, helse, miljø og trygging, produksjon og produktivitet - ferdigheiter i kommunikasjonsteknologi og språk og handtering av ulike typar produksjonsutstyr - haldningar som kulturforståing, toleranse og likeverd Tysk - norsk utveksling ved Firda vgs i På utflukt til Langedalen. 1. Føringar Statlege og fylkeskommunale styringsdokument gjev tydelege signal om at internasjonalisering skal vere er eit høgt prioritert felt i læringsarbeidet. Dei nasjonale føringane legg vekt på at det internasjonale perspektivet skal vere med i alt læringsarbeid. Omtale av den internasjonale vinklinga er med i dei fleste læreplaner. Fylkeskommunen er ansvarleg for at det internasjonale perspektivet får den plass det skal ha innan opplæringssektoren. 3. Internasjonalisering av vidaregåande opplæring omfattar: - alle elevar og lærlingar på alle årssteg og i alle opplæringsløp - lærarar og instruktørar - leiarar Internasjonal strategi for Sogn og Fjordane fylkeskommune seier: Det internasjonale arbeidet skal fremje auka internasjonalt engasjement i Sogn og Fjordane særleg innan ungdomsarbeid og utveksling, opplæring, næringsutvikling, og kultursamarbeid. Arbeidet skal forankrast i gjeldane fylkesplan og den regionale partnarskapen. Det politiske engasjementet skal aukast 2. Hovudmålsetjing Hovudmålsetjinga med internasjonalisering er å gje internasjonal (handlings-) kompetanse. Tyske lærlingar, utplasserte i Svelgen gjennom PRO, er med på hjortejakt i Hyen ei frihelg hausten

4 andre lokale aktørar - utvide, styrke og målrette arbeidet med internasjonalisering i opplæringa - integrere internasjonaliseringsarbeid i det vanlege læringsarbeidet 5. Naudsynte tiltak for å møte utfordringane Det er eit ulikt syn mellom opplæringskontora / bedriftene og skulane på korleis fylkesdirektøren kan hjelpe til med å møte utfordringane. Fellespunkta er: Matfagelev frå Måløy vgs, i bakeriet dei var utplasserte i 3 veker våren Sentrale utfordringar i arbeidet med internasjonalisering a) Direkte assistanse med: - etablering av nettverk mellom skular/fagopplæring/bedrifter - kompetansebygging lokalt - informasjon om mogelegheiter - prosjektutarbeiding Utfordringane er identifiserte gjennom spørjegranskingar, samtalar og samlingar med skular og opplæringskontor. Dei største utfordringane er å: b) Auke løyvingar til - direkte prosjektstønad (delfinansiering) - tilskot til studiereiser og kontaktseminar - ressursar til lærarar/leiing - gje internasjonaliseringsarbeid generelt auka prioritet og legitimitet - målrette og koordinere arbeidet på fylkesnivå - syte for auka og lettare tilgjengeleg informasjon - auke kompetanse og kapasitet hjå internasjonalt ansvarlege (ide- og motivasjons- fremjande tiltak) - etablere lokal tilleggsfinansieringsordning - tilføre tidsressurs til internasjonalt ansvarleg ved kvar skule - etablere eit nettverk og støtteapparat for å utvide og styrke feltet som gjeld samarbeid / utveksling med utanlandske partnar skular og -bedrifter - assistere skular / opplæringskontor i å vidareutvikle sine samarbeid - auke samarbeidet mellom opplæringskontor, vidaregåande skular og c) Auke samordning av aktivitet innan opplæring, kultur og regional utvikling Volleyballkamp med elevar frå Mbala High School, Eid vgs og Sotra vgs i Zambia, hausten

5 Vesle Daniel som fellesnemnar for arbeidet med internasjonalisering og ungdom Tiltak punkt Auka og lettare tilgjengeleg informasjon: - nettportal med sortert og tilpassa info (vår 2008) - eige ressursrom for internasjonal prosjektutvikling i Fronter - opplysningar om alle instansar ein kan søke midlar frå - råd og rettleiing, standarddokument (partnerskapsavtalar, elev og læraravtalar, kriseplanar, forsikringsavtalar på andre språk, etc) - Partnarskapsdatabase for VGO i Sogn og Fjordane Lærarar frå Høyanger vidaregåande skule på studietur i Brussel hausten Tiltak er kontinuerlege om ikkje tidfesta 5.1 Tiltak fylkesnivået Tiltak punkt Auka legitimitet og prioritering: - føringar til institusjonsnivået, retningslinjer for internasjonal prosjektutvikling - internasjonalisering i utviklingsplan / eigen handlingsplan - marknadsføre verdien av internasjonalisering - tidsressurs til internasjonalt ansvarleg ved kvar skule (haust 2010) - greie ut etablering av internasjonal klasse (vår 2009) - arbeide for å opprette ei IB linje i fylket, utgreiing om saka (haust 2009) Tiltak punkt Auke kompetanse og kapasitet hjå internasjonalt ansvarlege: - arrangere kurs, etablere / vedlikehalde nettverk for relevante personar - hospiteringsmogelegheiter hjå internasjonale partnarar (auke Tiltak punkt Målretting / koordinering: - ungdoms/opplæringsperspektiv skal vere med i alt internasjonaliseringsarbeid - nytte den allereie opparbeidde merkevara Elevbedrifta Heavy Metal frå Høyanger på besøk hjå Volvo, Torslanda, Sverige. Våren

6 - oppmode til at skulane rettar sine utvekslingssamarbeid inn etter dei eksterne finansieringsinnretningane sine krav - oppmode om at skulane nyttar lokale ressursar som Røde Kors Nordisk United World College, flyktning og asylmottak samt europeiske volontørar i eigne arrangement og tiltak Besøk frå Nkotakota Secondsary school, Malawi til Øyrane vidaregåande skule, våren Tiltak skulane systemforståing) Tiltak punkt Styrking og målretting av arbeidet: Ansvar : Fylkesdirektør for opplæring - peike ut skuleansvarleg med arbeidsbeskriving, tidsressurs og kompetanse (vår 2008) - auke samarbeidet mellom skular og opplæringskontor / næringsliv Tiltak punkt Etablere lokal tilleggsfinansieringsordning: - delfinansiering av utvekslingar og fullfinansiering av kurs (våren 2008) - prioriteringar som styrer aktiviteten i ynskt retning - auka samarbeid mellom skule og næringsliv Ansvarleg: Rektor / ansvarleg på skulenivå Tiltak punkt Assistere skular / opplæringskontor i å vidareutvikle sine samarbeid: - alle typar samarbeid, både europeiske og Nord Sør - direke assistanse i heile internasjonaliseringsprosessen - påverking av Nord Sør finansieringsordningane til å betre tilpasse sine ordningar mot skulesamarbeid (kontakt mot departement) Elev frå Mo og Jølster vidaregåande i sving med lassbærar i svensk skog. Februar

7 - marknadsføre verdien av internasjonalisering (publisering av rapportar, pressekontakt, utstillingar, erfaringsdeling innad i organisasjonen) - obligatorisk internasjonal dag /veke - rette skulen sine utvekslingssamarbeid inn etter eksterne finansierings innretningar - nytte lokale ressursar som Røde Kors Nordisk United World College, flyktning og asylmottak samt europeiske volontørar i arrangement - auka/målretta bruk av IKT og e-twinning - etablere kontakt med samarbeidsskular i relevante land Franskklasse frå Sogndal vidaregåande skule i Paris hausten 2007 Tiltak punkt Utveksling elevar: - info via opplæringsavdelinga- info Livslang Læring (SIU) i Bergen - økonomisk støtte- info om lengre stipendopphald - nytte individuelle utvekslingsordningar som Comenius lærarassistent og EVS (Aktiv Ungdom) meir Ansvarleg: Rektor / ansvarleg på skulenivå 5.3 Tiltak - opplæring i bedrift Tiltak punkt Styrking og målretting av arbeidet: - auke samarbeidet mellom skular og opplæringskontor / næringsliv Ansvarleg: Rektor / ansvarleg på skulenivå Tiltak punkt Kompetanseheving leiarar, skuleansvarlege, lærarar: - info om kurs, utveksling, stipend - deltaking konferansar, fora for kontaktknyting - mogelegheit for hospitering hjå internasjonale partnarar - årleg studietur kobla mot prioriterte tema/geografiske område Ansvarleg: Fylkesdirektør for rektor og ansvarleg på skulenivå Ansvarleg: Opplæringskontor / bedriftene opplæring, Tiltak punkt Internasjonalisering i vanleg læringsarbeid: - internasjonalisering i verksemdplan evt. utvikle eigen handlingsplan for internasjonalisering Fire elevar frå Måløy vgs saman med fire ungarske elevar. Dei hadde 3 vekers utplassering i bedrifter i begge land, våren

8 Denne oppfylginga vil skje frå fylkesdirektør for opplæring. For å skape ein auke i utvekslingsaktiviteten er ein totalt avhengig av at tiltak og vert iverksette. Desse omhandlar auke i arbeidskapasitet lokalt og mogelegheit for tilleggs-finansiering. 7. Vedlegg Alle vedlegg ligg på sjå politiske saker / hovudutval for opplæring / 23/ / sak 0004/08 Uvanleg myke kjøttmat i Kiel for elevar frå Firda vidaregåande skule våren 2007 Tiltak punkt Utveksling av lærlingar og instruktørar: Vedlegg 1 Planføresetnader for Internasjonalisering - info om aktuelle finansieringskjelder, f.eks Leonardo da Vinci og Gjør Det - greie ut om mogeleg utvekslingsordning i samarbeid med næringsforeiningar (vår 2008) Vedlegg 2 Internasjonalisering i læreplanar Vedlegg 3 Internasjonalisering i vidaregåande opplæring - Spørjegransking og status i 2007 Ansvarleg: Opplæringskontor / bedriftene, fylkesdirektør for opplæring Vedlegg 4 Utgreiing tiltak og Tiltak punkt Kompetanseheving av ansvarleg bedriftsopplæring, instruktørar: - info om kurs, utveksling, stipenddeltaking på konferansar, fora for kontaktknyting Ansvarleg: Fylkesdirektør for opplæringskontor / bedriftene opplæring, 6. Iverksetjing av tiltaka Tiltaka som omhandlar målretting, koordinering, kompetansebygging, tilgang på informasjon, assistanse til prosjektutvikling og gjennomføring, nettverksbygging etc. er alle avhengige av kontinuerleg oppfylging. Internasjonalt ansvarlege, frå vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane, på studietur i Brussel i juni

9

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Bileta som er brukte i denne planen er frå biblioteket ved Sogndal vidaregåande skule og Stryn bibliotek. Fotografar er

Detaljer

INTERNASJONALISERING AV UTDANNING I SOGN OG FJORDANE.

INTERNASJONALISERING AV UTDANNING I SOGN OG FJORDANE. INTERNASJONALISERING AV UTDANNING I SOGN OG FJORDANE. Side 1 0. SAMANDRAG 3 1. BAKGRUNN 4 1.1. UNGT ENTREØRENØRSKAP 4 1.2 UTDANNINGSDEPARTEMENTET 5 1.3 SKULEEIGAR 5 1.4 NÆRINGSLIV 6 MÅL OG STRATEGI 9 2.1

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2012 var det totalt 5 429 søkjarar til vidaregåande opplæring, 4 færre enn i 2011. Av desse søkte

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007 Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007 1 Generelt om internasjonalt arbeid 1.1 Nasjonale rammer for det internasjonale arbeidet Noreg er ein del av eit

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon

Ein tydeleg medspelar. Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon Ein tydeleg medspelar Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon Fylkesrådmannen november 2011 Innhald Innleiing 3 Møre og Romsdal fylkeskommune med tydelig kultur for læring 3 Samandrag 4 Teknologi og

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

HØYRINGSDOKUMENT. Planprogram til Regional plan for folkehelse 19.03.2014. Høyringsfrist

HØYRINGSDOKUMENT. Planprogram til Regional plan for folkehelse 19.03.2014. Høyringsfrist HØYRINGSDOKUMENT 19.03.2014 Planprogram til Regional plan for folkehelse Høyringsfrist 20.05.2014 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Rammer og føringar...3 2.1 Omgrepsavklaring folkehelse...3 2.2 Lovgrunnlag...3

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Årsmelding skuleåret 2014/2015. Elev- og lærlingombodet

Årsmelding skuleåret 2014/2015. Elev- og lærlingombodet Årsmelding skuleåret 2014/2015 Elev- og lærlingombodet www.sfj.no Side 1 INNHALD FØREORD 3 INNLEIING 3 ARBEIDSFORM 3 SKULEBESØK - SAMARBEID MED ELEVORGANISASJONEN 3 MOBBEOMBOD 4 KURS, KONFERANSAR OG AKTUELL

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD HORDALAND FYLKESKOMM Opplærings- og helseutvalet Medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD Innkalling til

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020

Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020 Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020 Vedteken av styret 17.06.15 Visjon for utdanningsområdet Strategi og handlingsplan for utdanning byggjer på høgskulen sin overordna strategiplan der visjonen

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

I gjeldande strategi gir fylkesrådmannen tydelege rammer og føringar for korleis vi skal vere synleg i det offentlege rom.

I gjeldande strategi gir fylkesrådmannen tydelege rammer og føringar for korleis vi skal vere synleg i det offentlege rom. Innhald 1. Innleiing... 3 2. Rammer overordna mål og føringar... 4 3. Kommunikasjon... 6 4. Kommunikasjonskart: oversikt over aktørar... 7 5. Overordna kommunikasjonsmål... 8 6. Tilnærming til informasjonsoppgåva

Detaljer

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane 1 Årsmelding 13 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Storehagen 1B, Boks 173, 6801 Førde Telefon: 57 82 50 80, Mobil: 90 61 79 79, URL: www.okosweb.net Epost: okos@sfj.no 2 Forord

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Kva kunnskapsbehov har småsamfunn?

Kva kunnskapsbehov har småsamfunn? Arbeidsrapport nr. 200 Jørgen Amdam og Geir Tangen Kva kunnskapsbehov har småsamfunn? Kartlegging av lokale forskings- og utviklingsbehov VOLDA 2006 Prosjekttittel Prosjektleiar Finansiering Medforfattar

Detaljer

Rapportering tiltak Mål- og budsjett 2012, 1. tertial Økonomi, investering, ledelse og personal

Rapportering tiltak Mål- og budsjett 2012, 1. tertial Økonomi, investering, ledelse og personal Rapportering tiltak Mål- og budsjett 2012, 1. tertial Økonomi, investering, ledelse og personal Tiltak Status 30.04.2012 Prognose for 2012 Økonomi Budsjettere med eit netto driftsresultat på minst 1 %

Detaljer